Detekční systém ADS. Pokyny pro projektování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detekční systém ADS. Pokyny pro projektování"

Transkript

1 Detekční systém ADS Pokyny pro projektování

2 Systém pro detekci úniku hořlavých a toxických plynů A.D.S. slouží k zabezpečení uzavřených objektů před nebezpečím výbuchu následkem úniku všech typů hořlavých plynů nebo před výskytem zvýšené koncentrace některých toxických plynů a par. V prvním případě se jedná o detekci obvykle 10 a 20% dolní meze výbušnosti, v druhém případě o nejvyšší přípustnou krátkodobou a průměrnou (24-hodinovou) koncentraci, stanovenou hygienickými předpisy. Aby mohly být využity všechny vlastnosti systému, je potřeba, aby vlastní instalaci předcházel projekt osazení celého objektu příslušným počtem detektorů, signalizačních a řídících prvků. Tato příručka obsahuje základní pokyny pro osazování chráněných objektů systémem A.D.S. Při projektování ochrany objektů před únikem plynů je třeba rozlišovat, jaké koncentrace detekovaných plynů mají být sledovány: hygienické - nejvyšší přípustné koncentrace (viz příloha 1) bezpečnostní - obvykle 10 a 20% dolní meze výbušnosti (viz příloha 2) 1. Základní vlastnosti detekčního systému ADS A.D.S. je systém pro detekci a kontinuální měření koncentrace toxických a výbušných plynů a par v koncentracích jednotek až tisíců ppm. Měřicím prvkem jsou polovodičové, elektrochemické, katalytické a infračervené senzory. Polovodičové senzory reagují na změnu koncentrace detekované látky změnou vodivosti polovodivé vrstvy, vyhřívané na určitou teplotu, která spolu se složením vrstvy určuje vlastnosti a selektivitu senzoru. Dlouholetý vývoj těchto senzorů přinesl jednak širokou škálu detekovatelných látek, jednak jejich dlouhou životnost a stabilitu. Jejich nedostatkem je v některých případech nedostatečná selektivita, se kterou je nutno při praktických aplikacích počítat. Konstrukční jednoduchost a moderní výrobní postupy polovodičových součástek umožňují jejich hromadnou výrobu a tím i nízkou cenu. Elektrochemické senzory se v podstatě chovají jako palivové články, v nichž na pracovní elektrodě jsou molekuly detekované látky oxidovány nebo redukovány a na opačné elektrodě dochází podle typu reakce ke spotřebě nebo vývoji kyslíku. Jejich hlavní předností je vysoká citlivost, vynikající selektivita a lineární závislost odezvy na koncentraci. Nevýhodou je jejich kratší životnost, která se pohybuje kolem dvou let, a vyšší cena ve srovnání s polovodičovými senzory. Infračervené senzory fungují na principu nedisperzní infračervené spektroskopie a na rozdíl od dříve uvedených typů jsou využitelné ve velmi širokém rozsahu koncentrací. Katalytické senzory spalují detekovanou složku na katalyzátoru, naneseném na povrchu platinového drátku, který reaguje na změnu teploty a tím i koncentrace změnou elektrického odporu. S výjimkou infračervených jsou všechny uvedené senzory použitelné pouze pro měření ve vzduchu nebo v plynech s dostatečným obsahem kyslíku. Detekčními prvky systému A.D.S. jsou detektory a snímače koncentrace. Ke zpracování signálu detektorů a snímačů slouží několik typů ústředen, které současně obsahují napájecí zdroj a mohou poskytovat další, např. regulační nebo přenosové funkce Detektory Měřicím prvkem detektorů je polovodičový nebo elektrochemický senzor. Jejich výstup je logický, řešený spínacím tranzistorem NPN. V klidovém stavu poskytují detektory proud ma, který při dosažení nastavené úrovně koncentrace klesne na nulu. K napájení a ke zpracování výstupu detektorů slouží ústředny ASIN GDU1, GDU4 a GDU5. Detektory se dodávají v normálním, těžkém a Ex provedení. V označení detektorů se rozlišuje typ detektoru (polovodičový GDS a elektrochemický GDE), detekovaná látka, nastavené limity koncentrace oddělené lomítkem a označení typu (normální - bez označení, těžký -5 a nevýbušný Ex). Přiklad označení: Detektor čpavku polovod., 150 a 300 ppm, norm. provedení... GDS NH3 150/300 Totéž elektrochemický, těžké provedení... GDE NH3 150/300 5 Totéž elektrochemický, Ex provedení... GDE NH3 150/300 Ex

