Technické vybavení počítačů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické vybavení počítačů"

Transkript

1 Technické vybavení počítačů Základní pojmy Počítač stroj na zpracování informací Informace data, která se strojově zpracovávají vše, co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech, které se staly, nebo které nastanou Data údaje, hodnoty, čísla, znaky, symboly, grafy,... Program algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol na úrovni technického vybavení počítače se jedná o posloupnost instrukcí Instrukce předpis k provedení nějaké (většinou jednoduché) činnosti realizovatelný přímo technickým vybavením počítače (např. přičtení jedničky, uložení hodnoty do paměti apod.) Hardware technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven Software programové vybavení počítače souhrnný název pro veškeré programy, které mohou na počítači pracovat. je možné rozdělit do dvou skupin: systémový software aplikační software Firmware programové vybavení, které tvoří součást technického vybavení. Toto programové vybavení až na naprosté výjimky nemůže být uživatelem modifikováno. Řadič (controller) zařízení převádějící příkazy v symbolické formě (instrukce) na posloupnost signálů ovládajících připojené zařízení. Jedná se tedy o zařízení, které řídí činnost jiného zařízení. Sběrnice (bus) soustava vodičů, která umožňuje přenos signálů mezi jednotlivými částmi počítače. Pomocí těchto vodičů mezi sebou jednotlivé části počítače komunikují a přenášejí data. Vstupní/výstupní zařízení (I/O devices Input/Output) zařízení určená pro vstup i výstup dat (např. disky,...) BIOS (ROM BIOS) (Basic Input Output systém) programové vybavení uložené v paměti ROM (EPROM, EEPROM, Flash) zajišťující nejzákladnější funkce (např. zavedení OS) Jednotky informace bit 1 bit (binary digit dvojková číslice) základní jednotka informace poskytuje množství informace potřebné k rozhodnutí mezi dvěma možnostmi jednotka bit se označuje b a může nabývat pouze dvou hodnot 0, 1. byte jednotka informace, která se označuje B platí 1 B = 8 b word jednotka informace platí 1 W = 2 B = 16 b

2 Von Neumannovo schéma John von Neumann ( ) položil teoretické základy konstrukce současných počítačů. Tento návrh je znám jako von Neumannova koncepce počítače. Roku 1945 přišel tento maďarský matematik a fyzik s převratnou myšlenkou: uložit program do paměti počítače spolu se zpracovávanými daty. Pro reprezentaci všech údajů se používá dvojková soustava. Základní cyklus počítače: Program (posloupnost instrukcí) je uložen v operační paměti. Procesor vybírá z operační paměti jednu instrukci za druhou, tyto instrukce dekóduje (zjištění typu instrukce) a zajistí provedení dané operace - vysílá povely ostatním částem počítače. Ty pak zpětně posílají procesoru signály o provedení požadované operace. ALU (Arithmetic-Logical Unit) Aritmeticko-logická jednotka je část procesoru, která vykonává aritmetické, logické a některé další operace (např. operace porovnání a posuvu). Procesor = ALU + řadič CPU (Central Processor Unit) = procesor + operační paměť Základní jednotka zpravidla obsahuje základní desku (mainboard, motherboard) a zařízení na ní integrovaná procesor numerický koprocesor paměť - vnitřní, vnější řídící jednotky pro vnější paměti rozšiřující karty (např. grafická karta, zvuková karta, síťová karta a jiné) napájecí zdroj Periferní zařízení jsou zařízení zajišťující komunikaci mezi počítačem a uživatelem. Dělíme je na: vstupní zařízení sloužící pro vstup dat a programů (klávesnice, myš, trackball, scanner) výstupní zařízení pro výstup výsledků, které počítač zpracoval (monitor, tiskárna, plotter, reprodutory) vstupně-výstupní řadíme sem především externí paměti Základní deska Základní deska označována také jako mainboard, motherboard je deska plošného spoje tvořící základ celého počítače. Zpravidla obsahuje:

3 procesor (mikroprocesor) numerický koprocesor obvody čipové sady operační paměť vyrovnávací cache paměť rozšiřující sběrnici sloty umístěné na rozšiřující sběrnici pro připojení rozšiřujících karet ROM BIOS CMOS paměť akumulátor zálohující CMOS paměť hodiny reálného času řadič klávesnice nastavovací propojky (jumpers), popř. nastavovací přepínače (switches) Základní deska dále může obsahovat: řadič pružných disků rozhraní pevných disků řadič diskového pole - RAID řadič USB sběrnice řadič rozhraní IEEE 1394 (FireWire) port A.G.P. grafickou kartu vstupní / výstupní porty (I/O kartu) zvukovou kartu síťovou kartu Procesor (mikroprocesor) Procesor je integrovaný obvod zajišťující funkce CPU. Tvoří mozek celého počítače. Provádí jednotlivé instrukce programu. Do značné míry ovlivňuje výkon celého počítače. Čím rychlejší procesor, tím rychlejší počítač. Bývá umístěn na základní desce. Frekvence (rychlost) procesoru je dána počtem operací provedených za jednu sekundu (jednotka: Hertz [Hz]). Je-li základní deska navržena pro různé frekvence procesoru, je možné frekvenci na ní nastavit. Paměť Paměť je zařízení, které slouží pro uchování informací (konkrétně binárně kódovaných dat). Množství informací, které je možné do paměti uložit, se nazývá kapacita paměti a udává se v bytech. Protože byte je poměrně malá jednotka, používá se často následujících předpon: Předpona Značka Zápis Mocnina (B) Převod (B) kilo k, K 1 kb 210 B 1024 B mega M 1 MB 220 B B giga G 1 GB 230 B B tera T 1 TB 240 B B Paměť bývá rozdělena na buňky určité velikosti, z nichž každá je jednoznačně identifikována svým číslem. Toto číslo se nazývá adresa paměti a velikost takovéto buňky, která má svou vlastní adresu, se označuje jako nejmenší adresovatelná jednotka. Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: 1. Registr je velmi rychlé paměťové místo malé kapacity (jednotky bytů) umístěné většinou uvnitř procesoru počítače (např. registr instrukcí, čítač instrukcí,...). Jsou používány pro krátkodobé uchování právě zpracovávaných informací.

