DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:"

Transkript

1 DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p (dále jen Společenství), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi Společenstvím a jeho členem je v této oblasti stanovena platným občanským zákoníkem, souvisejícími právními předpisy a stanovami Společenství. 2) Účelem Domovního řádu je přispět k řádnému užívání bytového domu, jeho hospodárnému provozu a udržování na požadované úrovni, k ochraně majetku a osob v něm bydlících a k dobrým vztahům mezi jednotlivými uživateli bytů a nebytových prostorů. 3) Ustanovení tohoto Domovního řádu jsou závazná pro vlastníky (spoluvlastníky) bytů, jejich nájemce (podnájemce) a členy jejich domácnosti, vlastníky nebytových prostorů a jejich nájemce, osoby užívající zařízení v bytovém domě na základě věcného práva a pro všechny osoby, kterým je jimi umožněn vstup do domu (dále jen uživatel domu). Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: Čl. 2 Vymezení základních pojmů 1) Budovou bytový dům, č.p. 1571, č.p. 1572, č.p a č.p. 1574, ulice Mikulova, Praha 4, Chodov, postavený na pozemcích parc. č. 2967, parc. č. 2968, parc. č a parc. č zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Chodov, obec Praha. 2) Bytem místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení; jeho příslušenstvím jsou vedlejší místnosti a prostory, určené k tomu, aby byly používané s bytem. 3) Společnými částmi domu části domu, které jsou určené pro společné užívání vlastníků, nájemců (podnájemců) a ostatních uživatelů bytů a nebytových prostorů, a to i v případě, kdy jsou umístěny mimo budovu. Jsou jimi zejména základy budovy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny a průčelí, střecha (střešní krytina včetně izolace a výplně), žebřík pro výlez na střechu, děšťové svody, hromosvody, hlavní vodorovné a svislé konstrukce včetně výplně stavebních otvorů, vstupní schodiště a podesty včetně stříšek, vchody a dveře do domu včetně zařízení čipového systému, schodiště a podesty, okna a dveře přímo přístupné ze společných částí domu, zábradlí, společné chodby včetně sklepních vchodových dveří, osvětlovací tělesa ve společných částech domu, nouzové osvětlení a jeho záložní zdroje, hasící přístroje a ostatní věcné prostředky požární ochrany (zařízení suchovodů), sklepní kóje, konstrukční a izolační části lodžií, prádelny, žehlírny, sušárny, kočárkárny, kolárny, místnosti s vodoměry, dílny, sklady a jiné místnosti, které nejsou určeny k bydlení, veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, rozvody teplé a studené vody včetně stoupacích šachet a hlavních uzavíracích ventilů, jejich hlavní svislé rozvody a odbočky až k uzávěrům pro byt (vodoměry jsou majetkem jejich dodavatele), domovní potrubí odpadních vod včetně stoupacích šachet až po vyústění pro Stránka 1 z 10

