HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

2 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení str. 4 ČÁST II. Postavení, název a sídlo Hygienické stanice hl. m. Prahy str. 4 ČÁST III. Funkce a základní úkoly str. 5 ČLÁNEK 1 Základní úkoly str. 5 ČLÁNEK 2 Ředitel str. 7 ČLÁNEK 3 Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví v postavení náměstka ředitele pro odbornou činnost str. 8 ČLÁNEK 4 Ředitel odboru správního str. 8 ČLÁNEK 5 Ředitel odboru ekonomicko-provozního str. 9 ČLÁNEK 6 Další zaměstnanci přímo podřízení řediteli str. 9 ČLÁNEK 7 Ředitel odboru v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví str. 10 ČLÁNEK 8 Vedoucí oddělení v odborech začleněných do sekce ochrany a podpory veřejného zdraví str. 10 ČLÁNEK 9 Vedoucí oddělení ve správním odboru str. 10 Vedoucí oddělení právního a dokumentačního str. 10 Vedoucí oddělení personálního str. 11 ČLÁNEK 10 Vedoucí oddělení v ekonomicko-provozním odboru str. 12 Vedoucí oddělení ekonomického str. 12 2

3 Vedoucí oddělení provozního str. 12 ČLÁNEK 11 Další zaměstnanec přímo podřízený řediteli odboru ekonomicko provozního str. 12 ČLÁNEK 12 Společné úkoly vedoucích zaměstnanců HS HMP, v postavení představených dle 9 odst. 1 zák. č. 234/2014 Sb. str. 13 ČÁST IV. Organizační členění str. 14 ČLÁNEK 1 Základní organizační členění str. 14 ČLÁNEK 2 Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví str Odbor hygieny obecné a komunální str Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání str Odbor hygieny dětí a mladistvých str Odbor hygieny práce str Odbor protiepidemický str. 18 ČLÁNEK 3 Odbor správní str. 19 ČLÁNEK 4 Odbor ekonomicko provozní str. 20 ČLÁNEK 5 Pobočky str. 20 ČÁST V. Hospodaření a vnitřní provoz HS HMP str. 21 ČLÁNEK 1 Hospodaření HS HMP str. 21 ČLÁNEK 2 Vnitřní provoz HS HMP str. 21 ČÁST VI. Závěrečná ustanovení str. 22 3

4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Hygienické stanice hl. m. Prahy ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1. Hygienická stanice hl. m. Prahy je konstituována jako správní úřad orgán ochrany veřejného zdraví na základě ustanovení 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákona č. 258/2000 Sb. ) a na základě prohlášení ministryně zdravotnictví ze dne , č.j / Organizační řád je základní závaznou organizační normou, která stanoví hlavní zásady pro činnost a řízení, metodiku práce, působnost jednotlivých stupňů řízení, organizační strukturu a hlavní odborné činnosti odborů a oddělení Hygienické stanice hl. m. Prahy. Ustanovení organizačního řádu vycházejí z příslušných platných právních předpisů a navazují na něj všechny ostatní řídící akty Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále též HS HMP ), jejichž obsah a uplatňování nesmí být s tímto řádem v rozporu. 3. Organizační řád HS HMP je služebním předpisem ve smyslu 11 zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě. ČÁST DRUHÁ Postavení, název a sídlo Hygienické stanice hl. m. Prahy 1. HS HMP je dle 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. správním úřadem působícím ve správním obvodu hl. m. Prahy, který je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, organizační složkou státu. HS HMP není právnickou osobou. Funkci zřizovatele HS HMP plní Ministerstvo zdravotnictví ČR, které je současně jejím nadřízeným služebním úřadem. V čele stanice stojí ředitel v postavení vedoucího služebního úřadu ve smyslu 9 odst. 5 zák. č. 234/2014 Sb. o státní službě, jehož jmenování a odvolání se řídí tímto zákonem. 2. HS HMP má sídlo v Praze 1, ul. Rytířské č. 404/ Se zřetelem k prostorovým možnostem a potřebám operativnosti výkonu státního zdravotního dozoru jsou zřízeny pobočky Hygienické stanice hl. m. Prahy. Pobočky jako územní organizační články Hygienické stanice hl. m. Prahy jsou konstituovány takto: pobočka Centrum se sídlem na adrese Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7 pro územní obvod městské části Praha 2, Praha 3, Praha 7, Praha - Troja pobočka Západ se sídlem na adrese Štefánikova 17/27, Praha 5 pro územní obvod městské části Praha 5, Praha Slivenec, Praha 13, Praha Řeporyje, Praha 16 (dříve Praha Radotín) Praha Velká Chuchle, Praha Lochkov, Praha Zbraslav a Praha Lipence, Praha 17 (dříve Praha Řepy), Praha - Zličín pobočka Severozápad se sídlem na adrese Nechanského 590/1, Praha 6 pro územní obvod městské části Praha 6, Praha Suchdol, Praha Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Lysolaje pobočka Sever se sídlem Měšická 646/5, Praha 9 pro územní obvod městské části Praha 8, Praha - Dolní Chabry, Praha Březiněves, 4

