PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple)"

Transkript

1 PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (Present Perfect Simple) TVAR: Oznamovací věty: I+ HAVE/HAS + MINULÝ TVAR SLOVESA I have been to Prague. She has written a letter. Byl jsem v Praze. Napsala dopis. Otázka: HAVE/HAS +I+ MINULÝ TVAR SLOVESA? Have they ever been to Paris? Has he seen Rome yet? Byli někdy v Paříži? Viděl už Řím? Zápor: I+ HAVE/HAS + NOT + MINULÝ TVAR SLOVESA I have not (haven t) seen Rome. We haven t been to Disneyland. I have never said it. Neviděl jsem Řím. Nebyli jsme v Disneylandu. Nikdy jsem to neřekl. POUŽITÍ: 1) Minulá zkušenost, zážitek Minulý Přítomnost Budoucnost Předpřítomný čas prostý používáme, když popisujeme naši minulou zkušenost, zážitky, kterými jsme prošli, či které jsme ještě nezažili. ("Zažil jsem, zkusil jsem byl jsem."). Nikdy nepoužíváme s konkrétním časem v minulosti. ( Byl jsem v Praze, tj. mám tu zkušenost: I have been to Prague x Včera jsem jel do Prahy, tj. v konkrétní dobu: I went to Prague yesterday). Překládá se většinou minulým časem, proto se často českým mluvčím plete s minulým časem prostým. I have been to France. Byl jsem ve Francii. I have never been to France. Nikdy jsem nebyl ve Francii. He has never travelled by train. Nikdy necestoval vlakem. Have you ever smoked cigarettes? Kouřili jste někdy cigarety? 2) Změna v průběhu času Používáme tehdy, mluvíme-li o změně, která se odehrála v průběhu času. You have grown since the last time I saw you. Ty jsi vyrostl od té doby, co jsem tě naposledy viděl.

2 My English has really improved since I moved to Australia. Moje angličtina se opravdu zlepšila od té doby, co jsem se odstěhoval do Austrálie. 3) Neukončené aktivity Používáme tento čas i tehdy, pokud poukazujeme na neukončené aktivity či úkoly a stále očekáváme, že budou splněny. Časté je příslovce YET ( pouze v záporné větě nebo otázce!) ve smyslu "ještě ne"/"už" a STILL ve smyslu "stále" (v kladné větě). James has not finished his homework yet. James ještě nedokončil svůj D.Ú. The rain hasn't stopped yet. Ještě nepřestalo pršet. Have you made coffee yet? Už jsi udělala kávu? 4) Opakovaný děj Pokud hovoříme o událostech, které se opakovaly v minulosti a mají dopad na přítomnost. Použitím předpřítomného času naznačujeme, že proces není ukončen a může dále pokračovat. The army has attacked that city five times. Armáda napadla město pětkrát. I have had four quizzes and five tests so far this semester. Toto pololetí jsem udělal 5 testů a 4 kvízy. She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick. Mluvila o tom problému s několika specialisty, ale žádný neví, proč je nemocná. 5) Děj, který začal v minulosti a trvá dodnes Často se vyskytuje ve větách s vyjádřením času, tj. od kdy probíhá děj, například SINCE (odkdy) last Tuesday, FOR (jak dlouho) two weeks, for 5 minutes, atd. Překládá se do češtiny jako přítomný čas! I have had a cold for two weeks. Mám rýmu dva týdny. She has been in England for six months. Ona je v Anglii šest měsíců. Mary has loved chocolate since she was a little girl. Mary miluje čokoládu od té doby, co byla malá holčička. It s been hot since June. Od června je horko. I have known him for several years. Už ho znám několik let. Mr Jenkins has been our director for 14 years. Pan Jenkins je naším ředitelem už 14 let. I ve been happy here and i don t want to leave tomorrow. Jsem tu šťastná a nechci zítra odjet. How long have you known about it? Jak dlouho o tom víš? He has been talented since his childhood. Byl nadaný od svého dětství.

