Detekční systém ADS. Pokyny pro projektování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detekční systém ADS. Pokyny pro projektování"

Transkript

1 Detekční systém ADS Pokyny pro projektování

2 Systém pro detekci úniku hořlavých a toxických plynů A.D.S. slouží k zabezpečení uzavřených objektů před nebezpečím výbuchu následkem úniku všech typů hořlavých plynů nebo před výskytem zvýšené koncentrace některých toxických plynů a par. V prvním případě se jedná o detekci obvykle 10 a 20% dolní meze výbušnosti, v druhém případě o nejvyšší přípustnou krátkodobou a průměrnou (24-hodinovou) koncentraci, stanovenou hygienickými předpisy. Aby mohly být využity všechny vlastnosti systému, je potřeba, aby vlastní instalaci předcházel projekt osazení celého objektu příslušným počtem detektorů, signalizačních a řídících prvků. Tato příručka obsahuje základní pokyny pro osazování chráněných objektů systémem A.D.S. Při projektování ochrany objektů před únikem plynů je třeba rozlišovat, jaké koncentrace detekovaných plynů mají být sledovány: hygienické - nejvyšší přípustné koncentrace (viz příloha 1) bezpečnostní - obvykle 10 a 20% dolní meze výbušnosti (viz příloha 2) 1. Základní vlastnosti detekčního systému ADS A.D.S. je systém pro detekci a kontinuální měření koncentrace toxických a výbušných plynů a par v koncentracích jednotek až tisíců ppm. Měřicím prvkem jsou polovodičové, elektrochemické, katalytické a infračervené senzory. Polovodičové senzory reagují na změnu koncentrace detekované látky změnou vodivosti polovodivé vrstvy, vyhřívané na určitou teplotu, která spolu se složením vrstvy určuje vlastnosti a selektivitu senzoru. Dlouholetý vývoj těchto senzorů přinesl jednak širokou škálu detekovatelných látek, jednak jejich dlouhou životnost a stabilitu. Jejich nedostatkem je v některých případech nedostatečná selektivita, se kterou je nutno při praktických aplikacích počítat. Konstrukční jednoduchost a moderní výrobní postupy polovodičových součástek umožňují jejich hromadnou výrobu a tím i nízkou cenu. Elektrochemické senzory se v podstatě chovají jako palivové články, v nichž na pracovní elektrodě jsou molekuly detekované látky oxidovány nebo redukovány a na opačné elektrodě dochází podle typu reakce ke spotřebě nebo vývoji kyslíku. Jejich hlavní předností je vysoká citlivost, vynikající selektivita a lineární závislost odezvy na koncentraci. Nevýhodou je jejich kratší životnost, která se pohybuje kolem dvou let, a vyšší cena ve srovnání s polovodičovými senzory. Infračervené senzory fungují na principu nedisperzní infračervené spektroskopie a na rozdíl od dříve uvedených typů jsou využitelné ve velmi širokém rozsahu koncentrací. Katalytické senzory spalují detekovanou složku na katalyzátoru, naneseném na povrchu platinového drátku, který reaguje na změnu teploty a tím i koncentrace změnou elektrického odporu. S výjimkou infračervených jsou všechny uvedené senzory použitelné pouze pro měření ve vzduchu nebo v plynech s dostatečným obsahem kyslíku. Detekčními prvky systému A.D.S. jsou detektory a snímače koncentrace. Ke zpracování signálu detektorů a snímačů slouží několik typů ústředen, které současně obsahují napájecí zdroj a mohou poskytovat další, např. regulační nebo přenosové funkce Detektory Měřicím prvkem detektorů je polovodičový nebo elektrochemický senzor. Jejich výstup je logický, řešený spínacím tranzistorem NPN. V klidovém stavu poskytují detektory proud ma, který při dosažení nastavené úrovně koncentrace klesne na nulu. K napájení a ke zpracování výstupu detektorů slouží ústředny ASIN GDU1, GDU4 a GDU5. Detektory se dodávají v normálním, těžkém a Ex provedení. V označení detektorů se rozlišuje typ detektoru (polovodičový GDS a elektrochemický GDE), detekovaná látka, nastavené limity koncentrace oddělené lomítkem a označení typu (normální - bez označení, těžký -5 a nevýbušný Ex). Přiklad označení: Detektor čpavku polovod., 150 a 300 ppm, norm. provedení... GDS NH3 150/300 Totéž elektrochemický, těžké provedení... GDE NH3 150/300 5 Totéž elektrochemický, Ex provedení... GDE NH3 150/300 Ex

