Burzovní pravidla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.burzaricany.cz Burzovní pravidla"

Transkript

1 Burzovní pravidla

2 Obsah 1. Pravidla členství Členové Žádost o přijetí Rozhodnutí o přijetí za člena Postoupení členství Práva a povinnosti členů Vypořádání obchodů Informační povinnost Obchodní evidence Zákazník Transparentnost Zkreslování Manipulace s trhem Stížnosti zákazníků Kontrolní pravomoc KBŘ ve vztahu k členům Sankce Odnětí členství na burze Zánik členství Obchodní místa a burzovní shromáždění Prostorové uspořádání obchodních míst Burzovní shromáždění Základní ustanovení Osoby oprávněné obchodovat na KBŘ Osoby oprávněné obchodovat na KBŘ přímo Osoby oprávněné obchodovat na KBŘ nepřímo Vstup na burzovní shromáždění Způsob obchodování Obchody mimo Shromáždění Základní ustanovení Postup při obchodech mimo Shromáždění Burzovní obchody Základní ustanovení o burzovních obchodech Typy burzovních obchodů Promptní obchod Termínový obchod Burzovní obchody vypořádané skladovými dokumenty Návrh na uzavření burzovního obchodu Uzavření burzovního obchodu Základní ustanovení Průběh obchodování a uzavření burzovního obchodu Závěrkový list promptního a termínového obchodu Doklady k uzavřenému obchodu Zrušení burzovního obchodu Vypořádání burzovních obchodů Základní ustanovení Bezvadné vypořádání burzovního obchodu Vypořádání burzovního obchodu tokem peněz a zboží Přímý termínový obchod vypořádaný protiobchodem Vypořádání skladovými dokumenty Vadné vypořádání burzovního obchodu

3 Vypořádání burzovního obchodu při vadném plnění ze strany prodávajícího Vypořádání burzovního obchodu při vadném plnění ze strany kupujícího Odpovědnost za škody z burzovních obchodů Úpadek účastníka burzovního obchodu Burzovní specialista Žádost o získání oprávnění k činnosti burzovního specialisty Udělení oprávnění Pozastavení a ukončení činnosti burzovního specialisty Zúčtovací centrum Základní ustanovení Krytí závazků z uzavřených obchodů Povinný minimální vklad na krytí nového obchodu Denní zúčtování otevřených pozic Disponibilní saldo Vypořádání přímého termínového obchodu protiobchodem Krytí závazků z uzavřených dodávkových termínových obchodů Garance dodání zboží Poplatkový řád Základní ustanovení Podrobná ustanovení o úhradě poplatků Zápisné, roční členský příspěvek a členský provozní příspěvek Poplatky za uzavření burzovního obchodu Poplatky burzovnímu dohodci (dohodné) Poplatky soukromých dohodců a burzovních členů Poplatek za podání žádosti o členství na burze Poplatek za udělení osvědčení k obchodování na burze Poplatky za informace Poplatky za služby Poplatky Zúčtovacímu centru Burzovní kvalitativní standardy Základní ustanovení Odchylky Dohodci Obecně Burzovní dohodce Soukromý dohodce Seznam dohodců Činnost dohodců Obchodování dohodců na vlastní účet Odpovědnost a garance dohodců Odměna dohodců a dozor nad činností dohodců Kontrola činnosti dohodců Makléři a makléřské zkoušky Zmocněnci Pravidla pro složení makléřské zkoušky Obsah makléřské zkoušky Náležitosti přihlášky Účast na zkoušce Průběh zkoušky Přítomnost u zkoušky Vyhodnocení zkoušky

4 Protokol o zkoušce Odvolání Elektronické komunikace Základní ustanovení Autorizovaná ová adresa účastníka Autorizovaná ová adresa burzy Závěrečná ustanovení Související pravidla, výklad, řešení sporů Účinnost

5 1. Pravidla členství 1.1. Členové 1. Členem Komoditní burzy Říčany (dále jen burza nebo KBŘ ) se muže stát právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky členství podle zákona a statutu, a byla přijata burzovní komorou (dále též Komora ) za člena v souladu s burzovními pravidly (dále jen Pravidla nebo Burzovní pravidla ). 2. Členství na burze opravňuje člena burzy k uzavírání burzovních obchodů. 3. Členem burzy může být i zahraniční osoba. 4. Členem burzy nemůže být osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, a to po dobu pěti let po skončení tohoto řízení. Členem burzy nemůže být ani taková osoba, proti jejímuž majetku je veden výkon rozhodnutí, je v úpadku nebo je jinak ohrožena její majetková stabilita. 5. Členem burzy nemůže být finanční instituce, ve které byla zavedena nucená správa. 6. Člen burzy může obchodování s komoditami vykonávat pouze prostřednictvím makléře. Makléř musí mít ke své činnosti povolení burzy Žádost o přijetí 1. Žádost o přijetí za člena burzy musí být podána písemnou formou. Žadatel o přijetí podává písemnou přihlášku předsedovi burzovní komory, nebo k rukám generálního sekretáře. Přihláška musí obsahovat: a) obchodní firmu, b) sídlo, c) jméno a adresu statutárního orgánu (kontaktní osoby) či jméno a bydliště žadatele, d) IČ, e) datum předpokládaného vzniku členství. 2. Přílohou přihlášky musí být: a) originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 6 měsíců, v případě, že žadatelem je právnická osoba nebo fyzická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku, nebo výpis z živnostenského rejstříku, popř. jiné evidence, v případě, že žadatelem je fyzická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, b) účetní závěrky za poslední 2 účetní období, které musí být sestaveny v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že žadatel účtuje v soustavě podvojného účetnictví, předkládá rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu, v případě, že žadatel účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví, předkládá přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. V případě, že žadatel splňuje podmínky pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem, předkládá účetní závěrku s příslušným výrokem auditora. V případě, že žadatel splňuje podmínky pro povinnost vyhotovení výroční zprávy, předkládá výroční zprávu, c) žadatel, který je fyzickou osobou, musí doručit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, s doložkou bez záznamu, d) v případě žadatelů, zahraničních osob, tyto předloží přílohy, které jsou jejich ekvivalentem v místě sídla jejich podnikání. 3. Žadatel k žádosti připojí doklad potvrzující, že zaplatil poplatek za podání žádosti o členství podle Poplatkového řádu. O tento poplatek se sníží poplatek za přijetí člena burzy v případě schválení žádosti o členství. V případě nepřijetí za člena burzy se poplatek za podání žádosti o členství nevrací

6 4. Burzovní komora může předat žádost k projednání burzovnímu výboru pro členské otázky (dále jen výbor ). Dokud nebude Výbor jmenován burzovní komoru, plní jeho povinnosti Přípravný výbor KBŘ. Výbor si může v případě potřeby vyžádat od žadatele další údaje nebo doklady, které považuje za potřebné pro posouzení žádosti. 5. Žadatel je povinen umožnit burze prověřit pravdivost informací a údajů uvedených v žádosti. 6. Listiny, které nejsou sepsány v českém jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka Rozhodnutí o přijetí za člena 1. O přijetí nových členů na KBŘ rozhoduje Komora nebo jí určený burzovní výbor pro členské otázky s přihlédnutím k potřebám KBŘ a vzhledem ke stanovení optimálního počtu členů KBŘ v závislosti na stávajícím systému obchodování. 2. Komora nebo výbor projedná žádost o udělení členství na burze nejpozději na svém druhém zasedání následujícím po obdržení žádosti. 3. Pro rozhodování Komory v otázce přijímání členů platí obecná pravidla pro rozhodování Komory podle statutu burzy (dále jen Statut ). 4. Komora může v souladu se Statutem přijmout za členy burzy právnické i fyzické osoby bez ohledu na jejich předmět činnosti. 5. Komora nebo výbor si může v případě potřeby vyžádat od žadatele další údaje nebo podklady, které považuje za potřebné pro posouzení žádosti a žádost znovu projedná nejpozději na svém druhém zasedání po obdržení doplňujících informací. 6. Komora nebo výbor může udělit výjimku z předložení některých příloh k žádosti, a to zejména u zahraničních osob. 7. V případě, že ve stanovené lhůtě od vyžádání doplňujících informací nepředloží žadatel požadované materiály, navrhne výbor burzovní komoře zamítnutí žádosti. 8. Žadatel je povinen umožnit KBŘ prověřit pravdivost informací a údajů uvedených v žádosti. 9. Komora nebo výbor pro členské otázky rozhodne o přijetí či nepřijetí nejpozději do dvou měsíců ode dne podání žádosti. 10. Proti rozhodnutí burzovní komory o nepřijetí za člena KBŘ není přípustné odvolání. Členství může být odmítnuto bez uvedení důvodu. Žadatel je oprávněn podat novou žádost nejdříve za 6 měsíců ode dne rozhodnutí burzovní komory o nepřijetí. Na vznik členství není právní nárok. 11. Pokud Komora rozhodne ve prospěch žadatele o členství, vydá rozhodnutí, jehož součástí je i výše zápisného, ročního členského poplatku, příp. dalších burzovních poplatků dle Poplatkového řádu KBŘ (dál jen Poplatkový řád ), které musí žadatel ve stanoveném termínu složit na účet KBŘ. 12. Žadatel, v jehož případě burzovní komora rozhodla o přijetí za člena KBŘ, je povinen uhradit na bankovní účet KBŘ stanovené zápisné a roční členský příspěvek. Uhrazení stanoveného zápisného je podmínkou získání členství na KBŘ. 13. Po celou dobu členství musí být člen schopen vypořádat jím na burze uzavřené obchody. 14. Členství na KBŘ vzniká fyzické nebo právnické osobě až dnem řádného zaplacení zápisného na účet KBŘ Postoupení členství 1. Člen burzy může podmínit dobrovolné ukončení svého členství udělením členství žadateli o postoupení členství, se kterým se smluvně dohodl. Tuto podmínku obsahuje písemné oznámení, které odstupující člen burzy adresuje burzovní komoře. Burzovní komora při svém rozhodnutí o potvrzení či zamítnutí postoupení členství (obdobně jako při udělení členství na burze) přihlíží ke stanovisku výboru pro členské otázky, k dalším skutečnostem zejména k potřebám a kapacitním možnostem burzy

7 2. Na žadatele o postoupení členství a jeho žádost se přiměřeně vztahují podmínky a náležitosti stanovené touto částí burzovních pravidel pro žadatele. Žadatel o udělení členství je povinen zaplatit poplatek za podání žádosti o postoupení členství podle Poplatkového řádu (poplatek za podání žádosti o členství na burze). Burzovní komora může v odůvodněných případech rozhodnout o snížení poplatku za přijetí za člena burzy. O udělení členství na burze se rozhoduje podle čl Okamžikem, kdy je žadateli o postoupení členství podle odst. 1 uděleno rozhodnutím burzovní komory členství na burze, zaniká členství odstupujícího člena burzy. 4. V okamžiku udělení členství žadateli, na něj přechází všechna práva a závazky odstupujícího člena burzy vůči burze, které vznikly odstupujícímu členu burzy v souvislosti s jeho členstvím. Roční členský poplatek se odstupujícímu členovi nevrací Práva a povinnosti členů 1. Člen má právo účastnit se obchodu s komoditami v případě splnění všech podmínek uvedených v právních předpisech (dále jen Zákon ), Statutu a Pravidlech. Při obchodování na KBŘ jedná člen vždy vlastním jménem. 2. Všichni členové mají stejná práva k přístupu ke službám nabízeným KBŘ, pokud splní požadavky a podmínky stanovené KBŘ pro jejich poskytování. 3. V rámci poskytovaných služeb člen získává především právo účastnit se burzovních obchodů a informace. Informace jsou poskytovány v elektronické podobě. 4. Informace je člen oprávněn užívat pouze pro svoji vlastní potřebu. Užíváním pro vlastní potřebu se rozumí ukládání, zpracování, využívání a časově neomezené uchovávání informací poskytnutých KBŘ. Za užití pro vlastní potřebu je považováno i poskytnutí informací při plnění ve prospěch třetích osob, pokud toto plnění souvisí s předmětem činnosti člena burzy Vypořádání obchodů 1. Vypořádání obchodů uzavřených na burze probíhá přes Clearingové centrum KBŘ, s.r.o. (dále jen Zúčtovací centrum ) podle Pravidel nestanoví-li Pravidla jinak. 2. Člen je povinen plnit závazky vyplývající z uzavřených obchodů a dodržovat všechny povinnosti stanovené Zákonem, Statutem a Pravidly Informační povinnost 1. Člen informuje KBŘ o všech změnách, které se zapisují do obchodního či živnostenského rejstříku a doloží tyto změny po jejich zápisu originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo jiným odpovídajícím dokladem, a to do 10 pracovních dnů ode dne jejich účinnosti. 2. Člen informuje KBŘ neprodleně o skutečnostech ohrožujících zúčtování jím uzavřených obchodů. 3. Člen je povinen informovat KBŘ o následujících skutečnostech, a to do 10 pracovních dnu od okamžiku, kdy se o nich dozví, tj.: a. o jakékoli žalobě (i v rámci rozhodčího řízení) nebo jiný úkon učiněný vůči členovi, pokud by v jeho důsledku mohlo dojít k ohrožení jeho postavení jako člena nebo poškození jeho dobrého jména (např. žaloba o náhradu škody, žaloba na úhradu majetkové sankce atp.), b. o zahájení konkursního či vyrovnacího řízení vůči členovi, c. o prohlášení konkurzu, povolení vyrovnání nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, zavedení nucené správy, d. o zahájení trestního stíhání a pravomocné odsouzení za trestný čin majetkové povahy nebo jiný úmyslný trestný čin člena statutárního orgánu, vedoucího pracovníka nebo makléře, jakož i jiné osoby, která pravidelně pracuje s komoditami, peněžními prostředky při vypořádání obchodu s komoditami nebo vede účetní evidenci s tím spojenou, včetně opatření k zajištění bezpečnosti obchodování, - 6 -

