Velkoobchodní podmínky obchodní firmy PELIKAN DANIEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velkoobchodní podmínky obchodní firmy PELIKAN DANIEL"

Transkript

1 Velkoobchodní podmínky obchodní firmy PELIKAN DANIEL s místem podnikání Doubravice 110, Pardubice obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9579 dle 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Velkoobchodní podmínky platné od (dále jen všeobecné podmínky ) I. Obecná ustanovení 1. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv, uzavíraných mezi prodávající obchodní firmou PELIKAN DANIEL (dále jen prodávající ) a kupujícím. Souhlas s těmito všeobecnými podmínkami stvrzuje kupující odesláním objednávky prostřednictvím elektronického objednávkového systému B2B. 2. Kupní smlouvou (dále jen smlouva ) se rozumí každá odeslaná objednávka. Uzavřením smlouvy se rozumí bezvýhradné přijetí objednávky prodávajícím. 3. Veškeré dodávky zboží prodávajícího, uskutečněné v době platnosti a účinnosti těchto všeobecných podmínek, se řídí těmito všeobecnými podmínkami. II. Navázání spolupráce K navázání spolupráce musí žadatel splnit tyto podmínky 1. Musí provozovat modelářský kamenný obchod. Je nutné doložit foto prodejny. Prodejna musí být viditelně označena a mít jasně danou otevírací dobu. Součástí modelářského kamenného obchodu může být i obchod internetový. 2. Předložit platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejštříku pro činnost koupě zboží a jeho prodej. 3. Předložit osvědčení o registraci DPH, pokud bylo přiděleno DIČ a je uplatňováno. 4. Poskytnout kontaktní údaje pro snadnou komunikaci mezi ním a prodávajícím. 5. Zavázat se k prvnímu nákupu v minimální výši ,- Kč bez DPH. 6. Zavázat se k odběru zboží v minimální výši ,- Kč bez DPH za každý kalendářní rok. Počátkem navázání spolupráce se rozumí vytvoření první objednávky v požadované výši po předchozím zaregistrování kupujícího v objednávkovém B2B systému a odeslání přístupových dat.

2 III. Objednávkový B2B systém 1. Veškeré objednávky kupujícího jsou realizovány výhradně prostřednictvím B2B systému dostupného na adrese: 2. Po odeslání objednávky prostřednictvím B2B systému obdrží kupující na určenou e- mailovou adresu Přehled odeslané objednávky s předběžnou informací o dostupnosti objednaného zboží. 3. Po přijetí objednávky prodávajícím obdrží kupující em Potvrzení o přijetí objednávky s informací o zarezervováném zboží vč. dostupných backorderů. Rezervace nemusí (s ohledem na neočekávané okolnosti - poškození zboží apod.) odpovídat skutečně vyskladněnému zboží. 4. Po fakturaci objednávky jsou na základně nedodaného zboží automaticky vytvořeny backordery. Svůj závazný požadavek zboží z backorderlistu kupující potvrzuje prostřednictvím B2B systému. K rezervaci zboží dojde až po potvrzení backorderu (prioritu rezervace určuje čas potvrzení). 5. Pokud chce kupující zrušit požadavek na zboží vázané již dříve potvrzeným backorderem, prodávající má právo takovému požadavku nevyhovět. 6. Kupující dostane přidělena přístupová data do B2B sytému a má za povinnost udržovat je v tajnosti. Prodávající se zříká odpovědnosti za případné škody, pokud dojde k prozrazení přístupových dat do B2B ze strany kupujícího. VI. Místo, doba plnění a přeprava zboží 1. Místem plnění je sklad prodávajícího v Pardubicích Doubravicích č.110, PSČ Objednávky jsou obvykle vyřizovány do 48 hodin od jejich obdržení v systému B2B. 3. Pro distribuci balíků do sídla kupujícího je využíváno služeb dopravce General Parcel. Lhůta doručení po České republice je obvykle do 24 hodin. 4. Cenu přepravy do místa dodání zboží hradí kupující dle platných tarifů. 5. V případě, že přeprava bude uskutečněna vlastními dopravními prostředky kupujícího, je tento povinen včas o této skutečnosti prodávajícího informovat. Neučíni-li tak, nenese prodávající žádné následky za problémy způsobené odesláním běžnou cestou prostřednictvím dopravce. 6. V případě, že je kupující v prodlení se splněním jakékoliv povinnosti, vyplývající z těchto všeobecných podmínek, může prodávající odmítnout realizaci dodávky zboží do doby splnění dané povinnosti. 7. V případě, že kupující neodebere resp. nepřevezme zboží řádně a včas, má prodávající právo od smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením. Prodávající má v této souvislosti právo uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu veškerých v této souvislosti vzniklých nákladů, škod, jakož i nárok na ušlý zisk

