HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

2 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení str. 4 ČÁST II. Postavení, název a sídlo Hygienické stanice hl. m. Prahy str. 4 ČÁST III. Funkce a základní úkoly str. 5 ČLÁNEK 1 Základní úkoly str. 5 ČLÁNEK 2 Ředitel str. 7 ČLÁNEK 3 Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví v postavení náměstka ředitele pro odbornou činnost str. 8 ČLÁNEK 4 Ředitel odboru správního str. 8 ČLÁNEK 5 Ředitel odboru ekonomicko-provozního str. 9 ČLÁNEK 6 Další zaměstnanci přímo podřízení řediteli str. 9 ČLÁNEK 7 Ředitel odboru v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví str. 10 ČLÁNEK 8 Vedoucí oddělení v odborech začleněných do sekce ochrany a podpory veřejného zdraví str. 10 ČLÁNEK 9 Vedoucí oddělení ve správním odboru str. 10 Vedoucí oddělení právního a dokumentačního str. 10 Vedoucí oddělení personálního str. 11 ČLÁNEK 10 Vedoucí oddělení v ekonomicko-provozním odboru str. 12 Vedoucí oddělení ekonomického str. 12 2

3 Vedoucí oddělení provozního str. 12 ČLÁNEK 11 Další zaměstnanec přímo podřízený řediteli odboru ekonomicko provozního str. 12 ČLÁNEK 12 Společné úkoly vedoucích zaměstnanců HS HMP, v postavení představených dle 9 odst. 1 zák. č. 234/2014 Sb. str. 13 ČÁST IV. Organizační členění str. 14 ČLÁNEK 1 Základní organizační členění str. 14 ČLÁNEK 2 Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví str Odbor hygieny obecné a komunální str Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání str Odbor hygieny dětí a mladistvých str Odbor hygieny práce str Odbor protiepidemický str. 18 ČLÁNEK 3 Odbor správní str. 19 ČLÁNEK 4 Odbor ekonomicko provozní str. 20 ČLÁNEK 5 Pobočky str. 20 ČÁST V. Hospodaření a vnitřní provoz HS HMP str. 21 ČLÁNEK 1 Hospodaření HS HMP str. 21 ČLÁNEK 2 Vnitřní provoz HS HMP str. 21 ČÁST VI. Závěrečná ustanovení str. 22 3

4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Hygienické stanice hl. m. Prahy ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1. Hygienická stanice hl. m. Prahy je konstituována jako správní úřad orgán ochrany veřejného zdraví na základě ustanovení 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákona č. 258/2000 Sb. ) a na základě prohlášení ministryně zdravotnictví ze dne , č.j / Organizační řád je základní závaznou organizační normou, která stanoví hlavní zásady pro činnost a řízení, metodiku práce, působnost jednotlivých stupňů řízení, organizační strukturu a hlavní odborné činnosti odborů a oddělení Hygienické stanice hl. m. Prahy. Ustanovení organizačního řádu vycházejí z příslušných platných právních předpisů a navazují na něj všechny ostatní řídící akty Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále též HS HMP ), jejichž obsah a uplatňování nesmí být s tímto řádem v rozporu. 3. Organizační řád HS HMP je služebním předpisem ve smyslu 11 zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě. ČÁST DRUHÁ Postavení, název a sídlo Hygienické stanice hl. m. Prahy 1. HS HMP je dle 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. správním úřadem působícím ve správním obvodu hl. m. Prahy, který je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, organizační složkou státu. HS HMP není právnickou osobou. Funkci zřizovatele HS HMP plní Ministerstvo zdravotnictví ČR, které je současně jejím nadřízeným služebním úřadem. V čele stanice stojí ředitel v postavení vedoucího služebního úřadu ve smyslu 9 odst. 5 zák. č. 234/2014 Sb. o státní službě, jehož jmenování a odvolání se řídí tímto zákonem. 2. HS HMP má sídlo v Praze 1, ul. Rytířské č. 404/ Se zřetelem k prostorovým možnostem a potřebám operativnosti výkonu státního zdravotního dozoru jsou zřízeny pobočky Hygienické stanice hl. m. Prahy. Pobočky jako územní organizační články Hygienické stanice hl. m. Prahy jsou konstituovány takto: pobočka Centrum se sídlem na adrese Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7 pro územní obvod městské části Praha 2, Praha 3, Praha 7, Praha - Troja pobočka Západ se sídlem na adrese Štefánikova 17/27, Praha 5 pro územní obvod městské části Praha 5, Praha Slivenec, Praha 13, Praha Řeporyje, Praha 16 (dříve Praha Radotín) Praha Velká Chuchle, Praha Lochkov, Praha Zbraslav a Praha Lipence, Praha 17 (dříve Praha Řepy), Praha - Zličín pobočka Severozápad se sídlem na adrese Nechanského 590/1, Praha 6 pro územní obvod městské části Praha 6, Praha Suchdol, Praha Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Lysolaje pobočka Sever se sídlem Měšická 646/5, Praha 9 pro územní obvod městské části Praha 8, Praha - Dolní Chabry, Praha Březiněves, 4

