soudní exekutor JUDr. Karel Urban č.j. 97 EX 4523/12 Minská Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "soudní exekutor JUDr. Karel Urban č.j. 97 EX 4523/12 Minská 54 616 00 Brno"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2013 ve věci ocenění nemovitostí: 1) pozemky p.č. 3719/1, 3719/2, 3719/3, 3720/1, 3720/2, 3720/3, 3722/3 nemovitosti dle LV č. 3824; vše v k.ú. Znojmo-město, obci Znojmo, okrese Znojmo 2) budova čp bydlení stojící na pozemku parc.č. 3721, pozemek parc.č nemovitosti dle LV č ; vše v k.ú. Znojmo-město, obci Znojmo, okrese Znojmo; ocenění se týká pouze spoluvl. podílu ve výši id. 2/3 na uvedené nemovitosti Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno-město soudní exekutor JUDr. Karel Urban č.j. 97 EX 4523/12 Minská Brno Znalecký posudek bude sloužit jako podklad pro exekuci. Jiné užití znaleckého posudku je nepřípustné. Podle stavu ke dni ve smyslu 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění, v současné cenové úrovni posudek vypracoval: Ing. Zdeněk Doubek Vlkova 164/4 Znojmo Znojmo 2 tel.: , fax: znalec - ekonomika, ceny a odhady nemovitostí odhadce majetku koncesní listina: oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité člen České komory odhadců majetku člen České společnosti certifikovaných odhadců majetku člen Asociace znalců a odhadců ČR Posudek obsahuje 12 stran textu včetně titulního listu a 15 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 listinných vyhotoveních a elektronicky skrze internet/datovou schránku. Ve Znojmě,

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Úkolem znalce podle usnesení Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora JUDr. Karla Urbana, č.j. 97 EX 4523/ ze dne , Mgr. Jaroslava Schafferová, je: stanovit: - cenu nemovitostí a jejich příslušenství (cena 1), a to: v originále je částečný scan listu vlastnictví č pro k.ú. Znojmo-město - cenu nemovitostí a jejich příslušenství (cena 2), a to: v originále je částečný scan listu vlastnictví č pro k.ú. Znojmo-město s uvedení pouze spoluvl. podílu ve vlastnictví povinného - označit součásti a příslušenství nemovitosti tak jak jsou vymezeny v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 97 EX 4523/12-19 ze dne , - cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených, - cenu závad, které prodejem v dražbě nezaniknou, - výslednou cenu. Znalecký posudek má sloužit jako podklad pro exekuci majetku. V souladu s 336 o.s.ř. zejména odst. 1, který odkazuje na 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), bude v tomto znaleckém posudku navržená obvyklá cena, potažmo tržní hodnota. Vysvětlení pojmů viz dále. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Leska Horní 2138/6 Znojmo Znojmo 2 Katastrální území: Znojmo-město Počet obyvatel: přes 34 tis. Region: Jihomoravský kraj Okres: Znojmo 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Povinný byl znalcem ohledně místního šetření řádně obeslán na adresu dle podkladů. Dopis od znalce si povinný dle doručenky řádně převzal dne Znalec měl za to, že bude tedy nemovitost řádně zpřístupněná, že bude ze strany povinného poskytnutá náležitá součinnost tak, jak mu to uložilo Usnesení o ustanovení znalcem. Ovšem povinný jen den před termínem místního šetření znalce telefonicky kontaktoval s tím, že nemůže poskytnout součinnost, protože je nemocen a avizoval, že znalci posílal dopis s kopií neschopenky, která prokazuje jeho nemocnost. Telefonická dohoda s povinným byla, že jakmile bude moci, zavolá a domluví se na termínu místního šetření. To se dlouho nedělo, následně byl opětovně povinný znalcem telefonicky

