FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S z 8. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného 1. října 2014 Přítomní senátoři: Vít Hlaváček, Ing. Martin Janda, Bc. Hugo Kysilka, Ing. Jitka Řezníčková, Ing. Jiří Volech, Ing. Filip Zavadil doc. Ing. Josef Adamec, CSc., doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová, doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D., Ing. Jan Čížek, Ing. Lukáš Dvořák, doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., Ing. Fürbacher Michal, Ing. Petr Hatschbach, prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., Ing. Lukáš Horný, Ph.D., Ing. Marie Kolaříková, Ph.D., Ing. Bohumil Mareš, Ph.D., doc. RNDr. František Mráz, CSc., RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D., prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc., Ing. Jiří Švéda, Ph.D., Ing. Pavel Zácha, Ph.D. Omluvení senátoři: Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., Ing. Nikita Astraverkhau, Ing. Zuzana Ficková, Anna Fořtová, Ing. Martin Koreň, Bc. Jakub Prokeš Přítomní hosté: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., Ing. Jana Sobotová, Ph.D., doc. Ing. Jan Řezníček, CSc., doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří Zápotocký, Ing. Lukáš Novák, Ph.D., Mgr. Eliška Vítková Místo jednání: Fakulta strojní ČVUT v Praze Dejvicích, místnost č. 17, Technická 4, Dejvice Ve 14:30 zahájil prof. Jaromír Houša 8. zasedání senátu a přivítal děkana FS, senátory a ostatní hosty. V okamžiku zahájení zasedání bylo přítomno 25 senátorů a senátorek. Kontrola počtu senátorů počet 25 senátorů, senát je usnášeníschopný. 1/12

2 1. Schválení programu 8. zasedání AS FS. Program jednání: 1. Schválení programu 8. zasedání AS FS. 2. Kontrola a schválení zápisu ze 7. zasedání AS FS. 3. Ustanovení volební komise pro všechna hlasování na 8. schůzi AS FS. 4. Zpráva z jednání koncepční a legislativní komise. 5. Prezentace Výroční zprávy o činnosti FS za r (děkan FS Prof. Valášek). 6. Stanovisko komisí koncepční a legislativní a pedagogické AS FS k prezentované zprávě. 7. Diskuse ke Zprávě za r Hlasování o Zprávě za r a vyhlášení výsledku hlasování. 9. Prezentace Výroční zprávy o činnosti FS za r (děkan FS Prof. Valášek). 10. Stanovisko komisí koncepční a Legislativní a pedagogické AS FS k prezentované zprávě. 11. Diskuse ke Zprávě za r Hlasování o Zprávě za r a vyhlášení výsledku hlasování. 13. Prezentace Výroční zprávy o hospodaření FS za r (děkan FS Prof. Valášek). 14. Stanovisko komise ekonomické AS FS k prezentované zprávě. 15. Diskuse ke Zprávě o hospodaření FS za r Hlasování o Zprávě o hospodaření FS za r a vyhlášení výsledku hlasování. 17. Informace o usnesení předsednictva AS FS ze dne Diskuse k usnesení předsednictva AS FS ze dne Průběžná zpráva o čerpání rozpočtu FS za 1. pololetí Diskuse ke zprávě. 21. Hlasování o Průběžné zprávě a vyhlášení výsledku hlasování. 22. Plán a rozpočet PR akcí FS ČVUT v Praze na rok /12

3 23. Diskuse k plánu a rozpočtu. 24. Hlasování o Plánu a rozpočtu PR akcí a vyhlášení výsledku hlasování. 25. Volba čestných členů VR FS ČVUT v Praze - Ing. Petra Poráka, který je významným představitelem MPO ČR, a doc. Ing. Jaroslava Katolického, Ph.D., děkana FSI VUT v Brně. 1. Schválení programu 8. zasedání AS FS. prof. Houša: Všichni přítomní obdrželi program 8. zasedání AS FS. Jsou nějaké připomínky? Souhlasíte s navrženým programem? Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS schvaluje program 8. zasedání AS FS. 2. Kontrola schválení zápisu ze 7. zasedání AS FS. prof. Houša: Souhlasí všichni se zápisem ze 7. zasedání AS FS? Výsledek hlasování : Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS schvaluje zápis ze 7. zasedání AS FS. Předsedající prof. Houša podal návrh umožnit hostům vstupovat do rozpravy po udělení slova předsedajícím a požádal o schválení návrhu. Přítomno: 25 Pro: 24 Proti: 0 Zdržel(a) se: 1 Usnesení: Návrh vstupu hostů do rozpravy byl schválen. 3. Ustanovení volební komise pro všechna hlasování na 8. zasedání AS FS. Předseda AS prof. Houša podal návrh volební komise ve složení: předseda: doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. členové: doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová, senátor Vít Hlaváček Přítomno: 25 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel(a) se: 3 3/12

