Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu"

Transkript

1 Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dezinfekční zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje II. Zadavatel: CEJIZA, s.r.o. se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ IČO:

2 1. Identifikační údaje o zadavateli, kontaktní osoba Název zadavatele: CEJIZA, s.r.o. IČO: DIČ: CZ Sídlo zadavatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ Statutární orgán: MUDr. Bořek Semrád, jednatel Adresa filu zadavatele: Uvedený zadavatel je centrálním zadavatelem (dále jen centrální zadavatel ), který vádí výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 3 odst. 1 písm. b) zákona, a to na základě uzavřené o centralizovaném zadávání na účet pověřujících zadavatelů zařízení sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení (dále jen zařízení sociálních služeb ). Kontaktní osoba centrálního zadavatele Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s tímto výběrovým řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: , se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ , tel.: Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci centrálního zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby centrálního zadavatele) a je pověřena zastupováním centrálního zadavatele v tomto výběrovém řízení. 2. Název veřejné zakázky Dezinfekční zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje II. (dále jen veřejná zakázka ) Centrální zadavatel přidělil veřejné zakázce spisovou značku: CEDEZS Účel a mět veřejné zakázky 3.1 Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je zabezpečení dodávek ch přípravků v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách cházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na voz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (dále jen vyhláška č. 306/2012 Sb. ) použití v zařízeních sociálních služeb, a to dle potřeb a požadavků jednotlivých zařízení sociálních služeb. Jednotlivým zařízením sociálních služeb musí být po stanovenou dobu zajištěna pravidelná a nepřetržitá dodávka ch přípravků, a to v závislosti na jejich aktuálních vozních potřebách při současných minimálních požadavcích na součinnost z jejich strany. 3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená centrálním zadavatelem činí: ,- Kč bez. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 2 z 14

3 3.3 Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka ch přípravků, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních vozních potřebách jednotlivých zařízení sociálních sužeb, tj. na základě jejich potřeb a požadavků. Dodávky ch přípravků budou realizovány na základě objednávek jednotlivých zařízení sociálních služeb. 3.4 Dezinfekčními se rozumí určené použití v zařízeních sociálních služeb, (i) jednak coby zdravotnické středky, které musí splňovat veškeré podmínky stanovené jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních pisů, a to zejména dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických středcích, ve znění pozdějších pisů a dle nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické středky, ve znění pozdějších pisů; (ii) jednak coby tzv. biocidní, které musí splňovat veškeré podmínky stanovené jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních pisů, a to zejména dle zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, ve znění pozdějších pisů a dle příslušných pisů Evropské unie. 3.5 Zařazení jednotlivých ch přípravků do příslušné kategorie vyplývá ze shora uvedených právních pisů. Dodavatel může dodávky ch přípravků zvolit pouze některou z uvedených kategorií (zdravotnické středky, biocidní ) nebo jejich kombinaci, a to dle svého uvážení se zohledněním požadavků stanovených v této dokumentaci výběrového řízení a jejích přílohách. 3.6 Dezinfekční musí splňovat veškeré podmínky stanovené vyhláškou č. 306/2012 Sb. 3.7 Dezinfekční jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení (dále jen ). 3.8 Součástí dodávky ch přípravků je rovněž jejich dodání do příslušných zařízení sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení, včetně vhodného balení vzhledem k aktuálně dodávanému množství. 3.9 Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí následujících plnění dodavatelem spočívajících v: - dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace použití ch přípravků ve smyslu příslušných právních pisů; - sestavení ch řádů jednotlivá zařízení sociálních služeb; - školení zaměstnanců zařízení sociálních služeb v používání ch přípravků, které jsou mětem dodávek; - převzetí a odvozu ch přípravků dodaných v rozporu s podmínkami příslušné, resp. jednotlivých objednávek, nebo nesplňujících požadavky dle příslušných právních pisů Další podrobnosti týkající se podmínek dodávek ch přípravků jednotlivým zařízením sociálních služeb jsou uvedeny v závazném návrhu, který tvoří přílohu č. 3 této dokumentace výběrového řízení Předpokládané množství ch přípravků poptávané jednotlivými zařízeními sociálních služeb po stanovenou dobu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení. Údaje uvedené v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení jsou pouze pokládanými hodnotami stanovenými na základě zkušeností jednotlivých zařízení Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 3 z 14

