SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE"

Transkript

1 Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, Brno IČ: DIČ: CZ kontaktní osoba: tel.: fax: bankovní spojení: č.ú.: (dále také ručitel ) a 2. Žadatel údaj o zápisu v živnostenském rejstříku nebo jiné evidenci bydliště: sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: tel.: bankovní spojení: č.ú.: je/není plátce DPH (dále jen klient ) uzavírají podle 303 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu: Článek I. Účel ručení 1) Ručení je poskytnuto v souvislosti s realizací projektu klienta... 2) Klient se zavazuje, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a programem Ručení pro začínající podnikatele. Strana 1 (celkem 10)

2 3) Klient je povinen použít finanční prostředky získané čerpáním zajišťovaného úvěru pouze k financování způsobilých výdajů projektu... Účetní či daňové doklady, případně jiné doklady ke způsobilým výdajům musí být vystaveny po datu... 4) Ručitel je oprávněn sledovat průběh realizace projektu. Článek II. Výše ručení 1) Ručitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout ručení ve výši...% nesplacené jistiny zajišťovaného úvěru a vystavit ručitelské prohlášení ve znění, které je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy. Kopie ručitelského prohlášení je nedílnou součástí této smlouvy. 2) Ručení je určeno k zajištění závazků klienta z úvěru, který poskytuje věřitel uvedený v ručitelském prohlášení a který plně respektuje podmínky uvedené v čl. III odst. 2) smlouvy. Článek III. Způsob poskytnutí plnění z ručení 1) Ručitel poskytne věřiteli plnění z ručení do 30 dnů od doručení výzvy k plnění, pokud byly splněny podmínky ručení uvedené v čl. III. odst. 2) smlouvy. 2) Ručitel poskytne věřiteli plnění z ručení při splnění uvedených podmínek: a) smlouva o úvěru mezi dlužníkem a věřitelem na základě příslibu ze dne..., včetně všech jejich budoucích dodatků obsahuje a bude obsahovat tyto náležitosti: - výše úvěru činí...kč (slovy... korun českých), - úvěr je určen k financování..., b) splatnost jistiny zajišťovaného úvěru nastane nejpozději do..., c) věřitel doručí ručiteli nejpozději do 90 dní ode dne splatnosti zajištěného úvěru, avšak v době platnosti ručitelského prohlášení, výzvu k plnění, která bude obsahovat náležitosti stanovené v odst. 3) ručitelského prohlášení, d) výzva k plnění z ručení bude učiněna věřitelem, který je uveden v ručitelském prohlášení. 3) Plnění z ručení poskytne ručitel pouze jednou. 4) Při nesplnění či porušení podmínek uvedených v čl. III odst. 2) smlouvy není ručitel povinen poskytnout plnění z ručení a závazek ručitele k ručení zanikne. Článek IV. Úhrady za služby ručiteli Ručení vyplývající z této smlouvy je poskytováno zdarma. Strana 2 (celkem 10)

