Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v hod. Hovory s občany.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany."

Transkript

1 Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Téma: pan Lubomír Buchta změna úpravy parkování před kulturním domem má za následek nepřehlednost dopravní situace při vyjíždění od bytových domů na Tyršově ulici, stejně tak umístěné kontejnery na odpad znemožňují výhled do silnice, domnívá se, že by situaci řešilo přemístění kontejnerů Starosta města pan Michal Šmarda konstatoval, že k úpravě parkování došlo z důvodu zajištění větší bezpečnosti provozu v úseku před kulturním domem (křižovatka se Sportovní ulicí) s tím, že je to prozatímní řešení do doby rekonstrukce celé Tyršovy ulice. Pan Luboš Smetana, referent odboru investic a správy majetku města MěÚ, konstatoval, že přijatá opatření byla odsouhlasena v dopravní komisi a jsou zrealizována podle projektu schváleného Dopravním inspektorátem Policie ČR, jako jedno z možných řešení k zajištění většího výhledu při vyjíždění od bytových domů je dle jeho názoru možno snížit počet parkovacích míst před výjezdem od těchto domů o 1 až 2 místa. Paní Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města MěÚ, konstatovala, že prostor v uvedené lokalitě je velmi stísněný a prakticky zde není místo na přemístění kontejnerů tak, aby nedošlo k vymístění z lokality a neprodloužila se donosová vzdálenost. Starosta města pan Michal Šmarda přislíbil v rámci možností vyřešit současnou situaci s umístěním kontejnerů a požádal příslušné pracovníky MěÚ o prověření situace přímo na místě a navržení opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Téma: MUDr. Jindřich Hauk problematika kontejnerů na bioodpad velikostně nedostačující, navrhuje častější vyvážení kontejnerů Paní Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města MěÚ, konstatovala, že se jedná o zkušební provoz, ve kterém se zjišťují potřeby v jednotlivých lokalitách, v příštím roce dojde k navýšení počtu kontejnerů v jednotlivých ulicích na základě poznatků z letošního roku, dále konstatovala, že nádoby na ulicích občané využívají na umístění posečené trávy ze zahrádek, namísto toho, aby využívaly recyklační dvůr nebo domácí kompostér s tím, že občané mohou na recyklačním dvoře umístit jakékoliv množství zeleného odpadu. Dále uvedla, že se dlouhodobě nepočítá s tím, že by tyto kontejnery plně měly nahradit recyklační dvůr. Po ukončení Hovorů s občany bylo v hod. zahájeno 7. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. Předsedající: Šmarda Michal, starosta města Přítomni:Brůna Josef, Buchta Lubomír, Buchtová Věra, Černý Libor JUDr., Hauk Jindřich MUDr., Hubáček Petr, Chroustovský Jaromír MUDr., Kadlec Zdeněk MUDr., Kachlíková Ladislava Mgr., Komínková Ilona Ing., Košík Josef, Laštovička František Ing., Lempera Jaroslav Bc., Maděra Jiří Mgr., Marek Stanislav, Marková Zdeňka, Sokolíček Dan MVDr., Šmarda Michal, Štorek Pavel Ing., Zelená Křížová Helena Omluveni: Macháčková Soňa, Pavlík Milan PaedDr., Pejchal Petr 1

