Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu"

Transkript

1 Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dezinfekční zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje II. Zadavatel: CEJIZA, s.r.o. se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ IČO:

2 1. Identifikační údaje o zadavateli, kontaktní osoba Název zadavatele: CEJIZA, s.r.o. IČO: DIČ: CZ Sídlo zadavatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ Statutární orgán: MUDr. Bořek Semrád, jednatel Adresa filu zadavatele: Uvedený zadavatel je centrálním zadavatelem (dále jen centrální zadavatel ), který vádí výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 3 odst. 1 písm. b) zákona, a to na základě uzavřené o centralizovaném zadávání na účet pověřujících zadavatelů zařízení sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení (dále jen zařízení sociálních služeb ). Kontaktní osoba centrálního zadavatele Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s tímto výběrovým řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: , se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ , tel.: Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci centrálního zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby centrálního zadavatele) a je pověřena zastupováním centrálního zadavatele v tomto výběrovém řízení. 2. Název veřejné zakázky Dezinfekční zařízení sociálních služeb Jihomoravského kraje II. (dále jen veřejná zakázka ) Centrální zadavatel přidělil veřejné zakázce spisovou značku: CEDEZS Účel a mět veřejné zakázky 3.1 Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je zabezpečení dodávek ch přípravků v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách cházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na voz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (dále jen vyhláška č. 306/2012 Sb. ) použití v zařízeních sociálních služeb, a to dle potřeb a požadavků jednotlivých zařízení sociálních služeb. Jednotlivým zařízením sociálních služeb musí být po stanovenou dobu zajištěna pravidelná a nepřetržitá dodávka ch přípravků, a to v závislosti na jejich aktuálních vozních potřebách při současných minimálních požadavcích na součinnost z jejich strany. 3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená centrálním zadavatelem činí: ,- Kč bez. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 2 z 14

3 3.3 Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka ch přípravků, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních vozních potřebách jednotlivých zařízení sociálních sužeb, tj. na základě jejich potřeb a požadavků. Dodávky ch přípravků budou realizovány na základě objednávek jednotlivých zařízení sociálních služeb. 3.4 Dezinfekčními se rozumí určené použití v zařízeních sociálních služeb, (i) jednak coby zdravotnické středky, které musí splňovat veškeré podmínky stanovené jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních pisů, a to zejména dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických středcích, ve znění pozdějších pisů a dle nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické středky, ve znění pozdějších pisů; (ii) jednak coby tzv. biocidní, které musí splňovat veškeré podmínky stanovené jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních pisů, a to zejména dle zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, ve znění pozdějších pisů a dle příslušných pisů Evropské unie. 3.5 Zařazení jednotlivých ch přípravků do příslušné kategorie vyplývá ze shora uvedených právních pisů. Dodavatel může dodávky ch přípravků zvolit pouze některou z uvedených kategorií (zdravotnické středky, biocidní ) nebo jejich kombinaci, a to dle svého uvážení se zohledněním požadavků stanovených v této dokumentaci výběrového řízení a jejích přílohách. 3.6 Dezinfekční musí splňovat veškeré podmínky stanovené vyhláškou č. 306/2012 Sb. 3.7 Dezinfekční jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení (dále jen ). 3.8 Součástí dodávky ch přípravků je rovněž jejich dodání do příslušných zařízení sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení, včetně vhodného balení vzhledem k aktuálně dodávanému množství. 3.9 Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí následujících plnění dodavatelem spočívajících v: - dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace použití ch přípravků ve smyslu příslušných právních pisů; - sestavení ch řádů jednotlivá zařízení sociálních služeb; - školení zaměstnanců zařízení sociálních služeb v používání ch přípravků, které jsou mětem dodávek; - převzetí a odvozu ch přípravků dodaných v rozporu s podmínkami příslušné, resp. jednotlivých objednávek, nebo nesplňujících požadavky dle příslušných právních pisů Další podrobnosti týkající se podmínek dodávek ch přípravků jednotlivým zařízením sociálních služeb jsou uvedeny v závazném návrhu, který tvoří přílohu č. 3 této dokumentace výběrového řízení Předpokládané množství ch přípravků poptávané jednotlivými zařízeními sociálních služeb po stanovenou dobu plnění veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení. Údaje uvedené v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení jsou pouze pokládanými hodnotami stanovenými na základě zkušeností jednotlivých zařízení Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 3 z 14

