popis Strana katalogu: miniaturní poplachový p ístroj (bateriový provoz)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "popis Strana katalogu: 142 142 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 145 145 miniaturní poplachový p ístroj (bateriový provoz)"

Transkript

1 141 Strana katalogu: popis p ístroj pro montáž do rozvád e p ístroj pro montáž do rozvád e p ístroj pro montáž do rozvád e p ístroj v nást nném pouzd e p ístroj v nást nném pouzd e modul hlída e hladiny hlída hladiny / aktivní výstup hlída hladiny konduktivní sníma hladiny konduktivní sníma hladiny konduktivní sníma hladiny hlída hladiny s mikrospína em / jazý kovým kontaktem ídící výstup akustický poplach hlída hladiny univerzální použití regulátor hladiny P ístroj GEWAS 200 GEWAS 300 SP ALSCHU 300 SP GEWAS 300 FG ALSCHU 300 FG GMNV-1C GNS 20E -... GSS-F25 GNS-3P-SLV GNS-3P-SLK GNS-3P-SLE GNS-3P Strana katalogu: popis miniaturní poplachový p ístroj (bateriový provoz) miniaturní poplachový p ístroj (bateriový / sí ový provoz) p ístroj ( ídící výstup p es spínanou zásuvku) p ístroj (izolovaný reléový výstup a pr chozí zásuvka) elektrodový regulátor hladiny v etn dvou 2-pól. elektrod elektrodový regulátor hladiny s p ipojením pro dv 2-pól. elektrody elektrodový regulátor hladiny s p ipojením pro 3-pól. elektrodu hlási úniku vody s ½ mosazným magnetickým ventilem s ¾ p ipojením a vypína em za ízení hlási úniku vody s ½ mosazným magnetickým ventilem s ¾ p ipojením a vypína em hlási úniku vody s ½ mosazným magnetickým ventilem a vypína em za ízení hlási úniku vody s ¾ mosazným magnetickým ventilem a vypína em za ízení hlási úniku vody s 1 mosazným magnetickým ventilem a vypína em za ízení hlási úniku vody s ¾ magnetickým ventilem hlási úniku vody s ¾ magnetickým ventilem a vypína em p ipojeného za ízení hlási úniku vody v etn elektrod akustický poplach ídící výstup odpojení p ívodu vody regulátor hladiny univerzální použití P ístrioj MINAL 182 MINAL 282 BN ALSCHU 480 ALSCHU 480 P ALSCHU 485 ALSCHU 485 OE ALSCHU 485 OE / 3P GEWAS 181 A GEWAS 183 A GEWAS 181 A - ½ GEWAS 181 A - ¾ GEWAS 181 A - 1 GEWAS 191 N GEWAS 191 AN poplachové a ochranné p ístroje Poplach / Ochrana Poplach / Ochrana Sníma e teploty M icí p evodníky Loggery / EASYBus Ru ní m icí p ístroje

2 Ru ní m icí p ístroje univerzální poplachový p ístroj elektrodový regulátor se 2 signálními vstupy 2 TYPY PROVEDENÍ Poplach / Ochrana Sníma e teploty M icí p evodníky Loggery / EASYBus MINAL 182 miniaturní poplachový p ístroj, bateriový provoz MINAL 282 BN bateriový / sí ový provoz miniaturní poplachový p ístroj pro univerzální použití, p ístroj bez sníma Výkonná siréna (více jak 100 db /1 m) iní tento p ístroj vhodný k umíst ní v blízkosti zabezpe ovaných objekt a za ízení, k p ístroji lze p ipojit r zné typy sníma k signalizaci havarijního stavu hladin, vloupání, požáru, výpadku vytáp ní nebo chlazení, vzniku námrazy a pod.. Výhody: P ístroj je lehce p enosný a má malé rozm ry. Pokud není aktivován vstupním signálem má nulový odb r z napájecího zdroje. K p ístroji lze sou asn p ipojit i více sníma. P ístroj: ovlada k zapnutí p ístroje a vypnutí poplachu, piezoelektrický akustický m ni - siréna má p i aktivaci odb r proudu ~20 ma, což umož uje p i bateriovém provozu ~10 hodin trvalého poplachu Provozní nap tí: 9-12V DC, baterie 9 V typ IEC 6F 22 (sou ástí dodávky). MINAL282BN je navíc vybaven zdí kou pro p ipojení sí- ového zdroje GNG09-3.5KS pro trvalý provoz. (MINAL 182 pouze bateriový provoz) Sníma e: Hmotnost: PRO BATERIOVÝ zásuvka pro p ipojení libovolného množství sníma (viz p íslušenství). ~ 105 g (s baterií - bez sníma ) GNG KS sí ový zdroj GWF-1S vodní sníma s konektorem, 2 m GWF-1S / 5m vodní sníma s konektorem, 5 m GWF-1S / 10m vodní sníma s konektorem, 10 m GAZ-1 rozbo ova pro další vodní sníma e VEKA 2 prodlužovací kabel 2 m VEKA 5 prodlužovací kabel 5 m VEKA 10 prodlužovací kabel 10 m NEBO SÍ OVÝ PROVOZ ALSCHU 300 FG elektrodový regulátor v polním pouzd e pro nást nnou montáž - p ístroj bez sníma ALSCHU 300 SP elektrodový regulátor v pouzd e na lištu DIN - p ístroj bez sníma Automatické ovládání odvod ovacích erpadel a systém odpadních vod, ochrana proti p epln ní nebo ochrana proti chodu naprázdno, automatické pln ní a vyprazd ování nádrží, jímek, kontrola hladiny kapaliny v nádržích, akváriích apod. ALSCHU je ur en pro detekci vodivých médií (voda, apod.). Mén vhodné jsou slab vodivé nebo nevodivé média (oleje nebo mastné kapaliny), média vytvá ející vodivé p ny nebo média, které vytvá ejí elektricky izolující usazeniny na elektrodách. M icí metoda: Metoda m ení pro detekci hladiny kapalin je založena na principu elektrické vodivosti. Pokud zjistí spínací zesilova hodnotu m rné vodivosti nižší, n ž je nastavená hodnota, vydá signál médium rozpoznáno, v opa ném p ípad je signál žádné médium. V závislosti na po tu a provedení p ipojených hladinových sníma m že být p ístroj použit pro kontrolu mezních hodnot (detekce min. / max. hodnot) nebo jako 2-bodový regulátor. 2 signální vstupy: spínací práh: reak ní as: 18 V 250 V AC/DC široký rozsah nap tí < 2 VA < 80 k 2 s 1 reléový spínací výstup: kontakt: p epína, izolovaný spínané nap tí: 250 V AC spínaný proud: 5 A (odporová zát ž) Krytí: ALSCHU 300 SP: IP20 ALSCHU 300 FG: IP65 ALSCHU 300 SP: p ipojení p es šroubové svorky ALSCHU 300 FG: p ipojení p es 3 pr chodky PG a šroubové svorky Pracovní teplota: C Skladovací teplota: Orosení: C nepovoleno POLNÍ POUZDRO Pouzdro: ALSCHU 300 SP: pouzdro pro instalaci na lištu DIN 22,5 x 75 x 110 mm (š x v x h) ALSCHU 300 FG: polní pouzdro 100 x 100 x 60 mm (š x v x h) bez PG pr chodek Funkce / zobrazení: ervená / zelená LED: GNS-3P 3-pól. sníma hladiny (viz strana 148) GNS-3P-S.. 3-pól. sníma hladiny s potaženými elektrodami (viz strana 148) POUZDRO NA LIŠTU zobrazení spínacích stav relé, spínacích stav sníma, indikace stavu (napájení) p ístroje GSS-1 sníma hladiny, kabel 2m (hladinový spína ) pro elektricky nevodivá média GNS-1 sníma hladiny 2-pól. (nerezové elektrody) GSAS-1 magnetický kontakt samolepící, s konektorem 142

