Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu"

Transkript

1 Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dezinfekční zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje II. Zadavatel: CEJIZA, s.r.o. se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ IČO:

2 1. Identifikační údaje o zadavateli, kontaktní osoba Název zadavatele: CEJIZA, s.r.o. IČO: DIČ: CZ Sídlo zadavatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ Statutární orgán: MUDr. Bořek Semrád, jednatel Adresa filu zadavatele: https://ezak.cejiza.cz/ Uvedený zadavatel je centrálním zadavatelem (dále jen centrální zadavatel ), který vádí výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 3 odst. 1 písm. b) zákona, a to na základě uzavřené o centralizovaném zadávání na účet pověřujících zadavatelů zařízení sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení (dále jen zařízení sociálních služeb ). Kontaktní osoba centrálního zadavatele Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s tímto výběrovým řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: , se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ , tel.: Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci centrálního zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby centrálního zadavatele) a je pověřena zastupováním centrálního zadavatele v tomto výběrovém řízení. 2. Název veřejné zakázky Dezinfekční zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje II. (dále jen veřejná zakázka ) Centrální zadavatel přidělil veřejné zakázce spisovou značku: CEDEZS Účel a mět veřejné zakázky 3.1 Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je zabezpečení dodávek ch přípravků v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách cházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na voz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (dále jen vyhláška č. 306/2012 Sb. ) použití v zařízeních sociálních služeb, a to dle potřeb a požadavků jednotlivých zařízení sociálních služeb. Jednotlivým zařízením sociálních služeb musí být po stanovenou dobu zajištěna pravidelná a nepřetržitá dodávka ch přípravků, a to v závislosti na jejich aktuálních vozních potřebách při současných minimálních požadavcích na součinnost z jejich strany. 3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená centrálním zadavatelem činí: ,- Kč bez. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 2 z 14

3 3.3 Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka ch přípravků, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních vozních potřebách jednotlivých zařízení sociálních sužeb, tj. na základě jejich potřeb a požadavků. Dodávky ch přípravků budou realizovány na základě objednávek jednotlivých zařízení sociálních služeb. 3.4 Dezinfekčními se rozumí určené použití v zařízeních sociálních služeb, (i) jednak coby zdravotnické středky, které musí splňovat veškeré podmínky stanovené jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních pisů, a to zejména dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických středcích, ve znění pozdějších pisů a dle nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické středky, ve znění pozdějších pisů; (ii) jednak coby tzv. biocidní, které musí splňovat veškeré podmínky stanovené jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních pisů, a to zejména dle zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, ve znění pozdějších pisů a dle příslušných pisů Evropské unie. 3.5 Zařazení jednotlivých ch přípravků do příslušné kategorie vyplývá ze shora uvedených právních pisů. Dodavatel může dodávky ch přípravků zvolit pouze některou z uvedených kategorií (zdravotnické středky, biocidní ) nebo jejich kombinaci, a to dle svého uvážení se zohledněním požadavků stanovených v této dokumentaci výběrového řízení a jejích přílohách. 3.6 Dezinfekční musí splňovat veškeré podmínky stanovené vyhláškou č. 306/2012 Sb. 3.7 Dezinfekční jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení (dále jen ). 3.8 Součástí dodávky ch přípravků je rovněž jejich dodání do příslušných zařízení sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení, včetně vhodného balení vzhledem k aktuálně dodávanému množství. 3.9 Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí následujících plnění dodavatelem spočívajících v: - dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace použití ch přípravků ve smyslu příslušných právních pisů; - sestavení ch řádů jednotlivá zařízení sociálních služeb; - školení zaměstnanců zařízení sociálních služeb v používání ch přípravků, které jsou mětem dodávek; - převzetí a odvozu ch přípravků dodaných v rozporu s podmínkami příslušné, resp. jednotlivých objednávek, nebo nesplňujících požadavky dle příslušných právních pisů Další podrobnosti týkající se podmínek dodávek ch přípravků jednotlivým zařízením sociálních služeb jsou uvedeny v závazném návrhu, který tvoří přílohu č. 3 této dokumentace výběrového řízení Předpokládané množství ch přípravků poptávané jednotlivými zařízeními sociálních služeb po stanovenou dobu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení. Údaje uvedené v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení jsou pouze pokládanými hodnotami stanovenými na základě zkušeností jednotlivých zařízení Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 3 z 14