3 V základní nabídce jsou tyto detektory (detektory jiných látek nebo jiné nastavení limitů na vyžádání): Látka Označení Limity Princip Oxid uhelnatý GDE CO 30/150 ppm elchem. Amoniak GDS NH3 150/300 ppm polovodič Org. látky GDS HC 10/20% DMV polovodič Freony GDS FR 100/200 ppm polovodič Kyslík GDE O2 18/19% elchem. Vodík GDS H2 0,4/0,8% polovodič Metan GDS CH4 0,5/1% polovodič Propan-butan GDS PB 0,2/0,4% polovodič 1.2. Snímače koncentrace Snímače koncentrace jsou osazeny elektrochemickými, příp. katalytickými nebo infračervenými senzory. Vyžadují napájení 15 až 24 Vss a poskytují standardní proudový signál 4-20 ma, který je přímo úměrný měřené koncentraci. Dodávají se v normálním, těžkém a Ex provedení. K jejich napájení a dalšímu zpracování výstupního signálu slouží ústředny ASIN G2, ASIN G6 a ASIN DL8. V označení snímačů se rozlišuje typ (elektrochemický GTE, katalytický GTC, infračervený GTO), měřená látka, horní úroveň koncentračního rozsahu a označení provedení (normální bez označení, těžké -5 a nevýbušné Ex). Příklad označení: Snímač čpavku elchem., ppm, norm. provedení... GTE NH3 100 Totéž, těžké provedení... GTE NH Snímač uhlovodíků katal., ppm, Ex provedení... GTC HC 5000 Ex V základní nabídce jsou tyto snímače: Látka Označení Min.rozsah Max.rozsah princip Oxid uhelnatý GTE CO ppm ppm elchem. Amoniak GTE NH ppm ppm elchem. Oxid dusnatý GTE NO ppm - elchem. Oxid dusičitý GTE NO ppm 0-50 ppm elchem. Chlor GTE Cl ppm 0-50 ppm elchem. Chlorovodík GTE HCl 0-30 ppm - elchem. Sulfan GTE H2S 0-10 ppm ppm elchem. Vodík GTE H ppm 0 4% elchem. Fluor GTE F2 0-1 ppm - elchem. Fluorovodík GTE HF 0-10 ppm - elchem. Org.látky GTC HC ppm 0 - DMV katalytický Oxid uhličitý GTO CO2 0 1% 0 5% infračervený Rel.vlhkost RVT 0 100% - kapacitní 2. Zabezpečení kotelen systémem ADS Provoz plynových zařízení se řídí normou ČSN Stručný výtah této normy pro potřeby tohoto textu:

