soudní exekutor JUDr. Karel Urban č.j. 97 EX 4523/12 Minská Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "soudní exekutor JUDr. Karel Urban č.j. 97 EX 4523/12 Minská 54 616 00 Brno"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2013 ve věci ocenění nemovitostí: 1) pozemky p.č. 3719/1, 3719/2, 3719/3, 3720/1, 3720/2, 3720/3, 3722/3 nemovitosti dle LV č. 3824; vše v k.ú. Znojmo-město, obci Znojmo, okrese Znojmo 2) budova čp bydlení stojící na pozemku parc.č. 3721, pozemek parc.č nemovitosti dle LV č ; vše v k.ú. Znojmo-město, obci Znojmo, okrese Znojmo; ocenění se týká pouze spoluvl. podílu ve výši id. 2/3 na uvedené nemovitosti Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno-město soudní exekutor JUDr. Karel Urban č.j. 97 EX 4523/12 Minská Brno Znalecký posudek bude sloužit jako podklad pro exekuci. Jiné užití znaleckého posudku je nepřípustné. Podle stavu ke dni ve smyslu 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění, v současné cenové úrovni posudek vypracoval: Ing. Zdeněk Doubek Vlkova 164/4 Znojmo Znojmo 2 tel.: , fax: znalec - ekonomika, ceny a odhady nemovitostí odhadce majetku koncesní listina: oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité člen České komory odhadců majetku člen České společnosti certifikovaných odhadců majetku člen Asociace znalců a odhadců ČR Posudek obsahuje 12 stran textu včetně titulního listu a 15 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 listinných vyhotoveních a elektronicky skrze internet/datovou schránku. Ve Znojmě,

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Úkolem znalce podle usnesení Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora JUDr. Karla Urbana, č.j. 97 EX 4523/ ze dne , Mgr. Jaroslava Schafferová, je: stanovit: - cenu nemovitostí a jejich příslušenství (cena 1), a to: v originále je částečný scan listu vlastnictví č pro k.ú. Znojmo-město - cenu nemovitostí a jejich příslušenství (cena 2), a to: v originále je částečný scan listu vlastnictví č pro k.ú. Znojmo-město s uvedení pouze spoluvl. podílu ve vlastnictví povinného - označit součásti a příslušenství nemovitosti tak jak jsou vymezeny v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 97 EX 4523/12-19 ze dne , - cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených, - cenu závad, které prodejem v dražbě nezaniknou, - výslednou cenu. Znalecký posudek má sloužit jako podklad pro exekuci majetku. V souladu s 336 o.s.ř. zejména odst. 1, který odkazuje na 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), bude v tomto znaleckém posudku navržená obvyklá cena, potažmo tržní hodnota. Vysvětlení pojmů viz dále. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Leska Horní 2138/6 Znojmo Znojmo 2 Katastrální území: Znojmo-město Počet obyvatel: přes 34 tis. Region: Jihomoravský kraj Okres: Znojmo 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Povinný byl znalcem ohledně místního šetření řádně obeslán na adresu dle podkladů. Dopis od znalce si povinný dle doručenky řádně převzal dne Znalec měl za to, že bude tedy nemovitost řádně zpřístupněná, že bude ze strany povinného poskytnutá náležitá součinnost tak, jak mu to uložilo Usnesení o ustanovení znalcem. Ovšem povinný jen den před termínem místního šetření znalce telefonicky kontaktoval s tím, že nemůže poskytnout součinnost, protože je nemocen a avizoval, že znalci posílal dopis s kopií neschopenky, která prokazuje jeho nemocnost. Telefonická dohoda s povinným byla, že jakmile bude moci, zavolá a domluví se na termínu místního šetření. To se dlouho nedělo, následně byl opětovně povinný znalcem telefonicky

