HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

2 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení str. 4 ČÁST II. Postavení, název a sídlo Hygienické stanice hl. m. Prahy str. 4 ČÁST III. Funkce a základní úkoly str. 5 ČLÁNEK 1 Základní úkoly str. 5 ČLÁNEK 2 Ředitel str. 7 ČLÁNEK 3 Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví v postavení náměstka ředitele pro odbornou činnost str. 8 ČLÁNEK 4 Ředitel odboru správního str. 8 ČLÁNEK 5 Ředitel odboru ekonomicko-provozního str. 9 ČLÁNEK 6 Další zaměstnanci přímo podřízení řediteli str. 9 ČLÁNEK 7 Ředitel odboru v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví str. 10 ČLÁNEK 8 Vedoucí oddělení v odborech začleněných do sekce ochrany a podpory veřejného zdraví str. 10 ČLÁNEK 9 Vedoucí oddělení ve správním odboru str. 10 Vedoucí oddělení právního a dokumentačního str. 10 Vedoucí oddělení personálního str. 11 ČLÁNEK 10 Vedoucí oddělení v ekonomicko-provozním odboru str. 12 Vedoucí oddělení ekonomického str. 12 2

3 Vedoucí oddělení provozního str. 12 ČLÁNEK 11 Další zaměstnanec přímo podřízený řediteli odboru ekonomicko provozního str. 12 ČLÁNEK 12 Společné úkoly vedoucích zaměstnanců HS HMP, v postavení představených dle 9 odst. 1 zák. č. 234/2014 Sb. str. 13 ČÁST IV. Organizační členění str. 14 ČLÁNEK 1 Základní organizační členění str. 14 ČLÁNEK 2 Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví str Odbor hygieny obecné a komunální str Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání str Odbor hygieny dětí a mladistvých str Odbor hygieny práce str Odbor protiepidemický str. 18 ČLÁNEK 3 Odbor správní str. 19 ČLÁNEK 4 Odbor ekonomicko provozní str. 20 ČLÁNEK 5 Pobočky str. 20 ČÁST V. Hospodaření a vnitřní provoz HS HMP str. 21 ČLÁNEK 1 Hospodaření HS HMP str. 21 ČLÁNEK 2 Vnitřní provoz HS HMP str. 21 ČÁST VI. Závěrečná ustanovení str. 22 3

4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Hygienické stanice hl. m. Prahy ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1. Hygienická stanice hl. m. Prahy je konstituována jako správní úřad orgán ochrany veřejného zdraví na základě ustanovení 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákona č. 258/2000 Sb. ) a na základě prohlášení ministryně zdravotnictví ze dne , č.j / Organizační řád je základní závaznou organizační normou, která stanoví hlavní zásady pro činnost a řízení, metodiku práce, působnost jednotlivých stupňů řízení, organizační strukturu a hlavní odborné činnosti odborů a oddělení Hygienické stanice hl. m. Prahy. Ustanovení organizačního řádu vycházejí z příslušných platných právních předpisů a navazují na něj všechny ostatní řídící akty Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále též HS HMP ), jejichž obsah a uplatňování nesmí být s tímto řádem v rozporu. 3. Organizační řád HS HMP je služebním předpisem ve smyslu 11 zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě. ČÁST DRUHÁ Postavení, název a sídlo Hygienické stanice hl. m. Prahy 1. HS HMP je dle 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. správním úřadem působícím ve správním obvodu hl. m. Prahy, který je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, organizační složkou státu. HS HMP není právnickou osobou. Funkci zřizovatele HS HMP plní Ministerstvo zdravotnictví ČR, které je současně jejím nadřízeným služebním úřadem. V čele stanice stojí ředitel v postavení vedoucího služebního úřadu ve smyslu 9 odst. 5 zák. č. 234/2014 Sb. o státní službě, jehož jmenování a odvolání se řídí tímto zákonem. 2. HS HMP má sídlo v Praze 1, ul. Rytířské č. 404/ Se zřetelem k prostorovým možnostem a potřebám operativnosti výkonu státního zdravotního dozoru jsou zřízeny pobočky Hygienické stanice hl. m. Prahy. Pobočky jako územní organizační články Hygienické stanice hl. m. Prahy jsou konstituovány takto: pobočka Centrum se sídlem na adrese Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7 pro územní obvod městské části Praha 2, Praha 3, Praha 7, Praha - Troja pobočka Západ se sídlem na adrese Štefánikova 17/27, Praha 5 pro územní obvod městské části Praha 5, Praha Slivenec, Praha 13, Praha Řeporyje, Praha 16 (dříve Praha Radotín) Praha Velká Chuchle, Praha Lochkov, Praha Zbraslav a Praha Lipence, Praha 17 (dříve Praha Řepy), Praha - Zličín pobočka Severozápad se sídlem na adrese Nechanského 590/1, Praha 6 pro územní obvod městské části Praha 6, Praha Suchdol, Praha Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Lysolaje pobočka Sever se sídlem Měšická 646/5, Praha 9 pro územní obvod městské části Praha 8, Praha - Dolní Chabry, Praha Březiněves, 4

