uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Poskytovatel: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Zastoupený: Mgr. Martinem Klikou, MBA, členem Rady Ústeckého kraje, na základě pověření Ústeckého kraje ze dne Kontaktní osoba: /telefon: IČ: DIČ: CZ Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 (dále jen Poskytovatel ) a Příjemce: Název (jméno a příjmení) Sídlo (místo podnikání): Zastoupený: Kontaktní osoba: /telefon: IČ (RČ): DIČ: Bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen Příjemce ) zapsaný ve veřejném rejstříku u, oddíl..., vložka... / v živnostenském rejstříku u. (výpis z veřejného / živnostenského rejstříku příjemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen Smlouva nebo smlouva ) Stránka 1 z 11

2 ČÁST I. OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE 1. Pověření, předmět a výše dotace Na základě žádosti poskytovatele sociální služby (dále jen Služba ) o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Žádost ) uzavírá Poskytovatel s Příjemcem tuto Smlouvu. Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené Poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). Dotace se poskytuje v celkové maximální výši [ ],-Kč, z toho minimálně částka [...],-Kč je určena na platy, mzdy a jejich navýšení. Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo. předloženou v rámci programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 (dále jen 5. dotační program ), a to v následujícím členění: Číslo registrace sociální služby identifikátor Druh sociální služby Název zařízení sociální služby Poskytnutá dotace celkem Kč Minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení Kč Dotace je hrazená z rozpočtu Ústeckého kraje a je poskytnuta způsobem uvedeným v části IV. této smlouvy. V rámci Pověření Ústeckého kraje č. k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období (dále též Pověření ) vzniká příjemci dotace závazek k poskytování služby obecného hospodářského zájmu specifikované v této Smlouvě a v Žádosti v rámci 5. dotačního programu ) ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí komise EU ze dne o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen Rozhodnutí EK ). Poskytovatel na základě svých vlastních zkušeností s podmínkami poskytování sociálních služeb na svém území a dále na základě zkušeností a doporučení Ministerstva práce a sociálních věci (dále jen MPSV ) má za to, že dotace, za předpokladu splnění dalších částí Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům vybraných sociálních služeb 2016 (dále jen Metodika 5. dotačního programu ), představuje slučitelnou veřejnou podporu (bez nutnosti notifikace) v souladu s Rozhodnutím EK. Stránka 2 z 11

3 2. Účel dotace Dotace je určena na financování běžných (uznatelných) výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 3. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu Dotace je poskytnuta účelově (viz část I. bod 1. a 2. této smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů (dle Metodiky 5. dotačního programu) přímo souvisejících s poskytováním sociální služby a vzniklých v době od do ČÁST II. PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje není právní nárok. 2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí zejména ustanoveními Rozhodnutí EK, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech ) zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v Metodice 5. dotačního programu. Metodika 5. dotačního programu je pro příjemce dotace závazná. Příjemce dotace prohlašuje, že se s Metodikou 5. dotačního programu seznámil a souhlasí s ní. Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/24Z/2015 ze dne schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady ). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami. 3. Nedílnou součástí ujednání podle této smlouvy je Žádost Příjemce ze dne.. a následující dokumenty dostupné na webových stránkách Poskytovatele - Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům vybraných sociálních služeb Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady ). Příjemce dotace se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil, souhlasí s nimi a považuje je za závazné. V případě rozporu ujednání této smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění rozporů: Stránka 3 z 11

4 - Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje - Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům vybraných sociálních služeb Pověření - tato Smlouva; - Žádost příjemce dotace ze dne.. ČÁST III. POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE 1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. 2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v části I., bodě 1. a 2. této Smlouvy, v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části I., bodu 3. této smlouvy, v souladu s Metodikou 5. dotačního programu. 3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti, a které jsou pro rok 2016 podpořeny. 4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady) specifikované v části IV. bod 18. Metodiky 5. dotačního programu. 5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v účetnictví odděleně a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě této Smlouvy. Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy a Metodikou 5. dotačního programu (zejména její částí X. body 3. a 4.). 6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, uložené ve spisu na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit (za předpokladu nepřekročení limitu vyrovnávací platby) jen následujícím způsobem: a. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a výše jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace nepřekročí výši jednotlivých položek v nákladovém rozpočtu služby předloženém v žádosti o dotaci a zhodnoceném v rámci dotačního řízení a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení, b. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby) maximálně o 20 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace Stránka 4 z 11

