Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI"

Transkript

1 Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Úřad městského obvodu Pardubice VI (dále jen úřad ) se sídlem v Kostnické ulici č.p. 865, Svítkov, Pardubice, je orgánem Městského obvodu Pardubice VI (dále jen obvod ), který je organizační složkou statutárního města Pardubice, nemá sám právní subjektivitu. Postavení a působnost úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), a obecně závazná vyhláška města Pardubice, kterou se vydává Statut města Pardubice (dále jen Statut ), ve znění pozdějších předpisů. 2. Úřad plní zákonem vymezené úkoly v samostatné i přenesené působnosti. 3. Zaměstnanci jsou povinni využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle z. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, nebo podle jiných právních předpisů. Zaměstnanci jsou povinni při své činnosti v rámci spisové služby v souladu se z. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, využívat datovou schránku v rozsahu stanoveném konkrétní pracovní náplní. 4. V oblasti samostatné působnosti obvod zejména organizačně zajišťuje průběh jednání orgánů obvodu, připravuje komplexní podklady pro jejich rozhodování, zajišťuje realizaci jejich rozhodnutí, poskytuje orgánům a jednotlivým členům zastupitelstva potřebné služby. Poskytuje veškeré potřebné služby výborům a komisím. Poskytuje občanům a jiným subjektům informace o fungování orgánů samosprávy a o jiných skutečnostech, pokud jsou v jejich kompetenci či k nim mají přístup a nezakazuje-li to zákon, práva či oprávněné zájmy jiných osob, zprostředkovává s nimi kontakty a poskytuje další služby. 5. V oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném příslušnými zákony a Statutem s výjimkou věcí, které spadají do působnosti zastupitelstva, rady a zvláštních orgánů obvodu. Úřad rozhoduje v prvním stupni správního řízení. 6. Organizační řád upravuje organizační strukturu úřadu. Určuje jeho vnitřní uspořádání, kompetence jednotlivých odborů a úseků, případně samostatných pracovišť a jiných útvarů a pracovníků, jejich práva, povinnosti a odpovědnost, vzájemné vztahy a vazby. 7. Tento organizační řád je základním organizačním předpisem úřadu, ostatní vnitřní předpisy s ním nesmějí být v rozporu. 1

2 Čl. 2 Vnitřní členění úřadu 1. Úřad tvoří starosta, místostarosta a další zaměstnanci Statutárního města Pardubice Městského obvodu Pardubice VI (dále jen zaměstnanci města městského obvodu ) organizačně zařazení do úřadu. 2. Celkový počet zaměstnanců stanovuje Rada MO Pardubice VI (dále jen rada ). 3. Úřad se člení na 2 odbory. Odbory: odbor správy, sociální a kultury (OSSK) odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí 4. Působnost odborů a jejich kompetence a náplně činnosti jsou stanoveny v popise jednotlivých úseků činnosti přílohou č. 2, která je nedílnou součástí organizačního řádu. Za zajištění náplně činnosti odboru a samostatného úseku vyplývající z jeho působnosti a za její soulad se skutečností odpovídá starosta a vedoucí příslušného odboru. Rozvržení úkolů na jednotlivé zaměstnance a jejich konkretizaci stanoví starosta v popisech pracovních funkcí (pracovní náplně) jednotlivých zaměstnanců, u zaměstnanců zařazených do odborů na základě návrhu příslušného vedoucího odboru. Čl. 3 Starosta a místostarosta 1. V čele úřadu stojí starosta. Pro výkon své funkce je uvolněn, není v pracovním poměru ke Statutárnímu městu Pardubice Městskému obvodu Pardubice VI. Starosta řídí, organizuje a kontroluje práci vedoucích odborů. 2. Postavení starosty, jeho práva a povinnosti, jsou vymezeny zejména 103 a následujícími zákona o obcích a příslušnými ustanoveními Statutu, nepřímo pak vyplývají i z některých dalších zákonů (např. občanský zákoník, zákon o rodině). Starosta zastupuje obvod navenek. 3. Postavení místostarosty je upraveno v 104 zákona o obcích. V případě nepřítomnosti starosty jej zastupuje. V tomto případě jedná a rozhoduje v záležitostech, které jsou svěřeny starostovi. Čl. 4 Vedoucí odborů 1. V čele jednotlivých odborů stojí vedoucí, do funkcí jsou jmenováni radou na návrh starosty, stejným postupem mohou být z funkce odvoláni. Jsou v pracovním poměru ke Statutárnímu městu Pardubice Městskému obvodu Pardubice VI a jsou zařazeni do úřadu. 2. Vedoucí odborů řídí, organizují, koordinují a kontrolují práci svěřeného odboru, odpovídají za jeho celkovou činnost a spolupráci s ostatními odbory orgánům obvodu, starostovi a místostarostovi. V souladu s organizačním řádem mohou některá svá oprávnění přenést na své podřízené. 3. Vedoucí odborů jsou nadřízeni zaměstnancům zařazeným do odborů, které řídí. Rozsah pravomocí stanoví především pracovně právní a související právní předpisy, tento organizační řád a další vnitřní předpisy včetně popisů pracovních funkcí (pracovní náplně). 4. V oblasti samostatné působnosti vedoucí odborů zodpovídají za plnění všech úkolů z kompetence odborů vyplývajících či konkrétně svěřených, v souvislosti s tím zajišťují přípravu podkladů pro jednání a rozhodování orgánů obvodu, práci výborů, komisí apod., zajišťují realizaci rozhodnutí orgánů obvodu, poskytují orgánům obvodu, jednotlivým členům zastupitelstva a občanům potřebné služby, podklady 2