3 Poplach / Ochrana regulátor hladiny univerzální ochranný p ístroj Ru ní m icí p ístroje BEZ POHYBLIVÝCH DÍL SE SPÍNACÍM VÝSTUPEM PRO LIBOVOLNÉ POUŽITÍ ALSCHU 485 elektrodový regulátor pro pln ní a vypoušt ní nádrží, v etn 2-pólových elektrod ALSCHU 485 OE (jako p edchozí, ale bez elektrod - p ipojení pro 2-pólové elektrody) ALSCHU 485 OE / 3P (jako p edchozí, ale bez elektrod - p ipojení pro 3-pólové elektrody) (pro R se dodávají bez kombinované zástr ky/zásuvky) Elektrody Vám m žeme p ipravit v jakékoliv velikosti i pr m ru dle Vašeho požadavku. Automatické ovládání odvod ovacích erpadel a systém odpadních vod, ochrana proti p epln ní nebo ochrana proti chodu naprázdno, automatické pln ní a vyprazd ování nádrží, jímek, kontrola hladiny kapaliny v nádržích, akváriích apod. Výhody: Nejsou t eba žádné dodate né náklady na instalaci. P ístroj je vybaven zásuvkami pro p ipojení elektrod i ovláda e erpadla. Libovoln nastavitelná vzdálenost elektrod do 2m ídící jednotka: ídící výstup: P ipojení elektrod: ALSCHU 485: ALSCHU 485 OE: ALSCHU 485 OE / 3P: pouzdro 112 x 71 x 48mm blikající LED pro signalizaci stavu sepnutí. p epína pro napoušt ní nebo vypoušt ní p ipojovací zásuvky pro elektrody. 230 V 50 Hz (~1 VA) p es kombinovanou zástr ku / zásuvku na kabelové zástr ce / zásuvce s ochranným kontaktem, p ímý spínací výkon ~ 1200 VA p i nap tí 230V 50Hz (~5A p i odporové zát ži), pro vyšší spínací výkony a t ífázové elektromotory je nutno použít styka nebo polovodi ové relé 2 x 2,5 mm zdí ka, kontakt elektrod vyroben z ušlechtilé oceli, t lo z PVC a PVC kabel délky 2m (za p íplatek jiné délky) 2 x 2,5 mm zdí ka 3-pólová svorkovnice GNS-3P hladinová 3-pólová elektroda Standardní délka: 15 cm, Spínací odstup: 1cm, 2m kabel další informace na stran 148 ALSCHU 480 univerzální ochranný p ístroj se spínanou zásuvkou 230V~ ALSCHU 480 P jako p edchozí, ale navíc dopln ný izolovaným spínacím kontaktem a pr chozí zástr kou/zásuvkou (pro R se dodávají bez kombinované zástr ky/zásuvky) Mnohostrann využitelný poplachový a kontrolní p ístroj s univerzálním vstupem (3,5 mm zásuvka JACK) pro p ipojení r zných typ externím sníma. Mohou být p ipojeny veškeré se spínacím prahem <100 kohm, jako jsou nap. vodní sníma e, plovákové sníma e, sníma e hladiny, magnetické kontakty, atd. V p ípad poplachového stavu aktivuje p ístroj interní zdroj akustického signálu a vypne (ALSCHU 480) pomocí pr chozí zástr ky/zásuvky p ipojený spot ebi (nap. erpadlo). Požadovanou spínací funkci lze uživatelsky volit pomocí p epína e I/II. U p ístroje ALSCHU 480 P je zapínání / vypínání externího spot ebi e provád no pomocí izolovaného 2-pólového spínacího výstupu. Zástr ka / zásuvka je u p ístroje ALSCHU 480 P stále pod proudem. Napájecí nap tí: P ipojení sníma e: Spínací práh: ídící výstup: 220/240 V 50/60 Hz ~ 1 VA 3,5 mm zásuvka JACK 480: p es spínanou zásuvku vstupní odpor <100 kohm (nap. z NPN spína e, relé, jazý. kontaktu atd.) 480 P: izolovaný rozpína / spína p es 2-pólový kabel, 0,5 m dlouhý Spínací funkce: I: spínací výstup p i poplachu pod proudem II: Spínací výkon: 480, 480 P: max 2400VA spínací výstup p i poplachu bez proudu 250 VAC, 10 A (odporová zát ž) 480 P: 120 VDC, 2 A (odporová zát ž), max 240 W ídící jednotka: Provozní podmínky: 112 x 71 x 48 (d x š x v), LED pro indikaci provozu, vypína p ístroje p epína I / II pro spínací výstup C; % r.v. Poplach / Ochrana Sníma e teploty M icí p evodníky Loggery / EASYBus GWF-1S vodní sníma s konektorem, 2m GSAS-1S magnetický kontakt samolepící, s konektorem 143

