Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016"

Transkript

1 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu oddělení sportu a cestovního ruchu Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 Název dotačního programu: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II. Vyhlašovatel dotačního programu: Pardubický kraj Schváleno usnesením Rady Pardubického kraje č. R/2583/16 ze dne

2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAČNÍM PROGRAMU 1.1 NÁVAZNOST NA PROGRAM ROZVOJE KRAJE Dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II. (dále jen program) je v souladu s cíli a opatřeními uvedenými v Programu rozvoje Pardubického kraje schváleným Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením číslo Z/363/2011 ze dne Priorita B: Konkurenceschopná ekonomika Strategický cíl: Efektivně využívat potenciál kraje v oblasti rozvoje udržitelného cestovního ruchu Opatření B.4: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a jejího využití při rozvoji atraktivit cestovního ruchu 1.2 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ A CÍL DOTAČNÍHO PROGRAMU Program je zaměřen na dílčí podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji (dále jen Pk). Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na území Pk. Cíle a podmínky programu jsou nastaveny v souladu s principy připravovaného dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na podporu cestovního ruchu. 1.3 FORMA A VÝŠE PODPORY POSKYTOVANÉ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora je poskytována formou investiční/neinvestiční dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace na jednu žádost (jeden projekt) činí minimálně ,- Kč a maximálně může dosáhnout ,- Kč. Dotace současně může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu. V rámci jednoho dotačního programu může žadatel získat podporu na více projektů. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 %. Dotace může být poskytnuta nejvýše do částky uvedené v žádosti. Předpokládaný objem finančních prostředků alokovaných pro tento dotační program je v době vyhlášení výzvy 10 mil. Kč. Příjemce dotace nesmí na daný projekt použít žádnou dotaci z jiných dotačních titulů státního rozpočtu nebo státních fondů nebo z jiného dotačního zdroje (v rámci EU nebo ČR) s výjimkou dotace určené na financování spoluúčasti žadatele. 2. VYMEZENÍ ŽADATELŮ/PŘÍJEMCŮ DOTACE Žadatelem o dotaci může být: a) obec, b) svazek obcí, c) fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu, d) v případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel. 2.1 PŘÍJEMCE DOTACE MUSÍ a) být přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobit jako prostředník, b) nakládat s poskytnutými finančními prostředky hospodárně, účelně a efektivně, c) při realizaci projektu postupovat vždy v souladu s příslušnými zákony a obecně závaznými předpisy, d) mít vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací akce, (majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace, nesmí být po dobu 5 let po ukončení akce převeden příjemcem dotace na jiného majitele nebo dán jako předmět zástavy). e) mít vypořádány všechny závazky vůči Pk, jiným územně samosprávným celkům, státnímu rozpočtu, státním fondům a zdravotním pojišťovnám (žadatel prokazuje čestným prohlášením, které je součástí žádosti), 2

3 f) v případě změny názvu, sídla organizace, statutárních zástupců či jiné skutečnosti neprodleně písemně sdělit poskytovateli dotace spolu se zasláním ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, g) dle charakteru projektu prezentovat Pk v souvislosti s realizací podpořeného projektu. 3. SPECIFIKACE PODPOROVANÝCH AKTIVIT Dotace může být použita na úhradu nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, na rekonstrukci, modernizaci, opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku. Dotaci lze poskytnout pouze na projekty, jejichž lokalizace je na území Pk. V rámci programu je podporováno budování a obnova infrastruktury cestovního ruchu, zejména pak: a) vytváření, údržba a správa uceleného informačního systému na území Pk v návaznosti na atraktivity cestovního ruchu (značení pro pěší, cyklo-, moto-, hipoturisty, lyžaře, informační tabule, navigační systémy, webkamery) b) doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i v průběhu roku (vybavení pro aktivní trávení volného času, dětská hřiště a dětské koutky, vybavení odpočívadel, budování navazující infastruktury cyklostezek a cyklotras, modernizace, oprava a údržba unikátní technických atraktivit a historických objektů ve vazbě na cestovní ruch) c) doprovodná infrastruktura směřující k dosažení certifikátu Cyklisté vítáni, výhradně budování technického zázemí pro splnění základních povinných požadavků certifikace (např. místnost nebo odstavné místo pro bezplatné uschování jízdních kol a zavazadel, prostor pro umytí jízdního kola) d) sociální zařízení pro návštěvníky atraktivit cestovního ruchu 4. VÝDAJE Způsobilé výdaje musí být skutečně vynaloženy a zaplaceny, tj. zachyceny v účetnictví na účetních dokladech příjemce dotace, identifikovatelné, ověřitelné a kopie podloženy originály dokladů. Daň z přidané hodnoty (dále DPH) nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní odpočet z DPH na vstupu podle zákona o DPH. V případě, že dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit. Do celkových nákladů projektu mohou být zahrnuty pouze způsobilé výdaje. Podmínkou pro určení způsobilosti výdajů je: a) jejich nezbytnost pro provedení (realizaci) projektu, b) jejich vynaložení v souladu se Zásadami poskytování programových dotací, c) jejich vynaložení až po dni přijetí žádosti o dotaci. Dotaci nelze použít na: a) bankovní transakce žadatele např. platby leasingů, úvěrů, úroků z úvěrů, dlužného úroku, ztráty ze směnných kurzů, pokut a sankcí atd., b) nákup budov, pozemků, c) úhradu přípravné a projektové dokumentace, inženýrských činností a poplatků, d) mzdové a ostatní osobní náklady pracovníků (zaměstnanců) žadatele e) úhradu marketinkových a propagačních aktivit souvisejících s projektem. 5. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU A PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 5.1 VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Termín vyhlášení dotačního programu:

4 Vyhlášení dotačního programu bude zveřejněno na úřední desce Krajského úřadu Pk (dále jen KrÚ Pk) a na webových stránkách Pardubického kraje Dotační programy a granty Probíhající grantové programy programové dotace. 5.2 LHŮTA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Lhůta pro příjem žádostí: od do Datem doručení se rozumí datum přijetí žádosti KrÚ Pk viz bod 5.3 Způsob a místo podání žádosti. Na žádosti doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. 5.3 ZPŮSOB A MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI Žádost musí být podána na formuláři, který je přílohou č. 1 této Výzvy, žádost včetně příloh musí být podána v jednom originále: a) doporučeně poštou na adresu: Krajský úřad Pk, odbor rozvoje, fondů EU, sportu a cestovního ruchu, oddělení sportu a cestovního ruchu, Komenského nám. 125, Pardubice, b) elektronicky pouze v případě, že žádost bude podepsána platným a zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (dle zákona č. 227/2000 Sb.) na adresu c) na podatelně Krajského úřadu Pk Komenského nám. 120, Pardubice (v pondělí a ve středu 7:00 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek 7:00 15:30 hod. a v pátek 7:00 14:30 hod.) d) osobně na odboru rozvoje, fondů EU, sportu a cestovního ruchu, oddělení sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje u pověřené kontaktní osoby. Po převzetí žádosti bude provedena kontrola administrativního souladu (vymezení žadatele, podporované aktivity), úplnosti žádosti včetně příloh ve smyslu ustanovení 9 a 11 zákona č. 320/2001 Sb. s vyhotovením záznamu o předběžné veřejnosprávní finanční kontrole. Pověřené kontaktní osoby: Mgr. Jaroslava Bednářová - oddělení sportu a cestovního ruchu, tel.: , mob.: , Bc. Alexandra Jetmarová - oddělení sportu a cestovního ruchu, tel.: , mob.: , Pracovníci oddělení se nesmějí přímo podílet na přípravě konkrétních žádostí. 5.4 NÁLEŽITOSTI A POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI O DOTACI (VIZ PŘÍLOHA Č. 1) - písemný doklad prokazující zajištění spolufinancování projektu (čestné prohlášení, usnesení rady/zastupitelstva apod.), - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (viz příloha č. 4) - Žádost o zaslání čestného prohlášení žadatele o poskytnutí podpory v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Žadatel bude vyzván k předložení pouze v případě poskytnutí dotace v režimu de minimis viz bod 6. - u projektů, kde budou realizovány stavební investice (nová výstavba, resp. stavební rekonstrukce), a u projektů vyžadujících stanovisko stavebního úřadu (např. informační tabule, odpočinkové místo) je povinnost doložit k žádosti jako přílohu: a) doklad o vlastnictví pozemků, objektů aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s vyznačením nemovitostí, kterých se projekt týká (nájemci doloží práva k nemovitosti na dobu nejméně pěti let od data podání žádosti), 4