5 Praha Ďáblice, Praha 9, Praha 14, Praha Dolní Počernice, Praha 18 (dříve Praha Letňany), Praha 19 (dříve Praha Kbely), Praha Čakovice, Praha Satalice, Praha - Vinoř, Praha 20 (dříve Praha Horní Počernice), Praha Běchovice, Praha Klánovice, Praha - Koloděje pobočka Východ se sídlem Rybalkova 293/39, Praha 10 pro územní obvod městské části Praha 10, Praha 15, Praha Dolní Měcholupy, Praha Dubeč, Praha Petrovice, Praha Štěrboholy, Praha 22 (dříve Praha Uhříněves), Praha Benice, Praha - Kolovraty, Praha Královice, Praha Nedvězí pobočka Jih se sídlem Němčická 1112/8, Praha 4 pro územní obvod městské části Praha 4, Praha Kunratice, Praha 11, Praha Křeslice, Praha Šeberov, Praha Újezd, Praha 12, Praha Libuš Pobočky jako územní organizační články jsou tvořeny odděleními epidemiologie, hygieny komunální, hygieny výživy a hygieny práce. Z vedoucích oddělení jednotlivých poboček určuje ředitel pro každou pobočku koordinátora, kterému náleží:. - rozhodovat o gesci za vyřízení podání doručených na pobočku, resp. o předání podání do sídla Hygienické stanice hl. m. Prahy; - zajišťovat operativní přenos informací od ředitele Hygienické stanice hl. m. Prahy na pracovníky pobočky; - signalizovat řediteli Hygienické stanice hl. m. Prahy problémy organizačního či pracovně právního charakteru, manifestované na pobočce; - kontrolovat dodržování příkazů ředitele organizačního charakteru; u příkazů charakteru odborného poskytovat potřebnou součinnost k provedení kontroly příslušnému vedoucímu odboru; - důsledně prosazovat veškerá opatření protikorupčního charakteru a respektování základních zásad etiky zaměstnanců správního úřadu; - kontrolovat docházku pracovníků pobočky a v součinnosti s administrativní pracovnicí pobočky vést její evidenci; - plnit další úkoly, potřebné k hladkému chodu pobočky. 4. Vzhledem k prostorovým omezením HS HMP jsou zřízena detašovaná pracoviště odboru hygieny práce v objektu pobočky Východ a odboru hygieny dětí a mladistvých na adrese Veltruská 558/29, Praha 9. Odbor hygieny dětí a mladistvých je tvořen dvěma odděleními: oddělením pro územní působnost poboček Centrum, Východ a Jih a dále oddělením pro územní působnost poboček Západ, Severozápad a Sever. ČÁST TŘETÍ Funkce a základní úkoly HS HMP ČLÁNEK 1 Základní úkoly Na základě ustanovení 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. Hygienické stanici hl. m. Prahy náleží: 1. Vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, vyplývajícího z ustanovení 84 a následujících citované zákonné úpravy. 5