3 PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBÉHOVÝ (Present Perfect Continuous) TVAR: Oznamovací věty: I + HAVE/HAS + BEEN + SLOVESO + ING I have been waiting here for two hours. She has been writing the letter for 10 minutes. Čekám tu dvě hodiny. Píše ten dopis 10 minut. Otázka: HAVE/HAS + I+ BEEN + SLOVESO + ING Have they been standing here long? Has she been teaching here long? Stojí (oni) tady dlouho? Učí (ona) tady dlouho? Zápor: I + HAVE/HAS + NOT + BEEN + SLOVESO + ING I have not (haven t) been excercising lately. We haven t been living here long. I haven t been smoking for 5 years. V poslední době necvičím. Nežijeme tady dlouho. Nekouřím pět let. POUŽITÍ: Minulost Přítomnost Budoucnost Děj začal v minulosti, pokračuje do přítomnosti a důležitá je délka trvání, tj., jak dlouho se děj koná.(i have been waiting for you 30 minutes! Čekám tu na tebe už 30 minut!). Protože zdůrazňujeme délku, po kterou aktivitu vykonáváme, používáme často bližší časové určení už 5 minut, půl hodiny, dva roky apod. Pokud nechceme udat přesnou dobu, můžeme použít příslovce LATELY a/nebo RECENTLY " poslední dobou", " v poslední době". I have been learning English for 5 years. Učím se angličtinu už 5 let. She has been swimming since 5 o clock. Plave už od 5 hodin (a stále je ještě v bazénu). We have been discussing the problem for 3 hours. Mluvíme o tom problému už 3 hodiny. What have you been doing for the last 30 minutes? Co děláš poslední půlhodinu? Why has Nancy not been taking her medicine for last 4 days? Proč nebere Nancy poslední 4 dny svůj lék? He has been watching too much TV lately. V poslední době se moc dívá na televizi. I ve been planning it for 3 years. Plánuji to už 3 roky. They ve been meeting secretly for several months. Již několik měsíců se tajně scházejí.

4 Přelož: a) Pil jsi někdy anglické pivo? b) Jedl jsi někdy chobotnici? c) Jel jsi někdy na oslu? d) Viděl jsem všechny jeho hry. e) Nikdy jsme nepracovali v restauraci. f) Ukradl jsi někdy peníze? g) Byl jsem ve Skotsku dvakrát. h) Nikdy nebyli v drahé restauraci. i) Mluvila o tom se mnou dvakrát. j) Moje sestra zná Petra už mnoho let. k) V poslední době na něj hodně myslíme. l) Počasí je toto léto strašné. m) Už 3 týdny jsou nemocní. n) *Arthur se zajímá o letadla už od dětství. o) *Poslední dobou nemohu spát. p) *Vždycky jsem měl radši rybu než kuře. q) *Jana se už dlouho těší, až tě uvidí. r) *Odkdy tak pilně studuješ? Poznámka: cvičení či věty označené * jsou určeny pro pokročilejší studenty ČLENY (Articles) V anglickém jazyce před většinou podstatných jmen stojí člen. Existují 3 základní členy: A/AN, což je člen neurčitý, THE, což je člen určitý a člen nulový Ø 1. Používáme a / an, když mluvíme o něčem poprvé He is wearing a suit and a tie. Má na sobě (nějaký) oblek a (nějakou) kravatu. They have a cat. Mají kočku. 2. Dále používáme tento člen a / an tehdy, pokud vyjadřujeme, jaká osoba či věc je (často používáme před přídavným jménem) You have a nice house. Máš velmi pěkný dům. That's a very expensive car! To je ale drahé auto! A cat is an animal a bus is a vehicle. Kočka je zvíře a autobus je vozidlo. 3. S pomocí a / an mluvíme o něčí práci My wife is an optician. Moje žena je optička. He works as a mechanic. Pracuje jako mechanik. 4. Používáme the tehdy, když mluvíme o určité věci či události, kdy je jasné z kontextu, že se jedná o jednu konkrétní věc, nebo jestliže tato věc je jedinečná She took a glass of water and started to drink. Vzala (nějakou) sklenici vody a začala pít. X She took the glass of water nearest to her. Vzala tu jednu určitou sklenici, stojící nejblíže. Can you turn on the TV? Můžeš zapnout televizi? (je jasné, o kterou televizi jde). I have to see the doctor tomorrow. Musím zajít k lékaři. (je jasné, o kterého lékaře se jedná) X I need to see a doctor. Potřebuji zajít k lékaři (mluvím obecně, zmiňuji tento fakt poprvé) 5. Žádný člen (nulový) používáme tehdy, pokud mluvíme o věcech nebo lidech obecně Carrots are good for you. Mrkev je zdravá. (obecně je to zdravá zelenina) The carrots growing in my garden are almost ready to eat. Tyto mrkve z mé zahrady už jsou téměř zralé. (specifikuji, myslím konkrétní zeleninu)