8 e. o závazcích po lhůtě splatnosti s uvedením jejich výše, pokud mohou mít vliv na plnění závazků z obchodu nebo závazků vyplývajících z členství. 4. Člen předkládá KBŘ úplnou roční závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce a výrok auditora - je-li povinnost auditu), výroční zprávu o svém hospodaření, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období. 5. Údaje, které KBŘ podle Pravidel sdělují členové, se KBŘ zavazuje bez jejich souhlasu neposkytnout třetím osobám nebo je jinak dále šířit, pokud obecně závazné právní předpisy, Statut a Pravidla nestanoví jinak. Uvedená povinnost KBŘ se nevztahuje na poskytnutí uvedených informací Zúčtovacímu centru Obchodní evidence 1. Člen vede evidenci podle příslušné části Pravidel a dále evidenci smluv, nabídek a protinabídek, na jejichž základě jsou prováděny burzovní obchody (dále jen podklady k burzovním obchodům ). V případě, že podklady k burzovním obchodům nemají listinnou podobu, je člen povinen evidovat je v elektronické podobě na záznamových nosičích dat. Doba evidence všech podkladů k burzovním obchodům se stanovuje na 10 let od uzavření burzovního obchodu. 2. Člen je povinen mít výše uvedené dokumenty za poslední dva roky uloženy v místě svého sídla. 3. Člen je povinen sjednotit a kontrolovat systémový čas jeho prostředků výpočetní techniky a technických nosičů dat využívaných pro obchodování s komoditami se systémovým časem KBŘ s tolerancí 15 vteřin. 4. Člen burzy je povinen zajistit soustavnou a jednoznačnou identifikaci vlastního majetku (komodit a peněžních prostředků) a majetku zákazníka či jiného účastníka burzovního obchodu, a to v systému vnitřní analytické evidence Zákazník Zákazníkem se pro účely této části Pravidel rozumí osoba, pro kterou člen burzy zajišťuje uzavírání a vypořádání burzovních obchodů Transparentnost Člen je povinen vykonávat svou činnost tak, aby nedocházelo k narušení průhlednosti komoditního trhu. Za jednání směrující k narušení průhlednosti komoditního trhu se považuje zejména: a) zkreslování ceny komodity, b) zkreslování počtu a objemu obchodů, c) poskytování nepravdivých/zkreslených informací vztahujících se ke komoditnímu trhu, d) poskytování nepravdivých/zkreslených informací o členovi, e) zkreslování nebo uvádění nesprávných údajů v obchodní dokumentaci, zejména v evidenci a podkladech k burzovním obchodům, a to i v případech, kdy k takovému jednání nedojde úmyslně Zkreslování Zkreslováním se pro účely Pravidel členství zejména rozumí: a) uvedení nepravdivých údajů v obchodní evidenci člena, zničení, poškození nebo zatajení dokladů sloužících k přehledu o členu nebo k jejich kontrole, b) zkreslováním podle odstavce písm. a) se rozumí např. zahrnování provizí, poplatku, odměn apod. do ceny komodity, provádění neodůvodněných obchodů s komoditami atp., c) provádění obchodu za ceny, jejichž účelem je odstranění předchozích chyb a omylů vzniklých při obchodování s komoditami

9 Manipulace s trhem Člen nesmí činit žádné úkony směrující k manipulaci s kurzy/cenami komodit, provádět na vlastní ani cizí účet obchody s komoditami ani se jinak účastnit jednání, jehož cílem je umělé ovlivnění trhu. Za jednání směrující k umělému ovlivnění trhu muže být považováno zejména: a) uskutečňování neodůvodněných obchodů s komoditami, které vyvolají opakovanou změnu kurzu nebo ceny komodity nebo vytváří představu aktivního obchodování; b) zadávání objednávek, které vyvolají opakovanou změnu kurzu a které nejsou zajištěny odpovídajícím množstvím komodit nebo odpovídajícím objemem peněžních prostředků nezbytným pro vypořádání obchodů; c) uskutečnění obchodů, při kterých nedochází ke konečné změně vlastnictví komodit Stížnosti zákazníků Každý účastník burzovního obchodu, který se cítí poškozen jednáním či opomenutím dohodce, nebo člena může na takového dohodce podat KBŘ stížnost. Stížnost se podává k rukám generálního sekretáře burzy. Stížnost KBŘ v mezích své pravomocí prošetří a o výsledku stěžovatele vyrozumí Kontrolní pravomoc KBŘ ve vztahu k členům 1. KBŘ je oprávněna provádět kontrolu, zda člen dodržuje a splňuje všechny podmínky členství stanovené Zákonem, Statutem a Pravidly. Člen takovouto kontrolu pracovníkům KBŘ vybaveným pověřením předsedy burzovní komory umožní. 2. Člen je povinen na vlastní náklady předložit KBŘ jakékoli informace, doklady, listiny, účetní knihy a záznamy, které je člen povinen vést podle obecně závazných právních předpisů, podle Statutu a Pravidel, potřebné pro prověření, zda člen dodržuje Zákon, Statut a Pravidla. 3. Pro potřeby kontroly je KBŘ oprávněna pořizovat si fotokopie vybraných dokumentů podle odst. 2 nebo jejich záznamy na technických nosičích dat a tyto dokumenty analyzovat mimo sídlo kontrolovaného člena. 4. Člen je povinen upravit smluvní vztah se zákazníkem tak, aby mohly být kontrolním orgánům KBŘ předloženy veškeré informace týkající se obchodování s komoditami pro zákazníky. 5. Dokumenty uvedené v odst. 2 jsou členové povinni poskytnout bez zbytečného prodlení. 6. Předkládání neúplných nebo nesprávných dokumentů, provádění dodatečných úprav v dokumentech a prodlení v předkládání dokumentů je považováno za porušení povinností člena Sankce 1. Poruší-li člen své povinnosti dané Zákonem, Statutem nebo Pravidly, muže Komora nebo Komorou pověřený výbor pro členské otázky zahájit řízení o uložení některé z následujících sankcí: a) výtka b) pokuta až do výše 1 mil. CZK c) oznámení porušení povinností ostatním účastníkům obchodu d) dočasné pozastavení členství na burze e) odnětí členství na burze 2. Řízení o uložení opatření lze zahájit do šesti měsíců ode dne, kdy se Komora nebo výbor pro členské otázky dozvěděl o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy nastaly. 3. Rozhodnutí o uložení opatření se vydává zpravidla na podkladě: - 8 -

10 a) záznamu o výsledku inspekce nebo šetření provedeného v rámci analytického monitoringu, b) námitek podaných členem k záznamu a rozhodnutí o námitkách, c) opatření člena k nápravě zjištěných nedostatků. 4. Řízení o uložení opatření je neveřejné. Komora nebo výbor pro členské otázky může předvolat člena, aby podal vysvětlení, vyžaduje-li to povaha věci. 5. Člen burzy má právo se vyjádřit k porušení povinnosti vyplývající z členství na burze i k uloženému opatření. 6. Rozhodnutí o uložení opatření včetně důvodu uložení je členovi burzy oznámeno do 10 pracovních dnů od rozhodnutí. Rozhodnutí nabývá účinnosti doručením členovi. 7. Peněžité opatření je splatné do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 8. Proti rozhodnutí o uložení opatření se může člen odvolat ke Komoře (v případě, že rozhodnutí vydal výbor pro členské otázky) nebo k předsedovi Komory (v případě, že rozhodnutí vydala Komora) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává předsedovi burzovního výboru pro členské otázky nebo Komoře a vyjma zaplacení peněžité pokuty nemá odkladný účinek. 9. Výbor (resp. Komora) pro členské otázky může o odvolání rozhodnout pouze v případě, že mu plně vyhoví. Pokud výbor (resp. Komora) nerozhodne, postoupí odvolání Komoře (resp. předsedovi Komory) nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání doručeno. 10. V případě, že člen poruší více než jednu povinnost, je možno mu uložit sankci podle odst. 1 za každé porušení zvlášť. 11. Uložení sankce členovi podle odst. 1 písm. c), d), e), se zveřejní. Zveřejněním se rozumí informace na webových stránkách KBŘ. 12. V době dočasného odnětí oprávnění k přístupu na trh, zůstávají členovi zachována všechna práva a povinnosti vyplývající z členství, s výjimkou práva obchodovat na KBŘ. 13. Rozhodnutí Komory (resp. předsedy Komory) je konečné. 14. Objednávky/instrukce člena burzy, kterému bylo pozastaveno členství na burze, pozbývají platnosti ke dni účinnosti rozhodnutí o pozastavení členství Odnětí členství na burze 1. Burzovní komora může členovi burzy odejmout členství na burze v následujících případech: a) člen nesplňuje některou z obecných podmínek členství stanovenou v 1.1., b) členovi bylo dozorovým úřadem v tuzemsku nebo v místě jeho sídla pozastaveno obchodování s komoditami, c) člen neplní závazky vyplývající z burzovních obchodů, d) člen neplní závazky vyplývající ze smluv s burzou, e) člen neinformuje burzu o skutečnostech, které by mohly ohrozit obchodování na burze nebo vypořádání burzovních obchodů, f) člen nepředloží burze informace, doklady, listiny, účetní knihy a záznamy, které je povinen vést podle obecně závazných právních předpisů a Pravidel nebo neumožní burze provedení inspekce, g) člen při poskytování služby zákazníkovi nejedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých zákazníků a svým jednáním poškodí zákazníka, h) člen činí úkony nebo se účastní jednání směřující k manipulaci, i) člen využije ve svůj prospěch vnitřní informaci. 2. Rozhodnutí o odnětí členství na burze včetně důvodu je členovi burzy oznámeno neprodleně. 3. Rozhodnutí burzovní komory je konečné. 4. Odnětí členství včetně důvodu se zveřejní. 5. Pro řízení o odejmutí členství na burze se použijí obdobně ustanovení čl

11 1.15. Zánik členství 1. Členství na burze zaniká a) doručením písemného oznámení člena burzy burzovní komoře o ukončení členství na burze; členství zaniká ke dni projednání tohoto oznámení burzovní komorou, pokud člen burzy ve svém oznámení neuvede pozdější den, b) nabytím účinnosti rozhodnutí burzovní komory o odnětí členství na burze, 2. Objednávky/instrukce člena burzy, kterému členství na burze zaniklo, pozbývají platnosti ke dni účinnosti rozhodnutí, kterým členství na burze zaniklo

12 2. Obchodní místa a burzovní shromáždění 2.1. Prostorové uspořádání obchodních míst 1. Prostor obchodních míst burzy je rozdělen na parket, registrační místo, řídící místo a pokladnu. Tyto prostory mají následující funkci: a) Parket - na parketu se uzavírají burzovní obchody. Parket je volný prostor, kde se pohybují osoby oprávněné k uzavírání burzovních obchodů se svými pomocníky a uzavírají zde burzovní obchody. Parket je opatřen místem k sezení oprávněných osob. Pomocníci nesmí zasahovat do průběhu burzovního shromáždění. b) Registrační místo - slouží k registraci oprávněných osob, registraci diváků a registraci návrhů. V registračním místě jsou vydávány divácké vstupenky na burzovní shromáždění. c) Řídící místo - v něm pracuje ředitel burzovního shromáždění, odkud řídí průběh burzovního shromáždění a zveřejňuje cenové kotace. Řídící místo je vybaveno technickým zařízením pro zveřejňování návrhů. O druhu použitého technického zařízení v daném obchodním místě rozhoduje burzovní komora nebo jí pověřený burzovní výbor. d) Divácké místo slouží osobám oprávněným k účasti na burzovním shromáždění, které nemají právo k uzavírání burzovních obchodů, ke sledování burzovního shromáždění na základě divácké vstupenky. e) Pokladna slouží ke vkládání a výplatě peněžních prostředků. f) Prostor pro umístění aktuálního znění Statutu, Pravidel, Burzovních kvalitativních standardů a Sazebníku poplatků 2. Pokud jsou obchodní místa burzy vybavena technickým zařízením k provozu burzovního elektronického systému obchodování, registrace, burzovní shromáždění a burzovní obchody na něm uzavírané se uskutečňují v prostředí obchodního systému a na technickém zařízení k tomu určeném Burzovní shromáždění Základní ustanovení 1. Burzovní shromáždění (dále též Shromáždění ) je shromáždění osob oprávněných k uzavírání burzovních obchodů, za podmínek stanovených Zákonem, Statutem a Pravidly. 2. Burzovní shromáždění se koná v obchodních místech burzy a vyhlašuje je Komora. Den, čas a místo konání burzovního shromáždění vyhlašuje burzovní komora na webových stránkách burzy. Změnu termínu konání burzovního shromáždění oznámí burzovní komora na webových stránkách KBŘ minimálně 5 dní předem. 3. Burzovní shromáždění řídí ředitel burzovního shromáždění nebo, v případě jeho nepřítomnosti, ředitelem burzovního shromáždění nebo burzovním výborem dočasně pověřený zástupce. Ředitelem burzovního shromáždění je generální sekretář burzy, nebude-li do této funkce burzovní komorou jmenována jiná osoba. 4. Burzovní shromáždění se člení na aukční kola. Aukční kolo vyhlašuje ředitel burzovního shromáždění a řídí jeho průběh. Aukční kolo končí ve stanovený čas nebo dotazem ředitele burzovního shromáždění zda si ještě někdo nepřeje zaregistrovat návrh. Pokud nikdo ze zaregistrovaných oprávněných osob neprojeví svou vůli, je aukční kolo ukončeno. 5. Průběh burzovního shromáždění osvědčuje ředitel burzovního shromáždění podpisem Kurzových lístků. Strukturu Kurzových lístků stanoví burza v souladu s těmito Pravidly. 6. Burzovní komora zveřejní Kurzové lístky způsobem upraveným Zákonem, Statutem a Pravidly. 7. Diváci se prokazují diváckou vstupenkou

13 8. Vstup na divácká místa je umožněn po celou dobu trvání burzovního shromáždění. Diváci nesmí žádným způsobem rušit ani jinak zasahovat do průběhu burzovního shromáždění. 9. Ředitel burzovního shromáždění může v jednotlivých obchodních místech rozhodnout o omezení počtu diváků. O možnosti vstupu na burzovní shromáždění rozhoduje v takovém případě pořadí příchodu diváků. 10. Burzovní komisař a jeho zástupce mají v rámci Shromáždění právo získávat informace o jednotlivých účastnících burzovního shromáždění, získávat průběžné a závěrečné informace o obchodování na KBŘ a získávat další informace vyplývající z jejich pravomocí. 11. Dohodci a makléři členů mají v rámci Shromáždění právo na podávání nabídky nebo protinabídky, uzavírání obchodu, získávání průběžných a závěrečných informací o svých obchodech, za předpokladu, že obdrželi od burzovního výboru nebo generálního sekretáře souhlas s přístupem na trh a nejsou v prodlení s placením členského poplatku. 12. Členové burzovní komory a generální sekretář burzy mají v rámci Shromáždění právo na získávání průběžných a závěrečných informací o obchodování na KBŘ a informací vyplývající z jejich pravomocí. 13. Návštěvníci Shromáždění mají právo na průběžné a závěrečné informace o výsledcích obchodování na KBŘ. 14. Zaměstnanci KBŘ mají právo na veškeré informace související se zabezpečením průběhu Shromáždění Osoby oprávněné obchodovat na KBŘ Osoby oprávněné obchodovat na KBŘ přímo 1. Osoby oprávněné obchodovat na KBŘ přímo jsou: a) Členové burzy b) Správa státních hmotných rezerv 2. Osoby oprávněné obchodovat na KBŘ přímo jmenují své zmocněnce (dále též makléř ). Každá osoba oprávněná obchodovat na KBŘ přímo se může účastnit aukčního kola v zastoupení jedním makléřem. 3. Osoby oprávněné obchodovat na KBŘ přímo mohou obchodovat i nepřímo, tj. prostřednictvím dohodců, nebo jiných členů burzy Osoby oprávněné obchodovat na KBŘ nepřímo 1. Osoby oprávněné obchodovat na KBŘ jen nepřímo obchodují prostřednictvím dohodců nebo členů burzy. Osobou oprávněnou obchodovat na KBŘ jen nepřímo se může stát každá právnická nebo fyzická osoba pokud má s některým z dohodců nebo členů sjednanou smlouvu a je zaregistrovaná u burzy. Tyto osoby mohou být přítomní na burzovním shromáždění, pokud si zakoupí vstupenku. 2. K burzovním obchodům jsou oprávněny pouze osoby, které akceptují Statut a Pravidla. 3. Oprávněné osoby musí mít složenou záruku podle Pravidel Vstup na burzovní shromáždění 1. Burzovního shromáždění se mohou zúčastnit jen fyzické osoby, které se při vstupu prokáží platnou vstupenkou. Vstupenky platné jen na jedno burzovní shromáždění se prodávají v sektoru registračního místa burzy. 2. Pro členy burzy a organizace uvedené v Zákoně platí jako vstupenka seznam osob oprávněných k burzovním obchodům. 3. Pro dohodce platí jako vstupenka seznam dohodců platný, vždy k termínu konání burzovního shromáždění. 4. Pro členy orgánů burzy, orgánů burzovní komory nebo zaměstnanců burzy platí jako vstupenka jejich seznam uložený u generálního sekretáře burzy. 5. Všechny ostatní seznamy jsou viditelně umístěny v prostoru registračního místa burzy