3 V základní nabídce jsou tyto detektory (detektory jiných látek nebo jiné nastavení limitů na vyžádání): Látka Označení Limity Princip Oxid uhelnatý GDE CO 30/150 ppm elchem. Amoniak GDS NH3 150/300 ppm polovodič Org. látky GDS HC 10/20% DMV polovodič Freony GDS FR 100/200 ppm polovodič Kyslík GDE O2 18/19% elchem. Vodík GDS H2 0,4/0,8% polovodič Metan GDS CH4 0,5/1% polovodič Propan-butan GDS PB 0,2/0,4% polovodič 1.2. Snímače koncentrace Snímače koncentrace jsou osazeny elektrochemickými, příp. katalytickými nebo infračervenými senzory. Vyžadují napájení 15 až 24 Vss a poskytují standardní proudový signál 4-20 ma, který je přímo úměrný měřené koncentraci. Dodávají se v normálním, těžkém a Ex provedení. K jejich napájení a dalšímu zpracování výstupního signálu slouží ústředny ASIN G2, ASIN G6 a ASIN DL8. V označení snímačů se rozlišuje typ (elektrochemický GTE, katalytický GTC, infračervený GTO), měřená látka, horní úroveň koncentračního rozsahu a označení provedení (normální bez označení, těžké -5 a nevýbušné Ex). Příklad označení: Snímač čpavku elchem., ppm, norm. provedení... GTE NH3 100 Totéž, těžké provedení... GTE NH Snímač uhlovodíků katal., ppm, Ex provedení... GTC HC 5000 Ex V základní nabídce jsou tyto snímače: Látka Označení Min.rozsah Max.rozsah princip Oxid uhelnatý GTE CO ppm ppm elchem. Amoniak GTE NH ppm ppm elchem. Oxid dusnatý GTE NO ppm - elchem. Oxid dusičitý GTE NO ppm 0-50 ppm elchem. Chlor GTE Cl ppm 0-50 ppm elchem. Chlorovodík GTE HCl 0-30 ppm - elchem. Sulfan GTE H2S 0-10 ppm ppm elchem. Vodík GTE H ppm 0 4% elchem. Fluor GTE F2 0-1 ppm - elchem. Fluorovodík GTE HF 0-10 ppm - elchem. Org.látky GTC HC ppm 0 - DMV katalytický Oxid uhličitý GTO CO2 0 1% 0 5% infračervený Rel.vlhkost RVT 0 100% - kapacitní 2. Zabezpečení kotelen systémem ADS Provoz plynových zařízení se řídí normou ČSN Stručný výtah této normy pro potřeby tohoto textu:

4 166. Plynové zařízení podléhá periodickým zkouškám, kontrolám a revizím podle příslušných předpisů. V kotelnách I. a II. kategorie bez výfukových ploch nebo umístěných pod shromažďovacím prostorem (podle čl. 31, 33 a 34), musí být kontroly prováděny 1 x za 6 měsíců, revize 1 x za rok a 1 x měsíčně je nutno prověřovat funkci indikátorů plynu, zařízení podle čl. 71 a pojistek plamene V plynových kotelnách musí být následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a) v kotelnách III. kategorie (50 kw až 0,5 MW): - místní provozní řád - hasící přístroj sněhový S6 - pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička pro první pomoc - bateriová svítilna - detektor oxidu uhelnatého b) v kotelnách II. kategorie (0,5 MW až 3,5 MW): - místní provozní řád - hasící zařízení stanovené projektem - pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička pro první pomoc - bateriová svítilna - detektor oxidu uhelnatého c) v kotelnách I. kategorie (nad 3,5 MW) kromě vybavení předepsaného pro kotelny II. kategorie ještě: - analyzátor spalin (může sloužit pro více kotelen jednoho provozovatele) - detektor topného plynu - nosítka V případě zabezpečení kotelen se tedy jedná o sledování přítomnosti hořlavých plynů (zemní plyn, propan-butan), ale také toxického oxidu uhelnatého. Kotelny I. a II. kategorie umístěné v objektu se shromažďovacím prostorem (Rozumí se takové umístění, kdy kotelna se shromažďovacím prostorem sousedí, nebo půdorys shromažďovacího prostoru se zcela nebo zčásti kryje s půdorysem kotelny, a to ve všech podlažích nad i pod kotelnou.) musí být rovněž vybaveny detektory výskytu plynu v ovzduší. Detekce plynu je vždy dvoustupňpvá a nastavuje se takto: 1.stupeň (signalizační) při dosažení 10% DMV uvede do provozu optickou a akustickou signalizaci a havarijní větrání (pro zemní plyn při 0,5%) 2.stupeň (blokovací) při dosažení 20% DMV uzavře samočině hlavní uzávěr plynu pro kotelnu. Tato bezpečnostní opatření platí také pro kotelny používající jako topné medium propan-butan, umístěné pod úrovní terénu, a to bez ohledu na instalovaný výkon. Po výpadku napájení, který vede k signalizaci II. stupně, je nutné ústřednu uvést do provozního stavu jejím resetováním. Zvláštním případem je osazování plnících stanic na PB, které musí být vybaveny detektory výskytu nebezpečné koncentrace LPG se zvýšenými limity (Technická pravidla na plnírny, zkušebny a opravny - TPG G30101 a technická doporučení TD G80002 vydal GAS s r.o.): 1.stupeň 20% DMV 2.stupeň 40% DMV Příklad jednoduché detekce topného plynu je na obr. 1. Systém ADS umožňuje kromě úniku topného plynu a nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého detekovat také havarijní teplotu a zaplavení kotelny. K tomuto účelu slouží detektor havarijní teploty GDT a detektor zaplavení GDZ. Příklad úplného zabezpečení kotelny uvádí schéma na obr Zásady osazování detektorů Pro detekci topných plynů v kotelnách se používají polovodičové detektory zemního plynu GDS CH4 nebo propan-butanu GDS PB. V kotelnách s prostředím bez nebezpečí výbuchu se osazují detektory v normálním provedení. Detektory v provedení Ex se používají na plnicích stanicích propan-butanu. Pokud je požadována detekce oxidu uhelnatého, používají se detektory GDE CO 30/150 pro kotelny a GDE CO 26/87 pro garáže. Pokud jde o počet detektorů potřebný pro zabezpečení daného prostoru, je třeba přihlédnout k těmto zásadám:

5 Vzdálenost mezi jednotlivými detektory by neměla být větší než 20 m, od stěny alespoň 1 m a ne více než 5 m. V úzkých prostorách (chodby, kolektory) a pod. do šířky 3 m je max. vzdálenost mezi detektory 10 m, od koncové stěny 7,5 m. Přednostně je třeba osazovat detektory nad kotel a jednotlivé regulační prvky rozvodu (regulátory, plynoměry, uzávěry apod.). Obecně je třeba osazovat detektor tak, aby se nacházel v místě s největší pravoděpodobností výskytu nejvyšší koncentrace detekované složky. V tomto ohledu je nutno brát ohled na profil stropu resp. podlahy, charakter proudění. Detektory plynů výrazně lehčích než vzduch (metan, zemní plyn, svítiplyn, vodík) je nutno osazovat v nejvyšších místech daného objektu, tedy na stropě a v jeho případných specifikách. Na stropě kromě výše uvedených požadavků je třeba osazovat detektor - nejméně 1 m od stropních vazníků nebo jiných podélných překážek - nejméně 1 m od výduchu větrání nebo klimatizace - nejméně 1,5 m od vstupních větracího otvoru (pokud je tento v úrovni stropu), avšak zde je třeba brát v úvahu intenzitu proudění. Pokud se v místnosti vyskytují stropní podhledy, podesty, galerie, montážní lavice apod. je třeba osadit kromě stropu i tato místa. Pro detekci těžkých plynů (např. propan, butan) se detektory osazují nejvýše 15 cm nad podlahu, včetně případných šachet, montážních jam a pod., na stěny, sloupy, sokly apod. Obr. 2. Zásady osazování detektorů 3. Zabezpečení podzemních garáží Pro bezpečnost provozu podzemních hromadných garáží platí ustanovení ČSN s dodatky z roku Tato norma stanoví nejvyšší trvale přípustnou koncentraci oxidu uhelnatého 87 ppm při maximální délce pobytu v garáži 30 minut. Delší pobyt se řídí směrnicí č. 66 ministerstva zdravotnictví, která určuje maximální čtyřiadvacetihodinovou koncentraci 26 ppm. Z toho vyplývá současný požadavek na detekci CO v garážích ve dvou úrovních jako 26 a 87 ppm a s ohledem na tyto hodnoty musí být také řešeno větrání. Aby byla zajištěna hospodárnost provozu větracího zařízení, dovoluje norma možnost použití přerušovaného větrání nebo snižování a zvyšování počtu zapojených větracích jednotek. Dosažení koncentrace 26 ppm CO vyvolává spuštění ventilace a při překročení 87 ppm musí být v garážích přerušen chod motorů a všechny osoby musí opustit garáž. Na tento stav musí být vhodným způsobem upozorněny osoby přítomné v garáži (zvukové a světelné znamení).