3 a informace. Jednají za obvod v rozsahu svěřeném tímto organizačním řádem. 5. V oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) nesou odpovědnost za její řádný výkon či ho přímo zajišťují, jsou oprávněnými úředními osobami ve smyslu 15 a 69 správního řádu, které vydávají příslušná rozhodnutí a jiné akty apod. 6. Vedoucí odborů jsou dále oprávněni - navrhovat mzdová a personální opatření vůči podřízeným, - navrhovat změny v organizaci práce odboru, - jednat jménem úřadu v záležitostech svěřených odboru. Čl. 5 Vedoucí oddělení 1. V čele oddělení stojí vedoucí, do funkce je jmenován radou na návrh starosty, stejným postupem mohou být z funkce odvoláni. Jsou v pracovním poměru ke Statutárnímu městu Pardubice Městskému obvodu Pardubice VI a jsou zařazeni do úřadu. 2. Vedoucí oddělení řídí, organizují, koordinují a kontrolují práci svěřeného oddělení, odpovídají za jeho celkovou činnost a spolupráci s ostatními zaměstnanci, orgány obvodu, starostou a místostarostou. V souladu s organizačním řádem mohou některá svá oprávnění přenést na své podřízené. 3. Vedoucí oddělení jsou nadřízeni zaměstnancům zařazeným do oddělení, které řídí. Rozsah pravomocí stanoví především pracovně právní a související právní předpisy, tento organizační řád a další vnitřní předpisy včetně popisů pracovních funkcí (pracovní náplně). 4. V oblasti samostatné působnosti vedoucí oddělení zodpovídá za plnění všech úkolů z kompetence oddělení vyplývajících či konkrétně svěřených, v souvislosti s tím zajišťují přípravu podkladů pro jednání a rozhodování orgánů obvodu, práci výborů, komisí apod., zajišťují realizaci rozhodnutí orgánů obvodu, poskytují orgánům obvodu, jednotlivým členům zastupitelstva a občanům potřebné služby, podklady a informace. Jednají za obvod v rozsahu svěřeném tímto organizačním řádem. 5. V oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) nesou odpovědnost za její řádný výkon či ho přímo zajišťují, jsou oprávněnými úředními osobami ve smyslu 15 a 69 správního řádu, které vydávají příslušná rozhodnutí a jiné akty apod. 6. Vedoucí oddělení je oprávněn - navrhovat mzdová a personální opatření vůči podřízeným, - navrhovat změny v organizaci práce odboru, - jednat jménem úřadu v záležitostech svěřených oddělení. Čl. 6 Ostatní zaměstnanci 1. Ostatní zaměstnanci zařazení do úřadu jsou v pracovním poměru ke Statutárnímu městu Pardubice Městskému obvodu Pardubice VI. Jsou zařazeni do odborů v souladu s členěním pak jsou podřízeni příslušnému vedoucímu odboru. Jejich práci v souladu s organizační strukturou úřadu řídí a kontrolují vedoucí odborů nebo starosta 2. Zaměstnanci pověření výkonem správních činností na svěřeném úseku jsou oprávněnými úředními osobami ve smyslu ustanovení správního řádu a odpovídají za písemná vyhotovení jednotlivých správních úkonů, která sami vytvoří. 3. Zaměstnanci vykonávají svoji činnost v souladu s právními a dalšími předpisy a v souladu s podmínkami dohodnutými v pracovní smlouvě. Konkrétní náplň činnosti je jim stanovena v souladu s tímto organizačním řádem popisem pracovní funkce (pracovní náplň). 3