5 Praha Ďáblice, Praha 9, Praha 14, Praha Dolní Počernice, Praha 18 (dříve Praha Letňany), Praha 19 (dříve Praha Kbely), Praha Čakovice, Praha Satalice, Praha - Vinoř, Praha 20 (dříve Praha Horní Počernice), Praha Běchovice, Praha Klánovice, Praha - Koloděje pobočka Východ se sídlem Rybalkova 293/39, Praha 10 pro územní obvod městské části Praha 10, Praha 15, Praha Dolní Měcholupy, Praha Dubeč, Praha Petrovice, Praha Štěrboholy, Praha 22 (dříve Praha Uhříněves), Praha Benice, Praha - Kolovraty, Praha Královice, Praha Nedvězí pobočka Jih se sídlem Němčická 1112/8, Praha 4 pro územní obvod městské části Praha 4, Praha Kunratice, Praha 11, Praha Křeslice, Praha Šeberov, Praha Újezd, Praha 12, Praha Libuš Pobočky jako územní organizační články jsou tvořeny odděleními epidemiologie, hygieny komunální, hygieny výživy a hygieny práce. Z vedoucích oddělení jednotlivých poboček určuje ředitel pro každou pobočku koordinátora, kterému náleží:. - rozhodovat o gesci za vyřízení podání doručených na pobočku, resp. o předání podání do sídla Hygienické stanice hl. m. Prahy; - zajišťovat operativní přenos informací od ředitele Hygienické stanice hl. m. Prahy na pracovníky pobočky; - signalizovat řediteli Hygienické stanice hl. m. Prahy problémy organizačního či pracovně právního charakteru, manifestované na pobočce; - kontrolovat dodržování příkazů ředitele organizačního charakteru; u příkazů charakteru odborného poskytovat potřebnou součinnost k provedení kontroly příslušnému vedoucímu odboru; - důsledně prosazovat veškerá opatření protikorupčního charakteru a respektování základních zásad etiky zaměstnanců správního úřadu; - kontrolovat docházku pracovníků pobočky a v součinnosti s administrativní pracovnicí pobočky vést její evidenci; - plnit další úkoly, potřebné k hladkému chodu pobočky. 4. Vzhledem k prostorovým omezením HS HMP jsou zřízena detašovaná pracoviště odboru hygieny práce v objektu pobočky Východ a odboru hygieny dětí a mladistvých na adrese Veltruská 558/29, Praha 9. Odbor hygieny dětí a mladistvých je tvořen dvěma odděleními: oddělením pro územní působnost poboček Centrum, Východ a Jih a dále oddělením pro územní působnost poboček Západ, Severozápad a Sever. ČÁST TŘETÍ Funkce a základní úkoly HS HMP ČLÁNEK 1 Základní úkoly Na základě ustanovení 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. Hygienické stanici hl. m. Prahy náleží: 1. Vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, vyplývajícího z ustanovení 84 a následujících citované zákonné úpravy. 5

