Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky"

Transkript

1 Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Zpracováno jako podklad pro zasedání Rady města České Budějovice konané dne Podle právního stavu ke dni Zpracoval Mgr. Martin Veselský, odbor kancelář tajemníka Magistrátu města České Budějovice.

2 V současnosti upravuje pohyb psů na území města obecně závazná vyhláška č. 16/2005 o pravidlech pro pohyb domácích zvířat a hospodářského zvířectva, přijatá dne 10. listopadu 2005 a účinná od 1. ledna Jako lokality, kde je třeba mít psa na vodítku, vymezuje pouze území historického jádra a přírodní rezervaci Vrbenské rybníky. Stanoví i některé další povinnosti, např. povinnost označování psa evidenční známkou. Lze říci, že stávající obsah vyhlášky, který trvá beze změny od jejího vydání, již neodpovídá aktuálním potřebám města a jeho občanů. Město se v poslední době stále častěji střetává s podněty a stížnostmi občanů, kteří poukazují na neukázněné jednání chovatelů psů, konflikty vyvolané napadením ze strany volně pobíhajícího psa a na jiné podobné případy. Rovněž s ohledem na stávající stav legislativy a judikatury Ústavního soudu lze znění vyhlášky považovat za problematické. Vyhláška trpí nedostatečně určitým vymezením územní působnosti ukládaných povinností, když například používaný pojem historické jádro v ní není vůbec definován. Stejně tak zahrnutí provozního řádu psích parků do textu vyhlášky je právně nepřípustné, vyhláška definuje řadu pojmů, které ani nepoužívá apod. Celkově lze z právního pohledu konstatovat, že vyhláška upravuje věci, které jí upravovat nepřísluší a naopak ji chybí řešení některých záležitostí, které by měly být její základní součástí. Z výše uvedených důvodů je předkládán věcný záměr nové vyhlášky, která by problematiku pohybu (a případně též označování a evidence) psů upravila nově a především s uvážením aktuálních potřeb města a s ohledem na aktuální právní stav. Materiál je zpracován jako podklad pro projednání v radě města a pro účely navazující veřejné diskuze k danému tématu. Na základě výsledků tohoto projednání a z něj vzešlých konkrétních připomínek a zadání by byl následně zpracován vlastní legislativní návrh obecně závazné vyhlášky, který bude podroben standardnímu projednávání příslušnými orgány města. Obecně závazná vyhláška je podzákonným právním předpisem a musí vycházet z určitého zákonného zmocnění, ať již obecného daného samotnou Ústavou, resp. ust. 10 zákona o obcích, anebo daného zvláštním ustanovením v jiném zákoně. Navrhovaná vyhláška vychází z dvou zákonných zmocnění pro obce obsažených v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání: 24 odst. 2 cit. zákona: Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů. 13b odst. 2 cit. zákona: Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů. Výše uvedené záležitosti může obec upravit svou vyhláškou, tj. dle svého uvážení v rámci své samostatné působnosti. 2

3 Obec však pochopitelně nemůže předmětné záležitosti ve své vyhlášce upravovat zcela libovolně, je vázána rámcem vyplývajícím z ústavního pořádku a zákonné úpravy. Ve stručnosti lze uvést následující hlavní předpoklady, které (mimo dalších) musí být splněny u každé obecně závazné vyhlášky, tedy i té, která je předmětem tohoto materiálu: vyhláška musí řešit záležitosti místního významu, tj. nesmí překročit rámec samostatné působnosti obce, vyhláška zásadně nemůže upravovat to, co je již předmětem úpravy v zákoně (např. zakazovat jednání, které je již zákonem postihováno jako přestupek nebo trestný čin), ledaže se předmět a cíl regulace ve vyhlášce nepřekrývá s cílem a předmětem zákonné regulace, vyhláška musí být v souladu se zákonem a se zásadou rovného přístupu (zásadou zákazu diskriminace), vyhláška musí splňovat princip proporcionality (přiměřenosti) a rozumnosti, tj. povinnosti, resp. zákazy, může ukládat pouze v co nejméně omezujícím rozsahu, který je k dosažení sledovaného cíle nezbytný; také samotný cíl musí být legitimní s ohledem na místní podmínky v obci, musí být splněny i další podmínky (obecná kritéria kladená na právní předpisy - určitost, vzájemná nerozpornost aj.; musí být též vydána v zákonem stanovené formě, schválena kompetentním orgánem obce apod.). Z výše uvedeného vyplývá, že ne vše, co by si veřejnost zřejmě přála mít upraveno ve vyhlášce, do ní lze zahrnout. Nejčastěji proto, že daná problematika je již předmětem zákonné úpravy, do které nelze vyhláškou jakkoliv zasahovat. K tomu blíže v dalších kapitolách. 3