3 - 3 - kontaktován na tel.č , aby zpřístupnil nemovitosti. Povinný přislíbil zpětně zavolat, že zajistí zpřístupnění nemovitosti. Do cca poloviny dubna 2014 se tak nestalo, načež znalec přistupuje ke zpracování jemu uloženého úkolu dle svých možností. Dne byl znalec na místě nemovitosti, v rámci svých velmi omezených možností nemohl pořádně zaměřit a prohlédnout nemovitost, načež byly pořízeny pouze venkovní fotky. Znalec nemá žádné pořádné zákonné nástroje, jak si vynutit zpřístupnění nemovitosti. Tj. nepodařilo se znalci v rámci jeho velmi omezených možností zajistit pořádné zpřístupnění nemovitosti pro účely ocenění pro exekuci. Není problémem znalce, že povinný není v součinnosti ohledně místního šetření znalec není povinen povinného pana Herkuse stále urgovat ohledně zpřístupnění nemovitosti. Povinný jasně neposkytl součinnost, ačkoliv toto přislíbil. Povinný nenaplnil povinnost poskytnout znalci potřebnou součinnost, nebyla umožněná pořádná prohlídka nemovitosti. Nelze argumentovat, že povinný by snad stále ještě mohl být nemocen. Telefonicky přislíbil zajistit zpřístupnění nemovitosti třetí osobou, ovšem to nesplnil. Pročež s ohledem na charakter nemovitosti bude skrze nesoučinnost povinného provedeno ocenění dle podkladů a informací, jež bylo lze shromáždit. V den místního šetření byla provedená fotodokumentace dle možností v rámci nesoučinnosti povinného. 4. Podklady pro vypracování posudku: a) dodané a zajištěné objednatelem výpisy z KN LV č a 3824 pro k.ú. Znojmo-město ze dne usnesení o ustanovení znalcem vydané soudním exekutorem JUDr. Urbanem č.j. 97 EX 4523/ ze dne exekuční příkaz vydaný soudním exekutorem JUDr. Urbanem č.j. 97 EX 4523/12-19 ze dne b) dodané a zajištěné znalcem dopis povinného Herkuse ohledně jeho zdravotního stavu kvůli možné součinnosti při prohlídce nemovitosti informace z KN pořízené přes internet ohledně lokalizace posuzované nemovitosti vč. informativní kopie katastrální mapy skutečnosti zjištěné na místě silniční mapa České republiky 1 : geografický atlas na CD-ROM Brněnský kraj, vydaný firmou Geobáze ČS, a.s., měř. 1 : časopis Soudní inženýrství roč až 2013 informační zpravodaj Znalec roč až 1993 a mimoř.č. 1993, roč a mimoř.č. 1994, roč až 2004 Katalog venkovních úprav díl I., II., III. a IV. Teorie oceňování nemovitostí, IV. přepracované a doplněné vydání, Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno 1998 Věstník Ministerstva financí ČR ročník 1995 až 2004 Oceňování nemovitostí 1. a 2. díl - VUT Brno Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno, Ostrava 1995 Mezinárodní oceňovací standardy, Principy standardy, aplikace a uživatelské směrnice, IVSC, 1997, ČKOM Odhadce a oceňování majetku, ČKOM, ročníky 1996 až 2012 Oceňování nemovitostí na tržních principech, Zbyněk Zazvonil, CEDUK spol. s r.o., Praha 1996 Výnosová hodnota nemovitostí, Zbyněk Zazvonil, CEDUK spol. s r.o., Praha Vlastnické a evidenční údaje: Podle doložených podkladů by měly být nemovitosti zapsány v KN u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo, jako:

4 - 4 - LV č pro k.ú. Znojmo-město Pozemky: p.č. výměra (m 2 ) druh pozemku způsob využití způsob ochrany zastavěná plocha a nádvoří Budovy: typ budovy, část obce, č. budovy způsob využití způsob ochrany na parcele Znojmo, č.p bydlení 3721 Vše ve vlastnictví: Michal Herkus r.č /4708 podíl 2/3 Leska Horní 2138/ Znojmo a Blanka Korešová r.č /091 podíl 1/3 Leska Horní 2138/ Znojmo LV č pro k.ú. Znojmo-město Pozemky: p.č. výměra (m 2 ) druh pozemku způsob využití způsob ochrany 3719/1 163 zahrada zemědělský půdní fond 3719/2 615 zahrada zemědělský půdní fond 3719/3 36 zahrada zemědělský půdní fond 3720/1 713 ostatní plocha manipulační plocha 3720/2 428 ostatní plocha manipulační plocha 3720/3 107 ostatní plocha manipulační plocha 3722/3 766 zahrada zemědělský půdní fond Vše ve vlastnictví: Michal Herkus r.č /4708 Leska Horní 2138/ Znojmo Další podrobnosti viz kopie LV v příloze posudku (jedná se o nejaktuálnější LV, které měl znalec k dispozici). 6. Dokumentace a skutečnost: K dispozici byla jen ta dokumentace, která je uvedená v části A.4.a). Dokumentace spolu s výsledky a informacemi z místního šetření bude využitá při zpracování posudku. Povinný neposkytl patřičnou a požadovanou součinnost, znalec bude vycházet z jemu dostupných podkladů a informací, neboť není v jeho množnostech si jakkoliv vynutit možnost načerpání/zajištění dalších podkladů a informací. V tomto znaleckém posudku jsou zohledněny pouze skutečnosti vyplývající z podkladů a informací, které měl znalec k dispozici. Zpracovatel posudku neručí za doložené podklady a poskytnuté informace, vychází z toho, že získané informace důležité pro zpracování tohoto posudku jsou věrohodné a správné a nebyly tedy z hlediska jejich přesnosti a úplnosti dále prověřovány, nenese právní důsledky nepravých dokladů a nepravdivých informací.