4 sociálních služeb s obdobným mětem plnění z minulých let. Jednotlivá zařízení sociálních služeb nejsou povinna pokládaná množství ch přípravků skutečně odebrat, popřípadě mohou uvedená pokládaná množství překročit. V případě, že jednotlivá zařízení sociálních služeb neodeberou pokládané množství ch přípravků nebo požadované dodávky pokládaná množství překročí, zavazuje se dodavatel uskutečnit dodávky za jednotkové ceny uvedené ve své nabídce, přičemž dodavatel není oprávněn nabídnuté jednotkové ceny z důvodu nedodržení nebo překročení pokládaného množství dodávek jakkoli měnit Další podmínky Centrální zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v této dokumentaci výběrového řízení (například stanovením minimálního nebo maximálního odběru). 4. Doba plnění veřejné zakázky 4.1 Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou, a to do Počátek plnění veřejné zakázky je dán okamžikem uzavření mezi příslušným zařízením sociálních služeb uvedeným v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení a vybraným em. 4.2 Vzhledem ke skutečnosti, že počátek doby plnění nelze pevně stanovit, neboť nelze em přesně určit délku trvání výběrového řízení, vymezil centrální zadavatel dobu plnění veřejné zakázky jako pokládanou hodnotu, a to s přihlédnutím k pokládané délce trvání výběrového řízení. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je tak stanovena v délce 24 měsíců. 4.3 Určení doby plnění veřejné zakázky stanovením konkrétního data ukončení bylo centrálním zadavatelem zvoleno z důvodu nutnosti zajistit jednotné konečné datum trvání plnění veřejné zakázky účely centrálního zadávání veřejných zakázek. 5. Místo plnění veřejné zakázky 5.1 Místem plnění veřejné zakázky jsou sídla jednotlivých zařízení sociálních služeb nacházející se na území Jihomoravského kraje. Bližší podrobnosti stanoví obchodní podmínky. 6. Kvalifikace 6.1 Vymezení kvalifikace Každý dodavatel je povinen kázat, že je kvalifikovaný plnění veřejné zakázky. Kvalifikovaným plnění veřejné zakázky je dodavatel, který káže splnění níže uvedených kvalifikačních pokladů a loží čestné hlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 6.2 Základní kvalifikační poklady Dodavatel musí kázat splnění níže uvedených základních kvalifikačních pokladů. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 4 z 14

5 6.3 Základní kvalifikační poklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen trestný čin spáchaný ve spěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento poklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento poklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba střednictvím své organizační složky, musí poklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační poklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s mětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních pisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento poklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba střednictvím své organizační složky, musí poklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační poklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního pisu, d) vůči jehož majetku nebíhá nebo v posledních 3 letech neběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut to, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen to, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 5 z 14

6 j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního pisu. 6.4 Splnění základních kvalifikačních pokladů kazuje dodavatel ložením čestného hlášení, které podepsáno osobou kazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační poklady požadované centrálním zadavatelem. Čestné hlášení o splnění základních kvalifikačních pokladů centrální zadavatel doporučuje zpracovat dle lohy, jež tvoří přílohu č. 4 této dokumentace výběrového řízení. 6.5 Profesní kvalifikační poklady Splnění fesních kvalifikačních pokladů káže dodavatel: a) ložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či ložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) ložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních pisů v rozsahu odpovídajícím mětu veřejné zakázky, a to ložením živnostenského listu, výpisu z živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny. Dodavatel káže splnění tohoto fesního kvalifikačního pokladu ložením živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku živnost ohlašovací - volnou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 6.6 Splnění fesních kvalifikačních pokladů kazuje dodavatel ložením sté kopie výše uvedených dokladů. Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být k poslednímu dni lhůty podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 6.7 Technické kvalifikační poklady Splnění technických kvalifikačních pokladů káže dodavatel: a) ložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž k seznamu musí být přiložena osvědčení objednatelů těchto významných dodávek, popřípadě za dále uvedených podmínek smlouva a doklad o uskutečnění plnění. Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením seznamu významných dodávek ve formě čestného hlášení podepsaného osobou kazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele. Seznam významných dodávek ve formě čestného hlášení centrální zadavatel doporučuje zpracovat dle lohy, jež tvoří přílohu č. 5 této dokumentace výběrového řízení, přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytnuty veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 6 z 14