2 napojení na potrubí odpadních vod z bytu, rozvody plynu až k uzávěrům pro byt, rozvody elektrické energie až po hlavní jistič pro byt (elektroměr je majetkem dodavatele elektrické energie), rozvody elektroinstalace ve společných částech domu včetně zvonkové signalizace a domácího telefonu, rozvody příjmu televizního signálu až k zapojení do bytu (zařízení společné televizní antény), rozvody telekomunikací, pokud nejsou majetkem jejich zhotovitele, výtahy včetně strojoven a výtahových šachet, rozvody tepelné energie, včetně rozvodů v bytě, mimo topných těles ústředního topení a termostatických ventilů (indikátory tepla jsou majetkem jejich dodavatele), předávací stanice tepla (technologické zařízení je majetkem dodavatele tepelné energie), vnitřní vybavení a jiné příslušenství bytového domu, které je nezbytně nutné k jeho provozu. Společnými částmi domu jsou rovněž pozemky, na nichž je budova postavena, včetně pozemků funkčně souvisejících s budovou (parc. č. 2971/17, parc. č. 2971/18, parc. č. 2971/19, parc. č. 2971/20, parc. č. 2971/21, parc. č. 2971/22, parc. č. 2971/23 a parc. č. 2971/24 zeleň, ostatní plocha), porostů a zařízení na nich zhotovených. Společnými částmi domu nejsou věci patřící do vlastnictví a vybavení nebytových prostorů, vymezené a ohraničené v prohlášení vlastníka. 4) Nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části domu. 5) Uživatelem bytu vlastník, jeho nájemce, podnájemce, osoba, jíž svědčí právo užívat byt na základě věcného břemene nebo služebnosti bytu a členové jejich domácnosti. 6) Uživatelem nebytového prostoru vlastník a jeho nájemce (podnájemce). Čl. 3 Základní práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů 1) Vlastník bytu má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, jakož i využívat společné části domu; nesmí však ztížit jinému vlastníku bytu výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části domu. 2) Vlastník bytu udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech domu, které má vyhrazeny ve výlučném užívání. 3) Vznikem vlastnického práva k bytu vzniká vlastníku bytu povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí domu, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo je mohl znát, a zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu a bytu. 4) Nabytím bytu do vlastnictví vzniká jeho vlastníku povinnost oznámit tuto skutečnost výboru Společenství, včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl, že je vlastníkem bytu. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení. 5) Vlastník bytu oznámí bez zbytečného odkladu výboru Společenství změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí nejméně tři měsíce v kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí výboru Společenství jméno a adresu této osoby. Stránka 2 z 10

3 6) Uživatel bytu je povinen Společenství přispívat na správu domu a pozemku a platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby). Má právo na včasné vyúčtování záloh, zpravidla nejpozději do čtyř měsíců od ukončení zúčtovacího období. To platí i pro vlastníka nebytového prostoru. 7) Vlastník bytu nebo nebytového prostoru má právo byt nebo nebytový prostor či jeho část pronajmout a brát užitky z nájmu. Uskutečnění pronájmu bytu, včetně údajů o nájemci a počtu osob, oznámí vlastník bytu bez zbytečného odkladu výboru Společenství. 8) Vlastník bytu je povinen informovat výbor Společenství o převodu vlastnického práva k bytu bez zbytečného odkladu po té, co uzavře smlouvu o převodu. Za případné dluhy související se správou domu a pozemku ručí prodávající vlastník bytu Společenství. To se týká i plnění spojené s užíváním bytu. 9) Uživatel bytu a nebytového prostoru se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy, vibrace a jiné podobné účinky obtěžují ostatní uživatele bytů v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně je omezují v užívání bytů a společných částí domu. 10) Upravuje-li vlastník bytu stavebně svůj byt, umožní na výzvu výboru Společenství přístup do bytu pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu. 11) Uživatel bytu nebo nebytového prostoru se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, přestavbě či jiné změně domu či pozemku, které provádí výbor Společenství. Jsou-li uskutečňovány uvnitř bytu nebo ve společné části domu, která slouží výlučně k užívání uživatele bytu nebo nebytového prostoru, umožní do nich přístup na vyzvání výboru Společenství nebo firmy, která tuto činnost pro Společenství zajišťuje. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu (odečty) zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a elektrické energie. 12) Uživatel bytu a nebytového prostoru je povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně. Nesmí poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití věcných prostředků požární ochrany (hasící přístroje, zařízení suchovodů apod.). 13) Způsobí-li uživatel bytu nebo nebytového prostoru škodu na společných částech domu, je povinen tuto škodu Společenství nahradit; učiní tak především uvedením v původní stav, pokud to není možné, tak v penězích. Čl. 4 Užívání společných částí domu 1) Uživatelé bytů a nebytových prostorů mají právo užívat společné části domu a povinnost podílet se na nákladech vzniklých v souvislosti s jejich provozem a údržbou. S těmito právy je spojené právo využívat za úhradu služby příslušející k užívání bytu nebo nebytového prostoru (např. dodávky vody, tepla, používání výtahu, osvětlení chodeb apod.). 2) Společné části domu jsou povinni uživatelé bytů a nebytových prostorů využívat jen k účelům odpovídajícím jejich určení a tak, aby nedocházelo k omezení práv spojených s užíváním domu ostatních uživatelů bytů a nebytových prostorů. Dbají na to, aby při užívání společných částí domu nevznikla Společenství škoda. Stránka 3 z 10

