Z Á R U Č N Í A T Y P O V Ý L I S T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á R U Č N Í A T Y P O V Ý L I S T"

Transkript

1 Výroba solárních článků a fotovoltaické aplikace TYP: Z Á R U Č N Í A T Y P O V Ý L I S T SOLARTEC s.r.o. Televizní Rožnov p. R. Česká Republika Modulární centrální jednotka MCU pro MPPT Tel.: Fax: Internet: Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení tohoto výrobku firmy Phocos. Před použitím výrobku si pozorně a svědomitě přečtěte tento návod. TECHNICKÉ ÚDAJE: Typ Jmenovité napětí Vlastní spotřeba MCU jednotka 12 / 24 / 48 V < 20 ma Rozsah okolní teploty -25 až +50 C vývody (svorkovnice) rozměry hmotnost krytí max. 16 mm 90 x 150 x 112 mm 380 g IP22 TYPICKÉ APLIKACE: V solárních systémech kde zabezpečuje p ředevším nabíjení akumulátoru. GARANCE : Záruční doba : 24 měsíců Datum, razítko a podpis prodejce Výr. číslo Doporučená elektrická instalace pro napájení jednotky MCU: Poznámka: Napájecí zdroj jednotky MCU musí být vždy připojen přímo k pólům baterie samostatně. Průřez vodiče musí být 2,5 mm 2. Srpen 2002 / PHOCOS-CA8.DOC. Obsah Hlavní funkce str.2 1. Nadefinování MPS jako spínače zátěže řízeného jednotkou MCU str.6 Doporučení k používání str.2 2. Nadefinování MPS jako nabíječky řízené jednotkou MCU str.6 Montáž a připojení str.2 Konfigurace MPPT100/30 (jen pro systém 12V nebo 24V) str.7 Spuštění řídicí jednotky str.3 Nadefinování MPPT100/30 jako nabíje čky řízené jednotkou MCU str.7 Popis indikací funkcí a rozhraní str.3 Aktivace systému str.8 Konfigurace MPS a MPPT100/30 Bezpečnostní doporučení str.8 řízené jednotkou MCU str.5 Vyloučení z odpovědnosti str.8 Konfigurace MPS str.5 Značka zátěž jalová zátěž baterie kladný pól uzemněn panel záporný pól uzemněn kladný pól zapnuto záporný pól vypnuto 1