7 Z osvědčení (příp. a dokladu) a seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel: 1) v posledních třech letech realizoval alespoň tři významné dodávky alespoň tři různé odběratele; 2) finanční objem tří co do finančního objemu největších významných dodávek v součtu činil minimálně ,- Kč bez. Za významnou dodávku se účely této dokumentace výběrového řízení považuje plnění spočívající v zabezpečování dodávek ch přípravků odběratele v pozici koncového uživatele (např. zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.) po dobu minimálně 12 bezstředně po sobě jdoucích měsíců. b) ložením popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením: 1) bezpečnostních listů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006; 2) dokladů o oznámení ch přípravků dle příslušných právních pisů (potvrzení Oddělení chemických látek a biocidních přípravků MZ ČR), a to biocidní ; 3) dermatologického atestu podle metodiky ICDRG (Mezinárodní pracovní skupina výzkum kontaktní dermatitidy) nebo alergologického testu pod náplastí, jenž doloží snášenlivost ch přípravků a to určené rukou, kůže a sliznic. c) ložením vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením listin (zejm. příbalových letáků, technických listů, duktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících specifikaci zboží určeného k dodání. Z ložených listin musí vyplývat, že splňují požadavky stanovené v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení. d) ložením dokladu kazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením písemného hlášení o shodě zdravotnického středku vydaného výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem, a to zdravotnické středky. 6.8 Čestné hlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatel loží čestné hlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané osobou kazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele. Čestné hlášení o ekonomické a finanční způsobilosti doporučuje centrální zadavatel zpracovat dle lohy, jež tvoří přílohu č. 6 této dokumentace výběrového řízení. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 7 z 14

8 6.9 Forma splnění kvalifikace Doklady požadované k kázání splnění kvalifikace budou loženy v sté kopii. Požaduje-li centrální zadavatel ložit originály nebo ověřené kopie dokladů kazujících splnění kvalifikace, je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je ložit, a to ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem. Centrální zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil ložené informace či doklady nebo ložil další informace či doklady kazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem. Pokud není dodavatel schopen kázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu kázat střednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen centrálnímu zadavateli ložit: a) doklady kazující splnění základního kvalifikačního pokladu podle odst. 6.3 písm. i) této dokumentace výběrového řízení a fesního kvalifikačního pokladu podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace výběrového řízení subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel kázal splnění kvalifikace podle odst. 6.5 a 6.7 této dokumentace výběrového řízení. Dodavatel není oprávněn střednictvím subdodavatele kázat splnění kvalifikace podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace výběrového řízení Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem Dodavatel může k kázání splnění kvalifikace ložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát ve smyslu části šesté zákona Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky Má-li být mět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen kázat splnění základních kvalifikačních pokladů a fesního kvalifikačního pokladu podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace výběrového řízení v plném rozsahu Splnění kvalifikace podle odst. 6.5 a 6.7 této dokumentace výběrového řízení musí kázat všichni dodavatelé společně Důsledek nesplnění kvalifikace Nabídku dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 7. Obchodní a platební podmínky 7.1 Centrální zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu kupní, který tvoří přílohu č. 3 této dokumentace výběrového řízení (dále jen návrh ). 7.2 Návrh musí být ze strany e podepsán em nebo statutárním orgánem e nebo jinou osobou kazatelně oprávněnou zastupovat e; v takovém případě doloží toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 8 z 14

9 Centrální zadavatel stanoví, že s vybraným em uzavře každé z jednotlivých zařízení sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení, jako konečný odběratel, samostatnou mětnou smlouvu. Celkem tedy uzavřeno 27 smluv. Návrh loží každý pouze v jednom vyhotovení bez uvedení identifikačních údajů jednotlivých zařízení sociálních služeb na straně kupujícího. Návrh loží bez uvedení názvů nabízených ch přípravků a jednotkových cen. Veškeré údaje o názvech nabízených ch přípravků a jednotkových cenách budou do příslušné doplněny jejím s vybraným em dle údajů nabídnutých em v jeho nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu nebo kopie podepsaného návrhu není ložením řádného návrhu a taková nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 7.3 Uchazeč je povinen upravit návrh v části identifikující smluvní strany na straně e, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení e jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním em) jsou dodavatelé dále povinni doplnit návrh o ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele, a tomu odpovídající slovní tvary v návrhu a počet stejnopisů návrhy. 7.4 Uchazeč do návrhu pokládané údaje, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny doplnění ze strany e nebo u kterých to vyplývá z této dokumentace výběrového řízení. 7.5 Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden ), jsou povinni přiložit k návrhu originál nebo úředně ověřenou kopii, z níž závazně vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním mětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku dlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním mětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 7.6 V případě, že část veřejné zakázky plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel v příloze návrhu uvést, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky zadána třetím osobám, a které osoby to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost e za poskytování řádného plnění. 7.7 Právní vztah vzniklý na základě návrhu se řídit platnými a účinnými právními pisy České republiky a všeobecně závaznými právními pisy Evropské unie. 7.8 Návrh musí rovněž respektovat ustanovení zákona, občanského zákoníku a dalších právních pisů, které se vztahují na vádění veřejné zakázky. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 9 z 14