4 sociálních služeb s obdobným mětem plnění z minulých let. Jednotlivá zařízení sociálních služeb nejsou povinna pokládaná množství ch přípravků skutečně odebrat, popřípadě mohou uvedená pokládaná množství překročit. V případě, že jednotlivá zařízení sociálních služeb neodeberou pokládané množství ch přípravků nebo požadované dodávky pokládaná množství překročí, zavazuje se dodavatel uskutečnit dodávky za jednotkové ceny uvedené ve své nabídce, přičemž dodavatel není oprávněn nabídnuté jednotkové ceny z důvodu nedodržení nebo překročení pokládaného množství dodávek jakkoli měnit Další podmínky Centrální zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v této dokumentaci výběrového řízení (například stanovením minimálního nebo maximálního odběru). 4. Doba plnění veřejné zakázky 4.1 Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou, a to do Počátek plnění veřejné zakázky je dán okamžikem uzavření mezi příslušným zařízením sociálních služeb uvedeným v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení a vybraným em. 4.2 Vzhledem ke skutečnosti, že počátek doby plnění nelze pevně stanovit, neboť nelze em přesně určit délku trvání výběrového řízení, vymezil centrální zadavatel dobu plnění veřejné zakázky jako pokládanou hodnotu, a to s přihlédnutím k pokládané délce trvání výběrového řízení. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je tak stanovena v délce 24 měsíců. 4.3 Určení doby plnění veřejné zakázky stanovením konkrétního data ukončení bylo centrálním zadavatelem zvoleno z důvodu nutnosti zajistit jednotné konečné datum trvání plnění veřejné zakázky účely centrálního zadávání veřejných zakázek. 5. Místo plnění veřejné zakázky 5.1 Místem plnění veřejné zakázky jsou sídla jednotlivých zařízení sociálních služeb nacházející se na území Jihomoravského kraje. Bližší podrobnosti stanoví obchodní podmínky. 6. Kvalifikace 6.1 Vymezení kvalifikace Každý dodavatel je povinen kázat, že je kvalifikovaný plnění veřejné zakázky. Kvalifikovaným plnění veřejné zakázky je dodavatel, který káže splnění níže uvedených kvalifikačních pokladů a loží čestné hlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 6.2 Základní kvalifikační poklady Dodavatel musí kázat splnění níže uvedených základních kvalifikačních pokladů. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 4 z 14

5 6.3 Základní kvalifikační poklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen trestný čin spáchaný ve spěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento poklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento poklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba střednictvím své organizační složky, musí poklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační poklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s mětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních pisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento poklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba střednictvím své organizační složky, musí poklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační poklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního pisu, d) vůči jehož majetku nebíhá nebo v posledních 3 letech neběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut to, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen to, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 5 z 14

6 j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního pisu. 6.4 Splnění základních kvalifikačních pokladů kazuje dodavatel ložením čestného hlášení, které podepsáno osobou kazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační poklady požadované centrálním zadavatelem. Čestné hlášení o splnění základních kvalifikačních pokladů centrální zadavatel doporučuje zpracovat dle lohy, jež tvoří přílohu č. 4 této dokumentace výběrového řízení. 6.5 Profesní kvalifikační poklady Splnění fesních kvalifikačních pokladů káže dodavatel: a) ložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či ložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) ložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních pisů v rozsahu odpovídajícím mětu veřejné zakázky, a to ložením živnostenského listu, výpisu z živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny. Dodavatel káže splnění tohoto fesního kvalifikačního pokladu ložením živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku živnost ohlašovací - volnou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 6.6 Splnění fesních kvalifikačních pokladů kazuje dodavatel ložením sté kopie výše uvedených dokladů. Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být k poslednímu dni lhůty podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 6.7 Technické kvalifikační poklady Splnění technických kvalifikačních pokladů káže dodavatel: a) ložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž k seznamu musí být přiložena osvědčení objednatelů těchto významných dodávek, popřípadě za dále uvedených podmínek smlouva a doklad o uskutečnění plnění. Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením seznamu významných dodávek ve formě čestného hlášení podepsaného osobou kazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele. Seznam významných dodávek ve formě čestného hlášení centrální zadavatel doporučuje zpracovat dle lohy, jež tvoří přílohu č. 5 této dokumentace výběrového řízení, přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytnuty veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 6 z 14