2 Nová modulární centrální jednotka (MCU) je technicky vyspělé zařízení vyvinuté podle nejnovějších dostupných technických standardů. Poskytuje řadu vynikajících vlastností např.: Jednoduché rozšíření napájení přidáním dodatečných napájecích modulů (MCU-8 až osm (8) modulů) Řízení nadbytečné energie Paměť pro zaznamenávání dat až po dobu pěti let Výstup reléového řízení pro automatické spouštění generátoru Inteligentní řízení zátěže Sériové rozhraní Zdokonalené řízení rozvodu Montáž na lištu DIN Tento návod poskytuje důležitá technická doporučení pro instalaci, používání a programování jednotky MCU. Navíc obsahuje doporučení pro odhalování a odstraňování závad, pokud byste měli s jednotkou problémy. Při vhodné příležitosti si pozorně přečtěte tyto informace a dodržujte doporučení na konci návodu, která se týkají bezpečnosti a používání. Hlavní funkce Modulární centrální jednotka (MCU) firmy Phocos je součástí modulárního řízení napájení Phocos. Jednotku MCU lze použít k řízení všech modulárních napájecích jednotek včetně MPS a MPPT. Jednotka MCU ovládá a synchronizuje všechny komponenty vašeho fotovoltaického systému, shromažďuje a ukládá do paměti data výkonnosti systému a umožňuje externí komunikaci prostřednictvím vzdáleného displeje, modemu nebo počítače. Jednotku MCU lze používat v systémech s napětím 12V, 24V nebo 48V, které se konfigurují nastavením dvoupolohových mikropřepínačů. Pomocí softwaru pro PC rozhraní je možné upravit požadované hodnoty napětí dle přání zákazníka. Všechna připojená rozhraní RS485 budou napájena centrálně (není větší odběr než 150mA). Jednotka MCU je hlavní řídicí jednotkou sběrnicové struktury RS485 pro modulární regulaci napájení. Také poskytuje možnost komunikace prostřednictvím rozhraní RS232, které umožňuje připojit jednotku MCU ke vzdáleným displejům Phocos, modemům nebo počítačům. Jednotka MCU také poskytuje hodiny reálného času napájené z baterie. Jednotka MCU obsahuje také funkci zavaděče programu (bootloader), takže firmware lze v provozu snadno aktualizovat. Široké rozpětí individuálních nastavení pro požadované hodnoty napětí, například odpojení při malém napětí (LVD), opětné připojení při malém napětí (LVR), odpojení při velkém napětí (HVD), opětné připojení při velkém napětí (HVR) pro každý instalovaný napájecí modul. Nastavitelné požadované hodnoty pro nabíjecí cykly, cílová napětí a délky cyklů. Výběr režimu PWM nebo dvoubodové skupinové regulace (přepínání bloků). Monitorování každého zařízení systému a generování výstražných signálů v případě problémů v provozu systému. Kontroly citlivosti při konfigurování systému. Pokud hodnoty pro nastavení systému nejsou citlivé pro systém tak, jak je navrženo, bude vygenerováno varování a nastavení nebude uloženo, ani přijato do paměti jednotky MCU. Spínače zatížení (MPS) mohou vybudit jednotlivou paralelní zátěž do 200A. Stanovení priorit pro odpojení zátěže přiřazením napěťových prahů pro odpojování jednotlivých zátěží. Připravena pro použití v hybridních systémech (větrná elektrárna, vodní turbíny, dieselgenerátory, generátory s palivovými články). Doporučení pro používání Řídicí jednotka MCU se během normálního provozu zahřívá. Pokud není dostatečná ventilace (např. ve skříni), řídicí jednotka se sama chrání před přehříváním. Řídicí jednotka MCU nevyžaduje žádnou údržbu nebo servis. Prach odstraňujte suchou tkaninou. Je důležité baterii často plně nabíjet (nejméně jednou měsíčně). Jinak se baterie může trvale poškodit. Baterii lze plně nabíjet jen tehdy, když průměrná energetická spotřeba všech zátěží (Ah) je evidentně menší než průměrná energie nabíjení (Ah). Montáž a připojení Upozornění: Toto se musí provést jako poslední krok po dokončení základního nastavení systému (viz kapitola Nastavení systému) Jednotka MCU je určena pouze pro použití v interiéru. Chraňte ji před přímým slunečním svitem a umístěte ji v suchém prostředí. Jednotku MCU nikdy neinstalujte v mokrých místnostech (např. v koupelnách). Jednotka MCU se během provozu zahřívá a měla by se instalovat pouze na nehořlavý povrch. Upozornění: Aby při instalaci nevznikly problémy, připojte jednotku MCU provedením níže popsaných kroků. 2

3 Viz obrázky 1, 2 a 3, které ukazují způsob montáže jednotky MCU na standardní 35 mm lištu DIN. Lištu DIN nainstalujte na svislou plochu. Otevřete horní kryt jednotky MCU. Připojte vodiče vedoucí k zelené svorce (pět špiček) a potom připojte vodiče k baterii s ohledem na správnou polaritu. Dbejte na dodržení doporučené délky vodiče (min. 30 cm až max. 100 cm) a průřez vodiče je 2,5 mm 2. Horní kryt zavřete. Spuštění řídicí jednotky Jakmile bude jednotka MCU připojena k baterii, začne fungovat a rozsvítí se žlutá LED dioda. Upozornění: Nemusí okamžitě dojít ke změně světel LED diod! Napětí systému Jednotku MCU lze použít v systému s napětím 12V, 24V nebo 48V, které se nakonfiguruje mikropřepínači DIP. (nastavení úrovně napětí systému lze také provést přes MODCOM a počítačové rozhraní. Popis funkce zobrazení a rozhraní 1-6 (interface) Funkce indikací LED 1 (žlutá) Svítí Napájení zapnuto Nesvítí Napájení vypnuto LED 2 (žlutá) Svítí Činnost RS232 Nesvítí RS232 není aktivní LED 3 (zelená) Svítí Činnost sběrnice Nesvítí Sběrnice není aktivní LED 4 (červená) Svítí Chyba Nesvítí Vše v pořádku Popis rozhraní Rozhraní Rozhraní 1 Rozhraní 2 Rozhraní 3 Rozhraní 4 Rozhraní 5 Rozhraní 6 Popis Napájecí rozhraní Mikropřepínač DIP Kontakty relé Systémová sběrnice RS485 Komunikační rozhraní RS232 Systémová sběrnice RS485 Nastavení systému (základní nastavení) Základní nastavení přiděluje výchozí hodnoty každé zapojené jednotce v závislosti na její funkci (najdete v tabulkách uvedených v kapitolách pro konfiguraci jednotky). Vnitřní relé se přepíná napěťovými úrovněmi baterie a ve výchozím nastavení je určeno ke spuštění a zastavení záložního generátoru (další funkce se musí nakonfigurovat prostřednictvím MODCOM a počítače). Kontakty relé jsou bez potenciálu a mohou spínat proudy až do 3A. Upozornění: Mikropřepínače DIP se musí konfigurovat při odpojené baterii. 3

