VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Dle rozdělovníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Dle rozdělovníku"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Dle rozdělovníku V Praze dne: Sp.zn.: S-ÚMČP /2012/2 Počet stran: 8 Oprávněná úřední osoba: Jindřiška Havlíková Tel: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení Stavebník Hlavní město Praha, IČ: , se sídlem Mariánské nám.2, Praha 1, zastoupený ZAVOS s.r.o., IČ: , se sídlem Vinohradská 2516/28, Praha 2, podal dne žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení do na stavbu nazvanou stavba č ZŠ Zličín-výstavba na pozemcích č.parc. 668/159, 668/168 v k.ú. Zličín (ve stavebním povolení nazvanou Zličín-Základní škola u sportovního hřiště ), které bylo vydáno dne pod č.j.: ÚMČP /2009/VYS/Ha (v právní moci dne ). Předmětná stavba obsahuje: A: stavby v působnosti obecného stavebního úřadu: - SO 01 základní škola 18-ti třídní budova s 1 podzemním a 4 nadzemními podlažími - SO 04 splašková kanalizační přípojka v délce cca 82 m a vnitroareálová splašková kanalizace v délce cca 107 m - SO 05 dešťová kanalizační přípojka v délce cca 72 m a vnitroareálová dešťová kanalizace v délce cca 125 m - SO 10 letní šatny vč. místností pro umístění trafostanice a rozvodny - SO 13 venkovní osvětlení B: stavby v působnosti speciálního stavebního úřadu: - SO 14 komunikace a zpevněné plochy: -areálová komunikace obousměrná se dvěma jízdními pruhy včetně chodníku propojující areál školy s komunikací ul. Míšovická budovanou v rámci stavby Obytný soubor Na Radosti a zakončená obratištěm s bočním nacouváním bude mít charakter místní komunikace III.třídy -20 parkovacích a odstavných stání, z toho 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně nových zpevněných ploch -samostatný chodník na východní straně stavby bude mít charakter místní komunikace IV.třídy Pracoviště: Španielova 1280, Praha-Řepy tel.: fax:

2 2 Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení. Podáním žádost se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. K žádosti bylo doloženo, že došlo k přechodu práv ke stavbě ze stavebníka Městská část Praha-Zličín na stavebníka Hlavní město Praha. Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 17, jako obecný stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a současně jako speciální stavební úřad ve věcech komunikací příslušný dle ustanovení 40 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a předpisů, ust. 15 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.prahy, kterou se vydává Statut hl.m.prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, oznamuje podle 47 odst.1 zákona č. 500/2006 Sb., o správním řízení a v souladu s 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zahájení řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení. Jelikož stavebnímu je rozestavěná stavba dobře známa, upouští ve smyslu 112 odst.2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě stavby. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit své námitky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení, podáním na zdejší stavební úřad, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout před vydáním rozhodnutí u odboru výstavby v ul. Španielova 1280, Praha-Řepy. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) jsou účastníci řízení o zahájení řízení v souladu s 144 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvědomováni veřejnou vyhláškou a písemnost je účastníkům řízení dle 27 odst. 2 správního řádu v řízení doručována v souladu s 144 odst.6 správního řádu veřejnou vyhláškou. Upozornění: Právní účinky doručení oznámení veřejnou vyhláškou se odvozují od zveřejnění na úřední desce. ( 25 odst.3 správního řádu). Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na úředních deskách více územně správních celků, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Otisk úředního razítka Jindřiška Havlíková referentka odboru výstavby

3 3 Vydání příslušného rozhodnutí podléhá správnímu poplatku v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a sice dle sazebníku správních poplatků jako přílohy tohoto zákona, položky 17 odst. 2) ve výši 300,-Kč. Doklad o uhrazení doručte na odbor výstavby před vydáním rozhodnutí. Vypraveno dne. Vyvěšeno dne.. Sejmuto dne: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení.. Razítko Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od do. Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení.. Razítko Rozdělovník: I. Účastníci řízení (dle 27 odst.1 písm.a) správního řádu) doručení do vlastních rukou -Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, v zastoupení: ZAVOS spol. s r.o., Helena Zvánovcová, Vinohradská 2516/28, Praha 2 II. Účastníci stavebního řízení (dle 27 odst.2 správního řádu) doručení veřejnou vyhláškou na: 1. Úřední desce úřadu Městské části Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha 5-Zličín (spolu se žádostí o vyvěšení formou veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a s žádostí o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí Odboru výstavby Úřadu MČ Praha 17 a dále o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) 2. Úřední desce úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy- Zličín (spolu se žádostí o vyvěšení formou veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a s žádostí o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí Odboru výstavby Úřadu MČ Praha 17 a dále o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) -Městská část Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha-Zličín -CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s., Na Strži 1702/65, Praha 4-Nusle -Veronika Adamcová, Kocianova 1586/4, Praha-Stodůlky, AmQuest Praha s.r.o.,na Parcelách 207, Středokluky, Andrey Malyshev & partners s.r.o., Vřesovická 429/1, Praha-Zličín, Ing. Veronika Baumruková,Na Výsluní 508, Zruč-Senec, Zruč,