4 2. Vnitřní (operační) paměť paměť sloužící pro uchování momentálně zpracovávaných dat a programů. Paměti osazené většinou uvnitř základní jednotky. Realizovány pomocí polovodičových součástek. 3. Vnější (externí) paměť paměť sloužící k dlouhodobému uchování informací a zálohování dat. Ve srovnání s operační pamětí bývá přístup k jejím datům pomalejší. Paměti realizované většinou za pomoci zařízení používajících výměnná média v podobě disků. Záznam se provádí většinou na magnetickém nebo optickém principu. Parametry pamětí Kapacita - množství informací, které je možné do paměti uložit Přístupová dob - doba, kterou je nutné čekat od zadání požadavku, než paměť zpřístupní požadovanou informaci Přenosová rychlost - množství dat, které lze z paměti přečíst (do ní zapsat) za jednotku času Energetická závislost / nezávislost energeticky závislé - paměti, které uložené informace po odpojení od zdroje napájení ztrácejí energeticky nezávislé - paměti, které uchovávají informace i po dobu, kdy nejsou připojeny ke zdroji elektrického napájení Přístup sekvenční - před zpřístupněním informace z paměti je nutné přečíst všechny předcházející informace přímý - je možné zpřístupnit přímo požadovanou informaci Paměti ROM ROM Read Only Memory Paměti určené pouze pro čtení uložených informací Informace jsou do těchto pamětí pevně zapsány při jejich výrobě Potom již není možné žádným způsobem jejich obsah změnit Jedná se o statické a energeticky nezávislé paměti Paměti PROM PROM Programable Read Only Memory Neobsahují po vyrobení žádnou pevnou informaci Příslušný zápis informace provádí uživatel Zápis je možné provést pouze jednou a poté již paměť slouží stejně jako paměť ROM Paměti PROM představují statické a energeticky nezávislé paměti Paměti EPROM EPROM Eraseable PROM Statické energeticky nezávislé paměti určené pro čtení i zápis informací Zapsané informace je možné vymazat působením ultrafialového záření Paměti EEPROM EEPROM - Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat Vymazání se provádí elektricky a nikoliv pomocí UV záření Paměti Flash Obdoba pamětí EEPROM Paměti, které je možné naprogramovat a které jsou statické a energeticky nezávislé Vymazání se provádí elektrickou cestou, jejich přeprogramování je možné provést přímo v počítači Paměť typu flash tedy není nutné před vymazáním (naprogramováním) z počítače vyjmout a umístit ji do speciálního programovacího zařízení

5 Na rozdíl od EEPROM se u pamětí flash provádí mazání nikoliv po jednotlivých buňkách, ale po celých blocích Paměti RAM RAM - Random Access Memory Paměti určené pro zápis i pro čtení dat Jedná se o paměti, které jsou energeticky závislé. Podle toho, zda jsou dynamické nebo statické, jsou dále rozdělovány na: DRAM Dynamické RAM SRAM Statické RAM Paměti SRAM SRAM - Static Random Access Memory Uchovávají informaci v sobě uloženou po celou dobu, kdy jsou připojeny ke zdroji elektrického napájení. Paměti DRAM DRAM - Dynamic Random Access Memory Informace je uložena pomocí elektrického náboje na kondenzátoru Tento náboj má však tendenci se vybíjet i v době, kdy je paměť připojena ke zdroji elektrického napájení. Aby nedošlo k tomuto vybití a tím i ke ztrátě uložené informace, je nutné periodicky provádět tzv. refresh, tj. oživování paměťové buňky. Cache paměť rychlá vyrovnávací paměť mezi rychlým zařízením (např. procesor) a pomalejším zařízením (např. operační paměť). Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, která umožňuje přenos signálů mezi jednotlivými částmi počítače. Pomocí těchto vodičů mezi sebou jednotlivé části počítače komunikují a přenášejí data. Magnetický záznam dat Magnetický záznam dat je prováděn působením magnetického pole na magneticky vodivý materiál. Magnetická indukce vzniká působením intenzity magnetického pole. Záznam na magnetické médium (pružný disk, pevný disk, páska) je prováděn záznamovou hlavou. Záznamová hlava může rovněž sloužit i jako hlava čtecí. Skládá se z: elektrického obvodu cívky magnetického obvodu feromagnetického jádra Čtení je prováděno čtecí hlavou (konstruována stejně jako záznamová hlava), která se pohybuje nad médiem obsahujícím elementární magnety. Čtení z (popř. zápis na) disku v mechanice probíhá ve třech krocích: vystavení čtecích (zapisovacích) hlav na požadovanou stopu pomocí krokového motorku pootočení disku na příslušný sektor zápis (čtení) sektoru