4 Usnesení: AS FS schvaluje pro 8. zasedání AS FS volební komisi ve složení doc. Španiel, doc. Achtenová, senátor Hlaváček. 4. Zpráva z jednání koncepční a legislativní komise. Prof. Houša předal slovo předsedovi koncepční a legislativní komise prof. Šikovi. Předseda komise, prof. Šika, podal informaci o průběhu setkání legislativní a koncepční komise. Komise se sešla v počtu 4 členů. Přítomní jednali o předložených dokumentech. Členové komise a senátoři se vyjádřili k projednávaným tématům kladně a doporučují je ke schválení. Zápis z jednání bude elektronicky rozeslán všem senátorům. Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS bere tuto informaci na vědomí. 5. Prezentace výroční zprávy o činnosti FS za r Prof. Houša předal slovo děkanovi FS. Pan děkan poděkoval za udělení slova, přivítal přítomné senátory a seznámil je se zprávou o činnosti FS za r Výroční zpráva byla prezentována prostřednictvím PC. 6. Stanovisko komisí koncepční a legislativní a pedagogické k prezentované zprávě. prof. Houša: Všechny zprávy týkající se činnosti FS za r jste dostali elektronicky k nahlédnutí. Zprávy byly prohlédnuty a event. doplněny komisemi. Komise koncepční a legislativní a pedagogická doporučují schválit výroční zprávu o činnosti za r Diskuse 8. Hlasování o usnesení. Přítomno: 25 Pro: 24 Proti: 0 Zdržel(a) se: 1 Usnesení: AS FS schvaluje Výroční zprávu o činnosti FS za r Prezentace výroční zprávy o činnosti FS za r /12

5 Pan děkan představil přítomným senátorům prezentaci Výroční zprávy o činnosti FS za r Stanovisko komisí koncepční a legislativní a pedagogické k prezentované zprávě. prof. Houša: Všechny zprávy týkající se činnosti FS za r jste také dostali elektronicky k nahlédnutí. Zprávy byly prohlédnuty, event. doplněny komisemi. Komise koncepční a legislativní a pedagogická doporučují schválit výroční zprávu o činnosti za r Diskuse 12. Hlasování o usnesení. Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS schvaluje Výroční zprávu o činnosti FS za r Prezentace výroční zprávy o hospodaření FS za r Pan děkan představil přítomným senátorům prezentaci Výroční zpráv o hospodaření FS za r Stanovisko komise ekonomické AS FS k prezentované zprávě. EK se seznámila s doplněnou zprávou o hospodaření FS za r předloženou panem děkanem a tajemníkem k projednání na zasedání AS EK nemá připomínek k výkazům účetní uzávěrky roku 2013, která zachycuje skutečný stav hospodaření FS v tomto roce. Z kapitoly věnované plnění rozpočtu FS vyplývá, že došlo k přečerpání naplánovaných prostředků, které bylo pokryto z fondu provozních prostředků. EK požádala o podrobné vysvětlení a zdůvodnění rozdílů mezi plánovaným a skutečným čerpáním rozpočtů jednotlivých nákladových středisek, které bylo podáno panem děkanem a tajemníkem během jednání a EK jej považuje za uspokojivé. Současně však žádá o včasné průběžné informování o riziku významnějšího přečerpání plánovaných rozpočtů nákladových středisek již v průběhu roku s doložením objektivních důvodů. EK doporučuje AS, aby zprávu o hospodaření FS za r v předložené podobě doplněné o výrok auditora schválil. 15. Diskuse Ing. Horák: Proč je daň z příjmu nulová? Ing. Zápotocký: Daň z příjmu se zúčtovává za celé ČVUT, proto je nulová. 5/12