4 sociálních služeb s obdobným mětem plnění z minulých let. Jednotlivá zařízení sociálních služeb nejsou povinna pokládaná množství ch přípravků skutečně odebrat, popřípadě mohou uvedená pokládaná množství překročit. V případě, že jednotlivá zařízení sociálních služeb neodeberou pokládané množství ch přípravků nebo požadované dodávky pokládaná množství překročí, zavazuje se dodavatel uskutečnit dodávky za jednotkové ceny uvedené ve své nabídce, přičemž dodavatel není oprávněn nabídnuté jednotkové ceny z důvodu nedodržení nebo překročení pokládaného množství dodávek jakkoli měnit Další podmínky Centrální zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v této dokumentaci výběrového řízení (například stanovením minimálního nebo maximálního odběru). 4. Doba plnění veřejné zakázky 4.1 Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou, a to do Počátek plnění veřejné zakázky je dán okamžikem uzavření mezi příslušným zařízením sociálních služeb uvedeným v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení a vybraným em. 4.2 Vzhledem ke skutečnosti, že počátek doby plnění nelze pevně stanovit, neboť nelze em přesně určit délku trvání výběrového řízení, vymezil centrální zadavatel dobu plnění veřejné zakázky jako pokládanou hodnotu, a to s přihlédnutím k pokládané délce trvání výběrového řízení. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je tak stanovena v délce 24 měsíců. 4.3 Určení doby plnění veřejné zakázky stanovením konkrétního data ukončení bylo centrálním zadavatelem zvoleno z důvodu nutnosti zajistit jednotné konečné datum trvání plnění veřejné zakázky účely centrálního zadávání veřejných zakázek. 5. Místo plnění veřejné zakázky 5.1 Místem plnění veřejné zakázky jsou sídla jednotlivých zařízení sociálních služeb nacházející se na území Jihomoravského kraje. Bližší podrobnosti stanoví obchodní podmínky. 6. Kvalifikace 6.1 Vymezení kvalifikace Každý dodavatel je povinen kázat, že je kvalifikovaný plnění veřejné zakázky. Kvalifikovaným plnění veřejné zakázky je dodavatel, který káže splnění níže uvedených kvalifikačních pokladů a loží čestné hlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 6.2 Základní kvalifikační poklady Dodavatel musí kázat splnění níže uvedených základních kvalifikačních pokladů. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 4 z 14

5 6.3 Základní kvalifikační poklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen trestný čin spáchaný ve spěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento poklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento poklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba střednictvím své organizační složky, musí poklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační poklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s mětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních pisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento poklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba střednictvím své organizační složky, musí poklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační poklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního pisu, d) vůči jehož majetku nebíhá nebo v posledních 3 letech neběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut to, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen to, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 5 z 14

6 j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního pisu. 6.4 Splnění základních kvalifikačních pokladů kazuje dodavatel ložením čestného hlášení, které podepsáno osobou kazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační poklady požadované centrálním zadavatelem. Čestné hlášení o splnění základních kvalifikačních pokladů centrální zadavatel doporučuje zpracovat dle lohy, jež tvoří přílohu č. 4 této dokumentace výběrového řízení. 6.5 Profesní kvalifikační poklady Splnění fesních kvalifikačních pokladů káže dodavatel: a) ložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, pokud je v něm zapsán, či ložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) ložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních pisů v rozsahu odpovídajícím mětu veřejné zakázky, a to ložením živnostenského listu, výpisu z živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny. Dodavatel káže splnění tohoto fesního kvalifikačního pokladu ložením živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku živnost ohlašovací - volnou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 6.6 Splnění fesních kvalifikačních pokladů kazuje dodavatel ložením sté kopie výše uvedených dokladů. Výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být k poslednímu dni lhůty podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 6.7 Technické kvalifikační poklady Splnění technických kvalifikačních pokladů káže dodavatel: a) ložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž k seznamu musí být přiložena osvědčení objednatelů těchto významných dodávek, popřípadě za dále uvedených podmínek smlouva a doklad o uskutečnění plnění. Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením seznamu významných dodávek ve formě čestného hlášení podepsaného osobou kazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele. Seznam významných dodávek ve formě čestného hlášení centrální zadavatel doporučuje zpracovat dle lohy, jež tvoří přílohu č. 5 této dokumentace výběrového řízení, přičemž přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytnuty veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 6 z 14