14 6. Obdržením vstupenky se návštěvník burzovního shromáždění současně podrobuje statutu burzy a burzovním pravidlům Způsob obchodování 1. Provozní řád obchodního místa je vyvěšen na vývěsce obchodního místa. Součástí ustanovení provozního řádu je i stanovení provozní doby registračního místa a pokladny. 2. Před zahájením burzovního shromáždění ředitel burzovního shromáždění seznámí účastníky se seznamem aukčních kol. 3. Shromáždění končí ukončením posledního aukčního kola, nejpozději však v hodin. 4. Pokud do uzavření trhu v daný burzovní den neproběhnou všechny podané aukční nabídky, je následující provozní den označen jako burzovní, a jednotlivá aukční kola probíhají dále a pokračují dle stanoveného harmonogramu Obchody mimo Shromáždění Základní ustanovení 1. Členové burzy mohou uzavírat s komoditami povolenými k obchodování, obchody i mimo Shromáždění (dále jen mimoburzovní obchody ). 2. Mimoburzovní obchody jsou obchody uzavřené dle tohoto článku a obchody na volném trhu. 3. Pokud takový obchod uzavřou, jsou povinny oznámit takový obchod sekretáři burzy na příslušném formuláři. a) Pokud je obchod uzavřen s osobou evidovanou burzou vztahují se na tento obchod plně Statut a Pravidla; b) Pokud je obchod uzavřen s osobou neevidovanou burzou, musí tato osoba písemně přistoupit ke Statutu a Pravidlům. Pokud tak neučiní, Pravidla se na takto uzavřené obchody nevztahují a nejde o burzovní obchod na KBŘ Postup při obchodech mimo Shromáždění 1. Uzavřený mimoburzovní obchod musí být sekretáři burzy nahlášen na příslušném formuláři do nejbližšího burzovního shromáždění. Přílohou formuláře je u osob, které nejsou burzou evidovány prohlášení o přistoupení k burzovním pravidlům. 2. Sekretariát burzy sestaví kotace mimoburzovních obchodů a předá je před zahájením Shromáždění řediteli burzovního shromáždění. 3. Ředitel burzovního shromáždění vyhlašuje cenové kotace mimoburzovních obchodů před zahájením příslušného aukčního kola

15 3. Burzovní obchody 3.1. Základní ustanovení o burzovních obchodech 1. Burzovním obchodem je uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží odpovídajícího předmětu burzovního obchodu, na sjednanou dobu plnění při stanovených dodacích podmínkách, za určitou dohodnutou cenu, s přesně definovaným kvalitativním standardem a osobami oprávněnými obchodovat na KBŘ. Burzovní obchod je uzavřen na burzovním shromáždění, nebo i mimo něj, pokud je uzavírán v souladu s Pravidly a pokud je cena z obchodu mimo parket burzy evidována na KBŘ. 2. Termín úhrady je termín, do kdy musí kupující uhradit cenu dodávky. Vyjadřuje se číslem a toto číslo znamená počet dnů od termínu plnění, do kdy musí být cena dodávky nebo dílčí dodávky uhrazena. Pokud se uvede 0 nebo se pole nevyplní, má se za to, že termín plnění je shodný s termínem úhrady 3. Termín plnění se u promptních obchodů stanovuje písmenem T a za ním následuje číslo týdne. Kupující si určí den plnění v tomto týdnu. U termínových obchodů se termín plnění stanovuje písmenem M a za ním následuje číslo měsíce. Nejpozději jeden den před zahájením kontraktního měsíce musí prodávající sdělit kupujícímu týden, ve kterém dojde k vypořádání burzovního obchodu. Den plnění si určí kupující. 4. Licitační cena je cena uvedená v návrhu kupní smlouvy a je zakótovaná v kurzovém lístku. 5. Závěrková cena je cena sjednaná při uzavření burzovního obchodu. 6. Vypořádací cena je cena stanovená v termínu plnění v případě, že burzovní kvalitativní standardy připouští stanovení ceny způsobem uvedeným v těchto standardech. Burzovní obchod je potom vypořádán podle této ceny. 7. Obchody lze vypořádávat protiobchodem. Zúčtovací centrum považuje za protiobchod každý obchod se stejným zbožím, stejným počtem jednotek a se stejným termínem plnění, ale s opačným smluvním postavením strany, která hodlá smlouvu vypořádat protiobchodem takto označeným v návrhu kupní smlouvy. 8. Z právního hlediska uzavírají přímé termínové obchody účastníci smluvní strany mezi sebou, ale vypořádání obchodů (pohyb zboží, peněz a krytí otevřených pozic) probíhá prostřednictvím Zúčtovacího centra. Zúčtovací centrum organizuje pohyb zboží a započítává peníze z otevřených a uzavřených smluvních pozic, což umožňuje uzavírat protiobchody s jinými smluvními partnery, než jsou strany vypořádávaného obchodu Typy burzovních obchodů 1. Burza připouští následující typy burzovních obchodů: a) Kupní smlouvy s dobou plnění do 30 dnů - promptní obchody, b) kupní smlouvy s dobou plnění od 31 dnů do 360 dnů - termínové obchody Promptní obchod 1. Komoditu promptního obchodu stanoví účastníci podle burzovních kvalitativních standardů, při obchodování na sekundárním trhu i podle vlastního návrhu. 2. Nejzazší termín dodání komodity kupujícímu je 30 dnů od uzavření obchodu. 3. Pokud maximální doba plnění podle těchto Pravidel připadá na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem plnění první následující pracovní den. 4. Při stanovení dodacích podmínek burzovního obchodu se použijí pravidla INCOTERMS Povolené odchylky od INCOTERMS jsou uvedeny v burzovních kvalitativních standardech. 5. Náklady na dopravu naskladnění a vyskladnění jsou hrazeny podle způsobu plnění přijatého při uzavření burzovního obchodu. Pokud se účastníci obchodu nehodnou jinak, hradí ukladatel dopravu a naskladnění do burzovního skladu a odběratel vyskladnění a odvoz

16 6. Lze sjednat termín plnění odlišný od termínu úhrady. Burza může v kvalitativních burzovních standardech určit zvyklosti při stanovení termínu úhrady. Účastníci jsou povinni je v návrzích respektovat. 7. Minimální vklad (Initial Margin) nutný pro uzavírání obchodů skládá do Zúčtovacího centra kupující i prodávající. 8. Výše povinného minimálního vkladu (Initial Margin) je uvedena na webových stránkách KBŘ Termínový obchod 1. Komoditu termínovaného obchodu stanoví účastníci podle burzovních kvalitativních standardů, při obchodování na sekundárním trhu i podle vlastního návrhu. 2. Každý uzavřený termínový obchod lze vypořádat protiobchodem jak v pozici prodávajícího, tak i kupujícího. 3. V případě, že při uzavření protiobchodu je počet jednotek u vypořádávaného obchodu stejný, ruší se kategorie a podmínky způsobu dodání, termínu plnění a zboží se nedodává. 4. K termínu plnění protiobchodu hradí kupující nebo prodávají pouze cenový rozdíl mezi cenou dodávky u vypořádávaného obchodu a protiobchodu. 5. Zúčtovací centrum provádí denní zúčtování uzavřených obchodů a kredituje nebo debetuje účet účastníka podle vývoje kurzů. Pokud se účet účastníka dostane do záporu je účastník povinen zápornou částku doplatit v termínu stanoveném v odstavci Pokud je účet kreditován, vzniká disponibilní saldo, které si může účastník odčerpat. 6. Prodávající je povinen zboží dodat do burzovního skladu nejpozději 14 dní před posledním dnem období, na které byl burzovní obchod uzavřen. Den plnění stanoví prodávající Avízem dodávky. Pokud prodávající má kvalitu dodávaného zboží potvrzenou certifikátem, který vydala zkušebna schválená burzou (seznam je umístěn na webových stránkách KBŘ), může dodat zboží nejpozději 7 dní před posledním dnem období, na které byl burzovní obchod uzavřen. Odpovědnost za úbytky, ztrátu nebo pokles kvality zboží, které je předmětem burzovního obchodu, nese prodávající. Pokud je nutné plnění rozložit do dílčích dodávek, děje se to dohodou smluvních stran po uzavření burzovního obchodu. 7. Složení materiálu a skladné hradí prodávající do doby plnění. Od doby rubopisování skladištního listu na kupujícího, hradí skladné kupující. 8. Termín plnění musí být nejméně od 31 dne od uzavření burzovního obchodu a plnění musí být uskutečněno nejpozději do 360 dnů od uzavření burzovního obchodu. 9. Místo plnění v tomto typu burzovních obchodů stanoví burzovní komora nebo burzovní výbor. Při stanovení dodacích podmínek burzovního obchodu se použijí pravidla INCOTERMS Povolené odchylky od INCOTERMS jsou uvedeny v Pravidlech a burzovních kvalitativních standardech. 10. Minimální vklad (Initial Margin) nutný pro uzavírání obchodů skládá do Zúčtovacího centra kupující i prodávající. 11. Výše povinného minimálního vkladu (Initial Margin) je uvedena na webových stránkách KBŘ Burzovní obchody vypořádané skladovými dokumenty 1. Pro potřeby těchto pravidel rozumíme skladovými dokumenty skladní nebo skladištní listy vystavené skladovatelem na řad/na jméno (dále jen skladový dokument ). 2. Skladový dokument musí být vystaven v souladu s právními předpisy a dalšími závaznými normami a standardy platnými v termínu plnění burzovního obchodu. 3. Komodita, která je podkladovým aktivem skladových dokumentů musí kvalitou odpovídat burzovním kvalitativním standardům. 4. Pokud je burzovní obchod vypořádán skladovým dokumentem, musí být kvalita komodity certifikována burzou uznanou zkušebnou (dále jen certifikace ). Certifikace musí mít platnost nejméně do termínu vyskladnění

17 5. Pokud ukladatel nevyužije k certifikaci služby Zúčtovacího centra, náklady na certifikaci hradí ukladatel dle dohody mezi ním a skladovatelem. Pravidla se na tuto dohodu nevztahují. 6. K rubopisu z prodávajícího na kupujícího a předání skladového dokumentu kupujícímu dochází v termínu plnění. Ustanovení Pravidel o stanovení termínu plnění se použije přiměřeně i u vypořádání burzovního obchodu skladovými dokumenty. 7. Místo plnění je místo kam se dostaví kupující k předání skladového dokumentu. Pokud se rubopisovaný skladový dokument zasílá poštou, platí za místo plnění sklad ve kterém je zboží uskladněno. 8. Datum rubopisu je datum, ve kterém převede prodávající skladové dokumenty na kupujícího. Nejpozdějším datem rubopisu je termín plnění burzovního obchodu. 9. Datum vyskladnění je datum do kdy je komodita, která je pokladovým aktivem pro skladové dokumenty uložena v místě uskladnění u skladovatele. Datum vyskladnění musí být vždy nejméně o 60 dnů pozdější než termín plnění. 10. Dále platí pravidla pro promptní a termínové obchody 3.3. Návrh na uzavření burzovního obchodu 1. Návrh na uzavření burzovního obchodu (dále též návrh ) je soubor podmínek a dispozic, za kterých hodlá navrhovatel burzovního obchodu (dále též předkladatel ) na Shromáždění uzavřít burzovní obchod. Soubor podmínek je uveden ve formuláři Návrh burzovního obchodu (dále též návrh ). Dispozicí dává účastník oprávněné osobě pokyny a meze pro licitaci návrhu na Shromáždění, a touto jí uděluje pokyn k provedení změn v návrhu. Dispozice je uvedena v příslušných polích formuláře návrhu. 2. Formulář návrhu je k dispozici v registračním centru burzy. 3. Dokud není uzavřen burzovní obchod, může být formulář návrhu v průběhu Shromáždění měněn, a to na základě pokynu účastníka. Pokyn může být dán telefonicky (i SMS), faxem, em ze zaručené elektronické adresy účastníka. Pokynem je dána oprávněné osobě plná moc, ke změně registračního formuláře ve smyslu pokynu. 4. Pokyny ke změně dispozice eviduje (archivuje) oprávněná osoba, která má návrh v evidenci. 5. Oprávněná osoba nemusí pokyn respektovat, dokud není: a) navrhovatelem v případě telefonického pokynu zopakován řediteli burzovního shromáždění, b) dohodcem nebo makléřem v případě faxu nebo u nebo SMS odeslán v kopii do obchodního místa burzy. 6. Pokud chce prodávající vypořádat burzovní obchod skladovým dokumentem, musí na návrhu vyplnit pole týkající se tohoto způsobu vypořádání. 7. Licitační cena návrhu musí být vystavena v měně Koruna česká (Kč), Euro (EUR) nebo americký dolar (USD), nestanoví-li Komora jinak Uzavření burzovního obchodu Základní ustanovení 1. Burzovní obchody může předkladatel a příjemce návrhu uzavírat po registraci své osoby pro dané burzovní shromáždění způsobem upraveným Pravidly. Předkladatel a příjemce návrhu jsou osoby oprávněné k uzavírání burzovních obchodů (dále též oprávněné osoby ). 2. Předkladatel je osobou oprávněnou k uzavírání burzovního obchodu, která registrovala návrh (nabídku) na uzavření burzovního obchodu, a to buď na svůj účet, nebo na účet jiného účastníka na Shromáždění. Registrace návrhu se provádí na technickém zařízení k tomu určeném burzou. 3. Příjemcem návrhu je osoba oprávněná k uzavírání burzovního obchodu, která přijala svým registrovaným návrhem (akceptací) návrh na uzavření burzovního obchodu zveřejněný předkladatelem, a to buď na svůj účet, nebo na účet jiného účastníka. Registrace akceptace návrhu se provádí na technickém zařízení k tomu určeném burzou