6 Ing. Horák: Poplatky KB jsou vysoké, šlo by je nějak snížit, nebo nahradit banku? A pokuty a penále jsou také vysoké. Ing. Zápotocký: O výběru banky rozhoduje rektorát. Situace je taková, že jsme poslední v řetězci a záleží na tom, jak event. kontrola na pokuty nahlíží. děkan: Některé činnosti týkající se řešení projektů budou dozorovány pracovníky děkanátu. V současnosti stoupá četnost a náročnost různých kontrol ze strany poskytovatelů i jiných. Z toho vyplývá zvýšené riziko případného vracení prostředků. Toto riziko je nutné minimalizovat. 16. Hlasování o usnesení. prof. Houša: Navrhuji do usnesení připojit požadavek o doplnění výroku auditora. Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FS za r. 2013, která však musí být doplněna o výrok auditora. Výsledek hlasování o doprovodném usnesení o včasném průběžném informování ohledně rizik přečerpání plánovaných rozpočtů: Přítomno: 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: Současně však pro r AS FS žádá vedení fakulty o včasné, průběžné informování AS FS o riziku přečerpání plánovaných rozpočtů nákladových středisek již v průběhu roku s doložením objektivních důvodů. 17. Informace o usnesení předsednictva AS FS ze dne Předseda AS FS prof. Houša informoval přítomné o usnesení předsednictva vyzývající vedení fakulty k šetrnosti při čerpání prostředků na provoz děkanátu. Součástí usnesení byl také požadavek na průběžné informování o čerpání rozpočtu děkanátu i jiných součástí. Vedení fakulty na usnesení předsednictva reagovalo materiály připravenými pro zasedání ekonomické komise. Informace k těmto záležitostem ze strany děkana fakulty byly prezentovány dále. Přesný text usnesení předsednictva je v zápise ze 3. schůze předsednictva AS FS, který je přílohou zápisu z 8. Zasedání AS FS. 18. Diskuse 19. Pohledy na hospodaření FS ČVUT. Pan děkan ve své prezentaci informoval o pohledech na hospodaření FS ČVUT. Zdůraznil, že hlavním záměrem vedení je efektivnost chodu fakulty, šetření je 6/12

7 jedním z prostředků k tomuto cíli, nikoli však jediným. Dále děkan podrobně seznámil s otázkami hospodaření fakulty a s náklady na děkanát v kontextu veškerých prostředků fakultou spravovaných. 22. Průběžná zpráva o čerpání rozpočtu FS za 1. pololetí Pan děkan dále prezentoval prostřednictvím PC informace o čerpání rozpočtu FS za 1. pololetí r Diskuse Prof. Houša otevírá souběžně diskusi k bodům 19. a 22. (viz výše). doc. Dlouhý: Je jasné, že děkanát musí obhospodařovat jak prostředky z rozpočtu, tak určené prostředky přicházející z jednotlivých projektů. Určitým problémem je skutečnost, že míra prostředků z projektů je u různých ústavů velmi různá. Je potřeba i v součinnosti se senátem pracovat na vývoji metodiky rozdělování prostředků. děkan: Metodiku máme pro sestavení každého rozpočtu, jen to není sepsáno jako dokument. Souhlasím s vytvořením explicitního dokumentu metodiky, tato záležitost se bude i nadále vyvíjet. Prof. Houša dále zdůraznil spolupráci senátu s vedením fakulty a tím diskusi uzavřel. 24. Hlasování o usnesení k bodům 19. a 22. (viz výše). Prof. Houša povoluje hlasování zároveň k bodům 19. a 22. Dva senátoři opustili místnost. Výsledek hlasování - bod č. 19.: Přítomno: 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS bere na vědomí přednesenou prezentaci prof. Valáška,,Pohledy na hospodaření FS ČVUT. Výsledek hlasování - bod č. 22.: Přítomno: 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS bere na vědomí Průběžnou zprávu o čerpání rozpočtu FS za 1. pololetí Plán a rozpočet PR akcí FS ČVUT v Praze na rok Nepřítomní senátoři se vrátili zpět, počet přítomných je 25. Pan děkan prezentoval podrobný plán PR akcí a jeho rozpočet prostřednictvím PC. 7/12

8 Vyzdvihl přínos PR akcí pro ČVUT a důležitost vstupu ČVUT a FS do médií. Je samozřejmě otázkou jaké množství financí vložit do této propagace, v souvislosti s očekáváným výsledkem. Určitě je potřeba hlídat náklady a sledovat cílené skupiny. 26. Diskuse doc. Řezníček: Letos jsme jediná fakulta, která navýšila počet studentů. PR akce na tom mají velkou zásluhu, dlouhodobě narůstá počet studentů, protože se začalo něco dít. prof. Houša: Koncepce PR činností je důležitá, aby to mělo právě takový efekt. Odešel Ing. Horný, počet přítomných senátorů je Hlasování o usnesení. Přítomno 24 Pro: 24 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS bere na vědomí Plán a rozpočet PR akcí FS ČVUT v Praze na rok Volba čestných členů VR FS ČVUT v Praze. Ing. Horný se vrátil zpět, počet přítomných senátorů je 25. Děkan představil navrhované čestné členy VR a žádá senát o projednání. Navrhovaní členové: Ing. Petr Porák, představitel MPO ČR doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan FSI VUT v Brně Předseda volební komise doc. Španiel vysvětlil průběh hlasování. Hlasování: Ing. Petr Porák Přítomno 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 doc. Ing. Jaroslav Katolický Přítomno 25 Pro: 24 Proti: 1 Zdržel(a) se: 0 Usnesení: AS FS souhlasí s návrhem děkana na jmenování těchto osob čestnými členy vědecké rady FS ČVUT: Ing. Petr Porák a doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. 29. Nominace a volba zástupce AS FS v Radě vysokých škol (RVŠ). 8/12

