Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01144/08-06

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01144/08-06"

Transkript

1 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01144/08-06 Adresa: 1. máje 59, Úštěk Identifikátor: IČ: Místo inspekce: 1. máje 59, Úštěk Termín inspekce: červen 2008 Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace Předmět inspekční činnosti: Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu základní školy praktické s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním podle 174 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného Základní školou praktickou, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace, podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona ve znění pozdějších předpisů. I. Základní údaje Inspekční zjištění: Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením, současně integruje tři žáky s těžším mentálním postižením. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj se sídlem na Velké Hradební 48 v Ústí nad Labem. Kapacita školy je 50 žáků, v době konání inspekce se ve čtyřech třídách (I. třída 1., 2. a 3. ročník ZŠ praktické + 3. ročník ZŠ speciální, II. třída 5. a 6. ročník ZŠ praktické + 6. roč. ZŠ speciální, III. třída 7. roč. ZŠ praktické + 7. roč. ZŠ speciální, IV. třída - 4. a 8. roč. ZŠ praktické, vletošním školním roce škola nemá žáky 9. ročníku) vzdělávalo 33 žáků. Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: základní škola, školní družina a školní klub. Žáci 1. a 6. ročníku jsou od vzděláváni podle školního vzdělávacího programu, žáci ostatních ročníků jsou vyučováni podle vzdělávacího programu Zvláštní škola čj / a žáci s těžším mentálním postižením, které škola integruje do běžných tříd základní školy praktické jsou vyučováni podle Vzdělávacího programu pro pomocnou školu a přípravný stupeň pomocné školy čj / Za uplynulé tři školní roky došlo ve škole k těmto významným změnám:

2 Do starobního důchodu odešly dvě odborně kvalifikované učitelky, zároveň nastoupila též odborně kvalifikovaná učitelka nová absolventka pedagogické fakulty a došlo ke snížení počtu žáků (o jednu třídu). Škola zkvalitnila vybavení v oblasti výpočetní techniky (dovybavení počítačové učebny, ve třech učebnách byly zřízeny počítačové koutky a dokoupeny výukové programy na PC), dvě učebny a školní družina byly vybaveny novým žákovským nábytkem. Byly vymalovány vnitřní prostory školy, zrekonstruováno sociální zařízení a osvětlení (v jedné učebně) a vytvořena keramická dílna. V roce 2007 byly zakoupeny rehabilitační pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky. Podle potřeby a finančních možnosti jsou dokupovány další učební pomůcky. Škola je zapojena v rámci EU do projektu s názvem Klíčové kompetence pro zodpovědný život v místě a přenositelnost kulturního bohatství. II. Ekonomické údaje Přehled prostředků přidělených škole ze státního rozpočtu a vývoj rozpočtu školy za uplynulé tři roky udává níže uvedená tabulka. Škola obdržela neinvestiční prostředky v rámci SIPVZ. Přesto, že se rozpočet školy snížil, finanční prostředky na DVPP umožňují účast na vzdělávání pedagogů v rámci vzdělávacích akcí na podporu ŠVP. Rizikem pro naplňování ŠVP je snížení přímých ONIV na učebnice a učební pomůcky. Tabulka čerpání finančních prostředků státního rozpočtu (v Kč) Poskytnutá dotace na přímé náklady na vzdělávání (Rozpočet NIV) Použitá dotace na přímé náklady na vzdělávání (Rozpočet NIV) z toho: platy OPPP odvody ONIV přímé v tom: DVPP učebnice a učební pomůcky