5 Celkový popis nemovitosti: Znojmo je druhým největším městem v Jihomoravském kraji, vybavenost okresního města, všechny úřady, nemocnice s poliklinikou, kino, divadlo, různá sportoviště, školství až vysoké. Nemovitost je lokalizovaná severovýchodně od centra města, v lokalitě zahrádkářského charakteru, sice dům je podle všeho kolaudován pro bydlení, trvalé, má přiděleno č.p., má adresu Leska Horní, příjezd je nejprve ulicí Do Lesek, která se stáčí pod pěší most propojující okrajovou část středové části města a lokalitu místní nemocnice s poliklinikou, následně naváže nezpevněná cesta lemující potok Leska, který odděluje posuzovanou nemovitost/pozemky od příjezdové nezpevněné cesty, takže na pozemky je přístup jen přes mostek přes potok. Pozemky a dům jsou ve svahu s orientací na cca jihozápad, což je příznivé, ovšem nepříznivé je svahování, když terén v lokalitě domu a pozemků je až srázovitý, dům je posazen na kopečku, přístup po strmém dlouhém schodišti, podél něj zřízen výtah, který se zřejmě používal na dopravu materiálu. Pokud je mi známo, je v lokalitě vedená kanalizace, voda, elektřina. Dům by tak mohl být i napojen na tyto sítě. Lokalita má opravdu spíše zahrádkářský charakter, když při JZ straně potoka jsou zahrady se svahovou orientací na SV, při SV straně potoka jsou zase pozemky s orientací na JZ, ve svahu mírnějším i až srázovitém, což je zrovna případ pozemků posuzovaných. Do centra města to je pěšky celkem nedaleko, cca 1,1 km/cca 17 min. na okraj centra. Přístupové pozemky města, ovšem zájem zde na nějaké budování lepších komunikací, než je prašná cesta, zdaleka není. Pravdou je, že v zahrádkářských lokalitách, jako je tato, se v poslední době ve větším staví rekreační domky s vizí celoročního užívání, dům posuzovaný je dokonce podle všeho kolaudován jako k trvalému bydlení, nicméně lokalita nemá komfort plnohodnotné lokality pro trvalé celoroční bydlení, proto zmiňuji i problematiku výstavby rekre. domků v zahradních lokalitách města, kam lze velmi dobře posuzovanou nemovitost jako do tržního segmentu zařadit, spíše než do segmentu rodinných domů v lokalitách s náležitým komfortem pro trvalé bydlení. Pozemky kolem domu oploceny, jsou na nich různé venkovní úpravy, drobné stavby, trvalé porosty spíše náletového charakteru vše bez vlivu na obvyklou cenu, aby se muselo dále rozebírat. Úkolem znalce je určit obvyklou cenu nemovitosti dle toho, jak je tato evidována vlastnicky v katastru nemovitostí, přestože dům čp a pozemky kolem tvoří funkční celek určený k užívání jako celek. Z uvedeného důvodu budou tedy posuzovány pozemky dle LV č samostatně a dům s pozemkem pod ním dle LV č také samostatně. Již jen zběžným vyhodnocením evidence katastru nemovitostí, skutečností zjištěných na místě a dalších podkladů lze konstatovat, že dům určitě nemá zastavěnou plochu pouze 44 m2, jak uvádí evidence KN. Lze zde vnímat nesoulad, kdy dům je podle všeho postaven zcela jinak, než prezentuje katastrální mapa, otázkou je, zda je tak učiněno v souladu se stavebním právem, tedy zda vůbec byla stavba takto povolená, tedy tak, jak je vystavěná. Je zde nutné zmínit, že by mohlo být vnímáno riziko, že bude třeba uvedený nesoulad řešit se stavebním úřadem, vyvolá to náklady a nutnost správních řízení, jakého rozsahu a dosahu lze jen těžko dedukovat, když kvůli nesoučinnosti povinného nebylo lze načerpat širší a podrobnější informace o nemovitosti.

6 - 6 - B. Posudek Pojem obvyklá cena, je v českém právním řádu definován v zákoně č. 151/97 Sb. o oceňování majetku: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Pro úplnost uvádím ještě definici pojmu tržní hodnota dle Evropských oceňovacích standardů, jež se odkazují na definici tržní hodnoty odsouhlasené IVSC Mezinárodní radou oceňovacích standardů: Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by majetek měl být prodán v den ocenění mezi nespřízněným ochotným kupujícím a nespřízněným ochotným prodávajícím v transakci po řádně provedeném marketingu, kde tyto strany jednaly vědomě, rozvážně a bez nátlaku. Oba pojmy lze v obecné rovině ztotožnit, leč pojem tržní hodnota je obecnější, protože pojem obvyklá cena má část rádoby odborné veřejnosti mylně úzce spojen s oceňovacím předpisem MF ČR, s prováděcí vyhláškou zákona o oceňování majetku tento oceňovací předpis nemá s trhem nemovitostí vůbec žádnou spojitost, přestože se o návaznost na reálný trh tvůrci předpisu již několik let snaží. Účelem tohoto předpisu je prvořadá potřeba zdanění převodů nemovitostí, jejich darování a někdy jejich dědění. Oceňovací techniky uplatněné v tomto předpisu jsou vzdáleny skutečnému vyhodnocení místního trhu v lokalitě nemovitosti. Než se přistoupí k vlastnímu návrhu obvyklé ceny (tržní hodnoty), je třeba předestřít, že tržní hodnotu nelze v žádném případě spočítat, resp. nelze ji vyčíslit nějakým exaktním způsobem, přestože v oceňovací praxi se vyskytují jisté exaktní způsoby pro její stanovení. Tyto způsoby či postupy je třeba chápat pouze a jen jako nápomocné, sloužící k tomu, aby odhadce resp. znalec mohl vyslovit názor na obvyklou cenu (tržní hodnotu) majetku na základě nějakých podpůrných údajů. Obvyklá cena (tržní hodnota) je vždy názor, nikoliv dogmaticky vypočtená částka. Obvyklá cena bude navrhována pro nemovitost jako celek. Je třeba k tomu podotknout, že ji rozhodně nelze chápat jako součet obvyklé ceny (tržní hodnoty) pozemků a obvyklé ceny (tržní hodnoty) staveb (popř. vč. porostů). Rovněž se v oceňovací praxi takovéto přístupy a názory vyskytují, leč jsou nesmyslné a zavádějící. Pokud je navrhována obvyklá cena (tržní hodnota) nemovitosti jako celku, nelze ji jakýmkoliv způsobem dále dělit ani z ní vyčleňovat jakousi obvyklou cenu (tržní hodnotu) pozemků. K dělení tržní hodnoty na hodnotu pozemků a staveb by možná mohla svádět ta skutečnost, že v českém právním řádu je odděleno vlastnictví pozemků od vlastnictví staveb ( stavba není součástí pozemku občanský zákoník). Jenže způsob vlastnictví nemovitosti, popř. způsob evidence tohoto vlastnictví v tuzemských oficiálních databázových systémech, celkem nesouvisí s děním na realitním trhu, s oceňováním či s navrhováním tržních hodnot. Návrh tržní hodnoty se ve standardizovaných případech opírá o nápomocně vyčíslené hodnoty o věcnou hodnotu, výnosovou hodnotu a porovnávací hodnotu. Hodnota věcná (dle právního názvosloví časová cena věci) je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Reprodukční cena