6 Pružné disky Pružný disk (FD - Floppy Disk, disketa) je přenosné médium pro uchování dat. Je tvořen plastovým kotoučem, na jehož povrchu je vrstva oxidu železa. Celý kotouč je uzavřen v obdélníkovém pouzdře, vystlaném hebkým materiálem, které jej chrání před nečistotou, mechanickým poškozením a ve kterém se kotouč při práci otáčí. V obalu je vyříznutý tzv. čtecí otvor, kterým přistupuje čtecí a zapisovací hlava k médiu. Záznam dat na médium je prováděn magneticky. Jednotlivá data jsou zapisována do soustředných kružnic, tzv. stop (tracks), na obě strany diskety. Každá stopa je rozdělena ještě na tzv. sektory (sectors), které tvoří nejmenší úsek média, na který je možné zapisovat. Tpi (tracks per inch), jednotka, která udává počet stop na jeden palec. 31/2 disketa HD má hustotu záznamu 135 tpi. Pevné disky Pevný disk (Hard Disk, Winchester disk, HDD Hard Disk Drive) je médium pro uchování dat s vysokou kapacitou záznamu. Jedná se o uzavřenou nepřenosnou jednotku. Uvnitř této jednotky se nachází několik nad sebou umístěných rotujících kotoučů (disků). Tyto disky se otáčejí po celou dobu, kdy je pevný disk připojen ke zdroji elektrického napájení. Díky tomuto otáčení se v okolí disků vytváří tenká vzduchová vrstva, na níž se pohybují čtecí/zapisovací hlavy. Vzdálenost hlav od disku je asi 0,3 až 0,6 mikronu. Parametry pevných disků Kapacita - množství informací, které lze na pevný disk uložit Přístupová doba - doba, která je nutná k vystavení čtecích/zapisovacích hlav na požadovaný cylindr Přenosová rychlost - počet bytů, které je možné z disku přenést za jednu sekundu, řádově až desítky MB/s Počet otáček - počet otáček kotoučů pevného disku za jednu minutu, např.: 3600, 5400, 7200, 10000, otáček/min Kapacita cache paměti - kapacita vyrovnávací cache paměti pevného disku Počet sektorů - počet sektorů na každé stopě, kapacita 1 sektoru je standardně 512 B Typ rozhraní - určuje, jaký typ rozhraní musí být v počítači osazen, aby bylo možné tento pevný disk připojit, např.: IDE, ATA (EIDE), SCSI, SATA

7 Geometrie pevných disků Jednotlivé disky (kotouče), ze kterých se celý pevný disk skládá, jsou podobně jako u pružného disku rozděleny do soustředných kružnic nazývaných stopy (tracks). Každá stopa je rozdělena do sektorů (sectors). Množina všech stop na všech discích se stejným číslem se u pevných disků označuje jako válec (cylinder). Geometrie disku udává hodnoty následujících parametrů: počet čtecích/zapisovacích hlav - shodný s počtem aktivních ploch, na které se provádí záznam počet stop - počet stop na každé aktivní ploše disku, stopy disku bývají číslovány od nuly, přičemž číslo nula je číslo vnější stopy disku počet cylindrů - shodný s počtem stop, číslování cylindrů je shodné s číslováním stop přistávací zóna (landing zone) - číslo stopy (cylindru), která slouží jako přistávací zóna pro čtecí/zapisovací hlavy počet sektorů - počet sektorů, na které je rozdělena každá stopa Činnost pevného disku Zápis (čtení) na (z) pevný(ého) disk probíhá podobně jako u pružného disku na magnetickou vrstvu ve třech krocích: vystavení zapisovacích (čtecích) hlav na příslušný cylindr pootočení disků na patřičný sektor zápis (načtení) dat Grafická karta Grafická karta (videokarta, grafický adaptér) je zařízení, které zabezpečuje výstup dat z počítače na monitor. Většina grafických karet dovoluje práci ve dvou režimech: textový režim - režim, který umožňuje zobrazovat pouze předem definované znaky, zobrazované znaky jsou přesně definované pomocí matic bodů a je možné je zobrazovat pouze jako celek

8 grafický režim - režim, ve kterém jsou informace zobrazovány po jednotlivých obrazových bodech, tzv. pixelech, z jednotlivých pixelů může vykreslit prakticky libovolnou informaci Parametry grafických karet rozlišení v textovém režimu - počet znaků, které je možné v textovém režimu zobrazit na jednom řádku, a počet řádků, které je možné umístit na obrazovku matice znaku - počet bodů (ve vodorovném a ve svislém směru), ze kterých se může skládat jeden znak v textovém režimu rozlišení v grafickém režimu - počet pixelů, které je možné zobrazit v horizontálním a ve vertikálním směru počet barev (barevná hloubka) - počet barev, které je možné zároveň zobrazit, udává se většinou pouze pro grafický režim rychlost - udává se jako počet určitých operací, které grafická karta dokáže provést za jednotku času, pro určení rychlosti grafické karty se velmi často používají různé testovací programy (benchmarks) Jak připojit monitor k počítači Způsob připojení záleží na možnostech grafické karty a monitoru. I/O karta IO karta (Input/Output) je deska obsahující tzv. porty pro připojení periferních zařízení. Port je místo spojení procesorové jednotky s komunikačním kanálem a slouží k připojení dalších periferních zařízení. Standardní I/O karta většinou obsahuje: sériový port paralelní port - používán k připojování např.:tiskáren, scanneru game port - např. pro připojení joysticku Sériový port Data se přenášejí po jednom vodiči (v jeden okamžik se přenáší vždy jeden bit). Paralelní port Paralelní port měl původně sloužit jako alternativa k pomalejšímu sériovému portu pro připojování tehdejších výkonných jehličkových tiskáren.