4 Výchozí nastavení relé 12V systém 24V systém 48V systém Napětí pro zapnutí relé (LVD + 0,2V) 11,7V 23,2V 46,2V Napětí pro vypnutí relé 14,2V 24,8V 56,8V Konfigurace jednotky MCU Jednotka MCU se dodává se čtyřpólovým mikropřepínačem DIP, který se používá pro základní nastavení jednotky MCU. Mikropřepínač DIP 1 se používá pro volbu energetické podpory systémových hodin DIP 1: ON (poloha zapnuto) Provoz hodin MCU podporuje vnitřní knoflíkový článek Upozornění: V případech, kdy jednotka MCU je odpojena od baterie systému a systémové hodiny podporuje vnit řní knoflíkový článek (mikropřepínač DIP 1 je v zapnuté poloze (ON), napájení hodin se automaticky přepne na baterii systému, jakmile jednotka MCU bude znovu připojena k systémové baterii. Všechny nastavené hodnoty zůstanou zachovány. DIP 1: OFF (poloha vypnuto) Hodiny jednotky MCU podporuje systémová baterie Upozornění: V případech, kdy systémové hodiny podporuje systémová baterie, hodiny se vynulují na 00:00, pokud bude jednotka MCU odpojena od systémové baterie a všechny nastavené hodnoty se vymažou. Mikropřepínače DIP 2 a 3 se používají pro volbu systémového napětí. DIP 2 OFF (vyp.) a DIP 3 OFF (vyp.) Napětí systému 12V DIP 2 OFF (vyp.) a DIP 3 ON (zap.) Napětí systému 24V DIP 2 ON (zap.) a DIP 3 OFF (vyp.) Napětí systému 48V DIP 2 ON (zap.) a DIP 3 ON (zap.) Pro servisní účely Upozornění: Prvním krokem by mělo být vždy základní nastavení jednotky MCU na požadované systémové nap ětí. 4

5 Mikropřepínač DIP 4 se používá k výběru typu baterie DIP 4: ON (zap.) baterie gelového typu DIP 4: OFF (vyp.) typ baterie s kyselinovým elektrolytem Konfigurace jednotky MPS a MPPT100/30 řízené jednotkou MCU Mikropřepínače DIP se musí nastavit předtím, než budou všechny komponenty systému připojeny k baterii. Všechny jednotky potom běží ve výchozím režimu s automatickou detekcí standardních požadovaných hodnot a jmenovitým napětím systému. To umožní uživateli vytvořit jednoduchý systém bez počítače. Upozornění: Pokud je třeba individuální nastavení, musíte po této akci provést další konfiguraci pomocí MODCOM a počítačového rozhraní. Konfigurace jednotky MPS Jednotka MPS se dodává s osminásobným mikropřepínačem DIP, který se používá pro základní nastavení jednotky MPS. Mikropřepínač DIP 5 se používá k volbě režimu MPS. Pro jednotku ovládanou pomocí MCU se musí mikropřepínač DIP 5 přepnout do polohy ON (zap.). (Pokud je přepnutý do polohy OFF (vyp.), potom funguje v samostatném režimu). Mikropřepínače 1 až 4 definují adresu této jednotky. Je možné přidělit až 16 adres (nastavení mikropřepínačů DIP). Mikropřepínače 1-4 jsou určeny pro volbu adresy zařízení modulárního systému (0-15): Adres a Čís DIP 1 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON ON ON 2 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 3 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 4 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON Upozornění: Každá jednotka MPS ovládaná jednotkou MCU musí mít jednoznačnou adresu (nastavení mikropřepínačů DIP) 5

