VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Dle rozdělovníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Dle rozdělovníku"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Dle rozdělovníku V Praze dne: Sp.zn.: S-ÚMČP /2012/2 Počet stran: 8 Oprávněná úřední osoba: Jindřiška Havlíková Tel: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení Stavebník Hlavní město Praha, IČ: , se sídlem Mariánské nám.2, Praha 1, zastoupený ZAVOS s.r.o., IČ: , se sídlem Vinohradská 2516/28, Praha 2, podal dne žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení do na stavbu nazvanou stavba č ZŠ Zličín-výstavba na pozemcích č.parc. 668/159, 668/168 v k.ú. Zličín (ve stavebním povolení nazvanou Zličín-Základní škola u sportovního hřiště ), které bylo vydáno dne pod č.j.: ÚMČP /2009/VYS/Ha (v právní moci dne ). Předmětná stavba obsahuje: A: stavby v působnosti obecného stavebního úřadu: - SO 01 základní škola 18-ti třídní budova s 1 podzemním a 4 nadzemními podlažími - SO 04 splašková kanalizační přípojka v délce cca 82 m a vnitroareálová splašková kanalizace v délce cca 107 m - SO 05 dešťová kanalizační přípojka v délce cca 72 m a vnitroareálová dešťová kanalizace v délce cca 125 m - SO 10 letní šatny vč. místností pro umístění trafostanice a rozvodny - SO 13 venkovní osvětlení B: stavby v působnosti speciálního stavebního úřadu: - SO 14 komunikace a zpevněné plochy: -areálová komunikace obousměrná se dvěma jízdními pruhy včetně chodníku propojující areál školy s komunikací ul. Míšovická budovanou v rámci stavby Obytný soubor Na Radosti a zakončená obratištěm s bočním nacouváním bude mít charakter místní komunikace III.třídy -20 parkovacích a odstavných stání, z toho 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně nových zpevněných ploch -samostatný chodník na východní straně stavby bude mít charakter místní komunikace IV.třídy Pracoviště: Španielova 1280, Praha-Řepy tel.: fax:

2 2 Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení. Podáním žádost se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. K žádosti bylo doloženo, že došlo k přechodu práv ke stavbě ze stavebníka Městská část Praha-Zličín na stavebníka Hlavní město Praha. Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 17, jako obecný stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a současně jako speciální stavební úřad ve věcech komunikací příslušný dle ustanovení 40 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a předpisů, ust. 15 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.prahy, kterou se vydává Statut hl.m.prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, oznamuje podle 47 odst.1 zákona č. 500/2006 Sb., o správním řízení a v souladu s 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zahájení řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení. Jelikož stavebnímu je rozestavěná stavba dobře známa, upouští ve smyslu 112 odst.2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě stavby. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit své námitky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení, podáním na zdejší stavební úřad, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout před vydáním rozhodnutí u odboru výstavby v ul. Španielova 1280, Praha-Řepy. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) jsou účastníci řízení o zahájení řízení v souladu s 144 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvědomováni veřejnou vyhláškou a písemnost je účastníkům řízení dle 27 odst. 2 správního řádu v řízení doručována v souladu s 144 odst.6 správního řádu veřejnou vyhláškou. Upozornění: Právní účinky doručení oznámení veřejnou vyhláškou se odvozují od zveřejnění na úřední desce. ( 25 odst.3 správního řádu). Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na úředních deskách více územně správních celků, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Otisk úředního razítka Jindřiška Havlíková referentka odboru výstavby