4 3) Ve společných částech domu, kde není instalováno automatické zhasínání světla je uživatel bytu a nebytového prostoru povinen při odchodu zhasnout světla. 4) V době mrazů musejí být chodbová okna dobře uzavřena. 5) Umisťování jakýchkoliv předmětů do prostoru společných částí domu (s výjimkou lodžií, které má uživatel bytu ve výlučném užívání a sklepních kójí), které nepatří k jejich vybavení, není dovoleno. Umístí-li uživatel bytu nebo nebytového prostoru takové věci ve společných částech domu, je povinen je na výzvu výboru Společenství ve stanovené lhůtě odstranit. Nevyklidí-li je ani po druhé výzvě, nechá je výbor Společenství odstranit na náklad uživatele bytu nebo nebytového prostoru. Připevnění satelitů pro televizní příjem a obdobných zařízení na společné části domu lze provést jen se souhlasem výboru Společenství. Čl. 5 Zajištění pořádku a čistoty v domě a jeho okolí 1) Úklid společných částí domu, včetně sněhu na chodníku před domem, provádí firma zajištěná výborem Společenství. Výbor Společenství může touto činností na základě smlouvy či dohody pověřit člena Společenství nebo jinou fyzickou osobu. 2) Uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. Způsobí-li tyto osoby, nebo jimi chované zvíře znečištění společných částí domu nebo chodníku, jsou povinny toto znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad. 3) Povinnost udržování pořádku a čistoty platí i pro okolí domu, zejména na pozemcích ve správě Společenství, včetně prostorů u kontejnerů na odpad. Komunální odpad (smetí, odpadky apod.) jsou uživatelé bytů a nebytových prostorů povinni vysypávat pouze do nádob k tomu určených tak, aby byla zachována co největší čistota. Při třídění komunálního odpadu dodržují právní předpisy o odpadech. 4) Ve společných částech domu, včetně výtahů, je zakázáno kouřit, čistit šaty, zvířata či jiné předměty. 5) Větrání bytů do vnitřních prostorů domu není dovoleno. 6) K udržování čistoty a hygieny je v okolí domu zakázáno krmit holuby. Čl. 6 Čipy, klíče a jejich užívání 1) Ke každému bytu a nebytovému prostoru přísluší jeden čip od vchodových dveří do domu zdarma. Další čipy obdrží uživatel bytu a nebytového prostoru za úhradu. Ceny čipů stanoví výbor Společenství. Čipy vydává určený člen výboru Společenství pověřený vedením jejich evidence, a to proti vlastnoručnímu podpisu uživatele bytu nebo nebytového prostoru. Držitel čipu (osoba, které byl vydán čip) je povinen: a) chránit čip před poškozením, zneužitím a zcizením (ztrátou), b) neprodleně hlásit ztrátu čipu výboru Společenství, včetně čísla ztraceného čipu, Stránka 4 z 10

