PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple)"

Transkript

1 PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple) TVAR: Oznamovací věty: I+ HAVE/HAS + MINULÝ TVAR SLOVESA I have been to Prague. She has written a letter. Byl jsem v Praze. Napsala dopis. Otázka: HAVE/HAS +I+ MINULÝ TVAR SLOVESA? Have they ever been to Paris? Has he seen Rome yet? Byli někdy v Paříži? Viděl už Řím? Zápor: I+ HAVE/HAS + NOT + MINULÝ TVAR SLOVESA I have not (haven t) seen Rome. We haven t been to Disneyland. I have never said it. Neviděl jsem Řím. Nebyli jsme v Disneylandu. Nikdy jsem to neřekl. POUŽITÍ: 1) Minulá zkušenost, zážitek Minulý Přítomnost Budoucnost Předpřítomný čas prostý používáme, když popisujeme naši minulou zkušenost, zážitky, kterými jsme prošli, či které jsme ještě nezažili. ("Zažil jsem, zkusil jsem byl jsem."). Nikdy nepoužíváme s konkrétním časem v minulosti. ( Byl jsem v Praze, tj. mám tu zkušenost: I have been to Prague x Včera jsem jel do Prahy, tj. v konkrétní dobu: I went to Prague yesterday). Překládá se většinou minulým časem, proto se často českým mluvčím plete s minulým časem prostým. I have been to France. Byl jsem ve Francii. I have never been to France. Nikdy jsem nebyl ve Francii. He has never travelled by train. Nikdy necestoval vlakem. Have you ever smoked cigarettes? Kouřili jste někdy cigarety? 2) Změna v průběhu času Používáme tehdy, mluvíme-li o změně, která se odehrála v průběhu času. You have grown since the last time I saw you. Ty jsi vyrostl od té doby, co jsem tě naposledy viděl.

2 My English has really improved since I moved to Australia. Moje angličtina se opravdu zlepšila od té doby, co jsem se odstěhoval do Austrálie. 3) Neukončené aktivity Používáme tento čas i tehdy, pokud poukazujeme na neukončené aktivity či úkoly a stále očekáváme, že budou splněny. Časté je příslovce YET ( pouze v záporné větě nebo otázce!) ve smyslu "ještě ne"/"už" a STILL ve smyslu "stále" (v kladné větě). James has not finished his homework yet. James ještě nedokončil svůj D.Ú. The rain hasn't stopped yet. Ještě nepřestalo pršet. Have you made coffee yet? Už jsi udělala kávu? 4) Opakovaný děj Pokud hovoříme o událostech, které se opakovaly v minulosti a mají dopad na přítomnost. Použitím předpřítomného času naznačujeme, že proces není ukončen a může dále pokračovat. The army has attacked that city five times. Armáda napadla město pětkrát. I have had four quizzes and five tests so far this semester. Toto pololetí jsem udělal 5 testů a 4 kvízy. She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick. Mluvila o tom problému s několika specialisty, ale žádný neví, proč je nemocná. 5) Děj, který začal v minulosti a trvá dodnes Často se vyskytuje ve větách s vyjádřením času, tj. od kdy probíhá děj, například SINCE (odkdy) last Tuesday, FOR (jak dlouho) two weeks, for 5 minutes, atd. Překládá se do češtiny jako přítomný čas! I have had a cold for two weeks. Mám rýmu dva týdny. She has been in England for six months. Ona je v Anglii šest měsíců. Mary has loved chocolate since she was a little girl. Mary miluje čokoládu od té doby, co byla malá holčička. It s been hot since June. Od června je horko. I have known him for several years. Už ho znám několik let. Mr Jenkins has been our director for 14 years. Pan Jenkins je naším ředitelem už 14 let. I ve been happy here and i don t want to leave tomorrow. Jsem tu šťastná a nechci zítra odjet. How long have you known about it? Jak dlouho o tom víš? He has been talented since his childhood. Byl nadaný od svého dětství.