6 2. Vykonávat státní zdravotní dozor (dále jen SZD ) nad dodržováním zákazů a plněním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem č. 258/2000 Sb. a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví, včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť. 3. Na návrh povinného subjektu rozhodnutím zařazovat práce do příslušných kategorií a stanovovat, které práce jsou pracemi rizikovými a vést evidenci rizikových prací. 4. Za podmínek stanovených zákonem stanovit minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek, lhůty a minimální náplň vstupních, periodických, výstupních a následných lékařských preventivních prohlídek osob vykonávajících rizikové práce. 5. Za podmínek stanovených zákonem určit zaměstnavateli způsob a minimální rozsah sledování zátěže organismu zaměstnanců vykonávajících rizikové práce, faktory pracovních podmínek. 6. Vykonávat SZD nad plněním povinností zaměstnavatele zajistit závodní preventivní péči a poskytovat zařízením vykonávajícím závodní preventivní péči informace nutné k ochraně zdraví při práci. Na návrh zaměstnavatele přezkoumávat opatření zařízení vykonávajících závodní preventivní péči. 7. Provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání. 8. Zřizovat komise v případech zákonem stanovených. 9. Plnit úkoly dotčeného správního úřadu. 10. Uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotnických rizik. 11. V rozsahu stanoveném zákonem projednávat přestupky. 12. Nařizovat, organizovat, řídit, popř. i provádět opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a v uvedeném rozsahu též usměrňovat činnost zdravotnických zařízení a určovat jim, která opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění provedou. 13. Nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a opatření k ochraně zdraví při výskytu zdravotně závadných výrobků, vod a jiných mimořádných událostech a rozhodovat o jejich ukončení. 14. Usměrňovat a kontrolovat činnost zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče v oblasti hygieny provozu a předcházení nemocničním nákazám. 15. Nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu zdravotně závadných výrobků, vod a jiných mimořádných událostech a rozhodovat o jejich ukončení. 16. Stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách. 17. Nařídit osobě provozující stravovací službu odběr a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů a určit rozsah a dobu plnění této povinnosti. 18. Provádět epidemiologická šetření. 19. Provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence, negativního ovlivňování zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a pracovních podmínek. 6

7 20. Spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu. 21. Podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému. 22. Potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění, že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku, jejich ukončení, popřípadě jejich trvání. 23. Provádět v případě přeshraniční spolupráce státní zdravotní dozor a postupovat přitom podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (Nařízení ES 2006/2004) o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. 24. Provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo použitelného předpisu evropské unie o úředních kontrolách (Nařízení ES 882/2004) v provozovnách stravovacích služeb. ČLÁNEK 2 Ředitel V souladu s ustanovením 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. stojí v čele HS HMP ředitel, který je vedoucím služebního úřadu ve smyslu 9 odst. 5 zák. č. 234/2014 Sb. o státní službě. Jeho jmenování a odvolání se řídí citovaným zákonem. Ředitel organizuje, řídí, plánuje a kontroluje činnost HS HMP a zastupuje úřad navenek. Řediteli HS HMP jsou organizačně přímo podřízeni: - ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví v postavení náměstka ředitele pro odbornou činnost, který je současně zástupcem ředitele ve smyslu 9 odst. 7 zákona o státní službě; - ředitel odboru správního; - ředitel odboru ekonomicko-provozního; - krizový manažer; - asistentka ředitele. Ředitel plní zejména tyto úkoly: činí jménem této složky veškeré právní úkony statutárního orgánu určitými právními úkony může pověřit další zaměstnance HS HMP; jmenuje, odvolává a přímo řídí vedoucí jemu přímo podřízených organizačních útvarů a další jemu přímo podřízené zaměstnance; na návrh náměstka ředitele HS HMP pro odbornou činnost jmenuje a odvolává vedoucí odborů a vedoucí oddělení, vykonávajících odbornou činnost; na návrh vedoucího odboru správních činností a vedoucího odboru ekonomicko provozních činností jmenuje a odvolává vedoucí oddělení spadajících do působnosti těchto vedoucích odborů; stanoví a ukládá vedoucím jemu přímo podřízených organizačních útvarů úkoly a kontroluje jejich práci; v rámci organizace vydává příkazy ředitele, mající povahu služebního předpisu ve smyslu 11 zák. č. 234/2014 Sb.; rozhoduje o závěru stížností na zaměstnance podle 175 zákona č. 500/2004 Sb.; je oprávněn prodloužit lhůtu k odstranění závad uzavřené provozovny dle 84 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.; stanovuje zásadní směry výkonu státního zdravotního dozoru; 7