5 c) vrátit čip výboru Společenství vlastníkem bytu v případě prodeje bytu, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy s jiným vlastníkem, d) vrátit čip vlastníku bytu nebo nebytového prostoru jeho nájemcem, a to do 30 dní po ukončení nájemní smlouvy, e) nepůjčovat čip neoprávněným osobám, f) neumožnit vstup do domu neznámým osobám, g) používat čip při otevírání vchodových dveří do domu podle stanoveného návodu. Působnost tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, kterým čip poskytl držitel čipu. 2) Ke každému bytu a nebytovému prostoru přísluší jeden klíč zdarma od chodby na patře, kde má byt a ke každé ze společných uzamykatelných místností (chodby), v níž je umístěn jím používaný sklípek nebo nebytový prostor. Klíče od těchto uzamykatelných místností jsou uživateli bytu nebo nebytového prostoru vydávány (zapůjčovány) určeným členem výboru Společenství proti jeho vlastnoručnímu podpisu. Obdobně jsou zapůjčovány klíče od uzamykatelné rampy. 3) V případě prodeje bytu nebo ukončení nájemní smlouvy je uživatel bytu a nebytového prostoru povinen vrátiti klíče obdržené podle čl. 6, odst. 2 výboru Společenství. Rozmnožování klíčů od společných uzamykatelných místností a zařízení domu není uživatelům bytů a nebytových prostorů bez předchozího písemného souhlasu výboru Společenství dovoleno. 4) Klíče od uzamykatelných prostorů, kde jsou umístěny uzávěry vody a plynu, od vstupů na střechy, do strojoven výtahů a ostatních společných částí domu a nebytových prostorů, jsou uloženy u smluvního správce domu a určeného člena výboru Společenství. Vstup na střechu, do strojoven výtahů a předávací stanice tepla je dovolen pouze oprávněným osobám. Místo, kde jsou klíče uloženy a jméno osoby odpovědné za uložení klíčů je uvedeno na informační desce umístěné v prostoru vchodu do domu. 5) Při dlouhodobé nepřítomnosti uživatele bytu nebo nebytového prostoru, tj. po dobu delší než dva týdny, je uživatel bytu a nebytového prostoru povinen oznámit výboru Společenství kontaktní adresu a telefonní číslo, aby v případě havárie nebo neodkladných oprav v domě byl dosažitelný; uživatel bytu nebo nebytového prostoru může tuto povinnost splnit oznámením osoby a jejího telefonního čísla, u které klíče uložil. 6) Rezervní čipy a klíče jsou uloženy u určeného člena výboru Společenství. Čl. 7 Vstup do domu a zamykání společných částí domu 1) Uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni pro ochranu majetku a osob při každém odchodu a příchodu kontrolovat dovření vchodových dveří do domu po celý den a noc. 2) Celodenně musí zamykat i dveře společných částí domu, s výjimkou chodeb k bytům a sklípkům v jednotlivých patrech domu. Stránka 5 z 10

6 3) Vstup do domu může uživatel bytu a nebytového prostoru umožnit pouze vlastním návštěvám, dodavatelům služeb nebo zhotovitelům díla, které uživatel bytu nebo nebytového prostoru doprovází již od vchodových dveří a nebo takový doprovod zajistí. Ostatním osobám nesmí vstup do domu umožnit, kromě případů stanovených zákonem. 4) Výbor Společenství je povinen zajistit, aby byl na požádání umožněn oprávněným osobám přístup do domu, kdy je dům uzavřen. Čl. 8 Klid v domě 1) Uživatelé bytů a nebytových prostorů a osoby, které je navštěvují, jsou povinni učinit vhodná opatření a chovat se v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních uživatelů bytů nadměrným hlukem v domě. 2) V době nočního klidu, od 22,00 hod. do 6,00 hod., není dovoleno hrát na hudební nástroje, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, pračky a jiné hlučné přístroje nebo vykonávat činnost působící hluk, např. provádět úpravy v bytě. Při sledování rozhlasových, televizních a obdobných přístrojů je třeba přijmout opatření, aby hluk nepronikal do okolí. 3) Provádí-li vlastník bytu nebo jím sjednaná firma stavební či jiné úpravy v bytě, které způsobují nadměrný hluk nebo prašnost (např. vrtání, sekání do zdiva apod.), je povinen přijmout účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti. Tyto úpravy bytu smí činit v pracovní dny a v sobotu od 8,00 do 19,00 hod., s dodržením poledního klidu od 12,00 do 14,00 hod. V neděli a ostatních svátcích stanovených zákonem, a to o Novém roku, Velikonočním pondělí, Štědrém dnu, vánočních svátcích a ve dnech deset dní před vánočními svátky, není provádění těchto stavebních či jiných úprav bytu dovoleno. Čl. 9 Sklepy 1) Sklepní chodby musí být volně přístupné; umísťování jakýchkoliv předmětů do sklepních chodeb není dovoleno. Uživateli bytu musí být umožněno sklepní kóji uzamknout. 2) Jsou-li ve sklepní kóji ukládány potraviny, musí uživatel bytu učinit opatření, aby tyto potraviny nebyly zdrojem rozšiřování hmyzu a hlodavců. Skladování hořlavých a jiných požárně nebezpečných látek není ve sklepní kóji dovoleno. 3) Kouření a používání otevřeného ohně je ve sklepě zakázáno. V době mrazů musejí být sklepní okénka dobře uzavřena. Čl. 10 Sušárny prádla a ostatní místnosti v suterénu domu 1) Každý uživatel bytu má právo užívat zdarma sušárny prádla výhradně k účelu, pro který jsou určeny. Obdobně může užívat další místnosti společných částí domu v suterénu a v přízemí domu, a to podle účelu uvedeného v prohlášení vlastníka. Změnu účelu užívání těchto místností schvaluje shromáždění Společenství. Pravidla pro jejich užívání stanoví Stránka 6 z 10

