Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne od hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod."

Transkript

1 Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne od hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: P. Frýda, p. Havlina, p. Pazderková, účetní p. Forštová Omluveni: Ing. Kubelka, p. Olejarčíková, p. Semerád Hosté: p. Polesný Program jednání: 1) Zahájení, schválení programu zasedání 2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Rozpočtové opatření č. 7/2013 4) Rozpočet ) Rozpočtový výhled ) Plán inventur ) Poptávkové řízení projekt úpravny vody 8) Poplatky pro rok 2014 (vodné, odpady, psi) 9) Smlouva na rok 2014 tříděný odpad NYKOS a.s., Ždánice 10) Projednání územního plánu obce informační zpráva 11) Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok ) Příspěvek MAS Podlipansko na rok ) Došlá pošta České Dráhy, MŠ, Darovací smlouva Město Zásmuky 1) Diskuse, závěr 1) Úvod Starosta obce Lubomír Šmejkal přivítal přítomné na dnešním zasedání, přednesl program zasedání a zahájil jednání. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje program dnešního zasedání. Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zapisovatelem zápisu ze zasedání OZ byla navržena pí. Pazderková, ověřovateli zápisu navrženi p. Havlina a p. Frýda. 3) Rozpočtové opatření č. 7/2013 Účetní obce p. Forštová předložila zastupitelstvu obce návrh rozpočtového opatření č. 7/2013- dotace MMR ČR Praha, ÚP. Rozpočtové opatření uloženo v účetních dokladech. Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013 bez výhrad. Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno bez výhrad.

2 4) Rozpočet na rok 2014 Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu na rok 2014: příjmy ve výši ,- Kč a výdaje ve výši ,- Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek je kryt přebytkem finančních prostředků z minulých let. Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 (příjmy ve výši ,- Kč, výdaje ve výši ,- Kč) jako schodkový, schodek je kryt přebytkem finančních prostředků z minulých let (položka financování), potom se rozpočet jeví jako vyrovnaný. 5) Rozpočtový výhled na r Starosta obce předložil zastupitelstvu obce rozpočtový výhled na roky : Rok 2014: příjmy ,- Kč výdaje ,- Kč Rok 2015: příjmy ,- Kč výdaje ,- Kč Rok 2016: příjmy ,- Kč výdaje ,- Kč Rok 2017: příjmy ,- Kč výdaje ,- Kč Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje rozpočtový výhled na rok ) Plán inventur 2013 Starosta obce předložil Plán inventur na rok 2013, inventarizace k Komise na provedení inventury majetku obce na rok 2013 byla navržena ve složení: předseda p. Frýda, členové p. Pazderková, p. Šmejkal. Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje Plán inventur a inventarizační komisi ve složení předseda p. Frýda, členové p. Pazderková, p. Šmejkal. 7) Poptávkové řízení projekt úpravny vody Na základě poptávkového řízení výběr firmy na zpracování dokumentace pro stavební povolení k projektu vybudování doúpravny vody na dusičnany ze stávající studny ve Svojšicích dodávkou ionexových filtrů předložily cenovou nabídku 2 fy: Č.j.:471/2013 MV projekt, spol. s r.o. Praha nabídka ve výši ,- Kč Č.j.:472/2013 SVIP projektová kancelář Nučice nabídka ve výši ,- Kč