5 b) pravomocné rozhodnutí (územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, ohlášení) pro projekty, které je vyžadují ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, c) jedno vyhotovení projektové dokumentace pro rozhodnutí opatřené ověřovací doložkou stavebního úřadu (viz bod b), d) konkrétní rozpočet stavební a technologické části stavby, V případě, že žadatelem není obec, je povinnou přílohou žádosti: a) kopie zakladatelských dokumentů, stanovy a statut (pokud byly vydány) a zápisu o volbě statutárního zástupce, b) kopie platného výpisu (ne starší 3 měsíců) z obchodního nebo živnostenského, případně jiného registračního rejstříku, c) kopie dokladu o založení běžného účtu žadatele nebo čestné prohlášení s údaji o běžném účtu, d) dokumenty uvedené pod body a), b), c) se dokládají pouze v případě, že jejich verze aktuální ke dni podání žádosti o grant nebyly doposud předány KrÚ Pk v rámci jiných aktivit. Skutečnost předání těchto dokumentů, včetně uvedení termínu předání a příjemce (odbor, jméno a příjmení osoby), uvede žadatel jako samostatnou přílohu žádosti. 6. VYHODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Dotační řízení připravuje a technicky zabezpečuje odbor rozvoje, fondů EU, sportu a cestovního ruchu, oddělení sportu a cestovního ruchu (dále OR OSCR) KrÚ Pk. Hodnotící komise bude při hodnocení žádostí postupovat s ohledem na splnění hodnotících kritérií, množství přijatých žádostí, výši požadovaných finančních prostředků, a objem finančních prostředků dotačního programu. Hodnotící komise může doporučit nižší dotaci, než je žadatelem požadována. OR OSCR KrÚ Pk provede kontrolu přijatých žádostí z hlediska jejich formálních náležitostí (administrativní soulad a soulad aktivity s cíli a opatřeními Programu rozvoje kraje) a záznam o předběžné veřejnosprávní finanční kontrole. Přijaté žádosti budou individuálně posouzeny z hlediska splnění podmínek vztahujících se k problematice veřejné podpory a na základě toho mohou být finanční prostředky v některých případech poskytnuty v režimu podpory de minimis, ve smyslu Nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. V případě poskytnutí finančních prostředků v režimu podpory de minimis bude žadatel předem vyzván k předložení čestného prohlášení o propojení/nepropojení s jinými podniky a o přijatých podporách de minimis za uplynulé dva fiskální roky a v současném fiskálním roce. Bude-li žadateli dotace přiznána rozhodnutím Rady nebo Zastupitelstva Pk, dojde k zohlednění shora uvedených skutečností ve smlouvě o poskytnutí dotace. 6.1 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 1) transparentní popis projektu včetně uvedení jeho cílů a konkrétních, měřitelných a reálných údajů o výstupech a výsledcích projektu, jasný harmonogram realizace projektu - maximální počet bodů (10) dosáhne projekt, který bude jasně a stručně specifikovat projekt včetně jeho měřitelných parametrů 2) přínos projektu pro rozvoj cestovního ruchu v Pk - maximální počet bodů (20) dosáhne projekt, který bude mít zásadní význam pro rozvoj cestovního ruchu v Pk. Kritéria Hodnocení Počet bodů 1. popis projektu konkrétnost, reálnost, měřitelnost projektu přínos projektu význam projektu pro rozvoj CR v Pk

6 6.2 ZPŮSOB HODNOCENÍ Podkladem pro hodnocení žádostí jsou výše uvedená kritéria, na základě jejich vyhodnocení doporučí hodnotící komise Radě/Zastupitelstvu Pk poskytnutí/částečně poskytnutí dotací a nevyhovění žádostem o poskytnutí dotací. Na základě součtu přidělených bodů jednotlivých kritérií bude stanoveno pořadí jednotlivých projektů (od nejvíce po nejméně dosažených bodů). 6.3 HODNOTÍCÍ KOMISE Předseda komise: - člen Rady Pardubického kraje s gescí pro cestovní ruch René Živný (náhradník Pavel Šotola) Členové komise: - člen Rady Pardubického kraje Zdeněk Křišťál (náhradník Václav Kroutil) - člen Zastupitelstva Pardubického kraje Jan Foldyna (náhradník Vladimír Severin) - člen výboru Zastupitelstva Pardubického kraje s gescí pro cestovní ruch Tomáš Rejda (náhradník Květoslava Jeníčková) - člen výboru Zastupitelstva Pardubického kraje s gescí pro cestovní ruch Miloš Harnych (náhradník Milan Fajfr) - člen poradního sboru pro cestovní ruch Alena Horáková (náhradník Vladislava Kerlesová) - vedoucí OR KrÚ Pk - Pavel Kalivoda (náhradník Irena Lněničková) Předseda hodnotící komise má právo přizvat odborníky bez hlasovacího práva. Podkladem pro rozhodnutí o přiznání dotace je doporučení hodnotící komise. Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů komise. Zápis jednání hodnotící komise je součástí zprávy pro jednání Rady/Zastupitelstva Pk. 6.4 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ/ČÁSTEČNÉM POSKYTNUTÍ/NEVYHOVĚNÍ ŽÁDOSTI O poskytnutí/částečném poskytnutí dotací a nevyhovění žádostem o dotace rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise Rada Pk, v případě, že rozhodnutí Rady Pk přesahuje její kompetence dle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ( 36 a 59), rozhoduje o poskytnutí dotace Zastupitelstvo Pk. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 110 dní ode dne ukončení příjmu žádostí. Výsledné rozhodnutí je vydáno formou usnesení. Informace o poskytnutých/částečně poskytnutých dotacích a o rozhodnutích o nevyhovění žádostem o poskytnutí dotací včetně odůvodnění bude zveřejněna na internetových stránkách Pk do 14 dní po schválení návrhů v orgánech Pk: Dotační programy a granty Probíhající grantové programy, Vybraným žadatelům/příjemcům odešle OR OSCR KrÚ Pk smlouvu o poskytnutí dotace (v elektronické podobě). Příjemce je povinen neprodleně vrátit podepsanou smlouvu ve dvou originálních vyhotoveních v tištěné formě OR OSCR KrÚ Pk. Podepsané smlouvy lze zaslat doporučeně poštou, předat na podatelně KrÚ Pk nebo osobně (viz výše bod 5.3. Způsob a místo podání žádosti). Dotace je poskytnuta na základě písemné smlouvy (viz příloha č. 2), a to formou převodu finančních prostředků na bankovní účet žadatele uvedený ve smlouvě. Finanční prostředky budou převedeny do 30 dní po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Na rozhodnutí o přidělení a poskytnutí dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 6