4 Na základě výše uvedeného zákonného zmocnění je jakožto jedna z hlavních náplní vyhlášky navrhována úprava pravidel pohybu psů na veřejných prostranstvích. Přestože si lze představit různý způsob stanovení těchto pravidel, zpracovatel s ohledem na kontrolovatelnost a vynutitelnost ukládaných povinností doporučuje postup obvyklý, tj. stanovení těchto pravidel v podobě uložení povinnosti mít psa na vodítku společně s vymezením míst, kde tato povinnost musí být dodržována. Při tom jsou možné dvě následující varianty z hlediska legislativního. I. Omezení volného pohybu psů uložením povinnosti mít psa na vodítku VARIANTA A Stanovení této povinnosti pouze na určitých veřejných prostranstvích, které pak musí být ve vyhlášce přesně specifikovány (nejlépe v příloze vyhlášky, na kterou dané ustanovení odkáže; příloha může obsahovat výpis míst a ideálně též mapku s vyznačením dotčených lokalit). Doporučit lze také stanovení povinnosti dohlížet na psa i tam, kde nebude povinné mít vodítko. Příklad ustanovení: Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č.... této vyhlášky je možný pohyb psů pouze na vodítku. Splnění povinnosti podle předchozí věty zabezpečí fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. Volné pobíhání psů na ostatních veřejných prostranstvích, na která se nevztahují povinnosti podle předchozích vět, je však možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Ve výše uvedeném příkladu se uložená povinnost vztahuje na jakéhokoliv průvodce psa, tedy nejenom na chovatele psa či jeho vlastníka, ale na každou doprovázející osobu. K volně pobíhajícím psům zcela bez dozoru viz níže. VARIANTA B Stanovení této povinnosti plošně na celém území města. V takovém případě je však s ohledem na princip proporcionality (viz výše) nezbytné vymezit místa, kde bude možný pohyb i bez vodítka, tj. vymezit místa pro volné pobíhání psů. Zakázat zcela pohyb bez vodítka na celém území města by bylo s ohledem na místní podmínky zjevně nepřiměřené. Vzhledem k těmto podmínkám, stejně jako s ohledem na další aspekty týkající se ochrany zvířat, zpracovatel tuto variantu nedoporučuje. Pokud bychom např. vymezili místa pro volné pobíhání psů pouze na okrajových místech ve městě, mohli bychom se tím dostat do rozporu s požadavky zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ten totiž ve vztahu ke zvířatům v zájmových chovech vyžaduje (mimo jiné) zabezpečení podmínek pro zachování jejich fyziologických a biologických potřeb. Faktické zabránění možnosti nechat psa volně proběhnout v přiměřené vzdálenosti od obydlí by mohlo těmto požadavkům zákona odporovat (chovatelům by bylo efektivně znemožňováno jejich naplňování), nehledě k problematické vynutitelnosti takového opatření v praxi. II. Vymezení místní působnosti regulace podle bodu I. Jak vyplývá z výše uvedeného, je třeba provést diskuzi o místech, na která by se měla vztahovat povinnost mít psa na vodítku (resp. místech, kde bude možný volný pohyb psů v případě varianty B). 4