6 2. Vykonávat státní zdravotní dozor (dále jen SZD ) nad dodržováním zákazů a plněním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem č. 258/2000 Sb. a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví, včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť. 3. Na návrh povinného subjektu rozhodnutím zařazovat práce do příslušných kategorií a stanovovat, které práce jsou pracemi rizikovými a vést evidenci rizikových prací. 4. Za podmínek stanovených zákonem stanovit minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek, lhůty a minimální náplň vstupních, periodických, výstupních a následných lékařských preventivních prohlídek osob vykonávajících rizikové práce. 5. Za podmínek stanovených zákonem určit zaměstnavateli způsob a minimální rozsah sledování zátěže organismu zaměstnanců vykonávajících rizikové práce, faktory pracovních podmínek. 6. Vykonávat SZD nad plněním povinností zaměstnavatele zajistit závodní preventivní péči a poskytovat zařízením vykonávajícím závodní preventivní péči informace nutné k ochraně zdraví při práci. Na návrh zaměstnavatele přezkoumávat opatření zařízení vykonávajících závodní preventivní péči. 7. Provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání. 8. Zřizovat komise v případech zákonem stanovených. 9. Plnit úkoly dotčeného správního úřadu. 10. Uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotnických rizik. 11. V rozsahu stanoveném zákonem projednávat přestupky. 12. Nařizovat, organizovat, řídit, popř. i provádět opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a v uvedeném rozsahu též usměrňovat činnost zdravotnických zařízení a určovat jim, která opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění provedou. 13. Nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a opatření k ochraně zdraví při výskytu zdravotně závadných výrobků, vod a jiných mimořádných událostech a rozhodovat o jejich ukončení. 14. Usměrňovat a kontrolovat činnost zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče v oblasti hygieny provozu a předcházení nemocničním nákazám. 15. Nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu zdravotně závadných výrobků, vod a jiných mimořádných událostech a rozhodovat o jejich ukončení. 16. Stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách. 17. Nařídit osobě provozující stravovací službu odběr a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů a určit rozsah a dobu plnění této povinnosti. 18. Provádět epidemiologická šetření. 19. Provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence, negativního ovlivňování zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a pracovních podmínek. 6

7 20. Spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu. 21. Podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému. 22. Potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění, že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku, jejich ukončení, popřípadě jejich trvání. 23. Provádět v případě přeshraniční spolupráce státní zdravotní dozor a postupovat přitom podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (Nařízení ES 2006/2004) o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. 24. Provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo použitelného předpisu evropské unie o úředních kontrolách (Nařízení ES 882/2004) v provozovnách stravovacích služeb. ČLÁNEK 2 Ředitel V souladu s ustanovením 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. stojí v čele HS HMP ředitel, který je vedoucím služebního úřadu ve smyslu 9 odst. 5 zák. č. 234/2014 Sb. o státní službě. Jeho jmenování a odvolání se řídí citovaným zákonem. Ředitel organizuje, řídí, plánuje a kontroluje činnost HS HMP a zastupuje úřad navenek. Řediteli HS HMP jsou organizačně přímo podřízeni: - ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví v postavení náměstka ředitele pro odbornou činnost, který je současně zástupcem ředitele ve smyslu 9 odst. 7 zákona o státní službě; - ředitel odboru správního; - ředitel odboru ekonomicko-provozního; - krizový manažer; - asistentka ředitele. Ředitel plní zejména tyto úkoly: činí jménem této složky veškeré právní úkony statutárního orgánu určitými právními úkony může pověřit další zaměstnance HS HMP; jmenuje, odvolává a přímo řídí vedoucí jemu přímo podřízených organizačních útvarů a další jemu přímo podřízené zaměstnance; na návrh náměstka ředitele HS HMP pro odbornou činnost jmenuje a odvolává vedoucí odborů a vedoucí oddělení, vykonávajících odbornou činnost; na návrh vedoucího odboru správních činností a vedoucího odboru ekonomicko provozních činností jmenuje a odvolává vedoucí oddělení spadajících do působnosti těchto vedoucích odborů; stanoví a ukládá vedoucím jemu přímo podřízených organizačních útvarů úkoly a kontroluje jejich práci; v rámci organizace vydává příkazy ředitele, mající povahu služebního předpisu ve smyslu 11 zák. č. 234/2014 Sb.; rozhoduje o závěru stížností na zaměstnance podle 175 zákona č. 500/2004 Sb.; je oprávněn prodloužit lhůtu k odstranění závad uzavřené provozovny dle 84 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.; stanovuje zásadní směry výkonu státního zdravotního dozoru; 7