7 výbor Společenství podle rozhodnutí shromáždění Společenství. V těchto místnostech není dovoleno používat otevřený oheň, kouřit a bez souhlasu výboru Společenství uskladňovat jakékoliv předměty. V době mrazů nesmějí být okna v těchto místnostech otevřená. 2) Klíče od těchto místností si vyžádá uživatel bytu od člena výboru Společenství, který je pověřen péčí o ně, včetně vedení potřebné evidence. Čl. 11 Ostatní zařízení domu 1) Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny (pro výtahy a osvětlení společných částí domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám, s výjimkou havarijních situací. 2) K hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím vstupům a jiným podobným zařízením umístěným ve společných částech domu a nebytových prostorech, musí být zajištěn přístup. Pokud nejsou tato zařízení volně přístupná, klíče od těchto prostor jsou uloženy u určeného člena výboru Společenství, v případě nebytových prostorů u jejich uživatele. 3) Osoba, která uzavřela hlavní uzávěry vody, plynu apod., musí zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření uzávěrů bylo všem dotčeným uživatelům bytů a nebytových prostorů včas a předem oznámeno. To se netýká havarijních situací, kdy tato osoba zajistí oznámení o uzavření a opětovném otevření uzávěrů v nejbližší možné době. 4) Uživatelům bytů a nebytových prostorů je zakázáno neoprávněně manipulovat s vodoměry a indikátory tepla, které jsou umístěny v jejich bytech či nebytových prostorech, nebo je poškozovat. Škody vzniklé těmito zásahy budou odstraněny na jejich náklad. 5) Rozvody tepla, včetně radiátorů a termostatických ventilů v bytě lze upravovat či měnit jen se souhlasem výboru Společenství; u nebytových prostorů se souhlasem vlastníka. Uživatelé bytů a nebytových prostorů ověřují dvakrát ročně funkčnost uzávěrů teplé a studené vody ve svém bytě nebo v užívaném nebytovém prostoru. Ve společných částech domu zajišťuje ověřování funkčnosti těchto uzávěrů pověřený člen výboru Společenství. 6) Uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni dodržovat výrobcem stanovené technické a jiné podmínky pro provoz výtahu. 7) Uživatelé bytů nesmějí zasahovat do zařízení společné televizní antény nebo s ním manipulovat. 8) Rampu s uzamykatelnou závorou mohou používat jen invalidní uživatelé bytů, kteří se mohou pohybovat jen na vozíku. Výjimečně, se souhlasem výboru Společenství, mohou rampu používat i ostatní uživatelé bytů za předpokladu, že nedojde k omezení práv ostatních uživatelů bytů, která jsou spojena s užíváním domu. Uživatelé bytů, kteří rampu používají, jsou povinni rampu zamykat. Stránka 7 z 10