7 7. VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků musí příjemce dotace provést a předat OR OSCR KrÚ Pk do (datem doručení vyúčtování se rozumí datum přijetí KrÚ Pk) včetně zhodnocení dosažených výsledků a doložení kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, pokud nebude ve smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jinak. Příjemce dotace je povinen zároveň s vyúčtováním předložit poskytovateli doklad o získání certifikátu Cyklisté vítáni v případě, že podporovanou aktivitou je budování technického zázemí pro cyklisty (viz bod 3. Specifikace podporovaných aktivit). Informace o certifikaci včetně jejich podmínek jsou zveřejněny na internetových stránkách Příjemce je povinen oznámit písemně v dostatečném předstihu veškeré změny v průběhu realizace podpořených aktivit. O případné změně podmínek rozhoduje ten orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí dotace. Příjemce dotace k vyúčtování přikládá kopie účetních dokladů, kterými prokáže čerpání poskytnuté dotace dle podmínek uvedených v bodě 3 Specifikace podporovaných aktivit. Rozsah a náležitosti vyúčtování jsou stanoveny na formuláři vyúčtování (viz příloha č. 3). Poskytnutá dotace činí 70% vyúčtování, které je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli. Minimální výše vyúčtování bude stanovena ve smlouvě v článku III. Vyúčtování lze doručit poštou, předat na podatelně KrÚ Pk nebo osobně viz bod 5.3. Způsob a místo podání žádosti. Práva a povinnosti na úseku finanční kontroly jsou dále stanoveny zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kompetentním útvarem pro provádění finanční kontroly je OR OSCR KrÚ Pk. Příjemce dotace je povinen umožnit Pk kontrolu účelovosti a správnosti použití poskytnutých peněžních prostředků v průběhu i po skončení akce a nahlédnutí do originálů podkladů. 8. OSTATNÍ ZÁSADY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ Dotazy žadatelů a konzultace během přípravy žádosti poskytne OR OSCR KrÚ Pk, pověřená kontaktní osoba viz výše bod 5.3. Způsob a místo podání žádosti. Žadatel nesmí jakýmkoliv způsobem ovlivňovat jednotlivé členy komise. Nedodržení tohoto nařízení může mít za následek vyřazení žádosti z dalšího hodnocení. a) Žadatel bez výhrad akceptuje tyto zásady a podmínky pro přiznání dotace, stanovené vyhlášeným dotačním programem, případně výzvou, b) veškeré zde neuvedené podmínky a ustanovení se řídí Zásadami poskytování programových dotací, schválenými Radou Pk, usnesením Z/349/15 ze dne Tyto zásady jsou k dispozici na webových stránkách Pk. ( Dotační programy a granty Krajské programy a dotace, c) žádost a ani jiná dokumentace se žadatelům nevrací, d) žadatel nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v dotačním programu. 9. PŘÍLOHY Příloha č. 1: Žádost o dotaci (včetně čestného prohlášení) Příloha č. 2: Vzorová veřejnoprávní smlouva Příloha č. 3: Vzor vyúčtování dotace poskytnutého z rozpočtových prostředků Pk v roce 2016 Příloha č. 4: Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 7