4 Čl. 7 Zastupování a předávání funkcí 1. Řízení odboru v případě nepřítomnosti vedoucího odboru správy, sociální a kultury přebírá vedoucí odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí a naopak. 2. Starosta, a vedoucí odborů mohou pro konkrétní případy pověřit jiného svého podřízeného jednat v rozsahu oprávnění, která pro každý případ zvlášť vymezí. Může jít o pověření jednorázové či trvalé. Zrušit pověření je oprávněn ten, kdo jej vydal. Pověření vydané vedoucím odboru může zrušit i starosta, v případě nepřítomnosti starosty delší jak 30 dní může jakékoliv pověření zrušit i rada na návrh místostarosty. 3. Vedoucí odborů zajistí koordinaci pracovních činností a vzájemné zastupování jednotlivých zaměstnanců odboru tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění úkolů i v době nepřítomnosti některého zaměstnance. 4. Při ukončení pracovního poměru musí být vypracován předávací protokol. V případě potřeby zajistit zastupování na úseku činnosti, k níž je sepsána dohoda o hmotné zodpovědnosti, nařídí starosta mimořádnou inventarizaci. Čl. 8 Řešení sporů při zabezpečování pracovních úkolů 1. Spory vzniklé mezi odbory úřadu v rámci plnění pracovních úkolů řeší vzájemně především vedoucí dotčených odborů. Nedojde-li k dohodě, rozhodne starosta. 2. Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru řeší vedoucí odboru a nedojde-li k dohodě, starosta. Není-li zaměstnanec s řešením srozuměn, má právo se obrátit na soud. 3. Spory spadající do oblasti samostatné působnosti jsou postupně řešeny vedoucím odboru, starostou. Nedojde-li k dohodě, předloží starosta řešení sporu příslušnému orgánu obvodu. 4. Spory spadající do oblasti přenesené působnosti jsou řešeny starostou, ten si může vyžádat stanovisko představitelů či orgánů obvodu. Nedojde-li k dohodě či není-li nalezeno řešení, je spor předložen správnímu orgánu vyššího stupně. Čl. 9 Jednání městského obvodu 1. Oprávnění jednat jménem statutárního města Pardubice Městského obvodu Pardubice VI má starosta, v pracovně právních vztazích u zaměstnanců zařazených do Úřadu MO Pardubice VI rovněž starosta. 2. Smlouvy uzavírané jménem statutárního města Pardubice Městského obvodu Pardubice VI, je oprávněn podepisovat starosta. 3. Zákon o obcích, příp. pak i jiné obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy podmiňují platnost některých úkonů předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem příslušných orgánů města, resp. obvodu. Bez splnění těchto podmínek, jsou úkony od počátku neplatné. Odpovědnost za provedení kontroly, zda byly podmínky splněny, nese oprávněný k podpisu. 4. Za úkony v přenesené působnosti zodpovídají vedoucí zaměstnanci dle tohoto organizačního řádu. Jsou-li oprávnění rozhodovat o nich výslovně svěřena některému orgánu města, popř. orgánu obvodu, jsou povinni si takové rozhodnutí vyžádat a úkon mohou učinit až na jeho základě. 5. V samostatné působnosti jsou vedoucí zaměstnanci oprávněni jednat za obvod při realizaci jeho úkolů a rozhodnutí jeho orgánů ve všech standardních věcech, které byly tímto organizačním řádem, usnesením zastupitelstva, rady, popř. na základě pověření starostou danému odboru svěřeny. 4