7 Z osvědčení (příp. a dokladu) a seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel: 1) v posledních třech letech realizoval alespoň tři významné dodávky alespoň tři různé odběratele; 2) finanční objem tří co do finančního objemu největších významných dodávek v součtu činil minimálně ,- Kč bez. Za významnou dodávku se účely této dokumentace výběrového řízení považuje plnění spočívající v zabezpečování dodávek ch přípravků odběratele v pozici koncového uživatele (např. zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.) po dobu minimálně 12 bezstředně po sobě jdoucích měsíců. b) ložením popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením: 1) bezpečnostních listů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006; 2) dokladů o oznámení ch přípravků dle příslušných právních pisů (potvrzení Oddělení chemických látek a biocidních přípravků MZ ČR), a to biocidní ; 3) dermatologického atestu podle metodiky ICDRG (Mezinárodní pracovní skupina výzkum kontaktní dermatitidy) nebo alergologického testu pod náplastí, jenž doloží snášenlivost ch přípravků a to určené rukou, kůže a sliznic. c) ložením vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením listin (zejm. příbalových letáků, technických listů, duktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících specifikaci zboží určeného k dodání. Z ložených listin musí vyplývat, že splňují požadavky stanovené v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení. d) ložením dokladu kazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením písemného hlášení o shodě zdravotnického středku vydaného výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem, a to zdravotnické středky. 6.8 Čestné hlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatel loží čestné hlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané osobou kazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele. Čestné hlášení o ekonomické a finanční způsobilosti doporučuje centrální zadavatel zpracovat dle lohy, jež tvoří přílohu č. 6 této dokumentace výběrového řízení. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 7 z 14

8 6.9 Forma splnění kvalifikace Doklady požadované k kázání splnění kvalifikace budou loženy v sté kopii. Požaduje-li centrální zadavatel ložit originály nebo ověřené kopie dokladů kazujících splnění kvalifikace, je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je ložit, a to ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem. Centrální zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil ložené informace či doklady nebo ložil další informace či doklady kazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem. Pokud není dodavatel schopen kázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu kázat střednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen centrálnímu zadavateli ložit: a) doklady kazující splnění základního kvalifikačního pokladu podle odst. 6.3 písm. i) této dokumentace výběrového řízení a fesního kvalifikačního pokladu podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace výběrového řízení subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel kázal splnění kvalifikace podle odst. 6.5 a 6.7 této dokumentace výběrového řízení. Dodavatel není oprávněn střednictvím subdodavatele kázat splnění kvalifikace podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace výběrového řízení Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem Dodavatel může k kázání splnění kvalifikace ložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát ve smyslu části šesté zákona Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky Má-li být mět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen kázat splnění základních kvalifikačních pokladů a fesního kvalifikačního pokladu podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace výběrového řízení v plném rozsahu Splnění kvalifikace podle odst. 6.5 a 6.7 této dokumentace výběrového řízení musí kázat všichni dodavatelé společně Důsledek nesplnění kvalifikace Nabídku dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 7. Obchodní a platební podmínky 7.1 Centrální zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu kupní, který tvoří přílohu č. 3 této dokumentace výběrového řízení (dále jen návrh ). 7.2 Návrh musí být ze strany e podepsán em nebo statutárním orgánem e nebo jinou osobou kazatelně oprávněnou zastupovat e; v takovém případě doloží toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 8 z 14

