(Úspory energie a obnovitelné zdroje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Úspory energie a obnovitelné zdroje"

Transkript

1

2 Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS

3 Obsah prezentace Kontext pro využívání úspor energie a OZE v ubytovacích zařízeních Studie využití OZE jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel Valašského Meziříčí Možnosti využití úspor energie v ubytovacích zařízeních Možnosti využití OZE v ubytovacích zařízeních Možnosti získání podpory pro projekty úspor energie a využití OZE Informační a konzultační podpora pro úspory energie a využití OZE

4 Kontext z pozice zdravého selského rozumu Úspory energie, využití OZE = úspora nákladů!!! Druhotné efekty snížení dopadů na životní prostředí lokální i globální (emise, odpady) bezpečnost, soběstačnost a spolehlivost zásobování energií podpora zaměstnanosti pozitivní image, podpora marketingu jedno z kritérií pro získání Ekoznačky

5 Kontext z pozice politiky Politika EU - disktovány nové politické cíle EU 20% OZE, 20% úspory v roce 2020, snížení emisí CO2 o 20% v roce 2020 Státní energetická politika (2004) bezpečnost, soběstačnost, udržitelný rozvoj Územní energetická koncepce Zlínského kraje (2003) významný potenciál OZE a úspor Studie využití OZE jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel Valašského Meziříčí možnosti a nástroje pro vyšší využití OZE a úspor ve VM zahrnuje i podporu ekologicky šetrného cest. ruchu

6 Studie využití OZE jako nástroj ke zlepšení životních podmínek obyvatel Valašského Meziříčí Zpracována s podporou z programu Interreg IIIA (11/2006) Cíl: Zmapovat aktuální stav životního prostředí ve VM; Navrhnout konkrétní řešení ke snížení emisí pro jednotlivé skupiny zdrojů znečištění (byty, rodinné domy, malé zdroje, střední a zvláště velké zdroje znečištění) s prioritami ve využití obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor; Nastolit systémové partnerství, které bude usilovat o nápravu a zlepšení kvality ovzduší na území celého města a regionu; Programové prohlášení Rady města na podporu Zdravé energetiky města + Regionální Inteligentní Plán

7 Zdravá energetika Zdravá energetika města - jak zásobování města Valašského Meziříčí palivy a energií, tak i spotřeba energie na území města jsou: Ekologicky šetrné Udržitelné Inteligentní (hospodárné, promyšlené,..) Desatero Zdravé energetiky města

8 1. Zdravá energetika Programové města Valašské Meziříčí prohlášení (1) udržitelným způsobem využívá podmínek daných přírodou a krajinou města a jeho okolí 2. Zdravá energetika je dlouhodobým záměrem, který vychází z Plánu strategického rozvoje města a je podkladem pro územní plánování; 3. Podporujeme bezpečné a spolehlivé zásobování energií - co nejvyšší využití OZE, nízkou spotřebu energie a vysoký stupeň ochrany ovzduší; ke zlepšení životního prostředí a zvýšení ekoatraktivity města a jeho okolí; 4. Jako město investujeme i nakupujeme energeticky inteligentně (podporujeme nízkoenergetické domy, přísnější standardy spotřeby energie ve vlastních budovách, zařízeních i spotřebičích města, apod.); 5. Podporujeme energeticky vědomou rekonstrukci a revitalizaci budov a bytových i rodinných domů, a uplatňování obnovitelných zdrojů energie v jejich spotřebě, programově směřujeme k humanizaci obydlí a jejich okolí;

9 Programové prohlášení (2) 6. Podporujeme místní a regionální podnikání v oblasti úspor energie a využívání OZE, výrobu energeticky efektivních technologií a technologií využití OZE; 7. Podporujeme třídění odpadů, zpracování bioodpadů a jejich energetické využití; 8. Aktivně propagujeme ochranu životního prostředí, úspory energie, využití obnovitelných zdrojů, principy Zdravé energetiky na celém území města. Informujeme o aktivitách města a jeho podnikatelských subjektů v této oblasti; 9. Ve výchově dětí a mládeže podporujeme udržitelné chování, zejména směřující k ochraně životního prostředí a šetrnému využívání obnovitelných i neobnovitelných energetických zdrojů; 10. Realizujeme programy celoživotního vzdělávání a osvětové akce k prosazování zásad Zdravé energetiky u obyvatel, podnikatelů i návštěvníků města.

