M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 2 /l997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 2 /l997"

Transkript

1 M ě s t o B r n o V y h l á š k a č. 2 /l997 o názvosloví veřejných prostranství, číslování objektů trvalého i dočasného charakteru a základních zásadách orientace v městě Brně

2 Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém XXII/II zasedání konaném ve dnech 12. až v souladu s 14 odst. 1 písm. i), 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, a na základě obecně závazné vyhl. města Brna č. 1/1993 (Statut města Brna) tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Základní ustanovení Tato vyhláška upravuje povinnosti a postup právnických a fyzických osob při navrhování, projednávání, schvalování a následné realizaci názvů ulic, náměstí, nábřeží, mostů, parků, čtvrtí, sídlišť a areálů atd. ve smyslu čl. 1 odst. 3 obecně závazné vyhl. č. 5/1994 ze dne o záborech veřejných prostranství v městě Brně (dále jen veřejných prostranství) a číslování objektů a budov obytných, provozních, obchodních, kulturních, zdravotnických, sportovních a jiných (dále jen "objektů trvalého či dočasného charakteru"), jakož i základních zásad přehledné orientace v městě Brně Článek 2 Zásady 1) Každé veřejné prostranství na území města Brna, na němž se nacházejí objekty trvalého charakteru nebo které má pro základní orientaci v městě Brně zásadní význam, musí mít svůj vlastní název 2) Na území města Brna se nesmí vyskytnout dva zcela stejné názvy 3) Žádné veřejné prostranství města Brna nelze pojmenovat po žijící osobě 4) Název musí odpovídat zásadám věcné a jazykové správnosti 5) Název nesmí urážet národní, národnostní nebo náboženské cítění občanů, nesmí být v rozporu s jejich mravním cítěním a nesmí být vulgární 6) Změny v názvosloví lze provádět pouze v nezbytně nutných případech při dodržování zásad této vyhlášky

3 Článek 3 Obsahová stránka názvu 1) Veřejné prostranství lze pojmenovat zejména po: a) starých místech či historicky doložených názvech, b) zeměpisných názvech států, zemí, měst, hor, pohoří, řek apod., c) směru, poloze, vzhledu, charakteru veřejného prostranství atd., d) živé i neživé přírodě, e) uměleckých motivech, f) pohádkových motivech, g) názvech profesí a prospěšných lidských činnostech, h) významných osobnostech veřejného života z oblasti vědy, techniky, kultury, hospodářství, sportu, dále po obětech diktátorských režimů, násilí, bojovnících za svobodu, a to zejména s přihlédnutím k jejich vztahu k městu Brnu a významu pro město Brno, i) významných místních právnických osobách (institucích, spolcích apod.), j) významných historických událostech, zejména těch, které mají přímý nebo velmi úzký vztah k městu Brnu Článek 4 Jazyková stránka názvu 1) Jazyková podoba názvu musí být jednoduchá, obecně srozumitelná, jednoznačná a pravopisně správná

4 2) Názvy musí být pouze české, zásadně se nepřekládají do cizích jazyků. Výjimky z této zásady musí být řádně odůvodněny Článek 5 Forma označování veřejných prostranství 1) Veřejná prostranství na území města Brna se označují výhradně úředními typizovanými uličními štíty s platnými názvy, a to vždy na veřejně viditelném místě 2) Uliční štíty pořizuje na svůj náklad město Brno a jsou tudíž jeho vlastnictvím. Vlastník objektu trvalého charakteru, na nějž je z orientačních důvodů nutno uliční štít, příp. štíty umístit, je povinen umožnit odborné připevnění uličních štítů podle pokynů pracovníků Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna a nadále pak udržovat jeho čistotu a čitelnost 3) Na hlavních dopravních komunikacích, zejména v sídlištích, je třeba z orientačních důvodů umístit na vhodných místech i směrové uliční štíty s názvy ulic, do nichž je možno z hlavní komunikace odbočit Článek 6 Forma označování a číslování objektů trvalého nebo dočasného charakteru 1) Objekty trvalého i dočasného charakteru musí být číslovány. Každé veřejné prostranství, které má svůj název a zahrnuje v sobě objekty trvalého charakteru, musí mít také své samostatné číslování 2) Všechny objekty trvalého charakteru musí být opatřeny u hlavních vchodů na veřejně viditelném místě dvěma tabulkami: a) černou s bílým písmem, která obsahuje číslo popisné a název katastrálního území města Brna, na němž se objekt nachází, b) bílou s červeným písmem, která obsahuje orientační číslo a název veřejného prostranství, na němž se objekt nachází. Dosavadní bílé tabulky s modrým písmem budou postupně při vhodných příležitostech nahrazovány tabulkami bílými s červeným písmem, unifikovanými pro město Brno. Pro nově přidělovaná orientační čísla se používají už výhradně bílé tabulky s červeným písmem