4 Ru ní m icí p ístroje hlási úniku vody Loggery / EASYBus GEWAS 181 A Hlási úniku vody s ½ mosazným magnetickým ventilem s ¾ p ipojením na hadici, vodním sníma em, akustickým poplachem a vypína em stroje 16A, 230V~ GEWAS 183 A Hlási úniku vody bez magnetického ventilu, s vodním sníma em, akustickým poplachem a vypína em stroje 16A, 230V~ GEWAS 181 A - ½ Hlási úniku vody s ½ mosazným magnetickým ventilem (pr tok: ~20 l/min, zástavná délka 55 mm) pro montáž do potrubí, s vodním sníma em, akustickým poplachem a vypína em stroje 16A, 230V~ KONEC ŠKODÁM ZP SOBENÝM ÚNIKEM VODY! GEWAS 181 A - ¾ Hlási úniku vody s ¾ mosazným magnetickým ventilem (pr tok: ~91,5 l/min, zástavná délka 80 mm) pro montáž do potrubí, s vodním sníma em, akustickým poplachem a vypína em stroje 16 A, 230 V~ GEWAS 181 A - 1 Hlási úniku vody s 1 mosazným magnetickým ventilem (pr tok: ~141,5 l/min, zástavná délka 95 mm) pro montáž do potrubí, s vodním sníma em, akustickým poplachem a vypína em stroje 16A, 230V~ M icí p evodníky Sníma e teploty Poplach / Ochrana Všechny p ístroje a stroje, které jsou p ipojeny na vodovodní rozvod. Pro p ímou montáž magnetického ventilu na kohout nebo do vodovodního potrubí. (pro R se dodávají bez kombinované zástr ky / zásuvky) Funkce: Sníma aktivuje ídící jednotku v p ítomnosti vody, p i tlouš ce vodního lmu 0,5 mm. Poplachová jednotka uzav e magnetický ventil, spustí akustický poplach a odpojí jednopólov p ipojené za ízení. Magnetický ventil: Mosazný elektromagnetický ventil s nízkou spot ebou energie (1/2 se šroubením 3/4 pro p ipojení na 1/2 p ívod vody nebo na 1/2 hadici). Ventily, které jsou ur eny pro montáž do potrubí, mají na obou koncích vnit ní závit stejného pr m ru. Rozsah provozního tlaku je v rozmezí 0,5 až 10 bar. Servosystém ventilu pracuje na principu tlakového spádu, proto je nutné zajistit pro správnou funkci minimální tlakový spád mezi vstupem a výstupem 0,5 bar. Tyto ventily používat v uzav ených systémech jako je úst ední vytáp ní apod. ídící výstup: Max. spínaný proud: Vodní sníma : Magnetický ventil: max. pracovní tlak: provozní nap tí: 220 / 240 V 50 / 60 Hz ( ídící jednotka) ~ 3 W Pracovní teplota: C p es spínanou sí ovou zásuvku max. 16 A (odporová zát ž) vysoce citlivý sníma vybavený 2 m dlouhým kabelem s konektorem, pomocí rozbo ova e GAZ 1 je možno p ipojit více vodních senzor GWF-1S, v p ípad pot eby lze použít GWF-1S/5m nebo GWF1S/10m, pop ípad prodlužovací kabely VKA2,5 nebo 10 mosazný elektromagnetický ventil s nízkou spot ebou energie, magnetický ventil je pevn propojen ~ 1 m dlouhým kabelem s ídící jednotkou, po povolení matky na horní ásti ventilu lze cívku snadno z ventilu sejmout 10 bar, servosystém ventilu pracuje na principu tlakového spádu, proto je nutné zajistit pro správnou funkci minimální tlakový spád mezi vstupem a výstupem 0,5 bar. 200 VDC pop. 100 VDC v úsporném režimu ídící jednotka: 110 x 65 x 45 mm (d x š x v) se záv sným t menem GMV-½ L náhradní magnetický ventil ½ pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci GMV-½ H náhradní magnetický ventil s ¾ p ipojením na hadici, ~ 1m kabel s holými konci GMV-¾ náhradní magnetický ventil ¾ pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci GMV-1 náhradní magnetický ventil 1 pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci GMV-½ EZL p ídavný magnetický ventil ½ pro montáž do potrubí, s úsporným adaptérem ~ 2W, pro p ímé p ipojení na 230V~, ur en pro GEWAS183A nebo p ímo pro 230V~ GMV-½ EZH jako p edchozí, ale p ídavný magnetický ventil s ¾ p ipojením na hadici GMV-¾ EZ jako p edchozí, ale p ídavný magnetický ventil ¾ pro montáž do potrubí GMV-1 EZ jako p edchozí, ale p ídavný magnetický ventil 1 pro montáž do potrubí vodní sníma e, rozbo ova e a prodlužovací kabely viz GEWAS