6 1. Nadefinování jednotky MPS jako spínače zátěže ovládaný jednotkou MCU Č. přepínače DIP DIP8 DIP7 DIP6 DIP5 Nastavení OFF Nepoužito Nepoužito ON Interní výchozí nastavení (pevné) 12V systém 24V systém 48V systém Odpojení při nízkém napětí 11,5V 20,0V 46,0V Připojení při nízkém napětí 12,8V 25,6V 51,2V Odpojení při vysokém napětí 15,5V 31,0V 62,0V Upozornění: Všechny hodnoty jsou teplotně kompenzované (-4mV/ C na článek) 2. Nadefinování jednotky MPS jako nabíječky ovládané jednotkou MCU 2.1 Nadefinování jednotky MPS jako solární nabíječky ovládané jednotkou MCU Č. přepínače DIP Nastavení Funkce DIP 8 ON Aktivuje MPS jako nabíječku DIP 7 ON Volí PV nabíječku DIP 6 ON Volí režim PWM OFF Volí 2stupňovou regulaci DIP 5 ON Jednotka ovládaná MCU 2.2 Nadefinování jednotky MPS jako nabíječky-generátoru ovládanou jednotkou MCU Č. přepínače DIP Nastavení Funkce DIP 8 ON Aktivuje MPS jako nabíječku DIP 7 OFF Volí nabíječku- generátor DIP 6 ON Volí režim PWM OFF Volí 2stupňovou regulaci DIP 5 ON Jednotka ovládaná MCU Interní výchozí nastavení (pevné) pro jednotku MPS použitou jako nabíje čka (solární nebo nabíječka-generátor) Odpojení při velkém napětí 12V soustava 24V soustava 48V soustava 15,5V 31,0V 62,0V 6

7 Jednotka běží v režimu PWM Nabíjecí cykly 12V systém 24V systém 48V systém Délka nezávislého cyklu Plovoucí Délka cyklu Indikace napětí ne ne ne ne ne Cílové napětí 13,8V 27,6V 55,2V Zvýšení Indikace napětí 12,5V 25,0V 50,0V 90 min./den 2 hodiny Cílové napětí 14,4V 28,8V 57,6V Vyrovnávání Indikace napětí 12,1V 24,2V 48,4V 90 min./den 2 hodiny Cílové napětí 14,8V 29,6V 59,2V Jednotka běží v 2stupňovém regulačním režimu (nejsou dostupné žádné nabíjecí cykly) Přepínací hodnoty 12V systém 24V systém 48V systém Nízká úroveň 13,1V 26,2V 52,4V Vysoká úroveň 14,4V 28,8V 57,6V Význam přepínacích hodnot: Regulátor solárního nabíjení Nízká úroveň spouští nabíjení. Vysoká úroveň přerušuje nabíjení. Regulátor nabíječky-generátoru Nízká úroveň odpojuje zátěž od baterie. Vysoká úroveň připojuje zátěž k baterii. Upozornění: Všechny hodnoty jsou teplotně kompenzované (-4mV/ C na článek) Konfigurace jednotky MPPT100/30 (jen pro 12V nebo 24V soustavu) Jednotka MPPT100/30 se dodává s osminásobným mikropřepínačem DIP, který se používá pro nastavení jednotky MPPT100/30. Upozornění: Mikropřepínače DIP musí být pouze v poloze - nebo +. Středová poloha je nepřípustná! Nevyužité mikropřepínače DIP nastavte do polohy -. Nadefinování jednotky MPPT100/30 jako nabíječky ovládané jednotkou MCU Mikropřepínač DIP 8 se používá pro volbu režimu měniče MPPT100/30. Pro zařízení ovládané jednotkou MCU se musí mikropřepínač DIP 8 přepnout na +. Pokud je přepnutý do polohy -, funguje v samostatném režimu. Pokud je mikropřepínač DIP 8 přepnutý do polohy -, mikropřepínače DIP 5, 6 a 7 se nevyužívají. Č. přepínače DIP Nastavení Funkce DIP 8 DIP 7 Nevyužitý - DIP 6 Nevyužitý - DIP 5 Nevyužitý - + Regulace pomocí MCU - Samostatný režim Mikropřepínače DIP 1 až 4 definují adresu zařízení. Celkem lze přiřadit až 16 adres (nastavení pomocí mikropřepínačů DIP). Mikropřepínače DIP 1 až 4 jsou určeny pro volbu adresy zařízení modulárního systému (0-15). 7