5 3) Všechny objekty dočasného charakteru, které slouží k prozatímnímu, krátkodobému či dočasnému bydlení, provozování sezonní či příležitostné obchodní nebo výrobní činnosti, musí být označeny bílou tabulkou se zeleným písmem, která obsahuje evidenční číslo objektu a název katastrálního území, na němž se objekt nachází 4) Vlastník objektu trvalého i dočasného charakteru je povinen si pořídit domovní tabulky prostřednictvím Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna na svůj náklad a neprodleně je připevnit na veřejně viditelné místo u hlavního vchodu objektu a udržovat je čitelné a čisté 5) Za nedodržení povinnosti podle čl. 6 odst. 2, 3 a 4 této vyhlášky lze jeho majiteli uložit pokutu podle výše citovaného zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 6) Sídliště, která byla postavena v uzavřených celcích po roce 1950, se řídí vlastním způsobem orientačního číslování a orientace vůbec podle zásad uvedených v prováděcích pokynech této vyhlášky 7) Vlastník objektu je povinen se dostavit do jednoho měsíce od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o stavbě na Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, a to s originálem nebo ověřeným opisem kolaudačního rozhodnutí, a požádat o zápis objektu do evidence místopisu Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna Článek 7 Názvy zastávek a konečných stanic městské hromadné dopravy 1) Názvy zastávek městské hromadné dopravy, případně příměstské dopravy autobusové a železniční, které jsou zpravidla v souladu s platným stavem názvů veřejných prostranství, nesmí být v rozporu s lokalizací a orientací těchto zastávek v terénu. Názvy konečných stanic městské hromadné dopravy jsou pojmenovány po nejbližším veřejném prostranství. Musí odpovídat i platným názvům čtvrtí nebo katastrálních území města Brna, nichž jsou linky ukončeny 2) Označování jízdních tras ve vozech městské hromadné dopravy používá platný stav názvu veřejných prostranství s jasným vyznačením hlavního směru, průjezdné trasy, přestupní stanice či uzlu a stanice konečné 3) Pro zvukové hlášení zastávek průjezdné trasy platí totéž, co je obsaženo v čl. 7 odst. 2. 4) Zodpovědnost za správné označení názvů zastávek a konečných stanic městské hromadné dopravy, jakož i za označování jízdních tras ve vozech městské hromadné dopravy nese provozovatel městské hromadné dopravy

6 Článek 8 Orgány odpovědné za názvosloví města Brna 1) Odpovědným orgánem schvalovacím je Rada města Brna, výkonným Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, konzultačním rady a zastupitelstva městských částí, poradním Pracovní skupina pro názvosloví města Brna 2) Postup, projednání, schvalování a realizace názvoslovných a orientace se týkajících záležitostí upravují prováděcí pokyny této vyhlášky 3) Občané města Brna a právnické osoby sídlící na území města Brna (instituce, spolky, apod.) se zpravidla podílí na tvorbě názvosloví a přehledné orientace v městě Brně, a to: a) vlastními návrhy a podněty, b) vyjadřováním se k problému, který jim v opodstatněných případech může být k vyjádření předložen některým z orgánů odpovědných za názvosloví a orientaci v městě Brně 4) Vydávání a zveřejňování jakýchkoliv seznamů názvů veřejných prostranství města Brna, seznamů objektů trvalého i dočasného charakteru, domovních, popisných či orientačních čísel a jiných statistických dat podobného druhu se v zájmu správnosti údajů musí vždy předem konzultovat s Odborem vnitřních věcí Magistrátu města Brna, který také odsouhlasí věcnou správnost seznamů Článek 9 Závěrečná ustanovení 1) Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihnout jako přestupek podle zákona čís. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 2) Sankce ukládá místně příslušný úřad městské části, na jejímž území se objekt nachází 3) Podrobnější ustanovení a vysvětlivky týkající se názvosloví a orientace v městě Brně jsou obsaženy v prováděcích pokynech k této vyhlášce 4) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února JUDr. Dagmar Lastovecká v. r.

7 primátorka města Brna Ing. Jiří Klemensevič v. r. 1. náměstek primátorky města Brna P r o v á d ě c í p o k y n y k vyhlášce města Brna č. 2/1997 K článku 2 vyhlášky Zásady K odstavci (1): 1) Klasifikace a rozlišení pojmu "veřejné prostranství" (ulice, třída, náměstí, nábřeží, park, čtvrť, sídliště, areál aj.) je v kompetenci Útvaru hlavního architekta města Brna a úřadů těch městských částí, na jejichž území se nacházejí. Této klasifikaci pak musí odpovídat i výběr názvu 2) Za jednu a tutéž ulici nelze považovat komunikaci, která je: a) r o z d ě l e n a přírodní, terénní, stavební nebo komunikační překážkou natolik, že nelze běžně dohlédnout z konce její první části na začátek její druhé části, b) s l o ž e n a ze dvou samostatných, rovnoběžně vedle sebe běžících komunikací zastavěných oboustranně objekty trvalého charakteru, či c) z a h n u t a v pravém nebo ostrém úhlu na křižovatce s dalšími ulicemi.