8 Cestovní ruch/dp Infrastruktura Příloha č. 1 Výzvy dotačního programu: Žádost o dotaci Název dotačního programu: Údaje o žadateli Formulář žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2016 Jméno a příjmení FO 1 /Název PO 2 : Právní forma 3 : IČ: DIČ: Bydliště FO/ Sídlo PO: ulice, čp.: okres: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II. obec, PSČ: datová schránka: Bankovní spojení: peněžní ústav: číslo účtu: Platba DPH *nehodící se škrtněte Kontaktní osoba: (ve věci projektu) žadatel je plátce DPH* jméno a příjmení: tel.: žadatel není plátce DPH* funkce: Údaje o žadateli (je-li právnická osoba) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů datum narození: osoba zastupující PO: jedná-li se o více než 2 osoby, uveďte ostatní v samostatné příloze osoby s podílem v této PO: jedná-li se o více než 2 osoby, uveďte ostatní osoby v samostatné příloze PO, v nichž má přímý podíl: jedná-li se o více než 1 osobu, uveďte ostatní v samostatné příloze Údaje o projektu Název projektu: Projekt je: *nehodíce se škrtněte Termín zahájení projektu: jméno a příjmení: bydliště: tel.: jméno a příjmení: bydliště: tel.: jméno a příjmení/ název: bydliště/sídlo: výše podílu: uveďte v % jméno a příjmení/ název: bydliště/sídlo: výše podílu: uveďte v % název: sídlo: výše podílu: uveďte v % Celkový náklad projektu: uveďte v Kč Investiční náklady z celkových nákladů: uveďte v Kč Požadovaná výše dotace: uveďte v Kč Požadovaná minimální výše dotace: (na realizaci celého projektu) uveďte v Kč Umístění projektu: obec IČ: IČ: IČ: DIČ: DIČ: DIČ: funkce: funkce: právní forma: právní forma: právní forma: datum narození: datum narození: datum narození: datum narození: investiční* neinvestiční* kombinace investiční i neinvestiční* Termín předpokládaného Termín vyúčtování ukončení projektu: projektu:(nejdéle do ) Náklady projektu jsou včetně DPH (uveďte s ohledem na to, jste-li plátce DPH nebo ne) *nehodící se škrtněte Neinvestiční náklady z celkových nákladů: uveďte v Kč Požadovaná výše dotace: uveďte v % vůči celkovým nákladům projektu Požadovaná minimální výše dotace: (na realizaci celého projektu) uveďte v % turistická oblast ano* ne* 1 FO = fyzická osoba 2 PO = právnická osoba 3 Např. spolek, s. r. o., FO, a.s., o.p.s. 8

9 Obsah a popis projektu (v případě rozšíření ubytovacích kapacit je povinnost uvést druh ubytovacího zařízení a počet stávajících lůžek) Technická nebo provozní charakteristika projektu; číselně vyjádřené hmotné výstupy projektu (př. počet nově vzniklých lůžek, u stavby zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet podlaží, opravené m 2 komunikace, délka tras, atd.) Přínos projektu pro rozvoj cestovního ruchu (např. počet vytvořených pracovních míst, zlepšení kulturního, sportovního vyžití, zvýšení návštěvnosti dané lokality, atd.) Popis etap a harmonogram realizace číslo etapy věcná náplň etapy termín realizace etapy (měsíc a rok) Položkový rozpočet projektu (náklady blíže rozepište) Částka v Kč: Celkem: Popis možných rizik a způsob předcházení rizikům Odůvodnění žádosti Pořadí projektů (uvést pouze v případě předkládání více žádostí) a poznámky žadatele 9

10 Žadatel prohlašuje, ke dni podání žádosti má řádně vypořádané veškeré závazky vůči Pardubickému kraji, vůči jiným územním samosprávným celkům, vůči státním subjektům (finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení, apod.), v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či v likvidaci, proti žadateli nebo proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům žadatele, pokud z příslušného zákona, statutů organizace apod. vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, (v případě příspěvkové organizace) že informoval svého zřizovatele o podání žádosti, že nežádá ani nečerpá o finanční podporu na výše uvedený projekt z jiného finančního zdroje Pardubického kraje (individuální dotace). Pokud ano, uveďte výši v Kč a zdroj požadované dotace ZDE (případně v samostatné příloze): Požadovaná dotace: Poskytnutá dotace: Zdroj:.... V případě, že žadatel v předchozích třech letech předložil kopii stanov, kopii zápisu o volbě statutárního zástupce (zástupců) nebo kopii potvrzení o vedení bankovního účtu: Prohlašuji, že během posledního kalendářního roku nedošlo ke změně stanov, statutárního zástupce a bankovního spojení.... (název žadatele) ŽADATEL PROHLAŠUJE, ŽE UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ A ŽE NEZATAJUJE ŽÁDNÉ OKOLNOSTI DŮLEŽITÉ PRO POSOUZENÍ ŽÁDOSTI. Žadatel svou žádostí současně potvrzuje respektování Zásad poskytování programových dotací v platném znění a dalších podmínek daných při vyhlášení tohoto programu, mimo jiné tak souhlasí s tím, aby poskytovatel, nevyhoví-li žádosti, sdělil tuto informaci žadateli způsobem, jakým uveřejnil dotační program. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI: Žádost musí obsahovat: kopii smlouvy o vedení běžného účtu, pokud je žadatelem spolek, ústav - kopii stanov a kopii zápisu o volbě statutárního zástupce; v případě, že výše uvedené (kopie stanov, zápisu o volbě statutárního zástupce a smlouvy o vedení bank. účtu) bylo předloženo v předchozích letech, potvrdí platnost na formuláři čestného prohlášení, v opačném případě dodá kopie s novými údaji. V... dne... Razítko:... jméno osoby oprávněné jednat za žadatele... podpis osoby oprávněné jednat za žadatele 10

