Třídní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třídní vzdělávací program"

Transkript

1 Třídní vzdělávací program školní rok 2015/2016 Zpracoval: Bc. Kateřina Homolová Marta Zoubková

2 Mapa integrovaných bloků a tématických celků Co zabalím do aktovky? c Jedeme na prázdniny Kufřík plný srdíček Kufr na cestách Letem světem Toulky jarní přírodou Kufřík plný splněných snů a přání S čerty nejsou žerty

3 Souhrnný přehled integrovaných bloků a tématických celků: Integrovaný blok: I. Tělo své já poslouchám, v kufříku svém všechno mám. Tématické celky: Zabalím si na cestu Melodie linoucí se z kufříku Cestujeme na olympiádu Integrovaný blok: II. Víčko kufru nadzvednu, cestu ven fantazii a znalostem otevřu. Tématické celky: Vitamíny v kufříku Co zabalím do aktovky Jedeme na prázdniny Integrovaný blok: III. Holá, holá, holá, kufřík kamarády volá! Tématické celky: Kufřík plný kamarádů Kufřík plný srdíček Integrovaný blok: IV. Moudrý kufřík ukázal mi hned, jak funguje svět. Tématické celky: S čerty nejsou žerty Kufřík plný splněných snů a přání Pohádky z kouzelného kufříku Kufr na cestách Po stopách řemesel

4 Integrovaný blok: V. Hopsa sem, hopsa tam, přírodu já prozkoumám. Tématické celky: Kufrování po poli S létajícím kufrem po obloze Putování rokem Toulky jarní přírodou Letem světem

5 Charakteristika a rozdělení jednotlivých integrovaných bloků I. integrovaný blok: Dítě a jeho tělo Tělo své já poslouchám, v kufříku svém všechno mám. Charakteristika integrovaného bloku: První integrovaný blok je především zaměřen na rozvoj hrubé motoriky. U dětí budeme podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat jejich tělesnou zdatnost, obratnost a koordinaci pohybů. Budeme podporovat pohybovou a zdravotní kulturu a rozvíjet jejich pohybové i manipulační dovednosti. Také se zaměříme na sebeobslužné činnosti jak při hygieně, stravování, tak i oblékání. Procvičíme si smyslové vnímání a naučíme se jej využívat v běžném životě. 1) Zabalím si na cestu Cílem tématu je seznámit děti s různými druhy oblečení a jejich využitím dle počasí. Děti se seznámí hygienickými návyky např.: kdy si umýváme ruce, a kdy si čistíme zuby. V tomto tématu děti získají znalosti o pěti lidských smyslech, které budeme procvičovat pomocí smyslových her.

6 Očekávané kompetence tématického celku: Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky. Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem. Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího). Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy. Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná Bránit se nevhodnému chování ze strany druhých dětí i dospělých. Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik. Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. Umět se vhodně obléci

7 2) Melodie linoucí se z kufříku Tématický celek Melodie linoucí se z kufříku je zaměřen na hudbu. Budeme děti seznamovat s hudebními nástroji a to jak nástroji používaných v symfonickém orchestru, tak nástroji Orffova instrumentáře. V tomto tématu budeme u dětí procvičovat sluchové vnímání, sluchovou paměť a rytmus. Očekávané kompetence tématického celku: Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla. Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických). Respektovat potřeby jiného dítěte. Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním. Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky. Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální. Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.

8 Zpěv písně s doprovodem na nástroje Orffova instrumentáře 3) Cestujeme na olympiádu Cílem tématu Cestujeme na olympiádu je seznámení dětí s disciplínami na letních olympijských hrách. V rámci trénování a samotného olympijského dne dětí si děti některé disciplíny vyzkouší. Budeme u dětí podporovat heslo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Dále budeme prohlubovat sociální chování mezi dětmi. Protože jak víme, ne každému se může disciplína povést, a proto budeme děti vést k tomu, aby byli ke svým kamarádům ohleduplní a neposmívali se. Očekávané kompetence tématického celku: Zachovávat správné držení těla. Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. Porozumět slyšenému. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení. Podílet se na organizaci hry a činnosti. Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení). Spolupracovat s ostatními.