4 4 -Alexey Belokopytov, U Demartinky 2561/1a, Praha-Smíchov, Denis Belucz, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Jan Benešovský, K. Kučery 245/2, Karlovy Vary, Dvory, Jana Benešovská Rýznerová, Dražovice 259, Dražovice, Petr Blažek,Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Lenka Blažková,Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Ing. Jan Bouček, Západní 95, Horoušany, Horoušánky, Michaela Boučková, Spalova 2257, Rakovník II, Ing. Pavel Bouda, Jasanová 1964, Hostivice, Ivana Boudová, Jasanová 1964, Hostivice, Radek Bureš, Matoušova 1552/18, Praha-Smíchov, Thomas Joseph Carey 48 Ravenscar Road, Surbiton Surrey, Spojené království -Ivana Carey, Pod Hájem 384, Králův Dvůr, Eva Cermanová, Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Radka Chalupová, Spěšného 981, Roztoky, Ing. Jaroslav Cír, Čsl. Armády 163, Litvínov, Hamr, Ing. Alena Círová, Čsl. Armády 163, Litvínov, Hamr, Barbora Čejková, Patočkova 1413/31, Praha-Břevnov, Vít Čermák, Mrkvičkova 1364/11, Praha-Řepy, Petr Čermák, Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Kamila Čermáková, Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Ing. Daniel Černohorský, Kejzlarova 1325/4, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mgr. Simona Červinková, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Dagmar Dandová, Vřesovická 430/2, Praha-Zličín, Alina Degtiareva, Janského 2441/7, Praha-Stodůlky, Martin Dejmal, Františka Křížka 403/16, Praha-Holešovice, Lucie Dejmalová, Vřesovická 430/2, Praha-Zličín, Dušan Delibašič, J. z Poděbrad 405/48, Šumperk, Sylva Kleinová, J. z Poděbrad 405/48, Šumperk, MUDr. Gabriela Dipoldová, Janáčkova 568/8, Mariánské Lázně, Kateřina Dlouhá, Pod Klikovkou 2677/3, Praha-Smíchov, Jaroslav Dohnal, Rokytnice 164, Rokytnice, Tomáš Dolejš, Na Radosti 383/66, Praha-Zličín, Michal Doležal, Drimlova 2513/1, Praha-Stodůlky, Przemysław Tomasz Dominiak, ul. Turzynska 25 m. 39, Lodz, Polsko -Petra Dragounová, Brunclíkova 1828/7, Praha-Břevnov, Petra Drahokoupilová,Nová 1406/36, Ústí Nad Labem, Střekov, Antonín Drašil, U Hřiště 85, Oloví, Ján Dudáš, Priekopnícka 10749/26, Bratislava, Podunajské Biskupice, Slovensko -Ivana Dvořáková, Vřesovická 429/1, Praha-Zličín, Elcomsoft s.r.o., Čs.armády 371/11, Praha-Bubeneč, ENDEAVOUR PROPERTY INVESTMENT s.r.o., Přádova 2089/6, Praha-Libeň, Kateřina Ficková, Průchova 681/33, Praha-Košíře, Aleš Fiedler, Olešná 188, Olešná, Václav Fiedler, Olešná 177, Olešná, Ing. Michal Filip, Josefa Suka 2237, Dvůr Králové Nad Labem, Lenka Filipová DiS., Na Hrázi 3336/63, Znojmo, Jiří Forst, Vondroušova 1172/24, Praha-Řepy, Elmira Frolenkova, Dobříč 33, Dobříč, RNDr. Jaroslav Fukala, Na Poříčí 1758/14, Praha-Nové Město,