5 6. Ostatní zaměstnanci jsou oprávněni jednat za obvod v rozsahu svěřeném jim tímto organizačním řádem, a je-li to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Případné písemné pověření, osvědčující oprávnění konkrétního zaměstnance za statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI jednat, podepisuje starosta. 7. Obvod se může v právních vztazích nechat zastoupit i jinou osobou (fyzickou i právnickou). Zastoupení se pak řídí především občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. O zastoupení je oprávněn v konkrétních případech rozhodnout starosta. V závislosti na charakteru daného úkonu si může vyžádat stanovisko rady; případným rozhodnutím rady je pak vázán. Plnou moc, osvědčující oprávnění zastupovat obvod, podepisuje starosta. Čl. 10 Vztah k městu 1. Vztahy upravující spolupráci s městem jsou stanoveny zákonem o obcích a Statutem. Čl. 11 Vztah k voleným orgánům obvodu 1. Úřad komplexně zajišťuje organizační a obsahovou přípravu jednání orgánů obvodu od přípravy a rozeslání materiálů, přes organizaci průběhu jednání až po pořízení stanovených či potřebných záznamů, zápisů a archivaci dokumentů. Zajišťuje realizaci přijatých usnesení a dalších závěrů, poskytuje orgánům obvodu veškeré další potřebné služby. V požadovaném rozsahu poskytuje služby orgánům zastupitelstva a rady, v odůvodněných případech i dalším orgánům či subjektům. Čl. 12 Schvalování hospodářských operací a odpovědnost při podepisování 1. Pravidla účtování, oběh účetních dokladů, podepisování dokumentů souvisejících se zabezpečením finančních záležitostí a schvalování hospodářských operací včetně příslušných oprávnění jsou upravena vnitřními předpisy. 2. Oprávněný k podepisování odpovídá za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením povinností, tedy i podepsáním nesprávného obsahu písemnosti ( 250 ZP a z. č. 82/1998 Sb.). V době zastupování přebírá zástupce nejen práva, ale i povinnosti a odpovědnost zastoupeného, což v plném rozsahu platí i při podepisování písemností. Čl. 13 Podepisování písemností 1. Starosta podepisuje - spolu s jmenovanými ověřovateli zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva - spolu s pověřeným členem rady zápisy a usnesení ze schůzí rady - písemnosti, u nichž podpisem dochází ke vzniku závazku (nebo jeho potvrzení) pro obvod, s výjimkou objednávek v rámci schváleného rozpočtu - písemnosti vzniklé ze zastupování obvodu navenek - písemnosti vzniklé z jednání starosty - další písemnosti podle zmocnění radou nebo zastupitelstvem - pozastavení výkonu usnesení rady - vnitřní předpisy týkající se chodu úřadu - spolu s místostarostou vnitřní předpisy, které jsou předkládány ke schválení radě či zastupitelstvu - písemnosti pracovně právní povahy týkající se zaměstnanců - písemnosti vzniklé v souvislosti se zakládáním a rušením organizačních složek 5