9 Byl navržen kandidát prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. Prof. Šika stručně zmínil svoji činnost v RVŠ v minulém období. Hlasování: Přítomno 25 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel(a) se: 2 Usnesení: AS FS nominuje jako zástupce fakulty do RVŠ pana prof. Ing. Zbyňka Šiku, Ph.D. Prof. Šika poděkoval senátu za projevenou důvěru. 30. Různé prof. Houša: Další termíny zasedání AS FS jsou a Pozvánku na senát vyvěsí týden před zasedáním senátu na Karlově nám. RNDr. Neustupa, v Dejvicích Mgr. Kovalčíková a v Horské prof. Houša. Následovaly připomínky, které se týkaly nevyhovujícího stavu učeben po rekonstrukci v budově na Karlově náměstí. S připomínkami vystoupili RNDr. Neustupa, doc. Beneš a doc. Mráz ohledně nevyhovujících místností z hlediska výuky malé rozměru stupínku a malé rozměry lavic, kam se nevejde formát A4 a tabule, z hlediska využití prostoru a bezpečnosti problémy s ventilací a kabely natažené v uličkách. Za studenty pak vystoupil senátor Hlaváček s tím, že situace je lepší než dříve, ale přetrvává nespokojenost s velkostí a vzhledem lavic. Problematické jsou také toalety v celém křídle. prof. Houša: V těchto záležitostech je třeba zachovat linii pracovní a nejprve se obracet na vedení fakulty. děkan: Ohledně stupínku, tabule a jiných věcí, které mohu ovlivnit, udělám, co bude v mé moci. Problém je s památkáři, budova na Karlově náměstí je historická a památkový úřad nařídil například zachovat původní, originální staré lavice. Proto preferuji opustit Karlovo náměstí a Horskou a přesunout vše sem, do Dejvic. sen. Hlaváček: Studenti žádají o možnost platit v bufetu kartou (Isic). děkan: S fungováním bufetu nejsem spokojen celkově, budu se tím zabývat. prof. Houša navrhl toto usnesení: Senát AS FS vyslechl stížnosti Ústavu technické matematiky a materiálového inženýrství a stížnosti studentů a žádá pana děkana o určité návrhy, změny a připomínky k rekonstrukci budovy ČVUT na Karlově náměstí. Žádá také, aby budoucí projekty byly konzultovány s těmi, kterých se to bezprostředně týká. Hlasování: Přítomno 25 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0 9/12

10 Ing. Horák vznesl dotazy ohledně akreditace a uznávání docentur a profesur ze Slovenska, kde je obava o zbavení akreditací. Tato hrozba je často kritizována jako akt zavádějící nepřípustnou retroaktivitu. doc.řezníček: Mám informace, že se něco připravuje v rámci nového vysokoškolského zákona, ale institucionální akreditace zatím jsou bez jasných pravidel. Ohledně fungování na Slovensku zatím zůstává otevřená otázka vzájemného uznávání docentur a profesur. doc. Achtenová: Zvolený termín zasedání AS je v nesouladu s prázdninami dětí. Následovala rozsáhlá debata ohledně termínu, který bude vyhovovat všem senátorům. Nakonec byl ustanoven termín 9. zasedání AS FS na Prof. Houša: Děkuji všem přítomným za účast a 8. zasedání AS FS tímto končím. Konec zasedání AS FS v 17:38. Příhloha: 1x zápis ze 3. zasedání předsednictva AS FS ze dne prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. v.r. předseda. AS FS ČVUT. doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. Ing. Jitka Řezníčková v.r. v.r. místopředseda AS FS ČVUT místopředsedkyně AS FS ČVUT Z pověření předsednictva AS FS ČVUT v Praze zapsala: Mgr. Hana Kovalčíková Schvalovací doložka Zápis z jednání byl schválen na zasedání AS FS ČVUT v Praze dne prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. v.r. 10/12

