Zápis ze 40. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 40. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.4 2014 v zasedací místnosti úřadu městyse"

Transkript

1 M ě s t y s N E H V I Z D Y PSČ NEHVIZDY, Pražská 255 Zápis ze 40. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: dle prezenční listiny, 11 členů zastupitelstva při zahájení. Starosta zahájil jednání v 19,05 hodin a přivítal přítomné zastupitele a hosty. 1. Určení návrhové komise Starosta podal návrh na ustanovení návrhové komise ve složení: Petr Mück a Jitka Záhrobská. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení: ZM určuje do návrhové komise Petra Mücka a Jitku Záhrobskou. Hlasování: pro návrh 10, 1 se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Usnesení č. 1/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. Určení ověřovatelů zápisu Starosta podal návrh na ustanovení ověřovatelů zápisu ve složení: Josef Kolář a Daniel Štěch. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení: ZM určuje ověřovateli zápisu Josefa Koláře a Daniela Štěcha. Hlasování: pro návrh 10, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Usnesení č. 2/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. 2. Schválení programu zasedání Starosta navrhuje změnu programu: bod MP Šestajovice návrh na vypovězení smlouvy a varianta bezpečnostních opatření v obci přidat k bodu Rozvaha k tématu bezpečnosti (KFaB) 1. Určení návrhové komise a ověřovatelů zápisu 2. Schválení programu zasedání 3. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva 4. Zpráva starosty - Přístavba ZŠ postup výstavby - Finanční půjčka na přístavbu ZŠ - Prodej části pozemků pč. 366/3 a pč.368 v k.ú. Nehvizdy firmě CANABA - Odkup části pozemků pč. 524 a pč. 517 v k.ú. Nehvizdy - Žádosti o dotace - Spolupráce s Xaverovem a.s. na návrhu zástavby - Komunikace v ulici Bedřicha Mouchy - Pronájem části pozemku pč. 457/19 TJ Sokol Nehvizdy na vybudování ten. kurtů - Autobusová doprava od září MP Šestajovice návrh na vypovězení smlouvy a varianta bezpečnostních opatření v obci - Příprava na čištění rybníka úpravy odtoku a nájezdu - Příprava na odstávku ČOV při čištění nádrží - Biokoridor u ČOV - Ostatní 5. Zpráva Komise finanční a bezpečnostní - Rozvaha k tématu bezpečnosti - Úhrada poplatku za psa informace - Bytové družstvo Nehvizdy informace - Ostatní 6. Zpráva Komise stavební a životního prostředí