9 Zvuková karta Zvuková karta (sound card) je zařízení, které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Je určena zejména k záznamu zvuku a jeho zpětné reprodukci. Ke zvukové kartě lze připojit např. sluchátka, reproduktory, zesilovač, mikrofon, externí zdroje (rádio, magnetofon, ), elektronické hudební nástroje (např. elektronické varhany, syntetizátory apod.) Záznam analogového signálu Typickými zdroji poskytujícími analogový signál jsou např. mikrofon, rádio, magnetofon, audio CD apod. Takovýto signál se skládá z vln (kmitů) o nestejném tlaku, který je vytvářen ve vzduchu hlasivkami, hudebními nástroji nebo přírodními silami. Počítač (jako digitální zařízení) není schopen analogový signál přímo (ve své původní podobě) uchovávat. Analogový signál tedy musí být převeden na signál digitální. Tento proces převodu bývá na zvukové kartě prováděn pomocí převodníku ADC (Analog to Digital Convertor). Převod se uskutečňuje metodou označovanou jako vzorkování (sampling). Vzorkování pracuje tak, že v každém časovém (pevně stanoveném) intervalu je zjištěn a zaznamenán aktuální stav signálu (tzv. vzorek sample). Čím kratší je tento interval, tím vyšší je tzv. vzorkovací frekvence, tím více vzorků bude pořízeno a tím bude výsledný záznam kvalitnější. Monitor Monitory jsou výstupní zařízení počítače. Slouží k zobrazování textových i grafických informací. Monitor je připojen přímo ke grafické kartě zasílající patřičné informace, které budou na monitoru zobrazeny. Parametry monitorů Každý monitor musí být přizpůsoben grafické kartě, ke které má být připojen. Velikost obrazovky je udávána její úhlopříčkou. Udává se v palcích. Obnovovací frekvence je frekvence s nimiž (v konkrétním rozlišovacím režimu) elektronové svazky probíhají jednotlivé řádky obrazovky. Rozlišujeme dva typy obnovovacích frekvencí: horizontální frekvence (řádkový kmitočet) - udává, kolik řádků vykreslí elektronové svazky monitoru za jednu sekundu, měří se v khz vertikální frekvence (obnovovací kmitočet obrazu) - počet obrazů zobrazených za jednu sekundu, měří se v Hz Obecně platí, že čím vyšší jsou tyto frekvence pro dané rozlišení, tím kvalitnější a stabilnější obraz monitor poskytuje. Při nízkých frekvencích je obraz nestabilní (poblikává) a při delší práci působí únavu zraku. Odzrcadlení - technologie, při které se leptáním, mechanickým zdrsněním nebo nanesením speciální vrstvy na stínítko obrazovky zabraňuje odrazům světla na monitoru. Flat Screen - monitor jehož obrazovka má jen velmi malé (popř. žádné) zakřivení

10 Multimediální monitor - monitor vybavený reproduktory pro přehrávání zvukových záznamů, popř. mikrofonem pro pořizování zvukových záznamů LCD LCD (Liquid Crystal Display) - zobrazovací jednotka, která při své činnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů. Vlastnosti LCD monitorů velikost úhlopříčky obrazovky rozlišení úhel pohledu udává pozorovací úhel, ve kterém ještě nedochází k deformaci barev, uvádí se horizontální a vertikální úhel (nap. 140 o H, 125 o V) doba odezvy monitor s odezvou 25 ms zobrazí plynule 40 fps (frame per second snímků za sekundu), monitor s odezvou 12 ms pak zobrazí 83 fps kontrast poměr mezi zobrazením černé a bílé barvy, čím větší, tím lépe (nap. 1:500,1:1000) svítivost čím více, tím lépe (nap. 200 cd/m 2, 400 cd/m 2 ) Plasmové displeje Plasmový displej (PDP Plasma Display Panel) je zobrazovací jednotka pracující na principu elektrického výboje v plynu o nízkém tlaku (cca kpa) Jednotlivé buňky jsou řízeny střídavým elektrickým napětím, které způsobuje, že dochází k ionizaci plynů v obrazové buňce, tj. ke vzniku plasmatu. Plasma je vysoce ionizovaný plyn vyznačující se (v určitém objemu) přibližně stejným počtem kladných iontů a elektronů. Plasma může vzniknout např. zahřátím plynu na vysokou teplotu, zářením, průchodem elektrického proudu. Klávesnice Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení počítače pro zadávání údajů. Myš Myš (mouse) je zařízení, které umožňuje přenášet pohyb ruky po vodorovné podložce na obrazovku počítače. Připojení myši k počítači bývá realizováno pomocí: sériového portu (serial mouse) - starší PS/2 portu (PS/2 mouse) USB sběrnice (USB mouse) Pro účely ovládání programu je každá myš vybavena sadou tlačítek, případně rolovacím kolečkem. Lze rozlišit dva základní typy myší: mechanická myš optická myš Mechanická myš Ve své spodní části obsahuje kuličku, která se při pohybu po podložce otáčí. Toto otáčení je přenášeno na dva otočné válečky (jeden pro horizontální a jeden pro vertikální směr). Válečky otáčejí dvěma disky, každý z těchto disků se otáčí v buňce fotodetektoru, která obsahuje dvě infračervené LED diody a dva světelné senzory. Při otáčení disku světlo z LED diod přerušovaně dopadá na světelné senzory, což dovoluje rozpoznat pohyb myši. Optická myš

