Aktuální problémy právní úpravy drogových trestných činů a přestupků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11.4.2014. Aktuální problémy právní úpravy drogových trestných činů a přestupků"

Transkript

1 Aktuální problémy právní úpravy drogových trestných činů a přestupků

2 Témata Množství větší než malé Rozsahy Growshopy Novela zákona o NL Novela zákona o PČR Likvidace OPL Prekursory Přestupky

3 Množství větší než malé (ve vztahu k omamným a psychotropním látkám) 283 odst. 2 písm. d) TZ (ve vztahu k dítěti mladšímu 15 let) 284 odst. 1 TZ (konopí, pryskyřice, THC, izomery a stereochemické varianty) 284 odst. 2 TZ (ostatní OPL) 30 odst. 1 písm. j) zákona o přestupcích Nález Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 13/12 ze dne 23. červenci 2013, vyhlášen ve sbírce zákonů dne 23. srpna 2013 Důsledky: Ustanovení 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, se ve slovech a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, r u š í dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. Současně pozbývají platnosti ustanovení 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb., dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. Drogová trestná činnost v ČR

4 Množství větší než malé 289 Společné ustanovení (1) Zákon stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky, přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursory používané pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek. (2) Vláda nařízením stanoví, co se považuje za jedy ve smyslu 283, 284 a 286 a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů. (3) Vláda nařízením stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle 285 a jaké.

5 Základní teze rozhodnutí: Množství větší než malé - znak skutkové podstaty trestného činu, který je podmínkou trestnosti, nemůže být definován podzákonným právním předpisem (x jedy x anabolika x nakažlivé nemoci zvířat a rostlin x OPL od ) - Ústavnímu soudu je z praktické činnosti známo, že se rozhodovací činnost soudů i při platnosti předchozí úpravy stala předvídatelnou Dopady: - derogací znovu nabývají významu dřívější judikáty případně orientační tabulky orgánu veřejné žaloby ( 4 Tz 142/2000, 2 Tz 203/99, 3 Tz 56/2001 ) - intertemporální účinky: nález ÚS působí ex nunc a pro futuro

6 Množství větší než malé Odlišná stanoviska ústavních soudců: soudce Jan Filip - k odůvodnění: Hlasoval jsem pro výrok, avšak odůvodnění nálezu považuji v některých částech za přinejmenším sporné, nebo dokonce problematické, jak z hlediska dalšího vývoje trestní legislativy, tak obecného pojetí nařizovací činnosti vlády. Za problematický považuji i postup, jakým byl soudci okresního soudu zjednán přístup k rozhodnutí v tak závažné otázce, nehledě na samotnou skutečnost, že konečný výsledek rozhodnutí je nepřímou polemikou s nejnovější judikaturou Nejvyššího soudu v otázce výkladu 284 odst. 2 trestního zákoníku. Současně bez ohledu na zdánlivě podružnou problematiku toto rozhodnutí zpochybňuje nejen judikaturu Nejvyššího soudu, nýbrž i závěry komentářové literatury a v podstatě je daleko restriktivnější vůči tomu, jak je ústavní princip nullum crimen sine lege chápán i v jiných státech.

7 Množství větší než malé Odlišná stanoviska ústavních soudců: soudkyně Ivana Janů - k odůvodnění Se zrušením příslušné části 289 odst. 2 trestního zákoníku souhlasím, kdy se ztotožňuji s argumentací většiny, pokud jde o požadavek, aby zmocňovací ustanovení upravovalo danou problematiku alespoň v základních rysech, což dané ustanovení nesplňuje. Dávám však odlišné obsahově doplňující stanovisko k odůvodnění, které nepovažuji za zcela vyčerpávající, respektive se domnívám, že neakcentuje některé skutečnosti, které by zdůrazněny být měly.

8 Množství větší než malé Odlišná stanoviska ústavních soudců: soudkyně Ivana Janů - k odůvodnění Výše hodnot množství většího než malého (omamné nebo psychotropní látky), jak jsou obsaženy v nařízení vlády č. 467/2009 Sb., jsou totiž zpravidla podstatně vyšší, než hodnoty dříve dovozované judikaturou s přihlédnutím k někdejšímu pokynu nejvyššího státního zastupitelství. Rozdíl mezi stavem uplatňovaným v rozhodovací praxi obecných soudů před přijetím napadené právní úpravy a fakticky mírnějším trestním postihem přitom postrádá racionální ústavněprávní (i jakékoliv jiné) zdůvodnění. Za množství větší než malé totiž považuje hodnoty odpovídající nikoliv snad jedné či jen několika málo průměrným dávkám, nýbrž za časté desítkám dávek drogy Cílem trestního práva není úzkostlivě dbát na uživatelský komfort konzumentů drog, natož pak osob distribuujících a držících drogy.