3 PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBÉHOVÝ (Present Perfect Continuous) TVAR: Oznamovací věty: I + HAVE/HAS + BEEN + SLOVESO + ING I have been waiting here for two hours. She has been writing the letter for 10 minutes. Čekám tu dvě hodiny. Píše ten dopis 10 minut. Otázka: HAVE/HAS + I+ BEEN + SLOVESO + ING Have they been standing here long? Has she been teaching here long? Stojí (oni) tady dlouho? Učí (ona) tady dlouho? Zápor: I + HAVE/HAS + NOT + BEEN + SLOVESO + ING I have not (haven t) been excercising lately. We haven t been living here long. I haven t been smoking for 5 years. V poslední době necvičím. Nežijeme tady dlouho. Nekouřím pět let. POUŽITÍ: Minulost Přítomnost Budoucnost Děj začal v minulosti, pokračuje do přítomnosti a důležitá je délka trvání, tj., jak dlouho se děj koná.(i have been waiting for you 30 minutes! Čekám tu na tebe už 30 minut!). Protože zdůrazňujeme délku, po kterou aktivitu vykonáváme, používáme často bližší časové určení už 5 minut, půl hodiny, dva roky apod. Pokud nechceme udat přesnou dobu, můžeme použít příslovce LATELY a/nebo RECENTLY " poslední dobou", " v poslední době". I have been learning English for 5 years. Učím se angličtinu už 5 let. She has been swimming since 5 o clock. Plave už od 5 hodin (a stále je ještě v bazénu). We have been discussing the problem for 3 hours. Mluvíme o tom problému už 3 hodiny. What have you been doing for the last 30 minutes? Co děláš poslední půlhodinu? Why has Nancy not been taking her medicine for last 4 days? Proč nebere Nancy poslední 4 dny svůj lék? He has been watching too much TV lately. V poslední době se moc dívá na televizi. I ve been planning it for 3 years. Plánuji to už 3 roky. They ve been meeting secretly for several months. Již několik měsíců se tajně scházejí.

4 Přelož: a) Pil jsi někdy anglické pivo? b) Jedl jsi někdy chobotnici? c) Jel jsi někdy na oslu? d) Viděl jsem všechny jeho hry. e) Nikdy jsme nepracovali v restauraci. f) Ukradl jsi někdy peníze? g) Byl jsem ve Skotsku dvakrát. h) Nikdy nebyli v drahé restauraci. i) Mluvila o tom se mnou dvakrát. j) Moje sestra zná Petra už mnoho let. k) V poslední době na něj hodně myslíme. l) Počasí je toto léto strašné. m) Už 3 týdny jsou nemocní. n) *Arthur se zajímá o letadla už od dětství. o) *Poslední dobou nemohu spát. p) *Vždycky jsem měl radši rybu než kuře. q) *Jana se už dlouho těší, až tě uvidí. r) *Odkdy tak pilně studuješ? Poznámka: cvičení či věty označené * jsou určeny pro pokročilejší studenty ČLENY (Articles) V anglickém jazyce před většinou podstatných jmen stojí člen. Existují 3 základní členy: A/AN, což je člen neurčitý, THE, což je člen určitý a člen nulový Ø 1. Používáme a / an, když mluvíme o něčem poprvé He is wearing a suit and a tie. Má na sobě (nějaký) oblek a (nějakou) kravatu. They have a cat. Mají kočku. 2. Dále používáme tento člen a / an tehdy, pokud vyjadřujeme, jaká osoba či věc je (často používáme před přídavným jménem) You have a nice house. Máš velmi pěkný dům. That's a very expensive car! To je ale drahé auto! A cat is an animal a bus is a vehicle. Kočka je zvíře a autobus je vozidlo. 3. S pomocí a / an mluvíme o něčí práci My wife is an optician. Moje žena je optička. He works as a mechanic. Pracuje jako mechanik. 4. Používáme the tehdy, když mluvíme o určité věci či události, kdy je jasné z kontextu, že se jedná o jednu konkrétní věc, nebo jestliže tato věc je jedinečná She took a glass of water and started to drink. Vzala (nějakou) sklenici vody a začala pít. X She took the glass of water nearest to her. Vzala tu jednu určitou sklenici, stojící nejblíže. Can you turn on the TV? Můžeš zapnout televizi? (je jasné, o kterou televizi jde). I have to see the doctor tomorrow. Musím zajít k lékaři. (je jasné, o kterého lékaře se jedná) X I need to see a doctor. Potřebuji zajít k lékaři (mluvím obecně, zmiňuji tento fakt poprvé) 5. Žádný člen (nulový) používáme tehdy, pokud mluvíme o věcech nebo lidech obecně Carrots are good for you. Mrkev je zdravá. (obecně je to zdravá zelenina) The carrots growing in my garden are almost ready to eat. Tyto mrkve z mé zahrady už jsou téměř zralé. (specifikuji, myslím konkrétní zeleninu)