3 Článek V. Práva a povinnosti klienta 1) Klient je povinen předávat do podle stavu k předcházejícího roku roční zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude obsahovat stručný popis realizace projektu. 2) Klient je povinen předkládat tyto údaje o své ekonomické situaci: a) do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmu finančnímu úřadu: - kopii přiznání k dani z příjmů, vč. účetní uzávěrky s potvrzením finančního úřadu o předání (v listinné podobě), - ekonomické a doplňující údaje podle požadavků ručitele za celý uzavřený účetní rok (v elektronické a listinné podobě). b) do 1 měsíce po skončení čtvrtletí: - ekonomické a doplňující údaje podle požadavku ručitele ke konci jednotlivých čtvrtletí běžného případně hospodářského roku (v elektronické a listinné podobě). 3) Ekonomické a doplňující údaje podle odst. 2) klient předkládá i elektronicky. Klient tyto informace předkládá ve formě a struktuře, která je zveřejněna na internetové adrese společnosti CEJIZA, s.r.o. Ručitel je oprávněn formu a strukturu údajů změnit. Klient předkládá údaje vždy ve formě a struktuře, která je aktuálně zveřejněná na výše uvedené internetové adrese. Zveřejněný formát a struktura údajů jsou pro klienta závazné. Formát údajů předávaných elektronicky nesmí být klientem měněn. V případě rozdílů v údajích předávaných jak v elektronické tak listinné podobě, je rozhodující listinná podoba. 4) Klient je povinen předložit ručiteli kopii úvěrové smlouvy k zajišťovanému úvěru do 1 měsíce od jejího uzavření a dále dodatky k úvěrové smlouvě vždy do 1 měsíce po uzavření dodatku. 5) Klient se zavazuje písemně oznamovat ručiteli veškeré změny údajů o své osobě oproti stavu, který je uveden v této smlouvě, a to bezodkladně po té, co nastane příslušná změna. 6) Klient se zavazuje vykonávat podnikatelskou činnost související bezprostředně s realizací projektu, na který využívá ručení za úvěr, nejméně po dobu splatnosti úvěru. Článek VI. Důsledky porušení povinností klienta 1) Za každé jednotlivé porušení jakékoliv povinnosti vyplývající pro klienta z této smlouvy nebo z programu může poskytovatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. 2) Klient je povinen uhradit poskytovateli tuto smluvní pokutu na základě písemné výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou. Ve výzvě poskytovatel rovněž označí povinnost, která byla porušena. Článek VII. Strana 3 (celkem 10)

4 Veřejná podpora 1) Veřejná podpora de minimis poskytnutá klientovi k tomuto ručení činí celkem...kč (slovy:... korun českých). 2) Tato veřejná podpora je poskytnuta jako podpora de minimis podle nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. L 379/5/nařízení komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004, uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. L 193/6/nařízení komise (ES) č. 1535/2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů, uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. L 337/35. Prohlášení o výši obdržené podpory tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1) Klient bude zasílat veškeré úhrady určené k vyrovnání peněžitých závazků vzniklých z této smlouvy na účet ručitele uvedený v záhlaví smlouvy, pokud nebude ručitelem vyzván k úhradě na jiný účet. 2) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do dne... 3) Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: a) Příloha č. 1 Čestné prohlášení o celkové výši podpory de minimis b) Příloha č. 2 kopie Ručitelského prohlášení č... 4) Jakékoli změny této smlouvy, vyjma změn týkajících se osobních údajů, ustanovení zda je klient plátce či neplátce DPH, lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 5) Smluvní strany prohlašují, že žádost a program... mají k dispozici. Klient prohlašuje, že je mu znám obsah programu. Klient se zavazuje, že program bude při realizaci projektu dodržovat. 6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 7) Klient svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak jméno a příjmení, místo podnikání, IČ, DIČ a číslo účtu. 8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání poslední smluvní stranou. Strana 4 (celkem 10)

5 9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží ručitel a jedno vyhotovení obdrží klient. V Brně dne.. V.. dne... (ručitel). (klient) Strana 5 (celkem 10)

6 Příloha č. 1a smlouvy Čestné prohlášení o celkové výši podpory de minimis (u právnické osoby název, sídlo, IČ, u fyzické osoby jméno a příjmení, místo podnikání, IČ), jednající/zastoupený/á/é (pouze u právnické osoby).., ve smyslu ustanovení čl. 87 a násl. Smlouvy o založení Evropských společenství, Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES a Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. L 379/5 (dále jen nařízení EK 1998/2006), p r o h l a š u j e, že v rozhodném období 2 : a) obdržel/a/o podporu de minimis v celkové výši.. eur a tato výše nepřesahuje limit stanovený nařízením EK 1998/2006 ve výši / eur Výše podpory, kterou subjekt obdržel v rozhodném období: Poř. č Subjekt, který podporu poskytl: název/obchodní firma IČ: Datum poskytnutí podpory 6 : Výše podpory v eurech 3 : b) neobdržel/a/o podporu de minimis 7 Název klienta: Jméno a podpis oprávněné osoby:. V... dne.. 1 Pro subjekty vyvíjející ekonomickou činnost tzv. podnikající bez ohledu na právní formu. 2 Rozhodným obdobím je období tří let, a to dotčený daňový rok a předchozí dva daňové roky (daňovým rokem se rozumí období, používané pro fiskální účely v dotčeném členském státě). 3 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie. 4 V odvětví silniční dopravy je limit podpory de minimis stanoven na ,- eur. V odvětví rybolovu je podpora de minimis stanovena nařízením EK 875/2007 (max euro). V produkčním odvětví zemědělských produktů je podpora de minimis stanovena nařízením EK 1535/2007 (max ,- euro). 5 Do celkového limitu podpor de minimis se nezapočítávají jiné druhy podpor (např. podpory poskytnuté dle nařízení EK 800/2008 nebo podpory poskytnuté dříve dle nařízení EK 68/2001, 70/2001, 2204/2002). 6 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis. 7 Nehodící se škrtněte. Strana 6 (celkem 10)