10 7.9 Návrh nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění centrálního zadavatele ani jednotlivých zařízení sociálních služeb uvedená v této dokumentaci výběrového řízení; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 8. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění 8.1 Cena plnění musí být v nabídkách uvedena v členění dle přílohy č. 2 této dokumentace výběrového řízení, tj. v nabídkách musí být uvedena: - cena za jednu měrnou jednotku jednotlivého ho přípravku v zásobním / malém balení (v Kč bez ), - cena za jeden litr pracovního roztoku ze zásobního /malého balení (v Kč bez ), - nabídková cena za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků ze zásobního /malého balení (v Kč bez i s ), - nabídková cena za ze zásobního /malého balení (v Kč bez i s ), - celková nabídková cena za (v Kč bez i s ). Podrobnosti stanoví příloha č. 2 této dokumentace výběrového řízení. 8.2 Centrální zadavatel nepřipouští u ceny některé z položek uvedení nulové nebo žádné hodnoty; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 8.2 Ceny plnění dle odstavce 8.1 této dokumentace výběrového řízení musí být stanoveny jako závazné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné. Uchazeč je povinen do cen plnění zahrnout veškeré případné náklady, poplatky či další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky dle této dokumentace výběrového řízení vzniknou nebo mohou vzniknout (např. náklady na dopravu, telefony a poštovné, mzdové náklady e apod.). 8.3 Celková nabídková cena bez nesmí překročit částku ,- Kč; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 8.4 se účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších pisů. v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Není-li registrovaným plátcem, potom nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede hlášením v návrhu. 8.5 Jednotlivé číselné údaje je povinen zaokrouhlit na dvě desetinná místa. 9. Hodnocení nabídek 9.1 Hodnocení nabídek vedeno podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 10 z 14

11 9.2 Nejnižší nabídkovou cenou se účely hodnocení rozumí nejnižší celková nabídková cena za v Kč bez, která stanovena jako součet nabídkových cen za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků v Kč bez. 9.3 Pokud budou podány dvě nabídky se stejnou nejnižší nabídkovou cenou stanovenou dle chozího odstavce, rozhodne los. 9.4 Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez. 10. Závaznost požadavků centrálního zadavatele 10.1 Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této dokumentace výběrového řízení a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky centrálního zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků centrálního zadavatele uvedených v této dokumentaci výběrového řízení považováno za nesplnění podmínek výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena V případě, že podmínky výběrového řízení obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje centrální zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které však bezvýhradně a kazatelně naplní centrálním zadavatelem zamýšlený účel realizace této veřejné zakázky. 11. Lhůta a místo podání nabídek 11.1 Lhůta podání nabídek: do , 10:30 hod Místo podání nabídek: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ na recepci v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost. Rozhodující doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky centrálním zadavatelem, resp. kontaktní osobou centrálního zadavatele (nikoli ání k poštovnímu doručení) Centrální zadavatel neumožňuje podávání nabídek elektronickými středky a nástroji Nabídky se podávají písemně v listinné podobě, v uzavřené obálce zapečetěné ti neoprávněné manipulaci přelepením, označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotevírat a názvem a adresou centrálního zadavatele i e Nabídky musí být centrálnímu zadavateli doručeny do konce lhůty podání nabídek. Odvolání zaslané nabídky je možno učinit písemnou formou nejpozději do konce lhůty podání nabídek. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 11 z 14