5 English people drink a lot of tea. Angličané pijí spoustu čaje (obecně všichni Britové.) The English people in this hotel are very nice. Angličané v tomto hotelu jsou velmi milí (mám na mysli konkrétní skupinu Britů) 6. Ve spojení se slovem škola,univerzita, vězení, nemocnice, kostel, postel, práce, domov používáme the, pokud mluvíme o jedné určité instituci,nulový člen, pokud mluvíme abstraktně The church on our street was built in the 17 th century. Ten (určitý) kostel byl postaven v 17. století. I go to church every Sunday. Chodím do kostela každou neděli.(mluvím obecně, nemyslím konkrétní budovu) My friend works at the prison outside the city centre. Můj kamarád pracuje v určitém, konkrétním vězení na okraji města. My husband is in prison. Můj manžel je ve vězení (odpykává trest, nemyslím konkrétní budovu, ale výkon trestu) The work isn't finished yet. Ta práce ješte není dokončena.(myslím určitou práci, kterou znám) I was feeling sick yesterday so I didn't go to work. Včera jsem se cítil špatně, proto jsem nešel do práce. The new bed is bigger than the old one. Tato nová postel je větší než ta stará. I put my children to bed a 8pm. Dávám děti spát (tj. do postele) v 8 večer. 7. The označuje zástupce druhů, typ The narcissus is yellow. Narcis ( rostlinný druh ) je žlutý. The crocodile is very dangerous. Krokodýl ( živočišný druh) je velmi nebezpečný. She plays the piano. Ona hraje na piano (určitý druh hudebního nástroje). 8. The + přídavné jméno používáme k označení skupiny lidí či objektů I always give money to the homeless. Dávám vždy peníze bezdomovcům. The unemployed receive money from the government. Nezaměstnaní dostávají peníze od vlády. The French produce good wine. Francouzi produkují dobré víno. 9. Nulový čili žádný člen používáme ve spojení s kontinenty, některými zeměmi, regiony, ulicemi, městy, parky a jezery Asia, Italy, California, Bristol, Main St., Mount Everest, Lake Superior, Central Park X požíváme the s těmito postatnými jmény: Kingdom, Republic, State, Union (The Czech Republic, The United Kingdom, The U.S.A., the European Union, The Netherlands, The Bahamas, The Alps,The Caribbean, The Bronx, The Ukraine) 10. The se pojí s oceány, řekami, moři a kanály The Atlantic Ocean, The Red Sea, The Nile, The Panama Canal, The Thames, The Vltava River, The English Channel 11. The se pojí se světovými stranami (na severu, na jihu), ale nulový člen platí pro jižní, západní, východní, severní Greece is in the south of Europe. Řecko je na jihu Evropy. Spain is south of France. Španělsko je jižně (na jih) od Francie. Greece is in southern Europe. Řecko leží v jižní Evropě. 12. Ve spojení s budovami používáme the, kromě případů, kdy počáteční slovo je místní jméno The White House, The Sheraton Hotel, The Guggenheim Museum, The Ritz, The Odeon X Oxford University, Buckingham Palace, Eton College, Yale University 13. Jména novin a časopisů se pojí s členem určitým the The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Economist, The Guardian, The Observer 14. The se pojí s 3. stupněm přídavných jmen The best film I've ever seen is Top Gun. Nejlepší film, který jsem viděl, je film Top Gun.