7 - 7 - částka, za kterou by bylo možno novou stejnou či porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Hodnota výnosová uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti, nebo je možné tuto částku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. Hodnota porovnávací hodnota stanovená na základě porovnání předmětného majetku s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány a jsou známé, popř. s obdobnými, které jsou v okolí nemovitosti k prodeji nabízeny. Následuje případné vyčíslení podpůrných hodnot pro návrh tržní hodnoty (obvyklé ceny). - Věcná hodnota nemovitosti Z důvodu nesoučinnosti povinného nebylo možné provést pořádné zaměření a pořádná prohlídka staveb nemovitosti na předmětných pozemcích, když jde zejména o budovu č.p Nelze tedy v tomto odhadu vyčíslovat podrobněji věcnou hodnotu. Budova č.p je podle mých zjištění složitějšího tvaru, provádět i jen přibližné propočty by stejně nemělo náležitou vypovídací schopnost. Podařilo se pouze v rámci možností udělat určitou fotodokumentaci. - Výnosová hodnota nemovitosti Výnosová hodnota bývá určována u nemovitostí s potenciálem komerčního využití. Podstatou posuzovaného souboru nemovitostí je dům pro bydlení s č.p s pozemky a příslušenstvím. V dané lokalitě nikdo nebude kupovat posuzovanou nemovitost proto, aby ji pronajímal místní trh takto funguje, a spekulovat o nějaké komerční využitelnosti nelze. Určovat výnosovou hodnotu pro závěrečný návrh hodnoty nemovitosti pro účely exekuce proto nemá význam. - Porovnávací hodnota nemovitosti Úkolem znalce je stanovit hodnoty nemovitosti dle jednotlivých listů vlastnictví viz usnesení o ustanovení znalcem, tedy výstupem má být cena 1 pro LV č a cena 2 pro LV č Dům čp dle LV č však tvoří s pozemky dle LV č funkční celek. Rozdílným způsobem vlastnění, vlastnictví, vyvstává požadavek na specifikovaný úkol znalce, fakticky se stanovení hodnoty komplikuje. Když by měly být striktně odděleny od sebe nemovitosti dle různých LV, při nezávislém posuzování by muselo být konstatováno, že zcela odděleně mají každá část přirozeného funkčního celku zásadně ztížené tržní postavení s negativním dopadem do hodnoty, ceny obvyklé. Jednoduše: kdo si koupí dům bez pozemků okolo? kdo si koupí pozemky kolem cizího domu? spekulativní nákupy nutno vyloučit Jeví se vhodné nejprve stanovit hodnotu nemovitosti jako funkčního celku, tedy bez ohledu na způsob vlastnění a způsob evidence v KN. Následně celkovou stanovenou hodnotu vhodně rozdělit dle způsobu vlastnictví, dle jednotlivých LV, v souladu s požadavky vznesené v usnesení o ustanovení znalcem. Protože nebyla poskytnutá náležitá součinnost ze strany povinného, lze vycházet jen ze skutečností, které se znalci podařilo v rámci jeho omezených možností shromáždit. Jak již bylo v celkovém popisu zmiňováno, přestože jde o dům s přiděleným číslem popisným, podle všeho i kolaudovaným jako budova pro trvalé bydlení, s ohledem na umístění, přístup a celkový charakter lokality se jeví spíše vhodné uplatnit pro stanovení porovnávací hodnoty zařazení