5 Praha Ďáblice, Praha 9, Praha 14, Praha Dolní Počernice, Praha 18 (dříve Praha Letňany), Praha 19 (dříve Praha Kbely), Praha Čakovice, Praha Satalice, Praha - Vinoř, Praha 20 (dříve Praha Horní Počernice), Praha Běchovice, Praha Klánovice, Praha - Koloděje pobočka Východ se sídlem Rybalkova 293/39, Praha 10 pro územní obvod městské části Praha 10, Praha 15, Praha Dolní Měcholupy, Praha Dubeč, Praha Petrovice, Praha Štěrboholy, Praha 22 (dříve Praha Uhříněves), Praha Benice, Praha - Kolovraty, Praha Královice, Praha Nedvězí pobočka Jih se sídlem Němčická 1112/8, Praha 4 pro územní obvod městské části Praha 4, Praha Kunratice, Praha 11, Praha Křeslice, Praha Šeberov, Praha Újezd, Praha 12, Praha Libuš Pobočky jako územní organizační články jsou tvořeny odděleními epidemiologie, hygieny komunální, hygieny výživy a hygieny práce. Z vedoucích oddělení jednotlivých poboček určuje ředitel pro každou pobočku koordinátora, kterému náleží:. - rozhodovat o gesci za vyřízení podání doručených na pobočku, resp. o předání podání do sídla Hygienické stanice hl. m. Prahy; - zajišťovat operativní přenos informací od ředitele Hygienické stanice hl. m. Prahy na pracovníky pobočky; - signalizovat řediteli Hygienické stanice hl. m. Prahy problémy organizačního či pracovně právního charakteru, manifestované na pobočce; - kontrolovat dodržování příkazů ředitele organizačního charakteru; u příkazů charakteru odborného poskytovat potřebnou součinnost k provedení kontroly příslušnému vedoucímu odboru; - důsledně prosazovat veškerá opatření protikorupčního charakteru a respektování základních zásad etiky zaměstnanců správního úřadu; - kontrolovat docházku pracovníků pobočky a v součinnosti s administrativní pracovnicí pobočky vést její evidenci; - plnit další úkoly, potřebné k hladkému chodu pobočky. 4. Vzhledem k prostorovým omezením HS HMP jsou zřízena detašovaná pracoviště odboru hygieny práce v objektu pobočky Východ a odboru hygieny dětí a mladistvých na adrese Veltruská 558/29, Praha 9. Odbor hygieny dětí a mladistvých je tvořen dvěma odděleními: oddělením pro územní působnost poboček Centrum, Východ a Jih a dále oddělením pro územní působnost poboček Západ, Severozápad a Sever. ČÁST TŘETÍ Funkce a základní úkoly HS HMP ČLÁNEK 1 Základní úkoly Na základě ustanovení 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. Hygienické stanici hl. m. Prahy náleží: 1. Vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, vyplývajícího z ustanovení 84 a následujících citované zákonné úpravy. 5