9 Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je. Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat. Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. Olympijský den

10 II. integrovaný blok: Dítě a jeho psychika Víčko kufru nadzvednu, cestu ven fantazii a znalostem otevřu. Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok Víčko kufru nadzvednu, cestu ven fantazii a znalostem otevřu je zaměřen na dětskou psychiku, do níž zařazujeme rozvoj jazyka a řeči, poznávacích schopností, fantazie, intelektu, kreativity, sebepojetí, citů a vůle. Děti si osvojí nejen základní barvy, tvary, ale seznámí se i s některými písmeny, čísly, živočichy, ovocem, zeleninou a anglickými slovy, která budou zařazována do následujících tématických celků. 1) Vitamíny v kufříku Cílem tématu je děti seznámit s některými druhy ovoce, zeleniny. Na konci tématu děti zvládnou zařadit určené do nadřazených pojmů. Děti budou mít povědomí o významu ovoce a zeleniny pro člověka. Děti seznámíme i s některými vitamíny ukrývajícími se v ovoci a zelenině. Dále se dozvědí, co zdraví prospívá a co mu naopak škodí. Také si pomocí různých výtvarných technik upevní barvy ovoce a zeleniny.

11 Očekávané kompetence tématického celku: Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí. Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí. Domluvit se slovy. Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat. Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik. Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí. Uvaření čaje z ovoce 2) Co zabalím do aktovky Záměrem tématu je připravit děti na zápis do povinného vzdělávání, a to jak po stránce psychické, tak vědomostní. Děti budou pomocí zábavných her seznamovány s barvami, tvary, čísly, písmeny a dostanou svůj první domácí úkol, ve kterém musí zjistit vlastní adresu. V rámci tématu navštívíme ukázkovou hodinu v základní škole, tak prolomíme obavy z nadcházejícího zápisu do základní školy a samotné povinné školní docházky.

12 Očekávané kompetence tématického celku: Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku. Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony. Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami. Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité. Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení. Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi. Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. Návštěva ukázkové hodiny v ZŠ Domácí úkol: Zjistit vlastní adresu

13 3) Jedeme na prázdniny Záměrem tématu je děti seznámit s různými vodními plochami (rybník, jezero, moře, oceán, přehrada, řeka, potok). Dále se děti hravou formou dozvědí o významu vody pro přírodu a život člověka. Do tématu budou zařazeny i zvířata žijící ve sladkých i slaných vodách a děti se seznámí s anglickými názvy některých zvířat. V rámci tématu budou děti poučeny o bezpečnosti při pobytu u vody a možnosti nebezpečí při kontaktu s cizími lidmi. Očekávané kompetence tématického celku: Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami. Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat. Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti. Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným. Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci. Podílet se na organizaci hry a činnosti. Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná. Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat. Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí.

14 Společná stavba: Hrad z písku

15 III. integrovaný blok: Dítě a ten druhý Holá, holá, holá, kufřík kamarády volá. Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok je zaměřen na sociální vztahy ať už v třídním kolektivu, kolektivu mateřské školy nebo v rodině. U dětí bude rozvíjen prosociální postoj jak k druhému dítěti, tak k dospělému. Bude utvářeno jeho povědomí o sounáležitosti s ostatními dětmi ve třídě. Děti budou seznamovány s pravidly společenského chování a třídními pravidly sloužícími k rozvíjení tolerance, soucítění a spolupráce. 1) Kufřík plný kamarádů Adaptace dětí na pobyt v mateřské škole s cílem odloučit se na určitou dobu od rodičů. Podpora samostatnosti dítěte. Seznámení s ostatními kamarády ve třídě. Odbourávání ostychu z komunikace. Podpora slušného chování mezi zúčastněnými osobami. Dodržování třídních pravidel. Zapamatování si své značky, umístění a její funkce využívané při pobytu v mateřské škole. Seznámení s hračkami nacházejícími se na třídě, jejich umístění a vhodné využívání.

16 Očekávané kompetence tématického celku: Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály. Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci. Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory. Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině. Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování. Navazovat kontakty s dospělým. Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat. Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy. Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim. Plakát kufru s fotkami dětí a učitelek

17 2) Kufřík plný srdíček Cílem tématu je seznámit děti se vším, co se týká rodiny. Ať už je to narození sourozence, úmrtí v rodině, rozpad rodiny. Seznámit děti s křestními jmény rodičů a širší rodiny. Uvědomění sociálních rolí v rodině. Snahou je rozvíjení pozitivních vztahů ke všem členům své rodiny. Očekávané kompetence tématického celku: Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. Záměrně se soustředit a udržet pozornost. Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit. Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení. Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim. Besídka ke Dni matek

18 IV. integrovaný blok: Dítě a společnost Moudrý kufřík ukázal mi hned, jak funguje svět. Charakteristika integrovaného bloku: Cílem tohoto integrovaného bloku je děti uvést do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Pomocí her, pohádek a naučných příběhů budou dětem předkládány tradice a lidové zvyky. 1) S čerty nejsou žerty Hlavní náplní tohoto tématického celku budou tradice spojené s Mikulášem, čertem a předvánočním obdobím tedy adventem. V tématu dětem pomocí adventního kalendáře přiblížíme povědomí o čase. Před Vánocemi se také zaměříme na utužování dobrých vztahů v třídním kolektivu. Pomocí pohádkových příběhů budou děti vedeny k rozpoznávání dobra a zla.