2 - Změna č. 3 územního plánu - informace - Zřízení autobusových zastávek u Schiedelu - Zřízení točny autobusu Na Zámku - Smlouva o služebnosti - TS Městyse Nehvizdy s.r.o. smlouva na dodavatele technologie ČOV - Deratizace v obci - Zpráva komise 7. Zpráva Komise školství, kultury a sportu - Poděkování za práci na akcích pro veřejnost - Plán dalších akcí - Revize dětských hřišť - Zpráva ředitele ZŠ a MŠ - Informace z Klubu Stovka a DC Dráček 8. Diskuse Hlasování: pro návrh 11, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Usnesení č. 3/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. 3. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva Smlouva s obcí Horoušany uzavřena na dobu neurčitou Smlouva o umísťování zaběhlých psů s fi Velas, a.s, - uzavřena Nákup semen zajištěno Návrh studie zástavby na lokalitu Xaverov hotovo Ordinace praktického lékaře stále v řešení, hlavně smlouvy s VZP Vyhláška o místních poplatcích v bodě K Fa B Účetní pro TS Městyse Nehvizdy uzavřena smlouva Dokument pro nové občany Nehvizd úkol trvá V 19,25 hodin se dostavili Jana Nepivodová a Aleš Roll. Počet zastupitelů je Zpráva starosty Přístavba ZŠ postup výstavby promítnuta fotodokumentace, z MŠMT pravděpodobně letos žádné finance nedostaneme, zpětně se nedají faktury uplatnit, k jsou uhrazeny faktury za ,- Kč V 19,35 hodin se dostavili Simona Mikešová a Richard Sedlický. Počet zastupitelů je 15. Finanční půjčka na přístavbu ZŠ starosta navrhuje poskytnout půjčku ve výši 6 mil Kč TS Městyse Nehvizdy s.r.o. Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí zápůjčky ve výši 6 mil Kč na dobu 1 roku s úrokem 1% TS Městyse Nehvizdy s.r.o. za účelem financování přístavby ZŠ a rekonstrukce ČOV. Hlasování: pro návrh 13, 2 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti. Usnesení č. 4/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. V současné době je přístavba ZŠ hrazena pouze z rozpočtu obce. Vzhledem k tomu, že jsou již podepsané smlouvy na rekonstrukci ČOV, mohlo by se stát, že by se obec dostala do finanční tísně. Proto starosta navrhuje vyřídit úvěr ve výši 10 mil Kč. Zajímavá je nabídka KB a.s., která by poskytla tento úvěr bez zajištění, na dobu 5 let, s pohyblivou úrokovou sazbou (s možností mimořádné splátky bez sankce) ve výši 2,57 % p.a., bezplatné zpracování a vyhodnocení úvěru, bezplatná realizace úvěru, spravování úvěru 300,- Kč/měs Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru na dobu 5ti let s úrokovou sazbou 2,57% ve výši 10 mil Kč s KB a.s. na financování přístavby ZŠ a rekonstrukci ČOV. Usnesení č. 5/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. Prodej části pozemku pč. 366/3 a pč. 368 v k.ú. Nehvizdy firmě Canaba městys vlastní pozemek 366/3 v k.ú. Nehvizdy, jehož část o výměře m2 by firma Canaba chtěla odkoupit. Stejně tak část pozemku pč. 368 o výměře 8550 m2. Celkem by tedy obec mohla prodat m2 za ,- Kč (800 Kč/m2). K tomu Canaba obci daruje pozemky pč. 326/586 (2040 m2), 326/588 (752 m2), 358/58 (859 m2), 366/37 (84 m2), 366/39 (320 m2) a 370/11(7 m2).