5 Poplach / Ochrana hlási úniku vody s magnetickým ventilem MONTÁŽ BEZ POUŽITÍ NÁ ADÍ ZA 2 MINUTY univerzální ochranný p ístroj Ru ní m icí p ístroje V domácnostech (pra ky a my ky), léka ských ordinacích, nemocnicích, pr myslu atd. Prost všude tam, kde se používají za ízení, která jsou p ipojena na vodovodní rozvod pomocí hadic a u nichž v p ípad porušení t snosti m že dojít p i úniku vody k velkým škodám. Funkce: Sníma aktivuje ídící jednotku v p ítomnosti vody, p i tlouš ce vodního lmu 0,5 mm. Poplachová jednotka uzav e magnetický ventil, spustí akustický poplach. U provedení GEWAS 191 AN se sou asn vypíná p ipojený stroj od sít (jednopólové vypínání) ídící výstup Spínaný proud: Vodní sníma : Magnetický ventil: 220/240 V 50/60 Hz ( ídící jednotka) ~ 3 VA p es spínanou sí ovou zásuvku (pouze u GEWAS 191 AN), u GEWAS 191N je sí ová zásuvka stále pod nap tím max. 16 A (odporová zát ž) vysoce citlivý, reaguje již na vodní lm o síle 0,5 mm, k ovládací jednotce se p ipojuje pomocí dvoumetrového kabelu, pomocí rozbo ova e GAZ 1 lze sou asn p ipojit více sníma Dodáváme též p ipravené prodlužovací kabely o délkách 2, 5 a 10m. polyamid zesílený sklen nými vlákny (b žný u aut. pra ek), k ovládání ventilu je použito bezpe né malé stejno sm rné nap tí 12V, pomocí šroubení 3/4 k p ímému p ipojení na vodovodní kohout nebo na standardní hadice ukon ené šroubením 3/4, p ístroj se vkládá mezi šroubení hadice a spot ebi. P i výpadku proudu se magnetický ventil uzavírá automaticky (pro funkci ventilu musí být tlak na vstupu ventilu minimáln o 0,5 baru vyšší než na výstupu) Pouzdro s elektronikou: Pracovní podmínky: KONEC ŠKODÁM ZP SOBENÝM VODOU! HLÍDÁ PRO VÁS VE DNE V NOCI VAŠE PRA KY, MY KY NEBO JINÁ ZA ÍZENÍ P IPOJENÉ NA VODOVODNÍ POTRUBÍ GEWAS 191 N hlási úniku vody s magnetickým ventilem, kompletn p ipravený k provozu v etn ídící jednotky, sníma e, magnetického ventilu a zdroje akustického poplachu GEWAS 191 AN hlási úniku vody s magnetickým ventilem, kompletn p ipravený k provozu v etn ídící jednotky, sníma e, magnetického ventilu a zdroje akustického poplachu, navíc vypínání stroje p i poplachu (do 16A, 230V 50Hz) uzav ené (není však vhodné pro trva- -le vlhké prostory), obsahuje vlastní ídící elektroniku, bzu ák, zásuvky pro p ipojení sníma e a ventilu, pouzdro obsahuje zásuvku a vidlici 230V 50Hz s ochranným kontaktem, u GEWAS 191 N je tato vidlice a zásuvka pevn propojena, u GEWAS 191 AN je mezi n vložen ovládací obvod pro p erušení fázového vodi e p i signálu poplachu, spínací schopnost max. 16A (p i odporové zát ži) a nap tí 230V 50Hz ídící jednotka: 126 x 79 x 54 mm (d x š x v) magnetický ventil: 82 x 102 x 41 mm C, % r.v. (nekondenzující) GMV191 náhradní magnetický ventil GWF-1S vodní sníma s konektorem, 2m GWF-1S / 5m vodní sníma s konektorem, 5m GWF-1S / 10m vodní sníma s konektorem, 10m GAZ-1 rozbo ova pro p ipojení dalšího sníma e VEKA 2 prodlužovací kabel 2m VEKA 5 prodlužovací kabel 5 m VEKA 10 prodlužovací kabel 10 m GEWAS 200 poplachový a kontrolní p ístroj pro montáž do rozvád e s montážním upevn ním na lištu DIN bez sníma e Mnohostrann využitelný poplachový a kontrolní p ístroj ur ený pro montáž na lištu DIN s univerzálním vstupem (šroubovací svorky) pro veškeré sníma e se spínacím prahem <100 kohm, jako jsou nap. vodní sníma e, plovákové sníma e, sníma e hladiny, magnetické kontakty, atd. V p ípad poplachového stavu lze p ipojený spot ebi (nap. erpadlo) zapnout nebo vypnout. Pro zrušení poplachového stavu je ur eno interní nebo externí tla ítko. MONTÁŽ P ipojení sníma e: Spínací práh: ídící výstup: Spínací výkon: 220/240 V 50/60 Hz ~ 3 VA 2-pólová šroubová svorka vstupní odpor < 100 kohm (nap. ze spína e NPN, relé, jazý kového kontaktu, atd.) izolovaný p epína 250 V AC, 10 A (odporová zát ž), max VA 150 V DC, 2 A (odporová zát ž), max. 240 W 49 x 96 x 59 mm (d x š x v) LED pro indikaci provozu (zelená) LED pro indikaci poplachu ( ervená) Upevn ní: Provozní podmínky: DO ROZVÁD E univerzální držák na lištu DIN C, % r.v. SE SPÍNACÍM VÝSTUPEM Volby: - KL: šroubová svorka (2-pólová) pro p ipojení externího tla ítka pro odstavení poplachu - AL: automatické odstavení poplachu GWF-1 vodní sníma bez konektoru, 2m GSS-1 hladinový sníma, 2m kabel pro elektricky nevodivá média (volitelná rozpínací nebo spínací funkce) GNS-1 hladinový spína 2-pólový (nerezové elektrody) GSAS-1 magnetický samolepící kontakt Poplach / Ochrana Sníma e teploty M icí p evodníky Loggery / EASYBus 145