6 2. Vykonávat státní zdravotní dozor (dále jen SZD ) nad dodržováním zákazů a plněním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem č. 258/2000 Sb. a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví, včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť. 3. Na návrh povinného subjektu rozhodnutím zařazovat práce do příslušných kategorií a stanovovat, které práce jsou pracemi rizikovými a vést evidenci rizikových prací. 4. Za podmínek stanovených zákonem stanovit minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek, lhůty a minimální náplň vstupních, periodických, výstupních a následných lékařských preventivních prohlídek osob vykonávajících rizikové práce. 5. Za podmínek stanovených zákonem určit zaměstnavateli způsob a minimální rozsah sledování zátěže organismu zaměstnanců vykonávajících rizikové práce, faktory pracovních podmínek. 6. Vykonávat SZD nad plněním povinností zaměstnavatele zajistit závodní preventivní péči a poskytovat zařízením vykonávajícím závodní preventivní péči informace nutné k ochraně zdraví při práci. Na návrh zaměstnavatele přezkoumávat opatření zařízení vykonávajících závodní preventivní péči. 7. Provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání. 8. Zřizovat komise v případech zákonem stanovených. 9. Plnit úkoly dotčeného správního úřadu. 10. Uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotnických rizik. 11. V rozsahu stanoveném zákonem projednávat přestupky. 12. Nařizovat, organizovat, řídit, popř. i provádět opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a v uvedeném rozsahu též usměrňovat činnost zdravotnických zařízení a určovat jim, která opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění provedou. 13. Nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a opatření k ochraně zdraví při výskytu zdravotně závadných výrobků, vod a jiných mimořádných událostech a rozhodovat o jejich ukončení. 14. Usměrňovat a kontrolovat činnost zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče v oblasti hygieny provozu a předcházení nemocničním nákazám. 15. Nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu zdravotně závadných výrobků, vod a jiných mimořádných událostech a rozhodovat o jejich ukončení. 16. Stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách. 17. Nařídit osobě provozující stravovací službu odběr a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů a určit rozsah a dobu plnění této povinnosti. 18. Provádět epidemiologická šetření. 19. Provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence, negativního ovlivňování zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a pracovních podmínek. 6

7 20. Spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu. 21. Podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému. 22. Potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění, že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku, jejich ukončení, popřípadě jejich trvání. 23. Provádět v případě přeshraniční spolupráce státní zdravotní dozor a postupovat přitom podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (Nařízení ES 2006/2004) o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. 24. Provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo použitelného předpisu evropské unie o úředních kontrolách (Nařízení ES 882/2004) v provozovnách stravovacích služeb. ČLÁNEK 2 Ředitel V souladu s ustanovením 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. stojí v čele HS HMP ředitel, který je vedoucím služebního úřadu ve smyslu 9 odst. 5 zák. č. 234/2014 Sb. o státní službě. Jeho jmenování a odvolání se řídí citovaným zákonem. Ředitel organizuje, řídí, plánuje a kontroluje činnost HS HMP a zastupuje úřad navenek. Řediteli HS HMP jsou organizačně přímo podřízeni: - ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví v postavení náměstka ředitele pro odbornou činnost, který je současně zástupcem ředitele ve smyslu 9 odst. 7 zákona o státní službě; - ředitel odboru správního; - ředitel odboru ekonomicko-provozního; - krizový manažer; - asistentka ředitele. Ředitel plní zejména tyto úkoly: činí jménem této složky veškeré právní úkony statutárního orgánu určitými právními úkony může pověřit další zaměstnance HS HMP; jmenuje, odvolává a přímo řídí vedoucí jemu přímo podřízených organizačních útvarů a další jemu přímo podřízené zaměstnance; na návrh náměstka ředitele HS HMP pro odbornou činnost jmenuje a odvolává vedoucí odborů a vedoucí oddělení, vykonávajících odbornou činnost; na návrh vedoucího odboru správních činností a vedoucího odboru ekonomicko provozních činností jmenuje a odvolává vedoucí oddělení spadajících do působnosti těchto vedoucích odborů; stanoví a ukládá vedoucím jemu přímo podřízených organizačních útvarů úkoly a kontroluje jejich práci; v rámci organizace vydává příkazy ředitele, mající povahu služebního předpisu ve smyslu 11 zák. č. 234/2014 Sb.; rozhoduje o závěru stížností na zaměstnance podle 175 zákona č. 500/2004 Sb.; je oprávněn prodloužit lhůtu k odstranění závad uzavřené provozovny dle 84 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.; stanovuje zásadní směry výkonu státního zdravotního dozoru; 7