9 Množství větší než malé Odlišná stanoviska ústavních soudců: soudkyně Ivana Janů - k odůvodnění Povinnost státu postihovat drogové delikty prostřednictvím trestní represe Nelze pominout závažnost problémů, jaké drogy a jejich zneužívání přináší, kdy se jedná o vážné ohrožení zdraví a blaha lidí, včetně dětí, často s trvalými následky, jakož i ekonomických, kulturních a politických základů společnosti. Odpovědnost a náklady za tento výkon osobní svobody se totiž přenáší na rodinu drogově závislého, blízké, místní komunitu a na společnost. Považuji za vhodné připomenout, že dosavadní právní úprava byla přijata právě z důvodu velké nejednotnosti dřívější praxe a existence značného stupně nejistoty ve vztahu k tomu, jak bude určité množství zajištěné látky v konkrétním případě posuzováno. Tyto důvody jsou přitom dle mého názoru stále relevantní.

10 Množství větší než malé Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 690/2013 Podle sjednocujícího výkladu, přijatého rozhodnutím 15 Tdo 1003/2013 Nejvyššího soudu, tak představuje u pervitinu (metamfetaminu) značný rozsah množství nejméně 200 g, což odpovídá desetinásobku většího rozsahu (nejméně 20 g pervitinu), neboť množství větší než malé u této drogy činí více než 2 g. Z tohoto množství drogy je při určování jednotlivých rozsahů namístě vycházet i nadále, přestože v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu nálezem ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 13/12, pozbývá dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů platnosti 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb.

11 Množství větší než malé Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 3 Tdo 690/2013 Je tomu tak nejen proto, že se intertemporální účinky nálezu odvíjí ex nunc nosné důvody lze proto uplatnit pouze pro futuro, nikoli pro rozhodování soudu o skutcích, k nimž došlo za trvání zrušené právní úpravy, ale rovněž z toho důvodu, že takto stanovené množství do jisté míry odráží rovněž poznatky současné lékařské vědy o vlivu omamných a psychotropních látek a jedů na lidský organismus, způsob zneužívání těchto látek i působení jejich zneužívání na lidskou společnost jako takovou, na což lze usuzovat z toho, že zrušené nařízení vlády se při stanovení jednotlivých množství zakázaných látek opíralo o výsledky činnosti široké meziresortní expertní skupiny.

12 Množství větší než malé Nařízení vlády č. 467/2009 x POP č. 1/2008 Látka POP č. 1/2008 (hmotnost účinné látky) Nařízení č. 467/2009 (hmotnost účinné látky) Násobek hodnoty Heroin 0,15 g 0,2 g 1,33x Kokain 0,25 g 0,6 g 2,40x THC 0,3 g 1,5 g 5x Metamfetamin 0,5 g 0,6 g (0,72 g) 1,2x (1,44x)

13 Množství větší než malé Přechodné období po účinnosti nálezu ÚS Nejednotná praxe POP NSZ č.1/2008 x NV č. 467/2009 Sb. Dne zasedlo trestní kolegium Nejvyššího soudu ČR za účelem vydání sjednocujícího stanoviska k této problematice Na významu opět nabývá pojem spotřební držba

14 Množství větší než malé Sjednocující stanovisko TK NS ČR sp. zn. Tpjn 301/2013 Praxí vynucená reakce na nález pléna Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 13/12 Kontinuita ve vztahu k nařízení vlády č. 467/2009 Reflexe změn na drogové scéně - THC - metamfetamin Projednáno se zástupci justice, MV ČR, NPC a adiktologie Schváleno dne

15 Množství větší než malé Sjednocující stanovisko TK NS ČR sp. zn. Tpjn 301/2013 Přechováváním - držení OPL a jedu 284 odst. 1, 2 TZ je jakýkoli způsob bez povolení pro sebe taková látka je určena výhradně pro osobní potřebu pachatele a nikoho jiného množství látky musí převyšovat dávku potřebnou pro držitele (podle stupně jeho závislosti) držení jen jedné dávky konzumentem drog před jejím použitím není přechováváním, ale jen tzv. spotřební držbou

16 Množství větší než malé Sjednocující stanovisko TK NS ČR sp. zn. Tpjn 301/2013 množství OPL nebo jedu, které vícenásobně podle ohrožení vyplývajícího pro život nebo zdraví lidí ze škodlivosti jednotlivých látek převyšuje běžnou dávku obvyklého konzumenta je zde třeba podpůrně zohlednit, zda šlo o prvokonzumenta či uživatele v pokročilém stadiu závislosti, popřípadě jiné skutečnosti ovlivňující míru ohrožení života nebo zdraví konzumenta Pokud množství OPL u pachatele, který je přechovával pro vlastní potřebu, nedosáhne množství většího než malého, jedná se o přestupek podle 30 odst. 1 písm. j) zákona o přestupcích