8 Čís. DIP Adresa Upozornění: Každá jednotka MPPT 100/30 používaná jako regulátor nabíjení ovládaná jednotkou MCU musí mít jednoznačnou adresu (nastavení mikrospínačů DIP). Výchozí interní nastavení (pevné) pro jednotku MPPT používanou jako solární nabíje čka 12V systém 24V systém Odpojení při velkém napětí 15,5V 31,0V Zařízení může běžet pouze v režimu PWM Nabíjecí cykly Plovoucí 12V systém 24V systém Nezávislá délka cyklu Indikace napětí ne ne ne ne Cílové napětí 13,8V 27,6V Zvýšení Délka cyklu Indikace napětí 12,5V 25,0V 90 min./den 2 hodiny Cílové napětí 14,4V 28,8V Vyrovnání Indikace napětí 12,1V 24,2V 90 min./den 2 hodiny Cílové napětí 14,8V 29,6V Upozornění: Všechny hodnoty jsou teplotně kompenzované (-4mV/ C na článek) Aktivace systému Po kontrole nastavení všech mikropřepínačů DIP přiřazených všem jednotkám systému připojte tyto jednotky nejprve k systémové komunikační sběrnici a potom k baterii. Inicializační rutina zkontroluje konfiguraci. Výsledek zobrazí LED diody jednotlivých jednotek. Bezpečnostní doporučení Baterie akumuluje velké množství energie. Baterii nesmíte v žádném případě zkratovat. Doporučujeme připojit přímo ke svorce baterie pojistku (s pomalým působením a podle jmenovitého proudu regulátoru). Baterie může produkovat hořlavé plyny. V okolí baterie nesmí docházet k jiskření a nepoužívejte v jejím okolí nechráněný plamen. Přesvědčte se, zda místnost s baterií má dostatečné větrání. Vyvarujte se doteků a zkratování vodičů nebo svorek. Uvědomte si, že napětí na určitých svorkách může dosahovat až 95V. Používejte izolované nástroje, postavte se na suchou podlahu a dbejte na to, abyste měli suché ruce. Nedovolte dětem, aby se pohybovaly v blízkosti baterií a nabíjecího regulátoru. Dodržujte bezpečnostní doporučení výrobce baterie. V případě nejasností se obraťte na prodejce nebo elektrikáře. Vyloučení ze záruky Výrobce nebude odpovědný za škody, především za poškození baterie, způsobené jiným než předpokládaným používáním, nedodržením pokynů v tomto návodu a také nedodržením doporučení výrobce baterie. Výrobce nebude odpovědný, pokud servis nebo opravu provedla neoprávněná osoba, v případě neobvyklého používání, nesprávné instalace nebo nedostatečného návrhu systému. Otevřením skříně záruka zaniká. Solartec s.r.o. Televizní 2618, Rožnov p.r. Tel: , Fax:

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti Instrukce pro bezdrátovou klávesnici RW SALK WL Úvod Bezdrátová klávesnice je vysílač s plovoucím kódem, používaný k dálkovému ovládání bezpečnostního systému PROSYS. Umožňuje aktivaci a deaktivaci systému

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT22 vhodný pro všechny typy kotlů týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý den protizámrazová ochrana jednoduchá montáž moderní design VELKÝ

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat S20 Provedení: MLS cs Návod k montáži a obsluze Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC)

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC) VÝBĚR ZE TŘECH VERZÍ 8,16 A 24 PATER POHODLNÉ OVLÁDNÍ POMOCÍ DALLAS ČIPŮ MOŽNOST PŘIPOJIT AŽ 200 UŽIVATELŮ EDITACE KLÍČŮ POMOCÍ PC ZATÍŽITELNOST VÝSTUPNÍCH KONTAKTŮ 1A VPS1 ver 1.1 Univerzální přístupový