8 usměrňuje plán kontrolní činnosti, zpravidla na období jednoho roku; rozhoduje o organizačním uspořádání HS HMP; jmenuje interní komise potřebné pro provoz HS HMP a odborné komise v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.; podílí se na spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky a krizového řízení příslušného kraje; s užitím 15 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. pověřuje zaměstnance HS HMP k plnění úkolů dle 88 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ČLÁNEK 3 Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví v postavení náměstka ředitele pro odbornou činnost 1. Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností; 2. Je přímo podřízen řediteli HS HMP; 3. Je přímým představeným ředitele odboru protiepidemického, ředitele odboru hygieny obecné a komunální, ředitele odboru hygieny práce, ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, ředitele odboru hygieny dětí a mladistvých a vedoucího oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky; 4. Předkládá řediteli návrhy na jmenování ředitele odboru protiepidemického, ředitele odboru hygieny obecné a komunální, ředitele odboru hygieny práce, ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, ředitele odboru hygieny dětí a mladistvých, všech vedoucích oddělení v uvedených odborech začleněných a dále vedoucího oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky; 5. Odpovídá za provádění všech odborných činností, které souvisejí s výkonem státní správy; v této oblasti spolupracuje s řediteli odboru správního a ekonomicko provozních činností; 6. Řídí, kontroluje a vyhodnocuje činnost sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a koordinuje spolupráci mezi jednotlivými odbory; 7. Podílí se na zpracování zásadních materiálů v oblasti ochrany veřejného zdraví a na hodnocení zdravotních rizik; 8. Spolurozhoduje při sestavování plánu kontrolní činnosti a jeho plnění na úseku odborných činností; 9. Průběžně sleduje a odpovídá za opodstatněnost měření, šetření a rozborů, jejichž provedení je požadováno po Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a sleduje stav čerpání přidělených financí pro tento účel; 10. Průběžně kontroluje správnost rozhodnutí, stanovisek a jiných úkonů (podnětů k SZD, stížností dle správního řádu); 11. Podílí se na přípravě návrhů koncepcí a programů v oblasti ochrany veřejného zdraví. ČLÁNEK 4 Ředitel odboru správního 1. Je přímo podřízen řediteli HS HMP; 2. Je přímým představeným vedoucího oddělení právního a dokumentačního a vedoucího oddělení personálního; 3. předkládá řediteli návrhy na jmenování vedoucího oddělení právního a dokumentačního a vedoucího oddělení personálního; 8