3 III. Hodnocení školy Školní vzdělávací program (dále ŠVP) s motivačním názvem Škola pro život je kvalitně zpracován podle požadavků školského zákona a současně podle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ŠVP v potřebné míře zohledňuje podmínky a možnosti školy. Celkové pojetí ŠVP respektuje specifika vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Z hospitační činnosti vyplývá, že rizika jsou v organizaci vzdělávání, neboť ve všech třídách jsou vzděláváni žáci několika ročníků (např. I. třída 1., 2., 3. ročník základní školy praktické a 3. ročník základní školy speciální) a v rozvoji některých klíčových kompetencí (zejména komunikativní a k řešení problému). Na tvorbě ŠVP se aktivně podíleli všichni pedagogové, zároveň se s ním všichni ztotožňují. Školská rada se na svém jednání v září 2007 souhlasně vyjádřila ke ŠVP a jeho následnému uskutečňování. ŠVP je vyvěšen na nástěnce ve vestibulu školy. Strategie školy je jasná a srozumitelná, vychází z Dlouhodobého záměru školy na období Tento dokument nastavuje priority vedoucí ke zlepšení průběhu a výsledků vzdělávání a k naplňování školního vzdělávacího programu. Cíle stanovené v koncepčním záměru jsou v souladu s reálnými podmínkami školy a požadavky společnosti voblasti vzdělávání, důraz je kladen na rozvoj všech potřebných kompetencí tak, aby se žáci plnohodnotně zařadili do společnosti a v budoucnu i do pracovního procesu, byli schopni komunikace a souvislého logického vyjadřování vlastních názorů slušnou formou tolerance. Z hospitační činnosti vyplývá, že cíle stanovené v dlouhodobém záměru školy jsou v praxi většinou realizovány. Koncepce rozvoje školy navazuje na dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Ústeckého kraje. Je vytvořena účinná zpětná vazba, protože ředitel školy pravidelně vyhodnocuje dosažený stav a na základě analýzy stanovuje konkrétní cíle pro na následující školní rok (střednědobé plánování). Koncepční záměry rozvoje školy jsou projednávány na pedagogických radách. Zaměstnanci mají právo se vyjádřit k plánu a zároveň mohou podávat návrhy k doplnění koncepce. Ředitel školy náměty zapracovává do plánu práce školy na příslušný školní rok. Školská rada se na koncepčních záměrech rozvoje školy nepodílí. Ředitel školy o strategických záměrech rozvoje školy pravidelně informuje školskou radu, zřizovatele a městské zastupitelstvo. Škola se při své činnosti řídí základními vnitřními směrnicemi a předpisy, které tvoří součásti Organizačního řádu školy. Tento inovovaný dokument (platí od ) uvádí kromě organizační struktury řízení i formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy. Rozdělení kompetencí a odpovědností vřízení kvality je funkční a umožňuje realizaci ŠVP. Ředitel školy dostatečně využívá podnětů pedagogické rady ke vzdělávací činnosti školy, v rámci podpory realizace ŠVP vytváří pedagogům podmínky pro jejich profesní rozvoj. Na základě zápisů z pedagogických rad a předloženého výčtu uskutečněných vzdělávacích akcí vyplývá, že učitelé se zúčastňují vzdělávacích akcí pravidelně, dle finančních a organizačních možností školy. Vnitřní i vnější informační systém je funkční, obousměrný a podporuje realizaci ŠVP. Vnitřní informační systém je zajištěn prostřednictvím konání pedagogických rad a pravidelných organizačních porad. Důležité informace dlouhodobého charakteru jsou zveřejňovány na nástěnce ve sborovně školy. Zákonní zástupci získávají potřebné informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím sdělení v žákovských knížkách, písemnou formou, na třídní schůzce konané na začátku školního roku a individuálně (každý učitel má vyhrazeny konzultační hodiny). Rodiče mají možnost se vyjadřovat k činnosti školy, mohou být 3