3 3 Vydání příslušného rozhodnutí podléhá správnímu poplatku v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a sice dle sazebníku správních poplatků jako přílohy tohoto zákona, položky 17 odst. 2) ve výši 300,-Kč. Doklad o uhrazení doručte na odbor výstavby před vydáním rozhodnutí. Vypraveno dne. Vyvěšeno dne.. Sejmuto dne: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení.. Razítko Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od do. Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení.. Razítko Rozdělovník: I. Účastníci řízení (dle 27 odst.1 písm.a) správního řádu) doručení do vlastních rukou -Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, v zastoupení: ZAVOS spol. s r.o., Helena Zvánovcová, Vinohradská 2516/28, Praha 2 II. Účastníci stavebního řízení (dle 27 odst.2 správního řádu) doručení veřejnou vyhláškou na: 1. Úřední desce úřadu Městské části Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha 5-Zličín (spolu se žádostí o vyvěšení formou veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a s žádostí o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí Odboru výstavby Úřadu MČ Praha 17 a dále o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) 2. Úřední desce úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy- Zličín (spolu se žádostí o vyvěšení formou veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a s žádostí o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí Odboru výstavby Úřadu MČ Praha 17 a dále o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) -Městská část Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha-Zličín -CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s., Na Strži 1702/65, Praha 4-Nusle -Veronika Adamcová, Kocianova 1586/4, Praha-Stodůlky, AmQuest Praha s.r.o.,na Parcelách 207, Středokluky, Andrey Malyshev & partners s.r.o., Vřesovická 429/1, Praha-Zličín, Ing. Veronika Baumruková,Na Výsluní 508, Zruč-Senec, Zruč,

4 4 -Alexey Belokopytov, U Demartinky 2561/1a, Praha-Smíchov, Denis Belucz, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Jan Benešovský, K. Kučery 245/2, Karlovy Vary, Dvory, Jana Benešovská Rýznerová, Dražovice 259, Dražovice, Petr Blažek,Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Lenka Blažková,Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Ing. Jan Bouček, Západní 95, Horoušany, Horoušánky, Michaela Boučková, Spalova 2257, Rakovník II, Ing. Pavel Bouda, Jasanová 1964, Hostivice, Ivana Boudová, Jasanová 1964, Hostivice, Radek Bureš, Matoušova 1552/18, Praha-Smíchov, Thomas Joseph Carey 48 Ravenscar Road, Surbiton Surrey, Spojené království -Ivana Carey, Pod Hájem 384, Králův Dvůr, Eva Cermanová, Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Radka Chalupová, Spěšného 981, Roztoky, Ing. Jaroslav Cír, Čsl. Armády 163, Litvínov, Hamr, Ing. Alena Círová, Čsl. Armády 163, Litvínov, Hamr, Barbora Čejková, Patočkova 1413/31, Praha-Břevnov, Vít Čermák, Mrkvičkova 1364/11, Praha-Řepy, Petr Čermák, Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Kamila Čermáková, Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Ing. Daniel Černohorský, Kejzlarova 1325/4, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mgr. Simona Červinková, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Dagmar Dandová, Vřesovická 430/2, Praha-Zličín, Alina Degtiareva, Janského 2441/7, Praha-Stodůlky, Martin Dejmal, Františka Křížka 403/16, Praha-Holešovice, Lucie Dejmalová, Vřesovická 430/2, Praha-Zličín, Dušan Delibašič, J. z Poděbrad 405/48, Šumperk, Sylva Kleinová, J. z Poděbrad 405/48, Šumperk, MUDr. Gabriela Dipoldová, Janáčkova 568/8, Mariánské Lázně, Kateřina Dlouhá, Pod Klikovkou 2677/3, Praha-Smíchov, Jaroslav Dohnal, Rokytnice 164, Rokytnice, Tomáš Dolejš, Na Radosti 383/66, Praha-Zličín, Michal Doležal, Drimlova 2513/1, Praha-Stodůlky, Przemysław Tomasz Dominiak, ul. Turzynska 25 m. 39, Lodz, Polsko -Petra Dragounová, Brunclíkova 1828/7, Praha-Břevnov, Petra Drahokoupilová,Nová 1406/36, Ústí Nad Labem, Střekov, Antonín Drašil, U Hřiště 85, Oloví, Ján Dudáš, Priekopnícka 10749/26, Bratislava, Podunajské Biskupice, Slovensko -Ivana Dvořáková, Vřesovická 429/1, Praha-Zličín, Elcomsoft s.r.o., Čs.armády 371/11, Praha-Bubeneč, ENDEAVOUR PROPERTY INVESTMENT s.r.o., Přádova 2089/6, Praha-Libeň, Kateřina Ficková, Průchova 681/33, Praha-Košíře, Aleš Fiedler, Olešná 188, Olešná, Václav Fiedler, Olešná 177, Olešná, Ing. Michal Filip, Josefa Suka 2237, Dvůr Králové Nad Labem, Lenka Filipová DiS., Na Hrázi 3336/63, Znojmo, Jiří Forst, Vondroušova 1172/24, Praha-Řepy, Elmira Frolenkova, Dobříč 33, Dobříč, RNDr. Jaroslav Fukala, Na Poříčí 1758/14, Praha-Nové Město,