8 Čl. 12 Chov zvířat v domě 1) Zvířata mohou být majiteli držena pouze v jejich bytě. 2) V zájmu zajištění bezpečnosti obyvatel domu a ochrany zdraví, zachování čistoty a pořádku, je uživatel bytu chovající zvíře v domě povinen: a) zamezit volnému nebo nekontrolovatelnému pohybu zvířete ve společných částech domu, b) zajistit, aby chované zvíře neobtěžovalo ostatní uživatele domu nadměrným hlukem, zápachem či jiným způsobem, c) důsledně dbát na dodržování hygienických pravidel, zejména na to, aby zvíře neznečišťovalo výtahy, ostatní společné části domu ani jeho okolí; pokud se tak stane, musí neprodleně uvést znečištěný prostor do původního stavu. 3) Uživatel bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě chována a za škody jimi způsobené. Čl. 13 Umísťování věcí do oken a na lodžie 1) Pokud má uživatel bytu v oknech nebo na lodžii květiny, musí je zabezpečit proti pádu a ošetřovat tak, aby neznečišťovaly okna a lodžie níže bydlícím uživatelům bytů. Při jejich zalévání musí dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi, okna nebo lodžie v nižších patrech. 2) Z oken, lodžií a podest u vchodových dveří je zakázáno cokoliv vyhazovat, vyklepávat či vylévat na pozemky v péči Společenství nebo vystřelovat zábavnou pyrotechniku. 3) Na lodžii není dovoleno ukládat předměty, které mohou být zdrojem zápachu. Čl. 14 Poskytování informací uživatelům bytů a nebytových prostorů 1) Výbor Společenství na informační desce (v jejím okolí), umístěné v prostoru vchodu do domu, informuje uživatele bytů a nebytových prostorů o spojení na smluvního správce domu, policii, lékaře, hasiče, úklid, havarijní službu apod. Na této desce rovněž zveřejňuje všechna důležitá oznámení a opatření výboru Společenství, týkající se užívání bytů, společných částí domu a nebytových prostorů. O informační desku pečuje určený člen výboru Společenství. 2) Jiné formy informací, např. vývěsky, nápisy, reklamy, poutače na lodžii, fasádě apod., mohou být umístěny na domě jen s předchozím souhlasem výboru Společenství. Jakmile povolení na umístění těchto forem informací zanikne, uvede uživatel bytu nebo nebytového prostoru takto využité místo neprodleně do původního stavu. 3) Zveřejňování informačních materiálů mimo informační desku umístěnou v prostoru vchodu do domu není dovoleno. V případech důležitých zpráv pro uživatele bytů a Stránka 8 z 10

9 nebytových prostorů, které nesnesou odkladu, může výbor Společenství využít k jejich informování skleněné plochy vchodových dveří. 4) Uživatelé bytů a nebytových prostorů se pravidelně seznamují s informacemi výboru Společenství zveřejněnými na informační desce. Čl. 15 Stavební a jiné úpravy v bytech a nebytových prostorech 1) Vlastník bytu a nebytového prostoru nesmí provádět stavební či jiné úpravy bez předchozího oznámení a projednání ve výboru Společenství a souhlasu příslušných orgánů, je-li takový souhlas nutný podle právních předpisů. Jde zejména o úpravy, jimiž by byl měněn způsob užívání domu, velikost spoluvlastnických podílů, jednotný vzhled domu, ohrožena jeho statika, požární bezpečnost nebo narušena funkce technického zařízení domu (vytápění, voda, elektroinstalace, vzduchotechnika, výtah, domácí telefon, apod.). Především se jedná o vysekávání otvorů, zazdívání, přemísťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček apod. 2) Vlastník bytu a nebytového prostoru je povinen vhodným způsobem a v dostatečném předstihu o provádění stavebních a jiných úprav informovat ostatní uživatelé bytů a nebytových prostorů, včetně uvedení doby provádění těchto úprav, např. oznámením na informační desce umístěné v prostoru vchodu do domu. 3) Výtahy lze použít při stěhování či přepravě materiálu pouze s pomůckami zajišťujícími ochranu interiéru výtahu a dodržení výrobcem stanovených podmínek pro provoz výtahu (max. zatížení kabiny, rovnoměrné rozmístění břemen, jejich upevnění proti posunutí). 4) Při stavebních a jiných úpravách dbá na to, aby nepoškozoval společné části domu i jeho okolí. V souvislosti s tím je zakázáno: a) vjíždět vozidly a ukládat materiál a odpad na plochy trávníků a jiné zeleně, b) ukládat stavební odpad a jiný materiál do odpadních kontejnerů určených Společenství, c) znečišťovat okolí domu (trávníky, chodníky) materiálem a odpadem, d) dlouhodobě parkovat na chodnících, e) vytvářet meziskládky materiálu a odpadu na chodbách domu včetně schodišť a sklepních chodeb, f) odebírat elektřinu a vodu ve společných částech domu bez předchozího souhlasu výboru Společenství, g) uzavírat a otevírat stoupačky vody a plynu bez předchozího oznámení uživatelům bytů a nebytových prostorů, s výjimkou havárie. 5) V případě, kdy dojde při stavebních a jiných úpravách k znečištění společných částí domu, především výtahu nebo chodeb, je vlastník bytu a nebytového prostoru povinen zajistit neprodlené uvedení znečištěného prostoru do původního stavu. Stránka 9 z 10