7 Příloha č. 1b smlouvy Čestné prohlášení o celkové výši podpory de minimis (u právnické osoby název, sídlo, IČ, u fyzické osoby jméno a příjmení, místo podnikání, IČ), jednající/zastoupený/á/é (pouze u právnické osoby).., ve smyslu ustanovení čl. 87 a násl. Smlouvy o založení Evropských společenství, Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES a Nařízení komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů, uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. L 337/35 (dále jen nařízení EK 1535/2007), p r o h l a š u j e, že v rozhodném období 2 : a) obdržel/a podporu de minimis v celkové výši.. eur a tato výše nepřesahuje limit stanovený nařízením EK 1535/2007 ve výši eur Výše podpory, kterou subjekt obdržel v rozhodném období: Poř. č. 1. Subjekt, který podporu poskytl: název/obchodní firma IČ: Datum poskytnutí podpory 6 : Výše podpory v eurech 3 : b) neobdržel/a podporu de minimis 7 Jméno a podpis oprávněné osoby:. V... dne... 1 Pro subjekty vyvíjející ekonomickou činnost tzv. podnikající bez ohledu na právní formu. 2 Rozhodným obdobím je období tří let, a to dotčený daňový rok a předchozí dva daňové roky (daňovým rokem se rozumí období, používané pro fiskální účely v dotčeném členském státě). 3 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie. 4 V odvětví rybolovu je podpora de minimis stanovena nařízením EK 875/2007 (max euro). 5 Do celkového limitu podpor de minimis se nezapočítávají jiné druhy podpor (např. podpory poskytnuté dle nařízení EK 800/2008 nebo podpory poskytnuté dříve dle nařízení EK 68/2001, 70/2001, 2204/2002). 6 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis. 7 Nehodící se škrtněte. Strana 7 (celkem 10)

8 Příloha č. 2 smlouvy (pro Komerční banku, a.s.) RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ č CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, Brno IČ: DIČ: CZ kontaktní osoba: tel.: fax: (dále jen ručitel ) tímto činí následující prohlášení ve prospěch: 2. Komerční banka, a.s. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: sídlo: IČ: DIČ:, je plátce DPH kontaktní osoba: tel.: fax: (dále jen věřitel ) vůči 3. Žadatel údaj o zápisu v živnostenském rejstříku nebo v jiné evidenci zastoupený: sídlo: IČ: DIČ:, je/není plátce DPH kontaktní osoba: tel.: fax: (dále jen klient ) 1) Klient a věřitel uzavřeli dne... Smlouvu o úvěru, reg. č.... (dále jen smlouva ), na základě které věřitel poskytne po řádném a včasném splnění odkládacích podmínek čerpání klientovi úvěr do celkové výše...kč (slovy... korun českých)