8 3) Ve všech případech uvedených pod písm. 2 a) - c) je nutno vždy pro jednu část takovéto komunikace (tu, u níž je to výhodnější a jednodušší) stanovit zcela odlišný nový název a číslování objektů jako pro novou samostatnou komunikaci 4) Výpadové komunikace, které vedou z města k dálničním tahům, nájezdům a mimoměstským výpadovým silnicím, musí být z orientačních důvodů pojmenovány zásadně podle směru těchto komunikací k nejbližšímu nebo nejvýznamnějšímu, příp. cílovému místu mimo Brno. Pro tyto komunikace nesmí být použity jiné zeměpisné názvy, které by byly orientačně zavádějící K odstavci (2): 1) Z praktických důvodů se doporučuje vyhnout se i podobně znějícím názvům a názvům s podobnou grafickou podobou jména, aby nedocházelo k nežádoucím záměnám a orientačním zmatkům K odstavci (6): 2) Pokud je to v nutných případech možné a vhodné, lze změnit pouze honorifikační dedikaci (zdůvodnění názvu) toho kterého prostranství a sám název ponechat v nezměněné podobě. Tato možnost se týká především názvů veřejných prostranství pojmenovaných po osobnostech K článku 3 vyhlášky Obsahová stránka názvu K odstavci (1): 1) Při výběru názvu je třeba respektovat také klasifikaci veřejného prostranství, jeho polohu, rozsah, vzhled, orientační význam a začlenění do komunikační sítě města Brna K článku 4 vyhlášky Jazyková stránka názvu K odstavci (1): 1) Název musí hláskoslovně, tvaroslovně a způsobem utvoření odpovídat pravidlům českého pravopisu. Jeho grafická podoba musí rovněž odpovídat současným pravidlům českého pravopisu

9 2) Ve zcela odůvodněných případech lze výjimečně připustit, aby základem názvu bylo i obecné nářeční slovo, existující na pojmenovaném místě nebo v už zaniklém názvu pomístním. Gramatický tvar a pravopis takovýchto názvů však musí být spisovný 3) Je-li název odvozen od jména osoby, je základem buď prosté příjmení, nebo úřední podoba dvoučlenného pojmenování osoby, a to pak vždy zásadně v pořadí: jméno + příjmení 4) Dvoučlenná pojmenování osob se na uličních štítech uvádějí v nezkrácené podobě, na domovních tabulkách mohou mít podobu se zkráceným jménem, nikdy však příjmením. Grafická podoba příjmení v názvu veřejného prostranství musí odpovídat oficiální podobě příjmení osoby, byť by vykazovalo pravopisné neobvyklosti. Akademické tituly a hodnosti s výjimkou hodností vojenských se v názvu veřejného prostranství zpravidla neuvádějí 5) Pokud se v názvu objevuje datum, uvádí se vždy arabskými číslicemi a slovně vypsaným jménem měsíce. Rok připomínané události se neuvádí 6) Musí-li být výjimečně v názvu obsaženo i obecné označení druhu veřejného prostranství (zejména z orientačních důvodů), užívá se výhradně těchto slov: ulice (ul.), třída (tř.), náměstí (nám.), nábřeží (nábř.), sídliště (sídl.), stezka (stez.), chodník (chod.), přehrada (přehr.), a dále most, park, les, areál či jiná krátká obecná jména vystihující charakter veřejného prostranství. Krátká obecná jména se již dále nezkracují. Obecná označení druhu veřejného prostranství se při použití na uličních štítech nezkracují, na domovních tabulkách lze podle potřeby použít výše uvedených zkratek K odstavci (2): Cizojazyčné turistické průvodce, plány, informační tiskoviny města Brna apod. užívají výhradně platného názvu v českém jazyce K článku 5 vyhlášky Forma označování veřejných prostranství K odstavci (1):

10 1) Uliční štít musí být zhotoven z ocelového smaltovaného plechu, musí být obdélný, plochý, jednotných rozměrů a s jasným typem červeného nebo modrého písma na bílém podkladě. Štít musí být orámován linkou v barvě písma. x) 2) Uliční štít musí být připevněn ve výši cca 3 m (v odůvodněných případech níže či výše), a to na veřejně viditelném místě, pokud možno na stěně budovy nebo objektu, příp. jiném pevném a trvalém podkladu rovnoběžném (nebo jen nepatrně odchýleném) se směrem ulice, jejíž název je na štítu uveden. Není-li v místě určeném pro uliční štít žádný vhodný objekt, je možné umístit tento štít na sloup veřejného osvětlení nebo na speciální sloup k tomuto účelu postavený 3) Uliční štíty se umísťují na začátku a na konci každé ulice či komunikace, dle potřeby i na dalších orientačně důležitých bodech ulice. Na křižovatkách musí být každá z křižujících se ulic (komunikací) označena uličním štítem umístěným na nároží křižovatky 4) Uličními štíty se na vhodném a veřejně viditelném místě označují i další veřejná prostranství takto: a) náměstí je označováno tolika uličními štíty, kolik jich nezbytně vyžaduje přehledná orientace, b) nábřeží se označují stejně jako ulice s tím, že uliční štíty nesou budovy na téže strany ulice, c) mosty se označují štítem se jménem (bílý s červeným písmem, modrými vlnkami a modrou linkou orámovaný) vždy na začátku a na konci mostu na pravé, a tudíž navzájem protilehlé straně, při čemž na témže štítě se pod názvem mostu uvádí pod stylizovanými vlnkami název řeky tekoucí pod mostem, d) parky a lesy (příp. přehradu) je možno označit speciálním větším štítem s názvem, který lze umístit vhodně u vchodů do areálu: je-li to možné, má štít obsahovat i stručnou historii onoho místa a má mít odpovídající uměleckou úroveň, x) V platnosti zůstávají dočasně všechny uliční štíty od r. 1946, pokud nesou správný a platný název veřejného prostranství. Uliční štíty z doby před rokem 1946 jsou neplatné a musí být neprodleně odstraněny a nahrazeny novými. e) čtvrtě, sídliště a větší areály se označují štítem s názvem jen výjimečně a pouze tam, kde je to nutné, či vhodné, zejména z orientačních důvodů