6 - spolu s místostarostou interní normativní akty obvodu, k nimž bylo přijato usnesení zastupitelstva nebo rady (řády, pravidla, statuty apod.) mimo vnitřních předpisů. 2. Místostarosta podepisuje - písemnosti, které podepisuje starosta, v případě jeho zastupování - další písemnosti podle zmocnění radou nebo zastupitelstvem. 3. Vedoucí odborů podepisují - písemnosti vzniklé z jednání vedoucího odboru - písemnosti vyplývající z výkonu státní správy v oblasti přenesené působnosti, které vyhotovují sami v rámci svých náplní pracovní činnosti, a dále písemnosti, které vyhotovují zaměstnanci zařazení do příslušného odboru - písemnosti v rámci pověření úkoly v oblasti samostatné působnosti - písemnosti týkající se vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů ve všech úsecích činnosti odboru - objednávky ve všech úsecích činnosti odboru. 4. Ostatní zaměstnanci úřadu - písemnosti méně významného charakteru (zprávy, sdělení apod.) - písemnosti na základě pověření vedoucími pracovníky, 5. Technické náležitosti podepisování jsou uvedeny ve spisovém a skartačním řádu. Čl. 14 Kontrola 1. Kontrolní činnost na svém úseku činnosti vykonávají všechny odbory a jejich pracovníci dle náplní práce odborů průběžně. Zjištěné nedostatky řeší vedoucí odborů v rámci svých kompetencí, o závažných poznatcích neprodleně informují starostu, který učiní příslušná opatření. Všichni vedoucí pracovníci jsou povinni kontrolovat a hodnotit práci svých podřízených. 2. Postup při uplatňování finanční kontroly ve veřejné správě vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. je stanoven vnitřním předpisem s odpovědností orgánů obvodu včetně odpovědnosti zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení. 3. Rada může individuálním rozhodnutím svěřit příslušným odborům zcela nebo zčásti působnosti uvedené v zákona o obcích. Čl. 15 Soustava řídících aktů 1. Organizační řád úřadu je součástí kompletní soustavy závazných právních předpisů a vnitřních norem. Jsou to zejména: - Obecně závazná vyhláška statutárního města Pardubice Statut města Pardubice. Jedná se o základní právní předpis města, se kterým ostatní předpisy nesmějí být v rozporu. - Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI. - Jednací řád Rady MO Pardubice VI. - Statut komisí Rady MO Pardubice VI. - Pracovní řád Úřadu MO Pardubice VI. - Další vnitřní předpisy, příkazy, pravidla, zásady a pokyny apod. 2. Pro uplatnění jednotného systému řízení uvnitř úřadu jsou vydávány vnitřní předpisy, příkazy, pravidla, zásady, pokyny, řády apod. (dále jen řídící akty ), které jsou platné a závazné pro zaměstnance, a přiměřeně se vztahují i na členy zastupitelstva. 6

7 3. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni sledovat soulad řídících aktů s platnou legislativou a potřebami úřadu na úsecích činnosti jednotlivých odborů. Ve spolupráci se starostou jsou povinni navrhovat jejich aktualizace, event. zpracování nových řídících aktů. Čl. 16 Porady 1. Pro zabezpečení úkolů a pro nezbytnou vzájemnou informovanost svolává starosta, a vedoucí odborů podle potřeby pracovní porady. Považuje-li to osoba svolávající poradu za potřebné, jsou pořizovány stručné zápisy. Účastníci porad se závěry porad řídí a plní uložené úkoly. Čl. 17 Závěrečná ustanovení 1. Všechny změny a doplňky organizačního řádu se provádějí pouze se souhlasem 2. Rady MO Pardubice VI. Jsou-li v důsledku novelizace či jiné změny zákona o obcích či dalších zákonů některá ustanovení tohoto organizačního řádu s těmito zákony v rozporu, jsou neplatná a v daných věcech se postupuje podle ustanovení změněných zákonů. Pouze tato skutečnost však nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení organizačního řádu. 3. Tímto se ruší organizační řád, který byl schválen usnesením č. R na 75. mimořádné schůzi RMO Pardubice VI dne Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem Petr Králíček starosta MO Pardubice VI Ing. Miroslav Rubeš, CSc. místostarosta MO Pardubice VI 7

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou 1 Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Typ vnitřní normy: Směrnice č. 11/2017 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou Zpracoval: Ing. Ivana

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Společenstva českých optiků a optometristů, z.s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Společenstva českých optiků a optometristů, z.s. Příloha č. 1 k usnesení SČOO-P č. 025/02/16 ze dne XX. XX. 2016 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Společenstva českých optiků a optometristů, z.s. Představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů (dále též jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o obcích

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD. s účinností od Čl. I. Základní ustanovení

VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD. s účinností od Čl. I. Základní ustanovení Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 tel. 582 330 991, fax 582 344 798 e mail: muzeumpv@muzeumpv.cz www.muzeumpv.cz, www.hvezdarnapv.cz VNITŘNÍ SMĚRNICE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