3 Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje předloženou cenovou nabídku od fy MV projekt, spol. s r.o. Praha, nabídka ve výši ,- Kč na zpracování dokumentace pro stavební povolení. Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje předloženou cenovou nabídku od fy SVIP projektová kancelář Nučice, nabídka ve výši ,- Kč na zpracování dokumentace pro stavební povolení. Výsledek hlasování: pro 0 proti 3 zdrželi se 1 Usnesení nebylo schváleno. 8) Poplatky pro rok 2014 (vodné, odpady, psi) Starosta obce předložil návrh na stanovení výše poplatků (voda, odpady, psi) pro rok 2014 ponechat výši těchto poplatků ve stejné výši jako v roce Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje ponechat výši poplatků (voda, odpady, psi) ve stejné sazbě jako v roce ) Smlouvy tříděný odpad NYKOS a.s. Ždánice na rok 2014, č.j.: 465/2013 Starosta obce předložil informace týkající se sjednání dodatku ke smlouvě na zajištění odpadového hospodářství pro rok 2014 firmou NYKOS a.s., Ždánice. Na základě všech faktorů stanovila firma NYKOS a.s., že ceny služeb pro obce a města v roce 2014 porostou v rozmezí 2-3%, což je cenová hranice, která přesně vystihuje inflaci. Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje dodatek ke smlouvě na zajištění odpadového hospodářství pro rok Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podepsáním dodatku ke smlouvě. 10) Projednání územního plánu obce informační zpráva Starosta obce předložil obecnímu zastupitelstvu informační zprávu o průběhu pořizování územního plánu obce Svojšice. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín předkládá ke schválení v souladu s 56 stavebního zákona návrh postupu při pořizování územního plánu obce Svojšice. Zastupitelstvo obce Svojšice souhlasí, že Městský úřad Kolín bude pokračovat v pořizování územního plánu. Oproti zadání územního plánu schválenému ke dni bude respektován koridor územní rezervy VRT ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, bude vymezena plocha pro ČOV, v podmínkách pro využití ploch umístěných do koridoru

4 VRT bude nové bydlení podmíněné vyřazením záměru VRT ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (tzn. podmínečně přípustné využití), koridor přeložky územní rezervy VRT bude v návrhu územního plánu upřesněn, územní plán bude zpracován nad aktuální digitální katastrální mapou a bude vymezeno záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového území vodního toku Bečvárka. Obecní zastupitelstvo schvaluje zakreslení v návrhu územního plánu obce Svojšice prověřenou a upřesněnou trasu územní rezervy VRT (vysokorychlostní trať) zhotovitelem územního plánu Ing. Mejsnarovou. výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 11) Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Svojšice za rok 2013, které bylo provedeno dne kontrolory Krajského úřadu Středočeského kraje. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Svojšice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce Svojšice bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Svojšice za rok ) Příspěvek MAS Podlipansko na rok 2014 Starosta obce předložil obecnímu zastupitelstvu žádost MAS Podlipansko o příspěvek na činnost obcí v územní působnosti MAS Podlipansko pro rok 2014 ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje předloženou žádost o příspěvek na činnost MAS Podlipansko ve výši ,- Kč. Výsledek hlasování: pro 0 proti 4 zdrželi se 0 Usnesení nebylo schváleno. 13) Došlá pošta Č.j.: 464/2013 ČD, skupina jízdních řádů a technologie p. Chýla Obec Svojšice zažádala na ČD o prodloužení trasy minibusu k místnímu vlakovému nádraží v Bošicích (náhradní doprava za vlakové spojení na trase Kouřim-Pečky). Žádosti nebylo vyhověno. Vzhledem k této situaci zajistil obecní úřad ve spolupráci s OAD Kolín protažení linky s odjezdem z Kolína v hod až do Bošic. Č.j.: 467/2013 Mateřská škola Svojšice Žádost o povolení k přijetí finančního sponzorského daru ve výši ,- Kč od p. Zemana, Zalešany.

5 Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje přijetí finančního sponzorského daru ve výši ,- Kč k využití v MŠ Svojšice. Darovací smlouva Město Zásmuky Starosta obce předložil Darovací smlouvu. Obec Svojšice daruje Městu Zásmuky movité věci (boty hasičské zásahové 6 ks, blůza ochranného oděvu 6 ks a kalhoty ochranného oděvu 6 ks) v celkové hodnotě ,18 Kč. Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje Darovací smlouvu s Městem Zásmuky a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 14) Diskuse, závěr p. Polesný dotazy týkající se: - úpravny vody (tlak vody, nádrž) - rozpočtu - investice nákup domu č. p rybníka v Bošicích Starosta obce ukončil jednání v hod. Přílohy zápisu: - Informace o zasedání zastupitelstva obce Svojšice Zápis byl vyhotoven dne Zapisovatel: Pazderková Alena Ověřovatelé: Havlina Radek Frýda Jaroslav Starosta obce: Lubomír Šmejkal

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Usnesení č. 7/2010. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 7/2010. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 7/2010 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 12 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 43/2014

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 23.5.2008

ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 23.5.2008 Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Petrůvka, konaného dne 23.5.2008 Program: 1. Zahájení, schválení programu jednání a určeni ověřovatelů zápisu 2. Závěrečný účet obce Petrůvka a zpráva o výsledku

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více