Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi"

Transkript

1 Informační seminář TAČR Veřejnosprávní kontroly v praxi Vykazování nákladů Průběh kontrol a zkušenosti z vykonaných kontrol na místě Mgr. Lukáš Horský

2 Technologická agentura ČR TAČR vznikla jako organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly s účinností od na základě zákona č. 130/2002 Sb. Ústředními orgány TA ČR jsou předseda, předsednictvo, výzkumná a kontrolní rada. Organizační a administrativní činnost agentury zajišťuje Kancelář TA ČR. Poradními orgány jsou oborové komise, které posuzují a hodnotí návrhy programových projektů s žádostmi o udělení podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

3 Technologická agentura ČR Programy jsou: ALFA BETA OMEGA Centra kompetence

4 Stručný popis programů ALFA - se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky.

5 Stručný popis programů ALFA - program je koncipován na šestileté období ( ), během něhož by mělo být rozděleno celkem 7,5 mld. Kč. První veřejná soutěž byla vyhlášena 24. března 2010, v pořadí druhá veřejná soutěž byla vyhlášena 20. července Třetí a zatím poslední veřejná soutěž Programu Alfa byla vyhlášena 6. června 2012.

6 Stručný popis programů - BETA BETA - program se zaměřuje na veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy, byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54.

7 Stručný popis programů - OMEGA OMEGA - program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Projekty v programu OMEGA mohou předkládat výzkumné organizace i podniky. Doba trvání programu se předpokládá v letech 2012 až 2017, tj. 6 let.

8 Stručný popis programů - CK Centra kompetence - program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky. Ve vazbě na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

9 Stručný popis programů - CK Centra kompetence - první veřejná soutěž byla vyhlášena dne 29. června Druhá veřejná soutěž byla vyhlášena v roce 2013 se zahájením poskytování podpory v roce Na celou dobu trvání programu Centra kompetence je schválený rozpočet ve výši 6,297 mld. Kč. Pro druhou veřejnou soutěž se předpokládají celkové výdaje 2,03 mld. Kč.

10 Obecné informace k projektům Další informace k jednotlivým programům, způsobům přihlášení, právnímu rámci činnosti TAČR aj. lze získat na stránce Odtud lze stáhnout i další informace a pokyny např. k vyplňování průběžných zpráv, různé formuláře (např. pracovních výkazů apod.). Dále je možno stáhnout příručku pro příjemce, kde jsou uvedena pravidla pro vykazování nákladů na projekty aj.

11 Obecné informace k projektům Na je služba HELPDESK. Zde je možno zadávat dotazy ke všem oblastem činnosti TAČR, především pak k vyplňování průběžné zprávy, k programům a zvláště ke způsobu vykazování nákladů uznaných (uznatelných) na již probíhající projekty. Jsou zde uvedeny i často kladené dotazy a odpovědi na tyto dotazy.

12 Kontrolní činnost TAČR právní rámec Probíhá na základě 13 zákona č. 130/2002 Sb. Ukládá povinnost poskytovateli (TAČR) provádět kontrolu: Věcnou (odbornou) vždy po ukončení projektu a pokud je trvání projektu delší než dva roky i nejméně jedenkrát v průběhu řešení projektu (provádí zpravodaj). Finanční nejméně u 5 % objemu podpory poskytnuté v příslušném kalendářním roce.

13 Průběh kontrolního procesu TAČR Základní doklady potřebné při zahájení kontroly k předložení kontrolní skupině ze strany příjemce a dalšího účastníka: - Dle oznámení příjemci, tj. především: - Oddělená evidence nákladů na projekt příjemce a dalšího účastníka v členění dle průběžné zprávy (pro každý projekt podporovaný z veřejných prostředků podle 3 odst. 2 a 3 zákona 130/2002 Sb.), - Čestná prohlášení příjemce a dalšího účastníka o tom, že osoba spojená ( 23 zákona o daních z příjmu) neposkytuje služby (uplatněné náklady na služby nejsou poskytnuty (fakturovány) osobou spojenou),

14 Průběh kontrolního procesu TAČR - Čestná prohlášení příjemce a dalšího účastníka, že nevstoupil do likvidace, nebyla na ně uvalena nucená správa, neprobíhá insolvenční řízení. - Popis uplatněných nákladů pro rok 2012 (z důvodu toho, že nebyla možnost jej uvést do průběžné zprávy za uvedený rok), - Soupis zaměstnanců podílejících se na řešení projektu, - Soupis všech zaměstnanců firmy (může být jen v elektronické podobě pro případné nahlédnutí),