2 Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě (dále jen zastupitelstvo města) zvolilo za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města pana Lubomíra Buchtu a paní Mgr. Ladislavu Kachlíkovou. Starosta města pan Michal Šmarda předložil členům zastupitelstva města návrh na rozšíření programu dnešního zasedání zastupitelstva města o bod 12) Poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 2011, a to v návaznosti na mimořádnou situaci ze dne , kdy došlo k velkému poškození objektů v obci Rokytno v důsledku živelné pohromy. V návaznosti na tuto událost vyvstala potřeba, aby město umělo nabídnout občanům finanční prostředky na opravu jejich majetku formou půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Tento bod programu by byl projednán po bodu 7) Dodatek č. 3 k Pravidlům pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení, který mimo jiné řeší právě poskytnutí půjček z tohoto fondu z důvodu mimořádné živelné události. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje rozšíření programu o bod 12) Fond rozvoje bydlení - poskytování půjček v roce 2011 s tím, že tento bod bude projednán po bodu 7). Hlasování č. 3: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 - schváleno Program dnešního zasedání zastupitelstva města: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva města: 1) Zahájení 2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od do ) Kontrola plnění úkolů zastupitelstva města 4) Výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací města za I. pololetí ) Aktualizace rozpočtu města na rok č. 8 6) Poskytnutí finanční dotace ZZS kraje Vysočina 7) Dodatek č. 3 k Pravidlům pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě 12) Fond rozvoje bydlení - poskytování půjček v roce ) Novoměstská kulturní zařízení -změna zřizovací listiny 9) Majetkové dispozice 9.1. Úplatný převod pozemků v k.ú. Olešná do majetku města lokalita hřbitova 9.2. Úplatný převod pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě do majetku města - s.p. Jeneč 9.3. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Nové Město na Moravě do majetku města - UZSVM 9.4. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Jiříkovice a k.ú. Rokytno do majetku města - PF 9.5. Návrh způsobu prodeje volné bytové jednotky 10) Činnost kontrolního výboru zastupitelstva města regenerační centrum 11) Soupis korespondence adresované zastupitelstvu města 13) Diskuse 14) Závěr Hlasování č. 4: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 schváleno 2

3 k bodu 2) Starosta města pan Michal Šmarda vyzval přítomné členy zastupitelstva města, aby vznesli svoje případné dotazy či připomínky k činnosti rady města za období od do Členové zastupitelstva města v rámci podkladů pro jednání obdrželi zápisy z jednání rady města za uvedené období. Dotazy k činnosti rady města vznesla paní Zdeňka Marková, týkaly se sjednání věcného břemene na teplovod s krajem Vysočina, veřejné zakázky komunikace Nečasova ulice, chodník Křičkova ulice a liniová vpusť Zahradní ulice a problematiky odpisů u příspěvkové organizace města NKZ. Na uvedené dotazy odpověděl starosta města pan Michal Šmarda, vedoucí odboru investic a majetku města Ing. Dana Wurzelová, ředitelka NKZ Mgr. Veronika Teplá a vedoucí finančního odboru MěÚ paní Věra Strašilová. Dále JUDr. Libor Černý požádal v rámci technické připomínky o dodatečné doplnění podkladových materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města, které byly v minulosti předloženy radě města a zastupitelstvu města přímo na stůl na portál pro členy zastupitelstva města Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí činnost Rady města Nového Města na Moravě od do a nemá k činnosti rady města připomínek. Hlasování č. 5: Pro: 19, Proti: 1, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 schváleno k bodu 3) Starosta města pan Michal Šmarda vyzval přítomné členy zastupitelstva města, aby vznesli svoje případné dotazy či námitky k průběžné zprávě o plnění úkolů zastupitelstva města. Z řad členů zastupitelstva města nebyly žádné dotazy či námitky vzneseny. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje průběžnou zprávu o plnění úkolů zastupitelstva města. Hlasování č. 6: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 - schváleno k bodu 4) Starosta města pan Michal Šmarda předložil členům zastupitelstva města informativní zprávu o výsledcích hospodaření města Nového Města na Moravě a příspěvkových organizací města za I. pololetí Součástí výsledků hospodaření je i plnění dílčích rozpočtů jednotlivých místních částí města. Hospodaření města v I. pololetí skončilo přebytkem ve výši cca tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, i přesto lze však předpokládat, že plánovaný schodek hospodaření města bude naplněn. Předsedkyně finančního výboru Ing. Ilona Komínková sdělila, že s výsledky hospodaření města byl rovněž seznámen finanční výbor na svém 4. jednání dne a vzal předložené výsledky hospodaření na vědomí a doporučuje vedení města, v návaznosti na výsledky kontroly finančního hospodaření NKZ provedené finančním odborem MěÚ, provádět zvýšenou finanční kontrolu u této příspěvkové organizace města. Zápis z jednání finančního výboru obdrželi členové zastupitelstva města na dnešním zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání bere informativní zprávu o výsledku hospodaření města Nového Města na Moravě a příspěvkových organizací města za I. pololetí 2011 na vědomí a nemá k ní připomínky. Hlasování č. 7: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 - schváleno 3

