Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2006 2-3 Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003"

Transkript

1

2 A. HLAVNÍ ČÁST Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace rozpočtu na rok Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech až 2006 Graf č. 2 Porovnání struktury příjmů v letech 2003 až Graf č. 3 Porovnání struktury výdajů v letech 2003 až Příloha č. 2 Dotace jednotlivým školám a školským zařízením, zřizovaným obcemi, na přímé náklady v oblasti školství na rok Příloha č. 3 Bilance rozpočtu Ústeckého kraje na rok Příloha č. 4 Souhrnný komentář k schválenému rozpočtu na rok Graf č. 4 Příjmy na rok Graf č. 5 Běžné výdaje na rok Graf č. 6 Kapitálové výdaje na rok B. INFORMATIVNÍ ČÁST Schválený rozpočet jednotlivých odborů na rok 2006 tabulky: Příloha č. 5 Příjmy Příloha č. 6 Běžné výdaje Příloha č. 7 Kapitálové výdaje Příloha č. 8 Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem za období Vysvětlivky 71 Schválený rozpočet jednotlivých odborů na rok 2006 komentáře: Příloha č. 9 Odbor kancelář hejtmana Příloha č. 10 Odbor kancelář ředitele úřadu Příloha č. 11 Odbor ekonomický Příloha č. 12 Odbor organizační a vnitřních věcí 89 Příloha č. 13a) Odbor majetkový Příloha č. 13b) Odbor majetkový příjmy z prodeje a pronájmu Příloha č. 14 Odbor legislativně - právní Příloha č. 15 Odbor regionálního rozvoje 97 Příloha č. 16 Odbor územního plánování a stavebního řádu 98 Příloha č. 17 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 18 Odbor kultury a památkové péče Příloha č. 19 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příloha č. 20 Odbor dopravy a silničního hospodářství Příloha č. 21 Odbor životního prostředí a zemědělství Příloha č. 22a) Odbor investiční běžné výdaje 129 Příloha č. 22b) Odbor investiční kapitálové výdaje Příloha č. 23 Odbor hospodářské strategie kraje Příloha č. 24 Odbor evropských projektů 141

3 Úvod Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období , který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 26/8Z/2005 dne Při jeho zpracování byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006, schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 55/15R/2005 ze dne Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na rok 2006 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 23/7Z/2005 dne v rámci priorit rozpočtu na rok Plnění stanovených základních atributů sestavení rozpočtu: 1.1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2006 (dále jen rozpočet) bude včetně financování vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2006 případně schodkový splněno Provozní rozpočet bude přebytkový splněno Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací splněno Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje splněno Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje splněno Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů. splněno. V oblasti samostatné působnosti rozpočet zohledňuje snahu zrychlit hospodářský rozvoj Ústeckého kraje a řešit nejpalčivější dlouhodobý problém kraje, kterým je vysoká nezaměstnanost. Hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2006, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 23/7Z/2005 dne , jsou: 1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje prostřednictvím: a) maximálního využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje b) revitalizace dopravní infrastruktury c) podpory drobného, malého a středního podnikání d) aktivní politiky zaměstnanosti, zejména zvýšení počtu pracovních příležitostí a rozvoje lidských zdrojů 2. zkvalitnění vybavení nemocničních zařízení zřizovaných a zakládaných Ústeckým krajem Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 plní všechna kritéria a podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 1

4 příloha č. 1 Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 A B C D E F G H I J K v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2005 Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 7/2005 k Skutečnost k Rozpočtový výhled na rok 2006 Schválený rozpočet na rok 2006 Celkem Obligatorní Ostatní Rozdíl rozpočtu na rok 2006 a 2005 (F-B) Změna 2006 proti schválenému 2005 v % (F/B*100) Změna 2006 proti upravenému 2005 v % (F/C*100) ZDROJE třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - neinvestiční dotace třída 8 - financování Celkem běžné zdroje třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - investiční dotace třída 8 - financování Celkem kapitálové zdroje Celkový úhrn zdrojů VÝDAJE Celkem běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkový úhrn výdajů v tis. Kč POROVNÁNÍ BĚŽNĚHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU zdroje výdaje rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem Stránka 2

5 Rekapitulace výdajů ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 A B C D E F G H I J K Rozdíl Změna Změna Upravený Schválený rozpočet na rok 2006 ODBORY rozpočet po rozpočtu na rok Schválený Rozpočtový rozpočtových Skutečnost 2006 a 2006 proti 2006 proti rozpočet na rok výhled na rok opatření k schválenému upravenému č. 7/2005 k celkem ostatní obligatorní v % 2005 v % (F-B) (F/B*100) (F/C*100) celkem Běžné výdaje celkem Kancelář hejtmana Kancelář ředitele úřadu Odbor ekonomický Odbor organizační a vnitřních věcí Odbor majetkový Odbor legislativně právní Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor kultury a památkové péče Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oblast sociálních věcí oblast zdravotnictví Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor investiční Odbor hospodářské strategie kraje Odbor evropských projektů Kapitálové výdaje celkem Oblast kanceláře hejtmana Oblast kanceláře ředitele Oblast ekonomická Oblast majetková Oblast regionálního rozvoje Oblast územního plánování a stavebního řádu Oblast školství, mládeže a tělovýchovy Oblast kultury a památkové péče Oblast sociálních věcí Oblast zdravotnictví Oblast dopravy a silničního hospodářství Oblast životního prostředí a zemědělství Oblast investiční Oblast hospodářské strategie příloha č. 1 v tis. Kč V Ústí nad Labem dne ekonomický odbor Stránka 3

6 graf č. 1 Příjmy v letech tis. Kč SR UR skut roky tis. Kč Financování v letech SR UR skut roky - 4 -

7 graf č. 1 tis. Kč Běžné výdaje v letech SR UR skut roky tis. Kč Kapitálové výdaje v letech SR UR skut roky - 5 -

8 graf č. 2 Struktura příjmů v letech v tis. Kč UR 2003 UR 2004 UR 2005 návrh 2006 daňové příjmy nedaň.příjmy kapit.příjmy dotace Stránka 6

9 graf č. 3 Struktura výdajů v letech v tis. Kč UR 2003 UR 2004 UR 2005 návrh 2006 běžné výdaje kapitálové výdaje stránka 7

10 příloha č. 2 Dotace obecním školám na přímé náklady v oblasti školství na rok 2006 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 v tis. Kč Rozpočet MŠ Bílina, Čapkova MŠ Bílina, Síbova MŠ Bílina, M.Švabinského ZŠ Bílina, Aléská MěÚ Bílina ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická Centrální ŠJ Bílina Bílina 8 DDM Bílina ZUŠ Bílina MŠ Hostomice OÚ Hostomice 11 ZŠ Hostomice OÚ Hrobčice MŠ Hrobčice OÚ Ledvice MŠ Ledvice OÚ Ohníč MŠ Ohníč OÚ Arnoltice MŠ Arnoltice ZŠ Benešov nad Ploučnicí MěÚ Benešov nad Ploučnicí 17 ŠJ Benešov nad Ploučnicí MŠ Č.Kamenice, Palackého MŠ Č.Kamenice, Komenského MěÚ Česká Kamenice ZŠ T.G.M. Č.K., ul.palackého ZUŠ Č.Kamenice Centrum dětí a mládeže Č.Kamenice MŠ Děčín II, Liliová MŠ Děčín II, Riegrova MŠ Děčín VI, Klostermannova MŠ Děčín XXXII, Májová ZŠ Děčín I, Komenského nám ZŠ Děčín II, Kamenická ZŠ Děčín II, Vrchlického ZŠ Děčín III, Březová ZŠ Děčín IV, Máchovo nám MěÚ Děčín 32 ZŠ Děčín VI, Na Stráni ZŠ Děčín VI, Školní ZŠ Děčín VIII, Vojanova ZŠ Děčín IX, Na Pěšině ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů Děčín ZŠ Děčín XXXII, Míru DDM Děčín IV ŠJ Děčín I, Sládkova ŠJ Děčín IV, Jungmannova OÚ Dobkovice ZŠ Dobkovice OÚ Dobrná MŠ Dobrná OÚ Dolní Habartice ZŠ a MŠ Dolní Habartice OÚ Heřmanov ZŠ a MŠ Heřmanov OÚ Horní Habartice MŠ Horní Habartice OÚ Huntířov ZŠ Huntířov OÚ Janov MŠ Janov OÚ Jetřichovice ZŠ Jetřichovice MŠ Jílové MěÚ Jílové 50 ZŠ Jílové OÚ Ludvíkovice ZŠ Ludvíkovice OÚ Malá Veleň MŠ Malá Veleň - Jedlka MŠ Malšovice OÚ Malšovice 54 ZŠ Malšovice OÚ Markvartice ZŠ Markvartice OÚ Těchlovice MŠ Těchlovice Stránka 8

