Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu"

Transkript

1 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Bod č. 1 Technický bod Usnesení č. 1/2014 Zastupitelstvo obce Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu pp. Hýzla Davida a Zapletala Jana - schvaluje následující program 23. zasedání Zastupitelstva obce, č. 1 Technický bod - (schválení ověřovatelů zápisu a programu 23.zasedání Zastupitelstva obce) č. 2 Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva obce č. 3 Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2014 č. 4 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2014 č. 5 Zpráva o činnosti místní knihovny za rok 2013 č. 6 Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2013 č. 7 Zpráva o činnosti TJ Sokol Topolany za rok 2013 č. 8 Zpráva z veřejnoprávní kontroly za rok 2013 č. 9 Kulturní činnost v obci za rok 2013 č. 10 Plán kontrol finančního a kontrolního výboru na rok 2014 č. 11 Inventarizace majetku obce za rok Návrh majetku na vyřazení č. 12 Schválení zadání Územního plánu obce Topolany. Jmenování zástupce obce pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu č. 13 Žádost o souhlas k vydláždění přístupového chodníku a vjezdu k rodinnému domu č. 14 Schválení Smlouvy o dílo mezi firmou Pařez a obcí Topolany č. 15 Záměr obce Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 16 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů č. 17 Návrh rozpočtu obce Topolany na rok 2014 č. 18 Rozpočtový výhled na léta č. 19 Schválení Smlouvy o dílo na zhotovení Územního plánu Topolany č. 20 Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 32 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem č. 21 Schválení dodatku č. 11 ke Smlouvě č. 63/Sep-plasty o nakládání s odpadem vytříděným z komunálního odpadu kat.č č. 22 Schválení cenové nabídky na prodloužení trasy vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu Informativní zprávy Dotazy, podněty, připomínky. Závěr Hlasování č. 1 pro 6 proti 0 zdržel se 0

2 Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění úkolu z minulého zasedání zastupitelstva. Bod č. 3 Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2013 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2013 Bod č. 4 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok Bod. č. 5 Zpráva o činnosti místní knihovny za rok 2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti místní knihovny za rok 2013 Bod č.6 Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Topolany za rok 2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti SDH Topolany za rok Bod č. 7 Zpráva o činnosti TJ Sokol Topolany za rok 2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti TJ Sokol Topolany za rok 2013 Bod č. 8 Zpráva z veřejnoprávní kontroly za rok 2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z veřejnoprávní kontroly za rok 2013 Bod č. 9 Kulturní činnost v obci za rok 2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kulturní činnosti v obci za rok Bod č. 10 Plán kontrol finančního a kontrolního výboru na rok 2014 Usnesení č.2/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje plán kontrol finančního a kontrolního výboru na rok 2014 ukládá předsedům jednotlivých výborů se tímto plánem řídit. Hlasování č.2 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 11 Inventarizace majetku obce za rok Návrh majetku na vyřazení. Usnesení č. 3/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje -výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávky za rok 2013, včetně inventarizační zprávy -návrh majetku na vyřazení dle příloh č. 13 a č. 14 ukládá paní účetní provést vyřazení navrženého majetku Hlasování č 3 pro 6 proti 0 zdržel se 0

3 Bod č.12 Schválení zadání Územního plánu Topolany. Jmenování zástupce obce pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu. Usneseni č 4/2014 Zastupitelstvo obce Topolany ve své samostatné působnosti schvaluje zadání Územního plánu Topolany pověřuje jednáním s pořizovatelem Územního plánu Topolany starostu obce, pana Vladimíra Kudličku Hlasování č.4 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 13 Žádost o souhlas k vydláždění přístupového chodníku a vjezdu k rodinnému domu Usnesení č. 5/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o vydláždění přístupového chodníku a vjezdu k domu pana na náklady žadatele. V případě potřeby obce může být tento rozkopán, a po potřebných úpravách uveden do původního stavu, ukládá starostovi písemně oznámit žadateli rozhodnutí zastupitelstva včetně podmínky nutnosti případného rozkopání a následného uvedení do původního stavu. Hlasování č. 5 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 14 Schválení Smlouvy o dílo mezi firmou Pařez o obcí Topolany Usnesení č. 6/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi firmou Pařez a obcí Topolany, ukládá starostovi smlouvu podepsat a odeslat. Hlasování č. 6 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 15 Záměr obce Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor Usnesení č. 7/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Topolany a panem.., Topolany č.., na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné 10,-Kč/m2/rok, t.j. 100,-Kč ročně, ukládá starostovi smlouvu podepsat. Hlasování č. 7 pro 5 proti 0 zdržel se 1 Bod. č. 16 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů Usnesení č.8/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje pro navýšení odměny použít koeficient 0,45 z částky pro uvolněného starostu podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od Hlasování č. 8 pro 6 proti 0 zdržel se 0