4 i přítomni ve výuce, ale prozatím toho nikdo nevyužil. Na aktualizovaných webových stránkách školy jsou uvedeny základní informace o škole, fotodokumentace a informace o uskutečněných projektech a školních akcích. Škola zveřejňuje informace i v místním tisku. Pro hodnocení kvality vzdělávání má ředitel vypracován Plán kontrolní a hospitační činnosti. Kontrolní činnosti provádí průběžně, zaměřuje se zejména na hospitační činnost, kde sleduje organizaci, systém výuky v odděleních a používané formy a metody práce v rámci naplňování školního vzdělávacího programu. Další kontrolní činnost je zaměřena na vedení povinné dokumentace a bezpečnost žáků. Ze všech uskutečněných kontrol předložil písemné záznamy. Pravidelné hodnocení kvality práce pedagogických pracovníků uskutečňuje ředitel 1x ročně formou osobního pohovoru. K tomu účelu využívá sebehodnocení zaměstnanců a výsledky z vlastní kontrolní a hospitační činnosti. Kriteria hodnocení jsou zaměstnancům známá a na základě výsledků hodnocení je stanovena výše nenárokových složek platu. Vnitřní kontrolní systém je účinný, kontrolní činnost je konkrétní. Poznatky ztéto činnosti jsou jedním z podkladů při tvorbě vlastního hodnocení školy (dále jen VHŠ). Evaluační zpráva je zpracována v souladu s cíli, které si škola stanovila ve ŠVP a v dalších strategických dokumentech. VHŠ obsahuje hodnocení všech hlavních oblastí vzdělávání vymezených ustanovením prováděcího předpisu školského zákona, současně uvádí návrhy opatření, která povedou ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu. VHŠ je podkladem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. Sebehodnotící zpráva byla v září projednána v pedagogické radě. Poznatky uvedené ve VHŠ korespondují se zjištěními uskutečněnými ČŠI. Personální podmínky funkčním způsobem přispívají k naplňování cílů vzdělávacích programů školy. Ze šesti vyučujících jsou čtyři odborně kvalifikovaní a dva studují na pedagogické fakultě. Poučení žáků o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen BOZ) je prováděno vždy při zahájení školního roku a před zahájením nové činnosti. Žáci jsou také poučeni před každými prázdninami. Záznamy o poučení jsou uvedeny v třídních knihách. Škola má zpracován materiál Stanovení rizik, s nímž byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Pro odborné učebny, pracovny a školní pozemek jsou zpracovány provozní řády. V ročním plánu práce je mezi hlavními úkoly školního roku i úkol týkající se prevence sociálně patologických jevů (dále jen SPJ). Školní řád uvádí mimo jiné i ustanovení k prevenci SPJ. Součástí Organizačního řádu školy je Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy. Ta obsahuje všechny aspekty BOZ včetně náležitého dohledu (vypracován je i rozvrh dozorů o přestávkách). Stanovena jsou také pravidla postupu při úrazu žáka včetně evidence úrazu. Kniha úrazů je vedena v souladu s vyhláškou č 64/2005 Sb. Při inspekční činnosti bylo zjištěno, že vyučující tato ustanovení v praxi dodržují. Vedení školy věnuje oblasti BOZ náležitou pozornost. Školní metodička prevence (dále jen ŠMP) je plně kvalifikovaná. Funkci ŠMP vykonává čtvrtým rokem současně s funkcí výchovné poradkyně (dále jen VP). Škola má zpracovaný Minimální preventivní program. ŠMP vyhodnocuje podmínky ve škole a aktuální stav zhlediska výskytu rizikového chování žáků, organizuje vzdělávací akce pro žáky ipedagogy a zajišťuje poradenskou činnost pro žáky a rodiče. Největším aktuálním problémem školy je neomluvená absence žáků. Spojitým problémem je kouření žáků, nedochází k němu ale ve škole. Rodiče v těchto případech se školou příliš nespolupracují, často svým dětem kouření sami umožňují. Šikanování se vyskytuje ojediněle a vždy je důsledně řešeno (cca pět případů ročně). Týrání dítěte bylo zjištěno v jednom případě, škola splnila oznamovací povinnost a dítě bylo umístěno v náhradní rodinné péči. Za poslední léta se jednalo jen o tento jeden případ. K pohlavnímu zneužívání došlo mezi žáky vr (mimo školu). Informaci předala škola orgánům činným v trestním řízení a zákonným zástupcům 4