10

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému

Více

Domovní řád společenství vlastníků jednotek

Domovní řád společenství vlastníků jednotek Domovní řád společenství vlastníků jednotek I. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků domu čp. 347, Rožnovská ulice ve Frenšátě p.r., vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha Úvod Tato pravidla jsou součástí základních dokumentů Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha (dále jen společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 A. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků Batelovská 1205 a 1206 (dále jen SV) vychází ze stanov tohoto SV schválených na shromáždění dne 12/3 2015 a zahrnuje

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů a společných částí domů a pozemků Společenství

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání

Více

Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti. (Domovní řád)

Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti. (Domovní řád) Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti (Domovní řád) Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 222, se sídlem Praha 9 Hrdlořezy, ul. Nad Smetankou 222/1, PSČ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád je vnitřním předpisem bytového družstva Bytové družstvo Republika (dále

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov Počet stran: 5 DOMOVNÍ ŘÁD bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově 1.1 Domovní řád upravuje základní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 Domovní řád Oblastního stavebního bytového

Více

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov Vyškov, Dědice, sídliště Osvobození 620/7, PSČ 682 01, IČ: 283 05 671 Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Domovní řád Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu Obsah: I. Klid v domě II. Otvírání a zavírání domu III. Osvětlení domu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Sídlo: Opava, Kateřinky, 1725/15, PSČ 747 05 IČ: 294 47 291 Statutární orgán: VOLLENDET s.r.o., předseda představenstva, zastoupena Ivanem Saranem, jednatel společnosti SB Development s.r.o.,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA Neratovice č. p. 985 1000 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony, Občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Republika, upravuje domovní řád

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů v domech ve vlastnictví Bytového

Více

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí

PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí PRAVIDLA užívání a udržování domů a bytů, které jsou ve vlastnictví městyse Velké Poříčí Rada městyse Velké Poříčí schválila na svém zasedání dne 15.4.2013 tato pravidla užívání a udržování obecních domů

Více

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů VZOR Domovní řád Shromáždění společenství vlastníků, jako zástupce vlastníků bytů v domě???????, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a zachování společných prostor v domě pro vlastníky bytů tento

Více

D o m o v n í ř á d Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa 2-002-0903 ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytu, společných částí domu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE

DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE ČÁST. I čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) upravuje podmínky a způsob užívání bytů, společných částí domu a nebytových prostorů v domech

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy 2) Sídlo:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice)

DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) DOMOVNÍ ŘÁD (pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku obce Slezské Pavlovice) Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád stanovuje zásady pro řádný provoz těchto objektů a zařízení, pořádek i zachování

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6. PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.cz STANOVY Společenství vlastníků Na Stezce 489,Praha 10 Část

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků Stanovy pro Společenství vlastníků: Společenství vlastníků.., se sídlem v domě č. p..,.., k. ú.., Praha 1 STANOVY Společenství vlastníků vypracované v souladu s částí III, hlavy II, oddílu 5 zákona č.