3 V. Kupní cena zboží 1. Kupující vidí svou cenu u jednotlivých položek v systému B2B. 2. Výše nákupní ceny kupujícího je dána procentuální slevou z doporučené ceny prodávajícím a závisí dealerské kategorii, resp. na jeho ročním obratu u prodávajícího. 3. Dealerské kategorie jsou rozděleny: Roční obrat kupujícího bez DPH v Kč do 200 tis. Kč Dealerská kategorie D1 200 tis tis. Kč D2 500 tis. - 1 mil. Kč D3 1 mil. 2 mil. Kč D4 2 mil. - 3,5 mil. Kč D5 3,5 mil. - 5 mil. Kč D6 nad 5 mil. Kč D7 Roční obrat kupujícího bez DPH v EUR do 8 tis. EUR Dealerská kategorie EU1 8 tis tis. EUR EU2 20 tis tis. EUR EU3 40 tis tis. EUR EU4 80 tis tis. EUR EU5 nad 160 tis. EUR EU6 1. Procentuální slevy jsou u jednotlivých výrobků v rámci jedné dealerské kategorie různé a to v závislosti na možnostech prodávajícího. 2. U zboží zařazeného do sekce Výprodej nebo Outlet si prodávající vyhrazuje právo nepřidělit žádnou slevu z uvedené ceny, pokud nebude s kupujícím domluveno jinak. 3. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění, což ho však nezbavuje povinnosti informovat o této skutečnosti kupujícího bez zbytečného prodlení.

4 VI. VII. VIII. Platební podmínky 1. Platba je prováděna v hotovosti nebo dobírkou. 2. U stálých zákazníků s pravidelnými odběry může prodávající poskytnout možnost platby na fakturu se standardní dobou splatnosti. 3. Při opakovaném nedodržení termínu splatnosti ze strany kupujícího, vyhrazuje si prodávající právo automatického obnovení plateb v hotovosti či na dobírku, pokud nebude s kupujícím učiněna dohoda jiná. 4. Prodávající je oprávněn vymáhat po kupujícím, který nemá své závazky uhrazeny včas, poplatek z prodlení nezaplacených faktur 0,05% z celkové dlužné částky za každý den prodlení. 5. Pokud bude kupující s platbou v prodlení delším než 15 dnů, je prodávající oprávněn pozastavit mu další dodávky až do úplné úhrady plateb po lhůtě splatnosti. Prodávající tak bude jednat v souladu s bodem IV/ 6. těchto všeobecných podmínek. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží 1. Vlastnické právo přechází na kupujícího až ve chvíli úplného zaplacení kupní ceny zboží. Do úplného zaplacení je zboží majetkem prodávajícího. 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci nebo v okamžiku osobního převzetí kupujícím v místě skladu prodávajícího. 3. V souvislosti s bodem 2 je kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda nedošlo během dopravy k poškození doručené zásilky Reklamace a servis 1. Prodávající bude provádět záruční i pozáruční servis na výrobky, které uvedl na trh. 2. Kupující je povinnen v rámci poskytnuté marže a platných zákonů se postarat o případné reklamace svých zákazníků a tyto následně řešit s prodávajícím. Není možné odkazovat koncové zákazníky, aby si reklamace řešili sami přímo u prodávajícího. Reklamace kvality zakoupeného výrobku Veškeré reklamace se řídí reklamačním řádem, se kterým má kupující povinnost se seznámit. Reklamační řád je k dispozici prostřednictvím B2B systému. Reklamace obsahu zásilky 1. Kupující je povinen v co nejkratším možném čase po převzetí zásilky zkontrolovat její obsah. 2. Pokud při kontrole kupující zjistí nesrovnalosti musí bezprostředně informovat prodávající 3. V případě, že je doručená zásilka poškozena, musí kupující sepsat škodní zápis s řidičem dopravce. Má právo zásilku nepřevzít a nebo za přítomnosti řidiče zkontrolovat její obsah. 4. Pokud kupující objeví uvnitř nepoškozeného balíku poškozené zboží, musí o tom bezprostředně informovat prodávajícího. 5. V případě nesplnění bodů c) a d) této části všeobecných podmínek se kupující vystavuje riziku nenahrazení způsobené škody na zboží.