9 4. Organizuje, řídí, kontroluje a metodicky vede práci správního úseku; 5. Odpovídá za vedení a kontrolu výkonu státní správy v souladu s platnými zákony; 6. Odpovídá za zajišťování činností souvisejících s agendami právními, personálními, dokumentačními a spisovými; 7. Zpracovává řídící dokumenty zásadní povahy; 8. Vede správní a přezkumná řízení: 9. Zastupuje HS HMP v řízení před soudy a jinými státními orgány. ČLÁNEK 5 Ředitel odboru ekonomicko-provozního 1. Je přímo podřízen řediteli HS HMP; 2. Je přímým představeným vedoucího oddělení ekonomického a vedoucího oddělení provozního; 3. Předkládá řediteli návrh na jmenování vedoucího oddělení ekonomického a vedoucího oddělení provozního; 4. Mimo organizační útvary dle bodu 2 přímo řídí radu pro zadávání veřejných zakázek; 5. Řídí, kontroluje a zodpovídá za práci odboru ekonomicko-provozního; 6. Kontroluje funkčnost vnitřních kontrolních systémů (řídící a finanční kontrola) a navrhuje změny těchto systémů dle požadavků platných zákonů; 7. Zabezpečuje dodržování rozpočtových pravidel pro organizační složku státu ve smyslu platných zákonů; 8. V rámci organizace vykonává funkci správce rozpočtu, sestavuje rozpočet organizace, schvaluje rozpočtová opatření, sleduje čerpání rozpočtových prostředků organizace, zodpovídá za dodržování všech závazných limitů; 9. Zabezpečuje zpracování plánu investic, plánu oprav a plánu vnitřních kontrol na úseku ekonomicko-provozním; 10. Schvaluje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb dle vnitřních předpisů HS HMP; 11. Zabezpečuje rozpracování předpisů a zákonů v ekonomické a provozní oblasti v podmínkách HS HMP, navrhuje vnitřní organizační a řídící dokumenty; 12. Odpovídá za provoz, údržbu, opravy, obnovu a účelné využívání technické základny pro zajištění činnosti HS HMP (budovy, pozemky, výpočetní technika a informační technologie, dopravní prostředky atd.); 13. Zajišťuje úkoly organizace v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku. ČLÁNEK 6 Další zaměstnanci přímo podřízení řediteli 1. Krizový manažer - odpovídá za zajištění podmínek k realizaci úkolů na úseku krizového managementu a bezpečnostních agend; 2. Asistentka ředitele - zajišťuje chod sekretariátu ředitele, včetně řízení výkonu veškerých navazujících administrativních a organizačních agend. 9

10 ČLÁNEK 7 Ředitel odboru v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví 1. V čele odboru stojí ředitelem jmenovaný vedoucí odboru, který odborně vede daný obor činnosti v rámci HS HMP; 2. Vedoucí odboru je přímo podřízen řediteli sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a je přímým představeným vedoucích oddělení příslušného odboru; 3. Předkládá řediteli sekce ochrany a podpory veřejného zdraví návrhy na jmenování vedoucích oddělení; 4. Řídí, sestavuje a kontroluje dodržování plánu kontrolní činnosti ve svém oboru a zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů hlavního hygienika ČR; 5. Odpovídá za kvalitu prováděných odborných prací a jednotnost výstupů; 6. Usměrňuje a kontroluje výkon SZD ve svém oboru a garantuje jeho odbornou správnost; 7. Podílí se na zpracování a analýzách výsledků činnosti HS HMP ve svém odboru; 8. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů; 9. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů; ČLÁNEK 8 Vedoucí oddělení v odborech začleněných do sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen vedoucímu odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení; 4. Odpovídá za plnění kontrolního plánu činnosti a odbornou správnost včetně závěrečných výstupů; 5. Zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů; 6. Vydává předběžná opatření, stanoviska a rozhodnutí dle právních předpisů; 7. Zajišťuje úkoly na úseku podpory zdraví a zdravotní politiky a to buď přímým výkonem těchto činností, nebo spoluprací s oddělením k tomu zřízeným; 8. Ustanovení bodů platí v rozsahu přiměřeném specifitě útvaru rovněž pro vedoucího oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky, který je přímo podřízen řediteli sekce ochrany a podpory veřejného zdraví ČLÁNEK 9 Vedoucí oddělení ve správním odboru Vedoucí oddělení právního a dokumentačního: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli správního odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Zastupuje ředitele správního odboru; 4. Řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení; 10