5 5 -Ing. Iva Fukalová, Levá 392/19, Praha-Podolí, Galanthus s.r.o., Soukenická 1087/8, Praha-Nové Město, Vladimir Michajlovič Gašparik, Andělská Hora 10, Andělská Hora, Neli Gindina, Litevská 2604, Kladno, Kročehlavy, GMX Tech, s.r.o., Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Valeri Gorbatchouk 10, Andělská Hora, Dagmar Habřinská, Španielova 1297/84, Praha-Řepy, Ing. Pavel Hajný, Vřesovická 429/5, Praha-Zličín, PaedDr. Lenka Hálková, Kolová 206, Kolová, Christian Hallmann, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Kateřina Hallmann, Jiráskova 378, Dobřichovice, Monika Hebr, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Václav Hebr, Jedomělice 55, Jedomělice, Ing. Roman Hladej, Pod Morávií 1316/16, Kopřivnice, Blanka Hladejová, Pod Morávií 1316/16, Kopřivnice, Mgr. Lucie Horáková, V Ladech 285, Praha-Šeberov, Rudolf Hylský, Hradeckých 1604/1, Praha-Nusle, Pavla Hylská, Werichova 1145/25, Praha-Hlubočepy, MUDr. Martin Hynek, Vřesovická 430/6, Praha-Zličín, MUDr. Markéta Hynková, Vršovická 842/35, Praha-Vršovice, INFOCENTR Praha s.r.o.,politických vězňů 934/15, Praha-Nové Město, Veronika Jakubcová, Holečkova 876/81, Praha-Smíchov, Ing. Ivana Jandlová, Lípová 380/15, Rousínov, Zdeněk Janoušek, Španielova 1250/98, Praha-Řepy, Lenka Janoušková, Španielova 1250/98, Praha-Řepy, KAROLINA 2000, spol. s r.o., U Demartinky 2561/1a, Praha-Smíchov, Kavalírka s.r.o.,svornosti 811/30, Praha-Smíchov, Ing. Zdeněk Koblih, Masná 703/7, Praha-Staré Město, Ing. Hana Koblihová, Modrá 1979/6, Praha-Stodůlky, Jan Kocián, Tylovická 207/2, Praha-Zličín, Jáchym Kocman, Jaselská 469/36, Praha-Bubeneč, Michaela Kořánková, P. Bezruče 769, Milevsko, RNDr. Libor Kořistka, Ve Višňovce 308/36, Praha-Ruzyně, Lenka Kořistková, Řetězokovářů 260/5, Praha-Řepy, Tomáš Kosán, Heydukova 1220/16, Praha-Libeň, Sergiy Kosternoy, Makeevka, Zeljony13/95, 86156, Ukrajina -Renata Kotrčová, Symfonická 1425/1, Praha-Stodůlky, Mária Kovalčiková, Nad Turbovou 1115/26, Praha-Košíře, Martin Kožár, Zakarpatská 1811/20, Rožnava, Slovensko -Pavel Krejčí, Štěpánkova 1016/2, Praha-Košíře, Jitka Krejčí, Štěpánská 648/29, Praha-Nové Město, Jakub Kremsa, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Hana Kremsová, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Milan Kryl, Malostranské Nám. 37/23, Praha-Malá Strana, Jana Krylová, Malostranské Nám. 37/23, Praha-Malá Strana, Jitka Kubalová, Slunečná 3642/13, Hodonín, Lucie Kučerová, Vřesovická 429/5, Praha-Zličín, Ing. Gabriela Kulhanová, Školní 232, Nové Sedlo, Loučky, Ing. Radim Kvasnica, Hybešova 520/4, Praha-Karlín, Mgr. Blanka Kvasnicová, Na Hroudě 1865/71, Praha-Strašnice,