15 Průběh kontrolního procesu TAČR - Směrnice pro výpočet režijních nákladů s příslušným vysvětlením (v podrobnější podobě pokud jsou režijní náklady vyšší než 20 % z celkových nákladů projektu, pak je nutné postupovat při stanovování režijních nákladů v souladu s tzv. full cost modelem, - Směrnice pro výpočet cestovních náhrad pro uplatnění nákladů na cestovné (účet 512),

16 Průběh kontrolního procesu TAČR - Směrnice pro výpočet osobních nákladů s uvedením tarifních mezd apod. (účetní skupina 52, tj. účty 521, 524, 527), - Prezentaci průběhu odborné části řešení projektu pro zpravodaje s uvedením, zda jsou dílčí cíle (etapy) projektu plněny v souladu s plánem projektu, - Originály účetních dokladů prokazující oprávněnost uplatnění nákladů

17 Průběh kontrolního procesu TAČR na řešení projektu, - Originály pracovních smluv, DPČ, DPP případně jejich dodatků u zaměstnanců podílejících se na řešení projektu, - Další uvedené doklady, jsou-li relevantní. V průběhu kontroly mohou být vyžádány i jiné doklady související s kontrolovaným projektem.

18 Průběh kontroly na místě TAČR Při kontrole na místě: Kontrolní skupina sleduje při samotné kontrole na místě soulad mezi vykázanou výší nákladů v jednotlivých nákladových kategoriích v průběžné roční zprávě a skutečností dle předložené oddělené evidence nákladů v jednotlivých účetních obdobích a účetních dokladů. Oddělenou nákladovou evidenci musí příjemce (další účastník) určit podle jednoznačného znaku, resp. čísla střediska.

19 Průběh kontroly na místě TAČR Dále se při kontrole sleduje, zda uplatněné náklady jsou uznatelné pro projekt a zda byly vynaloženy efektivně, hospodárně, v přiměřené výši a pouze na předmětný projekt. Zároveň je sledováno, zda jsou náklady správně uplatněny (zaúčtovány) do příslušných nákladových kategorií (v rámci účtové třídy 5). Je i kontrolováno, zda jsou plněny další pravidla TAČR pro poskytování podpory (např. možnost přesunu, tj. změn nákladů dle jednotlivých nákladových kategorií apod.).

20 Průběh kontroly na místě TAČR Kontrolní skupina nemůže uzavírat kontrolní protokol stanovením finančních sankcí. Toto právo náleží pouze místně příslušnému finančnímu úřadu.

21 Průběh kontroly na místě TAČR Pokud zjištěné skutečnosti budou takového charakteru, že vznikne podezření na nedodržování smlouvy a porušení závazných pravidel kontrolovanou osobou, kontrolní skupina uvedená podezření popíše v kontrolním protokolu a po uzavření kontrolní akce přepošle kontrolní protokol k vyřízení na místně příslušný finanční úřad s podezřením na porušení rozpočtové kázně k rozhodnutí.

22 Průběh kontrolního procesu TAČR Popis nákladových kategorií, jež jsou předmětem kontroly a kde kontrolní skupina kontroluje, zda jsou uplatněné náklady ze strany příjemce a dalšího účastníka správně začleněny do následujících kategorií: Kategorie Osobní náklady Obsahují náklady na mzdy a povinné odvody na pojistné, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (především účty 521, 524 a 527).

23 Průběh kontrolního procesu TAČR osobní náklady Doklady k předložení: pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám, mzdové výkazy, seznam pracovníků podílejících se na projektu, seznam všech pracovníků organizace (postačuje v elektronické podobě s možností nahlédnutí). Dále předložit případně DPP, resp. DPČ. Mnohdy, zvláště další účastnící nechtějí předkládat originály pracovních smluv. Kontrolovaná osoba musí mít přehled o počtu hodin v měsících, kdy konkrétní zaměstnanci pracovali na projektu.

24 Průběh kontrolního procesu TAČR osobní náklady Mimořádné odměny maximální mohou být ve výši průměrné měsíční mzdy a dále je nutno je krátit poměrem počtu hodin, které zaměstnanec odpracoval při řešení projektu v porovnání s jeho celkovou pracovní dobou. Tzn. pracuje-li např. zaměstnanec pouze z poloviny pracovní doby na projektu musí se max. měsíční výše průměrné mzdy dělit dvěma a to je max. výše ročních mimořádných odměn (může být vyplacena jednorázově či v několika splátkách ). Musí zde platit zásada přiměřenosti v odměňování v poskytování mzdových prostředků z financí z TAČR.