7 Z osvědčení (příp. a dokladu) a seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel: 1) v posledních třech letech realizoval alespoň tři významné dodávky alespoň tři různé odběratele; 2) finanční objem tří co do finančního objemu největších významných dodávek v součtu činil minimálně ,- Kč bez. Za významnou dodávku se účely této dokumentace výběrového řízení považuje plnění spočívající v zabezpečování dodávek ch přípravků odběratele v pozici koncového uživatele (např. zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.) po dobu minimálně 12 bezstředně po sobě jdoucích měsíců. b) ložením popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením: 1) bezpečnostních listů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006; 2) dokladů o oznámení ch přípravků dle příslušných právních pisů (potvrzení Oddělení chemických látek a biocidních přípravků MZ ČR), a to biocidní ; 3) dermatologického atestu podle metodiky ICDRG (Mezinárodní pracovní skupina výzkum kontaktní dermatitidy) nebo alergologického testu pod náplastí, jenž doloží snášenlivost ch přípravků a to určené rukou, kůže a sliznic. c) ložením vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením listin (zejm. příbalových letáků, technických listů, duktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících specifikaci zboží určeného k dodání. Z ložených listin musí vyplývat, že splňují požadavky stanovené v příloze č. 2 této dokumentace výběrového řízení. d) ložením dokladu kazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem Tento technický kvalifikační poklad dodavatel káže ložením písemného hlášení o shodě zdravotnického středku vydaného výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem, a to zdravotnické středky. 6.8 Čestné hlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatel loží čestné hlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podepsané osobou kazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele. Čestné hlášení o ekonomické a finanční způsobilosti doporučuje centrální zadavatel zpracovat dle lohy, jež tvoří přílohu č. 6 této dokumentace výběrového řízení. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 7 z 14

8 6.9 Forma splnění kvalifikace Doklady požadované k kázání splnění kvalifikace budou loženy v sté kopii. Požaduje-li centrální zadavatel ložit originály nebo ověřené kopie dokladů kazujících splnění kvalifikace, je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen je ložit, a to ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem. Centrální zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil ložené informace či doklady nebo ložil další informace či doklady kazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem. Pokud není dodavatel schopen kázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu kázat střednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen centrálnímu zadavateli ložit: a) doklady kazující splnění základního kvalifikačního pokladu podle odst. 6.3 písm. i) této dokumentace výběrového řízení a fesního kvalifikačního pokladu podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace výběrového řízení subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel kázal splnění kvalifikace podle odst. 6.5 a 6.7 této dokumentace výběrového řízení. Dodavatel není oprávněn střednictvím subdodavatele kázat splnění kvalifikace podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace výběrového řízení Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem Dodavatel může k kázání splnění kvalifikace ložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát ve smyslu části šesté zákona Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky Má-li být mět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen kázat splnění základních kvalifikačních pokladů a fesního kvalifikačního pokladu podle odst. 6.5 písm. a) této dokumentace výběrového řízení v plném rozsahu Splnění kvalifikace podle odst. 6.5 a 6.7 této dokumentace výběrového řízení musí kázat všichni dodavatelé společně Důsledek nesplnění kvalifikace Nabídku dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 7. Obchodní a platební podmínky 7.1 Centrální zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu kupní, který tvoří přílohu č. 3 této dokumentace výběrového řízení (dále jen návrh ). 7.2 Návrh musí být ze strany e podepsán em nebo statutárním orgánem e nebo jinou osobou kazatelně oprávněnou zastupovat e; v takovém případě doloží toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 8 z 14