9 Centrální zadavatel stanoví, že s vybraným em uzavře každé z jednotlivých zařízení sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení, jako konečný odběratel, samostatnou mětnou smlouvu. Celkem tedy uzavřeno 27 smluv. Návrh loží každý pouze v jednom vyhotovení bez uvedení identifikačních údajů jednotlivých zařízení sociálních služeb na straně kupujícího. Návrh loží bez uvedení názvů nabízených ch přípravků a jednotkových cen. Veškeré údaje o názvech nabízených ch přípravků a jednotkových cenách budou do příslušné doplněny jejím s vybraným em dle údajů nabídnutých em v jeho nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu nebo kopie podepsaného návrhu není ložením řádného návrhu a taková nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 7.3 Uchazeč je povinen upravit návrh v části identifikující smluvní strany na straně e, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení e jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním em) jsou dodavatelé dále povinni doplnit návrh o ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele, a tomu odpovídající slovní tvary v návrhu a počet stejnopisů návrhy. 7.4 Uchazeč do návrhu pokládané údaje, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny doplnění ze strany e nebo u kterých to vyplývá z této dokumentace výběrového řízení. 7.5 Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden ), jsou povinni přiložit k návrhu originál nebo úředně ověřenou kopii, z níž závazně vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním mětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku dlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním mětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 7.6 V případě, že část veřejné zakázky plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel v příloze návrhu uvést, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky zadána třetím osobám, a které osoby to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost e za poskytování řádného plnění. 7.7 Právní vztah vzniklý na základě návrhu se řídit platnými a účinnými právními pisy České republiky a všeobecně závaznými právními pisy Evropské unie. 7.8 Návrh musí rovněž respektovat ustanovení zákona, občanského zákoníku a dalších právních pisů, které se vztahují na vádění veřejné zakázky. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 9 z 14

10 7.9 Návrh nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění centrálního zadavatele ani jednotlivých zařízení sociálních služeb uvedená v této dokumentaci výběrového řízení; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 8. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění 8.1 Cena plnění musí být v nabídkách uvedena v členění dle přílohy č. 2 této dokumentace výběrového řízení, tj. v nabídkách musí být uvedena: - cena za jednu měrnou jednotku jednotlivého ho přípravku v zásobním / malém balení (v Kč bez ), - cena za jeden litr pracovního roztoku ze zásobního /malého balení (v Kč bez ), - nabídková cena za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků ze zásobního /malého balení (v Kč bez i s ), - nabídková cena za ze zásobního /malého balení (v Kč bez i s ), - celková nabídková cena za (v Kč bez i s ). Podrobnosti stanoví příloha č. 2 této dokumentace výběrového řízení. 8.2 Centrální zadavatel nepřipouští u ceny některé z položek uvedení nulové nebo žádné hodnoty; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 8.2 Ceny plnění dle odstavce 8.1 této dokumentace výběrového řízení musí být stanoveny jako závazné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné. Uchazeč je povinen do cen plnění zahrnout veškeré případné náklady, poplatky či další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky dle této dokumentace výběrového řízení vzniknou nebo mohou vzniknout (např. náklady na dopravu, telefony a poštovné, mzdové náklady e apod.). 8.3 Celková nabídková cena bez nesmí překročit částku ,- Kč; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 8.4 se účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších pisů. v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Není-li registrovaným plátcem, potom nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede hlášením v návrhu. 8.5 Jednotlivé číselné údaje je povinen zaokrouhlit na dvě desetinná místa. 9. Hodnocení nabídek 9.1 Hodnocení nabídek vedeno podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 10 z 14