3 - 3 - kontaktován na tel.č , aby zpřístupnil nemovitosti. Povinný přislíbil zpětně zavolat, že zajistí zpřístupnění nemovitosti. Do cca poloviny dubna 2014 se tak nestalo, načež znalec přistupuje ke zpracování jemu uloženého úkolu dle svých možností. Dne byl znalec na místě nemovitosti, v rámci svých velmi omezených možností nemohl pořádně zaměřit a prohlédnout nemovitost, načež byly pořízeny pouze venkovní fotky. Znalec nemá žádné pořádné zákonné nástroje, jak si vynutit zpřístupnění nemovitosti. Tj. nepodařilo se znalci v rámci jeho velmi omezených možností zajistit pořádné zpřístupnění nemovitosti pro účely ocenění pro exekuci. Není problémem znalce, že povinný není v součinnosti ohledně místního šetření znalec není povinen povinného pana Herkuse stále urgovat ohledně zpřístupnění nemovitosti. Povinný jasně neposkytl součinnost, ačkoliv toto přislíbil. Povinný nenaplnil povinnost poskytnout znalci potřebnou součinnost, nebyla umožněná pořádná prohlídka nemovitosti. Nelze argumentovat, že povinný by snad stále ještě mohl být nemocen. Telefonicky přislíbil zajistit zpřístupnění nemovitosti třetí osobou, ovšem to nesplnil. Pročež s ohledem na charakter nemovitosti bude skrze nesoučinnost povinného provedeno ocenění dle podkladů a informací, jež bylo lze shromáždit. V den místního šetření byla provedená fotodokumentace dle možností v rámci nesoučinnosti povinného. 4. Podklady pro vypracování posudku: a) dodané a zajištěné objednatelem výpisy z KN LV č a 3824 pro k.ú. Znojmo-město ze dne usnesení o ustanovení znalcem vydané soudním exekutorem JUDr. Urbanem č.j. 97 EX 4523/ ze dne exekuční příkaz vydaný soudním exekutorem JUDr. Urbanem č.j. 97 EX 4523/12-19 ze dne b) dodané a zajištěné znalcem dopis povinného Herkuse ohledně jeho zdravotního stavu kvůli možné součinnosti při prohlídce nemovitosti informace z KN pořízené přes internet ohledně lokalizace posuzované nemovitosti vč. informativní kopie katastrální mapy skutečnosti zjištěné na místě silniční mapa České republiky 1 : geografický atlas na CD-ROM Brněnský kraj, vydaný firmou Geobáze ČS, a.s., měř. 1 : časopis Soudní inženýrství roč až 2013 informační zpravodaj Znalec roč až 1993 a mimoř.č. 1993, roč a mimoř.č. 1994, roč až 2004 Katalog venkovních úprav díl I., II., III. a IV. Teorie oceňování nemovitostí, IV. přepracované a doplněné vydání, Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno 1998 Věstník Ministerstva financí ČR ročník 1995 až 2004 Oceňování nemovitostí 1. a 2. díl - VUT Brno Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno, Ostrava 1995 Mezinárodní oceňovací standardy, Principy standardy, aplikace a uživatelské směrnice, IVSC, 1997, ČKOM Odhadce a oceňování majetku, ČKOM, ročníky 1996 až 2012 Oceňování nemovitostí na tržních principech, Zbyněk Zazvonil, CEDUK spol. s r.o., Praha 1996 Výnosová hodnota nemovitostí, Zbyněk Zazvonil, CEDUK spol. s r.o., Praha Vlastnické a evidenční údaje: Podle doložených podkladů by měly být nemovitosti zapsány v KN u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo, jako:

4 - 4 - LV č pro k.ú. Znojmo-město Pozemky: p.č. výměra (m 2 ) druh pozemku způsob využití způsob ochrany zastavěná plocha a nádvoří Budovy: typ budovy, část obce, č. budovy způsob využití způsob ochrany na parcele Znojmo, č.p bydlení 3721 Vše ve vlastnictví: Michal Herkus r.č /4708 podíl 2/3 Leska Horní 2138/ Znojmo a Blanka Korešová r.č /091 podíl 1/3 Leska Horní 2138/ Znojmo LV č pro k.ú. Znojmo-město Pozemky: p.č. výměra (m 2 ) druh pozemku způsob využití způsob ochrany 3719/1 163 zahrada zemědělský půdní fond 3719/2 615 zahrada zemědělský půdní fond 3719/3 36 zahrada zemědělský půdní fond 3720/1 713 ostatní plocha manipulační plocha 3720/2 428 ostatní plocha manipulační plocha 3720/3 107 ostatní plocha manipulační plocha 3722/3 766 zahrada zemědělský půdní fond Vše ve vlastnictví: Michal Herkus r.č /4708 Leska Horní 2138/ Znojmo Další podrobnosti viz kopie LV v příloze posudku (jedná se o nejaktuálnější LV, které měl znalec k dispozici). 6. Dokumentace a skutečnost: K dispozici byla jen ta dokumentace, která je uvedená v části A.4.a). Dokumentace spolu s výsledky a informacemi z místního šetření bude využitá při zpracování posudku. Povinný neposkytl patřičnou a požadovanou součinnost, znalec bude vycházet z jemu dostupných podkladů a informací, neboť není v jeho množnostech si jakkoliv vynutit možnost načerpání/zajištění dalších podkladů a informací. V tomto znaleckém posudku jsou zohledněny pouze skutečnosti vyplývající z podkladů a informací, které měl znalec k dispozici. Zpracovatel posudku neručí za doložené podklady a poskytnuté informace, vychází z toho, že získané informace důležité pro zpracování tohoto posudku jsou věrohodné a správné a nebyly tedy z hlediska jejich přesnosti a úplnosti dále prověřovány, nenese právní důsledky nepravých dokladů a nepravdivých informací.