17 Množství větší než malé Sjednocující stanovisko TK NS ČR sp. zn. Tpjn 301/2013 Změny: Metamfetamin - snížení nejmenšího množství účinné látky z 0,6 g na 0,5 g (1,5 g směsi) THC - sjednocení nejmenšího množství účinné látky u obou na 1 g a 10 g původně u marihuany 1,5 g

18 Látka Množství větší než malé Sjednocující stanovisko TK NS ČR sp. zn. Tpjn 301/2013 Množství větší než malé (hmotnost směsi) Množství větší než malé (účinná látka) Heroin více než 1,5 g 0,2 g (0,22 g hydrochlorid) Kokain více než 1 g 0,54 g (0,6 g hydrochlorid) Marihuana 10 g (15 g) 1 g (1,5 g) Hašiš Více než 5 g 1 g Metamfetamin (pervitin) více než 1,5 g (2 g) 0,5 g (0,6 g) 0,6 hydrochlorid (0,72 g hydrochloridu) LSD 5 papírků/tablet/želatinových kapslí 0,000134g Psilocybin (lysohlávky) více 40 plodnic 0,05 g Extáze (MDMA) více než 4 tablety/kapsle/nebo více než 0,4 g práškovité substance 0,34 g (0,40 g hydrochloridu)

19 Rozsahy Větší rozsah 283 odst. 2 písm. d) TZ vůči dítěti 283 odst. 3 písm. d) vůči dítěti mladšímu 15 let Značný rozsah 283 odst. 2 písm. c) TZ Velký rozsah 283 odst. 3 písm. c) TZ Množství větší než malé 283 odst. 2 písm. d) TZ vůči dítěti mladšímu 15 let

20 Rozsahy Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 15 Tdo 1003/2013 Nejvyšší soud s přihlédnutím k jeho dřívějším usnesením ze dne.., dospěl k názoru, že pro závěr o naplnění znaků spočívajících ve spáchání trestného činu ve větším rozsahu, ve značném rozsahu a ve velkém rozsahu může být dostatečným východiskem určitý násobek takového množství omamné látky, psychotropní látky nebo přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku, které je podle nařízení vlády č. 467/2009 Sb. označeno jako množství větší než malé..

21 Rozsahy Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 15 Tdo 1003/2013 Pokud jde o násobek množství většího než malého, od něhož je třeba odvíjet vymezení většího rozsahu, značného rozsahu a velkého rozsahu spáchání trestného činu, Nejvyšší soud považuje desetinásobek za přiměřený k vyjádření rozdílu mezi uvedenými pojmy, aby tím byla plynule, s odpovídajícím odstupem a dostatečně diferencovaně vystižena gradace těchto znaků charakterizujících rozsah spáchání činu, a tím i jeho závažnost.

22 Rozsahy Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 15 Tdo 1003/2013 V konkrétní rovině to tedy znamená, že větším rozsahem je desetinásobek množství většího než malého, značným rozsahem je desetinásobek takto určeného většího rozsahu a velkým rozsahem pak je desetinásobek takto určeného značného rozsahu. Na naplnění určitého rozsahu trestného činu bude však možné usuzovat nejen z konkrétního množství a kvality omamné nebo psychotropní látky, ale i z dalších okolností, například z výše peněžní částky, kterou za takto vyráběnou nebo distribuovanou látku pachatel buď utržil, anebo utržit chtěl či mohl, z délky doby, po niž pachatel neoprávněně nakládal s uvedenými látkami, případně z okruhu osob, pro které byly tyto látky určeny..

23 Rozsahy Látka Množství větší než malé (účinná látka) Dle stanoviska TK NS sp. zn. Tpjn 301/2013 Větší rozsah (účinná látka) Značný rozsah (účinná látka) Velký rozsah (účinná látka) Heroin 0,2 g 2 g 20 g 200 g Kokain 0,54 g 5,4 g 54 g 540 g THC (marihuana, hašiš) 1 g 10 g 100 g 1000 g Metamfetamin (pervitin) Psilocybin (lysohlávky) 0,5 g 5 g 50 g 500 g 0,05 g 0,5 g 5 g 50 g

24 Growshopy Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 1206/2012 Z rekapitulovaných závěrů soudů vyplývá, že se skutečně jednalo nejen o podněcování, nýbrž i šíření zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (marihuany), tj. za účelem rozšiřování stávající klientely, což bylo přirozeně vlastním obchodním zájmem obviněných. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bylo šíření reklamních letáků, různých nabídkových katalogů, reklamních předmětů s logem marihuany a rovněž nabídka různých zařízení pro pěstování konopí (hnojiva, mobilní pěstírna apod.) a jeho aplikaci v podobě inhalace (cigaretové papírky, vodní dýmky, filtry, drtičky apod.). To celkově podává obraz propagace určitého životního stylu, respektive subkultury, která je se zneužíváním návykových látek (v tomto případě marihuany) neodlučitelně spojena.