3 Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr prodat část pozemku pč. 366/3 o výměře m2 a část pozemku pč. 368 o výměře m2 za celkovou cenu ,- Kč (vázáno na aktivity fa Canaba - Pozemní stavby s.r.o.) a obec přijme darované pozemky pč. 326/586 (2040 m2), 326/588 (752 m2), 358/58 (859 m2), 366/37 (84 m2), 366/39 (320 m2) a 370/11 (7 m2). Usnesení č. 6/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. Odkup části pozemků pč. 524 a pč. 517 v k.ú. Nehvizdy z jednání s vlastníky těchto pozemků vyplynulo, že zájem o odprodej mají pouze pan J.B. a B.T.. Každý z nich vlastní 1/16 pozemku pč. 517 v k.ú. Nehvizdy, což je celkem 644 m2. U pozemku pč. 524 v k.ú. Nehvizdy vlastní každý z nich 1/10, což je 745,7 m2. Vlastníci by souhlasili s cenou 500 Kč/m2. Při koupi 2 135,4 m2 by obec zaplatila ,- Kč. Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s J.B. a B.T. na část pozemků pč. 524 a 517 v k.ú. Nehvizdy o celkové výměře 2 135,4 m2 za celkovou cenu ,- Kč. Usnesení č. 7/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. Žádosti o dotace žádost o dotaci na odbahnění rybníka byla akceptována, do září by mělo být rozhodnuto, zda dotaci získáme. Do té doby by mělo být hotové i výběrové řízení na zhotovitele. Dotace na cyklostezku (směrem k firmě Schiedel s.r.o.) - žádost byla doplněna, musí být uzavřena smlouva o služebnosti s KSÚS a žádost má stále šanci uspět. Byla podána žádost na SFŽP o dotaci na biokoridor a do bude ještě podána žádost o dotaci na zateplení ZŠ v čp. 14. Spolupráce s Xaverovem a.s. na návrhu zástavby promítnuta vizualizace, v návrhu je 47 RD. Xaverov by věnoval páteřní komunikaci, která by navazovala na plánovanou cyklotrasu a po ní by se snadněji a bezpečněji dostávaly děti do školy Návrh usnesení: ZM pověřuje starostu jednáním s firmou Xaverov a.s. o návrhu zástavby. Hlasování: pro návrh 14, 1se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Usnesení č. 8/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. Komunikace v ulici Bedřicha Mouchy stále se řeší převod na obec od Pozemkového fondu Pronájem části pozemku pč. 457/19 TJ Sokol Nehvizdy na vybudování tenisových kurtů jedná se o část pozemku v lokalitě bývalé drůbežárny, plocha, na které by TJ Sokol vybudoval a provozoval 2 tenisové kurty, navazovalo by na sportovní halu. Nájemní smlouva by se uzavřela na 20 let za cenu 100 Kč/rok. Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr pronajmout část pozemku pč. 457/19 v k.ú. Nehvizdy na 20 let za 100 Kč za rok (vázáno na vybudování a provoz 2 tenisových kurtů ze strany TJ Sokol Nehvizdy). Hlasování: pro návrh 14, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Usnesení: č. 9/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. Autobusová doprava od září 2014 řeší se prodloužení linky č. 344 z Horoušan do Nehvizd. Jezdila by jako školní autobus ranní a odpolední spoj Příprava na čištění rybníka úprava odtoku a nájezdu u nátoku do rybníka se část vybagruje a nátok se zatrubní, za dobrého počasí se přes stavbu položí panely (včetně části břehu), aby bylo možné nátok přejíždět technikou Příprava na odstávku ČOV při čištění nádrží budou vybrány již připravené přečerpávací jámy, do nich se přepustí voda z nádrží na ČOV, tyto nádrže budou vyčištěny a napenetrovány a poté se do nich přečerpá z jam nevyčištěná voda. Vše musí být připraveno do 26.6., kdy se budou instalovat membrány Biokoridor u ČOV bylo vydáno stavební povolení Ostatní logo MAS Střední Polabí žádají o umístění loga na web městyse s proklikem na jejich webové stránky