Organizační řád obce Míchov

Organizační řád obce Míchov Obec Míchov, č. p. 50, 679 61 Letovice, IČ: 00840521, Tel.: 724 187 907; www.obecmichov.cz; email: podatelna@obecmichov.cz Organizační řád obce Míchov ČL.1 Všeobecná ustanovení a zásady činnosti Organizační

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

Základní škola Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace J. A. Komenského 474, Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace J. A. Komenského 474, Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace J. A. Komenského 474, 434 01 Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový a skartační znak 1.1.1. A 10 Vypracovala: Schválila: Mgr. Lenka Firmanová, ředitelka

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

PODPISOVÝ ŘÁD ÚŘADU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE. Úvodní ustanovení Čl. 1

PODPISOVÝ ŘÁD ÚŘADU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE. Úvodní ustanovení Čl. 1 PODPISOVÝ ŘÁD ÚŘADU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. 2. Podpisový řád stanoví: 2.1.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Město Moravský Beroun O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Datum Zpracovatel Mgr. Barbora Novotná, tajemnice MěÚ 03.08.2010 Schvalovatel RM 85.2 písm. q) 10.08.2010 Účinnost Dnem účinnosti tohoto Organizačního

Více

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, 277 11 Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak O3 /2019 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Černá,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis.

Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis. Základní škola a Mateřská škola, Strážek, příspěvková organizace se sídlem Strážek 27 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠ a MŠ12/2013/KN A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: Spisový / skartační znak S 2/ V 10. Vochyánová Irena, ředitelka školy

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: Spisový / skartační znak S 2/ V 10. Vochyánová Irena, ředitelka školy Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 příspěvková organizace, IČ 62352776, tel. 554715016, mobil 739074818, E-mail: mahenka@atlas.cz, adresa: Komenského 7, Bruntál 792 01 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový

Více

Organizační řád Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace (dále jen domov )

Organizační řád Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace (dále jen domov ) Organizační řád Strana 1 (celkem 6) Organizační řád Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace (dále jen domov ) Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád domova je základní organizační

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Habartov, Komenského 312, 357 09 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Organizační řád Obce Velký Ratmírov

Organizační řád Obce Velký Ratmírov Organizační řád Obce Velký Ratmírov Čl. 1 Všeobecná ustanovení a zásady činnosti 1.1 Organizační řád je základní organizační normou, která upravuje zásady činnosti a řízení Obce Velký Ratmírov (dále jen

Více

Dětský domov, Senožaty 199, Senožaty 199 Organizační řád č. 2/2014 ze dne Platný od

Dětský domov, Senožaty 199, Senožaty 199 Organizační řád č. 2/2014 ze dne Platný od Dětský domov, Senožaty 199, 394 56 Senožaty 199 Organizační řád č. 2/2014 ze dne 29. 12. 2014 Platný od 1.1.2015 OBSAH: Část I. - Úvodní ustanovení Část II. - Rozsah svěřených agend Část III. - Závěrečná

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Mateřská škola, Trutnov Organizační řád mateřské školy Č.j.: 284/MŠ/2016 Účinnost od: Spisový znak: 1.4 Skartační znak: A 10 Změny:

Mateřská škola, Trutnov Organizační řád mateřské školy Č.j.: 284/MŠ/2016 Účinnost od: Spisový znak: 1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Mateřská škola, Trutnov Organizační řád mateřské školy Č.j.: 284/MŠ/2016 Účinnost od: 1.9.2016 Spisový znak: 1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Obsah 1. Všeobecná ustanovení... 2 a) Úvodní ustanovení... 2

Více

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce. Obec Řehlovice ORGANIZAČNÍ Čj.: Mach/249/11 ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

SMĚRNICE - ORGANIZAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak Vypracoval: Schválil: Základní škola Mšeno, příspěvková organizace se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno SMĚRNICE - ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2/2015 A.1. A5 Mgr. Jiřina Trunková,