11 předseda AS FS ČVUT Příloha : ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/ZP/1 Z Á P I S z 3. schůze předsednictva Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konané v 8.00 hodin. Přítomní členové předsednictva AS FS : prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., doc. Ing. Josef Adamec, CSc., Ing. Jitka Řezníčková, prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. Místo jednání: Fakulta strojní ČVUT v Praze Dejvicích, místnost č. 531 Program jednání: 1. Analýza údajů ze schváleného rozpočtu FS Další postup při přípravě projednání Výroční zprávy FS o hospodaření za r Analýza údajů ze schváleného rozpočtu FS Po podrobném projednání analýzy údajů ze schváleného rozpočtu FS 2014, kterou přednesl Prof.Houša, přijalo předsednictvo všemi hlasy toto usnesení : Po zpracování a analýze údajů ze schváleného rozpočtu FS 2014 předsednictvo AS FS došlo k závěru, že ve srovnání se skutečností čerpání rozpočtu za r došlo v rozpočtu FS 2014 k navýšení prostředků na provoz děkanátu a budov a jeho ostatních nákladů o 22,3%, zatím co rozpočtované prostředky pro ústavy vzrostly jen o 0,7%. Toto 11/12

12 navýšení vzniklo tím, že rozpočet děkanátu 2014 byl ponechán na úrovni skutečného čerpání 2013, kdy však došlo děkanátem k překročení schváleného rozpočtu 2013 o Kč při poklesu peněz pro ústavy o Kč. Předsednictvo AS FS proto doporučuje vedení fakulty, aby přijalo taková opatření, která povedou k výrazným úsporám v položkách děkanátu (tj. provoz útvarů děkanátu, provoz budov a ostatní náklady) a aby uspořené prostředky byly rozděleny ústavům. Tak by došlo k narovnávání nesprávných trendů v rozpočtech FS 2013 a Předsednictvo AS FS prostřednictvím ekonomické komise hodlá sledovat čerpání rozpočtu 2014 a proto žádá o průběžné informování o tomto čerpání. 2. Další postup při přípravě projednání Výroční zprávy FS o hospodaření za r O tomto postupu informoval předseda ekonomické komise Doc. Dlouhý. Komise shromáždí připomínky svých členů k tomuto materiálu a do dvou týdnů je zašle tajemníkovi FS Ing. Zápotockému, s čímž předsednictvo vyslovilo souhlas.. prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. v.r. předseda. AS FS ČVUT. doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. Ing. Jitka Řezníčková v.r. v.r. místopředseda AS FS ČVUT místopředsedkyně AS FS ČVUT Zapsal : prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. Informační doložka O obsahu zápisu z jednání byl AS FS informován na 8. zasedání AS FS ČVUT v Praze dne prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. v.r. předseda AS FS ČVUT 12/12

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/13 Z Á P I S z 13. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. října 2012 Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání: Z á p i s z 29. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. 4. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Lhotecká 559/7, P.O. Box 54, 143 01 Praha 4 Č.j.:PA-03518/11 Praha 16. prosince 2011 Počet listů: 5 Přílohy: 7/33 (pouze originál)

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 4/2015 ze dne 24. 9. 2015 Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů Omluveni: p. Marie Pavlíková, Bc. Jiří Horalík Nepřítomni: Mgr.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 209

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 209 Datum: 5. 6. 2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 209 Od do: 9:45 16:00 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 197

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 197 Datum: 13. 3. 2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 197 Od do: 9:30 18:30 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 36 Datum: 7. 3. 2014 Od do: 9.00 13.30 hodin Místo: Sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 VR TA ČR Přítomni: Omluveni: prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin

Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin Shromáždění bere na vědomí: Zprávu o činnosti výboru přednesenou předsedou Zprávu o činnosti kontrolní

Více

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 15.2.2012

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 15.2.2012 Č.j.: 3/2012 V Praze, dne 15.2.2012 Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 15.2.2012 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Ing. Kožnarová, prof. Matula Zasedání vedl: Ing. Matyáš Orsák,

Více

Rada vysokých škol. Z á z n a m z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol uskutečněného dne 21. května 2015 v Karolinu

Rada vysokých škol. Z á z n a m z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol uskutečněného dne 21. května 2015 v Karolinu Rada vysokých škol Agentura Rady vysokých škol, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín Tel., Fax 220560221, E-mail: arvs@ftvs.cuni.cz ALMA MATER: http://www.radavs.cz Z á z n a m z 2. zasedání sněmu