11 5. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů; 6. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů; 7. Podílí se na zpracovávání řídících dokumentů zásadní povahy; 8. Zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů; 9. Vydává předběžná opatření, stanoviska a rozhodnutí dle právních předpisů; 10. Odpovídá za aktualizaci právních předpisů včetně interních norem HS HMP; 11. Dohlíží nad dodržováním právních předpisů ze strany zaměstnanců při výkonu státní správy formou SZD na úseku ochrany veřejného zdraví; 12. Na základě pověření ředitele rozhoduje o ukládání pokut podle zákona č. 258/2000 Sb. a dalších zákonů, zakládajících sankční pravomoc orgánu ochrany veřejného zdraví, projednává přestupky podle 29 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, připravuje rozhodnutí vydaná v rámci autoremedury a řeší problematiku odvolání proti rozhodnutím HS HMP jako orgánu ochrany veřejného zdraví; 13. Poskytuje zaměstnancům HS HMP právní, poradenské a konzultační služby v souvislosti s plněním úkolů ochrany veřejného zdraví a provozu organizace; 14. Provádí kontrolu úrovně správních řízení vedených odbornými pracovišti, platnost použitých předpisů a správnou aplikaci jednotlivých ustanovení v konkrétních věcech, kontrolu dodržování lhůt, nabytí a vyznačení právní moci. 15. Odpovídá za komplexní zajištění spisové služby a předarchivní péče o písemnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně koordinace a metodické činnosti spisové služby na územních pracovištích HS HMP; 16. Realizuje úkoly v oblasti spisové a archivní služby HS HMP, zajišťuje styk se správními úřady na úseku archivnictví; 17. Provádí metodickou činnost v oblasti spisové služby a archivnictví; 18. Zajišťuje, provádí, kontroluje i řídí veškeré činnosti, související s provozem systémů informačních technologií, provozovaných HS HMP; 19. Odpovídá za plnění funkce správce sítě a informačních systémů HS HMP; 20. Zajišťuje podmínky pro uplatnění výpočetní techniky a informačních technologií kontroluje legálnost provozovaného softwaru; 21. Úzce spolupracuje s vedoucím oddělení provozního při zajišťování plnění úkolů provozního charakteru pracovnicemi podacích míst poboček HS HMP. Vedoucí oddělení personálního: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli správního odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení; 4. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů; 5. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů; 6. Podílí se na zpracovávání řídících dokumentů zásadní povahy; 7. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů v odvětví pracovního práva a vzdělávání; 8. Odpovídá za důslednou implementaci zák. č. 234/2014 Sb. do struktury HS HMP; 9. Realizuje úkoly v oblasti stanovování koncepce rozvoje personální politiky, zabezpečuje systém vzdělávání zaměstnanců HS HMP; 10. Provádí metodickou činnost v oblasti personální a vzdělávání; 11. Vede a odpovídá za komplexní zajištění personální agendy zaměstnanců HS HMP včetně agendy spojené se starobními a invalidními důchody. 11

12 ČLÁNEK 10 Vedoucí oddělení v ekonomicko provozním odboru Vedoucí oddělení ekonomického: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli ekonomicko-provozního odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Zastupuje ředitele odboru ekonomicko provozních činností; 4. Řídí, kontroluje a organizuje práci ekonomického oddělení, vydává pokyny k řádnému zabezpečení činností oddělení; 5. Zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů ekonomického charakteru v rámci celé organizace; 6. Metodicky vede příslušné zaměstnance na územních pracovištích HS HMP a stanovuje úkoly pro zajištění ekonomických činností na těchto pracovištích; 7. Zpracovává a podílí se na zpracovávání řídících dokumentů ekonomického charakteru; 8. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů. Vedoucí provozního oddělení: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli odboru ekonomicko-provozních činností; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Řídí, kontroluje a organizuje práci provozně-organizačního oddělení, vydává pokyny k řádnému zabezpečení činností oddělení; 4. V rámci své působnosti zabezpečuje plnění úkolů provozně-organizačního charakteru; 5. Vydává pokyny k provozně-organizačnímu zabezpečení činností pro ostatní oddělení; 6. Zpracovává a podílí se na zpracovávání řídících dokumentů provozně-organizačního charakteru; 7. Úzce spolupracuje s vedoucím oddělení dokumentačního při zajišťování plnění úkolů provozního charakteru pracovnicemi podacích míst poboček HSHMP. ČLÁNEK 11 Další zaměstnanec přímo podřízený řediteli odboru ekonomicko provozního Řediteli ekonomicko provozního odboru je přímo podřízen státní zaměstnanec rada pro zadávání veřejných zakázek, kterému náleží: 1. Důsledné sledování vývoje legislativy, vztahující se k problematice veřejného zadávání; 2. Průběžné informování ředitele ekonomicko provozního odboru o veškerých změnách, týkajících se systému veřejného zadávání a o výsledcích jednotlivých výběrových řízení; 3. Realizace aktů veřejného zadávání v souladu s aktuálním stavem legislativy a pokyny nadřízených orgánů, jak po linii resortní, tak i oborové a to prostřednictvím specializovaných centrálních informačních systémů 12