6 Doplň A, AN, THE nebo Ø (nulový člen) This is easy question. Pacific Ocean is very large. May I have your phone number? What is capital of Australia? David is best student in our class. What is name of the next station? This is serious mistake. Is there public telephone near here?. cheapest car is Toyota Yaris this year. What do you read? Daily Mail. Do you live in Netherlands or in Belgium? It s raining. Take umbrella. Czech Republic lies in middle of Europe. My sister plays guitar. My aunt works as architect. Will you find cafe without map? *DO WE REALLY NEED TO SLEEP? Sleep is (1) powerful influence on all our lives, and a 60-year-old person has spent almost twenty years asleep. The traditional theory about (2) sleep is that our brain needs to rest for several hours to refresh itself and to 'file' in our memory everything that has happened to us during the day. We can put off sleeping for a limited period, for instance if we go to (3) all-night party, but sooner or later we have to sleep. If we are not allowed to sleep, we suffer hallucinations, and eventually die. However, Dr Ray Meddis has a fascinating new theory. He suggests that we don't really need to sleep at all. We sleep only because our brain is 'programmed' to make us do so. he believes that (4) sleep instinct originates from prehistoric times. Primitive man was 'programmed' to sleep to protect himself from the darkness with its many dangers. Animals seem to have been similarly programmed. (5) number of hours they sleep does not depend on physical activity but on how much time they need to eat. Horses, cows and (6) elephants, for example, which spend many hours eating, sleep only 2 or 3 hours. Cats, on the other hand, who have (7) lot of spare time, sleep for 14 hours (8) day, more than half their lives. According to Dr Meddis, the 'tiredness' we feel at (9) end of (10) day is produced by a chemical mechanism in the brain which makes us sleep. We are 'programmed' to feel 'tired' or 'sleepy' at (11) midnight, even if we have spent the day relaxing on the beach or doing nothing. Dr Meddis believes that the unpleasant symptoms we suffer when we don't sleep enough are not because we have not rested but because we have disobeyed our brain's programming. (12) longer we don't sleep, (13) worse we feel. But Dr Meddis believes that if scientists could locate and 'turn off' the sleep mechanism in our brain that produces tiredness, we could live completely normal and healthy lives without sleeping. So is sleeping (14) waste of time? Well, even Dr Meddis does not deny (15) great psychological value of sleep, and he asks us, "if scientists invented (16) pill which, if you took it, would keep you awake for ever, would you take it?"

7 CONJUNCTIONS (Spojky) Spojky jsou slova, která spojují slova nebo věty, dělíme je do dvou skupin, na podřadící a souřadící. Souřadící spojky (Coordinating Conjunctions) - spojují slova, skupiny slov nebo věty, které jsou na sobě navzájem nezávislé - stojí mezi slovy nebo větami, které spojují - některé tyto spojky stojí na začátku věty SLUČOVACÍ ODPOROVACÍ still VYLUČOVACÍ PŘÍČINNÉ and a John and Mary are here. Come and have a drink. John a Mary jsou tady. Pojď a dej si drink. as well as i, také, jakož i I as well as you know that. Já, stejně jako ty,to také vím. both... and i... i, jak-tak It is both good and cheap. Je to jak dobré, tak levné. but ale He is ill but he doesn t complain.je nemocný, ale nestěžuje si. although, though yet however DŮSLEDKOVÉ therefore ačkoliv, přestože avšak, ale, no, stejně avšak, přesto, no přece ale, přece, avšak nevertheless stejně, a přece, i tak I drank the beer although I didn t want it. Vypil jsem to pivo, ačkoliv jsem nechtěl. These books are cheap yet good. Tyto knihy jsou levné, přesto dobré. Still, you ought to help them. Přesto, měl bys jim pomoci. Later, however, she made up her mind to go.později ale se rozhodla jít. It was dark. Nevertheless, she found the way. Byla tma. I tak našla cestu. or nebo Are you sad or happy? You can go right or left. Jsi smutný nebo šťastný? Můžeš jít vpravo nebo vlevo. either... or buď... anebo Either tell the truth or say nothing. Buď řekni pravdu, nebo neříkej nic. neither... nor ani... ani It is neither green nor blue. Není to ani zelené, ani modré. nor ani He won t help her. Nor will I. On jí nepomůže. Ani já ne. for protože You have to take at least three books a year, for that is how the club works. Musíš si vzít alespoň 3 knihy ročně, protože tak ten klub funguje. so, thus tak, nuže, proto proto, a tak, tedy I have just ordered three books, so I ll be easy. Právě jsem si objednal 3 knihy, tak to bude v pořádku. There has been heavy rain. The ground is therefore very damp. Hodně pršelo, půda je tedy velmi vlhká.

