Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN"

Transkript

1 Vydání: srpen /2010 Zpravodaj zaměstnanců LZD Draslík Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové! Je doba dovolených a nastal čas se ohlédnout za tím, co se nám podařilo, případně nepodařilo v prvním pololetí roku Co se nám podařilo? Např. naběhla výroba EDN v provoze pilotní linky, obdrželi jsme dotaci na výstavbu provozu EDN, dotaci na vzdělávání, dotaci na OSU5. Dosáhli jsme dobrého hospodářského výsledku za první pololetí Našim zaměstnancům přejeme příjemné prožití dovolené. Redakční rada Výsledky hospodaření společnosti za 1. pololetí a výhled do konce roku 2010 Vážení spoluzaměstnanci, Podnikatelský záměr společnosti na rok 2010 byl představenstvem společnosti sestavován na základě tržních informací o pozici produktů společnosti a s pečlivým uvážením výrobních a nákladových možností společnosti tak, aby umožňoval pokračování trvalého rozvoje a zajistil dobrou výchozí základnu pro investiční akce LZD, a.s. v letech 2011 a S potěšením Vám mohu sdělit, že hodnocení prvního pololetí roku 2010 z pohledu představenstva splnilo očekávání podnikatelského záměru ve všech podstatných ukazatelích. Výsledky společnosti můžete ocenit i vy v pravidelném vyplácení čtvrtletních prémií, které jsou v našem prémiovém řádu vázány na ukazatel tvorby přidané hodnoty. Jsme jeden z mála podniků, který v této době vytváří přidanou hodnotu tak, aby mu umožnila vyplácet čtvrtletní prémie pravidelně a v plné výši. Přidaná hodnota společnosti byla za první pololetí roku 2010 se zohledněním sezónnosti zemědělského programu splněna na 100,13% a při tom společnost v prvním pololetí výrazně zvýšila rozpočet položky údržby. Jaké jsou tedy základní ekonomické ukazatele společnosti za první půl rok 2010? Tržby společnosti: Kč Přidaná hodnota společnosti Kč Hospodářský výsledek ( zisk) společnosti Kč Za dosažené výsledky prvního pololetí patří poděkování všem pracovníkům, zejména pak kolegům v odboru zásobování a logistika, kteří dokázali zajistit bezproblémové zásobování společnosti surovinami za ceny, které umožnily našim produktům vysokou ziskovost a konkurenceschopnost, pracovníkům zahraničního a tuzemského obchodu, kteří zajistili plynulý prodej naší produkce a na základě velmi složité marketingové práce prosadili na trhu ceny, které vedly k vytvoření výše citované přidané hodnoty. Obchodní aktivity LZD, a.s. byly podpořeny velmi dobrými kampaněmi výroby HCN, kdy v případě druhé výrobní kampaně ( březen až červenec) docílila společnost rekordního objemu výroby při optimální struktuře výrobních nákladů. Poděkování patří obsluze HCN. Velmi dobrá byla kooperace následných výroben, zpracovávajících kyanovodík, které zajistily kontinuální spotřebu a tím vyrovnanou jízdu provozu HCN po celé první pololetí. I tato střediska zvýšila tlak na kontrolu nákladů a docílila řady úspor proti nákladům uvažovaným v podnikatelském záměru. I když z výše uvedeného vyplývá, že hospodaření společnosti je ovlivněno komplexní prací celého týmu LZD, dovolte mi vyzdvihnout za můj úsek práci tří dispečinků, které mi velmi pomáhají v procesech zlepšování ekonomiky Výrobně obchodní dispečink, který se stal nedílnou součástí operativního řízení společnosti, zajišťuje plynulý soulad mezi potřebami obchodu ( resp. našich zákazníků) a možnostmi výroby a logistiky. Aktivita všech členů je velmi dobrá. Nově zřízený (v roce 2010) energetický dispečink, usilující o naplnění úkolu představenstva společnosti vytvoření podmínek a přijetí opatření ke snížení energetické náročnosti naší produkce o 10%. Tento cíl vznikl na základě stoupajícího tlaku našich odběratelů na snižování nákladovosti v této položce. Základní myšlenka práce tohoto týmu je komunikace se spotřebiteli energie ( jednotlivými středisky), protože důslednost práce jednotlivých středisek na této problematice je to, co především ovlivňuje spotřebu. Energetická náročnost je věcí nás všech, nikoli jen pana Soukupa. Dispečink pro údržbu a investice, který velice aktivně promítá závěry porady vedení a obou předchozích dispečinků do práce údržby, včetně uvolňování finančních prostředků podle priorit, pečlivě diskutovaných v tomto týmu. Co nás čeká ve druhém pololetí? Maximální tlak na bezporuchový chod klíčových provozů, protože obchodní aktivita společnosti zajišťuje pro druhé pololetí plné vyprodání naší produkce a zakolísání v procesu výroby by ohrozilo záměry našich odběratelů a poškodilo naši společnost při snaze o budoucí obchody. Zahájení rozsáhlé investiční výstavby projektů, které velmi dobře připravil technický úsek