19 Očekávané kompetence tématického celku: Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických). Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit. Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky. Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování. Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi. Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování. Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim. Mikulášská nadílka

20 2) Kufřík plný splněných snů a přání Tento tématický celek je zaměřen na období Vánoc, tedy na adventní čas. Děti se budou podílet na vánoční výzdobě třídy. Při společném zdobení vánočního stromečku budeme klást důraz na spolupráci dětí. V tomto čase se děti seznámí nejen s českými tradicemi Vánoc a jejich původem, ale i tradicemi ve světě. Očekávané kompetence tématického celku: Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku. Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat. Záměrně se soustředit a udržet pozornost. Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti. Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním. Spolupracovat s ostatními. Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná. Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik. Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat. Vánoční nadílka

21 3) Pohádky z kouzelného kufříku Záměrem tématického celku je, seznámit děti s pohádkami. Dětem budou předkládány nejprve české pohádky večerníčkového charakteru, poté pohádky zahraniční. Dozví se i o vzniku knih a ilustrací. Během tématu budeme s pohádkami různě pracovat. Přečteme si s dětmi pohádku napsanou formou obrázků. Na jednoduchých pohádkách si děti procvičí posloupnost děje příběhu. Očekávané kompetence tématického celku: Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru. Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách. Sledovat a vyprávět příběh, pohádku. Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení. Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase. Spolupracovat s ostatními. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování. Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí. Dramatizace jednoduché pohádky Zhlédnutí divadelního představení

22 4) Kufr na cestách Cílem tématického celku je seznámit děti s různými dopravními prostředky. Děti na konci tématu budou schopny určit, jestli daný dopravní prostředek jezdí po cestě, kolejích, létá nebo pluje. Děti se seznámí s některými dopravními značkami a funkcí semaforu. Také budou poučení o tom, že nenastupujeme do cizích aut. Očekávané kompetence tématického celku: Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí. Domluvit se slovy. Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci. Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase. Uvědomovat si svoje možnosti a limity. Respektovat potřeby jiného dítěte. Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat. Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. Návštěva dopravního hřiště

23 5) Po stopách řemesel Cílem tématického celku Po stopách řemesel je seznámit děti s řemesly, které bývaly kdysi a dnešními profesemi. Děti budou mít za úkol zjistit, jaké povolání vykonávají jejich rodiče. Tím se nám nabídka zaměstnání rozšíří a dětem tak bude předloženo více informací o různých profesích. K tématu budeme využívat mnoho knih, ve kterých děti naleznou zajímavé obrázky, které je podnítí k získávání dalších informací o tématu. Očekávané kompetence tématického celku: Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru. Zachovávat správné držení těla. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických). Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit. Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení. Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je. Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat. Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí. Plakát s hlavičkami dětí v různých profesích. Návštěva nějaké profese.

24 V. integrovaný blok: Dítě a svět Hopsa sem, hopsa tam, přírodu já prozkoumám. Charakteristika integrovaného bloku: Záměrem environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 1) Kufrování po poli Cíle tématického celku Kufrování po poli je seznámit děti s různými obilovinami a jejich využití ve zdravém životním stylu člověka, pěstováním brambor a řepy. Dětem budou předkládány informace o zvířatech žijících na poli a informace o nářadích a strojích využívaných při práci v tomto prostředí.

25 Očekávané kompetence tématického celku: Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího). Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických). Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase. Spolupracovat s ostatními. Respektovat potřeby jiného dítěte. Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat. Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Dramatizace pohádky O veliké řepě

26 2) S létajícím kufrem po obloze Záměrem tématického celku je seznámit děti s různými druhy počasí, vysvětlení koloběhu vody, využití počasí k výrobě energie. Budeme si povídat o podzimním počasí a změnách přírody v období podzimu. Podpoříme dětskou fantazii při hrách s barvami vyskytujícími se v podzimní přírodě. Očekávané kompetence tématického celku: Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je. Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim. Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat. Výroba papírového draka

27 3) Putování rokem Záměrem tématického celku Putování rokem je přiblížit dětem změny v přírodě při střídání ročních období a vysvětlení proč se vůbec roční období střídají. Děti se naučí charakterizovat roční období. Tímto tématem budeme upevňovat časovou posloupnost. Do tématu zařadíme i názvy měsíců a dnů. Téma doplníme o anglická slovíčka ročních období, měsíců a dnů. Očekávané kompetence tématického celku: Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího). Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky. Zachytit a vyjádřit své prožitky. Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální. Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí.