6 Pro detekci oxidu uhelnatého v garážích se používají detektory s logickým výstupem GDE CO 26/87 ppm (obj.č.1209) osazené elektrochemickým sensorem. Předností tohoto sensoru je vysoká selektivita tj. necitlivost na ostatní látky vyskytující se v prostoru garáží. Ústředna pro čtyři detektory GDE CO je ASIN-GDU4G (obr.4), reaguje na nastavené úrovně koncentrace se zpožděním 120sec a do původního stavu se vrací automaticky při poklesu koncentrace pod nastavenou úroveň opět se zpožděním 120sec. Tím je zabezpečeno, že systém nebude reagovat na náhodnou krátkodobou změnu koncentrace. Úsporu v pořizovacích nákladech představuje použití ústředny ASIN GDU4GS, která při zachování výše popsaných funkcí umožňuje připojení až 32 detektorů ve čtyřech skupinách po osmi (obr.5), na které ústředna reaguje sumárně, tj. nerozlišuje mezi jednotlivými detektory ve skupině. S ohledem na očekávaný vývoj v blízké budoucnosti je zřeba zmínit tří- až čtyřúrovňovou detekci předepsanou ve většině států EU, která se již běžně aplikuje i v ČR. Firma ASEKO pro tuto aplikaci nabízí čtyřúrovňovou detekci 48, 75, 95 a 250 ppm CO (obr.6). Tento systém sestává ze snímače koncentrace GTE CO ppm s analogovým výstupem 4-20 ma a ústředny ASIN G8, která napájí a zpracovává signál až osmi připojených snímačů (obr.4). Ústředna řídí předepsanou reakci na dosažení jednotlivých koncentračních úrovní: 48 ppm I. stupeň ventilace (48 ppm) 75 ppm II. stupeň ventilace (75 ppm) 95 ppm III. světelné tabule "VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ", "ZÁKAZ VJEZDU, NEBEZPEČÍ OTRAVY" (95 ppm) 250 ppm IV. poplašné sirény (250 ppm) Po odeznění alarmových stavů se ústředna vrací automaticky do klidového stavu a zruší všechny zásahy. Detektory nebo snímače koncentrace se v garážích osazují na stěnách v nádechové výšce cca 1,60 m nad podlahou. Pokud jde o potřebný počet detektorů u prosté nečleněné plochy počítáme 400 m 2 na jeden detektor, u půdorysně členitých prostor platí zásady uvedené v kapitole Detekce toxických plynů a par V provozech chemického průmyslu se nachází řada pracovních prostor, které musí býti zabezpečeny proti překročení nejvyšší přípustné průměrné a mezní koncentrace. Tyto hodnoty obsahu toxických látek v pracovním prostředí jsou uvedeny ve Směrnici ministersrva zdravotnictví ČSR č. 66/1989. K tomuto účelu se dodávají snímače koncentrace s analogovým výstupem 4-20 ma řady GTE nebo GTC ve spojení s ústřednou ASIN G2 (obr.7) nebo ASIN DL8. První napájí, zpracovává signál a zobrazuje koncentraci u jednoho až dvou snímačů. Je vybavena třemi reléovými výstupy - 1. a 2. koncentrační limit a chyba snímače. Koncentrační limity jsou nastaveny ve výrobě podle požadavku uživatele. ASIN DL8 je ústředna pro 8 snímačů s mnoha dalšími funkcemi a spamětí pro ukládání měřených hodnot s následným přenosem do PC, kde požadované limity si nastavuje uživatel v dialogovém režimu.