5 Celkový popis nemovitosti: Znojmo je druhým největším městem v Jihomoravském kraji, vybavenost okresního města, všechny úřady, nemocnice s poliklinikou, kino, divadlo, různá sportoviště, školství až vysoké. Nemovitost je lokalizovaná severovýchodně od centra města, v lokalitě zahrádkářského charakteru, sice dům je podle všeho kolaudován pro bydlení, trvalé, má přiděleno č.p., má adresu Leska Horní, příjezd je nejprve ulicí Do Lesek, která se stáčí pod pěší most propojující okrajovou část středové části města a lokalitu místní nemocnice s poliklinikou, následně naváže nezpevněná cesta lemující potok Leska, který odděluje posuzovanou nemovitost/pozemky od příjezdové nezpevněné cesty, takže na pozemky je přístup jen přes mostek přes potok. Pozemky a dům jsou ve svahu s orientací na cca jihozápad, což je příznivé, ovšem nepříznivé je svahování, když terén v lokalitě domu a pozemků je až srázovitý, dům je posazen na kopečku, přístup po strmém dlouhém schodišti, podél něj zřízen výtah, který se zřejmě používal na dopravu materiálu. Pokud je mi známo, je v lokalitě vedená kanalizace, voda, elektřina. Dům by tak mohl být i napojen na tyto sítě. Lokalita má opravdu spíše zahrádkářský charakter, když při JZ straně potoka jsou zahrady se svahovou orientací na SV, při SV straně potoka jsou zase pozemky s orientací na JZ, ve svahu mírnějším i až srázovitém, což je zrovna případ pozemků posuzovaných. Do centra města to je pěšky celkem nedaleko, cca 1,1 km/cca 17 min. na okraj centra. Přístupové pozemky města, ovšem zájem zde na nějaké budování lepších komunikací, než je prašná cesta, zdaleka není. Pravdou je, že v zahrádkářských lokalitách, jako je tato, se v poslední době ve větším staví rekreační domky s vizí celoročního užívání, dům posuzovaný je dokonce podle všeho kolaudován jako k trvalému bydlení, nicméně lokalita nemá komfort plnohodnotné lokality pro trvalé celoroční bydlení, proto zmiňuji i problematiku výstavby rekre. domků v zahradních lokalitách města, kam lze velmi dobře posuzovanou nemovitost jako do tržního segmentu zařadit, spíše než do segmentu rodinných domů v lokalitách s náležitým komfortem pro trvalé bydlení. Pozemky kolem domu oploceny, jsou na nich různé venkovní úpravy, drobné stavby, trvalé porosty spíše náletového charakteru vše bez vlivu na obvyklou cenu, aby se muselo dále rozebírat. Úkolem znalce je určit obvyklou cenu nemovitosti dle toho, jak je tato evidována vlastnicky v katastru nemovitostí, přestože dům čp a pozemky kolem tvoří funkční celek určený k užívání jako celek. Z uvedeného důvodu budou tedy posuzovány pozemky dle LV č samostatně a dům s pozemkem pod ním dle LV č také samostatně. Již jen zběžným vyhodnocením evidence katastru nemovitostí, skutečností zjištěných na místě a dalších podkladů lze konstatovat, že dům určitě nemá zastavěnou plochu pouze 44 m2, jak uvádí evidence KN. Lze zde vnímat nesoulad, kdy dům je podle všeho postaven zcela jinak, než prezentuje katastrální mapa, otázkou je, zda je tak učiněno v souladu se stavebním právem, tedy zda vůbec byla stavba takto povolená, tedy tak, jak je vystavěná. Je zde nutné zmínit, že by mohlo být vnímáno riziko, že bude třeba uvedený nesoulad řešit se stavebním úřadem, vyvolá to náklady a nutnost správních řízení, jakého rozsahu a dosahu lze jen těžko dedukovat, když kvůli nesoučinnosti povinného nebylo lze načerpat širší a podrobnější informace o nemovitosti.