11 Příloha č. 2 Výzvy dotačního programu: Vzorová veřejnoprávní smlouva Vzorová veřejnoprávní smlouva Smlouva o poskytnutí dotace z Programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II. uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle části páté ( ) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo smlouvy: OR/16/. Poskytovatel: Pardubický kraj adresa: Komenského náměstí 125, Pardubice, tel/fax: , IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice číslo účtu: /0100 zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje (dle výše dotace) René Živným, členem Rady Pardubického kraje (dle výše dotace) (dále jen poskytovatel ) na straně jedné Příjemce: adresa: tel/fax: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zastoupený: (dále jen příjemce ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II. Článek I. Předmět smlouvy 1) Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na název projektu. 2) Dotaci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s Výzvou k předkládání žádostí o podporu v roce 2016 vyhlášenou pro Program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II. Článek II. Výše poskytované dotace Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. I. odst. 1 smlouvy a v příloze č. 1 smlouvy se poskytuje ve výši,- Kč (slovy:..), tj. ve výši maximálně 70 % ze skutečných celkových nákladů projektu, a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory de minimis, ve smyslu Nařízení Komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. (bude použito pouze v případě, že prostředky jsou poskytovány v režimu podpory de minimis) 11

12 Článek III. Povinnosti příjemce Příjemce se zavazuje: a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným v čl. I. a v příloze č. 1 smlouvy, v souladu s čl. II smlouvy, podmínkami příslušného dotačního programu a v souladu se Zásadami poskytování programových dotací, a to nejpozději do , b) zaúčtovat přijatou dotaci na pol. (uvést rozpočtovou skladbu, tj. kam to má obec zaúčtovat) použije se pouze v případě, že příjemcem je obec nebo dobrovolný svazek obcí, c) při financování nákladů spojených s realizací projektu postupovat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách, d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace, e) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím písemném souhlasu poskytovatele, f) nepřevést majetek (vyjma inženýrských sítí), který bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo zajišťovacího převodu práva. V odůvodněných případech může poskytovatel na základě písemné žádosti příjemce povolit výjimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemným souhlasem poskytovatele, g) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojených s realizací projektu, nepoužít prostředky z příspěvku na jiné účely, h) příjemce je povinen vhodným a viditelným způsobem prezentovat Pardubický kraj, formu prohlášení s návrhem na konkrétní umístění je povinen předložit ke schválení prostřednictvím odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského úřadu Pk (oddělení sportu a cestovního ruchu), (bude uvedeno v závislosti na charakteru podpořeného projektu), i) předat poskytovateli dokumentaci z realizace projektu (stručný popis průběhu realizace projektu), j) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě a změny struktury příjemce včetně přeměny a zrušení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly, k) předložit prostřednictvím odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského úřadu Pk průběžnou zprávu o plnění projektu za rok 2016 ke dni , pokud do této doby nebude předloženo jeho vyúčtování. Průběžná zpráva musí obsahovat jednotlivé etapy (akce) projektu, které byly již zrealizovány a jakých výstupů a výsledků bylo dosaženo. Zpráva musí být podepsána příjemcem dotace uvedeným ve smlouvě. Vyúčtování realizovaného projektu nebo akce ve výši minimálně.,- Kč předložit nejpozději do , případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předložení vyúčtování na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce uvede číslo této smlouvy, l) za účelem ověření plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, m) v případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory. (použít pouze v případě, že prostředky jsou poskytnuty v režimu podpory de minimis ). 12

13 Daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena z dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit. 1) V případě zrušení příjemce s likvidací: Článek IV. Kontrola, sankce a) je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od oznámení na účet poskytovatele, b) poskytovatel rozhodne o dalším využití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele. 2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu kraje veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem kraje je příslušný odvětvový odbor krajského úřadu nebo další osoby určené pověřením. 3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem kraje na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě. 4) Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena. 5) Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a Pardubický kraj je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 22 uvedeného zákona. 6) Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, že bude odvod uložen. 7) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové kázně, a to v souladu s ustanovením 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s ustanovením 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 8) Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají nejvýše však do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. 9) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále nižší než 1 000,- Kč se neuloží. Článek V. Závěrečná ustanovení 1) Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy. 13