8 Podřadící spojky (Subordinating Conjunctions) Spojují vedlejší a hlavní větu. Stojí na začátku vedlejší věty. that že I know that he is very clever. Vím, že je velmi OBSAHOVÉ chytrý. whether jestli, zda, zdali Ask him whether it is time to go. Zeptej se ho, zda je čas jít. when když, až When I come back, I will go to church. Když se vrátím, půjdu do kostela. ČASOVÉ MÍSTNÍ till, until dokud Let s wait till the rain stops. Počkejme, dokud nepřestane pršet. after (potom) když; poté, co... It always rains after I ve cleaned the windows.vždy prší potom, co jsem umyl okna. before než; dříve, než... Have some tea before you go.dej si čas předtím, než půjdeš. since od té doby, co... I haven t seen her since she left. Neviděl jsem ji od té doby, co odešla. as soon as no sooner... than jen co, jakmile sotvaže I ll come as soon as I finish working. Přijdu, jakmile skončím s prací. Eve had no sooner sat down than the bell rang. Sotva Eva usedla, zazvonil zvonek. while zatímco, dokud I will make lunch while you cut the grass.udělám oběd, zatímco ty budeš sekat trávu. as když I saw him as he was getting off the bus. Viděl jsem ho, když vystupoval z autobusu. as long as pokud, dokud You can stay as long as you like. Můžeš zůstat, pokud chceš. where kde, kam There are many lakes where I live. Tam, kde žiju, je mnoho jezer. wherever kdekoli, kamkoli although, though PŘÍPUSTKOVÉ in spite of the fact that PŘÍČINNÉ PODMÍNKOVÉ as because since if unless provided that ačkoli, i když, třebas i přestože, ačkoliv Wherever you go, I ll find you. Kamkoliv půjdeš, najdu tě. Though he is small, he is very strong. Ačkoliv je malý, je velmi silný. In spite of the fact that he is young, he is very rich. Přestože je mladý, je velmi bohatý. protože, jelikož As you are tired, you d better take a rest. Jelikož jsi unavený, měl bys raději odpočívat. protože, poněvadž I drink because I am thirsty. Piju, protože mám žízeň. protože, jelikož Since we have a lot of work, it s better to start early. Protože máme hodně práce, je lepší začít brzy. jestliže, kdyby, zdali, -li když ne, kdyby ne pod podmínkou, že... If she comes, I will tell you. Jestliže přijde, řeknu ti. I will leave at four unless they phone me. Odejdu ve 4, jestliže mi nezavolají. They will lend it to me provided that I return it on time. Půjčí mi to pod podmínkou, že to vrátí včas.

9 ÚČELOVÉ ZPŮSOBOVÉ supposing that za předpokladu, Supposing you were right the infomation would be že... important. Za předpokladu, že bys měl pravdu, by ta informace byla důležitá. that, in order to aby We ll mail all the information in order to save some time. Pošleme mu všechny informace em, abychom ušetřili čas. so that aby I wrote it to him so that he could know it. Napsal jsem mu to, aby to věděl. as jak, tak jako She doesn t speak as other teachers do. Ona nemluví jako ostatní učitelé. as if (as though) jako by, jako kdyby She behaved as if nothing had happened. Chovala se, jako by se nic nestalo. so... that tak, že It was so heavy that he could not move it. Bylo to tak těžké, že jsem s tím nemohl pohnout. such... that takový, že It was such a boring speech that I fell asleep. Byla to tak nudná řeč, že jsem usnul. SROVNÁVACÍ as... as tak... jako He likes me as much as I like him. Má mě tak rád, jako já jeho. not as (not so)... ne tak... It was not so far as we expected. Nebylo to tak daleko, jak as jako jsme čekali. than než, jako John speaks French more fluently than Peter does. John mluví anglicky plynuleji než Petr. I.Doplň do mezer slova: although, and, because, but, or, since, so, unless, until, when 1) Things were different I was young. 2) I do it I like it. 3) Let us wait here the rain stops. 4) You cannot be a lawyer you have a law degree. 5) That was years years ago. 6) She has not called she left last week. 7) I saw him leaving an hour two ago. 8) This is an expensive very useful book. 9) We were getting tired we stopped for a rest. 10) He was angry he heard when happened. 11) Walk quickly you will be late. 12) He had to retire of ill health. 13) He will go swimming next Sunday it's raining. 14) I heard a noise I turned the light on. 15) Would you like a coffee tea? 16) Do you know she will arrive? 17) the car is old it still runs well. 18) Do you want a pen a bit of paper? 19) I would like to go I am too busy. 20) She will die the doctors operate immediately.