25 Growshopy Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 1206/2012 Zavinění obviněných ve formě úmyslu přímého podle 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, jak ve vztahu k němu uzavřely soudy obou nižších stupňů, nemohlo vyloučit ani pouhé písemně deklarované distancování se od případného zneužívání konopí zákazníky umístěné na stěně obchodu, které bylo v kontextu zajištění dalších výše zmiňovaných bezplatně distribuovaných či prodávaných předmětů zjevným zastíracím manévrem.

26 Growshopy Nález Ústavního soudu ČR ze dne Semily, provoz Growshopu po dobu 2 měsíců, trest 1 rok s odkladem na 18 měsíců pro jednatele a trest propadnutí věcí, odvolání, dovolání (odmítnuto jako neopodstatněné), amnestie Stěžovatelé: - nesprávná právní kvalifikace - extrémně vadné vyhodnocení důkazů - prodej semen jako sběratelských předmětů

27 Growshopy Nález Ústavního soudu ČR ze dne Ústavní soud: - právní kvalifikace je správná - dostupnost informací na internetu je irelevantní - princip ultima ratio nebyl porušen - jednání bylo natolik škodlivé, že je na místě použít prostředky trestního práva, navíc byly shledány zvlášť přitěžující okolnosti, které odůvodňovali použitá kvalifikvané skutkové podstaty - Ústavní stížnost se zamítá.

28 Definice OPL - 2 písm. a) Novela zákona o NL ve znění zákona č. 273/2013 Sb. Návykovými látkami se se rozumí omamné a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek 44 c zmocňovací ustanovení Vláda stanoví nařízením seznamy OPL podle Jednotné úmluvy o OPL a Úmluvy o psychotropních látkách a dalších látek u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutno zabezpečit zvláštní režim zacházení Nařízení č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

29 Novela zákona o Policii ČR 34 odst. 4 zákona o PČR ve znění zákona č. 273/2013 Sb. (4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná nebo psychotropní látka nebo prekursor drog, policie takovou látku po skončení věci zničí nebo zaeviduje k účelům podle 38, pokud nebylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání věci. Obdobným způsobem policie postupuje u omamných a psychotropních látek nebo prekursorů drog získaných v souvislosti s činností prováděnou podle 69 a 70. Přechodné ustanovení Omamné látky, psychotropní látky nebo prekursory drog, která byly do dne nabytí účinnosti tohoto zákona uloženy v režimových skladech Policie České republiky a kterých již není k dalšímu řízení třeba, Policie České republiky zničí.

30 Likvidace OPL 81b TŘ Zmírnění rizika vyplývajícího z povahy těchto látek Snížení zatížení režimových skladů Snížení ekonomické zátěže spojené se skladováním těchto látek Trend: Pracovní skupina MV ČR (tlak na podávání písemných návrhů na postup podle 81b TŘ) Častější využívání tohoto institutu ze strany státních zástupců Zkušenosti KÚP a OKTE Využívání OPL pro účely služební kynologie

31 Likvidace OPL 81b TŘ České Budějovice praktický příklad 283 odst. 1. odst. 3 b) tr. zákoníku, 6 obviněných osob usn. 81b tr. řádu 1.087,5 g metamfetaminu stížnost obhájkyně usnesení se zrušuje (KS České Budějovice). Odůvodnění: Metamfetamin byl zajištěn a je bezpečně uložen nepředstavuje ohrožení pro bezpečnost zdraví osob a je eliminováno riziko neoprávněného nakládání s ním. Pochybnosti o tom, zda celé množství zajištěné látky obsahuje návykovou látku bez další argumentace či uvedení konkrétních důvodů Pochybnosti o totožnosti vzorku a celkovém množství látky opět bez bližší argumentace

32 Likvidace OPL 81b TŘ Stanovisko OBP MV ČR k možností využití OPL určených k likvidaci k výcviku služebních psů specialistů na drogy Využití zákona o PČR - 38 odst. 1 oprávnění držet a přechovávat nebezpečné látky, včetně OPL pro účely výuky, výcviku Oprávnění k zacházení s OPL při plnění úkolů zákon o NL - 5 odst. 6 Policie ČR, Armáda ČR, GIBS, Vězeňská služba ČR a Celní správa K likvidaci OPL nemusí dojít bezprostředně po nabytí právní moci usnesení podle 81b TŘ, ale látku lze zničit až po té, co bude využita k účelům podle 38 zákona o Policii ČR

33 Pojem prekursor Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 289 Společné ustanovení (1) Zákon stanoví, co se považuje za omamné látky, psychotropní látky, přípravky obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursory používané pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