5 dotyčných žáků (nebylo použito násilí, jednalo se o dobrovolné akty nezletilců). ŠMP (VP) má požadované vzdělání pro výkon těchto funkcí, účastní se všech vzdělávacích akcí v oblasti prevence SPJ. Svůj účel plní i nainstalovaná schránka důvěry, objevují se v ní cca dvě informace ročně. Žáci však většinou řeší své problémy osobním jednáním, ŠMP důvěřují. Spolupráce ŠMP s ostatními pedagogickými pracovníky je velmi dobrá a neformální, neboť se jedná o malý kolektiv. Besedy na téma záškoláctví, šikana, trestná činnost, zneužívání návykových látek, domácí násilí zajišťuje Policie ČR. Rovněž spolupráce s městskou policií je výborná. Zásady výchovy ke zdravému životnímu stylu jsou uplatňovány v každodenním životě školy. Škola pravidelně vyhodnocuje sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany, v dokumentaci školy se však tyto informace objevují sporadicky. Ředitel dodržuje zákonná ustanovení při přijímání ke vzdělávání. O vzdělávací nabídce informuje škola veřejnost standardním způsobem formou letáku a při Dnech otevřených dveří. Při změně vzdělávacího programu poskytuje škola žákům účinnou pomoc při začleňování do nového kolektivu a vyrovnání rozdílů ve vzdělávacích programech, pomáhá s vyhledáváním vhodné školy i žákům ze školy odcházejícím. Škola cíleně rozvíjí partnerství s různými subjekty. Na velmi dobré úrovni je spolupráce zejména s Městským úřadem v Úštěku, Úřadem práce a Diakonií v Litoměřicích, se speciálně pedagogickým centrem a s ústavem sociální péče. Každý z partnerů svým dílem přispívá k rozvoji školy a zvyšování kvality vzdělávání. Škola si zakládá na podnětném a přátelském školním prostředí, snaží se vytvářet příznivé sociální klima založené na otevřené komunikaci, důvěře k učitelům a přirozeném respektu. Při vyhodnocení SWOT analýzy, kterou provedl ředitel školy, bylo zjištěno, že silnou stránkou je mimo jiné i skutečnost, že žáci cítí se školou sounáležitost a jsou v ní spokojeni. V rozhovorech s pracovníky ČŠI žáci tuto spokojenost potvrdili. Škola je umístěna v pronajaté neúčelové budově (vlastníkem je městský úřad). Učebny vyhovují potřebám provozu, skladové prostory (kabinety) jsou velmi stísněné. Tělocvična byla v době konání inspekce zaplavena vodou po nočním dešti (dle sdělení ředitele se jedná o opakovaný jev). Prostor šaten je kvůli neodizolovaným zdem vlhký, omítka opadává. Ve školní dílně byl v průběhu inspekce značný nepořádek. Vybavenost ručním nářadím je na běžné úrovni a vyhovuje potřebám výuky. Ostatní prostory byly čisté a upravené. Škola neměla v době konání inspekce použitelný školní pozemek, jen zatravněný, neobdělávaný a neoplocený prostor. Interiéry jsou na velmi dobré estetické úrovni, k výzdobě je využíváno žákovských prací. Vnitřní prostředí školy se projevuje na výsledcích vzdělávání pozitivně. Škola je dostatečně vybavena v oblasti výpočetní techniky (počítačová učebna) včetně výukových programů a připojení na internet. Interaktivní tabuli ani dataprojektor k dispozici nemá. Vybavení trojrozměrnými pomůckami je vyhovující. V rámci výuky žáci využívají keramickou dílnu svypalovací pecí. Používání učebnic, učebních pomůcek, informačních zdrojů a ICT ve výuce je účelné. Funkční je také dobře vybavená cvičná kuchyňka. Při hospitacích bylo zjištěno, že žáci pracují s materiálními zdroji aktivně a samostatně. Materiální vybavení školy je při výuce využíváno a ovlivňuje pozitivně výuku. Přílohou školního řádu je Klasifikace a hodnocení žáků základní školy praktické a Hodnocení a klasifikace žáků integrovaných vzdělávaných podle vzdělávacího programu základní školy speciální (pomocná škola). Jsou zde pravidla pro hodnocení a sebehodnocení žáků, která jsou v praxi dodržována. Hodnocení je odůvodněné a pro žáky motivační. Vyučující využívají v dostatečné míře pochval a povzbuzení, na nedostatky jsou žáci upozorňováni vhodnou formou. Škola zajišťuje individualizovanou péči žákům s těžším mentálním postižením. Vyučující vypracovali pro všechny tyto integrované žáky individuální vzdělávací plány. Při 5