11 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet OÚ Valkeřice MŠ Valkeřice OÚ Velká Bukovina MŠ Velká Bukovina OÚ Verneřice ZŠ Verneřice OÚ Březno ZŠ Březno OÚ Černovice MŠ Černovice OÚ Droužkovice MŠ Droužkovice OÚ Hora Sv. Šebestiána ZŠ a MŠ Hora Sv. Šebestiána OÚ Hrušovany MŠ Hrušovany MŠ Chomutov ZŠ Chomutov, Zahradní ZŠ Chomutov, Na Příkopech ZŠ Chomutov, Kadaňská ZŠ Chomutov, Písečná ZŠ Chomutov, Hornická ZŠ Chomutov, Školní MěÚ Chomutov 72 ZŠ Chomutov, Havlíčkova ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského ZŠ Chomutov, Březenecká ZvŠ Chomutov, Husova ZUŠ Chomutov Chomutov Spec. ZŠ a MŠ při nem. Chomutov PŠ a MŠ Chomutov MŠ Jirkov ZŠ Jirkov, Budovatelů ZŠ Jirkov, Studentská ZŠ Jirkov, Nerudova MěÚ Jirkov 83 ZŠ Jirkov, Krušnohorská ZvŠ Jirkov ZUŠ Jirkov DDM Jirkov OÚ Málkov MŠ Zelená - Málkov OÚ Nezabylice MŠ Nezabylice OÚ Spořice ZŠ Spořice OÚ Strupčice ZŠ Strupčice MŠ Údlice OÚ Údlice 92 ZŠ Údlice OÚ Vysoká Pec ZŠ Vysoká Pec OÚ Chbany ZŠ Chbany MŠ O.Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše MŠ Kadaň, Žitná MŠ Kadaň, Klášterecká MŠ Kadaň, Husova MŠ Kadaň, Na Podlesí ZŠ Kadaň, Školní MěÚ Kadaň 102 ZŠ Kadaň, Pionýrů ZŠ Kadaň, Chomutovská ZŠ Kadaň, Na Podlesí ZvŠ Kadaň ZUŠ Kadaň DDM Kadaň Spec. ZŠ Kadaň MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá Kadaň 112 MŠ Klášterec n. Ohří, Školní MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní MěÚ Klášterec nad Ohří ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká Stránka 9

12 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlerská ZvŠ Klášterec n. Ohří ZUŠ Klášterec n. Ohří DDM Klášterec n. Ohří OÚ Kovářská ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská OÚ Mašťov ZŠ Mašťov OÚ Perštejn ZŠ Perštejn OÚ Račetice MŠ Račetice OÚ Radonice ZŠ Radonice MŠ Pohádka Vejprty ZŠ Vejprty MěÚ Vejprty 127 ZvŠ a PrŠ Vejprty ZUŠ Vejprty OÚ Vilémov ZŠ Vilémov MěÚ Bohušovice nad Ohří ZŠ Bohušovice nad Ohří OÚ Brňany ZŠ Brňany OÚ Brozany ZŠ Brozany nad Ohří OÚ Hoštka ZŠ Hoštka OÚ Křešice ZŠ Křešice OÚ Liběšice ZŠ Liběšice OÚ Libochovany MŠ Libochovany MŠ Litoměřice ZŠ Litoměřice, Na Valech ZŠ Litoměřice, B. Němcové Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova ZŠ Litoměřice, U Stadionu MěÚ Litoměřice 142 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ZŠ Litoměřice, Ladova DDM Litoměřice Centrální ŠJ Litoměřice ZUŠ Litoměřice OÚ Lovečkovice MŠ Lovečkovice OÚ Ploskovice ZŠ Ploskovice Litoměřice 149 OÚ Polepy ZŠ Polepy OÚ Snědovice MŠ Sukorady se školní jídelnou MŠ Štětí ZŠ Štětí, 9. května ZŠ Štětí, Školní MěÚ Štětí ZŠ Štětí, Ostrovní DDM Štětí Centrální ŠJ Štětí ZUŠ Štětí MŠ Čtyřlístek Terezín MěÚ Terezín ZŠ Terezín ZŠ České Kopisty OÚ Travčice MŠ Travčice MŠ s jídelnou Úštěk MěÚ Úštěk 163 ZŠ Úštěk OÚ Velké Žernoseky MŠ Velké Žernoseky OÚ Vrutice MŠ Vrutice OÚ Žalhostice Masarykova ZŠ Žalhostice OÚ Žitenice ZŠ Žitenice MŠ Litvínov ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov ZŠ Litvínov, Šafaříkova ZŠ Litvínov-Janov, ul. Přátelství MěÚ Litvínov 172 ZŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická Stránka 10

13 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet ZUŠ Litvínov-Chudeřín Spec.školy a MŠ Litvínov-Janov Litvínov 175 SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov MŠ Meziboří MěÚ Meziboří 177 ZŠ Meziboří MěÚ Lom ZŠ Lom OÚ Hora Sv.Kateřiny ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny OÚ Horní Jiřetín Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín OÚ Louka ZŠ Louka MŠ Cítoliby OÚ Cítoliby 183 ZŠ Cítoliby OÚ Černčice ZŠ a MŠ Černčice OÚ Dobroměřice MŠ Dobroměřice OÚ Domoušice ZŠ Domoušice OÚ Hřivice MŠ Hřivice OÚ Chlumčany MŠ Clumčany OÚ Jimlín ZŠ Zeměchy OÚ Koštice ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří MŠ Lenešice OÚ Lenešice 192 ZŠ Lenešice OÚ Libčeves ZŠ Libčeves MŠ Louny, Čs.armády MŠ Louny, Dykova MŠ Louny, Fügnerova MŠ Louny, Kpt.Nálepky MŠ Louny, Přemyslovců MŠ Louny, Šafaříkova MŠ Louny, V Domcích Louny MěÚ Louny 201 ZŠ Louny, 28. října ZŠ Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny ZUŠ Louny MŠ Panenský Týnec OÚ Panenský Týnec 209 ZŠ Panenský Týnec MŠ Peruc OÚ Peruc 211 ZŠ Peruc MŠ Postoloprty MěÚ Postoloprty ZŠ Postoloprty ZUŠ Postoloprty DDM Postoloprty MŠ Ročov OÚ Ročov 217 ZŠ Ročov OÚ Slavětín MŠ Slavětín OÚ Vrbno nad Lesy MŠ Vrbno nad Lesy OÚ Čížkovice ZŠ Čížkovice OÚ Klapý ZŠ Klapý MŠ Libochovice ZŠ a ZUŠ Libochovice MěÚ Libochovice 224 SOŠ Libochovice MŠ se školní jídelnou Poplze MŠ Lovosice, Resslova MŠ Lovosice, Sady pionýrů MŠ Lovosice, Terezínská ZŠ Lovosice, Sady pionýrů MěÚ Lovosice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů Stránka 11