11 9.2 Nejnižší nabídkovou cenou se účely hodnocení rozumí nejnižší celková nabídková cena za v Kč bez, která stanovena jako součet nabídkových cen za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků v Kč bez. 9.3 Pokud budou podány dvě nabídky se stejnou nejnižší nabídkovou cenou stanovenou dle chozího odstavce, rozhodne los. 9.4 Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez. 10. Závaznost požadavků centrálního zadavatele 10.1 Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této dokumentace výběrového řízení a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky centrálního zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků centrálního zadavatele uvedených v této dokumentaci výběrového řízení považováno za nesplnění podmínek výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena V případě, že podmínky výběrového řízení obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje centrální zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které však bezvýhradně a kazatelně naplní centrálním zadavatelem zamýšlený účel realizace této veřejné zakázky. 11. Lhůta a místo podání nabídek 11.1 Lhůta podání nabídek: do , 10:30 hod Místo podání nabídek: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ na recepci v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost. Rozhodující doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky centrálním zadavatelem, resp. kontaktní osobou centrálního zadavatele (nikoli ání k poštovnímu doručení) Centrální zadavatel neumožňuje podávání nabídek elektronickými středky a nástroji Nabídky se podávají písemně v listinné podobě, v uzavřené obálce zapečetěné ti neoprávněné manipulaci přelepením, označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotevírat a názvem a adresou centrálního zadavatele i e Nabídky musí být centrálnímu zadavateli doručeny do konce lhůty podání nabídek. Odvolání zaslané nabídky je možno učinit písemnou formou nejpozději do konce lhůty podání nabídek. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 11 z 14

12 12. Lhůta, po kterou jsou i vázáni nabídkami (dále jen zadávací lhůta ) 12.1 Každý, který ložil nabídku, je svou nabídkou vázán po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty podání nabídek a končí dnem doručení oznámení centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Centrální zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce trvání 90 dnů. Zadávací lhůta se dlužuje ům, kteří se umístili jako první, druhý a třetí v pořadí, a to až do doby uzavření nebo do zrušení tohoto výběrového řízení. 13. Nabídka 13.1 Požadavky na zpracování nabídky a) nabídka zpracována v českém jazyce v písemné formě, cizojazyčné doklady musí být loženy spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka (tato podmínka se nevztahuje na doklady kazující splnění kvalifikace ve slovenském jazyce); b) nabídka podepsána em nebo osobou kazatelně oprávněnou zastupovat e (u osob zapsaných v obchodním rejstříku podepsána v souladu se způsobem jednání zapsaným v obchodním rejstříku), v případě podpisu jinou osobou je povinen doložit v nabídce plnou moc zmocňující k podání nabídky, a to v originále či v úředně ověřené kopii; c) nabídka ložena v jednom vyhotovení a obsahovat všechny doklady, informace a přílohy stanovené podmínkami tohoto výběrového řízení; d) nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna ti manipulaci s jednotlivými listy, všechny listy nabídky musí být pevně spojeny a očíslovány vzestupnou řadou čísel počínající číslem 1; e) součástí nabídky návrh v jednom vyhotovení. Návrh pevně spojen s nabídkou. Návrh musí akceptovat veškeré požadavky stanovené centrálním zadavatelem v této dokumentaci výběrového řízení, a to požadavky věcné i právní Struktura nabídky a) krycí list nabídky (vzor krycího listu nabídky tvoří přílohu č. 7 této dokumentace výběrového řízení). Krycí list podepsán em nebo osobou oprávněnou zastupovat e; b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; c) doklady kazující splnění kvalifikace; d) řádně doplněný a podepsaný návrh v jednom vyhotovení; e) doklad o oprávnění osoby zastupovat e - např. plná moc, pověření apod. Předkládá se jen, pokud se nejedná o statutárního zástupce e, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o e - fyzickou osobu, který nabídku podepsal sám; f) informaci a doklad (např. smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání jménem dodavatele, pokud nabídku podává více osob společně; g) cena plnění zpracovaná dle čl. 8 této dokumentace výběrového řízení; h) případně další dokumenty. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 12 z 14