11 Tvar, barva a písmo štítu musí být v souladu s předpisy pro dopravní značení: umístění takového štítu podléhá výběru a schválení Dopravního inspektorátu Policie ČR v městě Brně. Názvy čtvrtí, sídlišť a větších územních celků musí však být uvedeny v plánech města Brna. K odstavcům (2) a (3): 1) Majitel objektu trvalého charakteru, na němž je připevněn uliční štít, je povinen o jeho poškození, zničení nebo odcizení neprodleně informovat pracovníky místopisného úseku Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, kteří po prošetření zajistí náhradu 2) Uliční směrové tabule na rozcestnících lze umístit jen se schválením Dopravního inspektorátu Policie ČR v městě Brně K článku 6 vyhlášky Forma označování a číslování objektů trvalého nebo dočasného charakteru K odstavci (1): 1) Domovní tabulky musí být zhotoveny z ocelového smaltovaného plechu, musí být čtvercové nebo mírně obdélné jednotného rozměru. Technické parametry (rozměry) stanovuje odpovědný pracovník místopisného úseku Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 2) Platné jsou domovní tabulky přidělované od roku l946, pokud nesou platný název veřejného prostranství a správné a platné orientační číslo objektu trvalého charakteru. Tabulky před rokem 1946 jsou neplatné a musí být urychleně nahrazeny novými. 3) Jakákoliv jiná, např. ozdobná nebo umělecky ztvárněná domovní čísla mohou být (např. pro zvýraznění) umístěna na objektu trvalého charakteru podle vůle majitele kdekoliv, vyjma hlavního vchodu, který musí být označen výhradně úředními typizovanými domovními tabulkami. Označení hlavního vchodu objektu trvalého charakteru pouze jinými než úředními typizovanými tabulkami je nepřípustné, objekt trvalého charakteru je v tomto případě třeba považovat za neoznačený, za což je možno uložit pořádkovou pokutu (zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Výši pokuty

12 určí úřad městské části, na jejímž území se objekt trvalého charakteru nalézá. K odstavci (2): l) Popisné číslo je s objektem spojeno trvale a mění se jen ve zcela výjimečných případech. K číslování se užívá výhradně arabských číslic. Popisná čísla přiděluje po předložení kolaudačních dokladů odpovědný pracovník místopisného úseku Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 2) Po asanovaném objektu nelze znovu přidělit původní popisné číslo, pouze orientační číslo s názvem ulice. Obdobně se postupuje i v případě zániku nebo zrušení popisného čísla z jiného důvodu, např. změnou hranic katastrálního území nebo stavebními úpravami stávajících objektů, kdy ze dvou samostatně stojících objektů vznikne jeden stavební celek a tím zanikne jedno z popisných čísel. 3) Popisné číslo se přiděluje na základě těchto listin: a) právoplatného kolaudačního rozhodnutí o objektu, b) rozhodnutí stavebního odboru příslušného úřadu městské částí o rozdělení objektu. 4) Popisné číslo zaniká: a) asanací objektu (na základě právoplatného rozhodnutí o odstranění stavby), b) stavební úpravou (např. sloučením dvou objektů) na základě právoplatného kolaudačního rozhodnutí, c) úpravou hranic katastrálního území. 5) Orientační číslo podléhá případným orientačním úpravám a může být změněno jen v odůvodněných případech. K číslování se užívá výhradně arabských číslic, k nimž mohou být výjimečně v krajní nutnosti přiřazena malá písmena lat. abecedy (a-z), a to vždy k nižšímu číslu ve směru číslování. Orientační čísla přiděluje po předložení kolaudačních dokladů či dokladů o nutnosti změny číslování odpovědný pracovník místopisného úseku Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna.

13 6) Pro stanovení orientačního čísla objektu trvalého charakteru je třeba respektovat začátek ulice, podle něhož má jeho pravá strana číslování sudé začínající číslem dvě a levá strana číslování liché začínající číslem jedna. Některá orientační čísla mohou být v řadě vynechána pro dosud nepostavené objekty trvalého charakteru, pro něž jsou však v ulici odpovídající stavební parcely. 7) Začátek veřejného prostranství, zejména ulice, se určuje takto: a) na území historického jádra města Brna a obcí k němu připojených v roce 1850 jsou zpravidla začátky průchozích ulic vzdušnou čarou blíže historickému středu města, jímž je nám. Svobody. Totéž platí i pro stanovení začátků ulic, které vedou z tohoto území do jiných katastrálních území, b) v obcích připojovaných k Brnu postupně od roku 1919 do současnosti jsou začátky průchozích ulic vzdušnou čarou vždy blíže k historickému jádru i středu té které původní samostatné obce: při novém číslování nebo přečíslování ulice je však nutné přihlédnout v těchto obcích k číslování okolních ulic a respektovat je, c) začátky průchozích ulic procházejících více katastrálními územími připojovanými k Brnu od r do současnosti se určí podle historického středu té obce, v jejímž katastru leží větší část zástavby ulice: ve sporných případech je nutno dát přednost i jinému, vždy však orientačně jasnému řešení číslování, d) u slepých a neprůjezdných ulic je začátkem vždy vjezd do ulice, pokud se nepředpokládá v budoucnu jejich zprůjezdnění, e) u ulic, které vznikly na tzv. hradebním okruhu města Brna, které tudíž na sebe navazují, začíná číslování pravé i levé strany každé průjezdné ulice po konci ulice předchozí, a to ve směru hodinových ručiček, přičemž se za začátek celého okruhu považuje Moravské nám. 8) Má-li ulice zastavěnou pouze jednu stranu uliční fronty, volí se pro ni bud sudé, nebo liché číslování podle pravidla uvedeného výše pod písm. a)-e). Jen v tom případě, je-li zástavba na protější straně z jakýchkoliv důvodů trvale vyloučena, může se zastavěná strana výjimečně číslovat řadou po sobě jdoucích čísel od č. 1 s přihlédnutím k max. orientační přehlednosti. Pro určení začátku číslování platí výše uvedená pravidla.