11 Optická myš je osazena červenou LED diodou a fotosenzorem. Světlo emitované LED diodou se odráží od podložky a dopadá na senzor. Senzor posílá takto získaný obraz (obraz podložky) digitálnímu signálovému procesoru (DSP Digital Signal Processor), ten je schopen rozpoznat vzorky v získaném obrazu a určit jakým směrem se tyto vzorky posunuly oproti obrazu předcházejícímu. Tablet Tablet je polohovací zařízení kurzoru. Skládá se z tlakocitlivé podložky a speciálního pera. Touchpad Další polohovací zařízení, kde se pohyb řídí pohybem prstu po tlakocitlivé podložce.většinou bývá jako polohovací za řízení zabudované do notebooku. Trackball Polohovací zařízení kurzoru. Funkci má stejnou jako myš, odlišnost je v tom, že kulička je nahoře a pohybuje se přímo s ní. Pohyb kurzoru je relativní vůči pohybu kuličkou. Bývá součástí notebooků. Dotyková obrazovka Různé druhy herních zařízení Mikrofon

12 Scanner Zařízení pro snímání tištěné předlohy a převedení do digitální podoby. PCMCIA PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména v přenosných počítačích (laptop, notebook). Standard PCMCIA není závislý na hardwarové platformě a na operačním systému používá se u počítačů PC, AppleMacintosh a dalších je možné se s ním setkat i u různých nepočítačových zařízení digitální fotoaparáty hlavní těžiště použití tvoří přenosné počítače je kompatibilní s dosud používanými sběrnicemi poskytuje efektivní systém pro připojování různých zařízení USB USB (Universal Serial Bus) - standard sběrnice vyvinutý firmami Compaq, Intel, IBM, Microsoft, NEC a dalšími v roce Hlavním cílem bylo definovat externí rozšiřující sběrnici umožňující snadné připojování periferních zřízení - tzv. Functions. Jednotlivá zařízení je možné k USB sběrnici připojovat (odpojovat) i za chodu počítače (hot-swap) a je úkolem programového vybavení, aby příslušné změny rozpoznalo. K USB lze připojovat např.: myši, klávesnice, monitory, reproduktory, scannery, DVD, tablety, tiskárny,... FireWire / IEEE 1394 Standard definující vysokorychlostní sériovou sběrnici (podobně jako USB) Sběrnice FireWire byla původně vyvinuta firmami Apple Macintosh a Texas Instruments Z původního návrhu pak vychází dnes používaný standard označovaný jako IEEE 1394 IEEE 1394 slouží k připojování zejména digitálních videokamer, digitálních fotoaparátů, televizozrů HDTV, scannerů a hudebních nástrojů

13 IEEE 1394 kabel IEEE 1394 karta IEEE 1394 repeater IEEE 1394 hub Externí paměťová média Externí paměťová média lze rozdělit na: pásky s magnetickým záznamem disky s: magnetickým záznamem optickým záznamem (optické disky) paměťová média Flash Memory Parametry externích pam. médií Kapacita - maximální množství dat, které je možné na dané médium zaznamenat Přenosová rychlost - množství dat, které je možné z média přenést do poč. za jednotku času Přístup k datům - způsob, kterým je možné přistupovat k datům, sekvenční - páskové jednotky přímý - disky Připojení k počítači - rozhraní (řadič), pomocí kterého je možné čtecí (zapisovací) mechaniku pro dané médium připojit k počítači (např.: ATAPI/EIDE, SCSI, USB, řadič pružných disků, paralelní port, FireWire (IEEE 1394)) Princip záznamu - způsob, kterým se jednotlivé bity na médium zaznamenávají magnetický záznam optický záznam magnetický záznam s optickým naváděním hlav záznam ukládaný do paměti Flash Provedení čtecí (zapisovací) jednotky interní - jednotka umístěná uvnitř základní jednotky počítače externí - jednotka umístěná ve vlastní skříni (vně základní jednotky počítače) Pořizovací cena - cena čtecí (zapisovací) mechaniky pro dané médium Cena za bit - poměr ceny za jedno médium ku kapacitě média Páskové jednotky určeny zejména k zálohování velkých objemů dat záznam dat je prováděn na magnetickou pásku (zpravidla navinutou v příslušné kazetě) sekvenční paměťová média přístupová doba může být poměrně vysoká přenosová rychlost bývá relativně nízká Média Flash Memory paměťová média tvořená čipy Flash často bývají využívána různými nepočítačovými zařízeními (např. digitální fotoaparáty) jejich zpřístupnění na počítači se provádí pomocí speciálního čtecího zařízení v současné době existují např. tyto typy: CompactFlash