7 Obr.2. Detekce plynu v kotelně Obr.3. Kompletní zabezpečení kotelny

8 Obr.4. Detekce CO v garážích s ústřednou ASIN GDU4G Obr.5. Detekce CO v garážích s ústřednou ASIN GDU4GS

9 Obr.6. Čtyřúrovňová detekce CO v garážích Obr.7. Detekce toxických plynů a par s ústřednou ASIN G2

DEGA 05L-2-AC-x-yL kompaktní detektor DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH PLYNŮ ISO 9001:2008

DEGA 05L-2-AC-x-yL kompaktní detektor DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH PLYNŮ ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com MOŽNOST PŘÍDAVNÝCH FUNKCÍ DETEKCE KRITICKÉ TEPLOTY DETEKCE ZAPLAVENÍ ELEKTROCHEMICKÝ SENZOR KATALYTICKY SENZOR INFRAČERVENÝ SENZOR

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

2005 Katalog výrobků

2005 Katalog výrobků 2005 Katalog výrobků ASEKO DETECTION SYSTEM Systém pro detekci a monitoring výbušných a toxických plynů a par Základní vlastnosti A.D.S. je systém pro detekci a kontinuální měření koncentrace toxických

Více

DEGA NSx-yL II snímač detekce plynů DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH PLYNŮ. Krytí IP 64

DEGA NSx-yL II snímač detekce plynů DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH PLYNŮ. Krytí IP 64 ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com ELEKTROCHEMICKÝ SENZOR KATALYTICKY SENZOR INFRAČERVENÝ SENZOR POLOVODIČOVÝ SENZOR EX zóna 2 DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, GARÁŽE detekce CNG/LPG/CO

PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, GARÁŽE detekce CNG/LPG/CO PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, GARÁŽE detekce CNG/LPG/CO OBSAH ÚVOD Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám představili naši aktuální nabídku detekčních systémů nebezpečných plynů a par DEGA. Pod

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, SERVIS/DÍLNA detekce CNG/LPG/CO

PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, SERVIS/DÍLNA detekce CNG/LPG/CO PRODUKTOVÝ KATALOG CNG/LPG/CO, SERVIS/DÍLNA detekce CNG/LPG/CO OBSAH ÚVOD Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám představili naši aktuální nabídku detekčních systémů nebezpečných plynů a par DEGA.

Více

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů - Bezpečnostní inženýrství - Detektory požárů a senzory plynů - Úvod 2 Včasná detekce požáru nebo úniku nebezpečných látek = důležitá součást bezpečnostního systému Základní požadavky včasná detekce omezení

Více

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Česká asociace hasičských důstojníků. Václav Komárek

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Česká asociace hasičských důstojníků. Václav Komárek Václav Komárek 1 Počet požárů a úmrtí v objektech pro bydlení a ubytování v závislosti na denní době Počet požárů Mrtví při požárech 35 % v noci 65 % ve dne 30 % ve dne 70 % v noci 2 Specifika prostor

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG DOMÁCÍ BEZPEČNOST detektory nebezpečných plynů a par

PRODUKTOVÝ KATALOG DOMÁCÍ BEZPEČNOST detektory nebezpečných plynů a par PRODUKTOVÝ KATALOG DOMÁCÍ BEZPEČNOST detektory nebezpečných plynů a par OBSAH ÚVOD Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám představili naši aktuální nabídku detekčních systémů nebezpečných plynů

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 MĚŘENÍ A REGULACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZDSP 01 MaR 901 A Projektant : ELfuture, spol. s r.o. Vodňanská 945,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní akustickým signálem s hlasitostí cca 85 db / 3 m na únik malého množství nebezpečného plynu. Zajistěte si včasnou ochranu

Více

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů - Bezpečnostní inženýrství - Detektory požárů a senzory plynů - Elektrická požární signalizace a detekce úniku plynu 2 EPS = důležitá součást systémů protipožární ochrany zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 3

NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 3 AUGUSTA ELEKTRA 1.9.2005 NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 3 1. POUŽITÍ DETEKTORU Detektor je zabezpečovací zařízení, sloužící k zjištění výskytu hořlavých (spalitelných) plynů a výparů. Detektor