5 English people drink a lot of tea. Angličané pijí spoustu čaje (obecně všichni Britové.) The English people in this hotel are very nice. Angličané v tomto hotelu jsou velmi milí (mám na mysli konkrétní skupinu Britů) 6. Ve spojení se slovem škola,univerzita, vězení, nemocnice, kostel, postel, práce, domov používáme the, pokud mluvíme o jedné určité instituci,nulový člen, pokud mluvíme abstraktně The church on our street was built in the 17 th century. Ten (určitý) kostel byl postaven v 17. století. I go to church every Sunday. Chodím do kostela každou neděli.(mluvím obecně, nemyslím konkrétní budovu) My friend works at the prison outside the city centre. Můj kamarád pracuje v určitém, konkrétním vězení na okraji města. My husband is in prison. Můj manžel je ve vězení (odpykává trest, nemyslím konkrétní budovu, ale výkon trestu) The work isn't finished yet. Ta práce ješte není dokončena.(myslím určitou práci, kterou znám) I was feeling sick yesterday so I didn't go to work. Včera jsem se cítil špatně, proto jsem nešel do práce. The new bed is bigger than the old one. Tato nová postel je větší než ta stará. I put my children to bed a 8pm. Dávám děti spát (tj. do postele) v 8 večer. 7. The označuje zástupce druhů, typ The narcissus is yellow. Narcis ( rostlinný druh ) je žlutý. The crocodile is very dangerous. Krokodýl ( živočišný druh) je velmi nebezpečný. She plays the piano. Ona hraje na piano (určitý druh hudebního nástroje). 8. The + přídavné jméno používáme k označení skupiny lidí či objektů I always give money to the homeless. Dávám vždy peníze bezdomovcům. The unemployed receive money from the government. Nezaměstnaní dostávají peníze od vlády. The French produce good wine. Francouzi produkují dobré víno. 9. Nulový čili žádný člen používáme ve spojení s kontinenty, některými zeměmi, regiony, ulicemi, městy, parky a jezery Asia, Italy, California, Bristol, Main St., Mount Everest, Lake Superior, Central Park X požíváme the s těmito postatnými jmény: Kingdom, Republic, State, Union (The Czech Republic, The United Kingdom, The U.S.A., the European Union, The Netherlands, The Bahamas, The Alps,The Caribbean, The Bronx, The Ukraine) 10. The se pojí s oceány, řekami, moři a kanály The Atlantic Ocean, The Red Sea, The Nile, The Panama Canal, The Thames, The Vltava River, The English Channel 11. The se pojí se světovými stranami (na severu, na jihu), ale nulový člen platí pro jižní, západní, východní, severní Greece is in the south of Europe. Řecko je na jihu Evropy. Spain is south of France. Španělsko je jižně (na jih) od Francie. Greece is in southern Europe. Řecko leží v jižní Evropě. 12. Ve spojení s budovami používáme the, kromě případů, kdy počáteční slovo je místní jméno The White House, The Sheraton Hotel, The Guggenheim Museum, The Ritz, The Odeon X Oxford University, Buckingham Palace, Eton College, Yale University 13. Jména novin a časopisů se pojí s členem určitým the The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Economist, The Guardian, The Observer 14. The se pojí s 3. stupněm přídavných jmen The best film I've ever seen is Top Gun. Nejlepší film, který jsem viděl, je film Top Gun.