5 5 -Ing. Iva Fukalová, Levá 392/19, Praha-Podolí, Galanthus s.r.o., Soukenická 1087/8, Praha-Nové Město, Vladimir Michajlovič Gašparik, Andělská Hora 10, Andělská Hora, Neli Gindina, Litevská 2604, Kladno, Kročehlavy, GMX Tech, s.r.o., Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Valeri Gorbatchouk 10, Andělská Hora, Dagmar Habřinská, Španielova 1297/84, Praha-Řepy, Ing. Pavel Hajný, Vřesovická 429/5, Praha-Zličín, PaedDr. Lenka Hálková, Kolová 206, Kolová, Christian Hallmann, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Kateřina Hallmann, Jiráskova 378, Dobřichovice, Monika Hebr, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Václav Hebr, Jedomělice 55, Jedomělice, Ing. Roman Hladej, Pod Morávií 1316/16, Kopřivnice, Blanka Hladejová, Pod Morávií 1316/16, Kopřivnice, Mgr. Lucie Horáková, V Ladech 285, Praha-Šeberov, Rudolf Hylský, Hradeckých 1604/1, Praha-Nusle, Pavla Hylská, Werichova 1145/25, Praha-Hlubočepy, MUDr. Martin Hynek, Vřesovická 430/6, Praha-Zličín, MUDr. Markéta Hynková, Vršovická 842/35, Praha-Vršovice, INFOCENTR Praha s.r.o.,politických vězňů 934/15, Praha-Nové Město, Veronika Jakubcová, Holečkova 876/81, Praha-Smíchov, Ing. Ivana Jandlová, Lípová 380/15, Rousínov, Zdeněk Janoušek, Španielova 1250/98, Praha-Řepy, Lenka Janoušková, Španielova 1250/98, Praha-Řepy, KAROLINA 2000, spol. s r.o., U Demartinky 2561/1a, Praha-Smíchov, Kavalírka s.r.o.,svornosti 811/30, Praha-Smíchov, Ing. Zdeněk Koblih, Masná 703/7, Praha-Staré Město, Ing. Hana Koblihová, Modrá 1979/6, Praha-Stodůlky, Jan Kocián, Tylovická 207/2, Praha-Zličín, Jáchym Kocman, Jaselská 469/36, Praha-Bubeneč, Michaela Kořánková, P. Bezruče 769, Milevsko, RNDr. Libor Kořistka, Ve Višňovce 308/36, Praha-Ruzyně, Lenka Kořistková, Řetězokovářů 260/5, Praha-Řepy, Tomáš Kosán, Heydukova 1220/16, Praha-Libeň, Sergiy Kosternoy, Makeevka, Zeljony13/95, 86156, Ukrajina -Renata Kotrčová, Symfonická 1425/1, Praha-Stodůlky, Mária Kovalčiková, Nad Turbovou 1115/26, Praha-Košíře, Martin Kožár, Zakarpatská 1811/20, Rožnava, Slovensko -Pavel Krejčí, Štěpánkova 1016/2, Praha-Košíře, Jitka Krejčí, Štěpánská 648/29, Praha-Nové Město, Jakub Kremsa, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Hana Kremsová, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Milan Kryl, Malostranské Nám. 37/23, Praha-Malá Strana, Jana Krylová, Malostranské Nám. 37/23, Praha-Malá Strana, Jitka Kubalová, Slunečná 3642/13, Hodonín, Lucie Kučerová, Vřesovická 429/5, Praha-Zličín, Ing. Gabriela Kulhanová, Školní 232, Nové Sedlo, Loučky, Ing. Radim Kvasnica, Hybešova 520/4, Praha-Karlín, Mgr. Blanka Kvasnicová, Na Hroudě 1865/71, Praha-Strašnice,