9 Centrální zadavatel stanoví, že s vybraným em uzavře každé z jednotlivých zařízení sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 této dokumentace výběrového řízení, jako konečný odběratel, samostatnou mětnou smlouvu. Celkem tedy uzavřeno 27 smluv. Návrh loží každý pouze v jednom vyhotovení bez uvedení identifikačních údajů jednotlivých zařízení sociálních služeb na straně kupujícího. Návrh loží bez uvedení názvů nabízených ch přípravků a jednotkových cen. Veškeré údaje o názvech nabízených ch přípravků a jednotkových cenách budou do příslušné doplněny jejím s vybraným em dle údajů nabídnutých em v jeho nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu nebo kopie podepsaného návrhu není ložením řádného návrhu a taková nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 7.3 Uchazeč je povinen upravit návrh v části identifikující smluvní strany na straně e, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení e jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním em) jsou dodavatelé dále povinni doplnit návrh o ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele, a tomu odpovídající slovní tvary v návrhu a počet stejnopisů návrhy. 7.4 Uchazeč do návrhu pokládané údaje, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny doplnění ze strany e nebo u kterých to vyplývá z této dokumentace výběrového řízení. 7.5 Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden ), jsou povinni přiložit k návrhu originál nebo úředně ověřenou kopii, z níž závazně vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním mětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku dlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním mětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů. 7.6 V případě, že část veřejné zakázky plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel v příloze návrhu uvést, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky zadána třetím osobám, a které osoby to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost e za poskytování řádného plnění. 7.7 Právní vztah vzniklý na základě návrhu se řídit platnými a účinnými právními pisy České republiky a všeobecně závaznými právními pisy Evropské unie. 7.8 Návrh musí rovněž respektovat ustanovení zákona, občanského zákoníku a dalších právních pisů, které se vztahují na vádění veřejné zakázky. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 9 z 14

10 7.9 Návrh nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění centrálního zadavatele ani jednotlivých zařízení sociálních služeb uvedená v této dokumentaci výběrového řízení; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 8. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění 8.1 Cena plnění musí být v nabídkách uvedena v členění dle přílohy č. 2 této dokumentace výběrového řízení, tj. v nabídkách musí být uvedena: - cena za jednu měrnou jednotku jednotlivého ho přípravku v zásobním / malém balení (v Kč bez ), - cena za jeden litr pracovního roztoku ze zásobního /malého balení (v Kč bez ), - nabídková cena za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků ze zásobního /malého balení (v Kč bez i s ), - nabídková cena za ze zásobního /malého balení (v Kč bez i s ), - celková nabídková cena za (v Kč bez i s ). Podrobnosti stanoví příloha č. 2 této dokumentace výběrového řízení. 8.2 Centrální zadavatel nepřipouští u ceny některé z položek uvedení nulové nebo žádné hodnoty; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 8.2 Ceny plnění dle odstavce 8.1 této dokumentace výběrového řízení musí být stanoveny jako závazné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné. Uchazeč je povinen do cen plnění zahrnout veškeré případné náklady, poplatky či další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky dle této dokumentace výběrového řízení vzniknou nebo mohou vzniknout (např. náklady na dopravu, telefony a poštovné, mzdové náklady e apod.). 8.3 Celková nabídková cena bez nesmí překročit částku ,- Kč; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena. 8.4 se účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších pisů. v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Není-li registrovaným plátcem, potom nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede hlášením v návrhu. 8.5 Jednotlivé číselné údaje je povinen zaokrouhlit na dvě desetinná místa. 9. Hodnocení nabídek 9.1 Hodnocení nabídek vedeno podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 10 z 14

11 9.2 Nejnižší nabídkovou cenou se účely hodnocení rozumí nejnižší celková nabídková cena za v Kč bez, která stanovena jako součet nabídkových cen za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků v Kč bez. 9.3 Pokud budou podány dvě nabídky se stejnou nejnižší nabídkovou cenou stanovenou dle chozího odstavce, rozhodne los. 9.4 Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez. 10. Závaznost požadavků centrálního zadavatele 10.1 Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této dokumentace výběrového řízení a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky centrálního zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků centrálního zadavatele uvedených v této dokumentaci výběrového řízení považováno za nesplnění podmínek výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne dále posuzována a hodnocena V případě, že podmínky výběrového řízení obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje centrální zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které však bezvýhradně a kazatelně naplní centrálním zadavatelem zamýšlený účel realizace této veřejné zakázky. 11. Lhůta a místo podání nabídek 11.1 Lhůta podání nabídek: do , 10:30 hod Místo podání nabídek: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ na recepci v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost. Rozhodující doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky centrálním zadavatelem, resp. kontaktní osobou centrálního zadavatele (nikoli ání k poštovnímu doručení) Centrální zadavatel neumožňuje podávání nabídek elektronickými středky a nástroji Nabídky se podávají písemně v listinné podobě, v uzavřené obálce zapečetěné ti neoprávněné manipulaci přelepením, označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotevírat a názvem a adresou centrálního zadavatele i e Nabídky musí být centrálnímu zadavateli doručeny do konce lhůty podání nabídek. Odvolání zaslané nabídky je možno učinit písemnou formou nejpozději do konce lhůty podání nabídek. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 11 z 14