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 11. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. února 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Z Á P I S z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001

Více

PROGRAM ZASEDÁNÍ. Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Martin Frei Neomluveni : -

PROGRAM ZASEDÁNÍ. Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Martin Frei Neomluveni : - Z Á P I S z 33. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 13. dubna 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé zápisu: viz prezenční listina

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 14 ze 14. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 9. února 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Ing. Magdalena Třebická Helena Springerová Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Ing. Magdalena Třebická Helena Springerová Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 13-01 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 4.2.2013 v 18:00 hodin v sále Turistického informačního centra v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu SU OPF

Zápis ze zasedání Akademického senátu SU OPF Pořadové číslo zápisu: 26 Datum zasedání: 3. 10. 2007 Zápis ze zasedání Akademického senátu SU OPF Přítomni: RNDr. Zdeněk Franěk, Ing. Josef Botlík, Martin Kantor, Michal Bacho, Ing. Petr Kajzar, Doc.

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), J. Liška (místopředseda),

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Zápis ze zasedání valné hromady

Zápis ze zasedání valné hromady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 12.1.2016 od 17.00 hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem Konání této valné hromady

Více

Fakulta dopravní ČVUT

Fakulta dopravní ČVUT Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 08/2008 ze 8. zasedání grémia děkana FD konaného dne 11.11.2008 v Konviktu v zasedací místnosti č. 314 Přítomni: prof. P. Moos, Ing. Schmidt, prof. M. Svítek, prof. J.

Více

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Z Á Z N A M

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Z Á Z N A M Z Á Z N A M z 18. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje konaného dne 18. listopadu 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 218 budovy A Krajského úřadu Karlovarského

Více

Zápis č. 30 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 21. 10. 2009

Zápis č. 30 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 21. 10. 2009 Zápis č. 30 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 21. 10. 2009 Přítomni: Michaela Glücková, Mgr. J. Hladík,, Bc. T. Pijáček, Mgr. T. Skořepová Mgr. R. Trušník, Ph.D., Mgr. M. Zálešáková

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009 Přítomni: p. Maťa, Mgr. Fialová, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, p. Příkazský, pí

Více

VALNÁ HROMADA. Jihočeská Silva Nortica

VALNÁ HROMADA. Jihočeská Silva Nortica VALNÁ HROMADA Jihočeská Silva Nortica zájmové sdružení právnických osob ZÁPIS Termín: Místo: Přítomni: 23. 4. 2014, 9:30 hodin Kulturní dům Jílovice dle prezenční listiny PROGRAM: hodin 1. Prezentace účastníků,

Více

Zápis. z řádné schůze shromáždění Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 konané dne 04.06.2015.

Zápis. z řádné schůze shromáždění Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 konané dne 04.06.2015. Zápis z řádné schůze shromáždění Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 konané dne 04.06.2015. Svolavatelem řádné schůze shromáždění byl výbor Společenství Vršovická

Více

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Členové odstupujícího senátu: Přítomni: Černota, Polínková, Kučerová R., Staněk, Kučerová L., Václavík,

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Navržený program dnešního zasedání AS VUT byl hlasováním schválen. (Hlasování: pro 17 hlasů, zdržel se hlasování 0 hlasů, proti 0 hlasů)

Navržený program dnešního zasedání AS VUT byl hlasováním schválen. (Hlasování: pro 17 hlasů, zdržel se hlasování 0 hlasů, proti 0 hlasů) ZÁPIS Č. 8 / 2006 (175) ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 30. KVĚTNA 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 Přítomni: Omluveni: Hosté: viz prezenční listina (celkem 19

Více

Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.10.2004

Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.10.2004 Zápis z 13. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.10.2004 Přítomni: členové zastupitelstva města Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Milena

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Svazek obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství IČO: 66365457 Čižická 133, 332 09 Štěnovice

Svazek obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství IČO: 66365457 Čižická 133, 332 09 Štěnovice Svazek obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství IČO: 66365457 Čižická 133, 332 09 Štěnovice Z Á P I S z jednání Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství,

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.března 2004 Přítomni: 14

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee Datum konání: 6. 4. 2005, od 20:00 Místo konání: Místnost nad vrátnicí koleje Podolí Prezenční listina: Tomáš Líbenek, předseda klubu Pod-O-Lee Martin Hawelka,

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, JUDr. Bórik, p. Suchý, p. Choc, p.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 201

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 201 Datum: 10. 4. 2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 201 Od do: 9:50 14:15 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), doc. Dr. Ing. Vladimír

Více

Z á z n a m. Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu.