4 k bodu 5) Starosta města pan Michal Šmarda předložil přítomným členům zastupitelstva města návrh aktualizace rozpočtu města na rok 2011 č. 8, který je předkládán z důvodu potřeby upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu o přijaté dotace, daňové a nedaňové příjmy. Aktualizace obsahuje i požadavky příslušných správců odvětí na úpravu v neinvestiční části rozpočtu. Po provedené aktualizace je celková neinvestiční rezerva ve výši cca ,- Kč, celková investiční rezerva ve výši ,- Kč. Předkládaná aktualizace rozpočtu nemá dopad na celkovou výši rozpočtu, tzn. že nedojde k navýšení rozpočtovaného schodku hospodaření města pro rok Předsedkyně finančního výboru Ing. Ilona Komínková sdělila, že uvedenou problematikou se rovněž zabýval finanční výbor na svém 4. jednání dne a doporučil zastupitelstvu města předloženou aktualizace k odsouhlasení. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje návrh aktualizace rozpočtu města Nového Města na Moravě č. 8 na rok Hlasování č. 8: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 schváleno k bodu 6) Starosta města pan Michal Šmarda seznámil přítomné členy zastupitelstva města se změnou výše finanční dotace, která by měla být městem poskytnuta Zdravotní záchranné službě kraje Vysočina na nákup zdravotnické techniky. V návaznosti zejména na výsledek výběrového řízení na nákup zdravotnické techniky přístroje pro nepřímou srdeční masáž, který by využívalo výjezdní stanoviště záchranné služby umístěné v Novém Městě na Moravě se původní plánovaná částka snížila a tím došlo i ke snížení finančního příspěvku pro město, a to o ,- Kč, konečná výše příspěvku na nákup pro město tedy činí ,- Kč. Předsedkyně finančního výboru Ing. Ilona Komínková konstatovala, že uvedenou problematikou se rovněž zabýval finanční výbor na svém 4. jednání dne a i přesto, že finanční výbor nebyl při hlasování jednotný, doporučuje zastupitelstvu města revokaci svého usnesení, ve kterém bylo odsouhlaseno poskytnutí finanční dotace pro ZZS kraje Vysočina v původní výši ,- Kč a schválit poskytnutí finanční dotace ve snížené výši ,- Kč. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě revokuje usnesení přijaté na jeho 4. zasedání dne pod bodem č. 5 programu ve znění: "Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši ,- Kč Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, IČ: , se sídlem Vrchlického 4843/61, Jihlava, na zakoupení přístroje pro nepřímou srdeční masáž, který bude sloužit v mikroregionu Novoměstsko při výjezdu záchranky, a to dle podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Morave, která je přílohou tohoto materiálu. Dotace bude kryta z neinvestiční rezervy města a místních částí vedené na odvětví všeobecná pokladní správa". Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši ,- Kč Zdravotnické záchranné službě kraj Vysočina, IČ: , se sídlem Vrchlického 4843/61, Jihlava, na zakoupení přístroje pro nepřímou srdeční masáž, který bude sloužit v mikroregionu Novoměstsko při výjezdu záchranky, a to za podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na 4