12 12. Lhůta, po kterou jsou i vázáni nabídkami (dále jen zadávací lhůta ) 12.1 Každý, který ložil nabídku, je svou nabídkou vázán po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty podání nabídek a končí dnem doručení oznámení centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Centrální zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce trvání 90 dnů. Zadávací lhůta se dlužuje ům, kteří se umístili jako první, druhý a třetí v pořadí, a to až do doby uzavření nebo do zrušení tohoto výběrového řízení. 13. Nabídka 13.1 Požadavky na zpracování nabídky a) nabídka zpracována v českém jazyce v písemné formě, cizojazyčné doklady musí být loženy spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka (tato podmínka se nevztahuje na doklady kazující splnění kvalifikace ve slovenském jazyce); b) nabídka podepsána em nebo osobou kazatelně oprávněnou zastupovat e (u osob zapsaných v obchodním rejstříku podepsána v souladu se způsobem jednání zapsaným v obchodním rejstříku), v případě podpisu jinou osobou je povinen doložit v nabídce plnou moc zmocňující k podání nabídky, a to v originále či v úředně ověřené kopii; c) nabídka ložena v jednom vyhotovení a obsahovat všechny doklady, informace a přílohy stanovené podmínkami tohoto výběrového řízení; d) nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna ti manipulaci s jednotlivými listy, všechny listy nabídky musí být pevně spojeny a očíslovány vzestupnou řadou čísel počínající číslem 1; e) součástí nabídky návrh v jednom vyhotovení. Návrh pevně spojen s nabídkou. Návrh musí akceptovat veškeré požadavky stanovené centrálním zadavatelem v této dokumentaci výběrového řízení, a to požadavky věcné i právní Struktura nabídky a) krycí list nabídky (vzor krycího listu nabídky tvoří přílohu č. 7 této dokumentace výběrového řízení). Krycí list podepsán em nebo osobou oprávněnou zastupovat e; b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; c) doklady kazující splnění kvalifikace; d) řádně doplněný a podepsaný návrh v jednom vyhotovení; e) doklad o oprávnění osoby zastupovat e - např. plná moc, pověření apod. Předkládá se jen, pokud se nejedná o statutárního zástupce e, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o e - fyzickou osobu, který nabídku podepsal sám; f) informaci a doklad (např. smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání jménem dodavatele, pokud nabídku podává více osob společně; g) cena plnění zpracovaná dle čl. 8 této dokumentace výběrového řízení; h) případně další dokumenty. Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 12 z 14