12 12. Lhůta, po kterou jsou i vázáni nabídkami (dále jen zadávací lhůta ) 12.1 Každý, který ložil nabídku, je svou nabídkou vázán po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty podání nabídek a končí dnem doručení oznámení centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Centrální zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce trvání 90 dnů. Zadávací lhůta se dlužuje ům, kteří se umístili jako první, druhý a třetí v pořadí, a to až do doby uzavření nebo do zrušení tohoto výběrového řízení. 13. Nabídka 13.1 Požadavky na zpracování nabídky a) nabídka zpracována v českém jazyce v písemné formě, cizojazyčné doklady musí být loženy spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka (tato podmínka se nevztahuje na doklady kazující splnění kvalifikace ve slovenském jazyce); b) nabídka podepsána em nebo osobou kazatelně oprávněnou zastupovat e (u osob zapsaných v obchodním rejstříku podepsána v souladu se způsobem jednání zapsaným v obchodním rejstříku), v případě podpisu jinou osobou je povinen doložit v nabídce plnou moc zmocňující k podání nabídky, a to v originále či v úředně ověřené kopii; c) nabídka ložena v jednom vyhotovení a obsahovat všechny doklady, informace a přílohy stanovené podmínkami tohoto výběrového řízení; d) nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna ti manipulaci s jednotlivými listy, všechny listy nabídky musí být pevně spojeny a očíslovány vzestupnou řadou čísel počínající číslem 1; e) součástí nabídky návrh v jednom vyhotovení. Návrh pevně spojen s nabídkou. Návrh musí akceptovat veškeré požadavky stanovené centrálním zadavatelem v této dokumentaci výběrového řízení, a to požadavky věcné i právní Struktura nabídky a) krycí list nabídky (vzor krycího listu nabídky tvoří přílohu č. 7 této dokumentace výběrového řízení). Krycí list podepsán em nebo osobou oprávněnou zastupovat e; b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; c) doklady kazující splnění kvalifikace; d) řádně doplněný a podepsaný návrh v jednom vyhotovení; e) doklad o oprávnění osoby zastupovat e - např. plná moc, pověření apod. Předkládá se jen, pokud se nejedná o statutárního zástupce e, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o e - fyzickou osobu, který nabídku podepsal sám; f) informaci a doklad (např. smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání jménem dodavatele, pokud nabídku podává více osob společně; g) cena plnění zpracovaná dle čl. 8 této dokumentace výběrového řízení; h) případně další dokumenty. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 12 z 14

13 14. Závěrečné informace 14.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podá nabídku, nesmí být současně subdodavatelem, jehož střednictvím jiný v tomtéž výběrovém řízení kazuje kvalifikaci. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími i, nebo je subdodavatelem, jehož střednictvím jiný v tomtéž výběrovém řízení kazuje kvalifikaci, centrální zadavatel všechny nabídky podané takovým em vyřadí. Nabídky, které byly centrálním zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a hodnoceny Centrální zadavatel nepřipouští varianty nabídky Náklady ů spojené s účastí ve výběrovém řízení centrální zadavatel nehradí Nabídky nebudou ům vráceny a zůstávají u centrálního zadavatele jako součást dokumentace výběrového řízení Uchazeč je povinen ohlásit do 7 dnů centrálnímu zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky, rozhodnutím centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných centrálním zadavatelem Centrální zadavatel hlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých ích považuje za důvěrné a je využívat jen účely tohoto výběrového řízení Centrální zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce e i u třetích osob a je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost Nabídka, která: a) ne splňovat požadavky centrálního zadavatele stanovené v podmínkách tohoto výběrového řízení, zejm. ne úplná nebo ne obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené podmínkami tohoto výběrového řízení nebo b) doručena po uplynutí lhůty podání nabídek nebo c) obsahovat nabídkovou cenu převyšující částku ,-- Kč bez, nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne posuzována a hodnocena Centrální zadavatel si vyhrazuje právo: a) v průběhu lhůty podání nabídek doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení a plnění veřejné zakázky shodně všechny dodavatele; b) odmítnout všechny nabídky, a to i bez uvedení důvodu; c) neuzavřít smlouvu s žádným em, a to i bez uvedení důvodu; d) výběrové řízení zrušit, a to až do doby podpisu s vybraným em; e) oznámit výběr nejvhodnější nabídky, odmítnutí všech nabídek nebo zrušení výběrového řízení střednictvím filu zadavatele CEJIZA Uchazeč je povinen poskytnout centrálnímu zadavateli nezbytnou součinnost k uzavření tak, aby mohla být smlouva uzavřena nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Neposkytne-li centrálnímu zadavateli nezbytnou součinnost k podpisu ve výše uvedené lhůtě, je centrální zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s em, který se umístil jako další v pořadí Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti podmínek výběrového řízení podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání podmínek výběrového řízení, chybně Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 13 z 14