5 Toto posouzení závisí hlavně na odborných hlediscích v oblasti veřejného pořádku (městská policie), ochrany zvířat a životního prostředí obecně (odbor ochrany životního prostředí), ochrany čistoty veřejného prostranství (odbor správa veřejných statků), stejně jako na obecných hlediscích kvality bydlení a komfortu občanů (široká veřejnost). Z právního pohledu je pouze nezbytné, aby vymezení míst bylo ve svém celku přiměřené a rozumné, tj. aby do práv občanů nebylo zasahováno více, než je k dosažení sledovaného cíle nezbytné. III. Stanovení patřičných výjimek Při stanovení pravidel pohybu psů je třeba pamatovat na zahrnutí patřičných výjimek z těchto pravidel ve vztahu ke psům služebním, vodícím, asistenčním apod. Vedle výše uvedené hlavní úpravy je možné v rámci stanovení pravidel pohybu psů uvažovat i o dalších souvisejících úpravách, přičemž některé z nich by mohlo být vhodné zařadit i do vyhlášky našeho města. Níže je uvedeno několik takových souvisejících regulací, které jsou ve vyhláškách obcí používány nejčastěji. IV. Povinnost, aby pes byl vybaven náhubkem Kromě povinnosti mít psa na vodítku lze stanovit též povinnost vybavit psa na veřejných prostranstvích náhubkem. A to buď všude tam, kde je třeba mít vodítko (tj. uložit povinnost podle bodu I. rovnou ve zpřísněné verzi), anebo pouze na některých místech z těch, kde je třeba mít vodítko (např. tam, kde je zvláštní zájem na ochraně zdraví či majetku a vodítko by nemuselo stačit). Při využití této úpravy by rovněž měla být stanovena výjimka pro psy, pro které je nasazení náhubku vzhledem k jejich fyziologickým vlastnostem zřejmě nevhodné či to jinak ohrožuje zdraví psa. V. Zákaz vstupu psů na vymezená veřejná prostranství V souladu s legislativou a judikaturou Ústavního soudu je možné i přímo zakázat vstup psů na některá veřejná prostranství. Zde je však třeba zvláště dbát ohledu na zásadu přiměřenosti a rozumnosti. Jako příklad takových míst, u kterých Ústavní soud ve své judikatuře zákaz vstupu se psy výslovně připustil, jsou dětská hřiště, pískoviště či koupaliště. Naopak opakovaně judikoval, že takový zákaz nelze vztáhnout na hřbitovy. Zejména u zákazů vstupu psů je také třeba dbát na stanovení patřičných výjimek dle bodu III. VI. Zákaz výcviku psů na vymezených veřejných prostranstvích Možné je též zahrnout zákaz výcviku psů na vymezených veřejných prostranstvích. I zde je třeba zdůraznit, že tento zákaz se může týkat pouze veřejných prostranství (nelze zakázat provádění výcviku na soukromých pozemcích, které nejsou veřejně přístupné). VII. Povinnost odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy Jako související úpravu lze do vyhlášky zařadit výslovnou povinnost osoby doprovázející psa odstranit znečištění psími exkrementy, a to bezprostředně po způsobení tohoto znečištění. Ústavní 5

6 soud tuto úpravu výslovně připustil ve své judikatuře, přestože by ji podle všeho šlo dovodit i ze stávajících právních předpisů, včetně postihu (znečišťování veřejného prostranství je přestupkem již nyní). Nicméně samostatnou formulaci této povinnosti přímo v souvislosti s pohybem psů lze považovat za vhodnou, neboť již samo o sobě by takové výslovné ustanovení ve vyhlášce mohlo zvýšit povědomí veřejnosti o nezbytnosti uklízet psí exkrementy. Je třeba dodat, že z právního hlediska tato úprava již překračuje rámec zákonného zmocnění uvedeného v zákoně na ochranu zvířat proti týrání (citovaného v úvodu materiálu), nicméně i přesto je možná na základě obecného zmocnění pro obec uvedeného v 10 písm. c) zákona o obcích. Rovněž i z pohledu legislativně-systematického (i přes odlišný zákonný základ) je vhodné zařadit takovou úpravu právě do psí vyhlášky. VIII. Povinnost nošení identifikační známky Lze rovněž uložit povinnost zajistit, aby pes na veřejném prostranství nosil příslušnou evidenční známku, pokud byla majiteli psa vydána oproti zaplacenému místnímu poplatku ze psů (což je případ i našeho města dle vyhlášky o místních poplatcích). Zahrnutí této úpravy lze s ohledem na zaběhnutou praxi ve městě doporučit. V návaznosti na úpravu obsaženou ve vyhlášce o místních poplatcích lze také doporučit stanovení povinnosti oznámit správci poplatku ztrátu či odcizení této evidenční známky. IX. Regulace pohybu jiných zvířat než psů V úvodu citovaná zmocnění zákona na ochranu zvířat proti týrání se týkají pouze psů. Přesto je právem obce upravit ve své vyhlášce i pohyb jiných zvířat, a to v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, resp. v rámci zajišťování čistoty veřejných prostranství [tj. dle 10 písm. a) a c) zákona o obcích]. Je však třeba uvážit, zda je úprava pohybu jiných zvířat v podmínkách našeho města vlastně potřebná. Také je třeba dbát na (ze zákona vyplývající) omezení toho, co může a nemůže být vyhláškou upravováno. V tomto ohledu se vyhláška může dotknout spíše jen pohybu těchto zvířat na veřejných prostranstvích, nikoli však už dalších otázek souvisejících s vlastním chovem hospodářských zvířat apod. K tomu podrobněji dále v kapitole o nepřípustné úpravě ve vyhlášce. Dosavadní vyhláška v tomto smyslu obsahovala pouze regulaci pohybu koní a poníků, kterým byl pohyb na náměstí Přemysla Otakara II. bez zápřahu zakázán. Formulace této věty ve vyhlášce ovšem vzbuzuje pochybnosti o jejím výkladu a není z ní zcela zřejmé, co přesně bylo autorem vyhlášky sledováno. Dle informací dostupných zpracovateli tohoto materiálu mělo být původním cílem citovaného ustanovení vypudit z náměstí povozy koní, resp. samotné koně, využívané majiteli k zpoplatněnému provážení turistů, a to vzhledem ke špatné zkušenosti s nimi (zápach, problematické chování samotných povozníků apod.). Pokud bude i nadále zájem na zachování tohoto omezení, zpracovatel doporučuje řešit tuto otázku příslušnými dopravními opatřeními, nikoli však cestou obecně závazné vyhlášky. Vozovka na náměstí je totiž pozemní komunikací, takže se na ni vztahuje úprava provozu obsažená v zákoně o provozu na pozemních komunikacích a v dalších právních předpisech. V souladu s nimi lze na patřičná místa umístit dopravní značení, která vjezdu koní na náměstí zabrání - zákazové značky B31 (zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti, který platí i pro vstup osoby vedoucí takové zvíře, tato osoba se také nepovažuje za chodce) a B9 (zákaz vjezdu potahových vozidel). V této souvislosti lze pro dokreslení doplnit, že z předpisů o provozu na pozemních komunikacích vyplývá mimo jiné i povinnost vlastníka či držitele domácích zvířat zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. I tuto záležitost proto není potřeba nijak řešit ve vyhlášce města. 6

