Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing."

Transkript

1 Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne od hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené prezenční listiny ) Navržený program: 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele 2. Kontrola zápisu a usnesení z 13. zasedání zastupitelstva městyse 3. Projednání majetkových záležitostí městyse 3.1 Žádost o odprodej či zřízení věcného břemene Doubravice u Volyně 3.2 Žádost o převod části pozemku p.č. 63 v k.ú. Počátky u Volyně 3.3 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu E-ON I. 3.4 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - E.ON II. 3.5 Smlouva o smlouvě budoucí distribuční síť E-ON 1250/11, 1250/12 v k.ú. Čestice 3.6 Pronájem nebytových prostor č.p. 123 v k.ú. Čestice 3.7 Nabídka využití vkladu termínovaných účtů 3.8 Nabídka svozu odpadu 3.9 Sběrný dvůr 3.10 Oprava chodníků u č.p. 170 dotace POV 3.11 Žádost o dočasné povolení stavby v k.ú. Střídka 3.12 Převod sociálnímu fondu 4. Rozpočtová opatření 5. Různé 6. Závěr 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele Zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta p. Milan Žejdl a přivítal všechny přítomné. Dle prezenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné. Starosta seznámil přítomné s navrženým programem, ke kterému neměl nikdo připomínky, nebyl žádný návrh na doplnění. Usnesení č. 1: ZM schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice pro - 7, proti - 0, zdržel se 0 Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Miloslava Kalu Usnesení č. 2: ZM určuje na návrh starosty ověřovatele zápisu p. Vozobuleho a p. Inf. Kalu pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0

2 -2-2. Kontrola zápisu a usnesení z 13. zasedání zastupitelstva městyse Dotazem na ověřovatele zápisu z 13. zasedání zastupitelstva městyse p. Janu Bláhovou a p. Jana Hartla bylo zjištěno, že k zápisu a usnesení není připomínek. 3. Projednání majetkových záležitostí městyse 3.1 Žádost o odprodej či zřízení věcného břemene Doubravice u Volyně projednáno dne na 9. zasedání ZM nesouhlas Usnesení č. 3: ZM ukládá starostovi zařadit do programu následujícího zasedání odprodej či zřízení práva věcného břemene na parc. PK 343 v k.ú. Doubravice u Volyně, s tím, že budou předem osobně informovány a přizvány zúčastněné osoby 3.2 Žádost o převod části pozemku p.č. 63 v k.ú. Počátky u Volyně žádost p. M. Rataje, dotaz p. Humpolce, který žádal o odprodej pozemku dříve a nyní žádá místní šetření - zastupitel p. J. Zábranský, J. Hartl také navrhují místní šetření Usnesení č. 4: ZM ukládá starostovi zařadit projednání záměru převodu části pozemku p.č. PK 63 v k.ú. Počátky u Volyně do programu následujícího zasedání, s tím, že členové zastupitelstva se seznámí se situací na místě samém pro 6, proti 0, zdržel se 1 ( M. Žejdl ) 3.3 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu E-ON I. - úplatně Kč +DPH, smlouva o smlouvě budoucí schválena ZM Usnesení č. 5: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 1069/1, 1230, 1231, 1386, 1390, ZE PK 1191/2, 1226, 1243,1388 díl 1, 1391/2 v k.ú. Čestice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění venkovního vedení NN a podpěrných bodů s firmou E-ON Distribuce a.s. 3.4 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu E-ON II. Usnesení č. 6: ZM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemcích ZE GP 1265/1 díl 2, ZE PK 1369 v k.ú. Čestice a na pozemku p.č. 471 v k.ú. Radešov pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění venkovního vedení NV včetně podpěrných bodů s firmou E-ON Distribuce a.s. 3.5 Smlouva o smlouvě budoucí distribuční síť E-ON 1250/11, 1250/12 v k.ú. Čestice - žádost - elektropřípojka na stavbu rekreačního domu p. K. Probst Usnesení č. 7: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou E-ON Distribuce a.s., pro účely