14 2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory. 3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 6) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 7) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady//Zastupitelstva* Pardubického kraje dne a schváleno usnesením č. R/. /.. // Z /./..*. 8) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady//Zastupitelstva* obce. dne.. a schváleno usnesením č. R/. /.. // Z /./..* (použít v případě, že příjemcem je obec) Pardubice dne dne.. hejtman Pardubického kraje // člen Rady Pk.. statutární zástupce příjemce *Nehodící se škrtněte Příloha č. 1 ke smlouvě (evidenční číslo smlouvy: OR/16/ ) o poskytnutí dotace z Programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II. Obsah a popis projektu 1) Základní popis projektu 2) Rozhodující projektované parametry 3) Harmonogram realizace projektu 14

15 Příloha č. 3 Výzvy dotačního programu: Vyúčtování VYÚČTOVÁNÍ dotace poskytnuté z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2016 v kapitole Sport a cestovní ruch Dotační program: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II. Příjemce dotace: Plátce DPH: ANO/NE* Název projektu: Výše poskytnuté dotace v Kč: Celková výše doložených účetních dokladů v Kč: Celkové skutečné náklady na projekt v Kč: Dotace byla nebyla* vyčerpána v plné výši. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši. Kč byly v souladu se smlouvou vráceny na účet poskytovatele příkazem k bezhotovostní platbě ze dne.. Zhodnocení a popis akce: Přílohou vyúčtování je: - seznam všech účetních výdajových dokladů - kopie těchto dokladů - kopie dokladů o provedení úhrady Originály účetních dokladů jsou uloženy (adresa, odpovědná osoba a kontakt):. V. dne Podpis statutárního zástupce příjemce dotace: Tuto část vyplňuje oprávněný pracovník Krajského úřadu Pardubického kraje Vyúčtování dokládá použití prostředků v souladu s podmínkami smlouvy: ano - ne * Potřeba provedení úpravy v Centrálním registru podpor malého rozsahu (RDM): ano - ne * Úprava provedena dne, nově zapsaná částka do RDM. Kč. Jméno a podpis oprávněného pracovníka KrÚ Pardubického kraje Pardubice dne *nehodící se škrtněte 15

16 Příloha č. 3 Výzvy dotačního programu: Vyúčtování Seznam účetních dokladů Poř. číslo Číslo dokladu (dle účetní evidence) Účel platby Kč Celkem: 16

17 Příloha č. 4 Výzvy dotačního programu: Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Obchodní jméno / Jméno žadatele Sídlo / Adresa žadatele IČ / Datum narození 1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá kalendářní rok. hospodářský rok (začátek., konec ). 2. Žadatel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období (tj. v současném a dvou předcházejících účetních obdobích 4 ) neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de minimis) obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis) Podpora poskytnutá dle nařízení Komise (ES) č. Datum poskytnutí podpory de minimis Poskytovatel podpory Výše obdržené podpory v Kč Výše obdržené podpory v 5 3. Podniky 6 propojené s žadatelem o podporu Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů: a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 4 V souladu s 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní období definováno jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. 5 K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis. 6 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 17

18 Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel prohlašuje, že není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: Obchodní jméno podniku/jméno a příjmení Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. vznikl spojením (fúzí splynutím 7 ) níže uvedených podniků: nabytím (fúzí sloučením 8 ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: Obchodní jméno podniku Sídlo IČ Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 5. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením 9 ) podniku. vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 7 Viz 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 8 Viz 61 zákona č. 125/2008 Sb. 9 Viz 243 zákona č. 125/2008 Sb. 18

19 Obchodní jméno podniku Sídlo IČ a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita 10. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 6. Žadatel níže svým podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly; souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli 11, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Datum a místo podpisu Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele) 10 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007). 11 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis. 19

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Oddělení sportu a cestovního ruchu Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 Název dotačního programu: Podpora výstavby,

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2015

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Oddělení sportu a cestovního ruchu Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2015 Název programu: Podpora audiovizuální

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby VZOR Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v případě

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 115-20/2015/ZK

Více

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-15/2015/ZK ze dne 23. 2. 2015 tento

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul.

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. 1.O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném formuláři

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 13/15

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

smlouva ) Preambule Článek I. Poskytnutí dotace Účel, na který je dotace určena Článek II. Doba realizace

smlouva ) Preambule Článek I. Poskytnutí dotace Účel, na který je dotace určena Článek II. Doba realizace Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: JID: 75233/2016/KUUK 16/SML2322 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE z Fondu Ústeckého kraje uzavřená dle ust 10a odst. 3 zákona

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1563/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1563/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/1563/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 8. 2. 2012 na základě usnesení č. 190/2012 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 - Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2018

Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 - Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2018 Příloha usnesení č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 - Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2018 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.02.2015 Účinnost od : 26.02.2015 Platnost do: Zpracoval: Mgr. Kateřina Gaňová

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Č. j. 52599-15/OSZ-30-2007/kui Evidenční číslo 742/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti cestovního ruchu

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti cestovního ruchu Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti cestovního ruchu uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle části páté ( 159 170)

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Více

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu 1 Název dotačního programu Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT - 2016 2 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1097/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 21. 5. 2013 usnesením č. 825/13/RK Smluvní strany