6 6 -Iva Lacinová, Vřesovická 429/5, Praha, Zličín, Mgr. Zdeněk Lubenský, Sluneční nám. 2580/13, Praha-Stodůlky, MUDr. David Macharáček, Mrkvičkova 1367/5, Praha-Řepy, Mgr. Nikola Macharáčková, Mrkvičkova 1367/5, Praha-Řepy, Hana Majdánková, Vřesovická 430/2, Praha-Zličín, Tatiana Makhankova, Raichlova 2609/15, Praha-Stodůlky, Lucie Mayová, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Tomáš Michalička, Na Studánkách 935, Jaroměř, Pražské Předměstí, Ing. Adi Mihardja, Vřesovická 430/2, Praha-Zličín, Lýdie Mihardja, Vřesovická 430/2, Praha-Zličín, RNDr. Eduard Muřický, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Mgr. Marie Muřická, Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Libor Mutinský, Augustinova 2085/29, Praha-Chodov, Jiří Navrátil, Uničovská 2136/87, Šternberk, Lada Navrátil, Blahoslavova 966/20, Valašské Meziříčí, Tomáš Nedělka, Na Fialce II 1629/104, Praha- Řepy, MUDr. Tereza Nedělková, Petřvald 1-Petřvald 320, Petřvald, Milan Novák, Zelená 407, Luštěnice, Zelená, Jiří Palička, Za Opusem 1230, Praha-Zbraslav, Ing. Ladislav Pavelek, Sídliště 9.Května 232, Sázava, Naďa Paveleková, Sídliště 9.Května 372, Sázava, Ing. Petr Pavlousek, Vřesovická 430/6, Praha-Zličín, Ing. Ruth Peelmanová, Kouřimská 2347/24, Praha-Vinohrady, Ladislav Petráček, Plzeňská 2823/226, Praha-Smíchov, Stanislava Petráčková, Plzeňská 2823/226, Praha-Smíchov, Petr Pinkas, Sokolská 434, Nové Město Nad Metují, Dominika Pinkasová, Smiřická 23, Holohlavy, Jan Podrapský, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Jitka Pokludová, Seydlerova 2150/5, Praha-Stodůlky, Bc. Roman Polák, Čistovická 1700/62, Praha-Řepy, Ing Zuzana Poláková, Čistovická 1700/62, Praha-Řepy, Jan Pořízek, Krynická 494/7, Praha-Troja, Martina Pořízková, Na Žertvách 2230/42, Praha-Libeň, Eva Požárová, V Dolině 1154/1, Praha-Michle, Pražský, s.r.o., Zličínská 2275/28, Praha-Břevnov, PROFI- T.A., s.r.o., Českolipská 391/22, Praha, Střížkov, Ing. Karel Prokeš, Dubné 144, Dubné, Mgr. Věra Prokešová, Dubné 144, Dubné, Jan Prušák, Vilímovská 672/12, Praha-Dejvice, Ing. Bronislava Prušáková, Tylovická 200/9, Praha-Zličín, Lucie Purkertová, Slunečná 420, Police Nad Metují, Velká Ledhuje, Ing. Vítězslav Raszka, Laudova 1384/29, Praha-Řepy, Ing. Martina Raszková, Laudova 1384/29, Praha-Řepy, Lukáš Rejl, Pod Kesnerkou 2316/49, Praha-Smíchov, Táňa Rudolská, Fantova 1756/11, Praha-Stodůlky, Ruslink Group s.r.o., Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Martina Růžková, Na Plzeňce 302, Dobřichovice, Zuzana Rychnovská, Benešovo náměstí 2525, Pardubice, Zelené Předměstí, Václav Rynda, Nad Alejí 1737/12, Praha-Břevnov, Jana Ryndová, Nad Alejí 1737/12, Praha-Břevnov,