5 Moravě, která je přílohou tohoto materiálu. Dotace bude kryta z neinvestiční rezervy města a místních částí vedené na odvětví všeobecná pokladní správa. Hlasování č. 9: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 schváleno k bodu 7) Místostarosta města pan Stanislav Marek předložil přítomným členům zastupitelstva města návrh Dodatku č. 3 k Pravidlům pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města. Dodatkem jsou navrženy dvě změny, konkrétně se jedná o úpravu navýšení horní hranice některých druhů půjček a zařazení nových odstavců v čl. 4, které řeší poskytování půjček v případě mimořádné živelné události. Současná pravidla neumožňují za těchto okolností poskytnutí půjčky, na základě navrhovaného dodatku může být ve zrychleném řízení poskytnuta půjčka občanům, kteří o ni z postižených oblastí města požádají. Uvedenou problematikou se dle sdělení Ing. Ilona Komínkové zabýval finančním výbor na svém 4. jednání dne s tím, že doporučuje zastupitelstvu města předložený dodatek k odsouhlasení. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje v předložené podobě Dodatek č. 3 k "Pravidlům pro použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nové Město na Moravě" ze dne Hlasování č. 10: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 schváleno k bodu 12) Starosta města pan Michal Šmarda předložil členům zastupitelstva města návrh na vypořádání požadavků na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení, a to v návaznosti na mimořádnou situaci ze dne , kdy došlo k velkému poškození objektů v obci Rokytno v důsledku živelné pohromy. V návaznosti na tuto událost vyvstala potřeba poskytnout občanům této místní části finanční prostředky na opravu jejich majetku formou půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Konkrétně bylo městu dle předloženého seznamu předloženo 6 žádostí o poskytnutí půjčky s celkovým požadavkem ,- Kč. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje poskytnutí půjčky z prostředků Fondu rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě pro rok 2011 v celkovém objemu 410 tis. Kč, a to žadatelům uvedeným v přiložené tabulce. Hlasování č. 11: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 - schváleno k bodu 8) Starosta města pan Michal Šmarda předložil přítomným členům zastupitelstva města návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace města Novoměstských kulturních zařízení. Změna zřizovací listiny zejména řeší organizační začlenění Informačního centra do příspěvkové organizace NKZ s tím, že s účinností od by bylo možné zajišťovat činnost Informačního centra a Horáckého muzea ve společných prostorách v budově Horáckého muzea. V obsáhlé diskusi vystoupila zejména paní Helena Zelená Křížová a paní Věra Buchtová a vyslovily obavy z případného sloučení IC a HM. V rámci diskuse se řešil zejména vliv tohoto sloučení na kvalitu poskytovaných služeb, využití prostor po informačním centru v č.p. 97, umístění depozitáře apod. Vedoucí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí Mgr. Alena Lukášová toto sloučení podpořila. 5

6 Starosta města pan Michal Šmarda v závěru požádal ředitelku NKZ Mgr. Veroniku Teplou, aby náměty z diskuse zvážila a uplatnila je při realizování záměru sloučení IC a HM tak, aby výsledkem bylo zajištění kvalitnějšího fungování obou institucí. Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě po projednání schvaluje Zřizovací listinu Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě s účinností od dle přílohy. Hlasování č.12: Pro: 18, Proti: 2, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 0, Omluveno: 3 schváleno k bodu 9.1) Členové zastupitelstva města projednali návrh úplatného převodu pozemků v k.ú. Olešná do majetku města. Jedná se o pozemky v lokalitě u katolického hřbitova. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje úplatný převod pozemků v k.ú.olešná na Moravě, a to p.č. 383/2 (815 m2) - hřbitov, p.č. 386/1 (595 m2) -jiná plocha, 387/2 (652 m2) -ostatní plocha, z majetku XXX, bytem XXX do majetku města, za dohodnutou kupní cenu ,-Kč. Hlasování č. 13: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 3 schváleno k bodu 9.2) Členové zastupitelstva města projednali návrh úplatného převodu pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě do majetku města. Jedná se o pozemky nabízené s.p. Jeneč v likvidaci, které jsou zastavěny přístupovou komunikací k ČOV a dále cestou do areálu přírodního koupaliště, přičemž tato parcela bude dle projektové dokumentace dotčena rekonstrukcí místní komunikace na ulici Bělisko. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje nákup pozemků -p.č. 3775/3 (ost. komunikace) o výměře 139 m2 a p.č. 3915/3 (ost. komunikace) o výměře 476 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to z majetku Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, Jeneč, IČ: do majetku města Nového Města na Moravě, IČ: , za kupní cenu dle znaleckého posudku. Hlasování č. 14: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 2, Omluveno: 3 schváleno k bodu 9.3) Členové zastupitelstva města projednali návrh bezúplatného převodu pozemku v k.ú. Nové Město na Moravě do majetku města, a to od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemek, který je užíván jako veřejná zeleň v lokalitě u autobusového nádraží. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. UZSVM/BZR/1760/2011-BZRM, a to pozemku p.č. 467/25 v obci a k.ú. Nové Město na Moravě, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy. Hlasování č. 15: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 2, Omluveno: 3 - schváleno 6