5 a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje, c. část dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení musí být použita pouze k tomuto účelu a nesmí být snížena. 7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí, případně bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do 10 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli písemně na formuláři Hlášení změn v poskytování sociální služby a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet poskytovatele dotace do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce dotace. V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 22 zákona o rozpočtových pravidlech a poskytovatel dotace zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem. 8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad. 9. O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem rozhodují orgány Ústeckého kraje na základě písemné žádosti žadatele, a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu a za předpokladu nepřekročení limitu vyrovnávací platby u služby, k jejímuž krytí nákladů má být dotace převedena s ohledem na zajištění dostupnosti služby, u nichž se část dotace převede na jinou službu. Obdobně se postupuje u převodu dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb. 10. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, příjemce dotace obdrží finanční prostředky na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF ), je povinen o této skutečnosti písemně informovat poskytovatele dotace a uvést veškeré údaje o výši a účelu poskytnuté podpory (dotace), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy příjemce dotace obdrží rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory (dotace). 11. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok, na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity služby financované z ESF. 12. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru, že by vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace v rámci 5. dotačního programu představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním trhem, uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace přiměřeně zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou veřejnou podporu. Stránka 5 z 11

6 13. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o následujících změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala: změny v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, ové adresy), změny v rozpočtu sociální služby, změna bankovního účtu Příjemce, změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby, jakoukoliv změnu ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory s vnitřním trhem. Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. 14. Je-li Příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu Poskytovatele. Má se za to, že předchozí souhlas Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. Příjemce je povinen Poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 15. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami. 16. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od následujícího roku po roce, na který byla dotace poskytnuta. 17. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek. 18. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli průběžný přehled o čerpání finančních prostředků na podpořené služby. Průběžný přehled bude obsahovat: přehled čerpání finančních prostředků poskytovaných na základě velké Smlouvy, zdroje krytí a dále plán finančního zajištění podpořených Služeb do konce roku, na který byla dotace poskytnuta. Průběžný přehled bude zpracován za období od do roku, na který byla dotace poskytnuta. Přehled bude doručen na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, em opatřeným elektronickým podpisem) v termínu do roku, na který byla dotace poskytnuta (rozhodující je datum otisku razítka podatelny). 1 1 V případě že poskytovatel sociálních služeb čerpá finanční podporu zároveň z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016, odevzdává průběžný přehled čerpání za každou sociální službu pouze jednou v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji Stránka 6 z 11

7 19. Příjemce je povinen provést Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v souladu se Smlouvou a Metodikou 5. dotačního programu za období týkající se celého roku 2016, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 15. ledna a) Příjemce předloží do 20. ledna následujícího roku KÚÚK podklady pro vyúčtování dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 Metodiky 5. dotačního programu, b) k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje případnou vratku dotace. Příjemce je v rámci vyúčtování povinen doložit, že poskytnutá dotace spolu s další podporou, kterou Příjemce na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK. V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou částku vrátit na bankovní účet poskytovatele dotace č.... Při vyúčtování dotace postupuje Příjemce zejména v souladu s pravidly obsaženými v části X. bod 13., 14., 15. Metodiky 5. Dotačního programu. Bez řádného finančního vypořádání dotace v předepsaném termínu nebudou Příjemci v následujícím roce uvolněny prostředky dotace. 20. Pokud Příjemci byla na příslušný rok přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústecké kraje (dále také KÚÚK ) výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace bez ohledu na to, zda se na příjemce dotace vztahuje povinnost ověřování účetní závěrky auditorem podle 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Výrok a vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚUK nepožaduje). 21. V případě, že příjemce dotace nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech. 22. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se postupuje podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání dotace včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK. 23. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle 6 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád). 24. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. Stránka 7 z 11

8 25. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, pravidelně v něm aktualizovat uvedené údaje a do vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci. 26. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající z Metodiky 5. dotačního programu. ČÁST IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně: a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými celky a poskytovatelem dotace, ve splátkách platebním poukazem na jejich běžné účty, b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím účtu zřizovatele,.., č.ú.:, pod UZ (účelovým znakem) Výše a termíny splátek: Finanční podpora (dotace/příspěvek) bude poskytnuta Příjemci jednorázově. ČÁST V. SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY 1. Příjemce je povinen Poskytovateli do vrátit poměrnou část dotace v případě, že při vyúčtování převyšuje poskytnutá dotace maximální výši dotace dle části VII. Metodiky 5. dotačního programu 2. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně dle ustanovení 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 3. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli finanční vyúčtování dotace ani do 20. ledna roku, který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu 22 odst. 2 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech, za který mu bude uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celé částky vyplacené dotace na základě smlouvy. 4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní povinnost stanovenou v části III., bodě 10., 13., 14. a 15, nebo do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala, neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi. Stránka 8 z 11