13 ČLÁNEK 12 Společné úkoly vedoucích zaměstnanců HS HMP v postavení představených dle 9 odst. 1 zák. č. 234/2014 Sb. 1. Organizují, řídí, koordinují a kontrolují činnost zaměstnanců svého úseku, odboru, či oddělení a odpovídají za plnění uložených úkolů na úseku činnosti, který řídí; 2. Dbají o účelné rozdělení práce, účelné rozmístění podřízených zaměstnanců, jejich další vzdělávání a odborný růst. Řídí, kontrolují a organizují práci podřízených zaměstnanců; 3. Zabezpečují zařazování zaměstnanců na práci odpovídající jejich služebnímu či pracovnímu zařazení při optimálním využití jejich kvalifikace a dbají o stanovení jejich náplní práce; 4. Navrhují odměňování zaměstnanců podle platných platových předpisů a kolektivní smlouvy a diferencují jejich mzdu podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce; 5. Vytvářejí příznivé pracovní podmínky a v rozsahu své funkce odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a za plnění úkolů na úseku požární ochrany; 6. Zabezpečují dodržování standardních postupů práce; 7. V rozsahu své funkce odpovídají za účelné a hospodárné využívání materiálních prostředků, za ochranu majetku svěřeného HS HMP a chrání ekonomické zájmy úřadu; 8. Zabezpečují dodržování platných právních předpisů a vnitřních organizačních norem a pravidelně s nimi seznamují podřízené zaměstnance; 9. Důsledně prosazují uplatňování veškerých etických imperativů a protikorupčních zásad v běžné pracovní činnosti jim podřízených zaměstnanců; 10. Jako součást své řídící práce zabezpečují a provádějí kontrolu v rozsahu své pravomoci a v souladu se stanovenými interními plány kontrolní činnosti; 11. Dbají o vymezení potřebného rozsahu zastupování vedoucích zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno plynulé a kvalitní plnění úkolů. Zastupovaný a zástupce jsou povinni se vzájemně při předávání pracovních úkolů informovat o stavu rozpracovanosti a plnění úkolů zvláště se zřetelem na zajištění důležitých úkolů. Zastoupený si může vyhradit, pokud to povaha věci připouští, odložit rozhodování o zvlášť důležitých otázkách až po jeho návratu do služby; 12. Podílí se na plánování a organizaci odborných konferencí a seminářů; 13. Podílí se na propagační a publikační činnosti HS HMP; 14. Spolupracují s ostatními vedoucími zaměstnanci při zajišťování veškerých činností orgánu ochrany veřejného zdraví; 15. V postavení přímých představených prošetřují ve smyslu 175 zákona č. 500/2004 Sb. stížnosti proti nevhodnému chování zaměstnance nebo proti postupu HS HMP; 16. Spolupracují jak s oddělením podpory zdraví řízení a zdravotní politiky, tak i s krizovým manažerem při zajišťování podkladů a při provádění analýz zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k faktorům životního prostředí a pracovních podmínek. 13