7 k bodu 9.4) Členové zastupitelstva města projednali návrh bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Jiříkovice a Rokytno do majetku města, a to od Pozemkového fondu ČR. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje bezúplatný převod nemovitostí -p.č. 10/2 o výměře 422 m2 (orná) v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě z a p.č. 148 o výměře 364 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Rokytno na Moravě, a to z majetku Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: do majetku města Nového Města na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, IČ: Hlasování č. 16: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 2, Omluveno: 3 schváleno k bodu 9.5) Členové zastupitelstva města projednali návrh způsobu prodeje volné bytové jednotky ve vlastnictví města. Realizace výběru kupujících je navrhovaná stejnou a již osvědčenou formou jako v minulosti tzv. výběrovým řízením na určení pořadí z řad zájemců o koupi. Konkrétně se jedná o bytovou jednotku umístěnou v č.p. 990 na Žďárské ulici v Novém Městě na Moravě. Tajemník upřesnil předložený návrh, kdy na základě doporučení rady města je zastupitelstvu předkládán upravený návrh usnesení, ve kterém je navrhovaná minimální vyvolávací kupní cena ve výši ,-Kč. Upravený návrh usnesení: (předložený radou města) Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě schvaluje předložený návrh způsobu prodeje volné bytové jednotky v domě ve vlastnictví města formou prodeje "na určení pořadí" za tržní kupní cenu se stanovením minimální vyvolávací kupní ceny ,- Kč a dalších podmínek uvedených v předloženém návrhu záměru prodeje. Hlasování č. 17: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 3 schváleno k bodu 10) Předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva města paní Věra Buchtová seznámila přítomné členy zastupitelstva města se závěrečnou zprávou o výsledku kontroly dosud vynaložených finančních prostředků souvisejících s výstavbou Regecentra. Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít předložený zápis o výsledku provedené kontroly dosud vynaložených finančních prostředků města souvisejících s výstavbou regeneračního centra na vědomí, dále potvrdit navrhované zvýšení transparentnosti výběrových řízení zadávaných městem a odsouhlasit zveřejnění informativní zprávy o kontrole vynaložených nákladů souvisejících s výstavbou Regecentra v Novoměstsku. K předložené zprávě se obsáhle vyjádřila paní Zdeňka Marková a v souvislosti s Regecentrem zejména porovnávala městem vynaložené náklady na akci DYJE II. a na přípravu akce Regecentrum. Zároveň požádala o prostor v Novoměstsku, kde by mohla přímo reagovat na výslednou zprávu kontrolního výboru. Starosta města pan Michal Šmarda v této souvislosti konstatoval, že Novoměstsko díky začlenění redakce do příspěvkové organizace NKZ není na městu závislé a o případném 7