6 - 6 - B. Posudek Pojem obvyklá cena, je v českém právním řádu definován v zákoně č. 151/97 Sb. o oceňování majetku: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Pro úplnost uvádím ještě definici pojmu tržní hodnota dle Evropských oceňovacích standardů, jež se odkazují na definici tržní hodnoty odsouhlasené IVSC Mezinárodní radou oceňovacích standardů: Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by majetek měl být prodán v den ocenění mezi nespřízněným ochotným kupujícím a nespřízněným ochotným prodávajícím v transakci po řádně provedeném marketingu, kde tyto strany jednaly vědomě, rozvážně a bez nátlaku. Oba pojmy lze v obecné rovině ztotožnit, leč pojem tržní hodnota je obecnější, protože pojem obvyklá cena má část rádoby odborné veřejnosti mylně úzce spojen s oceňovacím předpisem MF ČR, s prováděcí vyhláškou zákona o oceňování majetku tento oceňovací předpis nemá s trhem nemovitostí vůbec žádnou spojitost, přestože se o návaznost na reálný trh tvůrci předpisu již několik let snaží. Účelem tohoto předpisu je prvořadá potřeba zdanění převodů nemovitostí, jejich darování a někdy jejich dědění. Oceňovací techniky uplatněné v tomto předpisu jsou vzdáleny skutečnému vyhodnocení místního trhu v lokalitě nemovitosti. Než se přistoupí k vlastnímu návrhu obvyklé ceny (tržní hodnoty), je třeba předestřít, že tržní hodnotu nelze v žádném případě spočítat, resp. nelze ji vyčíslit nějakým exaktním způsobem, přestože v oceňovací praxi se vyskytují jisté exaktní způsoby pro její stanovení. Tyto způsoby či postupy je třeba chápat pouze a jen jako nápomocné, sloužící k tomu, aby odhadce resp. znalec mohl vyslovit názor na obvyklou cenu (tržní hodnotu) majetku na základě nějakých podpůrných údajů. Obvyklá cena (tržní hodnota) je vždy názor, nikoliv dogmaticky vypočtená částka. Obvyklá cena bude navrhována pro nemovitost jako celek. Je třeba k tomu podotknout, že ji rozhodně nelze chápat jako součet obvyklé ceny (tržní hodnoty) pozemků a obvyklé ceny (tržní hodnoty) staveb (popř. vč. porostů). Rovněž se v oceňovací praxi takovéto přístupy a názory vyskytují, leč jsou nesmyslné a zavádějící. Pokud je navrhována obvyklá cena (tržní hodnota) nemovitosti jako celku, nelze ji jakýmkoliv způsobem dále dělit ani z ní vyčleňovat jakousi obvyklou cenu (tržní hodnotu) pozemků. K dělení tržní hodnoty na hodnotu pozemků a staveb by možná mohla svádět ta skutečnost, že v českém právním řádu je odděleno vlastnictví pozemků od vlastnictví staveb ( stavba není součástí pozemku občanský zákoník). Jenže způsob vlastnictví nemovitosti, popř. způsob evidence tohoto vlastnictví v tuzemských oficiálních databázových systémech, celkem nesouvisí s děním na realitním trhu, s oceňováním či s navrhováním tržních hodnot. Návrh tržní hodnoty se ve standardizovaných případech opírá o nápomocně vyčíslené hodnoty o věcnou hodnotu, výnosovou hodnotu a porovnávací hodnotu. Hodnota věcná (dle právního názvosloví časová cena věci) je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Reprodukční cena