6 hospitační činnosti bylo zjištěno, že přístup vyučujících k žákům je individuální, zohledňuje jejich osobnostní dispozice i speciální vzdělávací potřeby. Metody a formy výuky jsou voleny vhodně. Škola sleduje míru úspěšnosti žáků v celém vzdělávacím cyklu. Prospěch a chování žáků jsou pravidelně vyhodnocovány na jednáních pedagogické rady. Výsledky vzdělávání jsou součástí sebehodnotící zprávy školy a příslušné informace jsou uvedeny i ve výročních zprávách o činnosti školy. Závěrečné hodnocení: Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Přidělené finanční prostředky využívá efektivně, ve prospěch realizace ŠVP. Škola reaguje na kurikulární reformu a trendy ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Řídící mechanismy, průběh a výsledky vzdělávání vykazují ve sledovaných oblastech standardní stav. Větší pozornost, zejména s ohledem na socio-kulturní prostředí, z něhož žáci přicházejí, je nutno věnovat rozvoji některých kompetencí (komunikativní a k řešení problémů). Rizikem pro další zkvalitňování výuky je organizace vzdělávání a ubývající počet žáků. Ke zjištěným pozitivům patří příznivé školní klima. Poskytování vzdělávání je v souladu s právními normami uplatňovanými ve školství a schválenými učebními dokumenty. Zjištěný stav vyhovuje standardu, škola je funkční, rizika jsou přípustná. Hodnotící stupnice Zjištěn výskyt kritických nebo nepřípustných rizik, nepříznivý stav, rizika jsou kritická nebo nepřípustná Zjištěný stav vyhovuje standardu, škola je funkční, rizika jsou přípustná nebo okrajová Zjištěný stav bez rizik, vyskytují se některé oblasti, které lze hodnotit jako příklady dobré praxe Daná oblast nebyla v souladu se zadáním hodnocena, případně nemohla být hodnocena z jiných důvodů Podprůměrný stav Průměrný, funkční, Nadprůměrný (standardní) stav (nadstandardní) stav Odpovídá stupni 1 Odpovídá stupni 2 Odpovídá stupni 3 Odpovídá variantě N 6