13 14. Závěrečné informace 14.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podá nabídku, nesmí být současně subdodavatelem, jehož střednictvím jiný v tomtéž výběrovém řízení kazuje kvalifikaci. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími i, nebo je subdodavatelem, jehož střednictvím jiný v tomtéž výběrovém řízení kazuje kvalifikaci, centrální zadavatel všechny nabídky podané takovým em vyřadí. Nabídky, které byly centrálním zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a hodnoceny Centrální zadavatel nepřipouští varianty nabídky Náklady ů spojené s účastí ve výběrovém řízení centrální zadavatel nehradí Nabídky nebudou ům vráceny a zůstávají u centrálního zadavatele jako součást dokumentace výběrového řízení Uchazeč je povinen ohlásit do 7 dnů centrálnímu zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky, rozhodnutím centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných centrálním zadavatelem Centrální zadavatel hlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých ích považuje za důvěrné a je využívat jen účely tohoto výběrového řízení Centrální zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce e i u třetích osob a je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost Nabídka, která: a) ne splňovat požadavky centrálního zadavatele stanovené v podmínkách tohoto výběrového řízení, zejm. ne úplná nebo ne obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené podmínkami tohoto výběrového řízení nebo b) doručena po uplynutí lhůty podání nabídek nebo c) obsahovat nabídkovou cenu převyšující částku ,-- Kč bez, nesplňuje podmínky výběrového řízení. Nabídku dodavatele, která nesplňuje podmínky výběrového řízení, centrální zadavatel vyřadí a tato ne posuzována a hodnocena Centrální zadavatel si vyhrazuje právo: a) v průběhu lhůty podání nabídek doplnit či upřesnit podmínky výběrového řízení a plnění veřejné zakázky shodně všechny dodavatele; b) odmítnout všechny nabídky, a to i bez uvedení důvodu; c) neuzavřít smlouvu s žádným em, a to i bez uvedení důvodu; d) výběrové řízení zrušit, a to až do doby podpisu s vybraným em; e) oznámit výběr nejvhodnější nabídky, odmítnutí všech nabídek nebo zrušení výběrového řízení střednictvím filu zadavatele CEJIZA Uchazeč je povinen poskytnout centrálnímu zadavateli nezbytnou součinnost k uzavření tak, aby mohla být smlouva uzavřena nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od rozhodnutí centrálního zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Neposkytne-li centrálnímu zadavateli nezbytnou součinnost k podpisu ve výše uvedené lhůtě, je centrální zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s em, který se umístil jako další v pořadí Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti podmínek výběrového řízení podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání podmínek výběrového řízení, chybně Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 13 z 14

14 navržená nabídková cena apod. neopravňuje e požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny plnění veřejné zakázky Na výběrové řízení váděné na základě této dokumentace výběrového řízení se nevztahuje zákon, s výjimkou 6 zákona. Pokud tato dokumentace odkazuje na ustanovení zákona, užijí se ustanovení zákona pouze přiměřeně. 15. Přílohy: Příloha č. 1 - Seznam pověřujících zadavatelů zařízení sociálních služeb Příloha č. 2 - Specifikace ch přípravků, pokládaná množství spotřeby a tabulka zpracování nabídkové ceny Příloha č. 3 - Návrh Příloha č. 4 - Předloha čestného hlášení o splnění základních kvalifikačních pokladů Příloha č. 5 - Předloha seznamu významných dodávek Příloha č. 6 - Předloha čestného hlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Příloha č. 7 - Krycí list nabídky V Brně dne CEJIZA, s.r.o. v.z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Mgr. Jan Tejkal, advokát společník a jednatel Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 Stránka 14 z 14

15 Příloha č. 1 dokumentace výběrového řízení - Seznam pověřujících zadavatelů zařízení sociálních služeb Č. JM IČ DIČ Název příspěvkové organizace SÍDLO 1 JM_ Zámeček Střelice, příspěvková organizace Tetčická 311/69, Střelice u Brna 2 JM_ Domov seniory Hostim, příspěvková organizace Hostim 1, Hostim 3 JM_ Domov seniory Jevišovice, příspěvková organizace Jevišovice 104, Jevišovice 4 JM_ Domov seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, Plaveč 5 JM_ Domov seniory Skalice, příspěvková organizace Skalice 1, Skalice, pošta Hostěradice 6 JM_ Domov seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, Předklášteří 7 JM_ Domov Hvězda, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, Nové Hvězdlice, p.bohdalice 8 JM_ Centrum služeb seniory Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1095, Kyjov 9 JM_ Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov 10 JM_ Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679, Velké Opatovice 11 JM_ Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Šebetov 1, Šebetov 12 JM_ Emin zámek, příspěvková organizace Šanov 275, Hrušovany nad Jevišovkou 13 JM_ Domov důchodců Božice, příspěvková organizace Božice 188, Božice 14 JM_ SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace Pod Sanatorkou 3, Blansko 15 JM_ CZ Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1-3, Vyškov 16 JM_ Srdce v domě, příspěvková organizace Klentnice 81, Klentnice, pošta Mikulov 17 JM_ Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany 18 JM_ Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace Tavíkovice 153, Tavíkovice 19 JM_ S - centrum Hodonín, příspěvková organizace Na Pískách 4037/11, Hodonín 20 JM_ Domov seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, Zastávka 21 JM_ Domov seniory Bažantnice, příspěvková organizace tř. Bří Čapků 1, Hodonín 22 JM_ Zelený dům pohody, příspěvková organizace P. Jilemnického 2923/1, Hodonín 23 JM_ Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, Hodonín 24 JM_ Domov seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného 515, Strážnice 25 JM_ Domov seniory Sokolnice, příspěvková organizace Zámecká 57, Sokolnice 26 JM_ Habrovanský zámek, příspěvková organizace Habrovany 1, Habrovany pošta Rousínov 27 JM_ Domov seniory Černá Hora, příspěvková organizace Zámecká 1, Černá Hora Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 1 Stránka 1 z 1