8 usměrňuje plán kontrolní činnosti, zpravidla na období jednoho roku; rozhoduje o organizačním uspořádání HS HMP; jmenuje interní komise potřebné pro provoz HS HMP a odborné komise v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.; podílí se na spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky a krizového řízení příslušného kraje; s užitím 15 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. pověřuje zaměstnance HS HMP k plnění úkolů dle 88 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ČLÁNEK 3 Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví v postavení náměstka ředitele pro odbornou činnost 1. Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností; 2. Je přímo podřízen řediteli HS HMP; 3. Je přímým představeným ředitele odboru protiepidemického, ředitele odboru hygieny obecné a komunální, ředitele odboru hygieny práce, ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, ředitele odboru hygieny dětí a mladistvých a vedoucího oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky; 4. Předkládá řediteli návrhy na jmenování ředitele odboru protiepidemického, ředitele odboru hygieny obecné a komunální, ředitele odboru hygieny práce, ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, ředitele odboru hygieny dětí a mladistvých, všech vedoucích oddělení v uvedených odborech začleněných a dále vedoucího oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky; 5. Odpovídá za provádění všech odborných činností, které souvisejí s výkonem státní správy; v této oblasti spolupracuje s řediteli odboru správního a ekonomicko provozních činností; 6. Řídí, kontroluje a vyhodnocuje činnost sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a koordinuje spolupráci mezi jednotlivými odbory; 7. Podílí se na zpracování zásadních materiálů v oblasti ochrany veřejného zdraví a na hodnocení zdravotních rizik; 8. Spolurozhoduje při sestavování plánu kontrolní činnosti a jeho plnění na úseku odborných činností; 9. Průběžně sleduje a odpovídá za opodstatněnost měření, šetření a rozborů, jejichž provedení je požadováno po Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a sleduje stav čerpání přidělených financí pro tento účel; 10. Průběžně kontroluje správnost rozhodnutí, stanovisek a jiných úkonů (podnětů k SZD, stížností dle správního řádu); 11. Podílí se na přípravě návrhů koncepcí a programů v oblasti ochrany veřejného zdraví. ČLÁNEK 4 Ředitel odboru správního 1. Je přímo podřízen řediteli HS HMP; 2. Je přímým představeným vedoucího oddělení právního a dokumentačního a vedoucího oddělení personálního; 3. předkládá řediteli návrhy na jmenování vedoucího oddělení právního a dokumentačního a vedoucího oddělení personálního; 8

9 4. Organizuje, řídí, kontroluje a metodicky vede práci správního úseku; 5. Odpovídá za vedení a kontrolu výkonu státní správy v souladu s platnými zákony; 6. Odpovídá za zajišťování činností souvisejících s agendami právními, personálními, dokumentačními a spisovými; 7. Zpracovává řídící dokumenty zásadní povahy; 8. Vede správní a přezkumná řízení: 9. Zastupuje HS HMP v řízení před soudy a jinými státními orgány. ČLÁNEK 5 Ředitel odboru ekonomicko-provozního 1. Je přímo podřízen řediteli HS HMP; 2. Je přímým představeným vedoucího oddělení ekonomického a vedoucího oddělení provozního; 3. Předkládá řediteli návrh na jmenování vedoucího oddělení ekonomického a vedoucího oddělení provozního; 4. Mimo organizační útvary dle bodu 2 přímo řídí radu pro zadávání veřejných zakázek; 5. Řídí, kontroluje a zodpovídá za práci odboru ekonomicko-provozního; 6. Kontroluje funkčnost vnitřních kontrolních systémů (řídící a finanční kontrola) a navrhuje změny těchto systémů dle požadavků platných zákonů; 7. Zabezpečuje dodržování rozpočtových pravidel pro organizační složku státu ve smyslu platných zákonů; 8. V rámci organizace vykonává funkci správce rozpočtu, sestavuje rozpočet organizace, schvaluje rozpočtová opatření, sleduje čerpání rozpočtových prostředků organizace, zodpovídá za dodržování všech závazných limitů; 9. Zabezpečuje zpracování plánu investic, plánu oprav a plánu vnitřních kontrol na úseku ekonomicko-provozním; 10. Schvaluje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb dle vnitřních předpisů HS HMP; 11. Zabezpečuje rozpracování předpisů a zákonů v ekonomické a provozní oblasti v podmínkách HS HMP, navrhuje vnitřní organizační a řídící dokumenty; 12. Odpovídá za provoz, údržbu, opravy, obnovu a účelné využívání technické základny pro zajištění činnosti HS HMP (budovy, pozemky, výpočetní technika a informační technologie, dopravní prostředky atd.); 13. Zajišťuje úkoly organizace v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku. ČLÁNEK 6 Další zaměstnanci přímo podřízení řediteli 1. Krizový manažer - odpovídá za zajištění podmínek k realizaci úkolů na úseku krizového managementu a bezpečnostních agend; 2. Asistentka ředitele - zajišťuje chod sekretariátu ředitele, včetně řízení výkonu veškerých navazujících administrativních a organizačních agend. 9