6 Doplň A, AN, THE nebo Ø (nulový člen) This is easy question. Pacific Ocean is very large. May I have your phone number? What is capital of Australia? David is best student in our class. What is name of the next station? This is serious mistake. Is there public telephone near here?. cheapest car is Toyota Yaris this year. What do you read? Daily Mail. Do you live in Netherlands or in Belgium? It s raining. Take umbrella. Czech Republic lies in middle of Europe. My sister plays guitar. My aunt works as architect. Will you find cafe without map? *DO WE REALLY NEED TO SLEEP? Sleep is (1) powerful influence on all our lives, and a 60-year-old person has spent almost twenty years asleep. The traditional theory about (2) sleep is that our brain needs to rest for several hours to refresh itself and to 'file' in our memory everything that has happened to us during the day. We can put off sleeping for a limited period, for instance if we go to (3) all-night party, but sooner or later we have to sleep. If we are not allowed to sleep, we suffer hallucinations, and eventually die. However, Dr Ray Meddis has a fascinating new theory. He suggests that we don't really need to sleep at all. We sleep only because our brain is 'programmed' to make us do so. he believes that (4) sleep instinct originates from prehistoric times. Primitive man was 'programmed' to sleep to protect himself from the darkness with its many dangers. Animals seem to have been similarly programmed. (5) number of hours they sleep does not depend on physical activity but on how much time they need to eat. Horses, cows and (6) elephants, for example, which spend many hours eating, sleep only 2 or 3 hours. Cats, on the other hand, who have (7) lot of spare time, sleep for 14 hours (8) day, more than half their lives. According to Dr Meddis, the 'tiredness' we feel at (9) end of (10) day is produced by a chemical mechanism in the brain which makes us sleep. We are 'programmed' to feel 'tired' or 'sleepy' at (11) midnight, even if we have spent the day relaxing on the beach or doing nothing. Dr Meddis believes that the unpleasant symptoms we suffer when we don't sleep enough are not because we have not rested but because we have disobeyed our brain's programming. (12) longer we don't sleep, (13) worse we feel. But Dr Meddis believes that if scientists could locate and 'turn off' the sleep mechanism in our brain that produces tiredness, we could live completely normal and healthy lives without sleeping. So is sleeping (14) waste of time? Well, even Dr Meddis does not deny (15) great psychological value of sleep, and he asks us, "if scientists invented (16) pill which, if you took it, would keep you awake for ever, would you take it?"

7 CONJUNCTIONS (Spojky) Spojky jsou slova, která spojují slova nebo věty, dělíme je do dvou skupin, na podřadící a souřadící. Souřadící spojky (Coordinating Conjunctions) - spojují slova, skupiny slov nebo věty, které jsou na sobě navzájem nezávislé - stojí mezi slovy nebo větami, které spojují - některé tyto spojky stojí na začátku věty SLUČOVACÍ ODPOROVACÍ still VYLUČOVACÍ PŘÍČINNÉ and a John and Mary are here. Come and have a drink. John a Mary jsou tady. Pojď a dej si drink. as well as i, také, jakož i I as well as you know that. Já, stejně jako ty,to také vím. both... and i... i, jak-tak It is both good and cheap. Je to jak dobré, tak levné. but ale He is ill but he doesn t complain.je nemocný, ale nestěžuje si. although, though yet however DŮSLEDKOVÉ therefore ačkoliv, přestože avšak, ale, no, stejně avšak, přesto, no přece ale, přece, avšak nevertheless stejně, a přece, i tak I drank the beer although I didn t want it. Vypil jsem to pivo, ačkoliv jsem nechtěl. These books are cheap yet good. Tyto knihy jsou levné, přesto dobré. Still, you ought to help them. Přesto, měl bys jim pomoci. Later, however, she made up her mind to go.později ale se rozhodla jít. It was dark. Nevertheless, she found the way. Byla tma. I tak našla cestu. or nebo Are you sad or happy? You can go right or left. Jsi smutný nebo šťastný? Můžeš jít vpravo nebo vlevo. either... or buď... anebo Either tell the truth or say nothing. Buď řekni pravdu, nebo neříkej nic. neither... nor ani... ani It is neither green nor blue. Není to ani zelené, ani modré. nor ani He won t help her. Nor will I. On jí nepomůže. Ani já ne. for protože You have to take at least three books a year, for that is how the club works. Musíš si vzít alespoň 3 knihy ročně, protože tak ten klub funguje. so, thus tak, nuže, proto proto, a tak, tedy I have just ordered three books, so I ll be easy. Právě jsem si objednal 3 knihy, tak to bude v pořádku. There has been heavy rain. The ground is therefore very damp. Hodně pršelo, půda je tedy velmi vlhká.