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. čidlo TS-315K

NÁVOD K OBSLUZE. čidlo TS-315K NÁVOD K OBSLUZE čidlo TS-315K ČIDLO TS-315K Detekovaný plyn: Hořlavé plyny Princip měření: Katalytické spalování Rozsah měření: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Výstupní signál: 4-20mA / lineární Křížová citlivost:

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín VLASTIMIL BOBROVSKÝ Projekce technických zařízení budov INVESTOR Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín STAVBA Rekonstrukce plynové kotelny Masarykovo muzeum

Více

Zásady technologického řešení plynových kotelen. Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Zásady technologického řešení plynových kotelen. Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Zásady technologického řešení plynových kotelen Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Kategorie plynových kotelen Kotelny skotli na plynnápaliva jsou rozděleny do tříkategorií, a to podle jmenovitých tepelných výkonů

Více

ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb.

ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb. Strana 1 z 1 27/3/2002 Detekční systém nebezpečných plynů v provozních budovách ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb. Vnější havarijní systémy pro rozsáhlé provozy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-24

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-24 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-24 ÚSTŘEDNA CS-121-24 Napájení ústředny 24Vss (-10/+10%) příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný) 24Vss

Více

NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 4B

NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 4B AUGUSTA ELEKTRA 1.9.2005 NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 4B 1. POUŽITÍ DETEKTORU Přístroj je z hlediska normy ČSN EN 50054 signalizátor, stabilní zařízení trvale pracující s dopravou vzorku

Více

Nebezpečné plyny a požáry v objektech určených k bydlení

Nebezpečné plyny a požáry v objektech určených k bydlení Nebezpečné plyny a požáry v objektech určených k bydlení Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Požární ochrana objektů určených k bydlení Stavební provedení objektů k bydlení Únikové cesty Požární uzávěry Hasební

Více

HLÁSIČ ÚNIKU PLYNU S/200-P

HLÁSIČ ÚNIKU PLYNU S/200-P DOMÁCNOST HLÁSIČ ÚNIKU PLYNU S/200-P HLÁSIČ ÚNIKU PLYNU S/200-P detekuje výbušný metan, butan a propan. Přídavné spínací výstupy poskytují další možnosti pro zvýšení bezpečnosti. butan (zkapalněný plyn):

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-159E-CO

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-159E-CO NÁVOD K OBSLUZE Detektor SE-159E-CO DETEKTOR SE-159E-CO TECHNICKÉ PARAMETRY Typ přístroje SE-159E-CO Detekovaný plyn Oxid uhelnatý CO Rozsah měření 0 150ppm CO Typ senzoru elektrochemický Napájení 20 28Vss

Více

AUGUSTA ELEKTRA 1.9.2005 SNÍMAČ DHP 3. technický popis, návod na obsluhu

AUGUSTA ELEKTRA 1.9.2005 SNÍMAČ DHP 3. technický popis, návod na obsluhu AUGUSTA ELEKTRA 1.9.2005 SNÍMAČ DHP 3 technický popis, návod na obsluhu Z hlediska normy ČSN EN 50054 je to oddělený snímač, signalizátor, stabilní zařízení trvale pracující s dopravou vzorku pomocí difúze.

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66 str. 11/17 Použití měření průtoku vody, vodní páry a technických kapalin měření průtoku plynu - přepočítávač množství plynu (topné i technické plyny) měření tepla předaného vodou měření tepla předaného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-159M-NH3-100

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-159M-NH3-100 NÁVOD K OBSLUZE Detektor SE-159M-NH3-100 DETEKTOR SE-159M-NH3-100 TECHNICKÉ PARAMETRY Typ přístroje SE-159M-NH3-100 Detekovaný plyn Čpavek-NH3 Rozsah měření 0 100ppm NH 3 Výstupní signál 1. 3x relé Alarm

Více

PIR detektor pohybu JS-10 HARMONY. Detektor rozbití skla GBS-210 VIVO. Magnetický dveřní kontakt SA-200, SA-201

PIR detektor pohybu JS-10 HARMONY. Detektor rozbití skla GBS-210 VIVO. Magnetický dveřní kontakt SA-200, SA-201 Komponenty EZS Detektory: PIR detektor pohybu JS-10 HARMONY PIR detektor pohybu JS-20 LARGO Detektor rozbití skla GBS-210 VIVO Magnetický dveřní kontakt SA-200, SA-201 Přejezdový kovový magnetický detektor