7 - 7 - částka, za kterou by bylo možno novou stejnou či porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Hodnota výnosová uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti, nebo je možné tuto částku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. Hodnota porovnávací hodnota stanovená na základě porovnání předmětného majetku s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány a jsou známé, popř. s obdobnými, které jsou v okolí nemovitosti k prodeji nabízeny. Následuje případné vyčíslení podpůrných hodnot pro návrh tržní hodnoty (obvyklé ceny). - Věcná hodnota nemovitosti Z důvodu nesoučinnosti povinného nebylo možné provést pořádné zaměření a pořádná prohlídka staveb nemovitosti na předmětných pozemcích, když jde zejména o budovu č.p Nelze tedy v tomto odhadu vyčíslovat podrobněji věcnou hodnotu. Budova č.p je podle mých zjištění složitějšího tvaru, provádět i jen přibližné propočty by stejně nemělo náležitou vypovídací schopnost. Podařilo se pouze v rámci možností udělat určitou fotodokumentaci. - Výnosová hodnota nemovitosti Výnosová hodnota bývá určována u nemovitostí s potenciálem komerčního využití. Podstatou posuzovaného souboru nemovitostí je dům pro bydlení s č.p s pozemky a příslušenstvím. V dané lokalitě nikdo nebude kupovat posuzovanou nemovitost proto, aby ji pronajímal místní trh takto funguje, a spekulovat o nějaké komerční využitelnosti nelze. Určovat výnosovou hodnotu pro závěrečný návrh hodnoty nemovitosti pro účely exekuce proto nemá význam. - Porovnávací hodnota nemovitosti Úkolem znalce je stanovit hodnoty nemovitosti dle jednotlivých listů vlastnictví viz usnesení o ustanovení znalcem, tedy výstupem má být cena 1 pro LV č a cena 2 pro LV č Dům čp dle LV č však tvoří s pozemky dle LV č funkční celek. Rozdílným způsobem vlastnění, vlastnictví, vyvstává požadavek na specifikovaný úkol znalce, fakticky se stanovení hodnoty komplikuje. Když by měly být striktně odděleny od sebe nemovitosti dle různých LV, při nezávislém posuzování by muselo být konstatováno, že zcela odděleně mají každá část přirozeného funkčního celku zásadně ztížené tržní postavení s negativním dopadem do hodnoty, ceny obvyklé. Jednoduše: kdo si koupí dům bez pozemků okolo? kdo si koupí pozemky kolem cizího domu? spekulativní nákupy nutno vyloučit Jeví se vhodné nejprve stanovit hodnotu nemovitosti jako funkčního celku, tedy bez ohledu na způsob vlastnění a způsob evidence v KN. Následně celkovou stanovenou hodnotu vhodně rozdělit dle způsobu vlastnictví, dle jednotlivých LV, v souladu s požadavky vznesené v usnesení o ustanovení znalcem. Protože nebyla poskytnutá náležitá součinnost ze strany povinného, lze vycházet jen ze skutečností, které se znalci podařilo v rámci jeho omezených možností shromáždit. Jak již bylo v celkovém popisu zmiňováno, přestože jde o dům s přiděleným číslem popisným, podle všeho i kolaudovaným jako budova pro trvalé bydlení, s ohledem na umístění, přístup a celkový charakter lokality se jeví spíše vhodné uplatnit pro stanovení porovnávací hodnoty zařazení

8 - 8 - nemovitosti do segmentu trhu s nemovitostmi charakteru rekreačních domků, jež sice umožňují trvalé bydlení, ale staví se v lokalitách, které nemají komfort trvalých obytných zón. Pro stanovení porovnávací hodnoty budou využity následující informace z trhu, jež se znalci podařilo shromáždit: Reprezentant č. 1 PSČ Obestavěný prostor: m³ Město/obec: Znojmo Započitatelná plocha: 323 m² Čtvrť/KÚ: Znojmo-město Zast. plocha NP: m² Adresa: č.e Poloha: střední Cena v Kč: Datum: 9-10 Stavební stav: velmi dobrý Výměra pozemku: m² Vybavení: dobré Inženýrské sítě: částečně zasíťováno Zdroj dat: kupní cena Komentář: jde o velký dům postavený v lokalitě zahrad u staré silnice na Kuchařovice (Kuchařovická); větší zahrada, přístup ze SV strany z polní cesty. Uprostřed zahrady rekreační domek, má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží. Vybavenost na úrovni cenově náročnějšího RD. realiz. cena Reprezentant č. 2 PSČ Obestavěný prostor: m³ Město/obec: Znojmo Započitatelná plocha: 65 m² Čtvrť/KÚ: Znojmo-město Zast. plocha NP: m² Adresa: Cínová hora, zahrádky Poloha: střední Cena v Kč: Datum: 1-14 Stavební stav: střední Výměra pozemku: m² Vybavení: standardní Inženýrské sítě: částečně zasíťováno Zdroj dat: kupní cena Reprezentant č. 3 PSČ Obestavěný prostor: m³ Město/obec: Znojmo Započitatelná plocha: 128 m² Čtvrť/KÚ: Znojmo-město Zast. plocha NP: m² Adresa: rekre. domek v zahrádkách na ul. Pražské Poloha: střední Cena v Kč: Datum: 4-14 Stavební stav: velmi dobrý Výměra pozemku: 973 m² Vybavení: standardní Inženýrské sítě: částečně nabídková cena zasíťováno Zdroj dat:

9 - 9 - Protože nejsou k dispozici ze zřejmých důvodů rozměrové charakteristiky domu posuzovaného s čp. 2138, je problémem nějaké exaktnější vyhodnocování uvedených tržních informací a případné porovnávací hodnoty. Na základě kusých informací, kdy lze např. jen orientačně prezentovat možnou zast. plochu budovy čp na základě měření v mapových podkladech katastru nemovitostí a na základě promítnutí leteckého snímku budovy do katastr. mapy jako výměru v intervalu m2, lze z mého pohledu vymezit hodnotový rámec nemovitosti jako funkčního celku v částce od cca 1,5 mil. do cca 2,5 mil. Kč. Pokud by měla být částka konkrétnější, což se pochopitelně očekává, ale z důvodu nesoučinnosti povinného je obtížné ji konkretizovat, lze na základě dostupných informací a osobních zkušeností uvést částku 2,2 mil. Kč. Tedy: konkretizuji porovnávací hodnotu nemovitosti na částku 2,2 mil. Kč. Jde o hodnotu celého funkčního celku, tj. domu s pozemky, bez ohledu na vlastnictví a způsob evidence v KN. Pro určení hodnot nemovitosti v souladu s usnesením, tj. pro určení ceny 1 a ceny 2, bude využitá databáze směrných cen pozemků (cscom.cz) a další známé informace o trhu s pozemky, na nichž je možná výstavba spíše než cokoliv jiného tak objektů pro individuální rekreaci, když posuzované pozemky se hlavně hodí k takovému účelu. Jak je zřejmé, pro pozemky rekreační zástavby je určená hodnota 250 Kč/m2. Je zde časový odstup informací z databáze cca 4 roky. Jistý cenový vzestup pozemků znát je. Jenže je nutné zvážit výrazné negativum u posuzovaných pozemků, tím je svažitost až srázovitost terénu. Pak hraje roli celková výměra, protože platí, že s růstem výměry klesá jednotková cena souboru pozemků, protože klesá ochota platit celkovou cenu. Z mého pohledu se jeví vhodné pro posuzované pozemky dle LV č uplatnit hodnotu max. 150 Kč/m2. Pak hodnota těchto pozemků při celkové jejich výměře 2828 m2 může být celkem Kč. Zaokrouhleno na 420 tis. Kč. - Práva a závady spojené s nemovitostí V části C LV č i 3824 ze dne , jež byly k dispozici, je uvedeno několikero omezení vlastnických práv váznoucích na nemovitosti: Nařízení exekucí, Exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, Zástavní práva exekutorská, poznámky o Zahájení exekucí; pak jsou (byly) oba doložené listy vlastnictví dotčeny změnou