8 - 8 - nemovitosti do segmentu trhu s nemovitostmi charakteru rekreačních domků, jež sice umožňují trvalé bydlení, ale staví se v lokalitách, které nemají komfort trvalých obytných zón. Pro stanovení porovnávací hodnoty budou využity následující informace z trhu, jež se znalci podařilo shromáždit: Reprezentant č. 1 PSČ Obestavěný prostor: m³ Město/obec: Znojmo Započitatelná plocha: 323 m² Čtvrť/KÚ: Znojmo-město Zast. plocha NP: m² Adresa: č.e Poloha: střední Cena v Kč: Datum: 9-10 Stavební stav: velmi dobrý Výměra pozemku: m² Vybavení: dobré Inženýrské sítě: částečně zasíťováno Zdroj dat: kupní cena Komentář: jde o velký dům postavený v lokalitě zahrad u staré silnice na Kuchařovice (Kuchařovická); větší zahrada, přístup ze SV strany z polní cesty. Uprostřed zahrady rekreační domek, má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží. Vybavenost na úrovni cenově náročnějšího RD. realiz. cena Reprezentant č. 2 PSČ Obestavěný prostor: m³ Město/obec: Znojmo Započitatelná plocha: 65 m² Čtvrť/KÚ: Znojmo-město Zast. plocha NP: m² Adresa: Cínová hora, zahrádky Poloha: střední Cena v Kč: Datum: 1-14 Stavební stav: střední Výměra pozemku: m² Vybavení: standardní Inženýrské sítě: částečně zasíťováno Zdroj dat: kupní cena Reprezentant č. 3 PSČ Obestavěný prostor: m³ Město/obec: Znojmo Započitatelná plocha: 128 m² Čtvrť/KÚ: Znojmo-město Zast. plocha NP: m² Adresa: rekre. domek v zahrádkách na ul. Pražské Poloha: střední Cena v Kč: Datum: 4-14 Stavební stav: velmi dobrý Výměra pozemku: 973 m² Vybavení: standardní Inženýrské sítě: částečně nabídková cena zasíťováno Zdroj dat:

9 - 9 - Protože nejsou k dispozici ze zřejmých důvodů rozměrové charakteristiky domu posuzovaného s čp. 2138, je problémem nějaké exaktnější vyhodnocování uvedených tržních informací a případné porovnávací hodnoty. Na základě kusých informací, kdy lze např. jen orientačně prezentovat možnou zast. plochu budovy čp na základě měření v mapových podkladech katastru nemovitostí a na základě promítnutí leteckého snímku budovy do katastr. mapy jako výměru v intervalu m2, lze z mého pohledu vymezit hodnotový rámec nemovitosti jako funkčního celku v částce od cca 1,5 mil. do cca 2,5 mil. Kč. Pokud by měla být částka konkrétnější, což se pochopitelně očekává, ale z důvodu nesoučinnosti povinného je obtížné ji konkretizovat, lze na základě dostupných informací a osobních zkušeností uvést částku 2,2 mil. Kč. Tedy: konkretizuji porovnávací hodnotu nemovitosti na částku 2,2 mil. Kč. Jde o hodnotu celého funkčního celku, tj. domu s pozemky, bez ohledu na vlastnictví a způsob evidence v KN. Pro určení hodnot nemovitosti v souladu s usnesením, tj. pro určení ceny 1 a ceny 2, bude využitá databáze směrných cen pozemků (cscom.cz) a další známé informace o trhu s pozemky, na nichž je možná výstavba spíše než cokoliv jiného tak objektů pro individuální rekreaci, když posuzované pozemky se hlavně hodí k takovému účelu. Jak je zřejmé, pro pozemky rekreační zástavby je určená hodnota 250 Kč/m2. Je zde časový odstup informací z databáze cca 4 roky. Jistý cenový vzestup pozemků znát je. Jenže je nutné zvážit výrazné negativum u posuzovaných pozemků, tím je svažitost až srázovitost terénu. Pak hraje roli celková výměra, protože platí, že s růstem výměry klesá jednotková cena souboru pozemků, protože klesá ochota platit celkovou cenu. Z mého pohledu se jeví vhodné pro posuzované pozemky dle LV č uplatnit hodnotu max. 150 Kč/m2. Pak hodnota těchto pozemků při celkové jejich výměře 2828 m2 může být celkem Kč. Zaokrouhleno na 420 tis. Kč. - Práva a závady spojené s nemovitostí V části C LV č i 3824 ze dne , jež byly k dispozici, je uvedeno několikero omezení vlastnických práv váznoucích na nemovitosti: Nařízení exekucí, Exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, Zástavní práva exekutorská, poznámky o Zahájení exekucí; pak jsou (byly) oba doložené listy vlastnictví dotčeny změnou