4 166. Plynové zařízení podléhá periodickým zkouškám, kontrolám a revizím podle příslušných předpisů. V kotelnách I. a II. kategorie bez výfukových ploch nebo umístěných pod shromažďovacím prostorem (podle čl. 31, 33 a 34), musí být kontroly prováděny 1 x za 6 měsíců, revize 1 x za rok a 1 x měsíčně je nutno prověřovat funkci indikátorů plynu, zařízení podle čl. 71 a pojistek plamene V plynových kotelnách musí být následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a) v kotelnách III. kategorie (50 kw až 0,5 MW): - místní provozní řád - hasící přístroj sněhový S6 - pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička pro první pomoc - bateriová svítilna - detektor oxidu uhelnatého b) v kotelnách II. kategorie (0,5 MW až 3,5 MW): - místní provozní řád - hasící zařízení stanovené projektem - pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička pro první pomoc - bateriová svítilna - detektor oxidu uhelnatého c) v kotelnách I. kategorie (nad 3,5 MW) kromě vybavení předepsaného pro kotelny II. kategorie ještě: - analyzátor spalin (může sloužit pro více kotelen jednoho provozovatele) - detektor topného plynu - nosítka V případě zabezpečení kotelen se tedy jedná o sledování přítomnosti hořlavých plynů (zemní plyn, propan-butan), ale také toxického oxidu uhelnatého. Kotelny I. a II. kategorie umístěné v objektu se shromažďovacím prostorem (Rozumí se takové umístění, kdy kotelna se shromažďovacím prostorem sousedí, nebo půdorys shromažďovacího prostoru se zcela nebo zčásti kryje s půdorysem kotelny, a to ve všech podlažích nad i pod kotelnou.) musí být rovněž vybaveny detektory výskytu plynu v ovzduší. Detekce plynu je vždy dvoustupňpvá a nastavuje se takto: 1.stupeň (signalizační) při dosažení 10% DMV uvede do provozu optickou a akustickou signalizaci a havarijní větrání (pro zemní plyn při 0,5%) 2.stupeň (blokovací) při dosažení 20% DMV uzavře samočině hlavní uzávěr plynu pro kotelnu. Tato bezpečnostní opatření platí také pro kotelny používající jako topné medium propan-butan, umístěné pod úrovní terénu, a to bez ohledu na instalovaný výkon. Po výpadku napájení, který vede k signalizaci II. stupně, je nutné ústřednu uvést do provozního stavu jejím resetováním. Zvláštním případem je osazování plnících stanic na PB, které musí být vybaveny detektory výskytu nebezpečné koncentrace LPG se zvýšenými limity (Technická pravidla na plnírny, zkušebny a opravny - TPG G30101 a technická doporučení TD G80002 vydal GAS s r.o.): 1.stupeň 20% DMV 2.stupeň 40% DMV Příklad jednoduché detekce topného plynu je na obr. 1. Systém ADS umožňuje kromě úniku topného plynu a nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého detekovat také havarijní teplotu a zaplavení kotelny. K tomuto účelu slouží detektor havarijní teploty GDT a detektor zaplavení GDZ. Příklad úplného zabezpečení kotelny uvádí schéma na obr Zásady osazování detektorů Pro detekci topných plynů v kotelnách se používají polovodičové detektory zemního plynu GDS CH4 nebo propan-butanu GDS PB. V kotelnách s prostředím bez nebezpečí výbuchu se osazují detektory v normálním provedení. Detektory v provedení Ex se používají na plnicích stanicích propan-butanu. Pokud je požadována detekce oxidu uhelnatého, používají se detektory GDE CO 30/150 pro kotelny a GDE CO 26/87 pro garáže. Pokud jde o počet detektorů potřebný pro zabezpečení daného prostoru, je třeba přihlédnout k těmto zásadám:

5 Vzdálenost mezi jednotlivými detektory by neměla být větší než 20 m, od stěny alespoň 1 m a ne více než 5 m. V úzkých prostorách (chodby, kolektory) a pod. do šířky 3 m je max. vzdálenost mezi detektory 10 m, od koncové stěny 7,5 m. Přednostně je třeba osazovat detektory nad kotel a jednotlivé regulační prvky rozvodu (regulátory, plynoměry, uzávěry apod.). Obecně je třeba osazovat detektor tak, aby se nacházel v místě s největší pravoděpodobností výskytu nejvyšší koncentrace detekované složky. V tomto ohledu je nutno brát ohled na profil stropu resp. podlahy, charakter proudění. Detektory plynů výrazně lehčích než vzduch (metan, zemní plyn, svítiplyn, vodík) je nutno osazovat v nejvyšších místech daného objektu, tedy na stropě a v jeho případných specifikách. Na stropě kromě výše uvedených požadavků je třeba osazovat detektor - nejméně 1 m od stropních vazníků nebo jiných podélných překážek - nejméně 1 m od výduchu větrání nebo klimatizace - nejméně 1,5 m od vstupních větracího otvoru (pokud je tento v úrovni stropu), avšak zde je třeba brát v úvahu intenzitu proudění. Pokud se v místnosti vyskytují stropní podhledy, podesty, galerie, montážní lavice apod. je třeba osadit kromě stropu i tato místa. Pro detekci těžkých plynů (např. propan, butan) se detektory osazují nejvýše 15 cm nad podlahu, včetně případných šachet, montážních jam a pod., na stěny, sloupy, sokly apod. Obr. 2. Zásady osazování detektorů 3. Zabezpečení podzemních garáží Pro bezpečnost provozu podzemních hromadných garáží platí ustanovení ČSN s dodatky z roku Tato norma stanoví nejvyšší trvale přípustnou koncentraci oxidu uhelnatého 87 ppm při maximální délce pobytu v garáži 30 minut. Delší pobyt se řídí směrnicí č. 66 ministerstva zdravotnictví, která určuje maximální čtyřiadvacetihodinovou koncentraci 26 ppm. Z toho vyplývá současný požadavek na detekci CO v garážích ve dvou úrovních jako 26 a 87 ppm a s ohledem na tyto hodnoty musí být také řešeno větrání. Aby byla zajištěna hospodárnost provozu větracího zařízení, dovoluje norma možnost použití přerušovaného větrání nebo snižování a zvyšování počtu zapojených větracích jednotek. Dosažení koncentrace 26 ppm CO vyvolává spuštění ventilace a při překročení 87 ppm musí být v garážích přerušen chod motorů a všechny osoby musí opustit garáž. Na tento stav musí být vhodným způsobem upozorněny osoby přítomné v garáži (zvukové a světelné znamení).

6 Pro detekci oxidu uhelnatého v garážích se používají detektory s logickým výstupem GDE CO 26/87 ppm (obj.č.1209) osazené elektrochemickým sensorem. Předností tohoto sensoru je vysoká selektivita tj. necitlivost na ostatní látky vyskytující se v prostoru garáží. Ústředna pro čtyři detektory GDE CO je ASIN-GDU4G (obr.4), reaguje na nastavené úrovně koncentrace se zpožděním 120sec a do původního stavu se vrací automaticky při poklesu koncentrace pod nastavenou úroveň opět se zpožděním 120sec. Tím je zabezpečeno, že systém nebude reagovat na náhodnou krátkodobou změnu koncentrace. Úsporu v pořizovacích nákladech představuje použití ústředny ASIN GDU4GS, která při zachování výše popsaných funkcí umožňuje připojení až 32 detektorů ve čtyřech skupinách po osmi (obr.5), na které ústředna reaguje sumárně, tj. nerozlišuje mezi jednotlivými detektory ve skupině. S ohledem na očekávaný vývoj v blízké budoucnosti je zřeba zmínit tří- až čtyřúrovňovou detekci předepsanou ve většině států EU, která se již běžně aplikuje i v ČR. Firma ASEKO pro tuto aplikaci nabízí čtyřúrovňovou detekci 48, 75, 95 a 250 ppm CO (obr.6). Tento systém sestává ze snímače koncentrace GTE CO ppm s analogovým výstupem 4-20 ma a ústředny ASIN G8, která napájí a zpracovává signál až osmi připojených snímačů (obr.4). Ústředna řídí předepsanou reakci na dosažení jednotlivých koncentračních úrovní: 48 ppm I. stupeň ventilace (48 ppm) 75 ppm II. stupeň ventilace (75 ppm) 95 ppm III. světelné tabule "VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ", "ZÁKAZ VJEZDU, NEBEZPEČÍ OTRAVY" (95 ppm) 250 ppm IV. poplašné sirény (250 ppm) Po odeznění alarmových stavů se ústředna vrací automaticky do klidového stavu a zruší všechny zásahy. Detektory nebo snímače koncentrace se v garážích osazují na stěnách v nádechové výšce cca 1,60 m nad podlahou. Pokud jde o potřebný počet detektorů u prosté nečleněné plochy počítáme 400 m 2 na jeden detektor, u půdorysně členitých prostor platí zásady uvedené v kapitole Detekce toxických plynů a par V provozech chemického průmyslu se nachází řada pracovních prostor, které musí býti zabezpečeny proti překročení nejvyšší přípustné průměrné a mezní koncentrace. Tyto hodnoty obsahu toxických látek v pracovním prostředí jsou uvedeny ve Směrnici ministersrva zdravotnictví ČSR č. 66/1989. K tomuto účelu se dodávají snímače koncentrace s analogovým výstupem 4-20 ma řady GTE nebo GTC ve spojení s ústřednou ASIN G2 (obr.7) nebo ASIN DL8. První napájí, zpracovává signál a zobrazuje koncentraci u jednoho až dvou snímačů. Je vybavena třemi reléovými výstupy - 1. a 2. koncentrační limit a chyba snímače. Koncentrační limity jsou nastaveny ve výrobě podle požadavku uživatele. ASIN DL8 je ústředna pro 8 snímačů s mnoha dalšími funkcemi a spamětí pro ukládání měřených hodnot s následným přenosem do PC, kde požadované limity si nastavuje uživatel v dialogovém režimu.