10 Regionální Inteligentní Plán Dokument (programový), vedoucí k prosazování Programového prohlášení Rady města do praxe Cíle odrážejí cíle Zdravé energetiky, vycházejí ze SWOT analýzy, potenciálu úspor, potenciálu OZE, zásad dobré praxe a definují na území města: Činnosti v rámci řízení města Projekty na území města kterými jsou naplňovány Programové cíle teze Programového Prohlášení

11 Priority Regionálního inteligentního plánu P1 Udržitelné energetické plánování Cíle RIP >Zlepšení životních podmínek obyvatel >Zlepšení kvality ovzduší >Rozvoj cestovního ruchu >Využití OZE >Úspory energie >Spolehlivost a bezpečnost v zásobování energií P2 P3 P4 Nízká spotřeba energie Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie Vzdělávání, osvěta a propagace P5 Rozvoj ekologicky šetrného cestovního ruchu

12 (P5) Rozvoj ekologicky šetrného cestovního ruchu Cestovní ruch provozovaný podle zásad Zdravého města (v oblasti dopravy, ubytování, stravování a poznávacích a ostatních aktivit) ZELENÝ Podpora ubytování v soukromí, v malokapacitních penzionech v těchto zařízeních podporovat vybavení OZE a nízkou spotřebu energie Ekoznačka hotely apod. Související s propagací aktivit a témat Zdravého města a Zdravé energetiky specificky zaměřený ZA ZELENOU Kongresové a vzdělávací centrum, Informační centrum - aktivity

13 Možnosti využití úspor energie v ubytovacích zařízeních (1) Základní pravidlo nejlevnější energie je ta nespotřebovaná, resp. nevyrobená => nejdříve úsporná opatření, pak zdroje energie (i obnovitelné) úspory v budovách zateplení stěn, střech, otvorových výplní, snížení tepelných ztrát v zimě, tepelných zisků v létě investičně náročné opatření v technickém zařízení budov účinné zdroje energie (kotle, otopné soustavy, ventilace/klimatizace, regulace - termostatické ventily, IRC) úsporné osvětlovací soustavy úsporné spotřebiče (energetické štítky!)

14 Možnosti využití OZE v ubytovacích zařízeních (1) Solární tepelná energie (ohřev TUV s pomocí solárních kolektorů) Vhodná zejména v ubytovacích zařízeních (hotely, penziony, kempy) s hlavní sezonou v letních měsících Typová technická řešení: systémy s plochými kapalinovými kolektory pro ohřev TUV v kombinaci s jiným zdrojem (elektroohřev, plynový kotel, kotel na biomasu) Energetický přínos: běžně 30-60% energie pro ohřev TUV Investice řádově tis. Kč / m2, ekonomicky návratné téměř výhradně s využitím dotací / podpor Závěr: doplňkový zdroj pro ohřev TUV v kombinaci s jinými způsoby vytápění

15 Možnosti využití OZE v ubytovacích zařízeních (2) Tepelná čerpadla (voda-voda, země-voda, vzduch-voda) Speciální tarify pro TČ, v současné době i do budoucna ale trend zvyšování cen elektřiny Běžně dosahovaný topný faktor 3 3,5 Nutná kombinace s nízkoteplotní otopnou soustavou (podlahové vytápění, velkoplošné radiátory) Ekonomika: vysoké IN, návratnost 10 let a více vhodné pro vyšší příjmové skupiny, případně s využitím dotací Závěr: doplňkový zdroj, vhodné spíše pro novostavby / rekonstrukce jako alternativa / náhrada elektrického vytápění