Více

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ NAPÁJEČ - NABÍJEČ STEJNOSMĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S RTK 28 831 EPRONA, a.s. ROKYTNICE nad Jizerou VESTAVNÝ NAPÁJEČ Fj 45 12/24 S Typ: E230G

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Více

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + -

HMP - 164. Regulátor odběru elektrické energie TX RX COM L N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 230V~ 6x relé 250V/8A + - HMP - 164 Regulátor odběru elektrické energie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 12V= 1 2 3 + - 485 1 2 3 4 - + TX RX COM STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4 STUPEŇ 5 STUPEŇ 6 230V~ 6x relé 250V/8A L

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce

A450. řídící jednotka pro závory. autorizovaný prodejce A450 řídící jednotka pro závory autorizovaný prodejce 1 1. Všeobecné vlastnosti Řídící jednotka pro závory nabízí díky svému vysoce výkonnému mikroprocesoru mnoho služeb a prostřednictvím elektronické

Více

IMPROX EC II. ImproX (EC II ) eternetový řadič INSTALAČNÍ MANUÁL 1. TECHNICKÁ DATA. 1.1. Pracovní prostředí. 1.2. Napájení

IMPROX EC II. ImproX (EC II ) eternetový řadič INSTALAČNÍ MANUÁL 1. TECHNICKÁ DATA. 1.1. Pracovní prostředí. 1.2. Napájení Označení řadiče: XEC900-0-0-GB-XX IPS970-0-0-GB-XX IMPROX EC II 1. TECHNICKÁ DATA 1.1. Pracovní prostředí Plastová krabička... (XEC900) Napájecí zdroj... (IPS970) 1.2. Napájení ImproX (EC II ) eternetový

Více

BlueSolar charge controller MPPT 75/50

BlueSolar charge controller MPPT 75/50 Manual CZ BlueSolar charge controller MPPT 75/50 1 Obecný popis 1.1 Nabíjecí proud do 50 A a FV napětí do 75 V Regulátor BlueSolar MPPT 75/50 dokáže nabíjet baterii s nižším jmenovitým napětím energií

Více

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ Tenz2174P 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 40 SK / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

EASY 220 Ekonovent. Rekuperační jednotka. Návod k instalaci a uvedení do provozu

EASY 220 Ekonovent. Rekuperační jednotka. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS EASY 220 Ekonovent Rekuperační jednotka Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem FC013 Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem Shrnutí FC013 je komunikativní regulátor pro topné a chladicí panely řízené signálem 0...10 V ss a řízení otáček EC (elektronicky komutovaného) motoru

Více

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci,

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci, Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810 Obj. č.: 86 02 78 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

JPM 1100(IP) 100V zesilovač

JPM 1100(IP) 100V zesilovač JPM 1100(IP) 100V zesilovač Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovač JPM 1100 se vymyká z řady běžných 100V zesilovačů především svým určením pro pevnou montáž do podhledů, příček a rozvaděčů, na nábytek nebo na

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

A481. řídící jednotka pro posuvné brány 24V. autorizovaný prodejce

A481. řídící jednotka pro posuvné brány 24V. autorizovaný prodejce A481 řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY Díky tomuto výkonnému mikroprocesoru nabízí tato 24V dc řídící jednotka posuvných dveří široký rozsah funkcí

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Nabíječe Centaur 12/20 12/30 12/40 12/50 12/60 12/80 12/100 12/200

Nabíječe Centaur 12/20 12/30 12/40 12/50 12/60 12/80 12/100 12/200 Návod k použití Nabíječe Centaur 12/20 12/30 12/40 12/50 12/60 12/80 12/100 12/200 24/16 24/30 24/40 24/60 24/80 24/100 Autorská práva 2005 Victron Energy BV Všechna práva vyhrazena Tato publikace ani

Více

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě Návod k použití OBSAH: 1) Upozornění str. 2 2) Rozměrový výkres a montážní otvor v panelu str. 2 3) Přestavba z panelové verze na DIN str. 3 4) Montáž

Více

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika: Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin Stručná charakteristika: je určen pro měření libovolné fyzikální veličiny, která je reprezentována napětím nebo ji lze na napětí převést. Zpětný převod

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL-PS ELEKTRONICKÁ POŠTOVNÍ VÁHA ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

NÁVOD K OBSLUZE MODEL-PS ELEKTRONICKÁ POŠTOVNÍ VÁHA ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ POŠTOVNÍ VÁHA MODEL-PS Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir Návod na montáž, připojení a obsluhu ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir CZ verze 1.2 Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Technické údaje... 3 3. Zapojení UPS TERMOSTATU...