7 Obr.2. Detekce plynu v kotelně Obr.3. Kompletní zabezpečení kotelny

8 Obr.4. Detekce CO v garážích s ústřednou ASIN GDU4G Obr.5. Detekce CO v garážích s ústřednou ASIN GDU4GS

9 Obr.6. Čtyřúrovňová detekce CO v garážích Obr.7. Detekce toxických plynů a par s ústřednou ASIN G2

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Změny norem souvisejících s kodexem norem PBS

Změny norem souvisejících s kodexem norem PBS Změny norem souvisejících s kodexem norem PBS Aktuální legislativní stav předpisů pro parkování vozidel s alternativními pohony Ing. Michal Valouch 15. 4. 2014 ČKAIT, Praha Obsah prezentace systém norem

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob Konference Medicína katastrof, Brno 2007 Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob plk. Ing. Zdeněk Hošek odbor prevence Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice

AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu Flaga s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice Flaga s.r.o. Nádražní 47 693 01, Hustopeče tel.: +420 519 407 111 fax.: +420 519 415 426 E-mail: info@flaga.cz Zpracováno pro: FLAGA s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY objektu

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC Úvod Od samého počátku své existence sleduje měřicí technika dva základní směry vývoje. První směr hledá nové měřicí principy, druhý se snaží dosáhnout stále

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel Projekční podklady Projekční podklady Vydání 01/2008 Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody.................................

Více

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění Vyhlášek Ministerstva dopravy č. 83/2000 Sb., 186/2005 Sb., 6/2006 Sb., 38/2006,

Více

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Vláda nařizuje k provedení 134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 0 1 Česká asociace hasičských důstojníků 2008 Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 1 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO AUTORŮ 4 JAK NA TO 6 ČÁST A: PRÁVA A POVINNOSTI 7 1. Základní vymezení odpovědnosti v oblasti požární

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar ELEKTROTECHNIKA Obor: GEOTECHNIKA Kód oboru: 1 4 M/01 Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek Autoři: Jan Kubica, Jiří Wojnar Učební text pouze pro SPŠ Karviná obor geotechnika 1 Korekturu textu provedla Mgr.

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2.1 ÚVOD Požární ochrana staveb je založena na dvou základních přístupech, kterými jsou: a) pasivní požární ochrana tj. řešení stavby

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více