8 zveřejnění příspěvků si rozhoduje samo s tím, že nezaznamenal stížnost, že by komukoliv nebyl příspěvek zveřejněn. Po další diskusi ohledně požadavku kontrolního výboru na odsouhlasení zveřejnění zprávy v Novoměstsku ze strany zastupitelstva města přednesl Bc. Jaroslav Lempera protinávrh, a to rozdělit návrh usnesení na dvě části a hlasovat o nich samostatně. Protinávrh usnesení (předložený Bc. Jaroslavem Lemperou) rozdělit usnesení na 2 části a hlasovat o nich samostatně: 1. část) Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí předložený zápis o výsledku provedené kontroly dosud vynaložených finančních prostředků města souvisejících s výstavbou Regeneračního centra. Zastupitelstvo města na základě doporučení kontrolního výboru souhlasí s návrhy kontrolního výboru na zvýšení transparentnosti výběrových řízení a pověřuje radu města jejich aplikací. 2. část) Zastupitelstvo města na základě doporučení kontrolního výboru souhlasí, aby kontrolní výbor zveřejnil informativní zprávu o kontrole vynaložených nákladů Regeneračního centra v Novoměstsku. Hlasováno o první části usnesení: Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí předložený zápis o výsledku provedené kontroly dosud vynaložených finančních prostředků města souvisejících s výstavbou Regeneračního centra. Zastupitelstvo města na základě doporučení kontrolního výboru souhlasí s návrhy kontrolního výboru na zvýšení transparentnosti výběrových řízení a pověřuje radu města jejich aplikací. Hlasování č. 18: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasoval: 1, Omluveno: 3 - schváleno Hlasováno o druhé části usnesení: Zastupitelstvo města na základě doporučení kontrolního výboru souhlasí, aby kontrolní výbor zveřejnil informativní zprávu o kontrole vynaložených nákladů Regeneračního centra v Novoměstsku. Hlasování č. 19: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 7, Nehlasoval: 1, Omluveno: 3 - schváleno k bodu 11) Členové zastupitelstva města byli seznámeni s korespondencí adresovanou zastupitelstvu města v období od 5. zasedání zastupitelstva města. V tomto období zastupitelstvo města obdrželo na vědomí dva dopisy od XXX, jejichž obsahem je jeho korespondence s Ministerstvem životního prostředí ČR a zastupitelstvu města je zaslána v kopii na vědomí. Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě bere na vědomí dopis XXX doručený dne a zaevidovaný pod č.j /2011 a dále dopis doručený dne a zaevidovaný pod č.j /2011, jejichž obsahem je korespondence XXX s Ministerstvem životního prostředí ČR. Hlasování č. 20: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasoval: 1, Omluveno: 3 schváleno k bodu 12) V rámci diskuse byly vzneseny následující náměty a připomínky. Paní Zdeňka Marková kritizovala formulaci usnesení z jednání rady města týkající se zejména bytové problematiky, dodatku ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je stavba místní komunikace ve Slavkovicích či nabídky od firmy Cogen. Podle jejího názoru jsou málo 8

9 konkrétní a neobsahují relevantní informace a pouze odkazují na přílohu, kterou však veřejnost nemá k dispozici. Dále zmínila, že jako jediná volební strana nebyla SNK ED oslovena a jeho zástupci nebyli přizváni k činnosti ve výborech a komisích města. Starosta města pan Michal Šmarda přislíbil, že požádá úřad, aby napříště formuloval preciznější usnesení. Bc. Jaroslav Lempera reagoval na příspěvek paní Zdeňky Markové a konstatoval, že obsah zápisů z jednání rady města byl v minulosti rovněž předmětem kritiky opozice. Starosta města pan Michal Šmarda sdělil, že v případě zájmu zástupce SNK ED o činnost v konkrétním výboru či komisi je o tomto možné jednat. Mgr. Ladislava Kachlíková požádala jménem obyvatel DPS na Žďárské ulici o zvážení možnosti zpevnění povrchu cesty od DPS ke Kazmírovu rybníku, kam obyvatelé DPS chodí nejčastěji na procházky. Starosta města pan Michal Šmarda informoval o záměru města na propojení lokality od DPS směrem na Žďárskou ulici pěším propojem s tím, že povrch pěšinek by bylo možné až po potok zlepšit již v krátké době. Paní Zdeňka Marková konstatovala, že záměr na vybudování bezpečné cesty z centra města k nemocnici podél Kazmírova rybníka je jednou z etap záměru zprůchodnění okolí podél toku řeky Bobrůvky, tento problém se řešil již v minulém volebním období, narazilo se však na majetkové problémy. k bodu 13) Starosta města pan Michal Šmarda ukončil v hod. dnešní jednání zastupitelstva města. Zapsala: Lenka Stará Ověřili: Lubomír Buchta v.r. Mgr. Ladislava Kachlíková v.r. Mgr. Petr Hanych v.r. tajemník MěÚ Michal Šmarda v.r. starosta města Stanislav Marek v.r. místostarosta města Ing. Pavel Štorek v.r. místostarosta města 9

10 Pozn. Ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje záznam, tento výstup z hlasovacího systému je uložen na sekretariátě Kanceláře vedoucího úřadu a je zveřejněn na webových stránkách města, současně je pro účely archivace pořizován i zvukový záznam. 10