7 7 -Jiří Říha, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Ing. Marie Sadílková, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Babeta Schneiderová, Ke Kurtům 375/19, Praha-Písnice, Mgr. Elena Schneiderová, U Říčanky 1108/15, Praha-Uhříněves, Vlastimil Sellák, Vlachova 1507/16, Praha-Stodůlky, SEVILLA-JALTA Karlovy Vary, s.r.o., Chebská 274/95, Karlovy Vary, Dvory, Ing. Martin Silvička, Kal 8, Klatovy, Kal, Zdeněk Sláma, Česká 243/20, Františkovy Lázně, Dana Slámová, Česká 243/20, Františkovy Lázně, Smirnova Company s.r.o., Vřesovická 429/3, Praha-Zličín, Daniela Sochorová, Vřesovická 429/7, Praha-Zličín, Ing. Antonín Solař, Severovýchod 496/10, Zábřeh, Pavla Solařová, Severovýchod 496/10, Zábřeh, Ing. Petr Suchánek, Mrkvičkova 1363/13, Praha-Řepy, Barbora Suchánková, Vigantice 188, Vigantice, Libor Sýkora, Čelakovského 975, Rakovník II, Alena Sýkorová, Čelakovského 975, Rakovník II, Petr Ščuka, Hlavní 18/39, Břeclav, Poštorná, Miroslav Širůček, Polská 2555, Kladno, Kročehlavy, Martin Šmat, Vřesovická 430/4, Praha-Zličín, Ing. Jiří Šmíd, Slavašovská 258/2, Beroun-Závodí, Jana Šmídová, Slavašovská 258/2, Beroun-Závodí, Alena Štemberová, Janského 2444/1, Praha-Stodůlky, Ondřej Štos, Přeloučská 214, Pardubice, Staré Čívice, Ing. Michal Šubrt, Sportovní 140, Vrchlabí, Podhůří, Alice Švehlová, Na Moklině 671/30, Praha-Řepy, Tibor Tesař, Amforová 1888/38, Praha-Stodůlky, Antonín Tesařík, Vřesovická 429/1, Praha-Zličín, Tamara Tesaříková, Vřesovická 429/1, Praha-Zličín, Veronika Turčeková, Na hôrke 9, Nitra, Slovensko -Mgr. Lenka Tyllová, Ledce 246, Ledce, Jaroslav Uher, Jelínkova 1878, Sokolov, Marie Uhrová, Jelínkova 1878, Sokolov, Jan Vachoušek, Alšova 171/15, Bílina, Újezdské Předměstí, MartinValter, Ledská 64, Hřbiny-Ledská, Ledská, Lenka Valterová, Ledská 64, Hřbiny-Ledská, Ledská, JUDr. Marek Vaník, Na Kovárně 1093/3, Plzeň-Doubravka, akad.mal. Markéta Venhodová, Heleny Malířové 285/2, Praha-Břevnov, Ing. Roman Větrovský, Eliášova 331/7, Praha-Dejvice, Petr Vinduška, Slávy Horníka 1022/16, Praha-Košíře, Petra Vindušková, Pod Kavalírkou 489/36, Praha-Košíře, Ing. Miroslav Virág Kalinčiakova 10, Zlaté Moravce, Slovensko -Ing. Miroslava Vigárová, Janka Krála 533/33, Nemecká , Slovensko -Ing. Karel Vopařil CSc., Švermova 1383/26, Beroun-Město, Petr Vrána, Na Výsluní 229/11, Dalovice, Martin Všetečka, Náměstí 7, Mlázovice, Mgr. Dagmar Všetečková, Filkukova 1366/24, Brno-Řečkovice, Michal Welser, Osiková 1701/19a, České Budějovice 6, Petr Záruba, Bělkovice-Lašťany 390, Bělkovice-Lašťany, Hana Zárubová, Bělkovice-Lašťany 390, Bělkovice-Lašťany,