14 9) Na náměstí se domy číslují zásadně řadou po sobě jdoucích čísel od č. 1 ve směru hodinových ručiček. Tato řada musí začínat č. 1 na nároží s ulicí, u které se uliční čára náměstí výrazně lomí. Přednost má nároží tvořené významnou budovou (radnice, divadlo, škola, kulturní dům, peněžní ústav, obchodní dům, příp. nejstarší historická budova prostranství), nebo nároží položené nejseverněji. Stojí-li uprostřed náměstí budova (např. kostel), může číslování začít u ní. 10) Náměstí obdélného nebo ulicového tvaru, kde délka převažuje nad šířkou ve výrazném poměru, může být jako náměstí klasifikováno pouze tehdy, dá-li k tomu souhlas Útvar hlavního architekta města Brna, nebo je-li takové prostranství starší pěti let. Je-li pak orientačně výhodnější a přehlednější číslovat takové náměstí jako ulici, je třeba přitom dodržet veškeré výše uvedené zásady. 11) Nábřeží je považováno za ulici se zastavěnou jednou stranou uliční fronty, platí proto pro ně stejné ustanovení, jak je výše uvedeno. 12) Stojí-li jeden objekt trvalého charakteru na více parcelách, pro které byla už předem vynechána orientační čísla, nebo byl-li nově postaven na více parcelách po zbořených domech, které už předtím orientační čísla měly, má mít tolik čísel, kolik bylo pro parcely vynecháno nebo kolik bylo číslem označených objektů trvalého charakteru zbořeno, maximálně však tři. Doporučuje se poté při vhodné příležitosti (např. při celkovém přečíslování ulice) nahradit tato čísla číslem jediným. 13) Obě domovní tabulky (s číslem popisným i číslem orientačním) musí být umístěny bezprostředně u hlavního vchodu objektu trvalého charakteru, přičemž tabulka s číslem popisným je umístěna z čelného pohledu vždy vlevo nebo nahoře, tabulka s orientačním číslem vpravo nebo dole. Obě tabulky musí být pokud možno těsně vedle sebe nebo nad sebou. 14) Stojí-li před hlavním vchodem do objektu trvalého charakteru neodstranitelná překážka bránící pohledu na tabulky s čísly u hlavního vchodu z veřejné komunikace nebo je-li objekt trvalého charakteru příliš vzdálen od uliční čáry a čísla jsou na dálku nečitelná, musí být tabulky s čísly umístěny u vchodu na přístupovou cestu objektu trvalého

15 charakteru a u samotného hlavního vchodu se mohou opakovat v jiné (např. umělecky ztvárněné) podobě. 15) Pokud je areál objektu trvalého charakteru tvořen více budovami, pak se oběma tabulkami patřičně označí budova hlavní. Vedlejší budovy se označují pouze příslušnými tabulkami s popisnými čísly, pokud jim byla přidělena, neboť jako celek náležejí jednomu orientačnímu číslu hlavní budovy objektu trvalého charakteru. Patří-li však vedlejší budovy různým majitelům a je-li to z orientačních důvodů vhodné a nutné, mohou být označeny také různými orientačními čísly, vždy však s ohledem na orientační přehlednost. 16) Objekty trvalého charakteru stojící v uličních čarách více ulic, příp. na nároží ulic, musí mít orientační i popisné číslo umístěno z té ulice, do níž je orientován jejich hlavní vchod. V odůvodněných případech, především v zájmu orientace, lze umístit domovní tabulku s orientačním číslem i k vedlejším vchodům z ostatních ulic, v jejichž uličních čarách se nalézají. Tato tabulka však musí respektovat název a sled domovních čísel té ulice, do níž je tento boční vstup orientován. K odstavci (3): 1) Tato evidenční čísla řadová určují příslušné orgány městských částí, v jejichž obvodu se objekt dočasného charakteru nachází. V případě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu městské části, že objekt přechází z dočasného do trvalého užívání, musí být změněno jeho číslování takto: bude nadále označeno tabulkou s nově přiděleným číslem popisným a tabulkou s nově přiděleným číslem orientačním, přičemž původní tabulka s řadovým číslem evidenčním pozbývá platnosti a musí být odstraněna. K odstavci (4): 1) Pouze výjimečně, např. při nutných orientačních a názvoslovných úpravách a změnách většího rozsahu a celoměstského charakteru schválených Radou města Brna, hradí Magistrát města Brna majitelům objektů trvalého charakteru náklady na nové domovní tabulky s orientačním číslem. K odstavci (5): Vybírání pořádkové pokuty se řídí platnými předpisy (zák. č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