6 Ru ní m icí p ístroje hlída úniku vody s 1 signálním vstupem a 1 reléovým výstupem 2 PROVEDENÍ POLNÍ POUZDRO POUZDRO NA LIŠTU Poplach / Ochrana Sníma e teploty M icí p evodníky Loggery / EASYBus GEWAS 300 FG hlída úniku vody v polním pouzd e pro nást nnou montáž - p ístroj bez sníma GEWAS 300 SP W hlída úniku vody v pouzd e na lištu DIN - p ístroj bez sníma Univerzální p ístroj v provedení na lištu DIN nebo montáž na st nu s univerzální vstupem (šroubovací svorky) pro celou adu externích senzor. Umož uje p ipojení veškerých sníma se spínacím prahem <100 kohm, jako jsou nap íklad vodní sníma e, plovákové spína e, hladinové spína e, magnetické kontakty atd. V p ípad poplachového stavu dojde, pomocí izolovaného p epínacího kontaktu, k sepnutí pop. vypnutí p ipojeného stroje (nap íklad erpadla), sou asn se u GEWAS 300 FG spustí akustický poplach. Odstavení poplachu musí být provedeno pomocí interního / externího tla ítka Reset. GEWAS je ur en pro detekci vodivých médií (voda, apod.). Mén vhodné jsou slab vodivé nebo nevodivé média (oleje nebo mastné kapaliny), média vytvá ející vodivé p ny nebo média, které vytvá ejí elektricky izolující usazeniny na elektrodách. Popis Metoda m ení pro detekci hladiny kapalin je založena na principu elektrické vodivosti. Pokud zjistí spínací zesilova hodnotu m rné vodivosti nižší, n ž je nastavená hodnota, vydá signál médium rozpoznáno, v opa ném p ípad je signál žádné médium. 1 signální vstup: spínací práh: reak ní as: 18 V 250 V AC/DC, široký rozsah nap tí < 2 VA < 80 k 2 s 1 reléový spínací výstup: kontakt: p epína, izolovaný spínané nap tí: 250 V AC spínaný proud: 5 A (odporová zát ž) externí poplachový výstup: pouze 8 V, 3 khz, 5 ma GEWAS 300 FG: Krytí: GEWAS 300 SP: IP20 GEWAS 300 FG: IP65 GEWAS 300 SP: p ipojení p es šroubové svorky GEWAS 300 FG: p ipojení p es 3 PG pr chodky a šroubové svorky Provozní teplota: C Skladovací teplota: Orosení: Pouzdro: C nepovoleno GEWAS 300 SP: pouzdro pro instalaci na lištu DIN 22,5 x 75 x 110 mm (š x v x h) GEWAS 300 FG: polní pouzdro 100 x 100 x 60 mm (š x v x h), bez PG pr chodek Funkce / zobrazení: ervená / zelená LED: Akustický poplach: zobrazení spínacích stav relé, spínacích stav sníma, indikace napájení p ístroje a stavu baterie interní akustický m ni se záložní baterií (pouze u GEWAS 300 FG) Záložní napájení: kontrola a akustický poplach jsou i p i p ípadném výpadku proudu zajišt ny (pouze u GEWAS 300 FG) Reset poplachu: pro odstavení poplachu GEWAS 300 SP: p ipojení pro externí tla ítko GEWAS 300 FG: tla ítko na elní st n p ístroje GWF-1 vodní sníma bez konektoru, 2m GWF-1/5m vodní sníma bez konektoru, 5m GWF-1/10m vodní sníma bez konektoru, 10m GSS-1 sníma hladiny, kabel 2m (hladinový spína ) pro elektricky nevodivá média GNS-1 sníma hladiny 2-pól. (nerezové elektrody) GSAS-1 magnetický kontakt samolepící, s konektorem NEW GWF-2 vodní sníma s látkovými pásky, 2 m, bez konektoru díky speciálnímu látkovému pásku na spodní stran GWF-2 je možné rozeznání již velice malých množství vody pra ky a my ky nádobí, pr mysl, laborato e, jakékoli stroje a místa, kde musí být zjišt n únik vody, ve srovnání s GWF-1 je také vhodný ultra isté vody a p ímou montáž na potrubí Pouzdro z ABS se dv ma otvory pro upevn ní a PG šroubení 65 x 35 x 50 mm (d x š x v), bez PG šroubení látkový pásek na spodní stran 146

7 Poplach / Ochrana modul hlída e hladiny konduktivní hlída mezních stav hladiny konduktivní Ru ní m icí p ístroje vyobrazení s volbou: lištový adaptér GMNV-1C konduktivní modul hlída e mezních stav hladiny Tento modul je ur en k vyhodnocení jednoho stavu hladiny pomocí hladinových sníma, pracujících na konduktivním principu. Modul m že být instalován p ímo do hlavice hladinového sníma e nebo do rozvád e pomocí lištového adaptéru na lištu DIN. Modul pracuje v 3-vodi ovém zapojení a p evádí vodivé spojení mezi ty í sníma e a zemí na DC spínací signál. Tento signál m že být p ímo vyhodnocován pomocí PLC a dále zpracováván. bez pot eby další hladinové jednotky v rozvád i nízké montážní náklady nízké náklady na propojení vysoká odolnost proti rušení P ipojení elektrody: Citlivost: Napájecí nap tí: Výstup: 2-vodi 0,1 / 1 / 10 / 100 k (nastavitelná pomocí zkratosvorek) V DC aktivní výstup výstupní nap tí: napájecí nap tí -10 % max. výstupní proud: spínací funkce: asové zpožd ní: Provozní podmínky: 50 ma (ochrana proti zkratu) pln ní / vypoušt ní (nastavitelná pomocí zkratosvorek) 0,5 sekundy Skladovací teplota: C max. pr ez vodi e: Pouzdro: rozm ry: montážní otvory: C; 0 95 % r.v. (nekondenzující) šroubové svorky 2,5 mm² plast Ø 44 x 20 mm (v etn svorek) Ø 4,5 mm montážní rozte : ~ 33 mm (pro hlavice typ DIN B) Hmotnost: Volba: lištový adaptér 35 g GNS 20E konduktivní hlída mezních stav hladiny 200 mm GNS 20E konduktivní hlída mezních stav hladiny 500 mm Konduktivní m icí princip, ur ený pro použití ve vodných, vodivých médiích. Mén vhodný pro slab vodivá nebo nevodivá média, taktéž pro p nivá, adhézní a smá ivá média. pln ní / vypoušt ní zásobník ochrana proti p ete ení ochrana proti chodu naprázdno Citlivost: Napájecí nap tí: Výstup: 0,1 / 1 / 10 / 100 k (nastavitelná pomocí zkratosvorek) V DC aktivní výstup výstupní nap tí: napájecí nap tí -10 % max. výstupní proud: spínací funkce: asové zpožd ní: Provozní podmínky: 50 ma (ochrana proti zkratu) pln ní / vypoušt ní (nastavitelná pomocí zkratosvorek) 0,5 sekundy Skladovací teplota: C max. pr ez vodi e: kabelová pr chodka: P ipojovací hlavice: rozm ry: závit: krytí: Elektroda: rozm ry: celková délka: C; 0 95 % r.v. (nekondenzující) šroubové svorky 2,5 mm² pro kabel s pr m rem 5-14 mm hliník, typ DIN B ~ 70 x 80 x 100 mm G ½ (nerezová ocel) IP54 nerezová ocel -200: Ø 4 x 200 mm -500: Ø 4 x 500 mm -200: ~ 230 mm (ke konci závitu) -500: ~ 530 mm (ke konci závitu) elektrody mohou být zkráceny Sníma e teploty M icí p evodníky Loggery / EASYBus Poplach / Ochrana 147