34 Pojem prekursor Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 1 (1) Tento zákon upravuje b) zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, s přípravky obsahujícími návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drog 1) (dále jen uvedená látka kategorie 1 ) a léčivými přípravky obsahujícími uvedenou látku kategorie 1, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi.. X Ve znění účinném do : 2 písm. c) prekursorem se rozumí látka uvedená v kategorii 1 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004

35 Pojem prekursor Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1) a) některé povinnosti podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů státní správy, které se zabývají nebo se hodlají zabývat činností s uvedenou látkou kategorie 1, 2 nebo 3, s neuvedenou látkou nebo s výchozí nebo pomocnou látkou (dále jen prekursor drog ) Legislativní zkratka nemůže nahrazovat definici nového právního termínu (čl. 40 odst. 2 legislativních pravidel vlády)

36 Pojem prekursor Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ve znění k Neexistuje definice pojmu prekursor pouze definice uvedené látky a) uvedenou látkou jakákoliv látka uvedená v příloze I, která může být použita k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek, včetně směsí a přírodních produktů, které tyto látky obsahují, avšak s výjimkou směsí a přírodních produktů, ve kterých jsou uvedené látky obsaženy tak, že tyto uvedené látky nelze snadno použít ani extrahovat snadno dostupnými nebo hospodárnými prostředky, léčivé přípravky ve smyslu čl. 1 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ( 6 ) a veterinární léčivé přípravky ve smyslu čl. 1 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ( 7 );

37 Pojem prekursor Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog Čl. 1 legislativní zkratka prekursor Látka často používaná při nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek

38 Pojem prekursor Shrnutí: Pojem prekursor není definován v žádné právní normě Legislativní zkratka v zákoně o prekursorech Uvedené látky a neuvedené látky podle nařízení EU Výchozí látky podle zákona o prekursorech Pomocné látky podle zákona o prekursorech

39 Pojem prekursor Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ve znění k Látky uvedené v Příloze I kategorie 1, 2 a 3

40 Pojem prekursor Nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních limitech Příloha Seznam výchozích a pomocných látek a jejich roční množstevní limity Výchozí a pomocná látka 1, 4-Butandiol Červený fosfor Gama-butyrolakton

41 PŘESTUPKY

42 Základní východiska užívání drog není protiprávní protiprávní je nedovolené přechovávání OPL pro vlastní potřebu nebo pěstování rostlin s obsahem OPL pro vlastní potřebu uvedené jednání je vždy protiprávní, v množství větším než malém podle zákona č. 40/2009 Sb., jinak podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

43 Pojem přestupku Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

44 Zavinění K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

45 Přestupky na úseku drog 30 odst. 1 písm. j) zákona o přestupcích Přestupku se dopouští ten, kdo neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.

46 Přechovávání jakýkoliv způsob držby drogy pro vlastní potřebu, není třeba ji mít u sebe Malé množství množství OPL nebo jedu, které vícenásobně podle ohrožení vyplývajícího pro život nebo zdraví lidí ze škodlivosti jednotlivých látek převyšuje běžnou dávku obvyklého konzumenta, orientační hodnoty uvedeny ve stanovisku TK NS ČR sp. zn. Tpjn 301/2013 Omamné nebo psychotropní látky návykové látky uvedené v přílohách nařízení vlády č. 463/2013

47 Přestupky 30 odst. 1 písm. k) zákona o přestupcích Přestupku se dopouští ten, kdo neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující omamnou nebo psychotropní látku. 285 trestního zákoníku (nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL) nařízení vlády č. 455/2009 Sb.

48 ZA TYTO PŘESTUPKY LZE ULOŽIT POKUTU AŽ DO VÝŠE Kč

49 PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ přestupky se projednávají na obecním/ městském úřadě, případně jiné správní orgány místní příslušnost podle územního obvodu, kde byl přestupek spáchán od pro PČR nový Závazný pokyn policejního prezidenta č. 26/2011, o drogové kriminalitě čl. 9 odst. 3 písm. g) ZPPP vyžádání zpětné vazby o tom, jak bylo ve věci rozhodnuto likvidaci OPL má na starosti Policejní prezidium Správa logistického zabezpečení

50 BLOKOVÉ ŘÍZENÍ 86 písm. a) zák. o přestupcích opravňuje PČR k projednávání přestupků na úseku drog v blokovém řízení o OPL by muselo být dodatečně rozhodnuto ve správním řízení, o ochranném opatření formou zabrání věci na obecním úřadě novelizace zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 34 odst. 4

51 Likvidace OPL

52 Právní východiska zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích nařízení ministerstva vnitra č. 19/2008 Sb., o hospodaření s movitým majetkem ve zvláštních případech zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 52 Realizace propadnutých a zabraných věcí

53 PROPADNUTÍ VĚCI 15 zákona o přestupcích (1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží pachateli a věc a) byla ke spáchání přestupku užita nebo určena, anebo b) byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou. (2) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze přestupku. (3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