14 SmartMedia Multi Media Card SD Card xd Picture Card Memory Stick C o m p a c t F l a s h S m a r t M e d i a M u l t i M e d i a C a r d S D C a r d jako paměťová média založená na technologii Flash pamětí se využívají i tzv. Flash disky (kapacita bývá 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 Gb,...), které se připojují prostřednictvím sběrnice USB USB Flash Disk Optické disky Čtení z optického disku je prováděno laserovým paprskem, který dopadá na médium a odráží se od něj. Následně jsou snímány jeho vlastnosti (např. intenzita, stáčení roviny polarizovaného světla) CD-ROM Médium CD-ROM je vyráběno lisováním z předem vyrobené matrice. Fotocitlivá vrstva Sklo Exponovaná místa Fotocitlivá vrstva Sklo Exponovaná místa po odleptání Fotocitlivá vrstva Sklo

15 Data jsou uložena ve spirále, která je čtena od středu média k jeho okraji, a to jako posloupnost tzv. pitů a landů Etiketa pit land pit Ochranná vrstva Odrazivá vrstva (Al, Ag) Polykarbonát Laserový paprsek je ostřen na land. Od landu se odráží s vyšší intenzitou než od pitu, kam dopadá mírně rozostřen. Čtení dat tedy probíhá v závislosti na intenzitě odraženého paprsku od média. Jednotlivé pity a landy jsou interpretovány takto: 1 - změna z pitu na land nebo z landu na pit 0 - setrvalý stav (pit nebo land) Hustota zaznamenaných dat je konstantní. CD-ROM mechaniky se připojují k počítači prostřednictvím EIDE, SCSI rozhraní, USB, vlastního řadiče, popř. zvukové karty. CD-R Dovoluje provést záznam pomocí CD-R (Compact Disc - Recordable) mechaniky, který je možné přečíst v mechanice pro disky CD-ROM. CD-RW CD-RW disky dovolují na rozdíl od CD-R disků, aby pořízený záznam (v CD-RW mechanice) byl přemazán a proveden znovu. Kapacita CD-nosičů: 650 MB 74 minut hudby 700 MB - 80 minut hudby 800 MB 90 minut hudby DVD Záznam na DVD (Digital Versatile Disk) disku je proveden na obdobném principu jako u CD-ROM disku s tím rozdílem, že informace: jsou zaznamenány s vyšší hustotou Laser mohou být zaznamenány na obou stranách a ve dvou vrstvách DVD disky se vyrábí ve 4 formátech: SS/SL (Single Sided, Single Layer), DVD-5: 4,7 GB SS/DL (Single Sided, Double Layer), DVD-9: 8,5 GB DS/SL (Double Sided, Single Layer), DVD-10: 9,4 GB DS/DL(Double Sided, Double Layer), DVD -18: 17,0 GB Tiskárny Výstupní zařízení umožňující data uchovaná doposud v elektronické formě vytisknout (nejčastěji na papír). Základní parametry: typ tiskárny (tisku) jehličková tepelná inkoustová laserová s pevným inkoustem

16 sublimační rychlost tisku - počet znaků (stránek) vytištěných za jednotku času rozlišení (kvalita tisku) - počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (udáváno v bodech na palec - dpi - Dots Per Inch) barevnost - schopnost tisknout pouze černobíle nebo i barevně pořizovací náklady - cena tiskárny cena za vytištěnou stránku je dána: cenou listu požadovaného papíru cenou a životností tiskové náplně (barvící páska, cartridge s inkoustem, kazeta s tonerem atd.) Barevný tisk pracuje se subtraktivním modelem míchání barev. Tento model (CMY - Cyan, Magenta, Yellow) používá tři základní barvy Protože smíchání výše uvedených třech základních barev neposkytuje čistě černou barvu, je tento model velmi často doplněn na model CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black), který využívá samostatné černé barvy. Modernější a kvalitnější tiskárny tento model dále rozšiřují a používají až sedm (původní CMYK + světlejší odstíny barev CMY) a více základních barev. Tiskárnu je možné k počítači připojit prostřednictvím: paralelního portu USB sběrnice SCSI rozhraní Inkoustové tiskárny U inkoustových tiskáren je tisk prováděn pomocí inkoustu, který je prostřednictvím miniaturních trysek po kapkách vystřikován na papír. Inkoust je umístěn v malé nádržce (cartridge), která se pohybuje společně s tiskovou hlavou. Výhody inkoustových tiskáren: relativně nízká pořizovací cena jednoduchá možnost barevného tisku (různobarevné inkousty) poměrně vysoká kvalita tisku (je však silně závislá na použitém typu papíru) Nevýhody inkoustových tiskáren: vysoká cena za vytištěnou stránku nutnost použití kvalitního papíru poměrně nízká životnost cartridge s inkoustem Laserové tiskárny