8 Podřadící spojky (Subordinating Conjunctions) Spojují vedlejší a hlavní větu. Stojí na začátku vedlejší věty. that že I know that he is very clever. Vím, že je velmi OBSAHOVÉ chytrý. whether jestli, zda, zdali Ask him whether it is time to go. Zeptej se ho, zda je čas jít. when když, až When I come back, I will go to church. Když se vrátím, půjdu do kostela. ČASOVÉ MÍSTNÍ till, until dokud Let s wait till the rain stops. Počkejme, dokud nepřestane pršet. after (potom) když; poté, co... It always rains after I ve cleaned the windows.vždy prší potom, co jsem umyl okna. before než; dříve, než... Have some tea before you go.dej si čas předtím, než půjdeš. since od té doby, co... I haven t seen her since she left. Neviděl jsem ji od té doby, co odešla. as soon as no sooner... than jen co, jakmile sotvaže I ll come as soon as I finish working. Přijdu, jakmile skončím s prací. Eve had no sooner sat down than the bell rang. Sotva Eva usedla, zazvonil zvonek. while zatímco, dokud I will make lunch while you cut the grass.udělám oběd, zatímco ty budeš sekat trávu. as když I saw him as he was getting off the bus. Viděl jsem ho, když vystupoval z autobusu. as long as pokud, dokud You can stay as long as you like. Můžeš zůstat, pokud chceš. where kde, kam There are many lakes where I live. Tam, kde žiju, je mnoho jezer. wherever kdekoli, kamkoli although, though PŘÍPUSTKOVÉ in spite of the fact that PŘÍČINNÉ PODMÍNKOVÉ as because since if unless provided that ačkoli, i když, třebas i přestože, ačkoliv Wherever you go, I ll find you. Kamkoliv půjdeš, najdu tě. Though he is small, he is very strong. Ačkoliv je malý, je velmi silný. In spite of the fact that he is young, he is very rich. Přestože je mladý, je velmi bohatý. protože, jelikož As you are tired, you d better take a rest. Jelikož jsi unavený, měl bys raději odpočívat. protože, poněvadž I drink because I am thirsty. Piju, protože mám žízeň. protože, jelikož Since we have a lot of work, it s better to start early. Protože máme hodně práce, je lepší začít brzy. jestliže, kdyby, zdali, -li když ne, kdyby ne pod podmínkou, že... If she comes, I will tell you. Jestliže přijde, řeknu ti. I will leave at four unless they phone me. Odejdu ve 4, jestliže mi nezavolají. They will lend it to me provided that I return it on time. Půjčí mi to pod podmínkou, že to vrátí včas.

9 ÚČELOVÉ ZPŮSOBOVÉ supposing that za předpokladu, Supposing you were right the infomation would be že... important. Za předpokladu, že bys měl pravdu, by ta informace byla důležitá. that, in order to aby We ll mail all the information in order to save some time. Pošleme mu všechny informace em, abychom ušetřili čas. so that aby I wrote it to him so that he could know it. Napsal jsem mu to, aby to věděl. as jak, tak jako She doesn t speak as other teachers do. Ona nemluví jako ostatní učitelé. as if (as though) jako by, jako kdyby She behaved as if nothing had happened. Chovala se, jako by se nic nestalo. so... that tak, že It was so heavy that he could not move it. Bylo to tak těžké, že jsem s tím nemohl pohnout. such... that takový, že It was such a boring speech that I fell asleep. Byla to tak nudná řeč, že jsem usnul. SROVNÁVACÍ as... as tak... jako He likes me as much as I like him. Má mě tak rád, jako já jeho. not as (not so)... ne tak... It was not so far as we expected. Nebylo to tak daleko, jak as jako jsme čekali. than než, jako John speaks French more fluently than Peter does. John mluví anglicky plynuleji než Petr. I.Doplň do mezer slova: although, and, because, but, or, since, so, unless, until, when 1) Things were different I was young. 2) I do it I like it. 3) Let us wait here the rain stops. 4) You cannot be a lawyer you have a law degree. 5) That was years years ago. 6) She has not called she left last week. 7) I saw him leaving an hour two ago. 8) This is an expensive very useful book. 9) We were getting tired we stopped for a rest. 10) He was angry he heard when happened. 11) Walk quickly you will be late. 12) He had to retire of ill health. 13) He will go swimming next Sunday it's raining. 14) I heard a noise I turned the light on. 15) Would you like a coffee tea? 16) Do you know she will arrive? 17) the car is old it still runs well. 18) Do you want a pen a bit of paper? 19) I would like to go I am too busy. 20) She will die the doctors operate immediately.