Více

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.jednací/ Spisový znak/ Skartační znak 01/2018 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ 436 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ 436 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ 436 ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Všeobecná ustanovení Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy, Omlenická 436, Kaplice upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 4/2014 Věc Postup při přípravě, vydávání, zveřejňování a evidenci vnitřních norem Univerzity Pardubice Působnost všechny zaměstnance a organizační útvary Účinnost 18. srpna

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU RAKOVNÍK Účinnost: 1. 1. 2018 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád stanoví zásady činnosti a řízení Městského úřadu Rakovník (dále jen úřad ), postavení a působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 23. června 2008 Účinnost od 1. července 2008 1 Obsah: I. Základní ustanovení Úvod 3 Postavení a působnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 1: Organizační řád ZŠ Č.j.: 577/2017/ZS/ST Spis. znak Skart. znak 1.1 A 10 Vypracovala: Schválila: Mgr. Zlata Steuerová Mgr. Zlata Steuerová Pedagogická rada projednala dne 30.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2012 Vypracoval: Mgr.Miloš Fikar, ředitel

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, příspěvková organizace se sídlem 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. PaedDr. Pavel Štefl, ředitel školy

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, příspěvková organizace se sídlem 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. PaedDr. Pavel Štefl, ředitel školy Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, příspěvková organizace se sídlem 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 11 /2018 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Pavel Štefl, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

VD 03. Mírové náměstí 1, Horažďovice. Organizační řád. Městský úřad Horažďovice. Organizační řád Strana 1 / 15

VD 03. Mírové náměstí 1, Horažďovice. Organizační řád. Městský úřad Horažďovice. Organizační řád Strana 1 / 15 VD 03 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Organizační řád Organizační řád Strana 1 / 15 OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Úvod... 3 Čl. 2 Postavení a působnost... 3 Čl. 3 Území města... 3 Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-135-018-13 ze dne 22.10.2013 Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 Rada městské části 1. schvaluje Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚPLNÉ ZNĚNÍ ke dni 17. 12. 2018 schváleno dne 17. 12. 2018 účinnost ode dne 17. 12. 2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA

Více

město Hradec nad Moravicí

město Hradec nad Moravicí Vnitřní předpis č. 3/2019 Organizační řád Městského úřadu Hradec nad Moravicí 2. strana Organizačního řádu MěÚ Hradec nad Moravicí Organizační řád Městského úřadu Hradec nad Moravicí Obsah Článek I. Úvodní

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Rady města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Rady města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení... 3 Článek 2 Pravomoci rady...

Více

Statut Řídící rady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu Zaměstnanost. Článek 1. Úvodní ustanovení.

Statut Řídící rady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu Zaměstnanost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám. 4 P.O. Box 60 128 01 Praha 2 Příloha 1 k příkazu ředitele ÚZIS ČR č. 14/2018 ze dne 31. července 2018 Statut Řídící rady projektů

Více

Organizační řád orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

Organizační řád orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Obec je samostatně spravována orgány

Více

ORGANIZAČNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD SLČR

ORGANIZAČNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD SLČR ORGANIZAČNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD SLČR Organizační a vnitřní řád je vydán na základě rozhodnutí Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky z. s. (dále jen SLČR) ze dne 2. 9. 2015 jako vnitřní norma upravující

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016.

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016. Schválený Radou města Šluknov dne 28.11.2016, usnesením č. 31/62R/2016. OBSAH HLAVA I OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Základní ustanovení str. 3 HLAVA II MĚSTO ŠLUKNOV Čl. 2 Postavení a působnost města str. 3 Čl. 3

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

BAŠNÉHO 36, BRNO. Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím

BAŠNÉHO 36, BRNO. Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím 1 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Zásady vztahu statutárního města Brna, městské

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚPLNÉ ZNĚNÍ ke dni 1. 10. 2015 schváleno dne 30. 9. 2015 účinnost ode dne 1. 10. 2015 Rada města České Budějovice se

Více

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace. Organizační řád

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace. Organizační řád 32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace Organizační řád 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Město Město Albrechtice

Město Město Albrechtice Město Město Albrechtice Jednací řád výborů Zastupitelstva města Článek 1. Úvodní ustanovení Jednací řád výborů upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů a způsob práce s přijatými

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Rada města Sezemice podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Statut komisí Rady města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Všeobecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Více