14 ČÁST ČTVRTÁ Organizační členění ČLÁNEK 1 Základní organizační členění Základ organizační struktury Hygienické stanice hl. m. Prahy tvoří sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a odbory správní a ekonomicko provozních činností. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví je tvořena odbory, strukturovanými dle jednotlivých oborů hygieny a epidemiologie. Tyto odbory, stejně tak jako odbory správní a ekonomicko provozní, se dále člení na oddělení. Specifickou složkou organizační struktury jsou pak zaměstnanci, řízení přímo příslušným představeným. Jedná se o krizového manažera a sekretářku ředitele, které přímo řídí vedoucí správního úřadu. Dále jde o radu pro zadávání veřejných zakázek, který je přímo podřízen řediteli odboru ekonomicko provozních činností. Ve smyslu výše uvedeného: 1. Zřizují se: - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví - odbor správních činností; - odbor ekonomicko-provozních činností. 2. Zřizují se odbory a oddělení začleněné do sekce ochrany a podpory veřejného zdraví: a) odbor protiepidemický: - oddělení protiepidemické (ústředí); - oddělení protiepidemické pobočky Centrum; - oddělení protiepidemické pobočky Západ; - oddělení protiepidemické pobočky Severozápad; - oddělení protiepidemické pobočky Sever; - oddělení protiepidemické pobočky Východ; - oddělení protiepidemické pobočky Jih. b) odbor hygieny obecné a komunální - oddělení hygieny obecné a komunální (ústředí); - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Centrum; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Západ; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Severozápad; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Sever; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Východ; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Jih. c) odbor hygieny práce - oddělení hygieny práce (v sídle odboru hygieny práce); - oddělení hygieny práce pobočky Centrum; - oddělení hygieny práce pobočky Západ; - oddělení hygieny práce pobočky Severozápad; - oddělení hygieny práce pobočky Sever; - oddělení hygieny práce pobočky Východ; 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÉ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD KHS MSK 1

KRAJSKÁ HYGIENICKÉ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD KHS MSK 1 KRAJSKÁ HYGIENICKÉ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD KHS MSK 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI. Ředitel KHS. náměstek ředitele KHS pro odbornou činnost. oddělení protiepidemické

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI. Ředitel KHS. náměstek ředitele KHS pro odbornou činnost. oddělení protiepidemické INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍCM 1. Název Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 2. Důvod a způsob založení Krajská

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Povinným subjektem ve smyslu 2 zák. č. 106/1999 Sb. je Hygienická stanice hl. m. Prahy.

Povinným subjektem ve smyslu 2 zák. č. 106/1999 Sb. je Hygienická stanice hl. m. Prahy. Zákon o svobodném přístupu k informacím V souladu s ustanovením 5 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Hygienická stanice hl. m. Prahy tyto údaje: Povinným subjektem ve smyslu

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila.

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se člení v souladu s organizačním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

KHS MSK vykonává státní zdravotní dozor, který je zaměřen zejména na následující oblasti:

KHS MSK vykonává státní zdravotní dozor, který je zaměřen zejména na následující oblasti: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) je orgánem ochrany veřejného zdraví, který je přímo podřízený ministerstvu zdravotnictví. Mezi hlavní náplně KHS MSK patří

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví Schváleno Ministerstvem zdravotnictví jako statistické zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické služby resortu zdravotnictví podle závazných

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach Organizační řád Domova pod hradem Žampach stanoví zásady činnosti a řízení domova, vzájemné vztahy jednotlivých úseků, organizační strukturu domova,

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014 stanovil finanční vztah

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 POSLÁNÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU... 2 HLAVA II. SEKRETARIÁT LAA... 2 2 VÝKON AGEND LAA... 2 3 PŮSOBNOST SEKRETARIÁTU... 2 4 VEDENÍ EVIDENCE ČLENŮ LAA...

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Řád č. 2.

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Řád č. 2. Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou Řád č. 2 Organizační řád I. Základní ustanovení 1. Zřizovatelem Domova důchodců

Více

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002.

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002. Zastupitelstvo Městské části Praha 8 ve smyslu zejména ustanovení 5 18 odst. 1 písm. c) a 89 odst. 1 písm. k) zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni.

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov Tel.: 565 383 096 IČ: 00511897 Bankovní spojení: KB Pelhřimov Fax: 565 442 295 DIČ: CZ511897 Č. účtu: 15639261/0100

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více