8 usměrňuje plán kontrolní činnosti, zpravidla na období jednoho roku; rozhoduje o organizačním uspořádání HS HMP; jmenuje interní komise potřebné pro provoz HS HMP a odborné komise v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.; podílí se na spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky a krizového řízení příslušného kraje; s užitím 15 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. pověřuje zaměstnance HS HMP k plnění úkolů dle 88 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ČLÁNEK 3 Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví v postavení náměstka ředitele pro odbornou činnost 1. Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností; 2. Je přímo podřízen řediteli HS HMP; 3. Je přímým představeným ředitele odboru protiepidemického, ředitele odboru hygieny obecné a komunální, ředitele odboru hygieny práce, ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, ředitele odboru hygieny dětí a mladistvých a vedoucího oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky; 4. Předkládá řediteli návrhy na jmenování ředitele odboru protiepidemického, ředitele odboru hygieny obecné a komunální, ředitele odboru hygieny práce, ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, ředitele odboru hygieny dětí a mladistvých, všech vedoucích oddělení v uvedených odborech začleněných a dále vedoucího oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky; 5. Odpovídá za provádění všech odborných činností, které souvisejí s výkonem státní správy; v této oblasti spolupracuje s řediteli odboru správního a ekonomicko provozních činností; 6. Řídí, kontroluje a vyhodnocuje činnost sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a koordinuje spolupráci mezi jednotlivými odbory; 7. Podílí se na zpracování zásadních materiálů v oblasti ochrany veřejného zdraví a na hodnocení zdravotních rizik; 8. Spolurozhoduje při sestavování plánu kontrolní činnosti a jeho plnění na úseku odborných činností; 9. Průběžně sleduje a odpovídá za opodstatněnost měření, šetření a rozborů, jejichž provedení je požadováno po Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a sleduje stav čerpání přidělených financí pro tento účel; 10. Průběžně kontroluje správnost rozhodnutí, stanovisek a jiných úkonů (podnětů k SZD, stížností dle správního řádu); 11. Podílí se na přípravě návrhů koncepcí a programů v oblasti ochrany veřejného zdraví. ČLÁNEK 4 Ředitel odboru správního 1. Je přímo podřízen řediteli HS HMP; 2. Je přímým představeným vedoucího oddělení právního a dokumentačního a vedoucího oddělení personálního; 3. předkládá řediteli návrhy na jmenování vedoucího oddělení právního a dokumentačního a vedoucího oddělení personálního; 8

9 4. Organizuje, řídí, kontroluje a metodicky vede práci správního úseku; 5. Odpovídá za vedení a kontrolu výkonu státní správy v souladu s platnými zákony; 6. Odpovídá za zajišťování činností souvisejících s agendami právními, personálními, dokumentačními a spisovými; 7. Zpracovává řídící dokumenty zásadní povahy; 8. Vede správní a přezkumná řízení: 9. Zastupuje HS HMP v řízení před soudy a jinými státními orgány. ČLÁNEK 5 Ředitel odboru ekonomicko-provozního 1. Je přímo podřízen řediteli HS HMP; 2. Je přímým představeným vedoucího oddělení ekonomického a vedoucího oddělení provozního; 3. Předkládá řediteli návrh na jmenování vedoucího oddělení ekonomického a vedoucího oddělení provozního; 4. Mimo organizační útvary dle bodu 2 přímo řídí radu pro zadávání veřejných zakázek; 5. Řídí, kontroluje a zodpovídá za práci odboru ekonomicko-provozního; 6. Kontroluje funkčnost vnitřních kontrolních systémů (řídící a finanční kontrola) a navrhuje změny těchto systémů dle požadavků platných zákonů; 7. Zabezpečuje dodržování rozpočtových pravidel pro organizační složku státu ve smyslu platných zákonů; 8. V rámci organizace vykonává funkci správce rozpočtu, sestavuje rozpočet organizace, schvaluje rozpočtová opatření, sleduje čerpání rozpočtových prostředků organizace, zodpovídá za dodržování všech závazných limitů; 9. Zabezpečuje zpracování plánu investic, plánu oprav a plánu vnitřních kontrol na úseku ekonomicko-provozním; 10. Schvaluje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb dle vnitřních předpisů HS HMP; 11. Zabezpečuje rozpracování předpisů a zákonů v ekonomické a provozní oblasti v podmínkách HS HMP, navrhuje vnitřní organizační a řídící dokumenty; 12. Odpovídá za provoz, údržbu, opravy, obnovu a účelné využívání technické základny pro zajištění činnosti HS HMP (budovy, pozemky, výpočetní technika a informační technologie, dopravní prostředky atd.); 13. Zajišťuje úkoly organizace v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku. ČLÁNEK 6 Další zaměstnanci přímo podřízení řediteli 1. Krizový manažer - odpovídá za zajištění podmínek k realizaci úkolů na úseku krizového managementu a bezpečnostních agend; 2. Asistentka ředitele - zajišťuje chod sekretariátu ředitele, včetně řízení výkonu veškerých navazujících administrativních a organizačních agend. 9