8 Ru ní m icí p ístroje 3-pólový sníma pro kontrolu hladiny (konduktivní) 3-pólový sníma pro kontrolu hladiny (konduktivní) hladinový spína základní element Poplach / Ochrana Sníma e teploty M icí p evodníky Loggery / EASYBus GNS-3P-SLV 3 elektrody potažené materiálem Polyole n: chladící voda všechny elektricky vodivé kapaliny GNS-3P-SLK 3 elektrody potažené materiálem Kynar potraviná ský pr mysl chemický pr mysl GNS-3P-SLE 3 elektrody potažené materiálem PTFE agresivní elektricky vodivé kapaliny potažené elektrody robustní zat sn ná konstrukce poplach, regulace stavu hladiny a dávkování ve spojení s ídící jednotkou (ALSCHU 300, ALSCHU 485 OE / 3P nebo MINAL) velmi p esný kontrolní systém Po et elektrod: 3 Délka elektrod: Elektrické p ipojení: Procesní p ipojení: Max. tlak: 500 mm, jiné délky na dotaz elektrody lze zkrátit na požadovanou délku, pokud je t eba p izp sobit místním podmínkám úhlový konektor dle EN /A G 1, polypropylen 6 bar Teplota max.: +100 C Krytí: IP65 SW: 40 mm A: 68 mm B: 20 mm L: 500 mm GNS-3P 3-pólový sníma hladiny Pro média tvo ící usazeniny (nap. slaná voda, fekálie, atd.) je ur en tento 3-pólový sníma hladiny. pro všechny pr myslové aplikace poplach, regulace stavu hladiny a dávkování volba potažení te onem ve spojení s ídící jednotkou (ALSCHU 300, ALSCHU 485 OE / 3P nebo MINAL) velmi p esný kontrolní systém Po et elektrod: 3 Délka elektrod: Elektrické p ipojení: Spínací rozp tí: 10 mm délka elektrod: 150 mm pr m r elektrod: 3 mm 150 mm, jiné délky na dotaz elektrody lze zkrátit na požadovanou délku, pokud je t eba p izp sobit místním podmínkám 2 m kabelové p ipojení box elektroniky: 55 x 35 mm (š x v) Volby: jiné délky elektrod p íplatek za každých zapo atých 100mm potažení elektrod te onem pouze špi ky z stávají bez ochrany (m ení mo ské vody,...) ALSCHU 485 OE / 3P (viz strana 143) elektrodový ídící p ístroj s p ipojením pro 3-pól. elektrody ALSCHU (viz strana 142) elektrodový ídící p ístroj ve 2 typech pouzder: nást nné a na lištu DIN GSS-F25 hladinový spína Hladinový spína nabízí uživatel m jednoduché a spolehlivé ešení pro regulaci hladiny kapaliny. Základní prvky jsou k dispozici s kabelem o délce 1,5 m nebo 3,0 m. Funkce: Magnetem vybavený plovák se pohybuje s hladinou po vodicí trubce a ovládá jazý kový kontakt. Kabel a kontakt jsou kompletn zat sn né. Robustní a bezúdržbový produkt pracovní teplota 180 C, na dotaz krytí IP65 ochrana Ex (ATEX) na dotaz Plovák: PVDF Hustota: 0,65 g/cm 3 Vodící trubka: Max. tlak: PVDF 6 bar Max. teplota: 130 C Kontakt: výkon: nap tí: proud: spína P ipojení: 1/8 70 VA / 50 W Spínací diference: 25 mm P esnost spínacího bodu: Kabel: pracovní teplota: relativní vlhkost: 300 V AC / 300 V DC 0,5 A AC / 0,7 A DC ±3 mm 3,0 m C % r.v. 148

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG Popis výrobku V provozních a skladovacích nádržích je nutné zjišťování úrovně hladiny kapaliny, neboť je nutno korigovat nežádoucí změny povrchu provozní kapaliny (odpařování nebo zanášení resp. vynášení

Více

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ NAPÁJEČ - NABÍJEČ STEJNOSMĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S RTK 28 831 EPRONA, a.s. ROKYTNICE nad Jizerou VESTAVNÝ NAPÁJEČ Fj 45 12/24 S Typ: E230G

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Inteligentní stavový ukazatel pro všeobecné použití

Inteligentní stavový ukazatel pro všeobecné použití Inteligentní stavový ukazatel pro všeobecné použití Stručná charakteristika: je určen pro 3-stavovou indikaci napětí v libovolném rozsahu. Diferenční měření umožňuje měřit i napětí, které není přímo vztaženo

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo teplo pro všechny NAHRADÍ ZÁSOBNÍK 150 L 2x 20 litrů vrstvený zásobník teplé vody z nerezové oceli (záruka