17 Veškerá data potřebná k vytištění jedné stránky jsou nejprve umístěna do paměti tiskárny. Tato data jsou posílána na vstup laseru, který v závislosti na nich vysílá přerušovaný laserový paprsek. Ten je vychylován (odrážen) soustavou rotujících zrcadel, tak aby dopadal na rotující válec. Povrch tohoto válce je zhotoven z materiálu schopného uchovávat elektrostatický náboj. V místech, kam laserový paprsek na válec dopadne, dojde k jeho nabití statickou elektřinou. Rotující válec dále prochází kolem kazety s barvícím práškem (tonerem), který je vlivem statické elektřiny přitažen k nabitým místům na povrchu válce. Papír, který vstoupí do tiskárny, prochází kolem válce a dojde k přitažení toneru z nabitých míst válce na papír. Toner je poté do papíru zažehlen. Barevný tisk je možné docílit použitím různobarevných tonerů Výhody laserových tiskáren: velmi kvalitní tisk (300, 600, 1200 dpi a více) vysoká rychlost tisku (až 10 stránek za minutu) nevyžadují používání speciálního papíru Nevýhody laserových tiskáren: vyšší pořizovací cena zejména v případě barevných tiskáren LED tiskárny LED tiskárny pracují na obdobném principu, jako tiskárny laserové. Místo laseru jsou však vybaveny sadou LED diod (umístěných v jedné řadě), které jsou schopny (podobně jako laser) nabít zvolená místa na válci statickou elektřinou. Výhodou tohoto řešení je nižší cena, neboť oproti laserovým tiskárnám je zde menší náročnost výroby (mechanismus laserové tiskárny, tj. zejména soustava rotujících zrcadel, musí být velmi přesně vyrobena). Oproti laserovým tiskárnám poskytují LED tiskárny o něco menší kvalitu tisku. Tiskárny s pevným inkoustem Pracují na principu zkapalňování pevného inkoustu. Pevný inkoust je dodáván ve formě voskových tyčinek. V průběhu tisku jsou jednotlivé tyčinky roztavovány. Takto roztavený inkoust (v případě barevného tisku inkousty) stéká do miniaturní nádržky, odtud následně dochází k jeho přenesení na buben (válec), prostřednictvím kterého dojde k nanesení barvy na papír Do tiskárny se zakládají tuhé voskové ty inky, které se p ed tiskem musí roztavit. Pak se vosk

18 nanáší na papír obdobn jako u inkoustovek. Vosk na papíru tuhne a tisk je tedy odolný proti vodě na rozdíl od klasické inkoustové tiskárny. Nevýhodou je, e se vosk rozeh ívá minut. Sublimační tiskárny Používané zejména pro tisk barevných fotografií. Pracují na principu sublimace pevného inkoustu, který po zahřátí přechází do plynné fáze. Různou teplotou lze regulovat množství sublimujícího inkoustu v daném místě. Inkoust je dodáván ve formě různobarevného filmu, který postupně prochází nad papírem, kde dochází k zahřátí patřičných míst tohoto filmu a tím k následné sublimaci Nevýhody sublimačních tiskáren: nutnost použití speciálního papíru vysoká cena za vytištěnou stránku pomalý tisk Výhodou je kvalitní barevný tisk Nositelem barvy je speciální fólie, která se pohybuje pod tiskovou hlavou. Fólie a hlava má stejnou ší ku jako potiskované médium. Papír prochází pod hlavou 4x a p i ka dém pr chodu se nanese jedna barva (CMYK). Tisková hlava zah ívá barvu a podle dodaného tepla se odpa í ur ité mno ství barvy a nanese na médium. Plotter je velkoformátová tiskárna, která se využívá hlavně pro tisk výkresů v projekčních kancelářích. Používají se také často na vyřezávání tvarů z fólií. Další zařízení Scannery Disková pole - RAID Karty pro příjem rádiových a televizních signálů Karty pro zpracování videa Bezpečnostní karty Snímače čárového kódu.

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Úvod do programování a práce s počítačem 2

Úvod do programování a práce s počítačem 2 Úvod do programování a práce s počítačem 2 Typy paměti RWM, RAM (Read Write Memory, Random Access Memory) provádí se zápis i čtení závislost na napájecím napětí SRAM» statická» jednou zapsaná informace

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

Magneto-optický disk (3) Optické disky

Magneto-optický disk (3) Optické disky Optické disky Čtení z optického disku je prováděno laserovým paprskem, který dopadá na médium a odráží se od něj. Následně jsou snímány jeho vlastnosti (např.intenzita,stáčení roviny polarizováného světla)

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Úvod do programování a práce s počítačem

Úvod do programování a práce s počítačem Úvod do programování a práce s počítačem Základní pojmy hardware železo technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven software programové vybavení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Optické disky Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Existují i další formáty: CD-R (CD-Recordable) a CD-RW (CD-ReWritable),

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA Páskové paměti Páskové paměti jsou typickým sekvenčním zařízením, to znamená, že pokud je potřeba zpřístupnit libovolnou informaci na pásce, je nutné, aby nejdříve byly přečteny

Více

Historie. Děrné štítky

Historie. Děrné štítky Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

Základnímí částmi počítače jsou procesor, operační paměť, vstupní a výstupní zařízení.

Základnímí částmi počítače jsou procesor, operační paměť, vstupní a výstupní zařízení. Model počítače Základnímí částmi počítače jsou procesor, operační paměť, vstupní a výstupní zařízení. Paměť je zařízení schopné přijmout informaci, potřebnou dobu ji uchovat a v daný okamžik ji dát k dispozici.