18 4. V případě registrace více shodných návrhů jsou burzovní obchody uzavírány v pořadí dle časové priority registrace návrhů a jejich přijetí. 5. Účastníkem burzovních obchodů je osoba oprávněná k burzovním obchodům, která vystupuje jako jedna ze smluvních stran burzovního obchodu a z uzavřeného burzovního obchodu jí vyplývají závazky a pohledávky. 6. Burzovní obchod je uzavřen, jestliže příjemce návrhu přijme návrh zveřejněný předkladatelem návrhu způsobem upraveným Pravidly a předkladatel spolu s příjemcem návrhu vystaví registrační list burzovního obchodu a uzavření burzovního obchodu potvrdí ředitel burzovního shromáždění podpisem registračního listu. 7. Návrh může být osobou, která návrh registrovala stažen do doby než je s ním zahájena licitace. 8. Návrh může být přijat zcela nebo částečně co do množství. Nezobchodovaný zbytek návrhu může být podkladem pro uzavření dalšího burzovního obchodu až do vyčerpání počtu kontraktů uvedeného v návrhu. V tomto případě je jeden návrh podkladem pro více závěrkových listů. 9. Ředitel burzovního shromáždění může odmítnout potvrdit burzovní obchod, pokud předkladatel nebo příjemce postupují zmatečně nebo v rozporu se Zákonem, Statutem nebo Pravidly. Proti rozhodnutí ředitele burzovního shromáždění o uzavření burzovního obchodu není přípustné odvolání. 10. Předkladatel nebo příjemce návrhu může podat proti rozhodnutí ředitele burzovního shromáždění burzovní komoře stížnost. Stížnost přebírá generální sekretář burzy. Toto podání však nemá vliv na rozhodnutí ředitele burzovního shromáždění. 11. Návrhy jsou zveřejňovány na technických zařízeních umožňujících provoz obchodního místa. Návrhy jsou pro účastníky burzovního shromáždění zveřejňovány pod čísly, které jim byly přiděleny při registraci. 12. Změny, které byly ve zveřejněném návrhu dohodnuty při licitaci návrhu, jsou zaznamenány v registračním listu burzovního obchodu a následně jsou promítnuty do závěrkového listu. Podkladem pro vystavení registračního listu je návrh předkladatele. Registrační list vystavuje předkladatel a podepisuje jej předkladatel a příjemce návrhu. 13. Osoby specifikované v 21 odst. 1. b) zákona o komoditních burzách mohou uzavírat burzovní obchody jen prostřednictvím burzovních nebo soukromých dohodců. 14. V případě, že z návrhů převzatých oprávněnou osobou vyplývá na základě spárovaných návrhů možnost uzavření burzovního obchodu, nemusí být návrh zveřejněn na Shromáždění. Oprávněná osoba vystaví registrační list burzovního obchodu, podepíše jej jako příjemce a předkladatel návrhu a předá jej řediteli burzovního shromáždění k vystavení závěrkového listu. 15. Zúčtovací centrum a obchodní místa hlásí generálnímu sekretáři burzy účastníky, kteří porušili Statut nebo Pravidla. Do doby nápravy nebo případného rozhodnutí burzovní komory o sankcích za jejich porušení má účastník pozastaveno právo uzavírat burzovní obchody, a to i prostřednictvím dohodců. Postup při pozastavení práva uzavírat burzovní obchody je stanoven v Pravidlech. 16. Oprávněné osoby mohou mít k dispozici pomocníka a provádět z parketu telefonické nebo jiné konzultace. Oprávněné osoby mohou po svolení ředitele burzovního shromáždění opustit parket Průběh obchodování a uzavření burzovního obchodu 1. Před zahájením aukčního kola ředitel burzovního shromáždění zveřejní zahajovací kurzy obchodů a termínů povolených k obchodování, pásma změny ceny a pásma kotace a to u komodit z registrovaných návrhů. 2. V obchodním kole se obchodují všechny typy burzovních obchodů společně. 3. Ředitel burzovního shromáždění oznámí zahájení aukčního kola, poté podle požadavku oprávněných osob zveřejňuje na technickém zařízení podstatné náležitosti návrhů. 4. Potencionální příjemci návrhu naváží s předkladatelem návrhu kontakt a zahájí licitaci o parametrech návrhu

19 5. Odchylky od burzovního kvalitativního standardu musí být zaznamenány v ostatních ujednáních. 6. Potencionální příjemci návrhu navazují s předkladatelem kontakt tím, že prohlásí chci zahájit licitaci návrhu č.. 7. Předkladatel návrhu může zahájit licitaci s více potencionálními příjemci. 8. Předkladatel návrhu si vyslechne protinávrhy. Účastníci licitace mohou mluvit všichni najednou. Návrh je přijat a licitace je ukončena slovy předkladatele návrhu uzavírám obchod s osobou č.. 9. Po přijetí návrhu předkladatel návrhu vyplní registrační lístek a podepíše jej předkladatel i příjemce návrhu. 10. Licitace je úspěšně ukončena přijetím návrhu a neúspěšně ukončena prohlášením potencionálního příjemce licitaci končím. 11. Po přijetí návrhu dává předkladatel návrhu nebo jeho pomocník bez zbytečného odkladu registrační lístek burzovního obchodu řediteli burzovního shromáždění k potvrzení uzavření obchodu. Burzovní obchod je potvrzen parafováním návrhu. 12. Ředitel burzovního shromáždění zveřejní uzavřený obchod na technickém zařízení. 13. Předkladatel může návrh stáhnout až po ukončení licitace návrhu se všemi potencionálními příjemci, kteří předkladatele kontaktovali. 14. Pokud není návrh přijat nebo stažen, nesmí předkladatel odmítnout licitaci s potencionálním příjemcem návrhu. 15. Předkladatel a potencionální příjemce nesmí licitaci mařit. 16. V případě maření licitace dává předkladatel i potencionální příjemce podnět řediteli burzovního shromáždění, který na místě záležitost prošetří a vystaví protokol o podnětu a předává jej po ukončení burzovního shromáždění generálnímu sekretáři. Generální sekretář informuje o protokolu burzovní komoru, případně burzovního komisaře, kteří učiní další kroky Závěrkový list promptního a termínového obchodu 1. Závěrkový list je dokument, který potvrzuje uzavření burzovního obchodu mezi předkladatelem a příjemcem návrhu. 2. Závěrkový list mění položky návrhu podle výsledku dohadování (licitování) mezi předkladatelem a příjemcem návrhu na Shromáždění. Položky, u kterých ke změnám nedošlo, zůstávají beze změny a jsou do závěrkového listu přeneseny z registračního formuláře. 3. Předkladatel a příjemce návrhu vystaví po ukončení licitace registrační list burzovního obchodu. Registračním listem potvrzuje předkladatel a příjemce návrhu výsledek licitace. Registrační list stvrdí předkladatel a příjemce svým podpisem. 4. Závěrkové listy vystavuje registrační místo po ukončení aukčního kola. Přílohou závěrkového listu jsou návrhy, podle kterých byl burzovní obchod uzavřen. Závěrkový list podepisuje předkladatel a příjemce návrhu. 5. Formulář Závěrkového listu je k dispozici v Registračním centru. 6. Závěrková cena je vedena v měně Koruna česká. Pokud chtějí účastnici vypořádat obchod v jiné měně je vypořádán podle měny uvedené v závěrkovém listu. 7. Měna musí být ze seznamu měn povolených burzovní komorou Doklady k uzavřenému obchodu 1. Uzavření burzovního obchodu se dokládá: a) návrhem burzovního obchodu, b) registračním listem burzovního obchodu, c) závěrkovým listem. 2. Doručení závěrkového listu účastníkům burzovních obchodů zajišťují: a) soukromí dohodci nebo makléři, kteří návrh evidovali,

20 b) v případě uzavření burzovního obchodu prostřednictvím burzovních dohodců je zajišťuje burza Zrušení burzovního obchodu 1. Vyhotovením a podpisem závěrkového listu se burzovní obchod stává jednostranně neodvolatelný, mimo ustanovení dle odstavce 2 a Burzovní obchod je automaticky zrušen: a) v případě, že předkladatel a příjemce návrhu jej v závěrkovém listu odmítnou potvrdit, b) jestliže jeden nebo oba komitenti nesloží povinný minimální vklad, neprokáží bankovní záruku nebo nesloží sjednanou zálohu, nejsou-li s komisionářem prokazatelně dohodnuti jinak, c) jestliže zúčtovací centrum obdrží od kupujícího informaci o nepřevzetí skladového dokumentu vzhledem k právním vadám na skladovém dokumentu; v takovém případě je obchod zrušen až po uplynutí 5 denní dodatečné lhůty k odstranění právních vad skladového dokumentu, d) po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran. 3. Burzovní obchod může být jednostranně zrušen odstoupením od smlouvy jednou ze zúčastněných stran v případě nedodržení podmínek obchodu protistranou, 4. Jestliže je burzovní obchod zrušen dle odst. 2 písm. a), b), c) tohoto článku nebo dle odst. 3, dopustí se osoba, která takové zrušení zapříčinila, hrubého porušení těchto Pravidel, a až do rozhodnutí burzovní komory má pozastaveno obchodování na burze. 5. Burzovní komora nebo burzovní výbor případ posoudí a vydá závazné stanovisko. Snaží se o smírné řešení Vypořádání burzovních obchodů Základní ustanovení 1. Vypořádání burzovních obchodů mezi účastníky burzovních obchodů KBŘ formou vzájemného zúčtování, úschovy, dodání či odebrání komodit organizuje Zúčtovací centrum. 2. Práva a povinnosti účastníků vypořádání burzovních obchodů ve vztahu k Zúčtovacímu centru jsou upraveny v Pravidlech a případně v předpisech Zúčtovacího centra, které jsou povinni členové dodržovat. Porušení předpisů Zúčtovacího centra členy burzy je považováno za porušení Pravidel. 3. Burza zajistí předání seznamu uzavřených burzovních obchodů formou kopií příslušných závěrkových listů, včetně přidělených variabilních symbolů a kontaktních osob pro stranu prodávající i kupující Zúčtovacímu centru (včetně čísel faxu a telefonu) zpravidla v den zobchodování na burze, nejpozději však následující pracovní den do 12 hodin. 4. Kupující je povinen převést (složit) v termínu úhrady uzavřeného obchodu na účet Zúčtovacího centra částku odpovídající uzavřenému burzovnímu obchodu, navýšenou o stanovené poplatky. Kupující je povinen uvést variabilní symbol platby (číslo obchodu), v případě jeho neuvedení doložit doklad o platbě, jinak může být platba vrácena plátci. 5. Vypořádání burzovního obchodu představuje v den plnění: a) tok zboží ze strany prodávajícího a v termínu úhrady tok peněz v měně dohodnuté při uzavření burzovního obchodu ze stany kupujícího, za podmínek dohodnutých mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření burzovního obchodu, b) rubopis a předání skladového dokumentu na kupujícího a v termínu úhrady tok peněz v měně dohodnuté při uzavření burzovního obchodu ze strany kupujícího, c) vypořádání přímých termínových obchodů zúčtováním otevřených a uzavřených pozic, složením a uvolněním zálohy (initial margin), d) vypořádání dle zvláštní dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Tento způsob není upraven Pravidly

21 6. Vypořádání burzovního obchodu je potvrzeno účastníky vystavením některého z avíz převzetí dodávky. 7. Pokud je vystaveno avízo vadného plnění, není burzovní obchod vypořádán. 8. Pokud se účastníci dohodnou na vypořádání burzovního obchodu v jiné měně než v Koruně české, je burzovní obchod vypořádán v měně, která je uvedena v závěrkovém listu v kurzu platném ve vypořádání burzovního obchodu. 9. Burza ani burzovní pravidla neřeší problematiku kurzových rizik. Účastník nemá právo vymáhat případné ztráty z kurzových rizik na druhé smluvní protistraně. 10. V případě, že do úhrady burzovního obchodu vstoupí financující společnost, která na sebe přebírá závazky nebo pohledávky z burzovního obchodu, uhrazuje burzovní obchod tato společnost podle Pravidel a smluvních podmínek dohodnutých mezi ní a účastníky burzovního obchodu. 11. Na úhradu burzovního obchodu prostřednictvím této společnosti není právní nárok. 12. Uhrazení burzovních obchodů prostřednictvím této společnosti probíhají prostřednictvím Zúčtovacího centra. 13. Pravidla a smluvní podmínky financující společnosti nejsou součástí burzovních pravidel a z burzovních pravidel nevyplývá povinnost uhrazovat burzovní obchod prostřednictvím financující společnosti. 14. Burza ani Zúčtovací centrum nenesou zodpovědnost za případné škody účastníků burzovních obchodů v případě nesplnění pravidel a smluvních podmínek za strany financující společnosti. 15. Zúčtovací centrum zajistí kontrolu kvality u zkušebního ústavu schváleného burzou, pokud ukladatel nedodá vlastní certifikát potvrzující kvalitu materiálu od zkušebního ústavu schváleného burzou. Náklady na kontrolu hradí kupující a prodávající rovným dílem Bezvadné vypořádání burzovního obchodu 1. Za bezvadné vypořádání burzovního obchodu se považuje případ: a) jestliže v termínu plnění složil kupující cenu dodávky na účet u Zúčtovacího centra, b) prodávající v termínu plnění rubopisoval a předal kupujícímu skladový dokument vystavený v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními normami a s náležitostmi předepsanými burzovními pravidly včetně certifikátu kvality a kupující skladový dokument převzal. 2. Za bezvadné vypořádání burzovního obchodu se považuje také případ, kdy nejsou splněny všechny podmínky dohodnuté mezi kupujícím a prodávajícím při plnění burzovního obchodu, ale kupující se s prodávajícím shodli na jiném způsobu vypořádání a byla mezi nimi uzavřena dohoda vystavením příslušného formuláře. 3. Za bezvadné vypořádání burzovního obchodu se považuje také případ, kdy se kupující dostaví do termínu vyskladnění ke skladovateli a převezme zboží odpovídající množství a kvalitě dle uzavřeného burzovního obchodu. 4. V případě drobných váhových nebo množstevních odchylek od sjednaného plnění nebo v případě postupného plnění je cena dodávky stanovena dle vztahu: Počet jednotek dodávky x závěrková nebo vypořádací cena 5. Za bezvadné vypořádání burzovního obchodu se považuje případ, kdy množstevní odchylka nepřekročí 10% od dohodnutého objemu uvedeném v závěrkovém listu burzovního obchodu Vypořádání burzovního obchodu tokem peněz a zboží 1. V případě, že burzovní kvalitativní standardy obsahují způsob stanovení vypořádací ceny, je burzovní obchod vypořádán podle této ceny. V ostatních případech je obchod vypořádán podle závěrkové ceny. 2. Avízo o převzetí musí být kupujícím vystavena v následujících termínech: a) do jednoho dne od termínu plnění dodávky,