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R rev.5/2013 Ing. Vladimír Anděl IČ: 14793342 tel. 608371414 www.vaelektronik.cz KPTECH, s.r.o. TOLSTÉHO 1951/5 702 00 Ostrava Tel./fax:+420-69-6138199 www.kptech.cz 1. Princip činnosti Elektrická polarizovaná

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) HMR system, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 ZD 3500D Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) NÁVOD PRO OBSLUHU ČSN EN 131-6 kategorie

Více

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 Kanálové zesilovače pro STA/TKR Kanálové zesilovače ZG/ZP jsou vysoce selektivní a výkonné zesilovače určené pro zesílení digitálního a analogového TV/FM signálu. Jsou

Více

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií: Digitální multimetry Digitální multimetr M300 Miniaturní měřící přístroj s m displejem, 4-polohovým posuvným přepínačem a otočným voličem. Umožňuje měření napětí, jednosměrného proudu, odporu, jako i zkoušení

Více

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BL1600S

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BL1600S H KOMPAKTNÍ JISTIČE BL6S H BL6S OBCHODNÍ INFORMACE Spínací bloky, výsuvné zařízení...h4 Nadproudové spouště...h5 Signalizační bloky...h5 Monitorovací relé reziduálního proudu...h6 Proudové transformátory

Více

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Následující seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů představuje kompletní výčet

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje

Nová dimenze! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Na základě legislativních změn EU, je v současné době ukončována

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

ASSET 20 dveřní jednotka

ASSET 20 dveřní jednotka Trade FIDES, a.s. ASSET 20 dveřní jednotka (aktualizace - 4/2014) Popis výrobku pro systém ASSET 804-812 Manuál technika systému 2 ASSET 20 dveřní jednotka Obsah 1 Popis...3 1.1 Zapojení...3 1.1.1 Zakončení

Více

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač slouží ke komfortnímu ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití v hliníkových profilech určených pro montáž

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí JUMO GmbH & Co. KG JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. MoritzJuchheimStraße 1, 36039 Fulda Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Německo Česká republika Slovenská

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série KARDOS byla vyvinuta zvláště pro uživatele, kteří mají vysoké nároky na přesnost, spolehlivost a flexibilitu možností využití. Druhy provedení Symetricky koncipovaná

Více

Průmyslový tlakový spínač

Průmyslový tlakový spínač Průmyslový tlakový Spínač pro hydrauliku keramický tlustovrstvý senzor 1 nebo 2 spínací výstupy jednoduché nastavení pomocí adapteru nebo kofigurátoru jmenovité rozsahy od 0... 2 bar do 0... 400 bar Elektronický

Více

LMK 331. LMK 331 Vestavná sonda

LMK 331. LMK 331 Vestavná sonda LMK Výhody keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita přesnost dle IEC 60770: 0,5% FSO provedení

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-411. Návod k obsluze

Voděodolný tloušťkoměr MG-411. Návod k obsluze Voděodolný tloušťkoměr MG-411 Návod k obsluze Obsah: 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-411... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Zapínání a vypínání přístroje... 4 5. Příprava na

Více

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Obsah: A. Nádrže - nadzemní, podzemní - pro dešťovou vodu, jejich spojování, vybavení B. Filtry - /zemní/ - / interní -do nádrže/ - /do svodové

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku SITRANS P ZD Návod k použití Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku Technický popis 1 1.1 Rozsah použití Obrázek 1 SITRANS P snímač tlaku, řada ZD Měřící snímač řady

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir Návod na montáž, připojení a obsluhu ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir CZ verze 1.2 Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Technické údaje... 3 3. Zapojení UPS TERMOSTATU...

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně

Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně Topná tělesa a regulace pro rozváděčové skříně GHV Trading, spol. s r.o Edisonova 3, Brno CZ 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 SK +421 255 640 293 Email: ghv@ghvtrading.cz Topná tělesa a regulace teploty

Více

SIEMENS QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Čidlo rosného bodu

SIEMENS QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Čidlo rosného bodu SIEMENS 3 302 QXA2601/QXA2603 QXA2602/QXA2604 Čidlo rosného bodu QXA2601 QXA2602 QXA2603 QXA2604 Provozní napětí AC/DC 24 V nebo AC 230 V Bezpotenciálový přepínací kontakt AC/DC 1 30 V nebo AC 230 V Snadná

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

Automatický splachovač toalet SLW 01N

Automatický splachovač toalet SLW 01N Montážní návod Automatický splachovač toalet SLW 01N Automatické splachovače toalet ZPĚT Vlastnosti: - určeno pro tlakovou vodu z rozvodu, nelze použít pro WC s nádržkou - reaguje na přítomnost osoby před

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone platnost od.7.0 Montážní návod Zvonkové tablo GENOVA - EV05 Systém Elektrický vrátný je zařízení umožňující hovorové spojení s domácím telefonem. Moduly jsou osazeny jmenovkami a tlačítky pro vyzvánění

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.7 Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace podlahového topného okruhu ekvitermní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, p ipojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opat en ozna ením CE a je ve shod s následujícími právními p edpisy: - sm rnice

Více

Kanálová čidla kvality vzduchu

Kanálová čidla kvality vzduchu 1 962 QPM2102D QPM2160D, QPM2162D QPM2100, QPM2102 QPM2160, QPM2162 Kanálová čidla kvality vzduchu QPM21 Bezúdržbový snímač založený na optickém měření infračervené absorpce (NDIR 1 ) Snímač VOC 2) založený

Více

V5001P Kombi-Auto AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL

V5001P Kombi-Auto AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL V5001P Kombi-Auto AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL KATALOGOVÝ LIST Provedení Ventil V5001P Kombi-Auto se skládá z: Pouzdra ventilu DN15 až DN50 s vnitřními závity DIN2999 (ISO7) a se dvěma závitovými přípojkami

Více

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma.