4 Bod č 17 Návrh rozpočtu obce Topolany na rok 2014 Usnesení č. 9/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje - zapojení finančních prostředků z roku 2013 ve výši ,- Kč - vyrovnaný rozpočet obce, dle přílohy č.20 zápisu s tím, že: rozpočet příjmů činí ,- Kč rozpočet výdajů činí ,- Kč rozpočet financování činí ,- Kč -rozpočet na rok 2014 se schvaluje v části příjmové na položky a v části výdajové na paragrafy zplnomocňuje starostu obce k přesunu rozpočtových prostředků jen u položek příslušného paragrafu a zapojení poskytnutých dotací ukládá účetní rozepsat v měsíci únoru rozpočet položkově a zaslat schválený rozpočet na KÚJMK ukládá starostovi - předkládat Zastupitelstvu obce ke schválení provedená rozpočtová opatření - předkládat zastupitelstvu obce informace o plnění rozpočtu obce čtvrtletně ukládá starostovi a Zastupitelstvu obce hospodařit s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu Hlasování č.9 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 18 Rozpočtový výhled na léta Usnesení č. 10/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na léta ukládá dle potřeby aktualizovat schválený rozpočtový výhled na léta v návaznosti na nové podmínky jak v oblasti zdrojů, tak potřeb výdajové stránky rozpočtu Hlasování č. 10 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 19 Schválení Smlouvy o dílo na zhotovení Územního plánu Topolany Usnesení č. 11/2014 Zastupitelstvo obce vybralo ing. arch. Miloslava Sohra za zhotovitele Územního plánu Topolany a uzavřelo s ním Smlouvu o dílo ukládá starostovi -Smlouvu o dílo podepsat a odeslat -požádat KÚJMK o dotaci na pořízení nového Územního plánu Topolany Hlasování č.11 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č.20 Schválení Dodatku č.3 ke Smlouvě č 32 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem Usnesení č. 12/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem,

5 ukládá starostovi Dodatek č.3 podepsat a odeslat Hlasování č.12 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 21 Schválení Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 63/ Sep - plasty o nakládání s odpadem vytříděným z komunálního odpadu kat.č Usnesení č.13/2014 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě č 63/ Sep - plasty o nakládání s odpadem vytříděným z komunálního odpadu kat. č Plastové obaly ze dne , ukládá starostovi Dodatek č.11 podepsat odeslat. Hlasování č. 13 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 22 Schválení cenové nabídky na prodloužení trasy vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu Usnesení č. 14/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na prodloužení trasy vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu v lokalitě Hliník po novostavbu pana Michalíka, ukládá starostovi požádat firmu ERMONTA, s.r.o. Břest o vypracování smlouvy na tuto zakázku a následně ji podepsat Hlasování č. 14 pro 6 proti 0 zdržel se 0 Zapsala Valová Jitka... Ověřovatelé: Hýzl David... Zapletal Jan... Topolany Vladimír Kudlička starosta obce

6

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 27. zasedání

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 OBEC TOPOLANY IČO: 00368784 Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Topolany závěrečný

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2014 dne 24. dubna 2014 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, J. Hrnčíř,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Usnesení č. 7/2010. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 7/2010. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 7/2010 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 12 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: 13686/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Úhlejov, IČ: 00272281 za rok 2014 Přezkoumání

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více