10 ČLÁNEK 7 Ředitel odboru v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví 1. V čele odboru stojí ředitelem jmenovaný vedoucí odboru, který odborně vede daný obor činnosti v rámci HS HMP; 2. Vedoucí odboru je přímo podřízen řediteli sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a je přímým představeným vedoucích oddělení příslušného odboru; 3. Předkládá řediteli sekce ochrany a podpory veřejného zdraví návrhy na jmenování vedoucích oddělení; 4. Řídí, sestavuje a kontroluje dodržování plánu kontrolní činnosti ve svém oboru a zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů hlavního hygienika ČR; 5. Odpovídá za kvalitu prováděných odborných prací a jednotnost výstupů; 6. Usměrňuje a kontroluje výkon SZD ve svém oboru a garantuje jeho odbornou správnost; 7. Podílí se na zpracování a analýzách výsledků činnosti HS HMP ve svém odboru; 8. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů; 9. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů; ČLÁNEK 8 Vedoucí oddělení v odborech začleněných do sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen vedoucímu odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení; 4. Odpovídá za plnění kontrolního plánu činnosti a odbornou správnost včetně závěrečných výstupů; 5. Zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů; 6. Vydává předběžná opatření, stanoviska a rozhodnutí dle právních předpisů; 7. Zajišťuje úkoly na úseku podpory zdraví a zdravotní politiky a to buď přímým výkonem těchto činností, nebo spoluprací s oddělením k tomu zřízeným; 8. Ustanovení bodů platí v rozsahu přiměřeném specifitě útvaru rovněž pro vedoucího oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky, který je přímo podřízen řediteli sekce ochrany a podpory veřejného zdraví ČLÁNEK 9 Vedoucí oddělení ve správním odboru Vedoucí oddělení právního a dokumentačního: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli správního odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Zastupuje ředitele správního odboru; 4. Řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení; 10

11 5. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů; 6. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů; 7. Podílí se na zpracovávání řídících dokumentů zásadní povahy; 8. Zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů; 9. Vydává předběžná opatření, stanoviska a rozhodnutí dle právních předpisů; 10. Odpovídá za aktualizaci právních předpisů včetně interních norem HS HMP; 11. Dohlíží nad dodržováním právních předpisů ze strany zaměstnanců při výkonu státní správy formou SZD na úseku ochrany veřejného zdraví; 12. Na základě pověření ředitele rozhoduje o ukládání pokut podle zákona č. 258/2000 Sb. a dalších zákonů, zakládajících sankční pravomoc orgánu ochrany veřejného zdraví, projednává přestupky podle 29 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, připravuje rozhodnutí vydaná v rámci autoremedury a řeší problematiku odvolání proti rozhodnutím HS HMP jako orgánu ochrany veřejného zdraví; 13. Poskytuje zaměstnancům HS HMP právní, poradenské a konzultační služby v souvislosti s plněním úkolů ochrany veřejného zdraví a provozu organizace; 14. Provádí kontrolu úrovně správních řízení vedených odbornými pracovišti, platnost použitých předpisů a správnou aplikaci jednotlivých ustanovení v konkrétních věcech, kontrolu dodržování lhůt, nabytí a vyznačení právní moci. 15. Odpovídá za komplexní zajištění spisové služby a předarchivní péče o písemnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně koordinace a metodické činnosti spisové služby na územních pracovištích HS HMP; 16. Realizuje úkoly v oblasti spisové a archivní služby HS HMP, zajišťuje styk se správními úřady na úseku archivnictví; 17. Provádí metodickou činnost v oblasti spisové služby a archivnictví; 18. Zajišťuje, provádí, kontroluje i řídí veškeré činnosti, související s provozem systémů informačních technologií, provozovaných HS HMP; 19. Odpovídá za plnění funkce správce sítě a informačních systémů HS HMP; 20. Zajišťuje podmínky pro uplatnění výpočetní techniky a informačních technologií kontroluje legálnost provozovaného softwaru; 21. Úzce spolupracuje s vedoucím oddělení provozního při zajišťování plnění úkolů provozního charakteru pracovnicemi podacích míst poboček HS HMP. Vedoucí oddělení personálního: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli správního odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení; 4. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů; 5. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů; 6. Podílí se na zpracovávání řídících dokumentů zásadní povahy; 7. Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů v odvětví pracovního práva a vzdělávání; 8. Odpovídá za důslednou implementaci zák. č. 234/2014 Sb. do struktury HS HMP; 9. Realizuje úkoly v oblasti stanovování koncepce rozvoje personální politiky, zabezpečuje systém vzdělávání zaměstnanců HS HMP; 10. Provádí metodickou činnost v oblasti personální a vzdělávání; 11. Vede a odpovídá za komplexní zajištění personální agendy zaměstnanců HS HMP včetně agendy spojené se starobními a invalidními důchody. 11