6 6 -Iva Lacinová, Vřesovická 429/5, Praha, Zličín, Mgr. Zdeněk Lubenský, Sluneční nám. 2580/13, Praha-Stodůlky, MUDr. David Macharáček, Mrkvičkova 1367/5, Praha-Řepy, Mgr. Nikola Macharáčková, Mrkvičkova 1367/5, Praha-Řepy, Hana Majdánková, Vřesovická 430/2, Praha-Zličín, Tatiana Makhankova, Raichlova 2609/15, Praha-Stodůlky, Lucie Mayová, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Tomáš Michalička, Na Studánkách 935, Jaroměř, Pražské Předměstí, Ing. Adi Mihardja, Vřesovická 430/2, Praha-Zličín, Lýdie Mihardja, Vřesovická 430/2, Praha-Zličín, RNDr. Eduard Muřický, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Mgr. Marie Muřická, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Libor Mutinský, Augustinova 2085/29, Praha-Chodov, Jiří Navrátil, Uničovská 2136/87, Šternberk, Lada Navrátil, Blahoslavova 966/20, Valašské Meziříčí, Tomáš Nedělka, Na Fialce II 1629/104, Praha- Řepy, MUDr. Tereza Nedělková, Petřvald 1-Petřvald 320, Petřvald, Milan Novák, Zelená 407, Luštěnice, Zelená, Jiří Palička, Za Opusem 1230, Praha-Zbraslav, Ing. Ladislav Pavelek, Sídliště 9.Května 232, Sázava, Naďa Paveleková, Sídliště 9.Května 372, Sázava, Ing. Petr Pavlousek, Vřesovická 430/6, Praha-Zličín, Ing. Ruth Peelmanová, Kouřimská 2347/24, Praha-Vinohrady, Ladislav Petráček, Plzeňská 2823/226, Praha-Smíchov, Stanislava Petráčková, Plzeňská 2823/226, Praha-Smíchov, Petr Pinkas, Sokolská 434, Nové Město Nad Metují, Dominika Pinkasová, Smiřická 23, Holohlavy, Jan Podrapský, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Jitka Pokludová, Seydlerova 2150/5, Praha-Stodůlky, Bc. Roman Polák, Čistovická 1700/62, Praha-Řepy, Ing Zuzana Poláková, Čistovická 1700/62, Praha-Řepy, Jan Pořízek, Krynická 494/7, Praha-Troja, Martina Pořízková, Na Žertvách 2230/42, Praha-Libeň, Eva Požárová, V Dolině 1154/1, Praha-Michle, Pražský, s.r.o., Zličínská 2275/28, Praha-Břevnov, PROFI- T.A., s.r.o., Českolipská 391/22, Praha, Střížkov, Ing. Karel Prokeš, Dubné 144, Dubné, Mgr. Věra Prokešová, Dubné 144, Dubné, Jan Prušák, Vilímovská 672/12, Praha-Dejvice, Ing. Bronislava Prušáková, Tylovická 200/9, Praha-Zličín, Lucie Purkertová, Slunečná 420, Police Nad Metují, Velká Ledhuje, Ing. Vítězslav Raszka, Laudova 1384/29, Praha-Řepy, Ing. Martina Raszková, Laudova 1384/29, Praha-Řepy, Lukáš Rejl, Pod Kesnerkou 2316/49, Praha-Smíchov, Táňa Rudolská, Fantova 1756/11, Praha-Stodůlky, Ruslink Group s.r.o., Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Martina Růžková, Na Plzeňce 302, Dobřichovice, Zuzana Rychnovská, Benešovo náměstí 2525, Pardubice, Zelené Předměstí, Václav Rynda, Nad Alejí 1737/12, Praha-Břevnov, Jana Ryndová, Nad Alejí 1737/12, Praha-Břevnov,