54 ZABRÁNÍ VĚCI 18 zákona o přestupcích (1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v 15 odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže a) náleží pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat, b) nenáleží pachateli přestupku nebo mu nenáleží zcela, nebo c) vlastník není znám a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem. (2) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky přestupku uplynuly dva roky. Ustanovení 15 odst. 2 platí obdobně. (3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

55 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 70 odst. 3 tr. zákoníku povinnost uložit trest v případě, že se jedná o věc drženou v rozporu s jiným právním předpisem 70 odst. 5 tr. zákoníku zabraná věc připadá státu 55 Realizace propadnutých a zabraných věcí

56 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 101 odst. 3 tr. zákoníku povinnost uložit ochranné opatření v případě, že se jedná o věc drženou v rozporu s jiným právním předpisem 104 odst. 1 tr. zákoníku zabraná věc připadá státu 56 Realizace propadnutých a zabraných věcí

57 Realizace propadnutých a zabraných OPL zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích 11 odst. 2 příslušným k hospodaření je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (legislativní nedostatek) 15 odst. 2 majetek zvláštní povahy si může příslušná organizační složka ponechat u sebe a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen tento majetek u příslušných organizačních složek rozmístit 57 Realizace propadnutých a zabraných věcí

58 Realizace propadnutých a zabraných OPL Majetek zvláštní povahy nařízení Ministerstva vnitra č. 19/2008 Sb., o hospodaření a nakládání s movitým majetkem ve zvláštních případech Předmět úpravy čl. 1 odst. 3 hospodaření a nakládání s majetek, se kterým ÚZSVM naložil pro jeho zvláštní povahu ve prospěch ministerstva vnitra čl. 1 odst. 3 písm. b) návykové látky a prekursory včetně zařízení k jejich výrobě, jakož i jiné nebezpečné látky, jejichž vlastníkem se stal stát 58 Realizace propadnutých a zabraných věcí

59 Realizace propadnutých a zabraných OPL Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami 19 zákona o majetku České republiky Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami navzájem se uskutečňuje na základě zápisu. Podmínky uzavření zápisu a další podmínky stanoví prováděcí předpis. 59 Realizace propadnutých a zabraných věcí

60 Realizace propadnutých a zabraných OPL v praxi 1. Rozhodnutí o OPL propadnutí či zabrání věci 2. Přechod na ÚZSVM fyzicky OPL zůstává ve skladu P ČR 3. Uzavření zápisu o převodu mezi MV ČR a ÚZSVM 4. Pověření SLZa nakládáním s OPL 5. Likvidace OPL (příp. zapůjčení nebo převedení) 60 Realizace propadnutých a zabraných věcí

61 Uchovávání omamných a psychotropních látek v průběhu přestupkového řízení Východiska: Od přesun příslušnosti k projednávání z PČR obecní úřadu obcí s rozšířenou působností Kdo bude uchovávat drogu v průběhu přestupkového řízení? Stanovisko OBP MV ČR z Analogie s trestním řízením Zásady hospodárnosti a účelnosti 61 Realizace propadnutých a zabraných věcí

62 Uchovávání omamných a psychotropních látek v průběhu přestupkového řízení Postup Policie ČR upraven v ZP PP č. 26/2011 Pravidla pro nakládání, uskladnění a likvidaci OPL Policie ČR zajistí orientační zkoušku a zjistí hmotnost drogy Pokud při orientační zkoušce nedojde ke spotřebování drogy, uloží se do režimového skladu Policie ČR si vyžádá zpětnou vazbu k výsledku přestupkového řízení 62 Realizace propadnutých a zabraných věcí

63 Uchovávání omamných a psychotropních látek v průběhu přestupkového řízení Likvidaci OPL vždy zajišťuje Policie ČR Pravomocné rozhodnutí o OPL (propadnutí či zabrání věci) zaslat nejlépe: Policii ČR MV ČR OSM ÚZSVM 63 Realizace propadnutých a zabraných věcí

64 Uchovávání omamných a psychotropních látek Uskladnění OPL až do likvidace ve skladu PČR výhody: úspora financí na zřizování skladu snížení administrativní zátěže omezení počtu osob, které přijdou do kontaktu s OPL, omezení převozu OPL snížení rizika ztráty či bezpečnostních rizik 64 Realizace propadnutých a zabraných věcí

65 Děkuji za pozornost David Kunetek - NPC tel.:

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 20. února 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Filipa, soudce zpravodaje Jana

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ DROGOVÁ

Více

obsah n Nařízení vlády nově závazně (i pro soudy) stanoví, jaké je množství n Stále platí, že jakákoliv neoprávněná dispozice s omamnou

obsah n Nařízení vlády nově závazně (i pro soudy) stanoví, jaké je množství n Stále platí, že jakákoliv neoprávněná dispozice s omamnou ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Nový trestní zákoník Změny v postihu (nejen) drogové kriminality obsah 1 ÚVOD 2 DROGOVÉ TRESTNÉ ČINY PODLE NOVÉHO TRESTNÍHO