Z á z n a m. Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu. Z á z n a m z jednání konaného dne 20.6.2003 na MZe ve věci přípravy plánování v oblasti vod podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Přítomni: dle prezenční listiny, která je

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Zápis z Výboru pro zdravotnictví ZHMP, ze dne 15.2. 2011

Zápis z Výboru pro zdravotnictví ZHMP, ze dne 15.2. 2011 Zápis z Výboru pro zdravotnictví ZHMP, ze dne 15.2. 2011 Zápis ze dne 15. února 2011, 15.00, MHMP, č. dv. 430 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Schválení programu a ověřovatele zápisu II. zasedání

Více

Zápis z Plenárního zasedání Českého výboru ICOM ze dne 25. 2. 2014 místo konání: přednáškový sál Muzea Hlavního města Prahy

Zápis z Plenárního zasedání Českého výboru ICOM ze dne 25. 2. 2014 místo konání: přednáškový sál Muzea Hlavního města Prahy Zápis z Plenárního zasedání Českého výboru ICOM ze dne 25. 2. 2014 místo konání: přednáškový sál Muzea Hlavního města Prahy Plenární zasedání ČV ICOM bylo vzhledem k potřebnému množství přítomných členů

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Den a místo jednání komise: 5. 11. 2015, Libeňský zámeček - místnost č. 2 Zasedání bylo: zahájeno 15:02 ukončeno 17:11 Komisi předsedal: Mgr. Vít Céza Tajemník

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová, Libor Lysák,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení zájmového sdružení

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č. RP 18/13

Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č. RP 18/13 Rada města Brna MMB2015000000782 ffc ZM7/0643 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. září 2015 Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 9. 10. 2013 Čas od 14.00 do 16.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr.

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis z 16. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (27. srpna 2001, 10:00 12:00 hod, Ministerstvo zemědělství ČR)

Zápis z 16. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (27. srpna 2001, 10:00 12:00 hod, Ministerstvo zemědělství ČR) Zápis z 16. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO (27. srpna 2001, 10:00 12:00 hod, Ministerstvo zemědělství ČR) Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Informace o spolupráci ČR

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Kyzlink Stanislav zastupitel - MUDr. Diepoltová

Více

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě

Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Zápis z 239. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 14. 10. 2014 v Opavě Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,

Více

Zápis ze 176. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 25. 11. 2008 v Opavě

Zápis ze 176. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 25. 11. 2008 v Opavě Zápis ze 176. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 25. 11. 2008 v Opavě Přítomni: Vaněk, Sedlář, Kolibová, Mrověcová, Botlík, Vojtal, Harasimová, Urbanec, Janiš, Foltýn, Fidler,

Více

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům 1 Město Sázava Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Bohumila Boušková, Jaroslav

Více

Z á p i s. z 26. zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 18. prosince 2013 od 17:00 hodin v Domě kultury Milevsko.

Z á p i s. z 26. zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 18. prosince 2013 od 17:00 hodin v Domě kultury Milevsko. Pozn.: V souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/200 Sb. je zveřejněn zápis ze zasedání Zastupitelstva města Milevska v upravené podobě, plné znění zápisu je k dispozici v sekretariátu MěÚ

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Z á p i s ze shromáždění delegátů SBD Hlubina konaného dne 9. června 2015 od 16:00 hod. v kulturním domě města Ostravy, ul. 28. října 124 Počet

Více

ZÁPIS Č. 5 / 2006 (172) ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 4. DUBNA 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1

ZÁPIS Č. 5 / 2006 (172) ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 4. DUBNA 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 ZÁPIS Č. 5 / 2006 (172) ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 4. DUBNA 2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 Přítomni: Omluveni: Hosté: viz prezenční listina (celkem 21

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Záznam ze 4. jednání pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k hospodárnému nakládání s majetkem státu konané ve středu dne 29. července 2015 9.00-12.00 hod. v budově Úřadu vlády

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 19. března 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 19. března 2015 od 12:00 do 16:30 hodin v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR (Loretánská 177/9, Praha 1) Přítomni členové: Jiří Dienstbier

Více

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR.

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR. Zápis ze schůze číslo 22 / 2015 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 5. srpen 2015, 13:00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 Datum jednání: 12. 3. 2013, ve 13:00. Místo jednání: VŠB TUO, Ostrava Poruba, místnost D 206 Přítomni: dle prezenční listiny, 27 členů akademického senátu Omluveni:

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Místo jednání: sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Datum: 10. 11. 2017 Čas: Přítomni: Omluveni: Hosté: 9.00 11.30 hodin prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

Další předložené body k rozhodnutí přta neprojednalo a tyto budou předány k projednání VR zajistí KaTA (2). O2: KaTA T: 23. 7.