7 Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá: 1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Ústeckého kraje Č. J.: 191/2001, vydaná na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28. června Dodatek Č. 13 ke zřizovací listině Č. J. 191/2001 vydaný na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15. dubna Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích o právnické osobě s názvem Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace, vedených v rejstříku škol a školských zařízení Č. j / ze dne s účinností od Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne Jmenování do funkce ředitele Zvláštní školy v Úštěku, vydané ŠÚ Litoměřice, Na Valech 525 dne s účinností od Potvrzení ve funkci vydané Ústeckým krajem pod značkou /05/SMT-1753/05-12 dne Školní vzdělávací program Škola pro život s platností od 30. srpna evidence žáků školní matrika 9. Výkaz o základní škole podle stavu k S 3-01 ze dne Výkaz o školní družině školním klubu podle stavu k Z 2-01 ze dne Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních za školní rok 2006/2007 R ze dne Výkaz o ředitelství škol podle stavu k R ze dne Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. únoru 2008 S ze dne Kniha úrazů ze dne Záznamy o úrazu 16.Přehled DVPP školních roků 2005/2006, 2006/2007, 2007/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ze dne Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ze dne Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 ze dne Rozvrh vyučovacích hodin školního roku 2007/ Vlastní hodnocení školy ze dne Dlouhodobý záměr školy na období ze dne Plán kontrolní a hospitační činnosti pro školní rok 2007/ Organizační řád školy ze dne Školní řád ze dne Kriteria pro určování odměn školní rok 2007/ Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy ze dne Plán environmentální výchovy pro školní rok 2007/ Minimální preventivní program pro školní rok 2007/ Zápisy z pedagogických porad školní roku: 2005/2006, 2006/2007, 2007/ Zápisy z jednání metodického sdružení ve školním roce 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 7

8 32.Plán činnosti výchovného poradce 2007/2008 ze dne Zápisy z jednání komise výchovného poradce ve školním roce 2005/2006, 2006/2007, 2007/ Souhlas KÚ Ústeckého kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga vydaný pod č. j /2007/496/SMT/2007 ze dne a účinností od Pracovní náplň asistenta pedagoga ze dne Přehled pracovní doby asistenta pedagoga školní rok 2007/ Zápisy ze zasedání školské rady ve školním roce 2006/2007 a 2007/ Doklady k přijímání žáků 39.Personální dokumentace pedagogů působících ve škole ve školním roce 2007/ Závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k ze dne Závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k ze dne Závazné ukazatele rozpočtu NIV upravený rozpočet k ze dne Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 6 odst. 1 vyhl. č. 551/2004 Sb. ze dne Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 6 odst. 1 vyhl. č. 551/2004 Sb. ze dne Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 6 odst. 1 vyhl. č. 551/2004 Sb. ze dne Vybrané ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných krajem z Vybrané ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných krajem z Vybrané ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných krajem z Hlavní účetní kniha za období 12/2005 ze dne Hlavní účetní kniha za období 12/2006 ze dne Hlavní účetní kniha za období 12/2005 ze dne Výpis použitých účtů z účtového rozvrhu za období 12/2005 ze dne Výpis použitých účtů z účtového rozvrhu za období 12/2006 ze dne Výpis použitých účtů z účtového rozvrhu za období 12/2007 ze dne Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2005 ze dne Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2006 ze dne Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2007 ze dne Výkaz zisku a ztráty k ze dne Výkaz zisku a ztráty k ze dne Výkaz zisku a ztráty k ze dne

9 Složení inspekčního týmu: (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Erika Bednárová v. r. PaedDr. Pavel Bártík v. r. Mgr. Věra Konyová v. r. Dle 174 odst. 13 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Pod Nemocnicí 2381, Louny. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Vladimír Slavík v. r. Louny 13. června

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01099/08-06 Speciální základní škola a Mateřská škola,teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-82/09-05 Název školy 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Adresa: Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb Identifikátor: 600 066 312 IČ:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-161/08-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-161/08-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-161/08-09 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 Adresa: Sokolská 581,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Toto je pouze zkrácený text inspekční zprávy pro www stránky školy. Plné znění je k dispozici v sekretariátu školy. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-987/08-02 Název

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-534/08-14 Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Adresa: Tyršova 59, Horní Benešov, 793 12 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-627/08-07 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice Identifikátor: 600 008 789 IČ: 60 650

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-115/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-115/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-115/09-14 Název školy: Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava Adresa: U Cementárny 23, 703 00 Ostrava-Vítkovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-18/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-18/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-18/09-01 Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Adresa: Sušická 29/1000, 160 00 Praha 6

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-261/14-T. Kaštanová 412, Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-261/14-T. Kaštanová 412, Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-261/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 71 249 460 Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Více