7 Jak bylo již uvedeno výše, úprava ve vyhlášce nemůže být libovolná. Dále jsou vypočteny některé takové otázky, které by se mohly k regulaci nabízet, avšak provedení této úpravy cestou obecně závazné vyhlášky obce není právně možné. Regulace na místech, která nejsou veřejným prostranstvím Obecně závazná vyhláška nemůže regulovat pohyb psů na místech, která nemají charakter veřejného prostranství (k tomuto pojmu viz 34 zákona o obcích; rozhodující není hledisko vlastnictví, ale veřejná přístupnost takového prostoru). Zejména tak není možné regulovat pohyb psů na soukromých zahradách, které nejsou přístupné veřejnosti apod. Rovněž nelze regulovat pohyb psů na veřejných pohřebištích; zde pravidla stanoví řád pohřebiště vydávaný v souladu se zákonem o pohřebnictví provozovatelem tohoto pohřebiště. Obdobně nelze vyhláškou řešit podmínky přepravy psů veřejnými dopravními prostředky (řeší přepravní řád, popř. přepravní podmínky vydané dopravcem). Řešení úniku psů, tj. psů volně pobíhajících bez jakéhokoliv dohledu ze strany chovatele nebo jiné osoby Ve vyhlášce nelze stanovit povinnost majitele či chovatele zabezpečit psa proti úniku, resp. řešit otázky související s únikem psa, který volně pobíhá na veřejných prostranstvích bez jakéhokoliv dohledu (tedy např. ukládat sankce majiteli v takových případech, ukládat povinnost bezodkladně psa zajistit apod.). Všechny tyto povinnosti totiž vyplývají již ze zákona (zejm. 13 odst. 1 zákona o ochraně zvířat proti týrání) a jak bylo uvedeno v úvodu materiálu, vyhláška obce nemůže do zákonné úpravy zasahovat. Totéž platí i v případě, že jde o psa opuštěného nebo toulavého, tj. bez majitele. Ostatně zde by ani nebylo komu takovou povinnost uložit. Pokud chovatel poruší výše uvedenou zákonnou povinnost zabezpečit psa proti úniku, dopustí se tím příslušného přestupku, resp. správního deliktu ( 27 a 27a cit. zákona, pokuta až Kč). Kromě tohoto veřejnoprávního postihu je chovatel samozřejmě i odpovědný za škodu, kterou jiným osobám volně pobíhající zvíře způsobí, a to dle příslušných ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Ani tuto odpovědnost nemůže vyhláška jakkoliv upravovat, neboť jde o soukromoprávní vztah mezi chovatelem a poškozeným (je tedy na nich, jak se vyrovnají, popř. poškozený se může vůči škůdci domáhat náhrady u civilního soudu). Ukládání sankcí, stanovování pokut apod. Vyhláška obce nemůže vytvářet vlastní skutkové podstaty přestupků, resp. správních deliktů. Nemůže též stanovovat pokuty, a to ani za porušení jí uložených povinností. Všechny tyto otázky jsou záležitostí pouze zákona. K tomu, jakým způsobem se vynucují povinnosti ukládané vyhláškou a jak se sankcionuje jejich porušení, viz dále. Chov psů a jiných zvířat, jejich očkování, odchyt apod. Úprava je zde vyhrazena příslušným zákonům, např. zákonu na ochranu zvířat proti týrání, anebo též veterinárnímu zákonu, který upravuje hygienické a veterinární požadavky na chov zvířat. Zákaz anebo jiná úprava chovu zvířat ve vyhlášce přichází do úvahy pouze ve zvláštních případech, kdy by se cíl takové úpravy nekryl s cílem zákonné úpravy (tj. by zde byl závažný zájem na zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vyvolávající potřebu zvláštní úpravy ve vyhlášce, která by sledovala jiný účel než ten, který je sledován např. veterinárním zákonem a jinými zákony, tj. jiné hledisko než hygienické, veterinární ap.). Z konkrétních příkladů, kdy Ústavní soud připustil zákaz chovu hospodářských zvířat, lze zmínit Mariánské Lázně, které zakázaly chov domácího zvířectva (skotu, prasat, králíků, nutrií, holubů 7