28 Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim. Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí. Plakát stromu v různých ročních obdobích 4) Toulky jarní přírodou Cílem je děti seznámit se změnou přírody na jaře. Povíme si o prvních jarních květinách i příletu ptáků z teplých krajin. Děti budou poučeny o sběru ptačích pírek, která mohou být plná bakterií. S jarem souvisí i Velikonoční svátky. Děti budou seznámeny s tradicemi těchto svátků. Očekávané kompetence tématického celku: Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla. Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí. Domluvit se slovy. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.

29 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním. Zachytit a vyjádřit své prožitky. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. Navazovat kontakty s dospělým. Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. Velikonoční nadílka 5) Letem světem V tomto tématu se děti seznámí se všemi kontinenty, jejich obyvateli, kulturními zvláštnostmi a jazyky. Děti se seznámí s faunou a florou kontinentů. Budeme klást důraz na rozdílné vlastnosti a osobnostní odlišnosti lidí. Očekávané kompetence tématického celku: Zachovávat správné držení těla. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat. Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti.

30 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. Výroba mapy světa

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Třídní vzdělávací program 2015-2016 MŠ Bukovice

Třídní vzdělávací program 2015-2016 MŠ Bukovice Třídní vzdělávací program 2015-2016 MŠ Bukovice Motivace: S ježkem na cestách Organizace vzdělávání MŠ Bukovice Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti od 3 do 6 let a děti s OŠD. Kapacita MŠ je

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání ŠKOLIČKA HROU J.Á Komenský - Dětská duše je prázdná tabule, na níž sice není nic napsáno, avšak všechno se může napsat CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Plán činnosti zaměřený na EVVO POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY

Plán činnosti zaměřený na EVVO POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Plán činnosti zaměřený na EVVO POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Téma: Poznáváme svět živočichů má poznatky o světě přírody i techniky a umí se

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ téma: Naše škola a její okolí - vítáme se a seznamujeme se - řád ŠD a pravidla oddělení - zásady správného stolování

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Mateřská škola, Lanškroun, VANČUROVA 87, okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 321 061, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Vedoucí projektu:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-947/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 998 761 Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim Běstvina 111,

Více

Pracovní výchova Díl II.

Pracovní výchova Díl II. Pracovní výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 5 hodin týdně.

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

DĚTSKÝ KLUB/ŠKOLKA K2 mateřská škola s integrovaným lesním programem. Charakteristika školního vzdělávacího programu ROSTEME S PŘÍBĚHY

DĚTSKÝ KLUB/ŠKOLKA K2 mateřská škola s integrovaným lesním programem. Charakteristika školního vzdělávacího programu ROSTEME S PŘÍBĚHY METODIKA DĚTSKÝ KLUB/ŠKOLKA K2 mateřská škola s integrovaným lesním programem Charakteristika školního vzdělávacího programu ROSTEME S PŘÍBĚHY Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 1 Obsah 1. Charakteristika

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme 1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 36 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval

Více

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková Plán činnosti ve školní družině Školní rok 2014-2015 Vypracovala: Bc. Irena Staňková ZÁŘÍ: - rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin - poslech pohádek a příběhů - povídání o přírodě, pozorování změn v

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Šárka Ženíšková Téma: Z MÍSTA NA MÍSTO Časový plán

Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Šárka Ženíšková Téma: Z MÍSTA NA MÍSTO Časový plán Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Šárka Ženíšková Téma: Z MÍSTA NA MÍSTO Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Uvedení do celoročního družinového projektu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

6.15 Hudební výchova 1.stupeň

6.15 Hudební výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Umění a kultura Hudební výchova 6.15 Hudební výchova 1.stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor: 2651H

Více

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE Eva Svobodová PF JČU České Budějovice Proč prosociální činnosti Prosociálnost se vyznačuje pozitivním sociálním chováním, které vede k pomoci druhému člověku či lidem.