10 právních vztahů (plomba) řízení Z-18599/ , což souvisí se zápisem další exekuce na nemovitosti všechny posuzované nemovitosti jsou zastaveny ve prospěch České spořitelny; nejsou známy podrobnosti o zůstatcích dluhů, takže nelze jakkoliv do závěrů tohoto posudku promítat vlivy zástavních práv smluvních Jiná práva a závady, jež by byly spojeny s nemovitostí a byly samostatně ocenitelné, nebyly zjištěny. Nezjištěno, že by měla být nemovitost předmětem nějakých nájemních vztahů. - Stanovení obvyklé ceny pro účely exekuce Výše byly případně určeny nápomocné hodnoty, které mají posloužit jako podklad pro stanovení obvyklé ceny nemovitosti. Resp. kvůli nesoučinnosti povinného byla stanovená pouze porovnávací hodnota a to ještě pouze na základě toho minima informací, které se podařilo znalci zjistit v kombinaci s osobními zkušenostmi znalce a znalostí místního trhu. Jde o dům čp. 2138, který je ve funkčním celku s pozemky kolem, ovšem nemovitost, sice funkční celek, musí být dle požadavků exekutora i s ohledem na způsob jejího vlastnění a způsob její evidence v KN rozdělená na dvě části, pro každou pak musí být stanovená hodnota zvlášť. Možná porovnávací hodnota nemovitosti jako celku byla stanovená na 2,2 mil. Kč. Možná hodnota pozemků kolem domu čp byla stanovená na částku 420 tis. Kč; problematická prodejnost, pokud by se prodávaly pozemky kolem cizího domu čp. 2138, který se s nimi neprodává, zcela samostatně, nebyla nijak do částky 420 tis. Kč promítnutá. Z uvedených důvodů, tj. jak již jsem dříve zmiňoval, že samostatná prodejnost dvou samostatných částí skutečně existujícího funkčního celku je zásadně horší s dopadem do obvyklé ceny, nelze jednoduše odečíst hodnotu pozemků kolem domu od hodnoty funkčního celku. Je prostor o významnou redukci hodnot dvou samostatně posuzovaných částí, jinými slovy nelze uplatnit model 1+1=2, ale je třeba vnímat synergický efekt, ovšem protichůdně, tj. při zvážení stanovených podpůrných hodnot je vhodné určit hodnotu pozemků dle LV č na částku 300 tis. Kč, domu čp s pozemkem p.č dle LV č se pak přisuzuje hodnota 1,5 mil. Kč. Jak vidno, 1,5 mil tis. Kč je celkově nižší částka, než je stanovená hodnota pro celý funkční celek bez ohledu na vlastnictví důvody jsou snad zřejmě popsány, kdy se negativně promítá vliv nutnosti posuzovat existující funkční celek per partes. Dalším problémem k řešení je, že dle LV č je třeba vyčíslit hodnotu spoluvlastnického podílu ve výši 2/3, který připadá na povinného Michala Herkuse. Zde vyvstává polemika o tom, že podíl na nemovitosti je samostatně obtížně obchodovatelný a že by se tedy měl problém samostatné obchodovatelnosti zohlednit v hodnotě samostatného podílu. Pokud se uplatní zcela praktická úvaha o tom, jak by to mohlo v případě potřeby jednoho ze spoluvlastníků prodat svůj podíl probíhat, mohlo by být tvrzeno, že nelze jinak než určit tržní hodnotu spoluvlastnického podílu prostou matematickou operací, totiž vynásobit celkovou hodnotu nemovitosti patřičným podílem. Jenže je určována hodnota podílu pro účely exekuce, kdy se má předmět znaleckého zkoumání exekučně dražit. V tom případě nebude realizace prodeje posuzovaného spoluvlastnického podílu probíhat v rámci nastíněných úvah. Je třeba připustit zcela obecného kupce, který bude každopádně chtít koupi spoluvlastnického podílu zrealizovat výhodněji, protože vlastnictví spoluvlastnického podílu v rámci celku spolu se zcela cizími dalšími spoluvlastnickými subjekty (musí být uvažováno o zcela cizích spoluvlastnících, aby byl zachován rámec obvyklé ceny) s sebou nese určité složitosti výkonu vlastnických práv. Obecně: čím menší podíl, tím by měla být hodnota spoluvlastnického

11 podílu oproti jeho hodnotě určené prostým výpočtem podílu z obvyklé ceny nemovitosti jako celku nižší. Čím menší podíl, tím se hůře prosazují/uplatňují vlastnická práva. Jeví se, že pro účely exekuce by hodnota spoluvl. podílu ve výši id. 2/3 měla být přece jen nižší než prostá matematická hodnota z obvyklé ceny nemovitosti jako celku. V případě spoluvl. podílu ve výši id. 2/3 by se mohlo jednat o max. cca 90% z ideálních 2/3 z obvyklé ceny nemovitosti jako celku. Stanovený storno podíl vychází z konzultací znalce s realitními kancelářemi a dalšími subjekty realitních trhů, jež disponují zkušenostmi s nucenými prodeji spoluvlastnických podílů na nemovitostech. Na základě výše uplatněných přístupů ke stanovení obvyklé ceny nemovitosti, resp. v rámci úkolu znalce, jenž byl specifikován v nálezové části posudku, stanovuji obvyklou cenu nemovitosti pro účely exekuce takto: cena 1 - pozemky dle LV č ve výlučném vl. povinného Michala Herkuse, včetně všech součástí a příslušenství: obvyklá cena současná = ,- Kč slovy: tři sta tisíc Kč cena 2 spoluvlastnický podíl na nemovitostech dle LV č ve výši id. 2/3 ve výlučném vl. povinného Michala Herkuse, včetně identického podílu na všech součástech a příslušenství: x 2/3 x 0,9 = 900 tis. Kč obvyklá cena současná = ,- Kč slovy: devět set tisíc Kč Za součásti pozemků se považují všechny stavby na nich umístěné, zejména jde o oplocení pozemků, různé drobné stavby, příslušenstvím jsou určitě přípojky na sítě technické infrastruktury. Drobné stavby přístřešky, venkovní schody, venkovní výtah podél schodů k domu apod. nemají valný vliv na cenu obvyklou. Nutno znovu zmínit, že stavba domu čp je postavená zcela jinak, než jak prezentuje evidence katastru nemovitostí, např. vůbec nesouhlasí půdorys oproti zákresu v platné katastr. mapě, otázkou je, zda je stavba domu vůbec postavená v souladu se stavebním právem, i přes skutečnost, že má budova přidělené čp., se klidně může jednat o černou stavbu se všemi důsledky, které s tím souvisejí. Popsané je vnímáno jako potenciální riziko a bylo zvažováno i při určování možné obvyklé ceny nemovitosti. Nebyly zjištěny nějaká práva a závazky samostatně ocenitelné. Nebyly zjištěny jiné závady, které by neměly prodejem v dražbě zaniknout. Exekuce vyznačené v doložených LV by měly být při případném exekučním prodeji nemovitosti vyřešeny, zrovna tak jako zástavní práva pro Českou spořitelnu, jež jsou zřejmá v doložených LV. Výsledná hodnota je identická s uvedenou obvyklou cenou. Ve Znojmě, Ing. Zdeněk Doubek