12 ČLÁNEK 10 Vedoucí oddělení v ekonomicko provozním odboru Vedoucí oddělení ekonomického: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli ekonomicko-provozního odboru; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Zastupuje ředitele odboru ekonomicko provozních činností; 4. Řídí, kontroluje a organizuje práci ekonomického oddělení, vydává pokyny k řádnému zabezpečení činností oddělení; 5. Zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů ekonomického charakteru v rámci celé organizace; 6. Metodicky vede příslušné zaměstnance na územních pracovištích HS HMP a stanovuje úkoly pro zajištění ekonomických činností na těchto pracovištích; 7. Zpracovává a podílí se na zpracovávání řídících dokumentů ekonomického charakteru; 8. Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů. Vedoucí provozního oddělení: 1. V čele oddělení stojí ředitelem jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli odboru ekonomicko-provozních činností; 2. Je představeným ve vztahu k zaměstnancům oddělení; 3. Řídí, kontroluje a organizuje práci provozně-organizačního oddělení, vydává pokyny k řádnému zabezpečení činností oddělení; 4. V rámci své působnosti zabezpečuje plnění úkolů provozně-organizačního charakteru; 5. Vydává pokyny k provozně-organizačnímu zabezpečení činností pro ostatní oddělení; 6. Zpracovává a podílí se na zpracovávání řídících dokumentů provozně-organizačního charakteru; 7. Úzce spolupracuje s vedoucím oddělení dokumentačního při zajišťování plnění úkolů provozního charakteru pracovnicemi podacích míst poboček HSHMP. ČLÁNEK 11 Další zaměstnanec přímo podřízený řediteli odboru ekonomicko provozního Řediteli ekonomicko provozního odboru je přímo podřízen státní zaměstnanec rada pro zadávání veřejných zakázek, kterému náleží: 1. Důsledné sledování vývoje legislativy, vztahující se k problematice veřejného zadávání; 2. Průběžné informování ředitele ekonomicko provozního odboru o veškerých změnách, týkajících se systému veřejného zadávání a o výsledcích jednotlivých výběrových řízení; 3. Realizace aktů veřejného zadávání v souladu s aktuálním stavem legislativy a pokyny nadřízených orgánů, jak po linii resortní, tak i oborové a to prostřednictvím specializovaných centrálních informačních systémů 12