22 b) v případě, že si kvalitativní přejímku provádí kupující sám, do 7 dnů od termínu plnění dodávky. 3. Při přejímaní zboží se použijí pravidla INCOTERMS Povolené odchylky od INCOTERMS jsou uvedeny v burzovních kvalitativních standardech. 4. V den, kdy Zúčtovací centrum odesílá Avízo úhrady, blokuje cenu dodávky uvedenou v závěrkovém listu na účtu kupujícího. 5. V den, kdy Zúčtovací centrum obdrží Avízo převzetí dodávky, převádí cenu dodávky uvedenou v Avízu převzetí dodávky z účtu kupujícího na účet prodávajícího. 6. Pokud je burzovní obchod zrušen, odblokuje Zúčtovací centrum cenu dodávky na účtu kupujícího. 7. Oběh dokladů dokumentujících vypořádání burzovního obchodu mezi obchodním místem a Zúčtovacím centrem je součástí vnitřních předpisů burzy. 8. O způsobu vypořádání termínových obchodů rozhoduje burzovní komora nebo burzovní výbor podle vývoje likvidity na burze. 9. Pokud je v burzovních kvalitativních standardech na komoditu, na kterou byl uzavřen burzovní obchod stanoven předpis slev, musí být sleva stanovena podle tohoto předpisu. V opačném případě je sleva stanovena dohodou účastníků burzovního obchodu Přímý termínový obchod vypořádaný protiobchodem 1. V den uzavření přímého termínového obchodu provede Zúčtovací centrum zaúčtování obchodu a zablokuje povinný minimální vklad na účtech kupujícího a prodávajícího u Zúčtovacího centra. 2. Jakmile kupující nebo prodávající uzavřou svou pozici protiobchodem, vypočte zúčtovací centrum rozdíl mezi cenou dodávky vypočtenou ze závěrkového listu protiobchodu a cenou dodávky vypočtenou z kurzu posledního zúčtování denních pozic a touto debetuje nebo kredituje účet kupujícího nebo prodávajícího u Zúčtovacího centra. 3. V případě, že má účastník dostatek prostředků na krytí otevřených pozic, postupuje se podle odstavce Garance obchodů Vypořádání skladovými dokumenty 1. V den plnění je skladový dokument rubopisován a předán kupujícímu. Ustanovení burzovních pravidel o stanovení termínu plnění se použije přiměřeně vypořádání burzovního obchodu skladovými dokumenty. 2. V případě, že rubopis předchází termín plnění je způsob vypořádání dán dohodou mezi kupujícím a prodávajícím a burzovní pravidla tento případ neupravují. 3. Jako výstavce skladového dokumentu vystupuje skladovatel. 4. Burza může sestavit seznam skladovatelů, u nichž vystavené skladové dokumenty bude uznávat a povolovat pro vypořádání burzovního obchodu. Kupující může odmítnout převzít skladový dokument od prodávajícího v případě, že skladovatel není uveden v seznamu. 5. Nejpozději do 1 dne před termínem plnění skládá kupující na svůj účet u Zúčtovacího centra cenu dodávky. Na základě toho zúčtovací centrum vystavuje avízo úhrady a informuje tím prodávajícího o úhradě. 6. Kupující se dostavuje do místa plnění, kde mu prodávající skladový dokument rubopisuje a předává. 7. Převzetí dokumentu má právní účinek přechodu vlastnictví zboží, které bylo předmětem burzovního obchodu z prodávajícího na kupujícího. Převzetí dokumentu nevylučuje právo kupujícího uplatnit případné vady na množství a kvalitě v termínu vyskladnění. 8. Kupující vystavuje avízo převzetí dodávky a předkládá je Zúčtovacímu centru, které převádí cenu dodávky na účet prodávajícího. 9. Množství a kvalitu zboží zjišťuje kupující z certifikace nebo vlastním zjištěním skutečnosti u skladovatele

23 10. Náklady na naskladnění do skladu skladovatele se hradí dle dohody mezi ukladatelem a skladovatelem a burzovní pravidla se na ně nevztahují. 11. V případě, že chce kupující jako nový ukladatel prodloužit dobu uskladnění, hradí náklady kupující dle dohody mezi ním a ukladatelem. Burzovní pravidla se na tuto dohodu nevztahují. 12. Náklady na vyskladnění ze skladu skladovatele a dopravu do jiného místa uskladnění hradí kupující, neurčí-li burzovní kvalitativní standard jinak. 13. Od termínu plnění do termínu vyskladnění je kupující povinen dostavit se ke skladovateli k přejímce zboží. Pokud se tak nestane, nese důkazní břemeno o vadném plnění v případném sporu kupující. 14. Za případné vady na množství a kvalitě zboží zodpovídá skladovatel. Případné vady na množství a kvalitě proti certifikovaným hodnotám nárokuje kupující u Zúčtovacího centra Vadné vypořádání burzovního obchodu Za vadné vypořádání burzovního obchodu se považuje případ kdy: a) kupující nesložil u zúčtovacího centra v termínu plnění cenu dodávky a ani po vyzvání ji neuhradil nebo neprokázal, že provedl úhradu mimo Zúčtovací centrum, b) prodávající v termínu plnění nerubopisoval a nepředal kupujícímu skladový dokument vystavený v souladu s příslušným zákonem či s dalšími právními normami a s náležitostmi předepsanými Pravidly, c) kupující odmítl skladový dokument převzít vzhledem k jeho právním vadám nebo jeho rozporu s Pravidly, d) prodávající nepředložil nebo nepředal certifikát kvality vystavený v souladu s Pravidly. e) nejsou splněny všechny podmínky dohodnuté mezi kupujícím a prodávajícím při plnění burzovního obchodu, a kupující se s prodávajícím neshodli na jiném způsobu vypořádání a kupující nebo prodávající vystavil formulář avíza odmítnutí dodávky. f) pokud se kupující dostavil do termínu plnění ke skladovateli a ten mu nepředal zboží odpovídající množství a kvalitě dle vystaveného skladového dokumentu a certifikace a se skladovatelem se nedohodl na způsobu vypořádání Vypořádání burzovního obchodu při vadném plnění ze strany prodávajícího 1. Kupující vystaví Avízo vadného plnění a s odůvodněním jej odešle do Zúčtovacího centra, které buď ověří situaci a vydá stanovisko, nebo avízo neprodleně postoupí burzovnímu výboru nebo burzovní komoře, kteří ověří situaci a vydají stanovisko. 2. Své stanovisko předá neprodleně kupujícímu a prodávajícímu. 3. V případě, že kupující a prodávající přijmou stanovisko Zúčtovacího centra nebo jím pověřené osoby, jsou povinni dohodnout se o narovnání vystavením formuláře Avízo převzetí dodávky vadné plnění s dohodou. Formulář odešle prodávající Zúčtovacímu centru a při vypořádání burzovního obchodu se postupuje podle typu burzovního obchodu jako by šlo o bezvadné vypořádání burzovního obchodu. 4. V případě, že Zúčtovací centrum neobdrží do 5 dnů od vydání stanoviska avízo vadného plnění s dohodou, potom podle dohody s kupujícím a prodávajícím: a) dojde ke zrušení burzovního obchodu s platností ke dni doručení oznámení o zrušení, I. a převede na žádost kupujícího zpět na jeho vlastní účet cenu dodávky z účtu u Zúčtovacího centra, II. a u obchodů zajištěných povinným minimálním vkladem nebo jistícím dokumentem zadrží prostředky prodávajícího složené na účtu u Zúčtovacího centra nebo uplatní jistící dokument, za účelem krytí tohoto obchodu a náhradě škody kupujícímu, nebo b) v případě obchodů zajištěných povinným minimálním vkladem nebo jistícím dokumentem zadrží prostředky prodávajícího složené na účtu u Zúčtovacího centra nebo uplatní jistící dokument, za účelem krytí tohoto obchodu a náhradě škody kupujícímu a nařídí členovi burzy,

24 jehož klient nedodal zboží v pořádku, aby ve stanovené lhůtě zajistil náhradní promptní dodávku zboží z náhradního zdroje. c) Pokud se Zúčtovací centrum, kupující a prodávající nedohodnou podle předešlého bodu a) nebo b), postupuje se dále podle ujednání v komisionářské smlouvě uzavřené mezi komisionářem a komitentem Vypořádání burzovního obchodu při vadném plnění ze strany kupujícího 1. Pokud kupující nedodrží termín úhrady kupní ceny nebo nemá-li dostatečné kladné saldo na svém účtu u Zúčtovacího centra, odešle Zúčtovací centrum ještě týž den, kdy měla být úhrada provedena kupujícímu avízo nedostatečného salda kupujícího. 2. Pokud je sjednán shodný termín plnění s termínem úhrady vyrozumí Zúčtovací centrum prodávajícího, aby zboží neexpedoval ani nevydal kupujícímu, tím, že neodešle avízo úhrady. 3. Pokud kupující do 5 dnů nereaguje na upomínku, obchod neuhradí nebo disponibilní saldo na svém účtu nedoplní, Zúčtovací centrum potom podle dohody s kupujícím a prodávajícím: a) dojde ke zrušení burzovního obchodu s platností ke dni doručení oznámení o zrušení a: I. pokud nebylo zboží doručeno kupujícímu, dá pokyn k jeho navrácení prodávajícímu. II. u obchodů zajištěných povinným minimálním vkladem nebo jistícím dokumentem zadrží prostředky kupujícího složené na účtu u Zúčtovacího centra nebo uplatní jistící dokument, za účelem krytí tohoto obchodu a náhradě škody prodávajícímu, nebo b) v případě obchodů zajištěných povinným minimálním vkladem nebo jistícím dokumentem zadrží prostředky kupujícího složené na účtu u Zúčtovacího centra nebo uplatní jistící dokument, za účelem krytí tohoto obchodu a náhradě škody prodávajícímu a člen burzy, jehož klient zboží řádně neuhradil, pokud ještě zboží nebylo doručeno kupujícímu, převezme zboží od prodávajícího, následně ho prodá na burze a z výnosu za zboží uhradí pohledávku prodávajícího za kupujícího. c) Pokud se Zúčtovací centrum a kupující nedohodnou podle předešlého bodu a) nebo b), postupuje se řešení sporu dále podle ujednání v komisionářské smlouvě uzavřené mezi komisionářem a komitentem 4. Pokud kupující uhradí nebo doplní saldo způsobem upraveným v těchto pravidlech, dohodne Zúčtovací centrum s prodávajícím náhradní termín plnění a dále postupuje podle typu burzovního obchodu jako by šlo o bezvadné vypořádání burzovního obchodu Odpovědnost za škody z burzovních obchodů 1. Účastník burzovních obchodů odpovídá za škody způsobené neplněním podmínek uzavřeného burzovního obchodu, jakož i uvedením nepravdivých či neúplných informací při evidenci nebo registraci. Za tyto škody odpovídá účastníkovi, s nímž uzavřel burzovní obchod. 2. Účastník burzovního obchodu odpovídá také za škody vzniklé v případě zrušení burzovního obchodu. 3. V případě, že je burzovní obchod vypořádán skladovým dokumentem, zodpovídá za úbytky a ztrátu kvality skladovatel. 4. Burza nepřejímá odpovědnost za škody způsobené osobami oprávněnými k obchodování na burze Úpadek účastníka burzovního obchodu 1. Rozhodnutím o úpadku účastníka burzovního obchodu nebo uložením jiného opatření veřejným orgánem směřujícím vůči majetku účastníka burzovního obchodu, kterým se ukládá povinnost zastavit či omezit převody komodit či finančních nebo peněžních prostředků tohoto účastníka nebo jiná povinnost týkající se těchto investičních nástrojů nebo peněžních prostředků, není dotčena povinnost provést příkazy k vypořádání ani platnost, účinnost nebo vymahatelnost

25 těchto příkazů, jedná-li se o příkazy k vypořádání, které byly přijaty Zúčtovacím centrem v souladu s Pravidly. 2. Příkazy k vypořádání budou dovypořádány dle Pravidel. 3. Účastník burzovních obchodů, který je v konkursu, není oprávněn uzavírat po prohlášení úpadku nové burzovní obchody

26 4. Burzovní specialista 1. Burzovní specialista je člen burzy, který získal oprávnění k činnosti specialisty na určitou komoditu na základě rozhodnutí generálního sekretáře burzy. 2. Člen burzy vykonává činnost burzovního specialisty na základě uzavřené smlouvy o vykonávání činnosti burzovního specialisty na dané komoditě, která podrobně upravuje jeho práva a povinnosti. 3. Člena burzy při výkonu činnosti burzovního specialisty zastupuje makléř s příslušným povolením. 4. Člen burzy je povinen zajistit, aby povinnosti burzovního specialisty byly plněny výhradně osobami uvedenými v odst. 3, zejména aby kotace byly stanovovány výhradně těmito osobami. 5. Burza vede seznam burzovních specialistů. 6. Burzovní specialista je oprávněn si vyžádat rozšířené informace o uzavřených obchodech s přidělenou komoditou v systému s jedním burzovním specialistou. 7. Smlouva mezi členem burzy a burzou může být uzavřena za předpokladu, že: a) generální sekretář burzy udělí členovi burzy oprávnění k činnosti burzovního specialisty, b) člen burzy splní případné další podmínky stanovené burzovní komorou nebo pověřeným burzovním výborem Žádost o získání oprávnění k činnosti burzovního specialisty 1. Žádost o získání oprávnění k činnosti burzovního specialisty (dále jen žádost ) musí obsahovat: a) obchodní firmu, sídlo a IČ (příp. jméno a bydliště u FO) člena burzy, který žádost předkládá (dále jen žadatel ) b) název komodity, u které chce žadatel vykonávat činnost specialisty, c) jména a příjmení makléřů, kteří budou jménem člena burzy vykonávat činnost specialisty, d) osvědčení o vykonání makléřské zkoušky u osob, které budou jménem člena burzy vykonávat činnost specialisty, e) prohlášení člena burzy, že osoba podle písm. d) je oprávněna nakupovat a prodávat komodity pro člena burzy, 2. Burzovní specialista je povinen neprodleně písemně informovat burzu o změně údajů uvedených v žádosti podle odst Udělení oprávnění 1. Žádost je podávána v písemné formě a je adresována generálnímu sekretáři burzy. 2. O udělení oprávnění žadateli rozhoduje burzovní komora nebo jí určený burzovní výbor. 3. Burzovní komora nebo burzovní výbor rozhodne o žádosti do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. 4. Generální sekretář burzy je oprávněn si od žadatele vyžádat chybějící či doplňující informace. V tomto případě lhůta podle odst. 3 začíná běžet znovu dnem doručení vyžádaných informací burze. Pokud tak žadatel neučiní, považuje se žádost za zamítnutou. 5. Rozhodnutí musí být žadateli sděleno písemně. 6. Rozhodnutí o udělení oprávnění nabývá účinnosti zápisem do seznamu specialistů, který je proveden ke dni podpisu smlouvy. 7. Oprávnění se uděluje na dobu neurčitou. 8. Na udělení oprávnění ani na uzavření smlouvy není právní nárok

27 Pozastavení a ukončení činnosti burzovního specialisty 1. Generální sekretář burzy je oprávněn pozastavit nebo odejmout oprávnění k činnosti burzovního specialisty, jestliže: a) makléř, zastupující při obchodování burzovního specialistu, nemůže plnit povinnosti burzovního specialisty vyplývající z burzovních předpisů a smlouvy, b) burzovní specialista nesplňuje jiné podmínky stanovené smlouvou nebo burzovními pravidly, c) burzovní specialista neplní opakovaně povinnosti stanovené smlouvou nebo Pravidly, zejména opakovaně neplní povinnosti specialisty jako tvůrce trhu, d) existují jiné důvody, které by mohly vést k ohrožení kontinuity, stability a likvidity trhu, zejména dojde-li k prohlášení úpadku. 2. Pozastavením nebo odejmutím členství na burze, dochází automaticky k pozastavení nebo ukončení činnosti burzovního specialisty. 3. Pokud došlo k pozastavení činnosti burzovního specialisty, je burzovní specialista oprávněn pokračovat v činnosti v souladu s tímto oprávněním na základě rozhodnutí generálního sekretáře burzy. 4. Pozastavení nebo ukončení činnosti burzovního specialisty se neprodleně zveřejní na webových stránkách KBŘ