16 Možnosti využití OZE v ubytovacích zařízeních (3) Biomasa polenové dřevo moderní zplyňovací kotle - nejlevnější, ale pracnost obsluhy a přípravy paliva dřevní štěpka poloautomatický/automatický provoz, nízká cena, náročnost na skladovací prostory, vhodné ale spíše pro větší zdroje dřevní pelety v současnosti cena vyrobené energie výrazně pod úrovní ZP, - kotle na pelety cca 2-3x vyšší IN než u plynu, nutný prostor pro skladování paliva, automatický, čistý a bezproblémový provoz - důležité zajištění dodávky paliva - vhodná náhrada tuhých paliv (uhlí / koks)

17 Možnosti získání podpory pro projekty úspor energie a využití OZE (1) Státní program podpory využití energie a využití OZE vhodný i pro menší projekty podpora pro celou škálu OZE, částečně i úspory i pro podnikatelské subjekty podpora formou dotací řádově stovky tis. Kč vyhlašován ročně koncem roku termín pro podávání žádostí leden březen vázán na státní rozpočet, otázka zda bude dostupný i v příštích letech informace na

18 Možnosti získání podpory pro projekty úspor energie a využití OZE (2) Operační program Podnikání a Inovace program Eko-energie podpora malým a středním podnikatelům dotační podpora pro celou škálu OZE + úspory energie, celkem cca 4 mld. Kč pro období vhodný pro větší projekty (podpora min. 0,5 mil. Kč) podpora cca 40% (úspory), 30% (solární energie, tep. čerpadla, biomasa) konec dubna 1. výzva pro podávání žádostí informace na

19 Možnosti získání podpory pro projekty úspor energie a využití OZE(3) Operační program Životní prostředí podpora veřejným a neziskovým subjektům vhodný pro větší projekty (podpora min. 0,5 mil. Kč) podpora až 85% podpora pro celou škálu OZE + úspory energie výzva pro podávání žádostí podzim 2007? informace na

20 Informační a konzultační podpora pro úspory energie a využití OZE Energetická agentura Zlínského kraje konzultační činnost a energetické poradenství vedoucí ke zvýšení energetické efektivnosti a soběstačnosti Energetická agentura Moravskoslezského kraje v přípravě Síť poradenských středisek EKIS Ceské energetické agentury bezplatné poradenství REC Valašské Meziříčí seznam kontakty na

21 Možnosti využití OZE v ubytovacích zařízeních (1) Solární tepelná energie (ohřev TUV s pomocí solárních kolektorů) Vhodná specificky v ubytovacích zařízeních (hotely, penziony, kempy) s hlavní sezonou v letních měsících Typová technická řešení: systémy s plochými kapalinovými kolektory pro ohřev TUV v kombinaci s jiným zdrojem (elektroohřev, plynový kotel, kotel na biomasu) Energetický přínos: poměrně malý (cca 8,5 GJ na typickou instalaci v RD 6 m2 kolektorů) Investice řádově tis. Kč / m2, ekonomicky návratné téměř výhradně s využitím dotací / podpor Závěr: doplňkový zdroj pro ohřev TUV v kombinaci s jinými způsoby vytápění

22 Děkuji za pozornost Kontakt: Enviros, s.r.o Na Rovnosti Praha 3 tel.: fax: web:

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962, 2771 Fax: +420-26731 6962, 6771 Email:

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Editor publikace: Karel Polanecký Zpracovatel podkladových studií: PORSENNA o. p. s. Vydalo: Hnutí DUHA, prosinec 2007. ISBN:

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 Upozornění: Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání Regionální operační program regionu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Třída T. Bati areál Svit, budova 22, 760 90 Zlín Ředitel společnosti: Správní rada:

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více