8 8 -Renáta Zedníková, Makovského 1341/12, Praha-Řepy, PhDr. Libor Zeman, Fojtíkova 2404, Rakovník II, Ladislav Zemanec, Školní 1820, Rakovník II, Jaroslava Zemancová, Školní 1820, Rakovník II, Ekaterina Zhukova, Vajnera 15-74, Jekatěrinbug, Rusko -Ruth Zimmermann Ahad Haam 22, Hadera 38224, Izrael -Mgr. Hana Zvonková, Bezručova 650/28, Mikulov, Dotčený orgán: -Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, Praha 1 -Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, OHDM, Veltruská 558/29, Praha 9 -Hlavní město Praha, MHMP, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, Praha 1 -Obor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 17-Řepy Ostatní: -PVK, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10-Hostivař -PREdistribuce, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 -Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 -ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4 -TSK hl.m.prahy, Řásnovka 8, Praha 1 Spisy P 668/159, 668/168 Zl

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 226578/2013/HA/Lo MMHK/010171/2014 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 089006/2015/HA/ZB MMHK/101779/2015 Ing. Michaela Zbirovská oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 21377/2015/Örd Cheb, dne: 16.3.2015 Spis. zn.: KSÚ 1851/2015 Vyřizuje: Zuzana Ördögová

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/9867-2013/1654-2013/mrk Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: Počet listů: Počet

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 028183/2015/HA/Lo MMHK/048282/2015 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MěÚP 1187/2010/Hli - 1 - Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX001T2NS VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1.3.2010 SPIS. ZNAČKA: 146/2010/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV odbor dopravy Pražská 127, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/448/2011-7-Ozn./Če V Pelhřimově dne 13.5.2011 Stavebník : Město Počátky, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČ 00248843 V E Ř

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Vaše značka: Číslo jednací: ÚMČP17 016689/2016/VYS/Př Spisová značka: S-ÚMČP17 009602/2016/3 Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 6750/2010 OV 05 V Uhříněvsi dne: 21.12.2010 Sp.zn: MC22 2111/2007 OV 05 k.ú. Hájek u Uhříněvsi, Královice,

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0660/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 2.4.2012

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk OZNÁMENÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk OZNÁMENÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 6231/2012-Jan VUP 21526/13-JAN-6231/2012 Marie Janoušková 388 459

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/081363/2013 ST2/Pel MMHK/131032/2013 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz DATUM: 23. července 2013

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 015983/2015/HA/ZB MMHK/019926/2015 Ing. Michaela Zbirovská oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Sp. zn.: MMFM_S 868/2012/ODaSH/Jar Frýdek-Místek,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel 323 618 111, fax 323 618 160 SPIS ZN: ČJ: VYŘIZUJE: TEL: E-MAIL: 68903/2013/Čv 74013/2013-MURI/OSÚ/00617 Čvančara

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2308/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 22.11.2012

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/33125-09/3685-2009/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 26. srpna 2009

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/735/2012/St Bc. Kristýna Kovalčíková SÚ/330/736/2012/St MUDr. Jozef Kovalčík vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Ahepjukova

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ball

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II. MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/36933-12/sal /5150-2012 Rumburk, 10. ledna 2013 Oprávněná úřední osoba: Salabová E-mail: stavu@rumburk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O VÝJIMCE, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O VÝJIMCE, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE STAVEBNÍ ÚŘAD ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA S.z.: SMUMV1423/2011/výst/Ho Č.j.: MUMV1435/2011/výst/Ho VYŘIZUJE / LINKA Dagmar Holubová / 381 201 917

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/34769-11/1527-2011/KUP Oprávněná úřední osoba: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304 552,

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/12706/13-4/Au Spisová zn.: ZN/OD/1219/13 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494 dne: 13.10.2014

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

+UDLSY111DWES+! Obecní úřad Kobeřice. stavební úřad Slezská 195/53, Kobeřice. Výst. 50/15-Ru OK 63/2015 S_7/2015 Ing. Jiří Rusek

+UDLSY111DWES+! Obecní úřad Kobeřice. stavební úřad Slezská 195/53, Kobeřice. Výst. 50/15-Ru OK 63/2015 S_7/2015 Ing. Jiří Rusek Obecní úřad Kobeřice stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice +UDLSY111DWES+! TCKRX000CVDR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.J: SP.ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst. 50/15-Ru OK 63/2015 S_7/2015