Více

Typy externích paměťových médií

Typy externích paměťových médií Záznamová média MO disky, ZIP, JAZ, Bernoulliho disky, magnetopáskové jednotky, paměťové karty Magneto-optický disk Záznam je prováděn do magnetické vrstvy za současného působení laserového paprsku vysoké

Více

Tiskárny (3) Barevný tisk pracuje se subtraktivním modelem. výstup údajů zpočítače vtištěné podobě. Tentomodel(CMY -Cyan, Magenta, Yellow)

Tiskárny (3) Barevný tisk pracuje se subtraktivním modelem. výstup údajů zpočítače vtištěné podobě. Tentomodel(CMY -Cyan, Magenta, Yellow) Tiskárny (1) Tiskárnyjsouvýstupnízařízení sloužící pro výstup údajů zpočítače vtištěné podobě Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě vytisknout (nejčastěji na papír)

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média

Více

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuková karta Počítač řady PC je ve své standardní konfiguraci vybaven malým reproduktorem označovaným jako PC speaker. Tento reproduktor je součástí skříně

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_13 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch)

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch) Tiskárny. Typy, charakteristika, tiskové jazyky Tiskárna Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde )

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde ) Paměť počítače Paměť počítače dočasná / trvalá Paměť je místo pro dočasné (krátkodobé) nebo trvalé (dlouhodobé) uložení dat a programů. V počítače najdeme hlavní paměť a různé pomocné přídavné paměti.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod Operační paměť

Více

Způsoby realizace paměťových prvků

Způsoby realizace paměťových prvků Způsoby realizace paměťových prvků Interní paměti jsou zapojeny jako matice paměťových buněk. Každá buňka má kapacitu jeden bit. Takováto buňka tedy může uchovávat pouze hodnotu logická jedna nebo logická

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média

Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média Pevný disk. Parametry disku a rozhraní. Geometrie disku. Organizace dat. Příprava disku. Souborové systémy. Disketové mechaniky a média Pevné disky jsou média pro uchování dat s vysokou kapacitou záznamu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní technice Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Paměťová média Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_834 1. 11. 2012

Více

Obecný popis základní jednotky

Obecný popis základní jednotky Obecný popis základní jednotky Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Zatímco bez monitoru či klávesnice by principiálně počítač jako takový mohl fungovat, skříň je neodmyslitelná, tj. je nejdůležitějším

Více

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Paměťové prvky ITP Technika personálních počítačů Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Osnova Typy

Více

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Hardware Skladba počítače Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Počítač Zařízení pro zpracováni dat (v souborech text, hudba, video) Počítačová

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Tiskárny Ing. Jakab

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. Ing. Dalibor Vích Jiráskovo gymnázium Náchod Skříň počítače case druhy Desktop Midi tower Middle tower Big tower Hardware - základní jednotka 2 Základní

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk Počítačové mechaniky Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_830 1.11.2012

Více

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_31_12 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Ne vždy je sběrnice obousměrná

Ne vždy je sběrnice obousměrná PAMĚTI Ne vždy je sběrnice obousměrná Paměti ROM (Read Only Memory) určeny pouze pro čtení informací. Informace jsou do těchto pamětí pevně zapsány při jejich výrobě a potom již není možné žádným způsobem

Více

Externí zařízení - procvičování

Externí zařízení - procvičování Externí zařízení - procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.19 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.10 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 02. 12. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_10 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

monitor a grafická karta

monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor slouží ke sdělování výsledků či průběhu řešených úloh a komunikaci operačního systému nebo programu s uživatelem. vše co má být zobrazeno na obrazovce,

Více

HW pomocný výukový materiál

HW pomocný výukový materiál HW pomocný výukový materiál Obsah 1. Hardware... 2 1.1. Skříň počítače... 2 1.2. Základní deska... 2 1.3. Procesor (mikroprocesor)... 2 1.4. Operační paměť... 2 1.5. Pevný disk... 3 1.6. Mechaniky... 3

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

1.7 Vstupní a výstupní zařízení

1.7 Vstupní a výstupní zařízení 1.7 Vstupní a výstupní zařízení 1.7.1 Klávesnice Nejznámější a nejpoužívanější vstupní zařízení. Existuje několik typů konstrukce (kontaktní, membránová, kapacitní). K základní jednotce je připojena pětižilovým

Více

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i ZÁKLADNÍ HARDWARE 1. HARDWARE - [ha:d we ] Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. HARDWARE je sám počítač, jeho komponenty (paměť, ( viz

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_11 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3) Paměti EEPROM (1) EEPROM Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

Více

Zdroj obr. http://ct.upce.cz/machalik/puitk-stare/hardware/zakljedn.pdf

Zdroj obr. http://ct.upce.cz/machalik/puitk-stare/hardware/zakljedn.pdf Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL 29. 5. 2013 Aut 2 - výpočetní technika, kybernetika. Název zpracovaného celku: 8.3 Číslicové počítače 8.3.1 Schéma počítače John von Neumannovo

Více

G R A F I C K É K A R T Y

G R A F I C K É K A R T Y G R A F I C K É K A R T Y Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Režimy grafických karet TEXTOVÝ

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY Petr Luzar I/IT3 2006/2007 Základní princip činnosti mechaniky Jak funguje optická mechanika se dá popsat v několika málo krocích. První krok je, že laser (laserová dioda) vyzařuje

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Název materiálu: Paměťová média

Název materiálu: Paměťová média Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní)

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní) Tiskárny Z hlediska oblasti výpočetní osobních počítačů můžeme tiskárnu definovat jako výstupní zařízení sloužící k zhmotnění informací ve formě nejčastěji papírového dokumentu (tisk lze zabezpečit i na

Více

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC Technické prostředky počítačové techniky Obsah: Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informatika 2 04 Zemřel otec e-mailu Aplikace Záchranka

Více