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III

Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III vydává v souladu se stanovami Společenství schválenými dne 24.11.2011 tento:

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 1) Název společenství: Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 2) Sídlo: Sadová č.p.337, 679 04 Adamov

Více

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014 -strana první- NZ /2014 N 331/2014 Notářský zápis sepsaný dne 09.06.2014 (slovy: devátého června roku dva tisíce čtrnáct) jménem JUDr. Bohumily Račokové, notářky se sídlem v Kladně, v notářské kanceláři

Více

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení

D O M O V N Í Ř Á D. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek 1 Úvodní ustanovení D O M O V N Í Ř Á D pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek 1 Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona čl. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Domovní řád. Článek I. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání rodinných domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu ve vlastnictví obce Výškov, přičemž základní úprava

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1. Názvem společenství vlastníků jednotek jsou slova Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009,

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009, III N á v r h ZÁKON ze dne.. 2009, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k domům a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostorů) Parlament

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Výkon uživatelských práv. 2.1. Povinnosti a práva družstva vuci Clenum a nájemníkum

1. Úvodní ustanovení. 2. Výkon uživatelských práv. 2.1. Povinnosti a práva družstva vuci Clenum a nájemníkum družstvo nájemníku tf; 5. kvetna 64/1049 Praha 4 14000 DOMOVNÍ RÁD 1. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na príslušné zákony a stanovy družstva domovní rád (dále jen DR) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno. Pozvánka

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno. Pozvánka MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Pozvánka na pracovní poradu právnických osob (I. skupina SVJ- stará zástavba-židenice, Černovice, Horní Heršpice, Chrlice)) a delegátů na shromáždění

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA (dle 4 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, dále jen zákon o vlastnictví bytů ) o budově : č.p. 207 v k.ú. Sněžné 8 bytových jednotek Obsah : str.č. A. Označení

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově ust. 1140-1149 zákona č. 89/2012 Sb., oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví a dle 1166 zákona 89/2012

Více

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen Zákon ) (dále též jako Prohlášení ) přijaté dnešního dne vlastníkem: Bytového družstva Seidlova,

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů)

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) N á v r h ZÁKON ze dne. 2008 o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a založení Společenství vlastníků jednotek dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Bytové družstvo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,založenou

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003 o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo na svém zasedání dne 18. 6. 2003 vydat podle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen NOZ")

NÁJEMNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) NÁJEMNÍ SMLOUVA č. uzavřená dle ustanovení 2235 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen NOZ") Smluvní strany Město Lázně Bělohrad se sídlem náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad 507

Více

Část třetí Absolutní majetková práva

Část třetí Absolutní majetková práva Část třetí Absolutní majetková práva Hlava II: Věcná práva Díl 4: Spoluvlastnictví Oddíl 1: Obecná ustanovení 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. (2) Ustanovení

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ

SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 1) Budoucí strana prodávající: a Bytové družstvo RADOUČ PARK IČ: 27332608, DIČ: CZ27332608 Sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu uzavřená podle ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Čl. 1 Smluvní strany 1. Město Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY FAVILLA, a.s. se sídlem Olomouc, Povel, Lužická 419/14, PSČ 779 00 IČ 277 10 599 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

Řád veřejného pohřebiště Obce Veřovice

Řád veřejného pohřebiště Obce Veřovice OBEC V E Ř O V I C E jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

Národní norma zdravotní nezávadnosti potravin Správná výrobní praxe pro mléčné výrobky

Národní norma zdravotní nezávadnosti potravin Správná výrobní praxe pro mléčné výrobky Národní normy Čínské lidové republiky GB 12693 2010 Národní norma zdravotní nezávadnosti potravin Správná výrobní praxe pro mléčné výrobky Vydáno 26. 3. 2010 V platnosti od 1. 12. 2010 Vydáno Ministerstvem

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS JUDr. Ivan Ertelt, O p i s Strana první notář v Praze N 64/2014 S t e j n o p i s NZ 51/2014 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne čtvrtého března roku dva tisíce čtrnáct (4.3.2014) mnou, ------------ JUDr. Ivanem

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více