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-5191/2016/Ko MUBN-5484/2016/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Stavební odbor, oddělení stavebně správní

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Stavební odbor, oddělení stavebně správní MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Stavební odbor, oddělení stavebně správní e-mail: urad@chrudim-city.cz http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2803/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.5.2013

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 11.2.2015 NAŠE ZN.: 026595/2015/HA/Ba NAŠE Č.j.: MMHK/050032/2015 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Petra Baková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/7932-15/2224-2015/JNB Viz rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Dagmar

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-2815/PJ Rousínov, dne 16. května 2012 Sp. zn.: 2400/2012-464/PJ

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/2057/15-2/Au Spisová zn.: ZN/OD/207/15 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494 dne: 13.02.2015

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV214/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 11.2.2011

Více

Úřad městské části města Brna Brno Žabovřesky Odbor stavební B R N O, Horova 28

Úřad městské části města Brna Brno Žabovřesky Odbor stavební B R N O, Horova 28 Úřad městské části města Brna Brno Žabovřesky Odbor stavební 616 00 B R N O, Horova 28 Spisová značka: Číslo jednací Oprávněná úřední osoba: E-mail: STU/02/13879/16/SOUZ MCBZAB 01703/17/OS/SOUZ Ing. Zdenka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2483/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 30.11.2012

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

odbor životního prostředí vodoprávní úřad

odbor životního prostředí vodoprávní úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad č. j.: OŽP/35658-11/4135-2007/uzl Zpracovatel: Bc. Uzlová Datum: 19.09.2011 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2266/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 30.10.2012

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 3516/2011/VÝST/Jž/, 3517/2011/VÝST/Jž/

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LUTYNĚ stavební úřad Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně ------------------------------------------------------------------ Spis zn. S OÚDL 1255/2015/04 čj. FIŠER Jiří, RNDr. Vyřizuje:

Více

2012/6292/V/KRI 66070/ A/20 Ing. Iva Křemenská ROZHODNUTÍ

2012/6292/V/KRI 66070/ A/20 Ing. Iva Křemenská ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

Městský úřad Klatovy. odbor dopravy - dopravní úřad Klatovy 1, náměstí Míru , fax: Naše značka: OD/852/12-2/Ru

Městský úřad Klatovy. odbor dopravy - dopravní úřad Klatovy 1, náměstí Míru , fax: Naše značka: OD/852/12-2/Ru Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad.339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62.376347481, fax:376347632 Naše značka: OD/852/12-2/Ru Spisová značka: ZN/142/12 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 6989/2011 OV 04 V Uhříněvsi dne: 21.12.2011 Sp.zn.: MC22 2074/2011 OV 04 Vyřizuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

Vyrozumění účastníka řízení o zahájení správního řízení

Vyrozumění účastníka řízení o zahájení správního řízení Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Č.j. 17147/15/2300/1864/Kopd. Brno 20.04.2016 Vyřizuje: Ing. Kopřivová, tel. 541 588 228

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/151849/2014 ST2/Pel, 151851/2014 ST2/Pel MMHK/169092/2014 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby SPIS. ZN.: 2012/6832/V/VEV Č.J.: 50920/2012 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: Věra Veiková TEL.: 499 803 181 E-MAIL: veikova@trutnov.cz DATUM: 10.9.2012 Městský úřad Trutnov odbor

Více

Oznámení o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení

Oznámení o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Č.j. 17147/15/2300/1864/Kopd. Brno 14.04.2016 Vyřizuje: Ing. Kopřivová, tel. 541 588 228

Více

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis.zn.: Výst.