16 K odstavci (6): 1) Pokud jde o sídliště, které má pouze několik orientačních přehledných bloků či objektů trvalého charakteru, které navíc těsně navazují na původní městskou zástavbu, řídí se v něm číslování a orientace podle výše uvedených zásad. 2) Pokud sídliště vytváří samostatnou obytnou čtvrť, je třeba: a) na obvodových a hlavních komunikacích umístit oboustranně přehledné rozcestníky, které nesou jméno či jména těch veřejných prostranství, do nichž jde v onom místě odbočit: tyto orientační směrové rozcestníky nesmí být využity k žádným jiným účelům než ryze orientačním, b) v místech, kde se veřejná prostranství uvnitř sídliště větví do více směrů, označit tyto směry příslušnými orientačními štíty na rozcestnících: tyto štíty mohou být pro lepší orientaci doplněny sledem orientačních čísel domů, které je možné v označeném směru najít, c) pod uličním štítem umístěným na začátku veřejného prostranství lze uvést sled orientačních čísel, která se na něm nacházejí, d) opakovat případně orientační číslo domu ve zvýrazněné (zvětšené) nebo výtvarně nápadně ztvárněné podobě na tom jeho průčelí, které je obráceno přímo k příchozí komunikaci, čímž lze identifikovat objekt trvalého charakteru i z dálky, e) na všech orientačně důležitých bodech sídliště umístit pevné stojany s výrazným přehledným plánem sídliště, který musí odpovídat aktuální skutečnosti a ihned odrážet všechny případné změny v názvech, orientaci, číslování, zástavbě a městské hromadné dopravě, f) u nově vznikajících objektů trvalého charakteru, jejich větších či menších lokalit a čtvrtí se při přidělování názvu veřejného prostranství a přidělování orientačních čísel postupuje s předstihem už ve spolupráci s autorem projektu podle všech výše uvedených zásad a s ohledem na maximální orientační srozumitelnost. x)

17 K článku 7 vyhlášky Názvy zastávek a konečných stanic městské hromadné dopravy K odstavcům (1)-(3): Provozovatelé městské hromadné dopravy v Brně jsou povinni jakékoliv úpravy a změny, jež se dotknou názvů zastávek a konečných stanic, konzultovat předem s Pracovní skupinou pro názvosloví města Brna. K článku 8 vyhlášky Orgány odpovědné za názvosloví města Brna K odstavci (2): 1) Podle čl. 4 písm. p) Statutu města Brna rozhoduje o pojmenování městských čtvrtí, náměstí, ulic a jiných veřejných prostranství v městě Rada města Brna. 2) Návrhy a podněty k pojmenování (přejmenování) veřejných prostranství podávají Městské části, právnické osoby na území města Brna i občané, a to písemně. Právnické osoby s razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob), občané s plným podpisem a adresou. Návrh či podnět může podat také kterýkoliv odbor či oddělení Magistrátu města Brna. 3) Návrhy či podněty se zveřejní na úředních deskách, v tiskovinách vydávaných magistrátem či městskou částí v denním tisku apod., přičemž se určí lhůta k připomínkám právnických osob (organizací atd.) a občanů, a to zpravidla 30 dnů. Poté zpracuje Pracovní skupina pro názvosloví města Brna pro místopisný úsek návrhy a připomínky, předloží svůj konečný návrh Radě města Brna, která s konečnou platností rozhodne. Pro řízení v těchto věcech platí ustanovení Statutu města Brna, příp. příslušných obecně závazných předpisů. x) Dosavadní orientace a číslování objektů trvalého charakteru v sídlištích města Brna není vyhovující, nicméně měnit celou

18 situaci ve smyslu této vyhlášky je možné pouze postupně v dlouhodobém procesu. 4) Před úpravou konečného znění názvoslovných a orientačních návrhů předkládaných ke schválení Radě města Brna je nutno návrh předložit k vyjádření a připomínkám radám, příp. zastupitelstvům těch městských částí, jejichž území se návrhy týkají (pokud návrh již nepodala sama městská část). Oprávněné připomínky je nutno respektovat a přihlédnout k nim při formulaci konečného návrhu. 5) Podklady pro rozhodnutí Rady města Brna připravuje Odbor vnitřních věci Magistrátu města Brna, poté co materiál projednala Pracovní skupina pro názvosloví města Brna. 6) Rada města Brna předložený návrh Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna (Odboru vnitřních věcí Magistrátu) schválí, nebo jej vrátí Odboru vnitřních věcí (Pracovní skupině) k doplnění podkladů nebo přepracování. Pracovní skupina po projednání připomínek svůj nový návrh předloží znovu Radě města Brna k novému projednání a rozhodnutí. 7) Po schválení návrhu Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna vrátí Rada města Brna Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna své konečné rozhodnutí k realizaci. 8) Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna jako výkonný orgán: a) zajišťuje realizaci schválených názvů a názvoslovných a orientačních změn v terénu i v evidenci, b) hlásí veškeré provedené změny a úpravy na příslušná místa podle úředního rozdělovníku, c) má právo samostatně provádět drobné orientační úpravy, číslování objektů trvalého charakteru, jsou-li tyto úpravy z orientačních důvodů nezbytné a nedochází-li při nich ke změně názvu veřejného prostranství, d) plánuje každoročně příslušnou finanční částku na realizaci schválených názvoslovných a orientačních opatření jako podklad při přípravě rozpočtu města Brna na každý rok, e) zajišťuje vydávání aktualizovaných seznamů názvů veřejných prostranství a podílí se na vydávání plánů a jiných potřebných orientačních pomůcek a přehledů pro město Brno, f) uchovává agendu Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna, neboť hlavním garantem správnosti provedených realizaci, úprav, změn a hlášení je Pracovní skupina pro názvosloví města Brna a Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna.