10 ČLÁNEK 7 Ředitel odboru v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví 1. V čele odboru stojí ředitelem jmenovaný vedoucí odboru, který odborně vede daný obor činnosti v rámci HS HMP; 2. Vedoucí odboru je přímo podřízen řediteli sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a je přímým představeným vedoucích oddělení příslušného odboru; 3. Předkládá řediteli sekce ochrany a podpory veřejného zdraví návrhy na jmenování vedoucích oddělení; 4. Řídí, sestavuje a kontroluje dodržování plánu kontrolní činnosti ve svém oboru a zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů hlavního hygienika ČR; 5. Odpovídá za kvalitu prováděných odborných prací a jednotnost výstupů; 6. Usměrňuje a kontroluje výkon SZD ve svém oboru a garantuje jeho odbornou správnost; 7. Podílí se na zpracování a analýzách výsledků činnosti HS HMP ve svém odboru; 8. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů; 9. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů; ČLÁNEK 8 Vedoucí oddělení v odborech začleněných do sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen vedoucímu odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení; 4. Odpovídá za plnění kontrolního plánu činnosti a odbornou správnost včetně závěrečných výstupů; 5. Zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů; 6. Vydává předběžná opatření, stanoviska a rozhodnutí dle právních předpisů; 7. Zajišťuje úkoly na úseku podpory zdraví a zdravotní politiky a to buď přímým výkonem těchto činností, nebo spoluprací s oddělením k tomu zřízeným; 8. Ustanovení bodů platí v rozsahu přiměřeném specifitě útvaru rovněž pro vedoucího oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky, který je přímo podřízen řediteli sekce ochrany a podpory veřejného zdraví ČLÁNEK 9 Vedoucí oddělení ve správním odboru Vedoucí oddělení právního a dokumentačního: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli správního odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Zastupuje ředitele správního odboru; 4. Řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení; 10

11 5. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů; 6. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů; 7. Podílí se na zpracovávání řídících dokumentů zásadní povahy; 8. Zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů; 9. Vydává předběžná opatření, stanoviska a rozhodnutí dle právních předpisů; 10. Odpovídá za aktualizaci právních předpisů včetně interních norem HS HMP; 11. Dohlíží nad dodržováním právních předpisů ze strany zaměstnanců při výkonu státní správy formou SZD na úseku ochrany veřejného zdraví; 12. Na základě pověření ředitele rozhoduje o ukládání pokut podle zákona č. 258/2000 Sb. a dalších zákonů, zakládajících sankční pravomoc orgánu ochrany veřejného zdraví, projednává přestupky podle 29 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, připravuje rozhodnutí vydaná v rámci autoremedury a řeší problematiku odvolání proti rozhodnutím HS HMP jako orgánu ochrany veřejného zdraví; 13. Poskytuje zaměstnancům HS HMP právní, poradenské a konzultační služby v souvislosti s plněním úkolů ochrany veřejného zdraví a provozu organizace; 14. Provádí kontrolu úrovně správních řízení vedených odbornými pracovišti, platnost použitých předpisů a správnou aplikaci jednotlivých ustanovení v konkrétních věcech, kontrolu dodržování lhůt, nabytí a vyznačení právní moci. 15. Odpovídá za komplexní zajištění spisové služby a předarchivní péče o písemnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně koordinace a metodické činnosti spisové služby na územních pracovištích HS HMP; 16. Realizuje úkoly v oblasti spisové a archivní služby HS HMP, zajišťuje styk se správními úřady na úseku archivnictví; 17. Provádí metodickou činnost v oblasti spisové služby a archivnictví; 18. Zajišťuje, provádí, kontroluje i řídí veškeré činnosti, související s provozem systémů informačních technologií, provozovaných HS HMP; 19. Odpovídá za plnění funkce správce sítě a informačních systémů HS HMP; 20. Zajišťuje podmínky pro uplatnění výpočetní techniky a informačních technologií kontroluje legálnost provozovaného softwaru; 21. Úzce spolupracuje s vedoucím oddělení provozního při zajišťování plnění úkolů provozního charakteru pracovnicemi podacích míst poboček HS HMP. Vedoucí oddělení personálního: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli správního odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení; 4. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů; 5. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů; 6. Podílí se na zpracovávání řídících dokumentů zásadní povahy; 7. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů v odvětví pracovního práva a vzdělávání; 8. Odpovídá za důslednou implementaci zák. č. 234/2014 Sb. do struktury HS HMP; 9. Realizuje úkoly v oblasti stanovování koncepce rozvoje personální politiky, zabezpečuje systém vzdělávání zaměstnanců HS HMP; 10. Provádí metodickou činnost v oblasti personální a vzdělávání; 11. Vede a odpovídá za komplexní zajištění personální agendy zaměstnanců HS HMP včetně agendy spojené se starobními a invalidními důchody. 11