16 Příloha č. 2 dokumentace výběrového řízení - Specifikace ch přípravků, pokládaná množství spotřeby a tabulka zpracování nabídkové ceny A. Zásobní balení - v případě tekuté formy objem od 2 litrů do 6 litrů; v případě ubrousků originální balení; v případě tablet do 300 ks Název Účinná látka Koncentrace pracovního roztoku v % nebo počtu tablet na 1 l Expozice Spektrum účinku Oblast použití Předpokládaná spotřeba ho přípravku v litrech (koncentrátu/pracovního roztoku), kusech (ubrousků) Objem nabízeného balení v litrech / počtu kusů (ubrousků / tablet) Cena za 1 měrnou jednotku (litr, tableta, ubrousek) v Kč bez Cena za 1l pracovního roztoku v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu/pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu/pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč s alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol koncentrát amin koncentrát HDR 30 sekund HDR 2 y 15 sekund 1 a 30 A(B)TMV ABTMV A(B)TMV A(B) A(B)TM rukou rukou kůže dekolonizaci MRSA na nástroje Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 1 z 8

17 KAS alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol ubrousek KAS aldehyd chlor 60 2 y A(B)TMV A(B)TMV ABTMV ABTMV A(B)TMV A(B)V A(B)V na nástroje rychlou ploch ve spreji rychlou ploch ve spreji ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 2 z 8

18 chlor 30 ABCTMV ploch, povrchů a mětů Nabídková cena za ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ v Kč bez (součet nabídkových cen za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ) Nabídková cena za ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ v Kč s (součet nabídkových cen za pokládanou spotřebu jednotlivých ch přípravků nebo pracovních roztoků ZE ZÁSOBNÍHO BALENÍ) Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 3 z 8

19 B. Malé balení - v případě tekuté formy objem od 0,1 litru do 2 litrů; v případě ubrousků náhradní náplň; v případě tablet do 300 ks Název Účinná látka Koncentrace pracovního roztoku v % nebo počtu tablet na 1 l Expozice Spektrum účinku Oblast použití Předpokládaná spotřeba ho přípravku v litrech (koncentrátu / pracovního roztoku), kusech (ubrousků) Objem nabízeného balení v litrech / počtu kusů (ubrousků / tablet) Cena za 1 měrnou jednotku (litr, tableta, ubrousek) v Kč bez Cena za 1l pracovního roztoku v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu / pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč bez Nabídková cena za spotřebu litrů (koncentrátu / pracovního roztoku), počtu kusů (ubrousků) v Kč s alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol koncentrát amin koncentrát HDR 30 sekund HDR 2 y 15 sekund 1 a 30 A(B)TMV ABTMV A(B)TMV A(B) A(B)TM rukou rukou kůže dekolonizaci MRSA na nástroje KAS 60 A(B)TMV na nástroje 9600 Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 4 z 8

20 alkohol koncentrát alkohol koncentrát alkohol ubrousek KAS aldehyd chlor 2 y A(B)TMV ABTMV ABTMV A(B)TMV A(B)V A(B)V rychlou ploch ve spreji rychlou ploch ve spreji ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů ploch, povrchů a mětů Dokumentace výběrového řízení CEDEZS1114 příloha č. 2 Stránka 5 z 8

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a

Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka V ý z v a k podání nabídky dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013 z programu ROP

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBEC ŘÍČANY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), dle Závazných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více