25 Průběh kontrolního procesu TAČR osobní náklady Řádná dovolená nebo její část je uznaným nákladem v případě, že je pracovník zaměstnán na základě pracovní smlouvy. Náhrada za nemoc je uznaným nákladem v případě, že je pracovník zaměstnán na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti. Stipendium je způsobilým nákladem pro projekt Center kompetence. Tento náklad se týká pouze účastníků projektu podle zákona o vysokých školách (vysoké školy).

26 Průběh kontrolního procesu TAČR služby Kategorie Služby Příjemce podepisuje čestné prohlášení o osobách spojených ( 23 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu). Další účastníci nesmí poskytovat služby příjemcům ani jiným účastníkům při řešení projektu. Nelze si mezi sebou provádět a samozřejmě ani profakturovávat (proúčtovávat) služby při řešení projektu. Náklady na služby jsou omezeny na 20 % celkových uznaných nákladů účastníků projektu za dobu řešení projektu.

27 Průběh kontrolního procesu TAČR ostatní náklady Kategorie Ostatní náklady Jsou tvořeny tzv. podkategoriemi - Provozní náklady - Cestovné - Režie - Náklady na ochranu duševního vlastnictví.

28 Průběh kontrolního procesu TAČR provozní náklady Provozní náklady jsou vzniklé s řešením projektu, především se jedná o spotřebu materiálu, jehož pořízení je nutné na řešení projektu (účet 501), na provoz a udržování majetku využívaného při řešení projektu. Příjemce dokládá účetní doklady (faktury, doklad o koupi). Všechny doklady musí splňovat podmínky účetního dokladu dle zákona o účetnictví.

29 Průběh kontrolního procesu TAČR provozní náklady Do této nákladové položky se uvádí např. nákup chemikálií, zkumavek, drobný materiál nutný pro projekt, laboratorní materiál na výzkum atd.

30 Průběh kontrolního procesu TAČR cestovné Cestovné (účet 512) Pokud příjemce uplatňuje cestovné na konference a konferenční poplatky musí doložit aktivní účast na těchto konferencích či veletrzích apod. Doložením aktivní účasti je např. zápis nebo záznam z jednání s popisem jednání, případně aktivní prezentace společnosti, řešeného projektu atp.

31 Průběh kontrolního procesu TAČR cestovné Dále by měl příjemce doložit k těmto nákladům cestovní zprávu, vyúčtování pracovní cesty dle příslušné vyhlášky o cestovních náhradách, případně uvést další podrobnosti prokazující, že cesta má přímou vazbu na řešení projektu.

32 Průběh kontrolního procesu TAČR režie Jedná se o náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (např. administrativní náklady, náklady na energie a služby, náklady spojené s užitím telefonu, faxu a internetu, kopírování, výdaje na pomocný personál a infrastrukturu). Režijní náklady a výdaje musí být vykazovány v souladu s metodikou vykazovaní skutečných nepřímých nákladů, tzv. full cost model, nebo na základě maximální stanovené sazby ve výši 20 % z ročních nákladů daného projektu u každého příjemce pro všechny typy příjemců.

33 Průběh kontrolního procesu TAČR režie v případě režií do 20 % mají být předloženy příslušné účetní doklady a směrnici pro výpočet režijních nákladů (nejedná se však o paušál). v případě režie nad 20 % má uvádět příjemce výpočet režií v souladu s tzv. metodou Full cost. Příjemce má předložit směrnici pro její výpočet.

34 Průběh kontrolního procesu TAČR náklady na získání práv k prům. vlastnictví Jedná se o poplatky a jiné náklady související se získáním průmyslového vzoru, patentu apod. Nelze do této podkategorie zahrnout náklady na soudní spory (to jsou neuznatelné náklady).