5 6. Reklamace na neúplnost dodávek popřípadě poškození dodaného zboží posuzuje prodávající do 3 pracovních dnů od doručení (včetně dne doručení). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. IX. Zpětný odkup zboží 1. Zboží musí být originál zabalené, bez cenovek a jiných polepek, nepoškozené tak, aby bylo schopné dalšího prodeje v plné ceně. 2. Před vrácením je nutné předem přesně specifikovat všechny položky včetně data jejich nákupu. 3. Zboží lze vrátit vždy až po odsouhlasení pověřeným zaměstnancem ze strany prodávajícího. 4. Prodávající má právo nepřevzít zpět vrácené zboží, které bylo ke vrácení předběžně schváleno, ale přišlo od kupujícího v rozporu s podmínkami v bodu IX.1 této části všeobených podmínek. 5. Kupujícímu nebude umožněno vrácení zboží dovezeného na objednávku mimo běžný sortiment. Kupujícímu nebude umožněno vrácení zboží po uplynutí 4 týdnů od jeho prodeje prodávajícím. 6. Dobropisovaná částka bude vycházet z ceny výrobku v den vrácení a bude vždy ponížena o 10%. 7. Dobropisovaná částka za nesprávně vyskladněné zboží ze strany prodávajícího bude vrácena vždy v plné výši. 8. Vracet zboží za těchto podmínek lze pouze tehdy, má-li kupující uhrazeny všechny faktury v termínu splatnosti. X. Exkluzivita dovozu zboží 1. Prodávající si vyhrazuje právo na odebrání veškerých velkoobchodních výhod a záručních oprav kupujícímu, který prokazatelně prodává zboží dovážené prodávajícím na český trh exklusivně zakoupené od jiného dodavatele než od prodávajícího a všech oficielních dealerů firmy PELIKAN DANIEL. XI. Prezentace fotografií a textů 1. Prezentace produktových fotografií a textů kupujícím převzatých z databáze prodávajícího podléhá schválení povolení této prezentace ze strany prodávajícího.

6 XII. Ostatní ujednání 1. Pokud vznikne mezi prodávajícím a kupujícím spor, který se nepodaří vyřešit smírnou cestou, má každá ze stran právo předložit tento spor k rozhodnutí soudům. Smluvní strany sjednávají pro řešení vzájemných sporů výlučnou pravomoc a příslušnost soudu, kterým je věcně a místně příslušný soud prodávajícího. 2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, která souvisí s velkoobchodní činností prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v platném znění. 3. Kupující uděluje souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, prodávající je oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníka za účelem řádného zajištění spolupráce. 4. Tyto velkoobchodní podmínky mohou být ze strany prodávajícho změněny. Pakliže ke změně dojde, bude kupující o takové skutečnosti informován.

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují práva a povinnosti mezi společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava Martinov, IČ:

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje. Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje. Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO: 49973053 DIČ: CZ49973053 Datová schránka: wecukem Zapsána:

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Provozovatel obchodu: František Vávra - Infernits.COM (jsme od počátku roku 2003 rodinnou firmou na základě živnosti, "ručení omezené" u nás prosím nehledejte) Sídlo společnosti:

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Private

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.leadingfarmers.cz (prodávající), jehož provozovatelem je obchodní firma Leading Farmers CZ, a.s.,

Více

0-Obchodní podmínky www-welly-cz.txt

0-Obchodní podmínky www-welly-cz.txt Obchodní podmínky 0-Obchodní podmínky www-welly-cz.txt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.welly.cz, úprava - verze 03 s platností od 1.5.2015. I. Úvodní ustanovení II. Sdělení

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop)

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy PRODIX s.r.o. (dále jen Prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice

Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice Obchodní podmínky Tyto Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky splňují požadavky zákona 89/2012 Sb Občanský zákoník ( dále pouze NOZ ). A.

Více

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma Obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu www.megatrampoliny.cz a dalších informačních webůobchodů s možností objednání zboží,které jsou uvedeny dole provozovatel: GLORIA IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více