Více

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Policie ČR, OOP Frýdlant Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Každou společnost provází negativní jev, a to kriminalita. Účinná kontrola by měla být jednou ze základních funkcí demokratické

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 104/2008-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Situace v České republice v oblasti nezákonných drog v současné době je až na několik výjimek plně srovnatelná se situací se zeměmi, ve kterých měla drogová

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS

PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS JANA MAHDALÍČKOVÁ Justiční akademie v Kroměříži Abstrakt Příspěvek se zabývá aktuálními právními

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO ÚLOHA V BOJI S KYBERNETICKOU KRIMINALITOU MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 42/2010-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 106/2011-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Kriminalita mládeže z pohledu možných příčin vzniku, struktury a společenských dopadů

Kriminalita mládeže z pohledu možných příčin vzniku, struktury a společenských dopadů 1 Kriminalita mládeže z pohledu možných příčin vzniku, struktury a společenských dopadů Kriminogenní faktory kraje z demografického hlediska nezaměstnanost, měnící se struktura ekonomiky s následnými vlivy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 123/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 82/2010-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 49 2013-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 3/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 70/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Zdravotnické právo 2015 Právní problematika anestézie a intenzivní péče. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o.

Zdravotnické právo 2015 Právní problematika anestézie a intenzivní péče. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Zdravotnické právo 2015 Právní problematika anestézie a intenzivní péče JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. D&D Health s.r.o. Právo a intenzivní medicína Rozhodování lékaře: jen medicína? Otázka medicínská

Více

OBSAH: NAÂ LEZ. JmeÂnem CÏ eskeâ republiky

OBSAH: NAÂ LEZ. JmeÂnem CÏ eskeâ republiky RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 27 RozeslaÂna dne 23. dubna 1999 Cena KcÏ 12,90 OBSAH: 68. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 17. uânora 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ 44

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 44/2009-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 95-100 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 65/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 66/2011-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 63/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 67/2009-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Lege artis a standard péče. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. FHS UK Praha, D&D Health s.r.o.

Lege artis a standard péče. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. FHS UK Praha, D&D Health s.r.o. Lege artis a standard péče JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. FHS UK Praha, D&D Health s.r.o. Právo a intenzivní medicína Selhává mnoho reformních konceptů Pacient často nezpůsobilý, autonomie de facto

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 123/2013-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 27/2008-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 944 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní

Více

167/1998 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 11. června 1998 o návykových látkách a o změně některých dalích zákonů

167/1998 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 11. června 1998 o návykových látkách a o změně některých dalích zákonů 167/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o návykových látkách a o změně některých dalích zákonů Změna: 354/1999 Sb. Změna: 117/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 57/2001 Sb. Změna: 117/2000 Sb. (část)

Více

Aktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou páchanou na životním prostředí v působnosti resortu vnitra

Aktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou páchanou na životním prostředí v působnosti resortu vnitra MINISTERSTVO VNITRA Odbor bezpečnostní politiky Č.j. OBP-593-34/AK-2006 Praha, 18. ledna 2007 Aktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou páchanou na životním prostředí v působnosti resortu vnitra OBSAH

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 A 5/2000-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 6 Tz 49/2013-66 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 11. prosince 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Ivo

Více

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN?

NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO TRESTNÝ ČIN? JUDr. Jiří HRUŠKA Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostně právní katedra trestního práva NEDOVOLENÉ PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK PRO VLASTNÍ POTŘEBU PŘESTUPEK NEBO

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 29/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068VL2* UOHSX0068VL2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S537,538/2014/VZ-20853/2014/532/MOn Brno 2. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 1. 2009)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 1. 2009) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 1. 2009) 1 Základní ustanovení Orgány státní správy a orgány obce (dále jen "správní orgány") vedou občany k tomu,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 93/2013-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

200/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady

200/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení 1. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování mají za úkol a) odhalovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

DROGY A MÉDIA - právní minimum

DROGY A MÉDIA - právní minimum DROGY A MÉDIA - právní minimum Hana Gajdošíková Seminář pro novináře a experty v oblasti PR Praha, 4. dubna 2007 Osnova primární a sekundární drogová kriminalita rozsudek NS ČR o pěstování konopí pojmy

Více

LEGAL UPDATE ZÁŘÍ 2008

LEGAL UPDATE ZÁŘÍ 2008 LEGAL UPDATE ZÁŘÍ 2008 Připravované právní předpisy Poslanecká sněmovna: Kontrola sněmovních tisků na http://www.psp.cz/sqw/tsky.sqw?stz=1 č. 576-605 do 20.09. 2008 Novela zákona o trestním řízení soudním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 36/2011-125 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 17.května 1990