8 a domácího ptactva) ve vnitřním lázeňském území. Vzhledem ke zvláštnímu charakteru lázeňského území nelze ovšem tento judikát zobecňovat a nejde jednoznačně říci, zda by byl takový zákaz udržitelný i v podmínkách našeho města (např. zákaz chovu hospodářského zvířectva v městské památkové rezervaci). Zpracovatel proto obecně nedoporučuje chov zvířat v navrhované vyhlášce upravovat, ledaže na tom bude zvláště velký zájem a v takovém případě pokud možno až po konzultaci daného konkrétního problému s ministerstvem vnitra, vykonávajícím dohled nad zákonností vyhlášek obcí (jinak není možné garantovat soulad vyhlášky se zákonem a tedy nenapadení vyhlášky ze strany ministerstva vnitra). Výše uvedené platí obdobně i pro úpravu odchytu toulavých a opuštěných psů, koček a jiných zvířat, resp. dalšího nakládání s nimi, stejně jako pro úpravu jejich očkování a další záležitosti upravené již příslušnými zákony. Sousedské vztahy a pravidla užívání domů, bytů a společných prostor bytových domů Všechny tyto záležitosti řeší soukromoprávní předpisy či domovní řády (např. 127 Občanského zákoníku, podle kterého nesmí nikdo nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat souseda např. hlukem, pachem, unikáním zvířat na sousední pozemek apod.; dodržení této povinnosti si každý může vynutit též cestou civilní soudní žaloby). 8

9 Na základě druhého ze zákonných zmocnění uvedených v úvodu materiálu je možné jako další součást vyhlášky stanovit též povinnost trvalého označování psů (tzv. čipování ), včetně navazující povinnosti přihlásit psa do evidence označených psů. Nejde samozřejmě o nezbytnou součást vyhlášky, v tomto materiálu je níže uvedený bod zahrnut pouze jako právně možná varianta pro uvážení orgánů města a veřejnosti, zda by jeho uplatnění v podmínkách našeho města nebylo účelné. Cílem označování psů a související evidence je především snadnější vyhledávání toulavých psů a jejich brzký návrat chovatelům, nicméně zavedení těchto povinností by mohlo mít i příznivé vedlejší dopady, ať již obecně v lepší evidenci psů na území města, anebo v oblasti placení místních poplatků ze psů (snadnější kontrola plnění poplatkové povinnosti). X. Označování psů a související zavedení evidence označených psů a jejich chovatelů Zákon na ochranu zvířat proti týrání výslovně umožňuje obcím, aby svou vyhláškou nařídili povinné čipování psů, neboli jejich označování trvalým způsobem, jímž se rozumí označení tetováním nebo elektronickým čipem. Pokud by byla zvolena tato varianta, navrhovaná vyhláška by jednak stanovila uvedenou povinnost a dále by upravila další podrobnosti s tím související. Pro účely tohoto materiálu lze uvést zejména následující podstatné skutečnosti: trvalé označování psů musí dle zákona provádět veterinární lékař (tj. osoba s odbornou způsobilostí dle 59 veterinárního zákona), dle zákona může vyhláška uložit tuto povinnost chovateli psa (chovatel psa je pojem definovaný zákonem na ochranu zvířat proti týrání), povinnost by se s ohledem na smysl čipování měla týkat všech psů v obci, bez ohledu na místo trvalého pobytu či sídlo chovatele; řešena by však měla být otázka krátkodobého chovu, resp. případů, kdy se pes zdržuje ve městě pouze na přechodnou dobu (musela by být stanovena nějaká hranice této přechodnosti, např. 30 dní); také platí, že povinnost označování nelze s ohledem na zásadu nediskriminace vztahovat pouze na vybraná plemena psů (např. pouze na velká bojová plemena), vyhláška by musela vymezit též lhůtu, ve které by chovatel psa musel nechat psa označit (např. do tří měsíců věku psa, anebo do 30 dní ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího tří měsíců, pokud ještě není označen), vyhláška by musela vyřešit také přechodnou dobu pro očipování stávajících psů na území města, tj. těch, kteří dosud (ke dni vydání vyhlášky) takové označení mít nebudou; tuto lhůtu je třeba stanovit přiměřeně dlouhou tak, aby chovatelé psů měli dostatek času na označení svého psa, způsob označování (čipem nebo tetováním) může obec stanovit ve své vyhlášce, nicméně lze doporučit, aby vyhláška připouštěla oba způsoby (a chovatel si tak mohl vybrat), vyhláška může též různým způsobem vyřešit hrazení nákladů povinného označování: o o chovatel označí psa na vlastní náklady, náklady označení uhradí město (administrativně lze vyřešit tak, že úhrada bude vypořádána s chovatelem při přihlášení do evidence označených psů, popř. do určité lhůty po tomto přihlášení), 9