4 Návrh usnesení: ZM schvaluje umístění loga MAS Střední Polabí na web městyse. Usnesení: č. 10/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. zápis do MŠ celkem 13 předškoláků má odklad a zůstává v MŠ, proto je volných 52 míst, ale 58 zapsaných dětí z Nehvizd splňuje podmínky přijetí (věk nad 3 roky). Vzniklá situace by se dala řešit několika stavebními úpravami třídy Sluníček, kterými by se mohla kapacita MŠ navýšit o 12 dětí informace o jednání v Čelákovicích o ZŠ účast starostů Čelákovic, Mochova, Vyšehořovic a Nehvizd kapacita základních škol v Čelákovicích je vyčerpána, nemohou zajistit přijímání dětí ze spádových obcí, pokud bude v Nehvizdech dostavěna škola, můžeme kapacitu poskytnout, ale musí se uzavřít smlouvy o spolupráci Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření partnerských smluv o spolupráci při zabezpečení plnění povinné školní docházky s obcí Mochov (pro 2. stupeň ZŠ) a s obcí Vyšehořovice (pro 1. a 2. stupeň ZŠ). Usnesení: č. 11/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. 5. Zpráva Komise finanční a bezpečnostní Petr Mück Rozvaha k tématu bezpečnosti; MP Šestajovice návrh na vypovězení smlouvy a varianta bezpečnostních opatření v obci konstatováno, že se městys rozrůstá, anonymizuje, je charakterizován novým stylem zástavby (omezené oplocení a garážování) a situace v bezpečnosti odráží také jeho lokaci (na významné dopravní tepně); popsány potřeby a zájmy městyse a obyvatel z hlediska bezpečnosti: doprava - kamiony, rychlost v obci, parkování, veřejný pořádek - venčení psů, černé skládky, krádeže aut, vloupání do domů apod.). Na straně PČR nedojde k posílení stavů, OP Šestajovice je limitována režimem služeb a počtem zastřešovaných obcí. Nastává čas k zamyšlení, další výhled v oblasti bezpečnosti do budoucna musí odrážet potřeby a možnosti městyse. Zeleneč má např. dobré zkušenosti s kamerovým systémem, varianta pro Nehvizdy je kamerový systém kombinovaný s nákupem služeb strážníků na míru (noční hodiny, přechody apod.) Slovo starosta absolutní nespokojenost s MP Šestajovice, v 7,15 si předávají službu, přestože tady je největší pohyb dětí od 7,00 do 7,45. Nejvíce služeb tu mají v době od 9,00 do 11,00 a pak mezi 15,00 a 17,00. Musela by se zcela změnit jejich pracovní doba a hlavně jejich přístup. Starosta navrhuje dát výpověď v roční výpovědní době jednat o změnách nebo jednat např. s MP Čelákovice. Návrh usnesení: ZM schvaluje vypovězení veřejnoprávní smlouvy s obcí Šestajovice o Obecní policii Šestajovice ke Usnesení: č. 12/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. Úhrada poplatku za psa - informace po prověření zákona o přestupcích závěr, že nelze vybírat poplatek od majitelů psů, kteří nemají trvalý pobyt v Nehvizdech Bytové družstvo Nehvizdy informace musí být provedena změna stanov BD v souvislosti s novým zákonem o obchodních korporacích, změna se dotýká i nájemních smluv s ohledem na nový občanský zákoník a smluv o výkonu funkce představenstva BD. Pokračuje soudní řízení s bývalým předsedou BD o úhradu neoprávněně vyplacených odměn. 6. Zpráva Komise stavební a životního prostředí Richard Sedlický Změna č. 3 územního plánu probíhá posouzení dotčenými orgány, nutno doplnit textovou část o vyčíslení procent ploch převedených do jiných kategorií Zřízení autobusových zastávek u Schiedelu předběžně projednáno s KSÚS a Policií ČR, vizualizace, zastávky by sloužily pro spoj Horoušany Nehvizdy (č. 344). Zřízení točny autobusu Na Zámku - Ropid zvažuje možnost snížení počtu spojů linky č. 398, protože svazek obcí okolo Městce Králové nehodlá dále připlácet na spoje, které nepotřebují a jsou pro ně ztrátové. Pro nás by tedy bylo řešením přivedení linky č. 344 (Černý Most

5 Horoušany Nehvizdy a zpět). Pokud tento autobus chceme přivést do obce, musíme zajistit točnu. Obec navrhuje zřídit točnu a zastávku v ulici Do Nehvizdek (nad výběhem pro psy). Řeší se i termín zřízení, protože se v tomto roce bude měnit grafikon, který bude platit dalších 5 let. Dále by tuto točnu využívaly přidané spoje autobusu č. 398, které by v Nehvizdech končily. V diskusi se vyjádřili občané z lokality Na Zámku (mj. zástupci o.s. Za klidný domov - Nehvizdy ). Nesouhlasí s vybudováním točny se zastávkou v lokalitě Na Zámku a navrhují hledat náhradní řešení. Po výměně argumentů byla diskuse uzavřena s tím, že variantou by mohlo být zbudování točny jako stavby dočasné, přičemž městys bude dle možností usilovat o realizaci točny za zástavbou ve směru na Mochov. Smlouva o zřízení služebnosti zastupitelstvo dne souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku pč. 376/26 za ,- Kč. Nyní je připravena smlouva o zřízení služebnosti č. IV /002. Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. IV /002 k pozemku pč. 376/26 v k.ú. Nehvizdy za ,- Kč. Usnesení: č. 13/40/2014 bylo zastupitelstvem schváleno. TS Městyse Nehvizdy s.r.o. smlouva na dodavatele technologie ČOV byly podepsány celkem dvě smlouvy o dílo. Jedna řeší dodávku membrán (dodavatel ALVEST MONT CZ s.r.o.) a druhá dodávku elektrického zařízení ( Mikroprojekt s.r.o.) Deratizace v obci jarní část provedena, potkanů je tu skutečně mnoho, na podzim bude nakladena další várka jedu Zpráva komise dokončeny terénní úpravy parku, zalévá se. Podle odborníků na dopravu není vhodné budovat diskutovaný přechod v ulici Toušeňská. Doporučují zvýraznit stopku a udělat místo pro přecházení. J. Mošna se dotázal na zvýšený provoz nákladních aut na Horoušanské ulici souvisí s skladištěm hlušiny v lomu, ne s ukládáním na Nové Skále 7. Zpráva Komise školství, kultury a sportu Petra Horáková Poděkování za práci na akcích pro veřejnost dík patří všem dobrovolníkům i zastupitelům Plán dalších akcí Čarodějnice, 3.5. hraje stará garda fotbalistů proti ženám Sparty Praha Revize dětských hřišť kontrola bude v půlce května Zpráva ředitele školy - v základní škole běží školy v přírodě, finišuje testování 3. a 5. ročníků v projektech SCIO a Kalibro, čekáme na výsledky přijímacích zkoušek na gymnázia. Úprava kapacity ŠD od projednáno s krajem, odeslána žádost. Úprava kapacity MŠ ke stejnému datu - navýšení o 12 dětí (viz zpráva starosty) Informace z Klubu Stovka a DC Dráček v DC Dráček poskytují novou službu odpolední vyzvednutí dětí z MŠ a hlídání 8. Diskuse Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. Starosta ukončil zasedání ve 23,00 hodin. Zapsala: Iva Prekschlová, v. r. Ověřovatelé: Josef Kolář, v. r. Daniel Štěch, v. r. Vladimír Nekolný, v.r. starosta