10 II. *Doplň spojky: so that, as long as, while, as if, until 1 You can come to the meeting you don't say anything. 2 I'm not leaving I get an apology from you. 3 I came her you could give me an explanation 4 Bob is very tall Bill is very short. 5 You look you've seen a ghost. 6 I refuse to pay anything you do the work properly. 7 I'm going shopping for food this evening I don't have to go at the weekend. 8 You look you haven't eaten for a week. 9 I came early I could talk to you privately. 10 I don't think she's perfect for the job, she's certainly better qualified than Steve. 11 I don't mind if you go out for lunch you're back for the meeting at two. 12 Are you OK? You look you have a problem. 13 the job is very interesting, it's also very badly paid. 14 We'll go to the mountains on Saturday it doesn't rain. 15 The winters here are very cold the summers are very hot. Řešení a) Have you ever drunk English beer? b) Have you ever eaten octopus? c) Have you ever ridden a donkey? d) I have seen all his plays. e) We have never worked in a restaurant. f) Have you ever stolen money? g) I have been to Scotland twice. h) They have never been in an expensive restaurant. i) She has spoken about it with me twice. j) My sister has known Peter for many years. k) We ve been thinking of him a lot recently. l) Weather has been horrible this summer. m) They ve been sick for 3 weeks. n)*arthur has been intrested in planes since he was a child. o)*i have been able to sleep lately.. p)*i ve always preferred fish to chicken. q)*jana has been looking forward to seeing you. r)*since when have you been studying so hard?

11 Členy: This is AN easy question. THE Pacific Ocean is very large. May I have your Ø phone number? What is THE capital of Australia? David is THE best student in our class. What is THE name of the next station? This is A serious mistake. Is there A public telephone near here? THE cheapest car is Toyota Yaris this year. What do you read? THE Daily Mail. Do you live in THE Netherlands or in Ø Belgium? It s raining. Take AN umbrella. THE Czech Republic lies in THE middle of Europe. My sister plays THE guitar. My aunt works as AN architect. Will you find THE cafe without A map? *DO WE REALLY NEED TO SLEEP? Sleep is A powerful influence on all our lives, and a 60-year-old person has spent almost twenty years asleep. The traditional theory about Ø sleep is that our brain needs to rest for several hours to refresh itself and to 'file' in our memory everything that has happened to us during the day. We can put off sleeping for a limited period, for instance if we go to AN all-night party, but sooner or later we have to sleep. If we are not allowed to sleep, we suffer hallucinations, and eventually die. However, Dr Ray Meddis has a fascinating new theory. He suggests that we don't really need to sleep at all. We sleep only because our brain is 'programmed' to make us do so. he believes that THE sleep instinct originates from prehistoric times. Primitive man was 'programmed' to sleep to protect himself from the darkness with its many dangers. Animals seem to have been similarly programmed. THE number of hours they sleep does not depend on physical activity but on how much time they need to eat. Horses, cows and Ø elephants, for example, which spend many hours eating, sleep only 2 or 3 hours. Cats, on the other hand, who have A lot of spare time, sleep for 14 hours A day, more than half their lives. According to Dr Meddis, the 'tiredness' we feel at THE end of THE day is produced by a chemical mechanism in the brain which makes us sleep. We are 'programmed' to feel 'tired' or 'sleepy' at Ø midnight, even if we have spent the day relaxing on the beach or doing nothing. Dr Meddis believes that the unpleasant symptoms we suffer when we don't sleep enough are not because we have not rested but because we have disobeyed our brain's programming. THE longer we don't sleep THE worse we feel. But Dr Meddis believes that if scientists could locate and 'turn off' the sleep mechanism in our brain that produces tiredness, we could live completely normal and healthy lives without sleeping. So is sleeping A waste of time? Well, even Dr Meddis does not deny THE great psychological value of sleep, and he asks us, "if scientists invented A pill which, if you took it, would keep you awake for ever, would you take it?" Spojky: I.1) when 2) because 3) until 4) unless 5) and 6) since 7) or 8) but 9) so 10) when 11) or 12) because 13) unless 14) so 15) or 16) when 17) although 18) and 19) but 20) unless II. *as long as, until, so that, while, as if, until, so that, as if, so that, while, as long as, as if, while, as long as, while

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

Anglický pravopis a anglická abeceda:

Anglický pravopis a anglická abeceda: strana 1 Anglický pravopis a anglická abeceda: a b c d e f g h i j k l m ei bi: si: di: i: ef dži: eidž ai džei kei el em n o p q r s t u v w x y z en u pi: kju: a: es ti: ju: vi: dabl ju: eks wai zed

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

I Got You Babe * A/67

I Got You Babe * A/67 I Got You Babe * A/67 They say we re young and we don t know We want to/won t find out until we grow I don t know if all that s true/through Cause you got me and, baby, I got you Babe, I got you, babe,

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů 'I', t INFA ' Anglická Gramatika * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů Anglická Gramatika Gary Crabbe Christopher Guilds Stanislav Soják BSAH/CNTENTS

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více