28 5. Zúčtovací centrum 5.1. Základní ustanovení 1. Vypořádání burzovních obchodů a jejich zúčtování organizuje, provádí a řídí Zúčtovací centrum. Je to samostatná právnická osoba, ve které má KBŘ stoprocentní obchodní podíl a která má zřízeny samostatné bankovní účty pro vypořádání obchodů jednotlivých účastníků (dále jen účet ). Zúčtovací centrum spolupracuje s burzou na základě smlouvy. Postavení zúčtovacího centra je upraveno ve Statutu. 2. Zúčtovací centrum na základě zúčtování otevřených pozic, uzavřených burzovních obchodů, poplatků z nich a dalších činností debetuje nebo kredituje účty účastníků. 3. Zúčtovací centrum je oprávněno automaticky inkasovat z účtu účastníka poplatek za vedení účtu. 4. O provedených pohybech na účtu informuje Zúčtovací centrum na žádost účastníka odesláním u s příslušným formulářem. Informování je standardně umožněno nahlížením na účet prostřednictvím internetové aplikace. 5. Pokud o to účastník požádá, Zúčtovací centrum mu vystaví účetní doklady pro vlastní evidenci. 6. Přistoupením k těmto pravidlům dávají účastníci burzovních obchodů zúčtovacímu centru svůj souhlas se správou účtů, způsobem vypořádání a zúčtováním uvedeným v těchto Pravidlech, jakož i k předávání informací a dat, o své osobě v souvislosti s burzovními obchody mezi burzou a Zúčtovacím centrem. Zúčtovací centrum neodpovídá za škody, které vzniknou účastníkům v důsledku poskytnutých nesprávných či nepravdivých informací. 7. Zúčtovací centrum zajišťuje průkaznou evidenci finančních prostředků na účtech, a účetní oddělení provedených plateb. 8. Pokud si účastníci burzovních obchodů sjednají termín plnění odlišný od termínu úhrady, lze provést úhradu obchodu mimo Zúčtovací centrum. Kupující však musí vystavit pro Zúčtovací centrum doklad o vypořádání obchodu mimo Zúčtovací centrum. Zúčtovací centrum v takovém případě nezodpovídá za provedení úhrady burzovního obchodu. 9. Poplatky lze burze hradit i mimo Zúčtovací centrum. Burza však musí vystavit pro Zúčtovací centrum doklad o úhradě poplatků mimo Zúčtovací centrum. 10. Zúčtovací centrum dává bance na základě účastnických dispozic pokyny k převodům na hromadném účtu nebo samostatném účtu účastníků burzovních obchodů v Zúčtovacím centru Krytí závazků z uzavřených obchodů 1. Účastníci burzovních obchodů jsou povinni, nemají-li prokazatelně dohodnuto jinak, udržovat potřebné saldo (obchodní jistinu) na svém účtu u Zúčtovacího centra (dále též účet ) na krytí závazků z uzavřených burzovních obchodů, a to:: a) debetních pohybů z úhrady plnění burzovních obchodů, b) úhrady poplatků dle poplatkového řádu, c) ke krytí debetních nebo kreditních pohybů ze zúčtování otevřených pozic z uzavřených burzovních obchodů. 2. Účastník burzovního obchodu skládá na účet u Zúčtovacího centra povinný minimální vklad ve výši stanovené burzou. Kontrolu výše složeného minimálního vkladu (kladného salda) provádí Zúčtovací centrum. Zúčtování otevřených pozic provádí Zúčtovací centrum denně. 3. Zúčtovací centrum podle denního zúčtování otevřených pozic, uzavřených a otevřených burzovních obchodů kredituje nebo debetuje účet účastníka

29 Povinný minimální vklad na krytí nového obchodu 1. Pokud člen burzy uzavřel další burzovní obchod (otevřel pozici na koupi nebo na prodej) a tím hodnota jeho vkladu (kladného salda) na účtu nedosahuje výše Zúčtovacím centrem stanoveného kladného salda, je účastník povinen: a) převést potřebnou částku do 2 pracovních dnů po uzavření burzovního obchodu. Pokud účastníci využijí k převodu stejný bankovní ústav, jako má zúčtovací centrum, stačí v den převodu částky informovat Zúčtovací centrum telefonicky. V případě převodu z jiného bankovního ústavu informuje člen Zúčtovací centrum odesláním kopie příkazu k úhradě faxem nebo em b) dát příkaz k uzavření této pozice s odesláním kopie tohoto návrhu Zúčtovacímu centru. 2. Pokud účastník do stanoveného termínu saldo dostatečné nenavýší, odešle Zúčtovací centrum Avízo nedostatečného salda. Od tohoto okamžiku je účastník v dlužnické pozici vůči Zúčtovacímu centru a je povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky. 3. Účastník burzovních obchodů, který není členem burzy, nemůže zadávat další pokyny k obchodu, pokud by velikost jím složené obchodní jistiny (Initial Margin) nedostačovala na krytí závazků způsobených další burzovní transakcí Denní zúčtování otevřených pozic 1. Pokud se komitent nedohodne s komisionářem prokazatelně jinak, má komitent povinnost složit nejpozději 48 hodin před začátkem burzovního shromáždění obchodní jistinu (Initial Margin) na účet u Zúčtovacího centra, které provádí denní zúčtování otevřených pozic účastníků. Propočte všechny otevřené pozice účastníka na koupi a prodej novým kurzem, platným po ukončení burzovního shromáždění. Rozdílem vzniklým ze zaúčtování pozic je kreditován nebo debetován účet účastníka. 2. Pokud saldo ke krytí otevřených pozic nepostačuje a klesne na hodnotu definovanou jako Margin Call, odešle Zúčtovací centrum Avízo nedostatečného salda a účastník, který je členem burzy je povinen: a) převést potřebnou částku do 2 dnů po avízovaní nedostatečného salda na účet u Zúčtovacího centra. Pokud účastník využije k převodu stejný bankovní ústav jako má zúčtovací centrum, stačí v den převodu částky informovat Zúčtovací centrum telefonicky. V případě převodu z jiného bankovního ústavu informuje účastník Zúčtovací centrum odesláním kopie příkazu k úhradě faxem nebo em. Nebo b) dát příkaz k uzavření této pozice s odesláním kopie tohoto návrhu Zúčtovacímu centru. c) Od okamžiku avízovaní nedostatečného salda do doby uhrazení závazku nebo uzavření pozice je účastník v dlužnické pozici vůči Zúčtovacímu centru a je povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky. 3. Pokud saldo ke krytí otevřených pozic nepostačuje a klesne na hodnotu definovanou jako Margin Call, odešle Zúčtovací centrum Avízo nedostatečného salda a účastník, který není členem burzy, je povinen: a) převést potřebnou částku do 1 dne po uzavření burzovního obchodu na účet u Zúčtovacího centra. Pokud účastníci využijí k převodu stejný bankovní ústav jako má zúčtovací centrum, stačí v den převodu částky informovat Zúčtovací centrum telefonicky. V případě převodu z jiného bankovního ústavu informují účastníci Zúčtovací centrum odesláním kopie příkazu k úhradě faxem nebo em. Nebo b) dát příkaz k uzavření této pozice s odesláním kopie tohoto návrhu Zúčtovacímu centru. c) Od okamžiku avízovaní nedostatečného salda do doby uhrazení závazku nebo uzavření pozice je účastník v dlužnické pozici vůči Zúčtovacímu centru a je povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky

30 4. Pokud účastník uzavřeného obchodu do výše stanoveného termínu saldo dostatečné nenavýší, odešle mu Zúčtovací centrum Avízo nedostatečného vkladu. Pokud saldo (vklad) účastníka klesne na hodnotu definovanou jako Margin Close, je Zúčtovací centrum povinné postupně uzavírat otevřené pozice účastníka, dokud saldo ke krytí otevřených pozic nepřevýší hodnotu Margin Close. Zúčtovací centrum je povinno uzavírat pozice účastníka prostřednictvím KBŘ za ceny co nejlépe. 5. Aktuální hodnoty Margin Call a Margin Close lze nalézt na internetových stránkách burzy: Disponibilní saldo 1. Disponibilní saldo je kladný zůstatek na účtu účastníka po zaúčtování závěrky obchodního dne. 2. Disponibilní saldo může účastník využít ke krytí dalších obchodů nebo je převést na svůj bankovní účet. 3. Pokud má účastník na svém účtu disponibilní saldo, je oprávněn kdykoliv požádat o jeho vrácení předložením Požadavku na uvolnění disponibilního salda. Pokud je požadavek oprávněný, je disponibilní saldo do 5 pracovních dnů po obdržení požadavku převedeno na účet účastníka. Pokud je požadavek neoprávněný, odesílá Zúčtovací centrum Avízo nedostatečného salda. Saldo se odesílá pouze na vlastní účty účastníků Vypořádání přímého termínového obchodu protiobchodem 1. Pokud je k uzavřenému termínovanému obchodu uzavřen protiobchod, Zúčtovací centrum provádí zaúčtování cen dodávek prvního obchodu korigovaného o kurzy ze zaúčtování otevřených pozic a ceny protiobchodu. Cenovým rozdílem vzniklým ze zaúčtování je kreditován nebo debetován účet účastníka. 2. Pokud saldo ke krytí cenového rozdílu nepostačuje, je účastník povinen: a) převést potřebnou částku do 2 dnů po uzavření burzovního obchodu na účet u Zúčtovacího centra. Pokud účastníci využijí k převodu stejný bankovní ústav jako má zúčtovací centrum, stačí v den převodu částky informovat Zúčtovací centrum telefonicky. V případě převodu z jiného bankovního ústavu informují účastníci Zúčtovací centrum odesláním kopie příkazu k úhradě faxem nebo em) nebo b) dát příkaz k uzavření této pozice s odesláním kopie tohoto návrhu Zúčtovacímu centru. 3. Pokud účastníci do stanoveného termínu saldo dostatečné nenavýší, odešle Zúčtovací centrum Avízo nedostatečného salda. Od tohoto okamžiku je účastník v dlužnické pozici vůči Zúčtovacímu centru a je povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky Krytí závazků z uzavřených dodávkových termínových obchodů 1. Závazky vzniklé z uzavřených dodávkových termínových obchodů musí krýt kupující i prodávající složením povinného minimálního vkladu ( Initial Margin ) na svůj účet u Zúčtovacího centra, nemají-li prokazatelně dohodnuto jinak. 2. Minimální vklad skládá kupující i prodávající ve výši dané rozhodnutím burzovní komory. Výše minimálního vkladu je vyvěšena na webových stránkách burzy

31 5.4. Garance dodání zboží 1. Každý člen burzy garantuje závazky z obchodů uzavřených jeho jménem na Komoditní burze Říčany za těchto podmínek: a) komodita musí být opatřena certifikací kvality materiálu vystavenou buď členem burzy, výrobcem nebo nezávislým zkušebním ústavem, který byl schválen burzou, b) oba účastníci burzovního obchodu (tj. kupující i prodávající) musí mít na svých účtech u Zúčtovacího centra složenou obchodní jistinu (Initial Margin) ve výši stanovené burzou, nemají-li prokazatelně dohodnuto jinak

32 6. Poplatkový řád 6.1. Základní ustanovení 1. Účastníci burzovního obchodu, jsou povinny hradit poplatky za služby, které pro ně burza provádí při uzavírání a vypořádávání burzovních obchodů či dalších souvisejících činností. Jednotlivé poplatky jsou upraveny v Poplatkovém řádu. Výše poplatků je stanovena sazebníkem poplatků burzy (dále jen Sazebník ). 2. Pokud o tom burzovní komora rozhodne, členové burzy a Správa státních hmotných rezerv mají nárok na nulové poplatky za burzovní obchody. 3. Sazebník schvaluje burzovní komora. Pokud je to nezbytné, schvaluje mezi zasedáními burzovní komory změnu Sazebníku generální sekretář burzy. Taková změna musí být odsouhlasena na nejbližším zasedání burzovní komory. 4. Pokud nejsou poplatky hrazeny přímo burze, vypořádání a správu poplatků provádí Zúčtovací centrum. 5. Pokud je účastník burzovního obchodu v prodlení s placením poplatků, může mu být do doby vyrovnání závazku pozastaveno obchodování na burze. O pozastavení rozhoduje generální sekretář burzy. Dlužné poplatky budou vymáhány právní cestou. 6. Závazek uhradit poplatky za uzavřený burzovní obchod a služby burzovního dohodce vzniká účastníkovi dnem uzavření burzovního obchodu. Zúčtovací centrum inkasuje poplatky z účtu účastníka vedeného u Zúčtovacího centra. 7. Účastníci jsou o zaplacených poplatcích informováni Zúčtovacím centrem formou měsíčních výpisů, které jim jsou zasílány em nebo na vyžádání poštou. 8. Pokud účastník neuhradil zápisné nebo členský příspěvek, má burza právo inkasovat svou pohledávku vůči účastníkovi z prostředků složených na jeho účtu. 9. Poplatky lze hradit i přímo na účet burzy. Burza vystavuje Zúčtovacímu centru doklad o úhradě mimo Zúčtovací centrum. 10. Poplatky jsou hrazeny v měně CZK nebo EUR, není-li stanoveno burzovní komorou jinak Podrobná ustanovení o úhradě poplatků Zápisné, roční členský příspěvek a členský provozní příspěvek 1. Zápisné je poplatek za přijetí za člena burzy. Členství na burze vzniká až uhrazením zápisného. 2. Každý člen burzy je povinen platit roční členský příspěvek. 3. Burzovní komora může rozhodnout o placení členského provozního příspěvku a jeho výši Poplatky za uzavření burzovního obchodu 1. Poplatky za uzavření obchodů hradí účastníci burzovního obchodu - kupující i prodávající ve výši dle Sazebníku a postupem stanoveným Pravidly. 2. V případě, že se účastník a burzovní nebo soukromý dohodce dohodnou, může za účastníka uhradit poplatek za uzavření burzovního obchodu dohodce. Dohodce je v takovém případě oprávněn přijímat od účastníků zálohu na poplatky za uzavření burzovních obchodů. 3. Poplatky za uzavření mimoburzovního obchodu hradí účastníci pouze v případě, že účastníci mimoburzovního obchodu se písemně podrobí Statutu a Pravidlům, nebo je-li mimoburzovní obchod uzavřen prostřednictvím dohodců. 4. Zúčtovací centrum inkasuje poplatky z uzavření burzovního obchodu převodem poplatků z účtu účastníka na účet Zúčtovacího centra. Účastník je povinen udržovat své saldo v potřebné výši tak, aby vedle jiných závazků vyplývajících z uzavřených burzovních obchodů, krylo i poplatky za uzavřené obchody