10 právních vztahů (plomba) řízení Z-18599/ , což souvisí se zápisem další exekuce na nemovitosti všechny posuzované nemovitosti jsou zastaveny ve prospěch České spořitelny; nejsou známy podrobnosti o zůstatcích dluhů, takže nelze jakkoliv do závěrů tohoto posudku promítat vlivy zástavních práv smluvních Jiná práva a závady, jež by byly spojeny s nemovitostí a byly samostatně ocenitelné, nebyly zjištěny. Nezjištěno, že by měla být nemovitost předmětem nějakých nájemních vztahů. - Stanovení obvyklé ceny pro účely exekuce Výše byly případně určeny nápomocné hodnoty, které mají posloužit jako podklad pro stanovení obvyklé ceny nemovitosti. Resp. kvůli nesoučinnosti povinného byla stanovená pouze porovnávací hodnota a to ještě pouze na základě toho minima informací, které se podařilo znalci zjistit v kombinaci s osobními zkušenostmi znalce a znalostí místního trhu. Jde o dům čp. 2138, který je ve funkčním celku s pozemky kolem, ovšem nemovitost, sice funkční celek, musí být dle požadavků exekutora i s ohledem na způsob jejího vlastnění a způsob její evidence v KN rozdělená na dvě části, pro každou pak musí být stanovená hodnota zvlášť. Možná porovnávací hodnota nemovitosti jako celku byla stanovená na 2,2 mil. Kč. Možná hodnota pozemků kolem domu čp byla stanovená na částku 420 tis. Kč; problematická prodejnost, pokud by se prodávaly pozemky kolem cizího domu čp. 2138, který se s nimi neprodává, zcela samostatně, nebyla nijak do částky 420 tis. Kč promítnutá. Z uvedených důvodů, tj. jak již jsem dříve zmiňoval, že samostatná prodejnost dvou samostatných částí skutečně existujícího funkčního celku je zásadně horší s dopadem do obvyklé ceny, nelze jednoduše odečíst hodnotu pozemků kolem domu od hodnoty funkčního celku. Je prostor o významnou redukci hodnot dvou samostatně posuzovaných částí, jinými slovy nelze uplatnit model 1+1=2, ale je třeba vnímat synergický efekt, ovšem protichůdně, tj. při zvážení stanovených podpůrných hodnot je vhodné určit hodnotu pozemků dle LV č na částku 300 tis. Kč, domu čp s pozemkem p.č dle LV č se pak přisuzuje hodnota 1,5 mil. Kč. Jak vidno, 1,5 mil tis. Kč je celkově nižší částka, než je stanovená hodnota pro celý funkční celek bez ohledu na vlastnictví důvody jsou snad zřejmě popsány, kdy se negativně promítá vliv nutnosti posuzovat existující funkční celek per partes. Dalším problémem k řešení je, že dle LV č je třeba vyčíslit hodnotu spoluvlastnického podílu ve výši 2/3, který připadá na povinného Michala Herkuse. Zde vyvstává polemika o tom, že podíl na nemovitosti je samostatně obtížně obchodovatelný a že by se tedy měl problém samostatné obchodovatelnosti zohlednit v hodnotě samostatného podílu. Pokud se uplatní zcela praktická úvaha o tom, jak by to mohlo v případě potřeby jednoho ze spoluvlastníků prodat svůj podíl probíhat, mohlo by být tvrzeno, že nelze jinak než určit tržní hodnotu spoluvlastnického podílu prostou matematickou operací, totiž vynásobit celkovou hodnotu nemovitosti patřičným podílem. Jenže je určována hodnota podílu pro účely exekuce, kdy se má předmět znaleckého zkoumání exekučně dražit. V tom případě nebude realizace prodeje posuzovaného spoluvlastnického podílu probíhat v rámci nastíněných úvah. Je třeba připustit zcela obecného kupce, který bude každopádně chtít koupi spoluvlastnického podílu zrealizovat výhodněji, protože vlastnictví spoluvlastnického podílu v rámci celku spolu se zcela cizími dalšími spoluvlastnickými subjekty (musí být uvažováno o zcela cizích spoluvlastnících, aby byl zachován rámec obvyklé ceny) s sebou nese určité složitosti výkonu vlastnických práv. Obecně: čím menší podíl, tím by měla být hodnota spoluvlastnického

11 podílu oproti jeho hodnotě určené prostým výpočtem podílu z obvyklé ceny nemovitosti jako celku nižší. Čím menší podíl, tím se hůře prosazují/uplatňují vlastnická práva. Jeví se, že pro účely exekuce by hodnota spoluvl. podílu ve výši id. 2/3 měla být přece jen nižší než prostá matematická hodnota z obvyklé ceny nemovitosti jako celku. V případě spoluvl. podílu ve výši id. 2/3 by se mohlo jednat o max. cca 90% z ideálních 2/3 z obvyklé ceny nemovitosti jako celku. Stanovený storno podíl vychází z konzultací znalce s realitními kancelářemi a dalšími subjekty realitních trhů, jež disponují zkušenostmi s nucenými prodeji spoluvlastnických podílů na nemovitostech. Na základě výše uplatněných přístupů ke stanovení obvyklé ceny nemovitosti, resp. v rámci úkolu znalce, jenž byl specifikován v nálezové části posudku, stanovuji obvyklou cenu nemovitosti pro účely exekuce takto: cena 1 - pozemky dle LV č ve výlučném vl. povinného Michala Herkuse, včetně všech součástí a příslušenství: obvyklá cena současná = ,- Kč slovy: tři sta tisíc Kč cena 2 spoluvlastnický podíl na nemovitostech dle LV č ve výši id. 2/3 ve výlučném vl. povinného Michala Herkuse, včetně identického podílu na všech součástech a příslušenství: x 2/3 x 0,9 = 900 tis. Kč obvyklá cena současná = ,- Kč slovy: devět set tisíc Kč Za součásti pozemků se považují všechny stavby na nich umístěné, zejména jde o oplocení pozemků, různé drobné stavby, příslušenstvím jsou určitě přípojky na sítě technické infrastruktury. Drobné stavby přístřešky, venkovní schody, venkovní výtah podél schodů k domu apod. nemají valný vliv na cenu obvyklou. Nutno znovu zmínit, že stavba domu čp je postavená zcela jinak, než jak prezentuje evidence katastru nemovitostí, např. vůbec nesouhlasí půdorys oproti zákresu v platné katastr. mapě, otázkou je, zda je stavba domu vůbec postavená v souladu se stavebním právem, i přes skutečnost, že má budova přidělené čp., se klidně může jednat o černou stavbu se všemi důsledky, které s tím souvisejí. Popsané je vnímáno jako potenciální riziko a bylo zvažováno i při určování možné obvyklé ceny nemovitosti. Nebyly zjištěny nějaká práva a závazky samostatně ocenitelné. Nebyly zjištěny jiné závady, které by neměly prodejem v dražbě zaniknout. Exekuce vyznačené v doložených LV by měly být při případném exekučním prodeji nemovitosti vyřešeny, zrovna tak jako zástavní práva pro Českou spořitelnu, jež jsou zřejmá v doložených LV. Výsledná hodnota je identická s uvedenou obvyklou cenou. Ve Znojmě, Ing. Zdeněk Doubek