10 o o náklady označení ponesou dílem město i chovatel dle určeného poměru, popř. město až do určité (vyhláškou stanovené) nejvyšší hranice nákladů, chovatel označení provede na vlastní náklady, nicméně bude mít za provedení označení úlevu z místního poplatku ze psů tato úprava vlastně platí již nyní, když vyhláška o místních poplatcích poskytuje chovateli, který psa označí, úlevu z poplatku ve výši 300 Kč na tři roky, byť samotné označení psa je pouze v rovině dobrovolné, u psů toulavých nebo opuštěných závisí pouze na obci, zda k čipování přistoupí a není třeba tuto problematiku řešit cestou vyhlášky; podle zákona hradí označování u těchto psů vždy obec, která má následně právo na náhradu těchto nákladů od chovatele v případě, že se ho podaří dodatečně najít), povinnost trvalého označování lze dle výše uvedeného zákonného zmocnění vztáhnout pouze na psy, nikoli na jiná zvířata. Označování psů může mít smysl pouze se současným zavedením evidence označených psů. Tuto je potřeba nezaměňovat s evidencí psů pro účely místního poplatku ze psů, která je již v současnosti městem vedena v návaznosti na přihlašování občanů k jejich poplatkové povinnosti (na finančním odboru magistrátu), a to dle příslušné vyhlášky o místních poplatcích. Vyhláška by v tomto smyslu stanovila náležitosti, které by byl chovatel povinen městu (prostřednictvím určeného odboru magistrátu) ohlásit a v jaké lhůtě (v návaznosti na lhůty pro provedení označení psa). Mezi hlášenými náležitostmi by byl rovněž doklad o provedení označení psa. 10

11 V souladu s právními předpisy je dohlížení nad dodržováním povinností uložených obecně závaznou vyhláškou obce (tj. i navrhovanou psí vyhláškou) úkolem především obecní policie, v našem případě tedy městské policie, která pro tyto účely disponuje potřebnými oprávněními dle zákona o obecní policii. Porušení povinností uložených vyhláškou obce je pak příslušnými zákony postihováno jako přestupek, resp. (u podnikající fyzické osoby a právnických osob) jako správní delikt. Tyto přestupky a jiné správní delikty projednává příslušný správní orgán podle stejných procesních pravidel jako u jiných správních deliktů. Níže je uveden stručný přehled hlavních sankčních ustanovení, která by se uplatňovala ve vztahu k vyhlášce tvořící předmět tohoto materiálu. Zákon na ochranu zvířat proti týrání Tam, kde jde o povinnost uloženou ve vyhlášce na základě zmocnění uvedeného v tomto zákoně (viz úvod materiálu), půjde o přestupky (správní delikty) podle tohoto zákona, konkrétně pak podle těchto jeho ustanovení: 27 odst. 1 písm. j) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že... nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce. 27a odst. 1 písm. g) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že... nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce. V obou výše uvedených případek je sankcí pokuta až do výše Kč. Přestupkový zákon a zákon o obcích Tam, kde bude pro uložení dané povinnosti ve vyhlášce využito obecného zákonného zmocnění podle 10 zákona o obcích (např. povinnost odstranit znečištění psími exkrementy), je postih řešen dle přestupkového zákona (u fyzických osob), resp. dle zákona o obcích (u podnikajících fyzických osob a u právnických osob) 46 odst. 2 zákona o přestupcích Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za tento přestupek je možné uložit pokutu až Kč. 58 odst. 4 zákona o obcích Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě uvedené v odstavci (tj. právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem), která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce. K posledně uvedenému příkladu zákona o obcích je třeba pro úplnost dodat, že oproti předchozím případům je zde odchylně upravena příslušnost správního orgánu. Správní delikty podle 58 zákona o obcích, resp. ukládání pokut za tyto delikty, náleží do samostatné působnosti obce a příslušným správním orgánem je zde sama rada města (byť samotný postup při ukládání pokuty je standardním správním řízením dle správního řádu). Protože rada města není ze své povahy uzpůsobena pro vedení správního řízení, je možné přenést kompetenci k ukládání pokut na určený odbor magistrátu, jak stanoví 102 odst. 2 písm. k) zákona o obcích. 11

Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Dr. Peter Pastierik Mariánské Lázně,14.3.2013 Dnem 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 246/1992 Sb.,

Více

HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka

HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka HŘBITOVNÍ ŘÁD HŘBITOVA RADOŠOV vydaný Obcí Kyselka V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění I. Úvodní ustanovení 1.1. Úcta k památce zemřelých a účast

Více

A. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt I přesto, že jsou místní poplatky svou povahou daňovými výnosy, je zjevné, že mají svoji specifickou

A. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt I přesto, že jsou místní poplatky svou povahou daňovými výnosy, je zjevné, že mají svoji specifickou problematiky místních poplatků, s důrazem na poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity, a to zejména z hlediska jejich platné právní úpravy, jejich fungování v praxi, a

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA Příloha č. 1 usn. ZM5 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat Zastupitelstvo města Česká Skalice

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ OBCE. Datum: 10. 6. 2010, zdroj: OF 1/2010, rubrika: Ekonomika

ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ OBCE. Datum: 10. 6. 2010, zdroj: OF 1/2010, rubrika: Ekonomika ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ OBCE Datum: 10. 6. 2010, zdroj: OF 1/2010, rubrika: Ekonomika Základní principy obecního hospodaření vycházejí z ústavního rámce uvedeného v čl. 101 odst. 3 Ústavy České republiky

Více

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Praha, únor 2006 aktualizováno v prosinci 2011 OBSAH: Část I. - Obecně

Více

Odpovědi na dotazy k semináři Ukládání sankcí za porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách

Odpovědi na dotazy k semináři Ukládání sankcí za porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách Odpovědi na dotazy k semináři Ukládání sankcí za porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách A) DOTAZY ZASLANÉ PŘED KONÁNÍM SEMINÁŘE Část I. Zodpověděl odbor dozoru a kontroly veřejné

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 104 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (1) K provedení jednoduchých staveb uvedených v odstavci 2 písm.

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 2 PRAXE 2000 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU časopisu Urbanismus a územní rozvoj

STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 2 PRAXE 2000 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU časopisu Urbanismus a územní rozvoj STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 2 PRAXE 2000 PŘÍLOHA INFORMACÍ PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU časopisu Urbanismus a územní rozvoj INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, ČLÁNCÍCH A PUBLIKACÍCH SBÍRKA

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí. Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí Základní ustanovení Vyhláškou se stanoví zásady péče o životní prostředí, čistotu veřejných prostranství

Více

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany pro krajské úřady včetně Magistrátu hlavního města Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor ochrany práv dětí Praha

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 7 A 39/2001-43

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 7 A 39/2001-43 č. j. 7 A 39/2001-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce:

Více

Obec Miletín Obecně závazná vyhláška č.7/2003 O veřejném pořádku a čistotě obce

Obec Miletín Obecně závazná vyhláška č.7/2003 O veřejném pořádku a čistotě obce Obec Miletín Obecně závazná vyhláška č.7/2003 O veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Miletín schválilo dne 26.11.2003 vydat na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. i) a v souladu s ustanovením

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 Vyhláška o zajišťování veřejného pořádku Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 Obce Sudice o zajišťování veřejného pořádku v obci. Tato obecně závazná vyhláška upravuje povinnosti a práva fyzických a právnických

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Ao 7/2010-73 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v

Více

A. Počty podnětů, šetření

A. Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejném ochránci

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Vyhláška o veřejném pořádku

Vyhláška o veřejném pořádku Vyhláška o veřejném pořádku Obecní zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec se na svém 2. zasedání dne 21.01.1992 podle zákona č. 367/90 Sb. 16 usneslo na této vyhlášce. Čl. 1 Základní ustanovení 1) Tato vyhláška

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV.