Další předložené body k rozhodnutí přta neprojednalo a tyto budou předány k projednání VR zajistí KaTA (2). O2: KaTA T: 23. 7. Datum: 3. 7. 2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 215 Od do: 13:10 18:30 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti. VLNAP a.s

Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti. VLNAP a.s Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti VLNAP a.s. Způsob svolání: řádná valná hromada společnosti svolaná představenstvem společnosti v souladu s ustanovením 406 a násl. zákona č. 90/2012

Více

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková Zápis č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. října 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

Zápis z jednání. Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence. Petr Dolínek

Zápis z jednání. Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence. Petr Dolínek HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání Pro Přítomni Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence Ing. Radek Lacko, doc. Ing. Mgr. Martin

Více

Zápis z 24. řádného zasedání AS FEL ČVUT konaného 1. 12. 2006 od 9:00 hodin v místnosti č. 80 v dejvické budově FEL

Zápis z 24. řádného zasedání AS FEL ČVUT konaného 1. 12. 2006 od 9:00 hodin v místnosti č. 80 v dejvické budově FEL Zápis z 24. řádného zasedání AS FEL ČVUT konaného 1. 12. 2006 od 9:00 hodin v místnosti č. 80 v dejvické budově FEL Přítomni: Michal BEDNAŘÍK, Roman BERKA, Josef DOBEŠ, Radek DOBIÁŠ, Jitka DRAHORÁDOVÁ,

Více

Akademický senát UK FTVS

Akademický senát UK FTVS Akademický senát UK FTVS Zápis z řádného zasedání ze dne 14.9.2010 ve 13 hod Č.j.: AS-10/2010 Přítomni (bez titulů): viz prezenční listina Zaměstnanecká komora: Baláš,Čechovská, Dvorský, Hojka, Horčic,

Více

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z á p i s ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z důvodu zahraniční pracovní cesty předsedy AV ČR řídil jednání místopředseda AV ČR M. Tůma. I. Ověření zápisu ze 48. zasedání

Více

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Zápis č. 9/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 13.01.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Mikulík, CSc. v 16.00.

Jednání zahájil předseda správní rady Ing. Mikulík, CSc. v 16.00. Zápis 4. valné hromady TPSD Datum konání: 18.8. 2010 Místo konání: hotel Constans, Břetislavova 309, Praha 1 - Malá Strana Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomni: omluveni Ing. Tunkl, Svaz dovozců

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2013

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2013 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 27.6.2013 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 6 členů

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

Z á p i s z jednání 1. Sjezdu zástupců krajů Sekce policejní veterán o.s.

Z á p i s z jednání 1. Sjezdu zástupců krajů Sekce policejní veterán o.s. Z á p i s z jednání 1. Sjezdu zástupců krajů Sekce policejní veterán o.s. konaného dne 17. 06. 2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 214

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 214 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 214 Datum: 26. 6. 2014 Od do: 13:30 16:20 h Místo: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Bendlova 1407/7, Liberec Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 16. června 2014

Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 16. června 2014 Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 16. června 2014 Přítomni: UK 14, SK 6, podrobně viz prezenční listinu Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, prorektor prof. Lata, prorektorka doc.

Více

Z á p i s ZK č. 2/2015

Z á p i s ZK č. 2/2015 Z á p i s ZK č. 2/2015 z podzimní Zemské konference Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů konané dne 30.10.2015 od 17.00 hod v Olomouci, hotel Hesperia Přítomni: předsedové nebo

Více

Akademický senát. Vysoké školy ekonomické v Praze. Program jednání. Zápis č. 6/09-12 Strana 1

Akademický senát. Vysoké školy ekonomické v Praze. Program jednání. Zápis č. 6/09-12 Strana 1 Strana 1 Předmět Zasedání 6/09-12 Datum 14. prosince 2009 Místo VŠE v Praze, NB 224 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Radová, Marek, Zelenka, Bayer Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková,

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček, Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček, Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 16. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 11. 12. 2013 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, Opava. Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15.

Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, Opava. Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15. Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, 746 01 Opava Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15. února 2012 Přítomni: Černohorský, Engliš, Ger, Kowalski, Mikeš, Sergyeyev,

Více

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.00 hod. Přítomni: O. Burda, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více