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014 Page 1 of 22 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 29.9.2014 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Stránka 1 z 15 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 23.3.2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 03/2013 ze dne 31. 7. 2013 Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (XV. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 31. 7. 2013, 18:00 22:15 OÚ v Březníku Přítomní zastupitelé, členové výborů

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 15.7.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 15.7.2015 Program: 1. Prodej pozemku parc.č.st. 656 v k.ú. Přezletice - záměr 2. Žádost o odkoupení

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2015 Datum: 06.03.2015 Přitomni: 7 členů zastupitelstva obce omluven Luboš Šorfa a Jaroslav Kaufman Zapisovatelka: Bc. Jitka Pohnerová Občané v počtu

Více

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 08. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15

Omluveni: František Ďurčík, Ing. Martin Zdralek. Občané: 15 Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17.09.2010 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 16:00 hod., ukončení v 17:45 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, Ladislav

Více

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 14. 09. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zahájení v 16:35 hod. 1. Zahájení a procesní záležitosti Zasedání zahájil

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Z á p i s ze 17. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 21.01.2013 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš,

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr.

Více

Z á p i s. z 26. zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 18. prosince 2013 od 17:00 hodin v Domě kultury Milevsko.

Z á p i s. z 26. zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 18. prosince 2013 od 17:00 hodin v Domě kultury Milevsko. Pozn.: V souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/200 Sb. je zveřejněn zápis ze zasedání Zastupitelstva města Milevska v upravené podobě, plné znění zápisu je k dispozici v sekretariátu MěÚ

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Přítomni: Mgr. Daniel Havlík, František Lorenc, Mgr. Ladislav Šnajdr, MUDr. Richard Valta, MUDr.

Více

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/201 6 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 23. 02. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání Zápis z 9. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 25. 5. 2016 v 17:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 11. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 ZO/04/2009 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, starostka Zastupitelé : Mgr. Petr Blažek, Ing. Jaroslav Egrmajer, pan

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 10. 8. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

ZÁPIS. o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015

ZÁPIS. o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015 ZÁPIS o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4, Brno

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard a Návratová Dagmar, Říha Václav Do návrhové

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 8.6.2015 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 8 členů

Více

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Začátek: ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Počet členů ZO: 15 Přítomni: Omluveni: Program : 18, 00 hod. Korejs, Pešek, Roušal, Vaněk, Duda, Horažďovský, Suková,

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 14.5.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Usnesení č. 1-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů: pro 7; proti 0; zdrželo se hlasování 0

Usnesení č. 1-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů: pro 7; proti 0; zdrželo se hlasování 0 Zápis číslo: 7/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 5.12. 2014, 19:00 až 21:00 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: M. Králová, A. Janůtková, J. Havelková, P. Hryzák,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program:

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 23. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Přítomno: 8 členů (dle přiložené prezenční

Více

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 2/2012, ČERVEN 1 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICE Č. RO/06/03/12 1. Rada Rudoltice schvaluje navržený a) Bytový fond Přehled předpisů a plateb za 2/2012 Nové NS a dodatky NS Zpětvzetí výpovědi z nájmu

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 21. 12. 2015 od 19.00 hodin do 20.12 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Martin Kaše, Antonín

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis. z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě

Zápis. z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě Zápis z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 4.4.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103 Starosta města zahájil v 15:05 hodin dnešní schůzi rady

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi.

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi. 1 Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi. Přítomni: Omluveni: Fila Jiří, Mgr. Gréeová Eva Glos Jaroslav

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Kyzlink Stanislav zastupitel - MUDr. Diepoltová

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města

Předsedá: Michal Šmarda, starosta města Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 14.4.2014 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě,Vratislavovo nám. 103 Předsedá: Michal Šmarda, starosta města V rámci

Více

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 3.9.2007 Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p. Tučková

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání Stránka č. 1 z 8 Zápis ze 74. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 19. srpna 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Přítomno:

Více

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 08. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších

Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších Přítomni: 12 členů zastupitelstva obce 2 členové omluveni Jednání

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více