9 2) Ručitel tímto prohlašuje vůči..., a. s., se sídlem..., IČ..., zapsané v obchodním rejstříku.... jako věřiteli klienta, že za klienta uspokojí jeho závazek ze smlouvy o úvěru dle odst. 1) ručitelského prohlášení, vrátit věřiteli peněžní prostředky poskytnutého účelového úvěru k financování realizace projektu ve výši... % nesplacené jistiny, maximálně však do částky...kč (slovy...korun českých), jestliže se kdykoliv v době platnosti tohoto prohlášení stane splatnou celá dosud nesplacená jistina zajišťovaného úvěru a klient tuto splatnou jistinu zajišťovaného úvěru věřiteli nezaplatí ani ve lhůtě do 10-ti dnů ode dne, kdy klient obdržel písemnou výzvu věřitele, aby zaplatil splatnou, celou dosud nesplacenou jistinu zajišťovaného úvěru. Pro doručení písemné výzvy věřitele, která bude obsahovat náležitosti stanovené v odst. 3) ručitelského prohlášení, uvedené v předchozí větě platí režim doručování dle smlouvy o úvěru specifikované v odst. 1) ručitelského prohlášení. 3) Výzva k plnění z tohoto ručení musí být učiněna písemně a musí obsahovat tyto náležitosti a doklady: a) číslo tohoto ručitelského prohlášení, b) název, firmu nebo jméno dlužníka, IČ příp. rodné číslo dlužníka, c) den splatnosti jistiny zajišťovaného úvěru, d) písemné prohlášení věřitele o výši jeho pohledávky na nesplacený zůstatek jistiny zajištěného úvěru ke dni sepsání výzvy k plnění tohoto ručení, e) prostou kopii úvěrové smlouvy k zajištěnému úvěru včetně všech dodatků, f) bankovní spojení, na které má ručitel poukázat plnění z tohoto ručení, g) datum sepsání výzvy k plnění, h) podpis oprávněné osoby. 4) Ručitel poskytne věřiteli plnění z ručení do 30-ti dnů ode dne, kdy je mu doručena písemná výzva věřitele k plnění. 5) Při nesplnění či porušení podmínek uvedených v odst. 2) ručitelského prohlášení není ručitel povinen poskytnout plnění z ručení a závazek ručitele k ručení zanikne. 6) Částečné splacení pohledávek klientem nebo třetí osobou nesnižuje rozsah ručení ručitele dle tohoto prohlášení, pokud celková výše neuhrazených pohledávek je vyšší než rozsah ručení ručitele dle odst. 2) ručitelského prohlášení. 7) Ručitel prohlašuje, že: a) si není vědom žádné skutečnosti, například soudního či jiného sporu, které by mohla ohrozit jeho právní postavení; b) řádně uhradil veškeré daně, cla, poplatky a jiné obdobné platby požadované podle příslušných právních předpisů a ve vztahu k příslušným státním orgánům neexistují jakékoliv daňové nedoplatky či rozhodnutí o posečkání daně; c) neexistují žádné další skutečnosti a informace, u kterých lze důvodně předpokládat, že by věřitel s ohledem na obsah tohoto prohlášení měl znát; vystavení jakožto i výkon práv a povinností z tohoto prohlášení byly řádně schváleny příslušnými orgány v rámci vnitřní struktury ručitele, nevyžadují žádný souhlas nebo povolení jiných osob nebo orgánů veřejné správy nebo, pokud jej vyžadují, byl takový souhlas udělen a je platný a účinný, a byly splněny další podmínky pro vystavení tohoto prohlášení - 2 -

10 případně stanovené právními předpisy a zavazuje se uhradit věřiteli veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto prohlášení. 8) Toto prohlášení se řídí právním řádem České republiky. 9) Toto ručitelské prohlášení je platné do... 10) Tato ručitelské prohlášení je neodvolatelné a nepřevoditelné. 11) Obsah ručitelského prohlášení může být měněn písemnými dodatky pouze s předchozím písemným souhlasem věřitele. 12) Toto ručitelské prohlášení je vyhotoveno ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží ručitel a jedno vyhotovení věřitel. V Brně dne... (ručitel) - 3 -

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen Úvěrové podmínky ) představují

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: Kněževes - ČOV a splašková kanalizace - I etapa.

2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: Kněževes - ČOV a splašková kanalizace - I etapa. .' KS 99007275594 regístrační Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen.banka") a číslo Obec / Krai (dále jen.klient")

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování všech úvěrových

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více