13 14. Závěrečné informace 14.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podá nabídku, nesmí být současně subdodavatelem, jehož střednictvím jiný v tomtéž výběrovém řízení kazuje kvalifikaci. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími i, nebo je subdodavatelem, jehož střednictvím jiný v tomtéž výběrovém řízení kazuje kvalifikaci, centrální zadavatel všechny nabídky podané takovým em vyřadí. Nabídky, které byly centrálním zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a hodnoceny Centrální zadavatel nepřipouští varianty nabídky Náklady ů spojené s účastí ve výběrovém řízení centrální zadavatel nehradí Nabídky nebudou ům vráceny a zůstávají u centrálního zadavatele jako součást dokumentace výběrového řízení Uchazeč je povinen ohlásit do 7 dnů centrálnímu zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky, rozhodnutím centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných centrálním zadavatelem Centrální zadavatel hlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých ích považuje za důvěrné a je využívat jen účely tohoto výběrového řízení Centrální zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce e i u třetích osob a je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost Nabídka, která: a) ne splňovat požadavky centrálního zadavatele stanovené v podmínkách tohoto výběrového řízení, zejm. ne úplná nebo ne obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené podmínkami tohoto výběrového řízení nebo b) doručena po uplynutí lhůty podání nabídek nebo c) obsahovat nabídkovou cenu převyšující částku ,-- Kč bez, nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne posuzována a hodnocena Centrální zadavatel si vyhrazuje právo: a) v průběhu lhůty podání nabídek doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení a plnění veřejné zakázky shodně všechny dodavatele; b) odmítnout všechny nabídky, a to i bez uvedení důvodu; c) neuzavřít smlouvu s žádným em, a to i bez uvedení důvodu; d) výběrové řízení zrušit, a to až do doby podpisu s vybraným em; e) oznámit výběr nejvhodnější nabídky, odmítnutí všech nabídek nebo zrušení výběrového řízení střednictvím filu zadavatele CEJIZA Uchazeč je povinen poskytnout centrálnímu zadavateli nezbytnou součinnost k uzavření tak, aby mohla být smlouva uzavřena nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Neposkytne-li centrálnímu zadavateli nezbytnou součinnost k podpisu ve výše uvedené lhůtě, je centrální zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s em, který se umístil jako další v pořadí Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti podmínek výběrového řízení podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání podmínek výběrového řízení, chybně Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 13 z 14

14 navržená nabídková cena apod. neopravňuje e požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny plnění veřejné zakázky Na výběrové řízení váděné na základě této dokumentace výběrového řízení se nevztahuje zákon, s výjimkou 6 zákona. Pokud tato dokumentace odkazuje na ustanovení zákona, užijí se ustanovení zákona pouze přiměřeně. 15. Přílohy: Příloha č. 1 - Seznam pověřujících zadavatelů zařízení sociálních služeb Příloha č. 2 - Specifikace ch přípravků, pokládaná množství spotřeby a tabulka zpracování nabídkové ceny Příloha č. 3 - Návrh Příloha č. 4 - Předloha čestného hlášení o splnění základních kvalifikačních pokladů Příloha č. 5 - Předloha seznamu významných dodávek Příloha č. 6 - Předloha čestného hlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Příloha č. 7 - Krycí list nabídky V Brně dne CEJIZA, s.r.o. v.z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Mgr. Jan Tejkal, advokát společník a jednatel Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 14 z 14