14 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet ZŠ Lovosice, Všehrdova DDM ELKO Lovosice Centrální ŠJ Lovosice Lovosice 234 ZUŠ Lovosice OÚ Podsedice ZŠ Podsedice MŠ Brouček Prackovice n. Labem OÚ Prackovice 237 ZŠ Prackovice n. Labem OÚ Radovesice ZŠ a MŠ Radovesice OÚ Sulejovice ZŠ Sulejovice MěÚ Třebenice ZŠ Třebenice OÚ Třebívlice ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice OÚ Velemín ZŠ Velemín OÚ Chotěšov MŠ Chotěšov OÚ Chotiměř MŠ Chotiměř OÚ Křesín MŠ Křesín OÚ Vchynice MŠ se školní jídelnou Vchynice OÚ Malé Žernoseky MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky MŠ Most, Hutnická MŠ Most, Ant. Sochorova MŠ Most, Růžová MŠ Most, Lidická ZŠ Most, Svážná ZŠ Most, U stadionu ZŠ Most, V. Talicha ZŠ Most, Zlatnická ZŠ Most, Jakuba Arbesa Magistrát města Mostu 257 ZŠ Most, V. Nezvala ZŠ Most, Zd. Štěpánka Most ZŠ Most, Obránců míru ZŠ Most, Rozmarýnová ZŠ Most, J.A.Komenského ZŠ Most, Albrechtická ZŠ Most, Okružní ZUŠ Most, Obránců míru ZUŠ Most, Moskevská OÚ Braňany ZŠ Braňany OÚ Bečov ZŠ Bečov MŠ Obrnice OÚ Obrnice 269 ZŠ Obrnice OÚ Lužice MŠ Lužice OÚ Blatno ZŠ Blatno OÚ Blšany ZŠ Blšany MŠ Krásný Dvůr OÚ Krásný Dvůr 274 ZŠ Krásný Dvůr MŠ Kryry OÚ Kryry 276 ZŠ Kryry MŠ Lubenec OÚ Lubenec 278 Masarykova ZŠ Lubenec Podbořany 279 OÚ Petrohrad ZŠ Petrohrad MŠ Podbořany, Bratří Čapků MŠ Podbořany, Hlubanská ZŠ Podbořany, Husova MěÚ Podbořany 283 ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova ZvŠ Podbořany ZUŠ Podbořany OÚ Vroutek ZŠ Vroutek OÚ Bechlín ZŠ Bechlín MŠ Budyně nad Ohří MěÚ Budyně nad Ohří ZŠ Budyně nad Ohří Stránka 12

15 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet Jídelna Budyně nad Ohří OÚ Doksany ZŠ Doksany MŠ Horní Beřkovice OÚ Horní Beřkovice 293 ZŠ Horní Beřkovice OÚ Krabčice ZŠ T.G.Masaryka Krabčice OÚ Libotenice ZŠ Libotenice OÚ Chodouny ZŠ Chodouny OÚ Mšené Lázně ZŠ s MŠ Mšené-lázně OÚ Mnetěš ZŠ Mnetěš Masaryk. MŠ Roudnice n.l., Dobrovského MŠ Pohádka Roudnice n.l., Josefa Hory MŠ Pastelka Roudnice n.l., Libušina Roudnice MŠ Roudnice n.l., Školní nad Labem MŠ Písnička Roudnice n.l., Řipská MěÚ Roudnice nad Labem 304 ZŠ Roudnice n.l., K.Jeřábka ZŠ Roudnice n.l., Jungmannova ZŠ Roudnice n.l., Školní DDM Trend Roudnice n.l ZUŠ Roudnice n.l MŠ Straškov-Vodochody OÚ Straškov - Vodochody 310 ZŠ Straškov-Vodochody OÚ Dušníky MŠ se školní jídelnou Dušníky OÚ Libkovice pod Řípem MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem OÚ Martiněves MŠ Martiněves OÚ Rohatce - Hrobce MŠ Rohatce OÚ Vědomice MŠ Vědomice OÚ Vrbice u Roudnice n.l. MŠ Vrbice u Roudnice n.l OÚ Vražkov MŠ Vražkov OÚ Račiněves MŠ Račiněves MěÚ Dolní Poustevna ZŠ Dolní Poustevna MŠ Jiříkov MěÚ Jiříkov ZŠ Jiříkov ŠJ Jiříkov MěÚ Krásná Lípa ZŠ Krásná Lípa OÚ Lipová ZŠ a MŠ Lipová OÚ Lobendava MŠ Lobendava MŠ Mikulášovice MěÚ Mikulášovice 327 ZŠ Mikulášovice MŠ Rumburk, V Podhájí MŠ Rumburk, Komenského Rumburk MŠ Rumburk, Sukova MŠ Rumburk, Krásnolipská MěÚ Rumburk 332 MŠ Rumburk, V. Kováře ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ Rumburk, V.Kováře OÚ Staré Křečany ZŠ Staré Křečany MŠ Šluknov MěÚ Šluknov 338 ZŠ Šluknov MŠ Velký Šenov MěÚ Velký Šenov 340 ZŠ Velký Šenov OÚ Vilémov ZŠ Vilémov MŠ Teplice, K.Čapka MŠ Teplice, Hlávkova MŠ Teplice, Jaselská MŠ Teplice, Jugoslávská MŠ Teplice, Moskevské nám MŠ Teplice, J.V.Sládka MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská Stránka 13

16 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet MŠ Teplice, Josefa Suka MŠ Teplice, Fr.Šrámka MŠ Čytřlístek Teplice, Zelená MŠ Teplice, Josefa Ressla MŠ Teplice, Na Stínadlech Magistrát města Teplice MŠ Teplice, Na Spojce MŠ Teplice, Okrajová ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ Teplice, Na Stínadlech ZŠ Teplice, M.Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš.výuk.hud.vých. Teplice ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jaz. Teplice ZŠ s rozš.výuk.mat.a přírod.před. Teplice ZŠ Teplice, Plynárenská Jídelna Teplice, Jankovcova MŠ Bystřany OÚ Bystřany 368 ZŠ Bystřany OÚ Bžany - Hradiště MŠ Bžany, Hradiště MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského MŠ Dubí, Křižíkova MŠ Cibuláček Dubí, Tovární MěÚ Dubí MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní ZŠ Dubí 1, Školní nám ZŠ Dubí 2, Tovární Jídelna Dubí MŠ Duchcov, Tyršova Teplice MŠ Duchcov, Husova MŠ Duchcov, Osecká MěÚ Duchcov 380 MŠ Duchcov, Velká okružní ZŠ J.Pešaty Duchcov, J.Pešaty ZŠ Duchcov, Teplická OÚ Háj u Duchcova MŠ Háj u Duchcova MŠ Hrob, Verneřice OÚ Hrob 385 ZŠ Hrob OÚ Jeníkov MŠ Jeníkov OÚ Kostomlaty pod MŠ Kostomlaty pod Milešovkou Milešovkou ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou MŠ Střelná OÚ Košťany MŠ Husova ZŠ Košťany MŠ Zvoneček Krupka, Lipová MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů ZŠ Krupka, Teplická MěÚ Krupka 396 Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova ZŠ Krupka, K.Čapka DDM Krupka ZUŠ Krupka OÚ Lahošť MŠ Lahošť OÚ Modlany MŠ Modlany MŠ Čtyřlístek Novosedlice OÚ Novosedlice 403 ZŠ Novosedlice MŠ Osek Hornická Stránka 14