12 C. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne , pod č.j. Spr 705/2004, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti, a základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2013 znaleckého deníku. Jsem si jako znalec vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. D. Seznam příloh: počet listů příloh - situace širších vztahů vč. leteckých snímků lokality 2 x A4 - fotografická dokumentace pořízená dle možností znalce v rámci nesoučinnosti povinného 2 x A4 - LV č a pro k.ú. Znojmo-město ze dne x A4 - kopie katastrální mapy pro lokalitu nemovitostí pořízená z webu 1 x A4 - kopie usnesení o ustanovení znalcem 2 x A4 Celkem 15

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí podílu ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 1160/47 a 3344; to vše v k. ú. / obec Suchá Loz, okres Uherské Hradiště. Objednatel: Exekutorský

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí - podílu ve výši id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249 vč. příslušenství; to vše v k. ú. Chodouň, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2554 24 / 08 dle Usnesení č.j. 067 EX 805/03-26 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

B POSUDEK... 7 1 Aplikovaná metoda ocenění... 7 2 Ocenění... 8 3 Vyhodnocení... 11 C REKAPITULACE... 12 D ZNALECKÁ DOLOŽKA... 13. Seznam příloh...

B POSUDEK... 7 1 Aplikovaná metoda ocenění... 7 2 Ocenění... 8 3 Vyhodnocení... 11 C REKAPITULACE... 12 D ZNALECKÁ DOLOŽKA... 13. Seznam příloh... ZNALECKÝ POSUDEK č. 3226 86 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 47/04-256 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 5-1684/2015 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 7120 k.ú. Strakonice ve vlastnictví Roman Mertl, Arch. Dubského 977, Strakonice I, Strakonice,PSČ 386 01, dat. nar. 23. 8.

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3453 90 / 2015. dle Usnesení č.j. 067 EX 3922/14-49

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3453 90 / 2015. dle Usnesení č.j. 067 EX 3922/14-49 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3453 90 / 2015 dle Usnesení č.j. 067 EX 3922/14-49 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 420-1405/2014 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 4288 k. ú. Hlučín ve vlastnictví Robenek Josef, Severní 1185/23, Hlučín, PSČ 748 01 085 Ex 7447/13-84 Objednatel: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 467/1 včetně podílu na společných částech domu čp. 467 a cena práv a závad s nemovitostí spojených. Nemovitost se nachází na ul.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1589 186/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1589 186/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1589 186/2007 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 2735/27 včetně všech součástí, příslušenství a odpovídajícího podílu na budově č.p. 2735 a pozemích parc.č. 1500, 1501, 1502,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 555-1640/2014 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 5056 k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří ve vlastnictví Krejbichová Markéta, Jana Švermy 8, 432 01 Kadaň, nar. 11. 7. 1976

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení.

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení. Posudek / č. 380-1058/2013 O obvyklé ceně nemovitostí Budova č.p. 1086 s pozemky parcela č. St. 2350, č. 2642/6 a č. 2646/17, zapsaných na LV č. 2821 k.ú. Vizovice ve vlastnictví White Star s.r.o., Brněnská

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více