14 navržená nabídková cena apod. neopravňuje e požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny plnění veřejné zakázky Na výběrové řízení váděné na základě této dokumentace výběrového řízení se nevztahuje zákon, s výjimkou 6 zákona. Pokud tato dokumentace odkazuje na ustanovení zákona, užijí se ustanovení zákona pouze přiměřeně. 15. Přílohy: Příloha č. 1 - Seznam pověřujících zadavatelů zařízení sociálních služeb Příloha č. 2 - Specifikace ch přípravků, pokládaná množství spotřeby a tabulka zpracování nabídkové ceny Příloha č. 3 - Návrh Příloha č. 4 - Předloha čestného hlášení o splnění základních kvalifikačních pokladů Příloha č. 5 - Předloha seznamu významných dodávek Příloha č. 6 - Předloha čestného hlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Příloha č. 7 - Krycí list nabídky V Brně dne CEJIZA, s.r.o. v.z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Mgr. Jan Tejkal, advokát společník a jednatel Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 14 z 14

15 Příloha č. 1 dokumentace výběrového řízení - Seznam pověřujících zadavatelů zařízení sociálních služeb Č. JM IČ DIČ Název příspěvkové organizace SÍDLO 1 JM_ Zámeček Střelice, příspěvková organizace Tetčická 311/69, Střelice u Brna 2 JM_ Domov seniory Hostim, příspěvková organizace Hostim 1, Hostim 3 JM_ Domov seniory Jevišovice, příspěvková organizace Jevišovice 104, Jevišovice 4 JM_ Domov seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, Plaveč 5 JM_ Domov seniory Skalice, příspěvková organizace Skalice 1, Skalice, pošta Hostěradice 6 JM_ Domov seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, Předklášteří 7 JM_ Domov Hvězda, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, Nové Hvězdlice, p.bohdalice 8 JM_ Centrum služeb seniory Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1095, Kyjov 9 JM_ Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov 10 JM_ Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679, Velké Opatovice 11 JM_ Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Šebetov 1, Šebetov 12 JM_ Emin zámek, příspěvková organizace Šanov 275, Hrušovany nad Jevišovkou 13 JM_ Domov důchodců Božice, příspěvková organizace Božice 188, Božice 14 JM_ SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace Pod Sanatorkou 3, Blansko 15 JM_ CZ Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1-3, Vyškov 16 JM_ Srdce v domě, příspěvková organizace Klentnice 81, Klentnice, pošta Mikulov 17 JM_ Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany 18 JM_ Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace Tavíkovice 153, Tavíkovice 19 JM_ S - centrum Hodonín, příspěvková organizace Na Pískách 4037/11, Hodonín 20 JM_ Domov seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, Zastávka 21 JM_ Domov seniory Bažantnice, příspěvková organizace tř. Bří Čapků 1, Hodonín 22 JM_ Zelený dům pohody, příspěvková organizace P. Jilemnického 2923/1, Hodonín 23 JM_ Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, Hodonín 24 JM_ Domov seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného 515, Strážnice 25 JM_ Domov seniory Sokolnice, příspěvková organizace Zámecká 57, Sokolnice 26 JM_ Habrovanský zámek, příspěvková organizace Habrovany 1, Habrovany pošta Rousínov 27 JM_ Domov seniory Černá Hora, příspěvková organizace Zámecká 1, Černá Hora Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 1 Stránka 1 z 1

16 Příloha č. 2 dokumentace výběrového řízení - Specifikace ch přípravků, pokládaná množství spotřeby a tabulka zpracování nabídkové ceny A. Zásobní balení - v případě tekuté formy objem od 2 litrů do 6 litrů; v případě ubrousků originální balení; v případě tablet do 300 ks Název Účinná látka Koncentrace pracovního roztoku v % nebo počtu tablet na 1 l Expozice Spektrum účinku Oblast použití Předpokládaná spotřeba ho přípravku v litrech (koncentrátu/pracovního roztoku), kusech (ubrousků) Objem nabízeného balení v litrech / počtu kusů (ubrousků / tablet) Cena za 1 měrnou jednotku (litr, tableta, ubrousek) v Kč bez Cena za 1l pracovního roztoku v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu/pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu/pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč s alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol koncentrát amin koncentrát HDR 30 sekund HDR 2 y 15 sekund 1 a 30 A(B)TMV ABTMV A(B)TMV A(B) A(B)TM rukou rukou kůže dekolonizaci MRSA na nástroje Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 1 z 8