17 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet MŠ Osek Hrdlovská MěÚ Osek 406 ZŠ Osek DDM Osek MŠ Proboštov OÚ Proboštov 409 ZŠ Proboštov OÚ Rtyně nad Bílinou MŠ Rtyně nad Bílinou OÚ Újezdeček MŠ Újezdeček OÚ Zabrušany ZŠ Zabrušany OÚ Žalany ZŠ Žalany Internátní MŠ Ústí n.l., Čajkovského MŠ U plavecké haly Ústí n.l.-na Spálence MŠ Ústí n.l., Marxova MŠ Ústí n.l., Škroupova MŠ Pohádka Ústí n.l., Bezručova MŠ Ústí n.l., E.Destinové MŠ Střekov Ústí n.l, Sukova MŠ Centrum Ústí n.l., V. Hradební MŠ Sluníčko Ústí n.l, J.Jabůrkové MŠ Zvoneček Ústí n.l, Školní MŠ Skřivánek Ústí n.l, Stříbrnické Nivy MŠ Ústí n.l, Karla IV MŠ Ústí n.l, Větrná MŠ Stříbrníky Ústí n.l,stříbrnická MŠ Kameňáček Ústí n.l, Kamenná MŠ Ústí n.l, Vinařská MŠ Ústí n.l, Vojanova MŠ Pomněnka Ústí n.l, Přemyslovců MŠ Ústí n.l, 5.května MŠ Motýlek Ústí n.l, Keplerova MŠ Kytička Ústí n.l, Pod vodojemem MŠ Neštěmice Ústí n.l, Mlýnská Magistrát města Ústí nad MŠ Písnička Ústí n.l, Studentská Labem MŠ Vyhlídka Ústí n.l, Rozcestí MŠ Pastelka Ústí n.l, Horní MŠ Skalnička Ústí n.l, Peškova MŠ Dobětice Ústí n.l, Rabasova ZŠ Ústí n.l., Palachova ZŠ Ústí n.l., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n.l., Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Ústí n.l., Husova ZŠ Ústí n.l., Karla IV ZŠ Ústí n.l., SNP ZŠ Ústí n.l., Vojnovičova ZŠ Ústí n.l., České mládeže Ústí nad ZŠ Ústí n.l., Mírová Labem ZŠ Ústí n.l., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n.l., Nová ZŠ Ústí n.l., Vinařská ZŠ Ústí n.l., Anežky České ZŠ Ústí n.l., Neštěmická ZŠ Ústí n.l., Pod vodojemem ZŠ Ústí n.l., Hlavní ZŠ Ústí n.l., Rabasova ZŠ Ústí n.l., Hluboká ZŠ a MŠ Ústí n.l.-brná, Jitřní OÚ Dolní Zálezly MŠ Dolní Zálezly MŠ Chabařovice ZŠ Chabařovice MěÚ Chabařovice ZvŠ Chabařovice Stránka 15

18 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet ZUŠ Chabařovice Jídelna Chabařovice MŠ Chlumec, Muchova OÚ Chlumec MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská ZŠ Chlumec OÚ Chuderov MŠ Chuderov OÚ Libouchec ZŠ Libouchec OÚ Malé Březno MŠ Hvězdička Malé Březno OÚ Malečov ZŠ Malečov OÚ Petrovice ZŠ Petrovice MŠ Dráček Povrly-Neštědice OÚ Povrly 475 ZŠ Povrly MŠ Dubice OÚ Řehlovice MŠ Řehlovice ZŠ Řehlovice OÚ Tisá ZŠ Tisá MŠ Trmice MěÚ Trmice 481 ZŠ Trmice MŠ Velké Březno OÚ Velké Březno 483 ZŠ Velké Březno MŠ Velké Chvojno OÚ Velké Chvojno 485 ZŠ Velké Chvojno MŠ Dolní Podluží OÚ Dolní Podluží 487 ZŠ Dolní Podluží OÚ Horní Podluží MŠ Horní Podluží OÚ Chřibská ZŠ Chřibská OÚ Jiřetín pod Jedlovou MŠ Jiřetín pod Jedlovou OÚ Rybniště ZŠ Rybniště MŠ Varnsdorf, Nezvalova MŠ Varnsdorf, Seifertova MŠ Varnsdorf, Pražská MŠ Varnsdorf, Křižíkova Varnsdorf 496 MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka MŠ Varnsdorf, Poštovní MŠ Varnsdorf, Národní MěÚ Varnsdorf 499 ZŠ Varnsdorf, Seifertova ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše ZŠ Varnsdorf, Bratislavská ZŠ Varnsdorf, Karlova Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova OÚ Bítozeves ZŠ Bítozeves OÚ Liběšice ZŠ Liběšice OÚ Lipno ZŠ Lipenec MŠ Měcholupy OÚ Měcholupy 510 ZŠ Měcholupy OÚ Nové Sedlo ZŠ Nové Sedlo OÚ Staňkovice ZŠ a MŠ Staňkovice MŠ Tuchořice OÚ Tuchořice 514 ZŠ Tuchořice MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, Fügnerova Žatec MŠ Žatec, Fügnerova MŠ Žatec, Otakara Březiny MŠ Žatec, Podměstí MŠ Žatec, Studentská MŠ Žatec, U jezu MěÚ Žatec 522 ZŠ Žatec, Jižní Stránka 16

19 příloha č. 2 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet 2005 Rozpočet ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec ZvŠ Žatec ZUŠ Žatec Celkem Počet škol, předškolních a školských zařízení v roce 2006: 528 Stránka 17

20 Příloha č. 3 Bilance rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2006 č. ř. v tis. Kč schválený rozpočet na rok Příjmy Financování (součet řádků 27 a 51) Příjmy v tis. Kč schválený rozpočet na rok č. ř Celkem příjmy (součet řádků 5 a 16) Celkem vlastní příjmy kraje (součet řádků 6, 9, 15) celkem daňové příjmy (součet řádků 7-8) rozpočtové určení daní správní poplatky celkem nedaňové příjmy (součet řádků 10-14) poplatky za využívání přírodních zdrojů příjmy z úroků nedaňové příjmy odboru životního prostředí a zemědělství příjmy z pronájmu další nedaňové příjmy celkem kapitálové příjmy Celkem dotace (součet řádků 17-20, 22-23) dotace na přímé náklady - obecní školství dotace na přímé náklady - krajské a soukromé školství dotace na sociální služby příspěvek na výkon státní správy z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů dotace Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí - neinvestiční finanční podpora v rámci Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC Financování č. ř. v tis. Kč schválený rozpočet na rok Celkem financování (součet řádků 25 a 26) zapojení předpokládaného výsledku hospodaření za rok investiční úvěr Stránka 18