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV. Důvodová zpráva IV. I. Obecná část A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 123/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 2/2013, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Strakonice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 2/2013, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Strakonice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 2/2013, kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Strakonice Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 11.9.2013

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

ANALÝZA LEGISLATIVNÍ A KOMPETENČNÍ

ANALÝZA LEGISLATIVNÍ A KOMPETENČNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO REALIZACI PROJEKTU ZEFEKTIVNĚNÍ VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY LESŮ PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ANALÝZA LEGISLATIVNÍ A KOMPETENČNÍ V2_00 NÁZEV PROJEKTU: Efektivní řízení a výkon služeb

Více

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Usnesení vlády ČR č. 634 z roku 2011

Více

I/5 Živnostenské podnikání

I/5 Živnostenské podnikání I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (Poznámka ČNB: jde o orientační pracovní pomůcku, která

Více

OBEC ČÁSTKOV. Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích

OBEC ČÁSTKOV. Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích OBEC ČÁSTKOV Zastupitelstvo obce Částkov Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Částkov se na svém zasedání dne 10. 3. 2016 usnesením Č. 08 usneslo vydat

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 36/2011-125 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kw a nižším 1 Obsah 1 Účel sdělení... 3 2

Více

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY 36 Letecká stavba (1) Leteckou stavbou je a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení, b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich

Více

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. )

Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) Podklady k návrhu na zrušení Exekučního řádu ( právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. ) 19.08.2013 10:14 Ústava čl.2 bod 2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Ústava čl.94 bod

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce právní možnosti

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce právní možnosti Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce právní možnosti postihu Hornické muzeum Landek Park 3.11.2011 Ing. René Hellebrand Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava Česká inspekce

Více

Ministerstvo dopravy Odbor agend řidičů Elektronicky, přílohou emailu Dne 11.06.2015. K bodu 3. 15 odst. 5

Ministerstvo dopravy Odbor agend řidičů Elektronicky, přílohou emailu Dne 11.06.2015. K bodu 3. 15 odst. 5 Ministerstvo dopravy Odbor agend řidičů Elektronicky, přílohou emailu Dne 11.06.2015 V příloze Vám zasíláme námitky "Asociace zkušebních komisařů autoškol a dalších pracovníků na úseku registru řidičů",

Více

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce.

Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce. Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Kolaudační řízení rok 2006/2007 Klára Benišová 2 Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

INO/40/01/001831/2009

INO/40/01/001831/2009 INO/40/01/001831/2009 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PRAŽSKÉHO CENTRA KARTOVÝCH SLUŽEB uzavřená mezi následujícími stranami Hlavní město Praha jako Garant a HAGUESS, a.s. jako Správce i OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ...6

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti městské policie

Výroční zpráva o činnosti městské policie Město Hrádek nad Nisou MĚSTSKÁ POLICIE HRÁDEK NAD NISOU Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2013 Obsah: 1. Výroční zpráva za rok 2013 Přílohy: Příloha č. 1 Přehled událostí za rok 2013 Vypracoval(a):

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Aps 9/2013-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

OBEC MYŠTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

OBEC MYŠTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích OBEC MYŠTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Myštice se na svém zasedání dne 12.11. 2010 Usnesením č. 3 usneslo na vydání na základě ust. 14, odst. 2 zákona

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 Zpráva o činnosti městské policie za rok 2014 - Místní záležitosti veřejného pořádku V roce 2014 se na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Nymburka a plnění dalších úkolů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 74/2008-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 25. listopadu 2013 Sp. zn.: 9/2013/SZD/MP Vaše sp.zn.: Pl. ÚS 44/13 Ústavní soud Joštova 8 660 83 Brno Navrhovatel: Skupina senátorů Senátu Parlamentu

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ (dále jen disciplinární řád ) Článek I. - Úvodní ustanovení 1. Disciplinární řád napomáhá tomu, aby členové Českého svazu orientačních sportů (dále jen

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vladimíra Kůrky, Tomáše

Více

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH.

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. Zastupitelstvo Obce Choryně schválilo dne 30.12.2010 podle 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu

Více

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67:

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67: Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je základním

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-07070/2014-ERU V Praze dne 29. července 2014 č. j. 07070-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Sněžné se ve svém zasedání dne 7.7.2003 usneslo vydat na základě ustanovení 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA. Trţní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA. Trţní řád M Ě S T O H L U K H ř b i t o v n í 1 4 0 NAŘÍZENÍ MĚSTA Evidenční číslo: 1/2011 Účinnost od: 24.9.2011 Trţní řád Obsah: Úvodní ustanovení... 2 Vymezení základních pojmů... 2 Rozdělení a umístění tržnic,

Více

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Ze dne 19.12.1949 Částka 088/1949 Účinnost od 01.06.1950 Znění 30.12.1949 280. Zákon ze dne 19. prosince 1949 o územním plánování a výstavbě

Více

Loterie a jiné podobné hry

Loterie a jiné podobné hry MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Loterie a jiné podobné hry Učební texty ke zkušebním otázkám ke zvláštní části úřednické zkoušky Praha 2015 OBSAH 1. Smysl a účel zákona

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření 1. Zpracování osobních údajů řidičů MHD (jména a příjmení) bez jejich souhlasu formou zveřejnění na jízdních dokladech nelze odůvodnit odkazem na ustanovení 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních

Více