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0275/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Příloha č. 4 - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc. Lubomírem

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Smlouva o poskytnutí dotace č.190/59/oškasv/2018

Smlouva o poskytnutí dotace č.190/59/oškasv/2018 Smlouva o poskytnutí dotace č.190/59/oškasv/2018 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle části páté zákona č.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00410/15

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00410/15 Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00410/15 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel dotace: Statutární město Pardubice sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, číslo bankovního účtu: 326561/0100,

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor. Pardubický kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor. Pardubický kraj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016 Rada Plzeňského kraje vyhlásila usnesením č. 4194/15 ze dne 14. 12. 2015 Program

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji Smlouva o poskytnutí dotace z Programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Zásady pro poskytování dotací Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Dotace podle těchto zásad se poskytuje v souladu s ustanovením 36 odst. 1 písm. c) nebo 59 odst. 2 písm.

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014 Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1495/13 ze dne 16. 12. 2013, kterým

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Obsah Článek I. Vyhlašovatel... 2 Článek II. Cíl dotačního programu... 2 Oddíl 2.01... 2 Oddíl 2.02... 2 Článek III. Okruh žadatelů... 2 Oddíl 3.01...

Více

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Podklady na zasedání ZM dne: 31.3.2016 Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Předkládá: Mgr. Jana Svobodová Vypracovala: Mgr. Martina Marková Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU Agend.číslo: OS/0146/2016/E SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 1746

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 11/15 Prioritní oblast a opatření

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu podpory ICT a Číslo projektu Částka

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0456/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0456/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0456/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Seminář pro žadatele 27. 1. 2016 Mgr. Martina Želinová Langweilová Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie přípravy a

Více

Podpora výstavby technické infrastruktury

Podpora výstavby technické infrastruktury Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2006 Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury stanovuje podmínky pro poskytování finančních prostředků na výstavbu technické infrastruktury

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Posázaví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 ABY SE VÁM TU LÍBILO 4.Vymezení Fiche Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:...

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:... Příloha č. 3 Evidenční číslo smlouvy:... Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 32769/2009-61/1124 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE VÝZVA 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR OBSAH

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 359/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Program 7.4 Archeologie

Program 7.4 Archeologie Program 7.4 Archeologie Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch Číslo a název programu: 7.4 Archeologie Záchrana a poznání

Více

PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice

PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice Město Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 410/OŠK/2016 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0339/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0339/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0339/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic Vymezení Fiche

Více

Příloha č. 7 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - vzor. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Příloha č. 7 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - vzor. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Příloha č. 7 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - vzor Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis Obchodní jméno / Jméno žadatele Sídlo / Adresa žadatele IČ / Datum

Více

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany Usnesení č. 20/1600 Příloha č. 1 Strana 1 Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská

Více

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 I. Název programu (kód) Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016

Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016 Město Semily se sídlem úřadu: Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111 bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 4

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 4 SEZNAM PŘÍLOH Žadatel: doplnit název žadatele Název projektu: doplnit název projektu Číslo přílohy: Název přílohy: Poznámka: Počet listů: POVINNÉ PŘÍLOHY 1. Doklad o právní subjektivitě 2 2. Čestné prohlášení

Více

Smlouva o poskytnutí dotace č. 30/2015

Smlouva o poskytnutí dotace č. 30/2015 Smlouva o poskytnutí dotace č. 30/2015 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle části páté zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015 Smluvní strany: S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU č. OLP /xxxx/2015 schválená Radou Libereckého kraje dne xxx, usnesením č. xxx/15/rk Liberecký

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 I. Název dotačního

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV") a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele Informace pro žadatele Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti pro rok 2013 Referenční číslo : PF06-13 1 1. Úvodní informace 1.1. Název podprogramu

Více

Č.j.: 43445/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky

Č.j.: 43445/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se na základě 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

Čestné prohlášení k žádosti o poskytnutí grantu. ázev žadatele nebo jméno a příjmení fyzické osoby: IČ nebo datum narození fyzické osoby: Prohlašuji, že nemáme žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00QHBJ8 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ÍÍSÍ.O SMLOUVY (DODATKU) noř. č.j.jt. zv>/r!'ok zkr. odb. -4-' I. SMLUVNÍ STRANY 1, Moravskoslezský

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 DOTAČNÍ PROGRAM DOTAČNÍ TITUL NÁZEV AKCE/ PROJEKTU 1. ÚDAJE O ŽADATELI Program na podporu sportu v

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle části páté ( 159 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

SMĚRNICE SM/08/01/15

SMĚRNICE SM/08/01/15 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM/08/01/15 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA Zpracovatel: Schváleno: Útvar tajemníka Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: Zastupitelstvo města Hulína,

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV") a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smlouva č.: /15/OÚPSŘ Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Předmět

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více