21 Příloha č. 3 č. ř. v tis. Kč schválený rozpočet na rok 2006 Běžné výdaje Celkem běžné výdaje (součet řádků 28, 29, 33, 36, 37, 38, 27 41, 42, 43, 46-50) zastupitelstvo ( kryto vlastními zdroji) krajský úřad z toho kryto: - vlastními zdroji dotací na jednotky sborů dobrovolných hasičů ostatními dotacemi oblast školství - krajské a soukromé školství z toho kryto: - vlastními zdroji dotací ( přímé náklady škol a školských nařízení) oblast školství - dotace školám a školským zařízením zřizovaným 36 obcemi na přímé náklady ( kryto dotacemi) oblast kultury ( kryto vlastními zdroji) oblast sociálních věcí z toho kryto: - vlastními zdroji dotací oblast zdravotnictví ( kryto vlastními zdroji) oblast dopravy ( kryto vlastními zdroji) oblast životního prostředí a zemědělství z toho kryto: - vlastními zdroji dotacemi průmyslové zóny ( kryto vlastními zdroji) evropské projekty ( kryto vlastními zdroji) Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje ( kryto vlastními zdroji) rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje ( kryto vlastními zdroji) rezerva na propad v příjmech ( kryto vlastními zdroji) Kapitálové výdaje 51 Celkem kapitálové výdaje (součet řádků 52-55) Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje ( kryto 52 vlastními zdroji) Fond rozvoje Ústeckého kraje - spolufinancování projektů EU a dalších 53 evropských finančních mechanismů ( kryto vlastními zdroji) Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje ( kryto vlastními zdroji) Ostatní kapitálové výdaje vyjma fondů ( kryto vlastními zdroji) z toho: - oblast školství oblast dopravy a silničního hospodářství oblast zdravotnictví oblast majetková oblast sociálních věcí oblast kultury průmyslové zóny oblast životního prostředí a zemědělství projektová příprava staveb oblast intergrovaného záchran. systému a krizového řízení ostatní oblasti investiční rezerva Stránka 19

22 příloha č. 4 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ K SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2006 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2006 je schválen jako schodkový rozpočet se zapojením finančních prostředků z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši tis. Kč a investičním úvěrem maximálně do výše tis. Kč pro oblast dopravy a zdravotnictví a úvěrovým rámcem na profinancování vlastních projektů z EU a dalších evropských finančních mechanismů maximálně do výše tis. Kč v absolutní výši tis. Kč, z toho : Plánované členění: Objem v tis. Kč Podíl v % Plánované zdroje celkem, z toho: ,0 Běžné příjmy a přijaté dotace (tř.1,2,4) ,8 Kapitálové příjmy (tř.3) ,2 Financování ,0 Plánované výdaje celkem, z toho: ,0 Běžné výdaje (tř.5) ,2 Kapitálové výdaje (tř.6) ,8 Ve schváleném rozpočtu nejsou zahrnuty dotace ze státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve smyslu informačního systému programového financování (ISPROFIN). Pokud Ministerstvo financí ČR poskytne ze státního rozpočtu dotace ISPROFIN, budou zahrnuty do rozpočtu kraje během roku 2006 formou rozpočtových opatření. PŘÍJMY Příjmová část rozpočtu ve výši tis. Kč je členěna na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a neinvestiční přijaté dotace. I. třída 1 daňové příjmy tis. Kč (36,0% z celkových příjmů) Vymezení: obligatorní příjmy výtěžnost z daní ve výši tis. Kč Daňové příjmy jsou krajům poskytovány podle 3, odstavce 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Daňové příjmy krajů tvoří 8, 92% celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8, procenty, což je v absolutním vyjádření tis. Kč. Daňové příjmy byly stanoveny na základě predikce daňové výtěžnosti Ministerstvem financí ČR. Proti roku 2005 dochází k zanedbatelnému nárůstu daňových příjmů krajů celkem pouze o 0,2%. Nepatrné procento nárůstu souvisí s dopady z možného přijetí zákonů zejména v oblasti daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob z podnikání. Jednotlivé daně jsou stanoveny poměrem podle skutečného plnění za rok 2005 s přihlédnutím k predikci Ministerstva financí

23 příloha č. 4 Daňové příjmy zahrnují tyto daně: v tis. Kč Daň z příjmů fyzických osob, z toho: daň ze závislé činnosti daň z podnikání daň z příjmů fyzických osob zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob kromě případů, kdy je poplatníkem kraj Daň z přidané hodnoty Celkem přijaté správní poplatky ve výši tis. Kč, a to : poplatky ve výši 185 tis. Kč vyměřené odborem organizačním a vnitřních věcí za vydaná osvědčení strážníkům obecní policie a za ověřování podpisů listin poplatky ve výši 320 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství za vydaná správní rozhodnutí (zvláštní užívání vozovek) poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vydaná registrační rozhodnutí pro nestátní zdravotnická zařízení poplatky ve výši 750 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství za vydání integrovaných povolení (IPPC) a stavebních povolení dle vodního zákona Porovnání rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 1 daňové příjmy proti schválenému rozpočtu r ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nepatrný nárůst o 0,76%. Zanedbatelný nárůst daňových příjmů souvisí s předpokládanou legislativní úpravou - snížením daní z příjmů právnických i fyzických osob. Porovnání rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 1 daňové příjmy proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nepatrný nárůst o 0,76%. Zanedbatelný nárůst daňových příjmů souvisí s předpokládanou legislativní úpravou - snížením daní z příjmů právnických i fyzických osob. II. třída 2 nedaňové příjmy tis. Kč (0,5% z celkových příjmů) Vymezení: částečně obligatorní příjmy tis. Kč Schválený rozpočet ve výši tis. Kč tvoří příjmy: příjmy z úroků předloženy odborem ekonomickým jako odborný odhad ve výši tis. Kč poplatky za využívání přírodních zdrojů předloženy odborem životního prostředí a zemědělství jako odborný odhad výběru poplatků za odběry podzemních vod podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve výši tis. Kč. Jde o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Tyto poplatky jsou zdrojem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. ostatní nedaňové příjmy - předloženy odborem životního prostředí a zemědělství na zpracování posudků EIA ve výši 500 tis. Kč. Podle 9 odst. 1 zákona č. 100/

24 příloha č. 4 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad smluvně zajišťuje zpracování posudků k dokumentacím EIA. Podle 18 odst. 3 zákona je částka uhrazená zpracovateli posudku úřadem vyfakturována oznamovateli. poplatky a daně z vybrané činnosti ve výši 300 tis. Kč: - odbor kanceláře ředitele 100 tis. Kč (vstupní vzdělávání pro obce, nostrifikace) - odbor dopravy a silničního hospodářství 50 tis. Kč (eurolicence) - odbor investiční 150 tis. Kč (poplatek zadavatele za poskytnutí podkladů k výběrovým řízení) příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí tis. Kč přijaté sankční platby ve výši tis. Kč: - přijaté sankční platby ve výši tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství (pokuty za porušení předpisů) - přijaté sankční platby ve výši 60 tis. Kč vyměřené odborem krajského živnostenského úřadu (pokuty za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů) - přijaté sankční platby ve výši 10 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství (pokuty za porušení předpisů) splátky půjček zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele ve výši 64 tis. Kč Porovnání rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 2 nedaňové příjmy proti schválenému rozpočtu r ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. snížení o 14,77%. Schválený rozpočet je nižší především o poplatky za využívání přírodních zdrojů snížení rozpočtu o tis. Kč z důvodu nižšího výběru. Porovnání rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 2 nedaňové příjmy oproti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. pokles o 26,91%. Upravený rozpočet je vyšší o poplatky za využívání přírodních zdrojů, vratky dotací do státního rozpočtu a pojistné náhrady přijaté během roku. III. třída 3 kapitálové příjmy tis. Kč (0,3% z celkových příjmů) Vymezení: ostatní příjmy Obsahuje příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, z prodeje pozemků a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku. Částky byly stanoveny na základě odborného odhadu předpokládaného prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje odborem majetkovým. Schválený rozpočet ve výši tis. Kč zahrnuje: - příjmy z prodeje pozemků tis. Kč - příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí tis. Kč - přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku tis. Kč - příspěvek Lovochemie, a.s. na zpracování projektu protipovodňové ochrany oblasti Lovosice Píšťany Žalhostice Velké Žernoseky Podrobný rozpis prodávaných pozemků a nemovitostí je součástí komentáře odboru majetkového (příloha č. 13) Porovnání rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 3 kapitálové příjmy proti schválenému rozpočtu r ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. snížení o 58,98%, z důvodu předpokládaného nižšího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje. Porovnání rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 3 kapitálové příjmy proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. pokles o 62,57%, z důvodu předpokládaného nižšího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje

25 příloha č. 4 IV. třída 4 přijaté dotace tis. Kč (63,2% z celkových příjmů) Vymezení: obligatorní příjmy a) neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů tis. Kč Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu (podle přílohy 6 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006): - příspěvek na výkon státní správy tis. Kč - příspěvek na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí tis. Kč - dotace na sociální služby tis. Kč Dotace na životní prostředí jsou do rozpočtu zahrnuty na základě rozpočtového výhledu a podkladů odboru životního prostředí a zemědělství, týkají se titulů: - zpracování ročenky životního prostředí 175 tis. Kč - likvidace nepoužitelných léčiv 400 tis. Kč Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahrnují přímé náklady na vzdělávání (na platy a další ostatní výdaje učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a jinou právnickou nebo fyzickou osobou. - přímé náklady krajských škol tis. Kč - přímé náklady obecních škol tis. Kč - přímé náklady soukromých škol tis. Kč Finanční podpora v rámci Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC ve výši 75% vyúčtovaných uznatelných výdajů za 2. pololetí 2005 a 1. pololetí 2006 na projekty Ústeckého kraje: - Projekt 3-CIP ve výši 813 tis. Kč - Projekt ReRegions ve výši tis. Kč b) investiční dotace Do rozpočtu na rok 2006 nebyly předloženy žádné investiční dotace. Porovnání rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 4 přijaté dotace proti schválenému rozpočtu r ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. zvýšení o 7,58%. Zvýšení ovlivňuje zejména meziroční nárůst dotace na přímé náklady na vzdělávání, který na všechny typy škol činí tis. Kč, tj. 8,19%. Porovnání rozpočtu na rok 2006 s upraveným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet roku 2006 je u tř. 4 přijaté dotace proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. zvýšení o 1,52%. Ke zvýšení dochází přestože jsou v průběhu roku 2005 do rozpočtu zapojovány účelové dotace ze státního rozpočtu včetně dotací v rámci programů na reprodukci majetku (ISPROFIN). Zvýšení ovlivňuje zejména meziroční nárůst dotace na přímé náklady na vzdělávání. Příjmy celkem porovnání rozpočtu na rok 2006 se schváleným rozpočtem roku 2005: Schválený rozpočet na rok 2006 je proti schválenému 2005 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení o 4,48%. Rozdíl obou rozpočtů souvisí zejména s meziročním nárůstem dotace na přímé náklady na vzdělávání celkem o tis. Kč. Přitom dochází k dalšímu úbytku kapitálových příjmů kapitálové příjmy z prodeje majetku ( tis. Kč), investiční přijaté dotace ( tis. Kč) proti schválenému rozpočtu na rok Z porovnání je zřejmé, že se nepatrně snižuje podíl vlastních příjmů kraje

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 2006

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Dle rozdělovníku

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Dle rozdělovníku Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 22. 7. 2014 JID: 104542/2014/KUUK Číslo jednací: 2805/ZPZ/2014-3/ZD-715 Vyřizuje / linka: Jiří Šimek / 941 E-mail:

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK: 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK): 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace

Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace Okres Děčín 421 010 I Děčín-Děčín I HZS Ústeckého kraje 421 013 I Česká Kamenice - Horní Kamenice HZS

Více

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru Věc: Roční vyhodnocení SOUTĚŽ ZÁKL. ŠKOL VE SBĚRU SUROVIN 2008/009 1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Chomutov, Most) 1. 37 520 ZŠ Březenecká 4679, 430 04 Chomutov

Více

Příloha č. 2 Seznam příspěvkových organizací

Příloha č. 2 Seznam příspěvkových organizací název: Nemocnice následné péče Most, příspěvková sídlo: Jana Žižky 1304, 434 01 Most, IČO: 66112338 název: Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková sídlo: Ryjice č.p. 1, 403 31 Ústí nad Labem, IČO:

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. prosince 2007

Více

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp.

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp. A.Kika, V.Lhoták 20.5.2013 Pomůcka pro strojvedoucí = tranzitér přípravář Vysvětlivky: AG = agent = PPS ruční brzdy Z = zarážky číslo STANICE Název Patří pod HDP Obvod Patří do obvodu DP-VS provozního

Více

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a. s. Severočeská vodárenská společnost a. s. Obsah I. Profil společnosti O společnosti 4 Základní údaje o společnosti 6 Akcie a základní kapitál 6 Předmět podnikání společnosti 7 Zájmové území 7 Seznam akcionářů

Více

Běžné výdaje k 31. 12. 2013 tabulka č. 20

Běžné výdaje k 31. 12. 2013 tabulka č. 20 VI. A) oblast běžných výdajů tabulka Běžné výdaje tabulka č. 20 v tis. Kč druhové třídění 1 Běžné výdaje celkem 10 857 856 12 601 522 12 116 231 485 291 96,15 2 hrazeno z vlastních zdrojů 3 636 622 3 721

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 7. SRPNA 2014

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 7. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. prosince 2007

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň PROCES 2012 Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

Vážená paní primátorko, vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážený pane starosto,

Vážená paní primátorko, vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážený pane starosto, ODESíLATEL: Bc. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Dle Rozdělovn íku V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. července 2015 35533/ENV/15

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 2.12.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE Zpracovatel: SPF Group, s.r.o. Mepco, s.r.o. EUFC CZ, s.r.o. verze 7.0 19. 1. 2016 OBSAH OBSAH... 2 1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 8 1.1

Více

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru 1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Ústí nad Labem) 1. 25 780 ZŠ Palachova 400/37, Ústí n/l, 400 01 2. 12 840 ZŠ České mládeže 230/2, Ústí n/l, 400 01 3. 10 210

Více

Pořízení příkrmiště a kleští na balíky pro. Instalace izolačních oken a dveří na. Revitalizace osady Velichov, stavební

Pořízení příkrmiště a kleští na balíky pro. Instalace izolačních oken a dveří na. Revitalizace osady Velichov, stavební Rada Ústeckého kraje usnesením č. 164/10R/2013 rozhodla dne 13. 3. 2013 o poskytnutí dotace z Programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji v roce 2013 níže uvedeným

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV DRUHY DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Podle zákona č.194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících se dopravní

Více

Zásady pro udělování a užívání značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální

Zásady pro udělování a užívání značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální Zásady pro udělování a užívání značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt ve znění platném od 1. 4. 2015 1. Značka ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální

Více

Oddíl I. Okresní soud v České Lípě

Oddíl I. Okresní soud v České Lípě Rozvrh pověřování notářů v obvodech okresních soudů a v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem rok 2014 : Oddíl I. Okresní soud v České Lípě JUDr. Ladislava H o l a s o v á kancelář Česká Lípa, Mánesova

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Standardy kvality sociálně-právní ochrany Litoměřice Městský úřad Litoměřice Název standardu 1. Místní a časová dostupnost 1a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní

Více

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zastupitelstvo

Více

rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v

rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v ho svazku obcí Euroregionu Labe za rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v 3. 2003. Sídlo svazku obcí Euroregion Labe: Ústí nad

Více

ROZHODNUTÍ VÝROK. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství. dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ VÝROK. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství. dle rozdělovníku Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 25. 7. 2014 JID: 107201/2014/KUUK Jednací číslo: 2340/ZPZ/2014/ZD-696 Vyřizuje/linka: Ing. Dita Kunclová/128

Více

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje 1) Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Lidické náměstí 9/899, 40179 Ústí nad Labem IČ: 75151537 9 Zrcátko s osvětlením YT0663