Více

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 28.5.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Snímače plynů, měřiče koncentrace Koncentrace látky udává, s

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GHD70

Technické podmínky a návod k použití detektoru GHD70 Technické podmínky a návod k použití detektoru GHD70 Detektor GHD70 je elektronický přístroj určený k detekci oxidu uhelnatého (CO) a par hořlavých látek a plynů ve vzduchu. Jeho úkolem je včasné vyslání

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový litinový kotel Logano G134 multigas Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Kotel odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

16 DETEKCE PLYNŮ BEZPEČNOSTNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

16 DETEKCE PLYNŮ BEZPEČNOSTNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA 16 DETEKCE PLYNŮ BEZPEČNOSTNÍ A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA 16.1 HISTORIE SLEDOVÁNÍ ATMOSFÉRY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ Pro první "detekce" plynů se využívalo větší citlivosti některých zvířat např. psů

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 4

NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 4 TECHNIX s.r.o. 30.8.2002 NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 4 1. POUŽITÍ DETEKTORU Přístroj je z hlediska normy ČSN EN 50054 signalizátor, stabilní zařízení trvale pracující s dopravou vzorku

Více

TECHNICKO OBCHODNÍ SPECIFIKACE

TECHNICKO OBCHODNÍ SPECIFIKACE TECHNICKO OBCHODNÍ SPECIFIKACE UPOZORNĚNÍ: všechny koncové elementy budou před realizací vyvzorkovány a následně odsouhlaseny. VZT4 SKLEPY + GARÁŽE položka ks popis výrobce / dodavatel 4.1 1 Servopohon

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1250_regulace_plynu_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

VE4000 Série. Solenoidové ventily VE4000A1 třídy "A" KATALOGOVÝ LIST

VE4000 Série. Solenoidové ventily VE4000A1 třídy A KATALOGOVÝ LIST Vlastnosti normálně zavřený ventil (uzavře se při přerušení napájení) ON / OFF bez regulace otevírací / uzavírací čas < 1s maximum pracovních cyklů: 20 cyklů / min. nálitek pro klíč na těle na vstupní

Více

Měření emisí motorových vozidel

Měření emisí motorových vozidel 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 1

NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 1 AUGUSTA ELEKTRA 1.9.2005 NÁVOD NA OBSLUHU detektoru hořlavých plynů DHP 1 1. POUŽITÍ DETEKTORU Přístroj je z hlediska normy ČSN EN 61779-4 signalizátor, stabilní zařízení trvale pracující s dopravou vzorku

Více

Detekční systém DENO-K

Detekční systém DENO-K Detekční systém DENO-K Jiří Novotný Praha 9, Jablonecká 414 tel.: 604 263 272 e-mail : novotny@deno.cz http://www.deno.cz http://www.deno.cz strana 1 1. ZÁKLADNÍ POPIS Detekční systém DENO-K je optický

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ V 1.10 Modul přejezdu EZP-01 Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových

Více

Autonomní hlásiče kouře

Autonomní hlásiče kouře Autonomní hlásiče kouře Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení 5 odst. 1

Více

NEBEZPEČNÉ PLYNY V DOMÁCNOSTI

NEBEZPEČNÉ PLYNY V DOMÁCNOSTI Česká asociace hasičských důstojníků NEBEZPEČNÉ PLYNY V DOMÁCNOSTI METAN PROPAN-BUTAN OXID UHELNATÝ Kde jste ohroženi nebezpečnými plyny? při vaření v kuchyni zemní plyn a propan-butan při vytápění a ohřevu

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 NÁVOD K OBSLUZE Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 Obj. č.: 75 01 87 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní na únik malého množství plynu. Zajistěte si včasnou ochranu proti nepozorovanému

Více

Katalog autonomních hlásičů (detektorů) požáru/kouře, oxidu uhelnatého

Katalog autonomních hlásičů (detektorů) požáru/kouře, oxidu uhelnatého Katalog autonomních hlásičů (detektorů) požáru/kouře, oxidu uhelnatého Vaším distributorem uvedených produktů je: Kominictví David Strnad 517 91 Deštné v Orlických horách 112E IČ: 888 65 312 T: +420 732

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN Moderní systémy pro ochranu lakovacích kabin, které vyvinula, vyrábí a dodává společnost RSBP, zajišťují účinnou ochranu v provozech specializovaných na povrchovou úpravu