12 C. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne , pod č.j. Spr 705/2004, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti, a základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2013 znaleckého deníku. Jsem si jako znalec vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. D. Seznam příloh: počet listů příloh - situace širších vztahů vč. leteckých snímků lokality 2 x A4 - fotografická dokumentace pořízená dle možností znalce v rámci nesoučinnosti povinného 2 x A4 - LV č a pro k.ú. Znojmo-město ze dne x A4 - kopie katastrální mapy pro lokalitu nemovitostí pořízená z webu 1 x A4 - kopie usnesení o ustanovení znalcem 2 x A4 Celkem 15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 689/6/11 o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná Objednatel posudku: Účel posudku: Pan JUDr. Marek Frank Exekutorský úřad Český Krumlov

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4246/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4053/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 514/7, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 175/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p. č. 2698, 2701/5 a 2701/10, zapsaných LV číslo 89, katastrální území Drysice, obec Drysice, okres Vyškov a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 568-95/2012 o ceně pozemků (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 327, 328, 943 a 944/1 v k.ú. a obci Střítež, okresu Frýdek-Místek a o odhadu ceny obvyklé (LV 18) Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 743-270/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 743-270/2012 o ceně pozemku p.č. 4393/11 zahrada v k.ú. a obci Heřmanovice, okresu Bruntál a o odhadu ceny obvyklé (LV 289) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 156/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 221/32 - orná půda, zapsané na LV 335, katastrální území Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc a ocenění jednotlivých

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 665/13-76 ZNALECKÝ POSUDEK č. 127-3927/14 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 121 (PK) a 122/2 (PK) v k.ú. Křičeň, obec Křičeň, okres Pardubice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní

Více

Znalecký posudek č. ZP-3318

Znalecký posudek č. ZP-3318 Znalecký posudek č. ZP-3318 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc.č. 1055 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č. 1103/1 ( lení pozemek ), pozemek parc.č. 1103/2 ( lesní pozemek

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2151/2013 O ceně obvyklé pozemků č.par. 14/2 a 14/5 zahrady v obci Krsy, okres Plzeň - sever, kat. území Kejšovice, kraj Plzeňský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2011/191

Znalecký posudek č. 2011/191 Znalecký posudek č. 2011/191 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitosti zapsané na LV č. 2104 pro katastrální území, parcele č. 2533/1 v katastrálním území Horní Suchá, obec,

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. ZP-2919

Znalecký posudek č. ZP-2919 Znalecký posudek č. ZP-2919 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 3849/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4428/3 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4431/1 ( orná půda ),

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1145-229/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 886/2 situované v bytovém domě č.p. 886 na pozemku parc.č. 710/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 928/15183 na společných

Více

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. 659/2010 o ceně obvyklé pozemky parc. č. 4550/13 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4550/16 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4550/18 ( ostatní plocha ) s příslušenstvím ( oplocení, travní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú. Kladruby u Vlašimi, obec Kladruby, okres Benešov

Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú. Kladruby u Vlašimi, obec Kladruby, okres Benešov Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú., obec Kladruby, okres Benešov Objednatel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1091-175/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1091-175/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1091-175/2013 o odhadu ceny obvyklé pozemku (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 237/2 v k.ú. Karpentná, obci Třinec, okresu Frýdek-Místek (LV č. 863) Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

Znalecký posudek č. 2008/316

Znalecký posudek č. 2008/316 Znalecký posudek č. 2008/316 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 538, v katastrálním území Vrahovice, obec, okres, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/829/2012 o ceně nemovitosti - pozemkových parcel č. 163, č. 165/2, č. 165/3, č. 166, č. 732 v obci a katastrálním území Stradouň, vodní plochy č. 124/1, pozemkových parcel č. 125/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti č.vyhotovení : 1 č.j. 482/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1424-29/2015 o ceně pozemků parc.č. 209/1, 214/1, 217/1 vedených ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru (PK) zapsaných na LV č. 651 pro k.ú.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2571-170/13 A. NÁLEZ ZNALECKÝ POSUDEK č. 2571-170/13 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 321/9 orná půda, katastrální území Chrudichromy, obec Chrudichromy, okres Blansko, parcela č. 191/7 orná půda, katastrální území Bačov,

Více

Odborný posudek. č. 1759/239/10

Odborný posudek. č. 1759/239/10 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

Znalecký posudek č. 2014/027

Znalecký posudek č. 2014/027 Znalecký posudek č. 2014/027 o ceně nemovitosti, parcely č. 7201/35 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, zapsané na LV č. 161 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161-3498/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161-3498/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 4003/11 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/26 na pozemku prac.č. 4003/9, vše v k.ú. Dolní Lutyně, obec Dolní Lutyně, okr. Karviná.