12 ČLÁNEK 10 Vedoucí oddělení v ekonomicko provozním odboru Vedoucí oddělení ekonomického: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli ekonomicko-provozního odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Zastupuje ředitele odboru ekonomicko provozních činností; 4. Řídí, kontroluje a organizuje práci ekonomického oddělení, vydává pokyny k řádnému zabezpečení činností oddělení; 5. Zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů ekonomického charakteru v rámci celé organizace; 6. Metodicky vede příslušné zaměstnance na územních pracovištích HS HMP a stanovuje úkoly pro zajištění ekonomických činností na těchto pracovištích; 7. Zpracovává a podílí se na zpracovávání řídících dokumentů ekonomického charakteru; 8. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů. Vedoucí provozního oddělení: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli odboru ekonomicko-provozních činností; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Řídí, kontroluje a organizuje práci provozně-organizačního oddělení, vydává pokyny k řádnému zabezpečení činností oddělení; 4. V rámci své působnosti zabezpečuje plnění úkolů provozně-organizačního charakteru; 5. Vydává pokyny k provozně-organizačnímu zabezpečení činností pro ostatní oddělení; 6. Zpracovává a podílí se na zpracovávání řídících dokumentů provozně-organizačního charakteru; 7. Úzce spolupracuje s vedoucím oddělení dokumentačního při zajišťování plnění úkolů provozního charakteru pracovnicemi podacích míst poboček HSHMP. ČLÁNEK 11 Další zaměstnanec přímo podřízený řediteli odboru ekonomicko provozního Řediteli ekonomicko provozního odboru je přímo podřízen státní zaměstnanec rada pro zadávání veřejných zakázek, kterému náleží: 1. Důsledné sledování vývoje legislativy, vztahující se k problematice veřejného zadávání; 2. Průběžné informování ředitele ekonomicko provozního odboru o veškerých změnách, týkajících se systému veřejného zadávání a o výsledcích jednotlivých výběrových řízení; 3. Realizace aktů veřejného zadávání v souladu s aktuálním stavem legislativy a pokyny nadřízených orgánů, jak po linii resortní, tak i oborové a to prostřednictvím specializovaných centrálních informačních systémů 12