9 5. Za splnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v části III. bodu 13., 18., 25. a části VI. bodu 2. a 4. Smlouvy považováno za méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím: a. informování poskytovatele dotace o změnách vymezených v části III. bodu 13. Smlouvy po stanovené lhůtě: - do 7 kalendářních dnů -5 % dotace poskytnuté na danou Službu, - od 8 do 30 kalendářních dnů -10 % dotace poskytnuté na danou Službu, - od 31 do 50 kalendářních dnů -20 % dotace poskytnuté na danou Službu, - nad 50 kalendářních dnů -30 % dotace poskytnuté na danou Službu, b. nevyplnění, neúplné vyplnění a nepravdivé vyplnění výkaznictví registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci, v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v části III., bodu 25, Smlouvy -25 % dotace na poskytnuté na danou Službu, c. nepředložení průběžného přehledu o čerpání finančních prostředků v termínu stanoveném v části III., bodu 18. Smlouvy -50 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy, porušení povinnosti stanovené v části VI. bodu 2. a 4. Smlouvy -3 % dotace poskytnuté na danou službu. ČÁST VI. Publicita 1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba byla podpořena Ústeckým krajem (Poskytovatelem). 2. Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce skutečnost, že Službu podpořil Poskytovatel (dále Sponzorský vzkaz ) v provedení respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění Sponzorského vzkazu ke schválení Poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek Poskytovatele a předložit ho Poskytovateli ke konečnému schválení. Za Poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 4. Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně po dobu trvání 5. dotačního programu tj. do : a) logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby, b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti akce propagující Službu c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Poskytovatele, d) viditelné a prominentní umístění loga Poskytovatele v místech konání akce (realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od Poskytovatele), Stránka 9 z 11

10 e) umístění reklamních panelů s prezentací Poskytovatele v místě konání akce (realizace Služby), f) distribuce tiskových materiálů Poskytovatele, které dodá Poskytovatel, mezi hosty akce, g) prezentace Poskytovatele moderátorem akce, h) umístění aktivního odkazu na internetových stránkách souvisejících s konáním akce (realizací Služby). 5. Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. ČÁST VII. Ostatní ujednání 1. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných dodatků. 3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v 170 správního řádu. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí. 4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel dotace obdrží dvě vyhotovení a příjemce dotace jedno vyhotovení. 6. Smlouva bude včetně jejích dodatků uveřejněna Poskytovatelem v souladu s 3 odst. 2 písm. i) a 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv. 7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Stránka 10 z 11

11 8. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č..ze dne V Ústí nad Labem dne.. V dne... Poskytovatel dotace Ústecký kraj Mgr. Martin Klika, MBA na základě pověření Ústeckého kraje Příjemce dotace Přílohy: Příloha č. 1 Výpis z... Stránka 11 z 11

smlouva ) Preambule Článek I. Poskytnutí dotace Účel, na který je dotace určena Článek II. Doba realizace

smlouva ) Preambule Článek I. Poskytnutí dotace Účel, na který je dotace určena Článek II. Doba realizace Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: JID: 75233/2016/KUUK 16/SML2322 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE z Fondu Ústeckého kraje uzavřená dle ust 10a odst. 3 zákona

Více

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu 1 Název dotačního programu Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT - 2016 2 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0456/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0456/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0456/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0275/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2145/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1563/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1563/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/1563/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:...

Příloha č. 3. Evidenční číslo smlouvy:... Příloha č. 3 Evidenční číslo smlouvy:... Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 410/OŠK/2016 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0339/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0339/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0339/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Vzor smlouvy Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená dle ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009G04P* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I. SMLUVNÍ

Více

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00410/15

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00410/15 Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00410/15 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel dotace: Statutární město Pardubice sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, číslo bankovního účtu: 326561/0100,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Vladimír Zemek, Bc. Alena Macháčková

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Vladimír Zemek, Bc. Alena Macháčková MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek, Bc. Alena Macháčková

Více

..,,.., IMORAVSKOSi.ivííiKY KRÁT- KRAJSKÝ Ú;T-Y. CISi.OSMi.OUVY(DODA'lKU) KurispeesA?!! j" o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

..,,.., IMORAVSKOSi.ivííiKY KRÁT- KRAJSKÝ Ú;T-Y. CISi.OSMi.OUVY(DODA'lKU) KurispeesA?!! j o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje CISi.OSMi.OUVY(DODA'lKU) KurispeesA?!! j"..,,.., IMORAVSKOSi.ivííiKY KRÁT- KRAJSKÝ Ú;T-Y QM± SMLOUVA ' eiííí_ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dort 'ViťrV^hV I. SMLUVNÍ STRANY 1.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: VZOR Číslo smlouvy u příjemce: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená dle ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Příloha č. 5 Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: VZOR Číslo smlouvy u příjemce: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená dle ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU Agend.číslo: OS/0146/2016/E SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 1746

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: /SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY uzavřená dle ust. 10a a násl. zákona

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci akce

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 359/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