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

Inteligentní stavový ukazatel pro všeobecné použití

Inteligentní stavový ukazatel pro všeobecné použití Inteligentní stavový ukazatel pro všeobecné použití Stručná charakteristika: je určen pro 3-stavovou indikaci napětí v libovolném rozsahu. Diferenční měření umožňuje měřit i napětí, které není přímo vztaženo

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu

Více

Informace LZV100. Art. Nr. 20110 1. vydání, 11 02

Informace LZV100. Art. Nr. 20110 1. vydání, 11 02 1 Informace LZV100 Art. Nr. 20110 1. vydání, 11 02 2 Informace LZV100 Obsah 1 Vítejte! 3 2 Důležitá upozornění, přečíst nejdříve! 4 3 Technická data LZV100 5 4 Přípojná místa 7 4.1 Napájení: svorky U,

Více

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce

c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce c s m 50, 70, 120 pohon pro garážová vrata autorizovaný prodejce 1 2 3 4 5 6 7 8 TYP c s m 50 c s m 70 c s m 70 Ř c s m 120 Napájecí napětí 230 V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Napětí motoru 12/24V/DC

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE a Záruční list TB 250 1 Děkujeme, vybrali jste si termo vázací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

ACI Auto Components International, s.r.o.

ACI Auto Components International, s.r.o. ACI Auto Components International, s.r.o. Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 - Běchovice www.aci.cz, tel.: (+420) 274 021 111 zapsána v OR Měst. soudu v Praze, odd.c, vl.č.27131 IČ: 60486970 DIČ: CZ60486970

Více

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI)

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Základní informace Neumísťujte zdroj na přímé slunce, na nadměrně teplá nebo vlhká místa a chraňte ho před stykem s kapalinami.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ PT14-HT-P PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ Určený pro: radiátory osazené termoelektrickými pohony rozdělovače teplovodního podlahového topení s termoelektrickými pohony MONTÁŽ

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

Návod k použití. Model Millennio P/L

Návod k použití. Model Millennio P/L Návod k použití Model Millennio P/L Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice,

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

PŘÍRUČKA MXS 5.0 12V/5A NAPÁJECÍ KABEL ZÁSTRČKA* CTEK COMFORT CONNECT NABÍJECÍ KABEL PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO MODE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

PŘÍRUČKA MXS 5.0 12V/5A NAPÁJECÍ KABEL ZÁSTRČKA* CTEK COMFORT CONNECT NABÍJECÍ KABEL PORUCHOVÁ KONTROLKA TLAČÍTKO MODE. CTEK COMFORT CONNECT clamp MODE 12V/ PŘÍRUČKA BLAHOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti CTEK

Více

POZOR! Při zadávání kódu je potřeba nejdřív zadat pořadové číslo a pak kód: například uživatel 25 který má kód 1234 zadá 00251234. 2.

POZOR! Při zadávání kódu je potřeba nejdřív zadat pořadové číslo a pak kód: například uživatel 25 který má kód 1234 zadá 00251234. 2. 1. Popis Systémová venkovní čtečka karet EM 125kHz s podsvícenou klávesnicí. Možnost připojení externí čtečky nebo výstupu protokolem Wiegand 26 bitů. Spojení až 32 čteček do jedné sítě pomocí RS485. Software

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-FC-0024X 2. vydání - prosinec 2011 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1 TXV 133 39 1. POPIS A PARAMETRY Základní dokumentace Moduly

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Manuál. Blue Power IP65 nabíječka 12/5 24/5 12/7 24/8 12/10 12/15

Manuál. Blue Power IP65 nabíječka 12/5 24/5 12/7 24/8 12/10 12/15 CZ Manuál Blue Power IP65 nabíječka 12/5 24/5 12/7 24/8 12/10 12/15 Obsah Obsah... 1 2. Důležité vlastnosti a fakta... 3 2.1 Ultra vysoce efektivní zelená nabíječka baterií 3 2.2 Trvanlivost, bezpečnost

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více