Více

RAJONIZACE ZÚ MK Komunikace RAJÓN č. 1 MAN TGM, SPZ 3U9 3536

RAJONIZACE ZÚ MK Komunikace RAJÓN č. 1 MAN TGM, SPZ 3U9 3536 RAJONIZACE ZÚ MK Komunikace RAJÓN č. 1 MAN TGM, SPZ 3U9 3536 I.POŘADÍ Vozovky obsluţné MAD umoţňující svoz občanů na levém břehu Labe. (lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 4 hodin) Ul. Hankova,

Více

Smlouva. o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání

Smlouva. o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání Smluvní strany: Statutární město Ústí nad Labem jako centrální zadavatel Se sídlem: Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Zastoupené:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 16 5 Věda a výzkum 21 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Rybářský kroužek Bílina Důlní 85 418 01 Bílina ing. Ivan Bílý 417 805 612 602 345 371 bily@sdas.cz ZŠ E.Beneše Kostomlaty pod Milešovkou Bílina Hlavní

Více

RAJONIZACE ZÚ MK 1. MÍSTNÍ KOMUNIKACE. Rajón č. 1 LIAZ 111.811, SPZ DCA 56-68

RAJONIZACE ZÚ MK 1. MÍSTNÍ KOMUNIKACE. Rajón č. 1 LIAZ 111.811, SPZ DCA 56-68 RAJONIZACE ZÚ MK 1. MÍSTNÍ KOMUNIKACE Rajón č. 1 LIAZ 111.811, SPZ DCA 56-68 Nejkratší cestou na ul. Hankova, Dělnická, Želenická, Krásnostudenecká, Za Bažantnicí, U Tvrze, zpět po ul. Želenická na ul.

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Obsah 1. Demografické údaje s. 3-4 2. Síť knihoven s. 5-6 3. Knihovní fondy s. 6-10 4. Uživatelé s. 11-14 5. Výpůjčky s. 14-16 6. Ostatní

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 27.04.2010 do 30.06.2010 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ

Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ Příčná flétna 1. Burčová Aneţka 22. 5. 2001 Ústí n/l I. 3:20 2. Ešlerová Andrea 26. 1. 2001 Ţatec I. 3:54 3. Holá Lenka 5. 10. 2000

Více

Nabídka spolupráce v oblasti poskytování PRESTO Půjčky na bydlení pro financování GREEN ENERGY projektů zákazníků Partnerů

Nabídka spolupráce v oblasti poskytování PRESTO Půjčky na bydlení pro financování GREEN ENERGY projektů zákazníků Partnerů Nabídka spolupráce v oblasti poskytování PRESTO Půjčky na bydlení pro financování GREEN ENERGY projektů zákazníků Partnerů V Praze dne 25. 2. 2016 2 ÚVODNÍ INFORMACE UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 13.12.2013 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje 1) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký Stroupežnického 1326/16, 400 02 Ústí nad Labem IČ:

Více

Kraj/základní škola adresa ZŠ kontakní osoba

Kraj/základní škola adresa ZŠ kontakní osoba Kraj/základní škola adresa ZŠ kontakní osoba OBLAST ZAPOJENÍ Středočeský kraj září říjen listopad prosinec leden únor ZŠ Benešov Jiráskova 888, 256 01 Benešov Jana Kahounová X X X X ZŠ Vítězslava Hálka,

Více

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Zobrazené jevy: 44 - vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Obecně závazná vyhláška č..../2013, požární řád Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 5. 9. 2013 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bodu

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení z 5. schůze Rady Ústeckého kraje IV. volební období 2012 2016, konané dne 16. 1. 2013 od 10:15 hodin do 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

SOUHRNNÝ AKČNÍ PROGRAM K PROVEDENÍ KSEI A ÚEK ÚSTECKÉHO KRAJE

SOUHRNNÝ AKČNÍ PROGRAM K PROVEDENÍ KSEI A ÚEK ÚSTECKÉHO KRAJE SOUHRNNÝ AKČNÍ PROGRAM K PROVEDENÍ KSEI A ÚEK ÚSTECKÉHO KRAJE AKČNÍ PROGRAM V ČLENĚNÍ PO OBCÍCH S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ zákazník Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem stupeň STUDIE zakázkové

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 17.10.2013 do 29.11.2013 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

ZPRAVODAJ STK SETES VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV DOSPĚLÍ 1. DIVIZE (DA1) SEVEROČESKÝ OBLASTNÍ PŘEBPR

ZPRAVODAJ STK SETES VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV DOSPĚLÍ 1. DIVIZE (DA1) SEVEROČESKÝ OBLASTNÍ PŘEBPR ZPRAVODAJ STK SETES VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV DOSPĚLÍ 1. DIVIZE (DA1) SEVEROČESKÝ OBLASTNÍ PŘEBPR ZÁKLADNÍ ČÁST - DIVIZE DA1 1 TK Viamont Teplice A 5 0 33:12 71:26 531:373 10 2 TK Louny A 4 1 34:11 72:27

Více

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Obecně závazná vyhláška č. /2015 Stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem Zastupitelstvo Statutárního města Ústí nad Labem (SmÚ) se na

Více

ORP Bílina Ústecký kraj

ORP Bílina Ústecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 40 Křesťanské sakrální památky 1 15 Technické památky 1 20 Muzea, galerie 1 25 Turistická informační centra

Více

SBD Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, 460 01 Liberec 4 Vedoucí tepelného hospodářství - Ing. Libuše Šafářová Akce: Stránka 1 z 5

SBD Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, 460 01 Liberec 4 Vedoucí tepelného hospodářství - Ing. Libuše Šafářová Akce: Stránka 1 z 5 SEZNAM ZÁKAZNÍKŮ S REALIZOVANOU ÚPRAVOU TOPNÝCH SYSTÉMŮ Od roku 2002 do roku 2011 jsme provedli termoregulaci o celkovém finančním objemu 84 169 000 Kč Součástí těchto zakázek byla i stoupačková, patní

Více

Katalog. řemeslné výroby

Katalog. řemeslné výroby Katalog řemeslné výroby 2014 Obsah České středohoří Lidové tradice... 3 Potraviny... 3 Sklo a sklářství... 5 Šperky a keramika, porcelán... 5 Výrobky z kovu a zbraně... 7 Výrobky z kůže...11 Výrobky z

Více

dobrovolné svazku obcí Euroregionu Labe za rok 2004

dobrovolné svazku obcí Euroregionu Labe za rok 2004 dobrovolné svazku obcí Euroregionu Labe za rok 2004 Právní podstata EL je zakotvena v jeho stanovách, které jsou v é ve Sídlo svazku obcí Euroregion Labe: Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 65301/ENV/12 Ing. Vozka/ l. 2509 7.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Usnesení. schvaluje upravený program 128. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 2008.