15 Příloha č. 1 dokumentace výběrového řízení - Seznam pověřujících zadavatelů zařízení sociálních služeb Č. JM IČ DIČ Název příspěvkové organizace SÍDLO 1 JM_ Zámeček Střelice, příspěvková organizace Tetčická 311/69, Střelice u Brna 2 JM_ Domov seniory Hostim, příspěvková organizace Hostim 1, Hostim 3 JM_ Domov seniory Jevišovice, příspěvková organizace Jevišovice 104, Jevišovice 4 JM_ Domov seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, Plaveč 5 JM_ Domov seniory Skalice, příspěvková organizace Skalice 1, Skalice, pošta Hostěradice 6 JM_ Domov seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, Předklášteří 7 JM_ Domov Hvězda, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, Nové Hvězdlice, p.bohdalice 8 JM_ Centrum služeb seniory Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1095, Kyjov 9 JM_ Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov 10 JM_ Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679, Velké Opatovice 11 JM_ Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Šebetov 1, Šebetov 12 JM_ Emin zámek, příspěvková organizace Šanov 275, Hrušovany nad Jevišovkou 13 JM_ Domov důchodců Božice, příspěvková organizace Božice 188, Božice 14 JM_ SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace Pod Sanatorkou 3, Blansko 15 JM_ CZ Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1-3, Vyškov 16 JM_ Srdce v domě, příspěvková organizace Klentnice 81, Klentnice, pošta Mikulov 17 JM_ Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany 18 JM_ Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace Tavíkovice 153, Tavíkovice 19 JM_ S - centrum Hodonín, příspěvková organizace Na Pískách 4037/11, Hodonín 20 JM_ Domov seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, Zastávka 21 JM_ Domov seniory Bažantnice, příspěvková organizace tř. Bří Čapků 1, Hodonín 22 JM_ Zelený dům pohody, příspěvková organizace P. Jilemnického 2923/1, Hodonín 23 JM_ Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, Hodonín 24 JM_ Domov seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného 515, Strážnice 25 JM_ Domov seniory Sokolnice, příspěvková organizace Zámecká 57, Sokolnice 26 JM_ Habrovanský zámek, příspěvková organizace Habrovany 1, Habrovany pošta Rousínov 27 JM_ Domov seniory Černá Hora, příspěvková organizace Zámecká 1, Černá Hora Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 1 Stránka 1 z 1

16 Příloha č. 2 dokumentace výběrového řízení - Specifikace ch přípravků, pokládaná množství spotřeby a tabulka zpracování nabídkové ceny A. Zásobní balení - v případě tekuté formy objem od 2 litrů do 6 litrů; v případě ubrousků originální balení; v případě tablet do 300 ks Název Účinná látka Koncentrace pracovního roztoku v % nebo počtu tablet na 1 l Expozice Spektrum účinku Oblast použití Předpokládaná spotřeba ho přípravku v litrech (koncentrátu/pracovního roztoku), kusech (ubrousků) Objem nabízeného balení v litrech / počtu kusů (ubrousků / tablet) Cena za 1 měrnou jednotku (litr, tableta, ubrousek) v Kč bez Cena za 1l pracovního roztoku v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu/pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu/pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč s alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol koncentrát amin koncentrát HDR 30 sekund HDR 2 y 15 sekund 1 a 30 A(B)TMV ABTMV A(B)TMV A(B) A(B)TM rukou rukou kůže dekolonizaci MRSA na nástroje Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 1 z 8

17 KAS alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol ubrousek KAS aldehyd chlor 60 2 y A(B)TMV A(B)TMV ABTMV ABTMV A(B)TMV A(B)V A(B)V na nástroje rychlou ploch ve spreji rychlou ploch ve spreji ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 2 z 8

18 chlor 30 ABCTMV ploch, povrchů a mětů Nabídková cena za ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ v Kč bez (součet nabídkových cen za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ) Nabídková cena za ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ v Kč s (součet nabídkových cen za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ) Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 3 z 8

19 B. Malé balení - v případě tekuté formy objem od 0,1 litru do 2 litrů; v případě ubrousků náhradní náplň; v případě tablet do 300 ks Název Účinná látka Koncentrace pracovního roztoku v % nebo počtu tablet na 1 l Expozice Spektrum účinku Oblast použití Předpokládaná spotřeba ho přípravku v litrech (koncentrátu / pracovního roztoku), kusech (ubrousků) Objem nabízeného balení v litrech / počtu kusů (ubrousků / tablet) Cena za 1 měrnou jednotku (litr, tableta, ubrousek) v Kč bez Cena za 1l pracovního roztoku v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu / pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu / pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč s alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol koncentrát amin koncentrát HDR 30 sekund HDR 2 y 15 sekund 1 a 30 A(B)TMV ABTMV A(B)TMV A(B) A(B)TM rukou rukou kůže dekolonizaci MRSA na nástroje KAS 60 A(B)TMV na nástroje 9600 Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 4 z 8

20 alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol ubrousek KAS aldehyd chlor 2 y A(B)TMV ABTMV ABTMV A(B)TMV A(B)V A(B)V rychlou ploch ve spreji rychlou ploch ve spreji ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 5 z 8

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více