10 II. *Doplň spojky: so that, as long as, while, as if, until 1 You can come to the meeting you don't say anything. 2 I'm not leaving I get an apology from you. 3 I came her you could give me an explanation 4 Bob is very tall Bill is very short. 5 You look you've seen a ghost. 6 I refuse to pay anything you do the work properly. 7 I'm going shopping for food this evening I don't have to go at the weekend. 8 You look you haven't eaten for a week. 9 I came early I could talk to you privately. 10 I don't think she's perfect for the job, she's certainly better qualified than Steve. 11 I don't mind if you go out for lunch you're back for the meeting at two. 12 Are you OK? You look you have a problem. 13 the job is very interesting, it's also very badly paid. 14 We'll go to the mountains on Saturday it doesn't rain. 15 The winters here are very cold the summers are very hot. Řešení a) Have you ever drunk English beer? b) Have you ever eaten octopus? c) Have you ever ridden a donkey? d) I have seen all his plays. e) We have never worked in a restaurant. f) Have you ever stolen money? g) I have been to Scotland twice. h) They have never been in an expensive restaurant. i) She has spoken about it with me twice. j) My sister has known Peter for many years. k) We ve been thinking of him a lot recently. l) Weather has been horrible this summer. m) They ve been sick for 3 weeks. n)*arthur has been intrested in planes since he was a child. o)*i have been able to sleep lately.. p)*i ve always preferred fish to chicken. q)*jana has been looking forward to seeing you. r)*since when have you been studying so hard?

11 Členy: This is AN easy question. THE Pacific Ocean is very large. May I have your Ø phone number? What is THE capital of Australia? David is THE best student in our class. What is THE name of the next station? This is A serious mistake. Is there A public telephone near here? THE cheapest car is Toyota Yaris this year. What do you read? THE Daily Mail. Do you live in THE Netherlands or in Ø Belgium? It s raining. Take AN umbrella. THE Czech Republic lies in THE middle of Europe. My sister plays THE guitar. My aunt works as AN architect. Will you find THE cafe without A map? *DO WE REALLY NEED TO SLEEP? Sleep is A powerful influence on all our lives, and a 60-year-old person has spent almost twenty years asleep. The traditional theory about Ø sleep is that our brain needs to rest for several hours to refresh itself and to 'file' in our memory everything that has happened to us during the day. We can put off sleeping for a limited period, for instance if we go to AN all-night party, but sooner or later we have to sleep. If we are not allowed to sleep, we suffer hallucinations, and eventually die. However, Dr Ray Meddis has a fascinating new theory. He suggests that we don't really need to sleep at all. We sleep only because our brain is 'programmed' to make us do so. he believes that THE sleep instinct originates from prehistoric times. Primitive man was 'programmed' to sleep to protect himself from the darkness with its many dangers. Animals seem to have been similarly programmed. THE number of hours they sleep does not depend on physical activity but on how much time they need to eat. Horses, cows and Ø elephants, for example, which spend many hours eating, sleep only 2 or 3 hours. Cats, on the other hand, who have A lot of spare time, sleep for 14 hours A day, more than half their lives. According to Dr Meddis, the 'tiredness' we feel at THE end of THE day is produced by a chemical mechanism in the brain which makes us sleep. We are 'programmed' to feel 'tired' or 'sleepy' at Ø midnight, even if we have spent the day relaxing on the beach or doing nothing. Dr Meddis believes that the unpleasant symptoms we suffer when we don't sleep enough are not because we have not rested but because we have disobeyed our brain's programming. THE longer we don't sleep THE worse we feel. But Dr Meddis believes that if scientists could locate and 'turn off' the sleep mechanism in our brain that produces tiredness, we could live completely normal and healthy lives without sleeping. So is sleeping A waste of time? Well, even Dr Meddis does not deny THE great psychological value of sleep, and he asks us, "if scientists invented A pill which, if you took it, would keep you awake for ever, would you take it?" Spojky: I.1) when 2) because 3) until 4) unless 5) and 6) since 7) or 8) but 9) so 10) when 11) or 12) because 13) unless 14) so 15) or 16) when 17) although 18) and 19) but 20) unless II. *as long as, until, so that, while, as if, until, so that, as if, so that, while, as long as, as if, while, as long as, while

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Shrnutí anglické gramatiky. Pro studenty BAN4

Shrnutí anglické gramatiky. Pro studenty BAN4 Shrnutí anglické gramatiky Pro studenty BAN4 POZNÁMKA následující slidy shrnují gramatické jevy probírané kapitolách 7-12 učebnice International Express Intermediate Student s Book a jsou tedy určeny pro

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová ROČNÍK, DATUM: 9., 3. 5. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ VY_32_INOVACE_AK_2_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_302 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Pracovní list je vytvořen k využití v předmětu Anglický

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu.

PS 2 - LEKCE 6. Lekce: 6.1 Budoucí čas s going to. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já si dám zmrzlinu. Cvičení: On si dá pizzu. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Budoucí čas s going to Cvičení: Já si dám zmrzlinu. I am going to have an ice cream. Já si dám

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více