17 KAS alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol ubrousek KAS aldehyd chlor 60 2 y A(B)TMV A(B)TMV ABTMV ABTMV A(B)TMV A(B)V A(B)V na nástroje rychlou ploch ve spreji rychlou ploch ve spreji ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 2 z 8

18 chlor 30 ABCTMV ploch, povrchů a mětů Nabídková cena za ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ v Kč bez (součet nabídkových cen za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ) Nabídková cena za ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ v Kč s (součet nabídkových cen za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ) Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 3 z 8

19 B. Malé balení - v případě tekuté formy objem od 0,1 litru do 2 litrů; v případě ubrousků náhradní náplň; v případě tablet do 300 ks Název Účinná látka Koncentrace pracovního roztoku v % nebo počtu tablet na 1 l Expozice Spektrum účinku Oblast použití Předpokládaná spotřeba ho přípravku v litrech (koncentrátu / pracovního roztoku), kusech (ubrousků) Objem nabízeného balení v litrech / počtu kusů (ubrousků / tablet) Cena za 1 měrnou jednotku (litr, tableta, ubrousek) v Kč bez Cena za 1l pracovního roztoku v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu / pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu / pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč s alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol koncentrát amin koncentrát HDR 30 sekund HDR 2 y 15 sekund 1 a 30 A(B)TMV ABTMV A(B)TMV A(B) A(B)TM rukou rukou kůže dekolonizaci MRSA na nástroje KAS 60 A(B)TMV na nástroje 9600 Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 4 z 8

20 alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol ubrousek KAS aldehyd chlor 2 y A(B)TMV ABTMV ABTMV A(B)TMV A(B)V A(B)V rychlou ploch ve spreji rychlou ploch ve spreji ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 5 z 8

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek podle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon ) pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle 27 ve spojení s 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dezinfekční

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: evidenční číslo veřejné zakázky (dle IS VZ): druh zadávacího

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadavatel: Fakultní nemocnice Brno se sídlem Jihlavská 20, Brno, IČ: ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Zadavatel: Fakultní nemocnice Brno se sídlem Jihlavská 20, Brno, IČ: ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vzdělávání

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (2), 14, 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice

Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice Příloha č. 2 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a dle zákona 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ŘEŠENÍ DATOVÉHO SKLADU A APLIKACÍ BUSINESS INTELLIGENCE PRO POTŘEBY ČTÚ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ŘEŠENÍ DATOVÉHO SKLADU A APLIKACÍ BUSINESS INTELLIGENCE PRO POTŘEBY ČTÚ Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Ing. Ivana Pešková, zást. řed. odboru informatiky Telefon, mobil: ,

Ing. Ivana Pešková, zást. řed. odboru informatiky Telefon, mobil: , Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Realizace veřejného sportoviště

Realizace veřejného sportoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Realizace veřejného sportoviště Jíloviště Srpen 2016 Stránka 1 z 8 Obsah 1. Zadavatel... 3 1.1. Zadavatel veřejné zakázky... 3 1.2. Kontaktní osoba... 3 2. Předmět

Více

Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel:

Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel: Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: Název zadavatele: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Sídlo zadavatele: Moravská Třebová, Svitavská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu Tato veřejná zakázka malého rozsahu není v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen Zákon) zadávána

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Zadavatel: Obec Určice

Zadavatel: Obec Určice Zadavatel: Obec Určice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM NADLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE 27 ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU Článek I Základní údaje o zadavateli Zadavatel: ZŠaMŠ Staré Město, okres Frýdek-Místek Sídlo: Jamnická 270, 738

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění na projekt Velehrad Trnava,

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

K V A L I F I K A Č N Í D O K U M E N T A C E. Učebny pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Chrjukinova

K V A L I F I K A Č N Í D O K U M E N T A C E. Učebny pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Chrjukinova Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka K V A L I F I K A Č N Í D O K U M E N T A C E v rámci Programu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Osvětlení pokojů žáků

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Osvětlení pokojů žáků Č.j.: DM-030/1536/2016 Sp.č.: 030/80/06-1/2016 Pardubice 11.07.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Osvětlení pokojů žáků V souladu s ustanoveními 8 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: V Praze dne 6.6.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Dodávka

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Pavilon Farmacie II inverzní mikroskop Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zák.č.

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více