KUMSP00SH969. Mgr, Danielem Havlíkem

KUMSP00SH969. Mgr, Danielem Havlíkem KUMSP00SH969 SMLOU o poskytnutí dotace z rozpočtu imoravskosliv^ky ZKZJ KR/uoi-.'; ur-\! ČÍSLO í>m..oíjvy" {DODATK U i t/ ^itit?! t/eff /?> pof. ClSiO '.'t(v, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE Smlouva Č. 031463/15/0S V Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: sídlo: rč: OIČ: kontaktní osobaly: tel.: fax: e-mail: bankovní spojení:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SMLXXXX/SoPD/SV Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená dle ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice

PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice Město Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 09.12.2015 Účinnost od : 01.01.2016 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00193/15

Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00193/15 Smlouva o poskytnutí dotace č. D1734/00193/15 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel dotace: Statutární město Pardubice, sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, číslo bankovního účtu: 326561/0100,

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016

Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016 Město Semily se sídlem úřadu: Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111 bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 15.12.2015 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00RN8S9 li MORAVSRÓSt.tiŽSíčí ivřaj SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Mgr.

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 152/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby VZOR Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v případě

Více

SMLOUVA. o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI

SMLOUVA. o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI Kraj: SMLOUVA o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI I. Smluvní strany Ústecký kraj Zastoupený: Janou

Více

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Příloha č. 4 - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc. Lubomírem

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul.

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. 1.O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném formuláři

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje Smlouva se uzavírá mezi: VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarský kraj Se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 Zastoupen:

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dáie jen poskytovatel") SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 28. října 117,

Více

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Obsah Článek I. Vyhlašovatel... 2 Článek II. Cíl dotačního programu... 2 Oddíl 2.01... 2 Oddíl 2.02... 2 Článek III. Okruh žadatelů... 2 Oddíl 3.01...

Více

Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky

Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: VZOR Číslo smlouvy u příjemce: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená dle ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části nákladů

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená dle ust. 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Oddělení sportu a cestovního ruchu Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 Název dotačního programu: Podpora výstavby,

Více

/ í / r ^ ^ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. i. SMLUVNÍ STRANY

/ í / r ^ ^ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. i. SMLUVNÍ STRANY \-.>\:>, y Í.HMÍ.,'sK': KHA hyyjsyy fft.m : «-.; i.-: VÍ. O; \ YťP YJuiK 1^ KUMSP08HSEIU ^w., / í / r ^ ^ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje i. SMLUVNÍ STRANY MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ se

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Poskytovatel: Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA,1. náměstkem hejtmana Ústeckého

Poskytovatel: Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA,1. náměstkem hejtmana Ústeckého Příloha č. 7 Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: VZOR Číslo smlouvy u příjemce: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená dle ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1097/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 21. 5. 2013 usnesením č. 825/13/RK Smluvní strany

Více

Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky

Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: VZOR Číslo smlouvy u příjemce: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená dle ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015 Smluvní strany: S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU č. OLP /xxxx/2015 schválená Radou Libereckého kraje dne xxx, usnesením č. xxx/15/rk Liberecký

Více

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany Usnesení č. 20/1600 Příloha č. 1 Strana 1 Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská

Více

SMĚRNICE SM/08/01/15

SMĚRNICE SM/08/01/15 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM/08/01/15 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA Zpracovatel: Schváleno: Útvar tajemníka Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: Zastupitelstvo města Hulína,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č. OLP/2215/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTí NEINVESTiČNí DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTí NEINVESTiČNí DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 15/SML 1471 SMLOUVA O POSKYTNUTí NEINVESTiČNí DOTACE Z Fondu Ústeckého kraje uzavřená dle ust 10a odst. 3 zákona Č. 250/2000 Sb., o

Více

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Příloha č. 6 Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

FOND VYSOČINY (FV01207.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Účel smlouvy. Čl. 3 Závaznost návrhu

FOND VYSOČINY (FV01207.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Účel smlouvy. Čl. 3 Závaznost návrhu FOND VYSOČINY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2015

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Oddělení sportu a cestovního ruchu Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2015 Název programu: Podpora audiovizuální

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci SML/227/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Město

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00QHBJ8 SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ÍÍSÍ.O SMLOUVY (DODATKU) noř. č.j.jt. zv>/r!'ok zkr. odb. -4-' I. SMLUVNÍ STRANY 1, Moravskoslezský

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: VZOR Číslo smlouvy u příjemce: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená dle ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje NÁVRH SMLOUVY Příloha č. 1Programu S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: a IČ:

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

www.krasnalipa.cz 1) Účel dotace: A) Dotace na činnost

www.krasnalipa.cz 1) Účel dotace: A) Dotace na činnost Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 07-22/2015 ze dne 9. prosince 2015 Dotační program na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v roce

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více