Usnesení. schvaluje upravený program 128. schůze Rady Ústeckého kraje ve II. volebním období 2004 2008. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 44919/ENV/12 Ing. Malotin/l.2142 6. 6. 2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj

Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Zmapování potřeb základních, středních a vysokých škol ve vazbě na nové programovací období Ústecký kraj 1 Zmapování

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 2004-2005

ÚSTECKÝ KRAJ 2004-2005 ÚSTECKÝ KRAJ produkce zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2004-2005 I. Struktura průmyslu v regionech ČR II. Rizika vývoje průmyslové produkce v regionech ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu (2007)

Více

srpen 2005 motivován snahou detekovat tato území metodou radarové interferometrie (InSAR). Tato metoda

srpen 2005 motivován snahou detekovat tato území metodou radarové interferometrie (InSAR). Tato metoda Potenciálně nestabilní území Severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor Ivana Čapková srpen 2005 1 Motivace Souhrn potenciálně nestabilních území v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) a jejím okolí je

Více

I. Kolo blokového čištění komunikací a chodníků 2011

I. Kolo blokového čištění komunikací a chodníků 2011 I. Kolo blokového čištění komunikací a chodníků 211 Pondělí 4.4.11 E.Destinové 6766 245 Koněvova 4721 321 Stará od x Na Spojce po x Masarykova 321 Celkem m2 9787 Úterý 5.4.11 Hillarova I.Olbrachta Obránců

Více

090 (Praha -) Vraňany - Děčín

090 (Praha -) Vraňany - Děčín 090 (Praha -) Vraňany - Děčín 4 (Praha -) Vraňany - Hněvice R4 (Praha -) Kralupy nad Vltavou - Hněvice km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 6881 6940 6821 6900 476 6900 6823 2 6930 6902 R 616 6902

Více

498 Teplice-Bílina-Louny

498 Teplice-Bílina-Louny 498 Teplice-Bílina-Louny linka č. 582498 Teplice-Bílina-Louny Platí od 1.1.2015 km ZÓNA Tč seznam zastávek PRACOVNÍ DNY SOBOTY A NEDĚLE 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133

Více

FK LOVOSICE FK CHMEL BLŠANY

FK LOVOSICE FK CHMEL BLŠANY www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK CHMEL BLŠANY Datum: Sobota 05.06. 2010 Výkop: 10:15h Sezóna: 2009/2010 Soutěž: krajský přebor Kolo: 28 Rozhodčí: Mecl, Materna, Holakovský Delegát:

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVY MAJETKU Dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Seznam poskytovatelů slev k 1. 10. 2013 dle www.rodinnepasy.cz

Seznam poskytovatelů slev k 1. 10. 2013 dle www.rodinnepasy.cz Příloha č. 2 Seznam poskytovatelů slev k 1. 10. 2013 dle www.rodinnepasy.cz ABIVIA s.r.o. - specialista na oddlužení Ivan Juříček Slevy: 20% na nabízené služby ABIVIA s.r.o. - specialista na oddlužení

Více

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady města Loun, která se konala dne 21.3.2016

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady města Loun, která se konala dne 21.3.2016 R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í z 30. schůze Rady města Loun, která se konala dne 21.3.2016 94/2016 - Zápis z jednání dopravní komise RM č. 2/2016 a č. 3/2016 95/2016 - Zápis z jednání sociální

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Současnost a výhled dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji. Lukáš Verner.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Současnost a výhled dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji. Lukáš Verner. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Současnost a výhled dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji Lukáš Verner Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem schválena dne 12. října 2015 účinnost od 1. ledna 2016

Více

II. Kolo blokového čištění komunikací a chodníků

II. Kolo blokového čištění komunikací a chodníků II. Kolo blokového čištění komunikací a chodníků Pondělí 11.8.14 Kmochova Kmochova ke škole Malátova 5676 4224 700 752 Celkem m2 11534 Pincova 5858 5858 Úterý 12.8.14 Rabasova 12080 9680 Rabasova ke škole

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04. V Praze dne 10. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů v Ústeckém kraji. Ing. Táňa Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení

VII. Setkání starostů a místostarostů v Ústeckém kraji. Ing. Táňa Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení VII. Setkání starostů a místostarostů v Ústeckém kraji Ing. Táňa Pokorná Ředitelka zákaznického oddělení STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

HODNOCENÍ KVALITY PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. v Ústeckém kraji

HODNOCENÍ KVALITY PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. v Ústeckém kraji HODNOCENÍ KVALITY PROCESŮ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Ústeckém kraji SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA červenec 2012 Objednatel: Ústecký kraj Zpracovatel: Obsah ČÁST A SOUHRNNÉ HODNOCENÍ KVALITY PROCESŮ...

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

Děčín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, dopravy a rozvoje cestovního ruchu

Děčín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, dopravy a rozvoje cestovního ruchu Strategie území správního obvodu ORP Děčín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, dopravy a rozvoje cestovního ruchu Dokument je zpracován na období

Více

MŠ Kundratická, MŠ Písečná, MŠ 17.listopadu, MŠ Zahradní, MŠ Školní pěšina, MŠ Růžová

MŠ Kundratická, MŠ Písečná, MŠ 17.listopadu, MŠ Zahradní, MŠ Školní pěšina, MŠ Růžová Vývozní termíny bioodpadů z nádob o objemu 120 litrů z domácností pro rok 2015 Oblast č. 1 ulice: Hutnická, Šípková, Kamenný Vrch - Canaba, Jarní, Jasmínová, Mostecká, Tomáše ze Štítného, Dostojevského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2014 Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice tel. 477755975, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení ze 41. schůze Rady Ústeckého kraje III. volební období 2008 2012, konané dne 10. 3. 2010 od 12:40 hodin do 15:05 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 1 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 10.06.2009 do 12.08.2009 projekty v následujících oblastech

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008...4

Více

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 1 Iva Šípová TJ Sokol Duchcov 394 2 Dominika Nováková SK Plaston Šluknov 390 3 Dominika Hemerková SK Plaston Šluknov 358 4 Petra Schovánková TJ Glaverbel Czech Teplice

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení ze 43. schůze Rady Ústeckého kraje IV. volební období 2012 2016, konané dne 26.3.2014 od 10:20 hodin do 12:25 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

Od 16. prosince 2015. Pánská trička. Pánská trička 139,- Pánské pletené svetry Velikosti: S XXL, každý kus jen 279,3

Od 16. prosince 2015. Pánská trička. Pánská trička 139,- Pánské pletené svetry Velikosti: S XXL, každý kus jen 279,3 MÓDA 1 2 Pánská trička s dlouhými rukávy Velikosti: M XXL, jen 189,1 2 Pánská trička 139,- Velikosti: M XXL, jen Pánské pletené svetry Velikosti: S XXL, jen 279,3 3 V1: Aš, Chebská 2931, Tesco Beroun,

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

Pozemky k prodeji a pronájmu v okrese Teplice

Pozemky k prodeji a pronájmu v okrese Teplice Pozemky k prodeji a pronájmu v okrese Teplice Inv. číslo Pozemky Katastrální území Výměra (m 2 ) H300001 160/29 Bílina 34 H300016 734/1 Bílina 10477 H300027 2991/31 Bílina 1384 H300028 2991/124 Bílina

Více

Platí od 16. dubna 2014

Platí od 16. dubna 2014 Svetříky Halenky 100% bavlna, Platí od 16. dubna 2014 Trička Kalhoty a sukně Šály Příklad modelu, jen 139,- Trička jen 139,- Trička 100% bavlna, také v bílé a černé barvě, velikosti: 36-48, jen 139,- Dlouhé

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Vlivy na utváření sídelní struktury kraje... z pohledu historie, nedávné minulosti Rozmístění stva na určitém území je zákonitě spjato s dlouhodobým

Více

Management Pavel ČESAL, ředitel MUDr. Marie GOLDMANNOVÁ, vedoucí lékař Zdeňka PIXOVÁ, vrchní sestra Tomáš SMOLEK, vedoucí provozu

Management Pavel ČESAL, ředitel MUDr. Marie GOLDMANNOVÁ, vedoucí lékař Zdeňka PIXOVÁ, vrchní sestra Tomáš SMOLEK, vedoucí provozu Management Pavel ČESAL, ředitel MUDr. Marie GOLDMANNOVÁ, vedoucí lékař Zdeňka PIXOVÁ, vrchní sestra Tomáš SMOLEK, vedoucí provozu Technicko-hospodářští pracovníci Mgr. Miloslav MAREK, provozní pracovník,

Více

A08-SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

A08-SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Karlovy Vary, 19. 9. 2008 Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor regionální rady NUTS II Severozápad 2. kolo výzvy bylo vyhlášeno pro předkládání projektů v následujících oblastech podpory Regionálního operačního

Více