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Dodatek č. 1 Aktualizace Obsah: - Organizační upořádání školy

Více

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny

ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny ZÁZNAM O VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE a jeho rodiny Identifikační údaje a podrobnosti k dítěti (Om/Nom): OM Identifikační číslo případu Datum přijetí do péče: Datum zpracování: Příjmení, jméno: Místo narození:

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Olešnice, okres Semily. Adresa: Olešnice 52, 511 01 Turnov. Identifikátor školy: 600 098 711

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Olešnice, okres Semily. Adresa: Olešnice 52, 511 01 Turnov. Identifikátor školy: 600 098 711 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Olešnice, okres Semily Adresa: Olešnice 52, 511 01 Turnov Identifikátor školy: 600 098 711 Termín konání inspekce: 16. 17. únor

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,, POHÁDKOVÝ SVĚT S VEČERNÍČKEM. Motto:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,, POHÁDKOVÝ SVĚT S VEČERNÍČKEM. Motto: Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 294 41 Dobrovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,, POHÁDKOVÝ SVĚT S VEČERNÍČKEM Motto:,,Děti nechtějí být tiše, ale chtějí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy DOUBRAVKY. v Doubravčicích. Začínáme spolu

Školní vzdělávací program mateřské školy DOUBRAVKY. v Doubravčicích. Začínáme spolu Školní vzdělávací program mateřské školy DOUBRAVKY v Doubravčicích Začínáme spolu Nikdo není tak malý, aby mi nemohl pomoci. Nikdo není tak velký, aby pomoc nepotřeboval. Adresa školy:mateřská škola Doubravka,

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Třídní vzdělávací program 2015-2016. Putujeme s krtečkem a jeho kamarády

Třídní vzdělávací program 2015-2016. Putujeme s krtečkem a jeho kamarády Třídní vzdělávací program 2015-2016 Putujeme s krtečkem a jeho kamarády Třídní vzdělávací program 2015-2016 Putujeme s krtečkem a jeho kamarády Měsíční a týdenní témata Září, říjen, listopad Krteček a

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Cílem kroužku je, aby děti na lekci pomocí motivačních cvičení a her proniknou do tajů královny sportu atletiky, zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

PRÁCE S LISTY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé činnosti přírodní materiály

PRÁCE S LISTY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé činnosti přírodní materiály Název příkladu dobré praxe PRÁCE S LISTY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé činnosti přírodní materiály Erika Mikanová Praha Místo konání Střelské Hoštice 2010 Průřezové téma,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Charakteristika integrovaného tematického bloku: 1. POJĎ DÁL, ZAČÍNÁME (září)

Charakteristika integrovaného tematického bloku: 1. POJĎ DÁL, ZAČÍNÁME (září) Charakteristika integrovaného tematického bloku: 1. POJĎ DÁL, ZAČÍNÁME (září) Charakteristika 1. integrovaného bloku: Motivací tohoto bloku jsou: zážitky z prázdnin, shledání dětí, které spolu chodily

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 Vypracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. Charakteristika školy Mateřská škola je tvořena dvěma součástmi Mateřskou školou v Římské ul.

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Školní řád Předškolky Leonky

Školní řád Předškolky Leonky Školní řád Předškolky Leonky Předškolka Leonka je nestátní předškolní zařízení pro děti od 3 let věku, které provozuje Centrum volného času Leonardo, Dolní Měcholupy (více o CVČ na ). Charakter Předškolky

Více

Název školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa Andělská Hora 215 IČ 70645558 Ředitel

Název školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa Andělská Hora 215 IČ 70645558 Ředitel Název školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa Andělská Hora 215 IČ 70645558 Ředitel Mgr. Jan Vavřík Telefon 554 737 031, 603 717 216 Email zsandel@gmail.com www www.zsandel.net

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504 Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád a provozní řád mateřské školy Č.j.: ZSSTRAZ 321/2014 Účinnost od: 1.

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST:

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: Den Čas Nabídka Pondělí 13:00-14:00 Předškolní příprava ( děti od 5 let) 15:00 15:45 Dětská jóga (děti 3 4let)

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor: 600 038 076 Termín konání inspekce: 25.

Více

ŠVP PV MATEŘSKOU ŠKOLU

ŠVP PV MATEŘSKOU ŠKOLU ŠVP PV PRO MATEŘSKOU ŠKOLU Základní škola a Mateřská škola BRATRONICE, okres Kladno Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Bratronice 76 27363 Bratronice Platnost: od 1.9.2007,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více