13 ČLÁNEK 12 Společné úkoly vedoucích zaměstnanců HS HMP v postavení představených dle 9 odst. 1 zák. č. 234/2014 Sb. 1. Organizují, řídí, koordinují a kontrolují činnost zaměstnanců svého úseku, odboru, či oddělení a odpovídají za plnění uložených úkolů na úseku činnosti, který řídí; 2. Dbají o účelné rozdělení práce, účelné rozmístění podřízených zaměstnanců, jejich další vzdělávání a odborný růst. Řídí, kontrolují a organizují práci podřízených zaměstnanců; 3. Zabezpečují zařazování zaměstnanců na práci odpovídající jejich služebnímu či pracovnímu zařazení při optimálním využití jejich kvalifikace a dbají o stanovení jejich náplní práce; 4. Navrhují odměňování zaměstnanců podle platných platových předpisů a kolektivní smlouvy a diferencují jejich mzdu podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce; 5. Vytvářejí příznivé pracovní podmínky a v rozsahu své funkce odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a za plnění úkolů na úseku požární ochrany; 6. Zabezpečují dodržování standardních postupů práce; 7. V rozsahu své funkce odpovídají za účelné a hospodárné využívání materiálních prostředků, za ochranu majetku svěřeného HS HMP a chrání ekonomické zájmy úřadu; 8. Zabezpečují dodržování platných právních předpisů a vnitřních organizačních norem a pravidelně s nimi seznamují podřízené zaměstnance; 9. Důsledně prosazují uplatňování veškerých etických imperativů a protikorupčních zásad v běžné pracovní činnosti jim podřízených zaměstnanců; 10. Jako součást své řídící práce zabezpečují a provádějí kontrolu v rozsahu své pravomoci a v souladu se stanovenými interními plány kontrolní činnosti; 11. Dbají o vymezení potřebného rozsahu zastupování vedoucích zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno plynulé a kvalitní plnění úkolů. Zastupovaný a zástupce jsou povinni se vzájemně při předávání pracovních úkolů informovat o stavu rozpracovanosti a plnění úkolů zvláště se zřetelem na zajištění důležitých úkolů. Zastoupený si může vyhradit, pokud to povaha věci připouští, odložit rozhodování o zvlášť důležitých otázkách až po jeho návratu do služby; 12. Podílí se na plánování a organizaci odborných konferencí a seminářů; 13. Podílí se na propagační a publikační činnosti HS HMP; 14. Spolupracují s ostatními vedoucími zaměstnanci při zajišťování veškerých činností orgánu ochrany veřejného zdraví; 15. V postavení přímých představených prošetřují ve smyslu 175 zákona č. 500/2004 Sb. stížnosti proti nevhodnému chování zaměstnance nebo proti postupu HS HMP; 16. Spolupracují jak s oddělením podpory zdraví řízení a zdravotní politiky, tak i s krizovým manažerem při zajišťování podkladů a při provádění analýz zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k faktorům životního prostředí a pracovních podmínek. 13

14 ČÁST ČTVRTÁ Organizační členění ČLÁNEK 1 Základní organizační členění Základ organizační struktury Hygienické stanice hl. m. Prahy tvoří sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a odbory správní a ekonomicko provozních činností. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví je tvořena odbory, strukturovanými dle jednotlivých oborů hygieny a epidemiologie. Tyto odbory, stejně tak jako odbory správní a ekonomicko provozní, se dále člení na oddělení. Specifickou složkou organizační struktury jsou pak zaměstnanci, řízení přímo příslušným představeným. Jedná se o krizového manažera a sekretářku ředitele, které přímo řídí vedoucí správního úřadu. Dále jde o radu pro zadávání veřejných zakázek, který je přímo podřízen řediteli odboru ekonomicko provozních činností. Ve smyslu výše uvedeného: 1. Zřizují se: - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví - odbor správních činností; - odbor ekonomicko-provozních činností. 2. Zřizují se odbory a oddělení začleněné do sekce ochrany a podpory veřejného zdraví: a) odbor protiepidemický: - oddělení protiepidemické (ústředí); - oddělení protiepidemické pobočky Centrum; - oddělení protiepidemické pobočky Západ; - oddělení protiepidemické pobočky Severozápad; - oddělení protiepidemické pobočky Sever; - oddělení protiepidemické pobočky Východ; - oddělení protiepidemické pobočky Jih. b) odbor hygieny obecné a komunální - oddělení hygieny obecné a komunální (ústředí); - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Centrum; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Západ; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Severozápad; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Sever; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Východ; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Jih. c) odbor hygieny práce - oddělení hygieny práce (v sídle odboru hygieny práce); - oddělení hygieny práce pobočky Centrum; - oddělení hygieny práce pobočky Západ; - oddělení hygieny práce pobočky Severozápad; - oddělení hygieny práce pobočky Sever; - oddělení hygieny práce pobočky Východ; 14

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B Y S T Ř I C E N A D P E R N Š T E J N E M Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 Článek 1...Základní ustanovení Článek 2...Postavení a působnost úřadu

Více

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více