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 17.května 1990 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

OBSAH: 3. MNOŽSTVÍ VĚTŠÍ NEŽ MALÉ VE SVĚTLE NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU PL. ÚS 13/12 plk. Mgr. David Kunetek

OBSAH: 3. MNOŽSTVÍ VĚTŠÍ NEŽ MALÉ VE SVĚTLE NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU PL. ÚS 13/12 plk. Mgr. David Kunetek BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY Vydavatel: Policie České republiky Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování Redakční rada: plk. Mgr. Jakub FRYDRYCH plk. Ing. Petr KOČÍ

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 Viktor

Více

, v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ

, v V ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-06890/2014-ERU V Ostravě dne 23. července 2014 Č. j. 06890-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná část. ASPI JU827 Strana 1 18.11.2011 10:59:29

ČÁST PRVNÍ. Obecná část. ASPI JU827 Strana 1 18.11.2011 10:59:29 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU III. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Ustanovení 2 Místní působnost 1 (1) Podle zákona České republiky se

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 127/2013-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Langáška

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 200/1990 Sb. - poslední stav textu 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 3/2012-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22. 398 8. funkční období 398 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

Více

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Zpracováno jako podklad pro zasedání Rady města České Budějovice konané dne 27. 6. 2012. Podle právního stavu ke dni 1. 6. 2012. Zpracoval

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 49/2012 33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 83/2008-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 35/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 5/2009-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 As 64/2008-122 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE 2 2012 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, ČLÁNCÍCH A PUBLIKACÍCH SBÍRKA ZÁKONŮ 2012 Částka 14 čís. 38 Zákon,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 9/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Petra

Více

Vedle zákona č. 200/1990 Sb. jakožto obecné normy přestupkového práva hmotného i procesního, jsou přestupky reglementovány ve značném množství

Vedle zákona č. 200/1990 Sb. jakožto obecné normy přestupkového práva hmotného i procesního, jsou přestupky reglementovány ve značném množství Závěr I. Řízení o přestupcích představuje kvalifikovaný postup správních orgánů, ve kterém je rozhodováno o konkrétních právech, právem chráněných zájmech a povinnostech jmenovitě určených osob. Účelem

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 A 30/2002 98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

Závěr č. 58 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2007

Závěr č. 58 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2007 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 58 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11. 6. 2007 - Rozhodnutí v řízení o správním deliktu

Více

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu)

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Tomáš Gřivna Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Úvodem Na začátku se jeví jako vhodné vymezit základní tezi, ze které vychází tento příspěvek. Stručně ji lze vyjádřit

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) 33 Práva obviněného (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem,

Více

STANOVISKO MV A POLICIE ČR K TESTOVÁNÍ TABLET EXTÁZE

STANOVISKO MV A POLICIE ČR K TESTOVÁNÍ TABLET EXTÁZE STANOVISKO MV A POLICIE ČR K TESTOVÁNÍ TABLET EXTÁZE 1. Extáze a její účinky Extáze (MDMA, 3,4-methylen-dioxy-methamfetamin) patří do skupiny látek odvozených od amfetaminu. Základní látkou, která je všem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 96/2013-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007HKZJ* UOHSX007HKZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0547/2015/VZ-25169/2015/511/BMa Brno: 27. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 3/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. )

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) 19.08.2013 10:14 Ústava čl.2 bod 2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Ústava čl.94 bod

Více

Nakládání s obecním majetkem Aktuální poznatky a doporučení

Nakládání s obecním majetkem Aktuální poznatky a doporučení Nakládání s obecním majetkem Aktuální poznatky a doporučení Konference o právu a zákonných povinnostech samospráv 22. března 2012, Hotel Barceló Regionservis spol. s r. o. JUDr. Adam Furek Ministerstvo

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ IV. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÉHO DOPLNĚNÍ (1) V České republice působí tyto další

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 17. září 2015 Cena Kč 45, O B S A H : 236. Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Názory mladistvých na legalizaci marihuany DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Bc. Radim Čuřík Vypracovala:

Více

PLZEŇ. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

PLZEŇ. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 PLZEŇ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Souhrn podkladů k výukovému předmětu. Bezpečnostní a právní předpisy

Souhrn podkladů k výukovému předmětu. Bezpečnostní a právní předpisy Souhrn podkladů k výukovému předmětu Bezpečnostní a právní předpisy leden 2016 Zkušební otázky z předmětu Bezpečnostní a právní předpisy 2016, http://homen.vsb.cz/~ada70 1. Prameny práva, právní systémy,

Více

219/2014 Sb. NÁLEZ. Ústavního soudu

219/2014 Sb. NÁLEZ. Ústavního soudu 219/2014 Sb. NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 52/13 dne 9. září 2014 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 2/2010-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více