Více

Znalecký posudek č. 857

Znalecký posudek č. 857 Znalecký posudek č. 857 o ceně obvyklé pozemek parc. č. 1712 ( ostatní plocha ) v kat. území Velká Veleň, obec Děčín, okres Děčín, zapsáno na LV 101. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114-3159/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114-3159/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 114-3159/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 783/1, v k.ú. Metylovice, obec Metylovice, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 235-98/2011 o ceně pozemku (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 4708/1 orná půda v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obci Frýdek-Místek, okresu FrýdekMístek a o odhadu ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 o obvyklé ceně ideální 1/3 nemovitosti - pozemku parc. č. 924/4 zahrada zapsané na listu vlastnictví č. 541 v katastrálním území Horní Lipová, obec Lipová-lázně Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2345-82/12. Č.j.: 169EX 4074/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2345-82/12. Č.j.: 169EX 4074/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2345-82/12 o ceně nemovitosti pozemků parcela č. 268/16, 268/17, 268/45, 268/47, 268/65, 268/66, 268/67, 268/68, 268/69, 268/70, 268/71, 268/72 zahrada a p.č. 268/51 ostatní plocha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovité věci - pozemku p. č. 956 - orná půda, zapsané na LV číslo 294, katastrální území Roudná nad Lužnicí, obec Roudná, okres Tábor a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2168-36/2014. pozemků p.č.1052/8, p.č.1055/11, p.č.1055/12, p.č.1055/13 v kat.území: Netvořice, obec: Netvořice, okres: Benešov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2168-36/2014. pozemků p.č.1052/8, p.č.1055/11, p.č.1055/12, p.č.1055/13 v kat.území: Netvořice, obec: Netvořice, okres: Benešov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2168-36/2014 pozemků p.č.1052/8, p.č.1055/11, p.č.1055/12, p.č.1055/13 v kat.území: Netvořice, obec: Netvořice, okres: Benešov. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 33/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 33/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 33/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 27/13, LV číslo 45, podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 27/14 a 838, LV číslo 310, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2063-20/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2063-20/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2063-20/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2509/2, parc.č. 2509/3 a parc.č. 2509/5, v k.ú. Valašské Meziříčí-město, obci Valašské Meziříčí, okresu Vsetín (LV 3607) Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5290-275/2011 Zemědělských pozemků p. č. 838, p. č. 843, p. č. 1548/156 a ostatní plochy - neplodné půdy p. č. 1506/59 zapsaných na LV 1608 pro obec Vranovice, katastrální území Vranovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 697/132/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 697/132/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 697/132/2011 o ceně obvyklé 1) pozemku č. parc. 1246, k.ú. Nový Dvůr u Oskořínka, obec Nový Dvůr, zapsáno na LV č. 113, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Nymburk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2033/32, v obci Beroun, katastrální území Beroun, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek č. 628/2010

Znalecký posudek č. 628/2010 Znalecký posudek č. 628/2010 o ceně nemovitostí - pozemek parc.č. 540/2 ( zahrada ) s příslušenstvím ( oplocení, travní porost ) v katastrálním území Maršovice u Dubé, obec Chlum, okres Česká Lípa. Objednatel

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II ODBORNÝ POSUDEK č. 2073/113/12 dodatek č. II o obvyklé ceně nemovitosti st.p.č. 951 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem a obci Hradištko, okres Praha - západ ke dni 22.2.2013 Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1491/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1491/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1491/2011 O ceně obvyklé pozemků č.par. 4688/2 ostatní plocha a č.par. 5129/105 orná půda Černošice, okres Praha - západ, kat. území Černošice. v obci Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 135/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 135/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 135/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 400/32, zapsaných na LV 998, katastrální území Velká Dobrá, obec Velká Dobrá, okres Kladno a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

Znalecký posudek č. 182-2612/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 182-2612/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 182-2612/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Pozemky par.č. St. 114/5 a 412. Obec: Rejchartice

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14166-196/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14166-196/14 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14166-196/14 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na komunikaci parc.č.426/2, katastrální území Radvanice, obec Ostrava, okres Ostrava - město. (LV č.2293) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 167/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitostech - pozemku p.č. 180 - GP, LV číslo 698, katastrální území Zderaz u Kolešovic, obec Kolešovice, okres Rakovník a ocenění jednotlivých

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 871-398/2012 A

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 871-398/2012 A - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 871-398/2012 A o odhadu ceny obvyklé pozemků a lesních porostů v k.ú. a obci Sobotín, okres Šumperk (LV č. 571) doplnění posudku č. 871-398/2012 Objednatel posudku: Soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2332/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2332/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2332/2014 O ceně obvyklé pozemku č.par. 1093 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek pod garáží Mariánské Lázně, okres Cheb, kat. území Mariánské Lázně, kraj Karlovarský. v obci Objednatel

Více

Dodatek ke ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3564-387/2013

Dodatek ke ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3564-387/2013 Dodatek ke ZNALECKÉMU POSUDKU č. 3564-387/2013 O ceně pozemků p.č.675/4, orná půda, o velikosti 19 m 2, p.č.1793/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o velikosti 37 m 2, p.č.1817/107, orná půda, o velikosti

Více