35 Průběh kontrolního procesu TAČR investiční náklady Hmotný (DHIM) a nehmotný (DNIM). DHIM doba upotřebitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cena větší než Kč, DNIH cena vyšší než Kč doba upotřebitelnosti delší než jeden rok dle zákona o účetnictví. Uznané náklady na investice je pouze ta část ceny investice (v pořizovacích cenách), která je rovna výši nákladů na odpisy odpovídající trvání projektu, v rozsahu jeho využívání pro potřeby řešení projektu. Tzn., pokud bude investice

36 Průběh kontrolního procesu TAČR investiční náklady požívána pro projekt pouze ze 60 %, jsou uznané náklady pouze ty, které odpovídají 60 % podílu nákladů na jeho pořízení. Výše těchto nákladů se tedy stanoví dle vzorce: UN = (A/B) x C x D kde: UN jsou uznané náklady A doba v letech, kdy je investice používána B doba upotřebitelnosti dle odpisové skupiny C pořizovací cena majetku D je podíl užití majetku při řešení projekt.

37 Průběh kontrolního procesu TAČR investiční náklady Pokud je pro řešení projektu používán již pořízený investiční majetek, avšak ještě ne zcela odepsaný, je možné uplatnit výši odpisů tohoto majetku v kategorii Provozní náklady, avšak pouze za období trvání projektu a podílem, kterým je investiční majetek používán na řešení projektu.

38 Průběh kontrolního procesu TAČR přesuny nákladů mezi kategoriemi Bez schválení poskytovatele (TAČR) je možno přesunovat náklady mezi kategoriemi uznaných nákladů do výše 20 % součtu jednotlivých kategorií (tj. Osobní, Služby a Ostatní) jednotlivého účastníka projektu za daný rok. Tyto náklady nelze přesouvat z a do kategorie Investiční náklady. Kategorie Ostatní náklady se dělí na další podkategorie a to provozní náklady cestovné, režie a náklady na duševní vlastnictví.

39 Průběh kontrolního procesu TAČR přesuny nákladů mezi kategoriemi Mezi těmito podkategoriemi lze přesouvat náklady bez omezení pokud je dodržena podmínka 20 % v kategorii Ostatní náklady. Nelze provádět finanční přesuny mezi jednotlivými účastníky projektu (příjemce další účastníci). Nelze provádět finanční přesuny mezi jednotlivými roky řešení u jednoho účastníka TAČR pro financování projektu nevyžaduje zřízení nového bankovního účtu, lze využít běžný komerční účet příjemce.

40 Nevyužité náklady na projekt Nevyužité finanční prostředky mohou pouze vysoké školy a vědeckovýzkumné společnosti (v.v.i.) převádět ve výši max. 5 % poskytnuté podpory do dalšího roku pomocí FÚUP. Firmy tuto možnost nemají, tj. nemohou převádět finanční prostředky do dalšího roku. Výše uznaných nákladů, resp. podpory může být změněna na základě žádosti příjemce a to maximálně do výše 50 % uznaných nákladů na celý projekt.

41 Neuznané náklady na projekt Mezi uznané (uznatelné) náklady nelze zahrnout především: - daň z přidané hodnoty (DPH), pokud je příjemce plátcem této daně a uplatňuje její odpočet; - zisk příjemce; - dluh a úroky z dluhů; - cla; - rezervy na možné budoucí ztráty a výdaje; - kurzovní ztráty; - leasing;

42 Neuznané náklady na projekt - Náklady vynaložené bez právního důvodu, tj. v případě, kdy mezi příjemcem a třetí osobou, v jejíž prospěch příjemce vynakládá finanční prostředky, není žádný právní vztah (např. firma vyplatí finanční odměnu pracovníkovi bez platné dohody o provedení práce; firma zaplatí za materiál, aniž by učinila písemnou objednávku), - DHIM a DNIM, který byl pořízen před zahájením projektu,

43 Neuznané náklady na projekt Výdaje na průzkum trhu, Náklady na zavádění výroby Vybavení pracoviště, rekonstrukci budov nebo místností, které nesouvisí s projektem Neuznané náklady musí příjemce (další účastník) hradit z vlastních zdrojů mimo projekt. Nespotřebované finanční prostředky za příslušný rok musí vrátit zpět TAČR (mimo FÚUP).

44 Závěr Děkuji za pozornost

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE Název programu podpory

Více

Fond mikroprojektů. Směrnice pro žadatele. Euroregionem Praděd. Verze č. 2/ 2010. Účinnost: pro 5. a následná kola příjmu žádostí

Fond mikroprojektů. Směrnice pro žadatele. Euroregionem Praděd. Verze č. 2/ 2010. Účinnost: pro 5. a následná kola příjmu žádostí EUROREGION PRADZIAD E Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) zastoupené v regionu Praděd Euroregionem Praděd Směrnice pro žadatele Fond mikroprojektů Verze č. 2/ 2010 Účinnost:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 1: Specifika finančního řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více