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/7523/14-3/Au Spisová zn.: ZN/OD/790/14 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494

Více

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX008AVCT* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 128310/2011 SP. ZN. MMFM_S 16445/2011/OŽPaZ/KliR

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 04.01.2017 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 503/2017/SÚ/Gr

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-252/2014/Pos Úp-2668/2014 Lenka Posdienová 499 859 077 stavebni.odbor@upice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963 Naše čj.: Spisová značka:

Více

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení dopravy a SH Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332 Č.j.ODSH 253-280/2013-22/140.1 V Mladé Boleslavi

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2797/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 25.9.2013

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX00264BW VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 4.3.2011 SPIS. ZNAČKA: 154/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/1229/2011/Hli

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Bergama70, a.s. Kvítkovická 1527

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV824/2010/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 1.7.2010

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/016632/2016 ST3/Hr MMHK/036441/2016 ST3/Hr Eva Hrušková 495 707 620 eva.hruskova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

Oznámení - stavební povolení na stavbu kabelového vedení Konárovice

Oznámení - stavební povolení na stavbu kabelového vedení Konárovice Oznámení - stavební povolení na stavbu kabelového vedení Konárovice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217 e-mail:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/46458/Kv- OZN.zah.SŘ Vyřizuje: Mgr. Tomáš Květoň Telefon: 382 330 606, 382 330 555 E-mail: tomas.kveton@mupisek.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2013 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 10395/13-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/39964-11/3653-2011/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 2. listopadu

Více

Obecní úřad Pernink - stavební úřad

Obecní úřad Pernink - stavební úřad Obecní úřad Pernink - stavební úřad ul. T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink email : stavebni@pernink.eu tel: 353 892 221 Lukáš Putz Lípa č.p.107 362 34 Merklín Vaše zn. : naše č.j. : vyřizuje : datum : 1029/81/14/Pa

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY dle rozdělovníku Číslo jednací: ÚMČP17 017134/2016/ŽPD/Ky Spisová značka: S-ÚMČP17 017029/2016/3 Vyřizuje: Ing. Zdeněk Kymr

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/17521/Fb/2013 (SSSÚ/17250/Fb/2013) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/17521/2013-8

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: S MUMV1119/2011/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 16.9.2011

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Sp.zn.: OV-7266/2016-blas Č.j.: KRNOOV-47216/2016-blas Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Ing. arch. Alois Šumbera IČ , Kotlářská Brno

Ing. arch. Alois Šumbera IČ , Kotlářská Brno Městský úřad Kuřim tel. +420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 664 34 Kuřim www.kurim.cz ODBOR DOPRAVY Váš dopis zn.: ze dne: 27.04.2016 naše zn.: MK/8814/16/OD vyřizuje: tel.: +420 541

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 10879/2012/VÝST/Š

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 102905/2015 V Olomouci dne 30. listopadu 2015 Sp.Zn.: KÚOK/83460/2015/ODSH-SH/131 Oprávněná

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

OZNÁMENÍ o zahájení řízení o výjimce z obecných požadavků na výstavbu

OZNÁMENÍ o zahájení řízení o výjimce z obecných požadavků na výstavbu OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ STAVEBNÍ ÚŘAD 739 51 Dobrá 230 Č. j.: OD 568/2016 Sp. zn.: SÚ/1621/2015/Fri 328 A5 Vyřizuje: Jaroslava Frischtoková Telefon: 558 412 303 Fax.: 558 641 202 E-mail: frischtokova@dobra.cz

Více

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 23.10.2014 NAŠE ČJ.: MUNO 55559/2014 OD SPIS.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/9609/OST/15 May V Rokycanech: 25.1.2016 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/215866/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/215870/2012 ST2/Vos MMHK/065558/2013 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Dne 17.12.2014 podala Obec Chudčice, Chudčice 220, 664 71 Veverská Bitýška, IČ: :00362956, návrh na vydání stavebního povolení pro stavbu:

Dne 17.12.2014 podala Obec Chudčice, Chudčice 220, 664 71 Veverská Bitýška, IČ: :00362956, návrh na vydání stavebního povolení pro stavbu: Městský úřad Kuřim tel. +420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 664 34 Kuřim www.kurim.cz ODBOR DOPRAVY Váš dopis zn.: Obec Chudčice ze dne: 17.12.2014 Chudčice 220 naše zn.: MK/1114/15/OD

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2268/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 24.10.2012

Více