Více

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol)

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol) OZNAČENÍ FORMÁT DRUH Značky zákazu A4 Vstup zakázán A4 Nepovolaným vstup zakázán A4 Zákaz kouření A4 Zákaz kouření a vstupu s plamenem A4 Zálaz výskytu otevřeného ohně A4 Zákaz používání mobilních telefonů

Více

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text pro 3. a 4. ročníky Automatizace v praxi Část 3 - PLYN Verse: 2.1 Vypracoval: Ing. Václav Šediv

Více

Konfigurační a vyhodnocovací software Software

Konfigurační a vyhodnocovací software Software Konfigurační a vyhodnocovací software Software D-30744-2015 D-30745-2015 Ukládání výsledků měření, profesionální konfigurace plynových detekčních přístrojů a sledování jejich stavu to vše je možné s programovým

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1247_provedení_plynovodů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Detektory GIC40 a GIC40T

Detektory GIC40 a GIC40T Detektory GIC40 a GIC40T Detektory GIC40 a GIC40T jsou určeny pro detekci oxidu uhelnatého ve vnitřních prostorech jako jsou např. hromadné garáže, kotelny, technologické provozy apod. Detektory využívají

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G STN-G je aplikací zaměřenou především na detekci obsazenosti a to až 4 izolovaných úseků. Doplňkově ji lze osadit i detektorem přítomnosti DCC

Více

Honeywell NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES

Honeywell NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES X-Series Obchodní prezentace NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES Vážený zákazníku! Prosím, přečtěte si tento přehled o naší nové řadě hlásičů CO! věří, že otravě oxidem uhelnatým (CO) se lze vyhnout především tím,

Více

Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C

Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C Datum: 4.4.2011 Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc. Recenzent: Ing. Miroslav Burišin Autor se v článku zabývá důsledky nedodržení podmínek stanovených pro

Více

P R O D U K T O V Ý K A T A L O G

P R O D U K T O V Ý K A T A L O G P R O D U K T O V Ý K A T A L O G d e t e k t o r y n e b e z p e č n ý c h p l y n ů a p a r OBSAH ÚVOD 4-5 DEFINICE A TYPY 6-7 DETEKOVANÉ PLYNY 8-9 DETEKTOR PLYNU PRŮMYSLOVÝ stacionární 10-11 VYHODNOCOVACÍ

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

Hunter H2. Návod k obsluze

Hunter H2. Návod k obsluze Hunter H2 Návod k obsluze 1. Bezpečnostní pokyny a varování 1.1 Bezpečnostní hlediska 1.2 Údržba 1.3 Provoz a skladování 1.4 Zodpovědnost za způsobené závady 1.5 Symboly 2. Obsluha 2.1 Tlačítko ON/OFF

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

MICRO IV. Návod na použití

MICRO IV. Návod na použití MICRO IV Návod na použití 1 Obsah: Úvod 3 Pro vaši bezpečnost 3 Nasazení a využití 3 Celkový popis 3 Princip měření 3 Vzhled 4 Pokyny k provozu 4 Provoz měření 4 Zapnutí 4 Osvětlení displeje 4 Maximální

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 Popis: Přístroj E-ITN 10.7 je elektronický indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností pracující se dvěma snímači teploty. Jeden snímač snímá

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 1 UV zařízení Dulcodes Kapitola 2 OZONFILT a BonoZon - ozonizátory Kapitola 3 BelloZon - generátory chlordioxidu Kapitola 4 Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 5 Membránové technologie

Více

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA Měření a regulace připojení čidel Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Elektrická zařízení a rozvody v budovách Proudová smyčka

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-315EC

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-315EC NÁVOD K OBSLUZE Detektor SE-315EC DETEKTOR SE-315EC TECHNICKÉ PARAMETRY Typ přístroje SE-315EC Detekovaný plyn Oxid uhelnatý CO Rozsah měření 0 300ppm CO Typ senzoru elektrochemický Napájení 230V/50Hz

Více

Ultrazvukové snímače

Ultrazvukové snímače Zásady ultrazvukové detekce str. 12 Kabely a zapojení str. 1 Ultrazvukové snímače MIC+ str. 16 Ultrazvukové snímače ZWS str. 17 Ultrazvukové snímače Zásady ultrazvukové detekce Princip ultrazvukové detekce

Více