33 5. Účastník může také složit do pokladny obchodního místa zálohu na poplatky ve výši, která kryje poplatky za návrhy, které hodlá obchodovat na daném burzovním shromáždění. 6. Pokud burzovní obchody neuzavře ve výši kryté zálohou, lze vyžádat nepoužitou zálohu na úhradu poplatků v pokladně obchodního místa po ukončení komoditního kola. Pokud tak účastník neučiní, lze ji vyžádat u Zúčtovacího centra odesláním formuláře Požadavek na uvolnění disponibilního salda Poplatky burzovnímu dohodci (dohodné) 1. Účastníci burzovních obchodů, za které uzavírá burzovní obchody burzovní dohodce, jsou povinni jim uhradit dohodné. 2. Výše dohodného burzovnímu dohodci za uzavření burzovního nebo mimoburzovního obchodu je upraveno v Sazebníku. 3. Zúčtovací centrum inkasuje ihned po uzavření burzovního obchodu poplatek za uzavření obchodu z účtu účastníka u Zúčtovacího centra na vlastní účet Zúčtovacího centra. Účastník je povinen udržovat své saldo v potřebné výši tak, aby vedle jiných závazků vyplývajících z uzavřených burzovních obchodů, krylo i poplatky za služby burzovního dohodce. 4. Burza převádí burzovnímu dohodci poplatky ve výši stanovené Sazebníkem. 5. Sazebník obsahuje též výši kauce, kterou je burzovního dohodce povinen složit na účet Zúčtovacího centra ke krytí případných škod způsobených dohodcem účastníkovi burzovního obchodu Poplatky soukromých dohodců a burzovních členů 1. Pokud o tom burzovní komora rozhodne, soukromý dohodci a členové burzy platí poplatky za uzavřené burzovní nebo mimoburzovní obchody či jiné zpoplatněné služby podle Poplatkového řádu ve výši stanovené Sazebníkem. 2. Zálohu na poplatky skládá soukromý dohodce na svůj účet u zúčtovacího centra. 3. Pokud není záloha složena, není soukromý dohodce oprávněn obchodovat ani využívat dalších služeb burzy. 4. Pokud tento dohodce neuzavře burzovní nebo mimoburzovní obchody ve výši kryté zálohou, lze nepoužitou část zálohy po odečtení poplatků vyžádat u Zúčtovacího centra odesláním formuláře Požadavek na uvolnění disponibilního salda. 5. Sazebník obsahuje též výši kauce, kterou je dohodce povinen složit na účet Zúčtovacího centra ke krytí případných škod způsobených dohodcem účastníkovi burzovního obchodu Poplatek za podání žádosti o členství na burze 1. Poplatek za podání žádosti o členství na burze hradí žadatel před podáním žádosti o členství na burze. Doklad o zaplacení poplatku je součástí žádosti o přijetí za člena burzy. 2. O tento poplatek se sníží poplatek za přijetí člena burzy v případě schválení žádosti o členství. V případě nepřijetí za člena burzy se poplatek nevrací Poplatek za udělení osvědčení k obchodování na burze 1. Poplatek za udělení osvědčení hradí každá osoba oprávněná k přímému uzavírání burzovních obchodů, která obdržela osvědčení na účet burzy, bezhotovostní úhradou podle výše stanovené v Sazebníku. 2. Člen burzy, který obchoduje prostřednictvím makléřů, platí poplatek za makléře podle Sazebníku Poplatky za informace Burza vybírá poplatky za informace ve výši stanovené v Sazebníku

34 Poplatky za služby Burza vybírá poplatky za další služby ve výši stanovené v Sazebníku Poplatky Zúčtovacímu centru 1. Burza hradí náklady na chod Zúčtovacího centra formou převodu části poplatků za služby burzy při uzavření burzovního obchodu. 2. Pokud burza po delší dobu neuzavírá burzovní obchody, může burzovní komora rozhodnout o jiném způsobu krytí nákladů na činnost Zúčtovacího centra

35 7. Burzovní kvalitativní standardy 7.1. Základní ustanovení Jakost zboží (komodit), které je předmětem burzovních obchodů, je stanovena v burzovních kvalitativních standardech. Burzovní kvalitativní standardy vydává a schvaluje burzovní komora. Burzovní kvalitativní standardy zcela odpovídají ČSN nebo závazným kvalitativním normám ISO nebo GOST Odchylky 1. Pokud to zvyklosti trhu s danou komoditou vyžadují, mohou se burzovní kvalitativní standardy od norem ČSN a norem ISO nebo GOST lišit. Odchylky schvaluje burzovní komora. 2. Pokud je jedním z účastníků burzovního obchodu Správa státních hmotných rezerv, platí kvalitativní standard odvozený od normy vydané příslušným orgánem státní správy. 3. Pokud to okolnosti vyžadují, schvaluje odchylky od burzovních kvalitativních standardů, v období mezi zasedáními burzovní komory, generální sekretář burzy. 4. Změna burzovních kvalitativních standardů je platná dnem vydání. 5. Pokud v období mezi uzavřením burzovního obchodu a jeho vypořádáním dojde ke změně burzovních kvalitativních standardů je burzovní obchod vypořádán podle burzovních kvalitativních standardů platných v době uzavření burzovního obchodu. 6. Jakostní znaky v burzovních kvalitativních standardech jsou závazné. Pokud se obchodovaná komodita v některém z jakostních znaků odchyluje, musí účastníci licitovat o těchto odchylkách, a tyto musí být zaznamenány v ostatních ujednáních závěrkového listu. 7. Pokud je v burzovních kvalitativních standardech uveden propočet slev, musí být při vypořádání burzovního obchodu sleva vypočtena podle propočtu uvedeného v burzovních kvalitativních standardech. 8. V případě, že je v burzovním kvalitativním standardu stanoven výpočet vypořádací ceny, musí být burzovní obchod vypořádán prostřednictvím vypořádací ceny. V ostatních případech se obchod vypořádává podle závěrkové ceny uvedené v závěrkovém listu. 9. Vypořádací cenu stanovuje burzovní komorou nebo příslušným státním orgánem schválený klasifikátor nebo organizace

36 8. Dohodci 8.1. Obecně Na burze mohou sjednávat burzovní obchody burzovní a soukromí dohodci Burzovní dohodce 1. Burzovní dohodce je zprostředkovatelem burzovních obchodů. Je jmenován a odvoláván burzovní komorou s předchozím souhlasem burzovního komisaře. Burzovní komora může burzovního dohodce nejmenovat. Na jmenování burzovním dohodcem KBŘ není právní nárok. 2. Výběr burzovních dohodců se provádí na základě konkurzu vyhlášeného burzovní komorou. Burzovním dohodcem může být jen fyzická osoba, která má bydliště na území ČR, která je starší 21 let a která je způsobilá k právním úkonům, pokud prokáže potřebnou odbornou způsobilost zkouškou složenou před komisí jmenovanou příslušným orgánem státní správy (dále jen zkouška burzovního dohodce ). 3. Zkouška burzovního dohodce se skládají ze stejných okruhů jako zkoušky pro makléře podle sekce Burzovní dohodci mohou vykonávat jinou výdělečnou činnost, která souvisí s obchodem, výrobou, zpracováním nebo užitím komodit, které jsou předmětem burzovních obchodů, pouze v případě, že k tomuto byl udělen souhlas příslušným orgánem státní správy a burzovní komorou. 5. Burzovní komora nebo příslušný orgán státní správy může udělený souhlas k provozování jiné výdělečné činnosti burzovních dohodců písemně odvolat. Důvod odvolání souhlasu musí být uveden v rozhodnutí o odvolání souhlasu. Burzovní dohodce je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost ukončit způsobem vyplývajícím z příslušných právních předpisů. 6. Burzovní dohodce, který vykonává jinou výdělečnou činnost, nemůže být členem burzovní komory a burzovních výborů, ani rozhodcem nebo jiným funkcionářem KBŘ. 7. Burzovním dohodcem přestává být ten: a) kdo písemně oznámil, že se vzdává činnosti burzovního dohodce, b) kdo byl odvolán burzovní komorou, c) komu byla činnost burzovního dohodce zakázána pravomocným rozhodnutím soudu. 8. Oznámení podle odstavce 7. a) musí být burzovní komoře doručeno nejméně tři měsíce před dnem ukončení činnosti. Činnost burzovního dohodce může být ukončena jen po splnění všech jeho závazků vůči KBŘ, a to vždy k poslednímu dni v příslušném měsíci Soukromý dohodce 1. Soukromý dohodce je zprostředkovatelem burzovních obchodů, který tuto činnost vykonává na základě živnostenského oprávnění. Je jmenován a odvoláván burzovní komorou. 2. Počet míst soukromých dohodců může být burzovní komorou omezen. 3. Soukromým dohodcem se může stát: a. právnická osoba, která k výkonu zprostředkování burzovních obchodů určí na základě úředně ověřené plné moci makléře. Makléř musí být starší 21 let, bezúhonný a způsobilý k právním úkonům a musí složit makléřskou zkoušku, b. fyzická osoba, která může zprostředkovávat burzovní obchody přímo sama (v takovém případě musí mít složenou makléřskou zkoušku) anebo může k výkonu zprostředkování burzovních obchodů určit na základě úředně ověřené plné moci své makléře

37 4. Zájemce o činnost soukromého dohodce musí podat žádost o získání oprávnění k činnosti dohodce, která musí obsahovat: a. obchodní firmu/jméno a příjmení, sídlo a IČ osoby, která žádost předkládá (dále jen žadatel ), b. živnostenské oprávnění k podnikatelské činnosti žadatele, c. doklad o bezúhonnosti, d. doklad o složení kauce, e. jména a příjmení, datum narození a bydliště makléřů, kteří budou v případě žadatele právnické osoby pověřeni výkonem činností dohodce, f. doklad o vykonání makléřské zkoušky pověřených makléřů; v případě, že žádost bude podávat fyzická osoba, která nebude činnost dohodce vykonávat prostřednictvím makléře, doklad této osoby o vykonání makléřské zkoušky. 5. Žádost je podávána v písemné formě a je adresována generálnímu sekretáři KBŘ. 6. O žádosti rozhoduje burzovní komora na základě podkladů od generálního sekretáře. 7. Burzovní komora rozhodne o žádosti do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena. Generální sekretář burzy je oprávněn od žadatele vyžádat chybějící a doplňující informace. V takovém případě lhůta pro rozhodnutí burzovní komory začíná běžet znovu dnem doručení vyžádaných informací. Pokud tak žadatel neučiní, považuje se žádost za zamítnutou. 8. Splní-li žadatel podmínky k výkonu činnosti soukromého dohodce, může s ním KBŘ prostřednictvím burzovní komory uzavřít smlouvu o výkonu činnosti soukromého dohodce na KBŘ. Ve smlouvě bude uvedeno datum jmenování, od kterého je žadatel oprávněn vykonávat činnost soukromého dohodce na KBŘ. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 9. K datu jmenování je soukromý dohodce zapsán do seznamu dohodců. 10. Na uzavření smlouvy o výkonu činnosti soukromého dohodce na KBŘ není právní nárok Seznam dohodců 1. KBŘ vede seznam burzovních a soukromých dohodců (dále též jen dohodci ). 2. Seznam je veden v elektronické podobě a obsahuje následující údaje: a) firmu/jméno a příjmení b) sídlo c) IČ/datum narození d) datum udělení oprávnění k výkonu činnosti dohodce e) jméno a příjmení makléře, je-li činnost dohodce vykonávána jeho prostřednictvím f) v případě, že burzovní dohodce vykonává jinou výdělečnou činnost, musí být v seznamu uveden úplný výčet těchto činností včetně postavení, v jakém výdělečnou činnost provozuje. 3. Seznam dohodců zveřejňuje generální sekretář KBŘ na webových stránkách burzy nebo jiným vhodným způsobem Činnost dohodců 1. Dohodci jsou povinni: a) zprostředkovávat burzovní obchody s těmi komoditami, které jim burzovní komora přidělila, a to na základě pokynů prodávajícího nebo kupujícího, b) vést obchodní knihu, do které chronologicky zaznamenávají obchody, které zprostředkovali, c) vydávat po uzavření obchodu zúčastněným stranám závěrkový list s uvedením dohodnutých podmínek obchodu. 2. Dohodci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o pokynech, příkazech, jednáních, smlouvách a údajích, jež se týkají burzovních obchodů, pokud je strany této povinnosti nezprostí, a jsou povinni zachovávat obchodní tajemství. 3. Dohodce nesmí zprostředkovávat burzovní obchod, má-li důvodné podezření, že účastník burzovního obchodu nepostupuje v souladu s právními předpisy nebo Pravidly, je v úpadku nebo je platebně neschopný

38 4. Dohodce je povinen zprostředkovávat burzovní obchody osobně, v souladu se Statutem a Pravidly. V případě své nepřítomnosti je povinen zajistit své zastupování jiným dohodcem. 5. Do obchodní knihy se zapisuje: a) druh obchodu, b) označení smluvních stran, c) datum a čas (na minuty) ujednání obchodu, d) předmět obchodu, e) podmínky obchodu, f) případně odmítnutí zprostředkování obchodu podle odst. 3, včetně uvedení důvodu odmítnutí. 6. Burzovní a soukromý dohodce je povinen předložit obchodní knihu a dispozice účastníka burzovního obchodu na požádání generálnímu sekretáři burzy nebo burzovnímu komisaři. 7. Číslo zápisu v obchodní knize přepisuje dohodce do návrhu kupní smlouvy. 8. Ve své evidenci je dohodce povinen archivovat návrhy kupních smluv s dispozicí, udělené plné moci, mandátní smlouvy, vydané závěrkové listy či jiné podklady k burzovním obchodům Obchodování dohodců na vlastní účet 1. Dohodce může v rámci své působnosti uzavírat burzovní obchody rovněž vlastním jménem a na vlastní účet, ale pouze s komoditami, které mu přidělila burzovní komora. 2. Burzovní dohodce nesmí upřednostnit své zájmy před zájmy účastníků burzovních obchodů. 3. Burzovní dohodce je povinen vždy přednostně uspokojit pokyn svého klienta a nesmí obchodovat na vlastní účet se znalostí klientské objednávky (front running) Odpovědnost a garance dohodců 1. Dohodci jsou odpovědni za řádný výkon své činnosti. 2. Dohodci jsou povinni vykonávat svou činnost s odbornou péčí ve prospěch účastníků burzovních obchodů. 3. Každý dohodce je povinen složit kauci ke krytí škod vzniklých účastníkům burzovních obchodů výkonem jeho činnosti. 4. Kauce se skládá na účet Zúčtovacího centra. 5. Výše kauce je upravena v Sazebníku. 6. O použití kauce v případě vzniku škody činností dohodce rozhoduje burzovní komora. 7. V případě použití kauce ke krytí škody vzniklé činností dohodce musí být kauce dohodcem bez zbytečného odkladu doplněna na původní výši. 8. Nevyčerpaná část kauce se dohodcům vrací neprodleně po ukončení činnosti dohodce na KBŘ Odměna dohodců a dozor nad činností dohodců 1. Dohodce má právo na odměnu (dále jen Dohodné ) za zprostředkování obchodu, jakmile obchod zprostředkoval. 2. Pokud je uzavření obchodu vázáno na smluvní podmínky, má dohodce nárok na Dohodné až po jejich splnění. Bude-li splnění podmínek zmařeno dohodcem, právo na Dohodné zaniká. 3. Výši Dohodného u burzovních dohodců určuje burzovní komora se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Nebylo-li dohodnuto jinak, platí Dohodné účastníci obchodu rovným dílem. 4. Výše Dohodného u soukromých dohodců se určuje dohodou mezi soukromým dohodcem a účastníky burzovního obchodu. 5. Způsob hrazení Dohodného a jeho zúčtování v rámci vypořádání burzovního obchodu stanoví Pravidla. 6. Dozor nad činností dohodců vykonává burzovní komora a burzovní komisař. 7. Poruší-li dohodce své povinnosti nebo nemůže-li po dobu delší než tři měsíce tyto povinnosti vykonávat, může jej burzovní komora se souhlasem nebo na návrh burzovního komisaře odvolat. Důvodem k odvolání dohodce dle tohoto odstavce může být:

39 a) uvalení vazby na dohodce - fyzickou osobu, b) burzovní obchod zprostředkovávaný dohodcem neprobíhá v souladu s právními nebo burzovními předpisy anebo s hlediskem uvedeným v 6 odst. 2 písm. b) Zákona, tzn., že burzovní obchod by mohl ohrozit trh základních surovin, s nimiž má být na KBŘ obchodováno, c) činnost dohodce není v souladu s právními předpisy nebo Pravidly. 8. Porušuje-li dohodce závažným způsobem nebo opakovaně své povinnosti, burzovní komora jej na návrh burzovního komisaře nebo i bez tohoto návrhu odvolá. V tomto případě nemůže být tento dohodce po dobu tří let znovu jmenován dohodcem na KBŘ. 9. Důvodem k odvolání dohodce dle tohoto odstavce je: a) porušení povinnosti dohodce závažným způsobem - taková jednání, která se týkají základních principů obchodování na KBŘ a která především směřují k získání neoprávněných výhod nebo k poškození třetích osob popř. samotné KBŘ, b) opakované porušení povinností - je jedno, zda dohodce poruší stejnou nebo různé povinnosti, a nezáleží ani na závažnosti protiprávního jednání. 10. Burzovní komora musí v písemném rozhodnutí o odvolání uvést důvod odvolání dohodce Kontrola činnosti dohodců 1. Činnost dohodců může být orgány KBŘ kontrolována. Výsledky kontrol jsou předkládány burzovní komoře, která v případě porušení pravidel KBŘ přijme sankční či jiná vhodná opatření. 2. KBŘ je oprávněna vyžádat si vysvětlení ke všem úkonům burzovního dohodce v souvislosti s výkonem jeho činnosti na KBŘ

40 9. Makléři a makléřské zkoušky 9.1. Zmocněnci 1. Zmocněncem podle těchto Burzovních pravidel se rozumí makléř. Makléřem může být pouze fyzická osoba splňující podmínky stanovené Zákonem, Statutem Pravidly. 2. Makléř musí být zaevidován v Registračním centru burzy. K evidenci je povinen předložit úředně ověřenou plnou moc opravňující ho uzavírat burzovní obchody jménem osoby oprávněné k burzovním obchodům přímo nebo zprostředkovávat burzovní obchody jménem soukromého dohodce. 3. Každý makléř je oprávněn při burzovním shromáždění používat jednoho pomocníka. Pomocník makléře nemá právo uzavírat, ani zprostředkovávat burzovní obchody. 4. Před evidencí v Registračním centru burzy musí každý makléř složit zkoušku makléře KBŘ a obdržet od burzy osvědčení nestanoví-li Statut jinak. 5. Součástí žádosti o evidenci je plná moc dle odst. 2. těchto Burzovních pravidel a dále výpis z rejstříku trestů makléře ne starší 3 měsíců. 6. Makléř je v zaměstnaneckém, případně jiném smluvním vztahu, pouze s jediným členem burzy oprávněným uzavírat obchody nebo s jediným dohodcem. 7. Při zkoušce makléře musí makléř prokázat odbornou způsobilost jednak v burzovní problematice a jednak v komoditách, na které je zaměřen. 8. Průběh konání makléřské zkoušky upravují tato pravidla. Zkušební komise je jmenována burzovní komorou a je oprávněna určovat postupy související s výkonem zkoušek makléřů, které v pravidlech nejsou podrobně popsány. 9. Nikdo jiný než makléř nesmí zadávat objednávky, přihlášky aukcí, vyvolávací ceny a příhozy do burzovního obchodně informačního systému. Každý makléř má v průběhu burzovního shromáždění přístup pouze k jím zadaným informacím a k relevantním informacím týkajícím se osoby, kterou při obchodování zastupuje. 10. Není-li činnost makléře v souladu s právními předpisy nebo pravidly, bude tento podroben disciplinárnímu řízení. Zároveň bude podroben disciplinárnímu řízení i člen burzy, který tohoto makléře zmocnil. 11. Makléř musí respektovat etické postupy makléře KBŘ Pravidla pro složení makléřské zkoušky Obsah makléřské zkoušky 1. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí uchazečů z následujících oblastí: a. otázky z oblasti obchodovaných komodit na KBŘ b. otázky z oblasti legislativy (zejména zák. o komoditních burzách a související zákony, INCOTERMS), Pravidel, Statutu a z principů obchodování s komoditami c. otázky z oblasti všeobecného ekonomického přehledu se zřetelem na burzovní obchodování s komoditami 2. Podrobný seznam okruhů a předpisů, ze kterých bude uchazeč zkoušen, je zveřejněn na webových stránkách burzy. 3. Ke zkoušce se muže přihlásit pouze bezúhonná osoba starší 21 let způsobilá k právním úkonům, která má úplné střední vzdělání (dále jen uchazeč )

41 Náležitosti přihlášky 1. Uchazeč o zkoušku musí podat přihlášku adresovanou KBŘ k rukám generálního sekretáře a zaplatit poplatek dle Ceníku. 2. Přihláška ke zkoušce se podává na předepsaném formuláři, jehož vzor je zveřejněn na webových stránkách burzy. 3. Termíny uzávěrky přihlášek, termíny a místo konání zkoušek vyhlašuje Komora nejméně ve lhůtě 30 dnů před zkušebním termínem na webových stránkách burzy. Tato lhůta nemusí být dodržena, pokud s tím žadatelé projeví souhlas Účast na zkoušce 1. Zkouška se provádí před zkušební komisí (dále jen komise ). Komise se skládá ze všech členů Přípravného výboru KBŘ. 2. K vykonání zkoušky pozve komise každého uchazeče, který podal v řádném termínu a na předepsaném formuláři přihlášku a splnil všechny stanovené náležitosti. 3. Uchazeč, který se z vážných důvodů nemůže dostavit ke zkoušce ve stanoveném termínu a požádá o jeho změnu nejméně pět pracovních dnů před konáním zkoušky, se může dostavit ke zkoušce v náhradním termínu. V takovém případě se částka znovu neplatí. 4. Uchazeč, který se ke zkoušce z vážných důvodů nedostaví a řádně svoji neúčast omluví a požádá o vrácení částky, se tato částka vrátí po odečtení již vynaložených nákladů na organizaci zkoušky. 5. Uchazeč, který se ke zkoušce nedostaví a řádně se neomluví, nemá nárok na vykonání zkoušky v náhradním termínu, ani na vrácení částky. Podá-li uchazeč novou přihlášku, je povinen částku znovu uhradit. 6. Po celou dobu trvání zkoušky musí být v místnosti konání zkoušky přítomen alespoň jeden člen komise Průběh zkoušky 1. Zkouška má formu písemného testu (dále jen test ), který obsahuje 80 otázek a trvá nejdéle dvě hodiny. Test obsahuje tyto okruhy otázek: a. otázky z oblasti obchodovaných komodit na KBŘ b. otázky z oblasti legislativy (zejména zák. o komoditních burzách a související zákony, INCOTERMS), Pravidel, Statutu a z principů obchodování s komoditami c. otázky z oblasti všeobecného ekonomického přehledu se zřetelem na burzovní obchodování s komoditami 2. Dosáhne-li uchazeč v písemném testu bodů, položí mu Komise ještě doplňující otázky, na základě kterých Komise rozhodne o tom, zda uchazeč prospěl či nikoli. 3. Otázky do testu připravuje komise. Členové komise a ostatní osoby přicházející s otázkami do styku jsou povinni držet je v tajnosti. 4. Žádnému z uchazečů není dovoleno pořizovat opisy nebo výpisy z testu. Všechny výtisky testu musí být očíslovány a každá ztráta výtisku nebo jeho části musí být okamžitě ohlášena přítomnému členu komise. 5. Při vstupu do místnosti, v níž se koná zkouška, je uchazeč povinen prokázat přítomnému členu komise svou totožnost. 6. Členové komise přítomní u zkoušky mají právo vyloučit ze zkoušky uchazeče, kteří v průběhu zkoušky využívali cizí pomoci, používali pomocné materiály nepovolené komisí, pomáhali jiným účastníkům zkoušky, pořizovali opisy nebo výpisy z testu nebo jinak rušili průběh zkoušky. 7. Částka se v takovém případě nevrací

42 Přítomnost u zkoušky 1. Zkouška je neveřejná. 2. Kromě uchazečů a členů komise se zkoušky mohou účastnit též osoby, které pověří předseda komise výkonem administrativních činností Vyhodnocení zkoušky 1. Každou otázku testu hodnotí komise takto: a) správná odpověď 1 bod b) nezodpovězená nebo nesprávně zodpovězená otázka 0 bodu 2. Hodnotí se pouze odpovědi uvedené uchazečem na formuláři připojeném k testu. 3. Hodnocení zkoušky bude probíhat takto: a) bodů uchazeč prospěl b) bodů uchazeči budou Komisí položeny doplňující otázky, na základě kterých Komise rozhodne o tom, zda uchazeč prospěl či nikoli c) 0 65 bodů uchazeč neprospěl Protokol o zkoušce 1. O průběhu zkoušky vyhotoví komise protokol, ve kterém je nutno uvést: a) jméno předsedy a členů komise b) datum a místo konání zkoušky c) důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky 2. Nedílnou součástí protokolu je seznam uchazečů včetně jejich hodnocení. Protokol podepíší všichni členové komise, kteří dohlíželi na průběh zkoušky. 3. Komise je povinna vyhotovit protokol do pěti pracovních dnů od vykonání zkoušky. Komise předá protokol Komoře. 4. Protokol je archivován KBP po dobu tří let ode dne vyhotovení. 5. Uchazečům, kteří úspěšně vykonali zkoušku, vydá komise osvědčení o vykonání zkoušky. Osvědčení je dokladem o složení zkoušky. Na osvědčení je uvedeno jeho pořadové číslo, údaje obsahu zkoušky a výsledek zkoušky. Osvědčení podepisuje předseda burzovní komory Odvolání Uchazeč může do deseti dnů od vyhlášení výsledku zkoušky požádat Komoru o přezkoumání výsledku zkoušky. Komora písemně oznámí uchazeči výsledek přezkoumání do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti

43 10. Elektronické komunikace Základní ustanovení 1. Elektronickou komunikací je míněn přenos jakýchkoliv dat při využití výpočetní techniky vzájemně propojené lokální či veřejnou počítačovou sítí (internet). 2. Na burze lze uskutečňovat nezabezpečenou elektronickou komunikaci a bezpečnou komunikaci z autorizované ové adresy. Nezabezpečená elektronická komunikace slouží výhradně k přenosu veřejně přístupných informací a informací nemajících vliv na vývoj kurzu obchodovaných komodit. Přenos všech ostatních informací musí být prováděn bezpečnou elektronickou komunikací z autorizované ové adresy Autorizovaná ová adresa účastníka 1. Účastník může s burzou či Zúčtovacím centrem komunikovat také prostřednictvím autorizované ové adresy. 2. Všechny zprávy, návrhy či jiné dokumenty obdržené z této adresy bude burza považovat za autorizované či podepsané osobou oprávněnou za účastníka jednat a zavazovat jej. 3. Pokud chce účastník s burzou či Zúčtovacím centrem takto komunikovat, uvede autorizovanou adresu v registračním listu. 4. Burza ani Zúčtovací centrum nezodpovídá ze škody vzniklé účastníkovi zneužitím autorizované ové adresy, pozměněním zpráv na cestě zprávy či nedoručením zpráv chybou správce serveru účastníka, burzy nebo Zúčtovacího centra Autorizovaná ová adresa burzy 1. Autorizovaná ová adresa burzy je 2. Všechny zprávy, návrhy či jiné dokumenty obdržené z této adresy může účastník považovat za autorizované či podepsané osobou oprávněnou za burzu jednat

44 11. Závěrečná ustanovení Související pravidla, výklad, řešení sporů 1. Součástí burzovních pravidel jsou i následující navazující pravidla. a) Burzovní kvalitativní standardy, b) Sazebník, c) Pravidla INCOTERMS Právně závazné jsou výše uvedené dokumenty, které jsou k dispozici sekretariátu nebo v obchodních místech burzy. Burza nenese zodpovědnost za kopie pořízené z webových stránek burzy nebo jiným způsobem. 2. Zařazením do evidence osob oprávněných k burzovním obchodům, evidence osob oprávněných k účasti na burzovních shromážděních, registrací osob oprávněných k účasti na burzovním shromáždění, registrací návrhů a uzavřením burzovního obchodu přistupují osoby oprávněné k účasti na Shromáždění k Pravidlům a ke Statutu, výslovně se jim podřizují a zavazují se jimi řídit. 3. V ostatním platí ustanovení zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a Statutu, jakož i ustanovení obchodního zákoníku. Ten platí za dohodnutý ve smyslu 262 odst. 1 obchodního zákoníku. 4. Pokud není útvar nebo funkce na burze dosud zřízen, přebírá jeho úlohu osoba pověřená burzovní komorou, není-li taková osoba, tak předseda burzovní komory. 5. Pokud je účastníkem burzovních obchodů cizí státní příslušník nebo osoba, která nemá sídlo v České republice, dává vyplněním registračního listu svůj souhlas s řešením sporů před obecnými soudy České republiky, dle právního řádu České republiky. 6. Tato pravidla byla schválena burzovní komorou v souladu s čl. 29 Statutu KBŘ Účinnost Tato Burzovní pravidla byla schválena na zasedání burzovní komory KBŘ konané dne a nabývají účinnosti dnem

Burzovní pravidla část II. PRAVIDLA ČLENSTVÍ

Burzovní pravidla část II. PRAVIDLA ČLENSTVÍ Burzovní pravidla část II.. PRAVIDLA ČLENSTVÍ Strana 1 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy Tato část burzovních pravidel upravuje podmínky členství na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Pavel Štorkán předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno Instituce zřizovaná podle speciálního zákona 229/1992 Sb. o komoditních burzách (v platném znění); Státní dozor vůči burze vykonává

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo:

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smluvní strany: 1. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) Olšanská 54/3, 130 00, Praha 3 IČ: 25677675 bankovní spojení: KB Praha 1; číslo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce Vyhlášení výběrového řízení na prodej nehmotného majetku z majetkové podstaty dlužníka KLASSA plus s.r.o., IČ: 62364111, K Rybníčkům 332, Otice, PSČ 747 81 I. 1. Ing. Libor Pavlíček (dále jen Insolvenční

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže definovaný význam, pokud z kontextu

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 PROCES SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚČTOVACÍCH ÚDAJŮ A VÝPOČTU CEN 2 3 POSTUP VYÚČTOVÁNÍ 2 4 SPORY TÝKAJÍCÍ SE VYÚČTOVÁNÍ 4 5 PLACENÍ 5 1 Úvod

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGISTRÁTORY V platnosti od 1.1.2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2. doménových

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více