19 9) Rady a zastupitelstva městských částí Brna mají právo iniciovat jakákoliv jednání, která se týkají názvosloví a orientace v jejich městské části. Městská část předkládá návrhy doložené stanoviskem rady městské části vedoucímu Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 10) Pracovní skupina pro názvosloví města Brna je nezávislým odborným poradním orgánem Rady města Brna. Při své práci se řídí platným Statutem Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna, který schvaluje Rada města Brna. K odstavci (3): 1) Návrhy a připomínky musí být provedeny písemnou formou a opatřeny podpisem navrhovatele s uvedením plného jména a adresy, příp. razítkem podávající právnické osoby (organizace) s podpisem statutárního zástupce. Na anonymní návrhy a připomínky se nebere zřetel. 2) Návrhy a připomínky se podávají: a) tajemníkovi příslušného úřadu městské části Brna nebo Pracovní skupině pro názvosloví města Brna, b) vedoucímu Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna. K článku 9 Závěrečné ustanovení Vydání obecně závazného právního předpisu vyšší právní síly je podnětem pro novelu vyhlášky v případech, kdy jednotlivá ustanovení budou odlišná, případně řešená tímto předpisem. JUDr. Dagmar Lastovecká v. r. primátorka města Brna

20 Ing. Jiří Klemensevič v. r. I. náměstek primátorky

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZÁSADY č. 3/2013 o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov ve městě Trutnově Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova

Více

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č.

Více

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je základním

Více

Město Znojmo Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, jiných veřejných prostranství a číslování budov ve městě Znojmě č.

Město Znojmo Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, jiných veřejných prostranství a číslování budov ve městě Znojmě č. Město Znojmo Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, jiných veřejných prostranství a číslování budov ve městě Znojmě č. 6/2015 Článek 1 Základní ustanovení Tyto zásady určují postup při navrhování,

Více

PRAVIDLA pro označování a číslování domů ve městě Písku

PRAVIDLA pro označování a číslování domů ve městě Písku PRAVIDLA pro označování a číslování domů ve městě Písku ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Tato pravidla jsou zpracována na základě ustanovení 28 až 34 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků zaměřené na problematiku číslování budov dle zákona č. 128/2000

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 4/2011. Název vnitřního předpisu: JEDNACÍ ŘÁD ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 4/2011. Název vnitřního předpisu: JEDNACÍ ŘÁD ZM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: JEDNACÍ ŘÁD ZM Druh vnitřního předpisu: VNITŘNÍ PŘEDPIS S ŠIRŠÍ PŮSOBNOSTÍ Číslo:

Více

Město Bučovice Nařízení města č. 1/2015, kterým se vydává. Tržní řád

Město Bučovice Nařízení města č. 1/2015, kterým se vydává. Tržní řád Město Bučovice Nařízení města č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád Rada města Bučovice se na své schůzi dne 10.12.2014 pod čj. 61/3/RM/2014 usnesla vydat na základě ust. 18 odst. 1) a odst. 3) zák. č.

Více

ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 100 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Pracovní verze revize TP pro 1. Připomínkové řízení SRPEN 2014

Více

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

PRAVIDLA. Čl. 1 Základní ustanovení

PRAVIDLA. Čl. 1 Základní ustanovení PRAVIDLA o způsobu použití a umístění čísel a názvů k označení budov, ulic a jiných veřejných prostranství, o postupu a oznamování přidělení a dokladech potřebných k přidělení čísel Čl. 1 Základní ustanovení

Více

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení 1 úvodní ustanovení VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům poměřovat vzájemně svoje

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 14. července 2014 OBSAH: SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:... 2 1. ZAMĚŘENÍ PROGRAMU MOBILITY... 3 1.1. ÚVOD... 3 1.2. SOUČASNÝ STAV... 3 2. CÍL PROGRAMU MOBILITY...

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 122/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 483/2004 Sb. Změna: 203/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2015 VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01 Strana 1 / 9 VYŘIVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení za dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí.

Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. Název: Základní pojmy Kapitola: 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 1. Územní plánování Pořadí v kapitole: 1 Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 114/1992

Více

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Usnesení vlády ČR č. 634 z roku 2011

Více

NAŘÍZENÍ č. 7/07 TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KADANĚ

NAŘÍZENÍ č. 7/07 TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KADANĚ NAŘÍZENÍ č. 7/07 TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA KADANĚ Rada města se na své schůzi dne 23. 8. 2007 usnesením č. 759/2007 rozhodla vydat podle ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 27. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 318/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013 Mgr. Ivana Málková,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Vyšší odborné školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Vyšší odborná škola ve Volyni poskytuje vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem v denní a dálkové formě v akreditovaném

Více

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 22/ 1998. o podmínkách pro užívání znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 22/ 1998. o podmínkách pro užívání znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí M ě s t o B r n o V Y H L Á Š K A č. 22/ 1998 o podmínkách pro užívání znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z2/048 zasedání konaném ve dnech

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 219/15/RMČ Ke knihovnímu řádu Obecní knihovny Praha - Ďáblice

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 219/15/RMČ Ke knihovnímu řádu Obecní knihovny Praha - Ďáblice Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 27. zasedání dne 23. 11. 2015 USNESENÍ č. 219/15/RMČ Ke knihovnímu řádu Obecní knihovny Praha - Ďáblice Rada po projednání I. schvaluje knihovní řád Obecní

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

žadatelé o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora Ing. Lenka Filipová, Bc.Eva Srněnská, Bc.Petra Friedlová

žadatelé o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora Ing. Lenka Filipová, Bc.Eva Srněnská, Bc.Petra Friedlová MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: P R A V I D L A pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbor Druh předpisu: PRAVIDLA

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

Vyvěšeno : Sejmuto : 1)Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno : Sejmuto : 1)Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno : Sejmuto : 1 N a ř í z e n í m ě s t a T ř e b o ň č. 4/2005 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Třeboně vydává dne 30. 5. 2005 podle ustanovení 18 zákona. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR. Článek 1 Úvodní ustanovení

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR. Článek 1 Úvodní ustanovení JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR Tento Jednací a volební řád: Článek 1 Úvodní ustanovení 1. upravuje zásady jednání a rozhodování orgánů Grantové agentury Akademie věd ČR (dále jen GA AV ),

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 IČ: 259 098 Směrnice č. 29/2011 Rada obce Strašice vydává v souladu s ustanovením 102, odst.2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle 175

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0078543/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0004673/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.101 HLADINA HLUKU

Více

Důvodová zpráva Změna Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města Hlava čtvrtá pozemky ( 17, 18, 19 a 22) a Příloha č.

Důvodová zpráva Změna Pravidel pro jednání výboru pro hospodaření s majetkem města Hlava čtvrtá pozemky ( 17, 18, 19 a 22) a Příloha č. Důvodová zpráva Na základě požadavků členů zastupitelstva na sjednocení a upřesnění pravidel pro jednání výborů a definování jejich působnosti, byly ve spolupráci s tajemníky výborů navrženy statuty jednotlivých

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme svět kolem nás Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace 3 Školní vzdělávací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 5 Typový postup implementace střední obec s matrikou, stavebním úřadem nebo pověřeným obecním úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16.

Více

» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území METODICKÝ POKYN Č. 2/2013» Náležitosti smlouvy na zpracování územního plánu nebo jeho změny a smlouvy na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území» ze dne 20. 3. 2013 Krajský úřad Jihočeský kraj odbor

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Komentář k novele vyhlášky:

Komentář k novele vyhlášky: Komentář k novele vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Ministerstvo kultury je zákonem

Více

Sbírka zákonů č. 38/2007 Úplné znění. N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 21. února 2007,

Sbírka zákonů č. 38/2007 Úplné znění. N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 21. února 2007, Sbírka zákonů č. 38/2007 Úplné znění N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 21. února 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb

ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb ZÁKLADNÍ INFORMACE: pro poskytovatele zdravotních služeb vedoucí oddělení zdravotnictví: Ing. Lenka Zdražilová tel.: 495 817 506 mailto:lzdrazilova@kr-kralovehradecky.cz zástupkyně vedoucí oddělení: Marie

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/6 2015 JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS ČÁST 1. Jednací řád SH ČMS I. Úvodní ustanovení Článek 1 Jednací řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vychází ze stanov

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Ze dne 19.12.1949 Částka 088/1949 Účinnost od 01.06.1950 Znění 30.12.1949 280. Zákon ze dne 19. prosince 1949 o územním plánování a výstavbě

Více

77/2007-22. Pokyny č. 34. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

77/2007-22. Pokyny č. 34. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 77/2007-22 Pokyny č. 34 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 23.4.2007 č.j. ČÚZK 77/2007-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny stavby do katastru

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásené: 29.11.1984 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1985 do: 31.08.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásené: 29.11.1984 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1985 do: 31.08. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1984 Vyhlásené: 29.11.1984 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1985 do: 31.08.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 123 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice příspěvková organizace Jihomoravského kraje se sídlem Široká 484/42, 664 91 Ivančice Vypracovala: Schválila: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY s 417/2015-Čer

Více

Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK

Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK OBSAH: Co je veřejnou sbírkou? 2 Kdo může konat veřejnou sbírku? 2 Jaké přílohy musí právnická osoba doložit k oznámení o konání veřejné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. obce Nezbavětice

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ. obce Nezbavětice ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ obce Nezbavětice Obec Nezbavětice jako provozovatel veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých dalších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č../2014 STATUT ŠKODNÍ KOMISE A PRAVIDLA ŠKODNÍHO ŘÍZENÍ Zastupitelstvo města, v souladu s ust. 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 210,- O B S A H: 294. Vyhláška, komunikacích Strana 3730 Sbírka zákonů č. 294 / 2015 Částka 122 294 VYHLÁŠKA

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí Spisová značka: SZ MěÚVM 61691/2013/3 Č.J.: MěÚVM 20813/2014 oprávněná úřední osoba: JUDr.

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více