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ROZPOČET 2015 OPĚT NÁS ČEKAJÍ INVESTICE

ROZPOČET 2015 OPĚT NÁS ČEKAJÍ INVESTICE . ZDARMA Ročník: X / Číslo 2. Vydáno v Nehvizdech PRVŇÁČKŮ BUDE 90 Vstoupili jsme do druhého pololetí školního roku. Žáci si možná oddychli, ale nám začíná rušné období. Tématem číslo 1 jsou zápisy do

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

JEDNámE INTENZIVNĚ O POSíLENí AUTOBUSOVÉ DOPRAVY. do nehvizd by měly JeZdit i Autobusy Z horoušan, které míří na nádraží V ÚVAleCh

JEDNámE INTENZIVNĚ O POSíLENí AUTOBUSOVÉ DOPRAVY. do nehvizd by měly JeZdit i Autobusy Z horoušan, které míří na nádraží V ÚVAleCh Nehvizdský Nehvizdský kurýr městyse nehvizdy kurýrměsíčník měsíčník městyse nehvizdy zdarma Ročník: IX / číslo: 3 Vydáno v Nehvizdech JEDNámE INTENZIVNĚ O POSíLENí AUTOBUSOVÉ DOPRAVY do nehvizd by měly

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ

UŽ SE STAVÍ BIOKORIDOR A DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ . ZDARMA Ročník: IX / Číslo 12. Vydáno v Nehvizdech VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Vážení spoluobčané, Chtěl bych se poohlédnout za končícím rokem 2014, ve kterém se podařilo zorganizovat celou řadu kulturních a sportovních

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů při zahájení: 14 členů od 18.05 h 15 členů od 18.07 h Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel:

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Stavební úpravy v přízemí budovy čp. 243 (bývalá administrativní budova Xaverova), které provádějí naše TS, jsou v plném proudu.

Stavební úpravy v přízemí budovy čp. 243 (bývalá administrativní budova Xaverova), které provádějí naše TS, jsou v plném proudu. NEHVIZDSKÝ NEHVIZDSKÝ KURÝR MĚSÍČNÍK ÍK MĚSTYSE SE NEHVIZDY KURÝRRočník: VIII / Číslo: 3 Vydáno v Nehvizdech ZDARMA Z OBSAHU SEZNAMTE SE S NOVOU SKÁLOU... 5 ROZPIS JARNÍ FOTBALOVÉ SEZONY... 12 VELIKONOČNÍ

Více

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina K bodu č. 1 Zahájení Ing. Ondřej Hudec zahájil II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více