13 ČLÁNEK 12 Společné úkoly vedoucích zaměstnanců HS HMP v postavení představených dle 9 odst. 1 zák. č. 234/2014 Sb. 1. Organizují, řídí, koordinují a kontrolují činnost zaměstnanců svého úseku, odboru, či oddělení a odpovídají za plnění uložených úkolů na úseku činnosti, který řídí; 2. Dbají o účelné rozdělení práce, účelné rozmístění podřízených zaměstnanců, jejich další vzdělávání a odborný růst. Řídí, kontrolují a organizují práci podřízených zaměstnanců; 3. Zabezpečují zařazování zaměstnanců na práci odpovídající jejich služebnímu či pracovnímu zařazení při optimálním využití jejich kvalifikace a dbají o stanovení jejich náplní práce; 4. Navrhují odměňování zaměstnanců podle platných platových předpisů a kolektivní smlouvy a diferencují jejich mzdu podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce; 5. Vytvářejí příznivé pracovní podmínky a v rozsahu své funkce odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a za plnění úkolů na úseku požární ochrany; 6. Zabezpečují dodržování standardních postupů práce; 7. V rozsahu své funkce odpovídají za účelné a hospodárné využívání materiálních prostředků, za ochranu majetku svěřeného HS HMP a chrání ekonomické zájmy úřadu; 8. Zabezpečují dodržování platných právních předpisů a vnitřních organizačních norem a pravidelně s nimi seznamují podřízené zaměstnance; 9. Důsledně prosazují uplatňování veškerých etických imperativů a protikorupčních zásad v běžné pracovní činnosti jim podřízených zaměstnanců; 10. Jako součást své řídící práce zabezpečují a provádějí kontrolu v rozsahu své pravomoci a v souladu se stanovenými interními plány kontrolní činnosti; 11. Dbají o vymezení potřebného rozsahu zastupování vedoucích zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno plynulé a kvalitní plnění úkolů. Zastupovaný a zástupce jsou povinni se vzájemně při předávání pracovních úkolů informovat o stavu rozpracovanosti a plnění úkolů zvláště se zřetelem na zajištění důležitých úkolů. Zastoupený si může vyhradit, pokud to povaha věci připouští, odložit rozhodování o zvlášť důležitých otázkách až po jeho návratu do služby; 12. Podílí se na plánování a organizaci odborných konferencí a seminářů; 13. Podílí se na propagační a publikační činnosti HS HMP; 14. Spolupracují s ostatními vedoucími zaměstnanci při zajišťování veškerých činností orgánu ochrany veřejného zdraví; 15. V postavení přímých představených prošetřují ve smyslu 175 zákona č. 500/2004 Sb. stížnosti proti nevhodnému chování zaměstnance nebo proti postupu HS HMP; 16. Spolupracují jak s oddělením podpory zdraví řízení a zdravotní politiky, tak i s krizovým manažerem při zajišťování podkladů a při provádění analýz zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k faktorům životního prostředí a pracovních podmínek. 13

14 ČÁST ČTVRTÁ Organizační členění ČLÁNEK 1 Základní organizační členění Základ organizační struktury Hygienické stanice hl. m. Prahy tvoří sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a odbory správní a ekonomicko provozních činností. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví je tvořena odbory, strukturovanými dle jednotlivých oborů hygieny a epidemiologie. Tyto odbory, stejně tak jako odbory správní a ekonomicko provozní, se dále člení na oddělení. Specifickou složkou organizační struktury jsou pak zaměstnanci, řízení přímo příslušným představeným. Jedná se o krizového manažera a sekretářku ředitele, které přímo řídí vedoucí správního úřadu. Dále jde o radu pro zadávání veřejných zakázek, který je přímo podřízen řediteli odboru ekonomicko provozních činností. Ve smyslu výše uvedeného: 1. Zřizují se: - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví - odbor správních činností; - odbor ekonomicko-provozních činností. 2. Zřizují se odbory a oddělení začleněné do sekce ochrany a podpory veřejného zdraví: a) odbor protiepidemický: - oddělení protiepidemické (ústředí); - oddělení protiepidemické pobočky Centrum; - oddělení protiepidemické pobočky Západ; - oddělení protiepidemické pobočky Severozápad; - oddělení protiepidemické pobočky Sever; - oddělení protiepidemické pobočky Východ; - oddělení protiepidemické pobočky Jih. b) odbor hygieny obecné a komunální - oddělení hygieny obecné a komunální (ústředí); - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Centrum; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Západ; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Severozápad; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Sever; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Východ; - oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Jih. c) odbor hygieny práce - oddělení hygieny práce (v sídle odboru hygieny práce); - oddělení hygieny práce pobočky Centrum; - oddělení hygieny práce pobočky Západ; - oddělení hygieny práce pobočky Severozápad; - oddělení hygieny práce pobočky Sever; - oddělení hygieny práce pobočky Východ; 14

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI. Ředitel KHS. náměstek ředitele KHS pro odbornou činnost. oddělení protiepidemické

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI. Ředitel KHS. náměstek ředitele KHS pro odbornou činnost. oddělení protiepidemické INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍCM 1. Název Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 2. Důvod a způsob založení Krajská

Více

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila.

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985 Organizační řád Název organizace: Právní forma: Sídlo organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Identifikační číslo: 70887985 Obsahuje: listů 12 Příloha:

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Zřizovatel: Ústecký kraj IČO: 14450488 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: 1. 4. 2015 Účinnost: 1.

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 D o m o v p r o S e n i o r y v HRANICÍCH, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 z ř i z o v a t e l : Organizační řád upravuje vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Účinnost od 1. 1. 2015 V souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace Jihočeského kraje Centra sociálních služeb Jindřichův

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více