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma. SNÍMAČ T3110 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T3110 Snímač je určen pro měření okolní

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

text výběrového řízení

text výběrového řízení označení: Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod 2 Rexa PRO V6DA212/EAD1X2T1154O cena na vyžádánícena na vyžádání Plně zaplavitelné ponorné motorové čerpadlo odpadních vod pro stacionární a mobilní instalaci

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Deska zvukové signalizace DZS

Deska zvukové signalizace DZS Deska zvukové signalizace DZS Návod k montáži a obsluze Vydání: 1.1 Počet listů: 5 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet: http://www.ttc-telsys.cz

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

POPLACH / OCHRANA, HLADINA

POPLACH / OCHRANA, HLADINA ALSCHU 300 FG ALSCHU 300 SP ALSCHU 485 ALSCHU 485 OE ALSCHU 485 OE / 3P GEWAS 181 A GEWAS 183 A GEWAS 181 A - ½, - ¾, - 1 univerzální použití regulátor hladiny POPLACH / OCHRANA, HLADINA hlásič úniku vody

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

(str. 129) Regulace tlaku

(str. 129) Regulace tlaku (str. 129) Regulace tlaku Technické informace strana 130 Redukční ventil 315 strana 135 Redukční ventil z ušlechtilé oceli 6315 strana 139 Redukční ventil 312 strana 143 Regulátor tlaku 6203 strana 147

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Ovládač revizní jízdy ORJE

Ovládač revizní jízdy ORJE Ovládač revizní jízdy ORJE Návod k montáži a obsluze Vydání: 3. Počet stran: 6 TT TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet http://www.ttc-telsys.cz E-mail:

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC - 0 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Typový list Impressum Typový list Rio-Eco N / Rio-Eco Z N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k instalaci a seřízení Plovákový snímač výšky

Více

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36 KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36 Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin a sypkých materiálů Široké spektrum použití, přímá montáž do zásobníků, sil, jímek apod. Varianty s lanovou elektrodou nebo

Více

SNÍMAČ T2214. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 0-10V. Návod k použití

SNÍMAČ T2214. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 0-10V. Návod k použití SNÍMAČ T2214 Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 0-10V Návod k použití Návod na použití snímače T2214 Snímač je určen pro měření barometrického tlaku vzduchu bez příměsí agresivních

Více

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min snadná výměna ventilu průtok až do 360 l/min také jako modulární multifunkční ventilový terminál až pro 64 ventilů 2005/07 - změny vyhrazeny výrobky 2006/2007 2/-1 hlavní údaje Inovační Variabilní Bezpečný

Více

THT. vlhkoměr a teploměr. Měření vlhkosti 0 až 100 % Měření teploty 40 až +123,8 C Automatický výpočet rosného bodu Komunikace linkou RS485

THT. vlhkoměr a teploměr. Měření vlhkosti 0 až 100 % Měření teploty 40 až +123,8 C Automatický výpočet rosného bodu Komunikace linkou RS485 vlhkoměr a teploměr Měření vlhkosti 0 až 100 % Měření teploty 40 až +123,8 C Automatický výpočet rosného bodu Komunikace linkou RS485 6. dubna 2009 w w w. p a p o u c h. c o m 0301 Katalogový list Vytvořen:

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka) Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka) Reagují jak na sinusový střídavý reziduální proud, tak i na pulzující stejnosměrný reziduální proud (typ A) Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Více

Simulátor EZS. Popis zapojení

Simulátor EZS. Popis zapojení Simulátor EZS Popis zapojení Při výuce EZS je většině škol využíváno panelů, na kterých je zpravidla napevno rozmístěn různý počet čidel a ústředna s příslušenstvím. Tento systém má nevýhodu v nemožnosti

Více

DX 345. Indikace polohy - zjednodušený návod

DX 345. Indikace polohy - zjednodušený návod control motion interface motrona GmbH Zwischen den Wegen 32 78239 Rielasingen - Germany Tel. +49 (0)7731-9332-0 Fax +49 (0)7731-9332-30 info@motrona.com www.motrona.com DX 345 Indikace polohy - zjednodušený

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Elektromechanická počítadla

Elektromechanická počítadla Mikro počítadlo K 04... K 07, odolné vůči nárazům 4-, 5-, 6- a 7-místné mikro počítadlo vysoká odolnost vůči nárazům malá spotřeba energie, určeno pro bateriové napájení kompaktní provedení opticky velké

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

Regulátor ochrany proti zamrznutí

Regulátor ochrany proti zamrznutí DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Regulátor ochrany proti zamrznutí se snímáním okolní teploty pro úsporu energie Všeobecné informace Oblast použití Prostředí bez nebezpečí výbuchu, venkovní Rozmezí provozní okolní

Více

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF teplo pro všechny Zásobník teplé vody s objemem 15 litrů z nerezové oceli (záruka 5 let) Kondenzační výměník z nerezové oceli

Více

Radarové hladinoměry s vedenou vlnou EMKOTDR-60

Radarové hladinoměry s vedenou vlnou EMKOTDR-60 Radarové hladinoměry s vedenou vlnou EMKOTDR-60 Určeno pro spolehlivé měření výšky hladiny nejrůznějších kapalin, sypkých materiálů, kašovitých a pastovitých hmot Univerzální použití, přímá montáž do zásobníků,

Více

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw R Portier Portier Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry Doporučená instalační výška 2,5 m Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

Speciální vysavače NT 611 Eco K

Speciální vysavače NT 611 Eco K Speciální vysavače NT 611 Eco K Mokro-suchý vysavač s nádrží na nečistoty o objemu 55 l. Vysavač nalezne uplatnění v řemeslech, průmyslu a úklidových firmách. Vybavení: Sací hadice 4 m Sací trubky, kov

Více

Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF

Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF Použití Rozdělovač topných okruhů FHF se používá k řízení průtoku vody v systémech podlahového vytápění. K tomuto rozdělovači jsou připojeny všechny

Více

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG135SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

SNÍMAČ T2114. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 4-20 ma. Návod k použití

SNÍMAČ T2114. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 4-20 ma. Návod k použití SNÍMAČ T2114 Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T2114 Snímač je určen pro měření barometrického tlaku vzduchu bez příměsí agresivních

Více