3 -3- zřízení a provozování distribuční soustavy spočívající v umístění energetického zařízení technické vybavení přípojky pro parc. č. 749/5 v k.ú. Čestice 3.6 Pronájem nebytových prostor č.p. 123 v k.ú. Čestice - na 13. zasedání ZM schválen záměr pronájmu, žádost Ing. P. Vlažný ml., p. R. Lejsek Usnesení č. 8: ZM souhlasí s pronájmem nemovitého majetku městyse Čestice a to části nebytových prostor o výměře 26 m² v budově č.p. 123 v Česticích pro p. Ing. Petra Vlažného ml., bytem Čestice 169 Usnesení č. 9: ZM souhlasí s pronájmem nemovitého majetku městyse Čestice a to části nebytových prostor o výměře 32 m² v budově č.p. 123 v Česticích pro p. Radka Lejska, trvale hlášen Čestice Nabídka využití vkladu termínovaných účtů - viz příloha diskuze přítomných 3.8 Nabídka svozu odpadu - není k dispozici ceník Rumpoldu a.s. Vodňany, nabídka možnosti svozu TS Volyně Usnesení č. 10: ZM ukládá starostovi zadat výběrové řízení na provádění služeb svozu komunálního a tříděného odpadu v termínu s ohledem na výpovědní lhůty stávajících smluv 3.9 Sběrný dvůr - informace p. starosty projekt je dokončen , čeká se na právní moc - vícepráce vyplývají: a) zapracování změn dopravního řešení do projektu Policie ČR b) úprava rozpočtů dle požadavků a bodového hodnocení SFŽP c) zajištění dopravního řešení d) aktualizace žádosti do SFŽP rozdíl mezi územním rozhodnutím a stavebním řízením Usnesení č. 11: ZM schvaluje vícepráce projektových prací na projektu Sběrný dvůr Čestice z důvodu zapracování změn dopravního řešení dle požadavků PČR a odboru ŽP ve výši Kč Usnesení č. 12: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s ing. Radkou Zelenkovou na aktualizaci žádosti do OP SFŽP a její podání na akci Sběrný dvůr Čestice za cenu Kč

4 Oprava chodníků u čp. 170 dotace POV - dotace POV ve výši Kč - smlouva o dílo, realizace jen dílu A? Usnesení č. 13: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Josef Novák, Čestice, na obnovu části chodníků pod bytovým domem čp. 170 v Česticích za cenu Kč 3.11 Žádost o dočasné povolení stavby v k.ú. Střídka - žádost p. Václava Jánského, Čestice 1 Usnesení č. 14: ZM nesouhlasí s odprodejem ani pronájmem části pozemku p.č. 61/5 v k.ú. Střídka a trvá na odstranění nepovolené stavby 3.12 Převod sociálnímu fondu - informace - částka Kč, schváleno v rozpočtu, bude provedeno v měsíci říjnu 4. Rozpočtová opatření - informoval starosta Usnesení č. 15: ZM bere na vědomí důvodovou zprávu k provedeným rozpočtovým opatřením č. 5/2012 a č. 6/ Různé Informace o dokončení stavby objektu na hřišti v Krušlově Usnesení č. 16: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Truhlářství Dzamek, Lom 17, Blatná, na realizaci akce Zázemí hřistě Krušlov, za cenu Kč + platná DPH 5.2 Honební společenstvo Nahořany Usnesení č. 17: ZM pověřuje starostu k zastupování městyse na VH HS Nahořany dne ve Vacovicích a souhlasí s bodem II. písm. a,b,c dopisu doručeného na ÚM Čestice dne pod č.j. 704/2012 pro 7, proti 0, zdržel se Nabídky na opravy místních komunikací - akutní opravy v Doubravici u Volyně Počátky, v Radešově - návrh zastupitele p. Zábranského oslovit další firmy

5 Nebezpečné stromy na hřišti v Česticích informoval starosta 5.5 Stavební opravy v MŠ dokončeno vícepráce 5.6 Sběr v ZŠ čtvrtletní výkazy pro EKO-KOM Usnesení č. 18: ZM souhlasí, aby příspěvková organizace ZŠ a MŠ Čestice se zapojila do sběru odpadního papíru a následně jej samostatně předala firmě oprávněné k nakládání s odpady k dalšímu materiálovému využití Diskuze: zastupitel p. J. Zábranský dotaz na možnost přidat u ZŠ kontejner na papír zastupitel p. J. Švehla dotaz na projednání územního plánu starosta připomínky se budou řešit na MěÚ Strakonice 6. Závěr Zasedání zastupitelstva městyse bylo ukončeno ve hod., starosta poděkoval všem přítomným za účast. Zapsala: Alena Dunovská Milan Žejdl starosta Ověřovatelé zápisu:... František Vozobule... Ing. Miloslav Kala

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1. Zahájení,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr

Více

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6. Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Pavel Říhák, Karel Škraňka,

Více