7 7 -Jiří Říha, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Ing. Marie Sadílková, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Babeta Schneiderová, Ke Kurtům 375/19, Praha-Písnice, Mgr. Elena Schneiderová, U Říčanky 1108/15, Praha-Uhříněves, Vlastimil Sellák, Vlachova 1507/16, Praha-Stodůlky, SEVILLA-JALTA Karlovy Vary, s.r.o., Chebská 274/95, Karlovy Vary, Dvory, Ing. Martin Silvička, Kal 8, Klatovy, Kal, Zdeněk Sláma, Česká 243/20, Františkovy Lázně, Dana Slámová, Česká 243/20, Františkovy Lázně, Smirnova Company s.r.o., Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Daniela Sochorová, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Ing. Antonín Solař, Severovýchod 496/10, Zábřeh, Pavla Solařová, Severovýchod 496/10, Zábřeh, Ing. Petr Suchánek, Mrkvičkova 1363/13, Praha-Řepy, Barbora Suchánková, Vigantice 188, Vigantice, Libor Sýkora, Čelakovského 975, Rakovník II, Alena Sýkorová, Čelakovského 975, Rakovník II, Petr Ščuka, Hlavní 18/39, Břeclav, Poštorná, Miroslav Širůček, Polská 2555, Kladno, Kročehlavy, Martin Šmat, Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Ing. Jiří Šmíd, Slavašovská 258/2, Beroun-Závodí, Jana Šmídová, Slavašovská 258/2, Beroun-Závodí, Alena Štemberová, Janského 2444/1, Praha-Stodůlky, Ondřej Štos, Přeloučská 214, Pardubice, Staré Čívice, Ing. Michal Šubrt, Sportovní 140, Vrchlabí, Podhůří, Alice Švehlová, Na Moklině 671/30, Praha-Řepy, Tibor Tesař, Amforová 1888/38, Praha-Stodůlky, Antonín Tesařík, Vřesovická 429/1, Praha-Zličín, Tamara Tesaříková, Vřesovická 429/1, Praha-Zličín, Veronika Turčeková, Na hôrke 9, Nitra, Slovensko -Mgr. Lenka Tyllová, Ledce 246, Ledce, Jaroslav Uher, Jelínkova 1878, Sokolov, Marie Uhrová, Jelínkova 1878, Sokolov, Jan Vachoušek, Alšova 171/15, Bílina, Újezdské Předměstí, MartinValter, Ledská 64, Hřbiny-Ledská, Ledská, Lenka Valterová, Ledská 64, Hřbiny-Ledská, Ledská, JUDr. Marek Vaník, Na Kovárně 1093/3, Plzeň-Doubravka, akad.mal. Markéta Venhodová, Heleny Malířové 285/2, Praha-Břevnov, Ing. Roman Větrovský, Eliášova 331/7, Praha-Dejvice, Petr Vinduška, Slávy Horníka 1022/16, Praha-Košíře, Petra Vindušková, Pod Kavalírkou 489/36, Praha-Košíře, Ing. Miroslav Virág Kalinčiakova 10, Zlaté Moravce, Slovensko -Ing. Miroslava Vigárová, Janka Krála 533/33, Nemecká , Slovensko -Ing. Karel Vopařil CSc., Švermova 1383/26, Beroun-Město, Petr Vrána, Na Výsluní 229/11, Dalovice, Martin Všetečka, Náměstí 7, Mlázovice, Mgr. Dagmar Všetečková, Filkukova 1366/24, Brno-Řečkovice, Michal Welser, Osiková 1701/19a, České Budějovice 6, Petr Záruba, Bělkovice-Lašťany 390, Bělkovice-Lašťany, Hana Zárubová, Bělkovice-Lašťany 390, Bělkovice-Lašťany,

8 8 -Renáta Zedníková, Makovského 1341/12, Praha-Řepy, PhDr. Libor Zeman, Fojtíkova 2404, Rakovník II, Ladislav Zemanec, Školní 1820, Rakovník II, Jaroslava Zemancová, Školní 1820, Rakovník II, Ekaterina Zhukova, Vajnera 15-74, Jekatěrinbug, Rusko -Ruth Zimmermann Ahad Haam 22, Hadera 38224, Izrael -Mgr. Hana Zvonková, Bezručova 650/28, Mikulov, Dotčený orgán: -Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, Praha 1 -Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, OHDM, Veltruská 558/29, Praha 9 -Hlavní město Praha, MHMP, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, Praha 1 -Obor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 17-Řepy Ostatní: -PVK, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10-Hostivař -PREdistribuce, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 -Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 -ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4 -TSK hl.m.prahy, Řásnovka 8, Praha 1 Spisy P 668/159, 668/168 Zl

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky"

OZNÁMENÍ. Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky Váš dopis: Spis. zn.: Výst/3011/2014/Ta Počet listů dok.: 3 Naše č.j.: Výst/3011/2014-3 Počet příloh: 1 Vyřizuje: Naděžda Täuberová Počet listů příloh: 1 Tel.: 465 461 939 Spisový znak: 328.3 E-mail: nada.tauberova@chocen-mesto.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/2400/2009/OST/KOTAS V Praze dne 16.12.2011 Č.J.: P4/128262/11/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/37682-11/4806-2011/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 17.10.2011

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux0070hj2* CRDUX0070HJ2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0924/13-12/Fm V Olomouc dne 1. dubna 2014 Č. j.: DUCR-19179/14/Fm Telefon: +420 972 741

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O z n á m e n í o zahájení stavebního řízení svolání ústního jednání a místního šetření. Městský úřad Třeboň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O z n á m e n í o zahájení stavebního řízení svolání ústního jednání a místního šetření. Městský úřad Třeboň Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel. 384 342 177, fax 384 342 178 e-mail: rostislav.prochazka@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j.: ŽP 2944/2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 25.3.2011 Č.J.: 479/11-330 VYŘIZUJE: Yveta Jančová TEL.: 519 361 578 FAX: 519

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í :

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í : Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 215, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 108798/2013/HA/Ma MMHK/131226/2014 Jiří Marek oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 634

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více