společnosti s plnou podporou vedení podniku a představenstva. Jedním z rozsáhlých projektů je zahájení výstavby průmyslové jednotky EDN. Výstavba této jednotky je vzhledem k absolutní inovativnosti produktu a jeho vysokému přínosu v oblasti aplikace finančně podpořena zdroji z ESF ( Evropských strukturálních fondů) do výše 40% rozpočtových nákladů stavby. Další zásadní akcí s předpokládaným zahájením v druhé polovině roku 2010 je pokračování sanace starých ekologických zátěží společnosti včetně sanace budovy rhodanidů. Vedení společnosti se aktivně zapojilo do výzvy OSA 5 program finančně podporující bezpečnost a ekologii průmyslových výrob a získala finanční podporu až do výše 22,9 mil. CZK na investiční akce, přihlášené společností do tohoto programu. Ing. Martin Barták finančně obchodní ředitel Projekt EDN Projekt EDN je výstupem strategie LZD - přechod od komodit k chemickým specialitám a k hlubokému zpracování HCN produktů kyanové chemie s vyšší přidanou a užitnou hodnotou. EDN je látkou, která by měla primárně nahradit methylbromid. Methylbromid se používal a bohužel ve většině zemí stále používá k dekontaminaci, dezinfekci, dezinsekci, defumigaci půdy, přírodních materiálů a produktů. Ačkoli bylo použití methylbromidu kvůli jeho prokazatelným karcinogenním účinkům a negativním vlivům na stav ozónové vrstvy (dle Montrealského protokolu) zakázáno, je dále na základě výjimek používán, neboť za něj dosud nebyla nalezena vhodná náhrada. Všechny výjimky pro použití methylbromidu by měli být ukončeny do roku A EDN je z hlediska použití první látkou, která dokáže methylbromid účinně a ekonomicky nahradit. EDN je prokazatelně vysoce účinným biocidem, má pro účel tohoto použití velice dobré fyzikální a chemické vlastnosti a je k životnímu prostředí v porovnání k ostatním látkám velice šetrná. To bude umožňovat výrazné snížení užívání metylbromidu v celosvětovém měřítku s možností následného omezení jeho výroby a aplikace. Tento projekt se realizuje za přímé partnerské spolupráce s firmou LINDE AG, která je jednou z největších a nejsilnějších společností zabývající se výrobou technických a speciálních plynů na světě. Aplikace EDN však nekončí v oblasti biocidů - tato látka nachází i široké uplatnění v oblasti high-end technologií a v oblasti vývoje a výroby polovodičů a dalších aplikací. Proto je tento produkt vysoce perspektivní a předpokládá se jeho velký přínos. Produkt EDN se v současnosti nikde na světě průmyslově nevyrábí a LZD a.s. tak bude prvním výrobcem této látky. Jedná se o inovaci a hlubší zpracování HCN (nebo také URAGANU D2). Díky faktu, že LZD a.s. disponuje výkonným zdrojem velice čistého kapalného HCN, dlouholetou tradicí práce, výzkumem a vývojem v oblasti kyanové chemie má, a bude mít, LZD a.s. v tomto projektu velký náskok před konkurencí. Díky těmto faktům se také LZD a.s. podařilo získat grant z evropských strukturálních fondů z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE, prostřednictvím kterého bude částečně financovat plánovánu výstavbu průmyslové výrobní linky EDN, která by měla být postupně zahájena přelomu let 2010/2011. LZD a.s. za první pololetí 2010 pilotně vyrobila cca kg EDN pro účely registračních řízení a polních zkoušek. Pilotní odzkoušení a dodávky budou ještě ve větší míře pokračovat i během druhé poloviny roku BSc. Pavel Brůžek technický ředitel

2 Stránka 2 Zpravodaj zaměstnanců LZD Draslík Zvyšujeme kvalifikaci zaměstnanců s příspěvkem ESF Mezi dlouhodobé záměry společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín patří zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Ke splnění svých cílů v oblasti vzdělávání zaměstnanců zpracoval personální odbor projekt v rámci výzvy MPSV Školení je šance a společnost jej předložila ke schválení na MPSV. Na základě schválení MPSV získala společnost Lučení závody Draslovka, a.s. Kolín finanční zdroje na realizaci projektu v celkové výši ,- Kč (zařízení a vybavení učebny IT 192 tis. Kč, nákup služeb tis. Kč, refundace ON tis. Kč, nepřímé náklady 834 tis. Kč atd). Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropských strukturálních fondů (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Doba trvání projektu je dva roky. O kvalitě projektu, předloženého společností LZD a.s., svědčí vysoké bodové ohodnocení odborných posuzovatelů, kdy společnost získala 94 bodů ze 100 možných. Projekt budeme realizovat pod č. CZ.1.04/1.1.02/ Zvýšení adaptability zaměstnanců vedoucí k udržení zaměstnanosti. Co je cílem projektu? Z pohledu zaměstnance: zvýšit si kvalifikaci, posílit svoji adaptabilitu a konkurenční schopnost na trhu práce. Z pohledu společnosti: zvýšit kvalifikaci zaměstnanců, produktivitu práce, posílit svoji konkurenční schopnost a vytvořit podmínky k vyšším mzdám. Budeme realizovat dvouletý školící a tréninkový program pro zaměstnance v následujících oblastech vzdělávání: školení interních lektorů, školení soft skills, školení pro zaměstnance ve výrobě, školení hasičů, Co je to OSA 5? Prioritní OSA 5 je projekt z Operačního programu Životního prostředí, který nabízí v letech z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard eur a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu dalších více než 300 milionů eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech: Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Podpora projektů zaměřených na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování. Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu školení zaměstnanců TH, workshopy zaměřené na podporu systémů řízení a rozvoje LZ, jazykové vzdělávání, vzdělávání v oblasti uživatelského zvládání počítačů A jaké jsou naše základní monitorovací ukazatelé? Počet podpořených osob 210 Počet úspěšných absolventů kurzů 742 V rámci realizace projektu se zapojí 7 interních lektorů (ekonomické řízení, informační technologie, anglický jazyk, životní prostředí, personalistika, systém řízení, školení zaměstnanců provozu), kteří budou ve školící činnosti pokračovat i po skončení realizace projektu. Tímto nám skončila schvalovací etapa na MPSV, která probíhala bezmála rok. Realizační tým: Manažer projektu Vlastislav Uchytil Koordinátor projektu - Hana Živčáková Hlavní účetní projektu Ing. Forštová Jiřina Mzdová účetní Hedvika Lukášová Interní školitelé Co jsme zrealizovali: Vedení naší společnosti se na začátku října 2009 rozhodlo na základě vypsané výzvy SFŽP zažádat o dotaci na projekt v prioritní ose 5 pod názvem Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezení následku závažných havárií v souvislosti se zákonem 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je zaměřen na snižování environmentálních rizik a to buď dobudováním a rozšířením již existujících bezpečnostních prvků a systémů, nebo výstavbou nových bezpečnostních prvků a systémů s cílem snížení míry rizika na přijatelnou mez a předcházení a omezování možných následků závažných havárií ve společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. O které prvky a systémy se jedná: 1. Rekonstrukce a doplnění monitorovací systému (vnitřního a vnějšího) pro včasné zjištění úniku nebezpečných chemických látek, s výstupem na panely obsluh jednotlivých výroben a provozů, k specialistovi dozoru a na pult centrální ochrany HZSp. Zároveň je dle požadavků města Kolín přenos z vnějšího monitorovacího systému vyveden na pult centrální ochrany městské policie. 2. Vybudování nového systému elektrické požární signalizace (EPS) pro včasné zjištění požáru či jen zahoření. Tento systém s výstupem na centrální pult HZSp umožní zkrácení času rozvoje požáru a v časný zásah jednotky HZSp i na místech, která nemají trvalou obsluhu, ale vyskytují se na nich hořlavé látky a iniciační zdroje. jmenovali jsme členy RT a vymezili jejich kompetence, členové týmu se seznámili s metodikou OP LZZ, identifikovali jsme rizika a přijali opatření na jejich sledování a řízení, nastavili jsme pravidla účetnictví a publicity dle OP LZZ, připravili jsme typové dokumenty (smlouvy, objednávky, prezenční listiny, formuláře pro zpětnou vazbu aj.) dle OP LZZ, zrealizovali jsme dvě předepsaná výběrová řízení, a to na školení jazyků a školení soft skills a vybrali dodavatele, školení THZ, zaměstnanců ve výrobě, hasičů probíhá průběžně od dubna, školení jazyků začalo od května, koupili jsme výpočetní techniku a dataprojektor do učeben. Za duben až červenec zrealizovány akce za 736 tis. Kč - vše hrazeno z ESF. Co nás čeká? Zajistit: proškolení interních lektorů, zorganizovat školení soft skills, průběžné školení zaměstnanců ve výrobě, hasičů, TH zaměstnanců, jazykové vzdělávání, workshopy zaměřené na podporu systémů řízení a rozvoje LZ, vzdělávání v oblasti uživatelského zvládání počítačů Co říci na závěr? Čeká nás dva roky intenzivní školení zaměstnanců v rámci pravidel ESF. Naši zaměstnanci si zvýší kvalifikaci, posílí si svoje postavení na trhu práce a naše společnost zvýší produktivitu práce a posílí svoji konkurenční schopnost. Motto: Kvalifikovaní zaměstnanci jsou budoucností naší Vlastislav Uchytil vedoucí personálního odboru, manažer projektu 3. Vybudování nového závodního rozhlasu a systému uvádění jednotky HZSp do vyšších stupňů pohotovosti. Závodní rozhlas slouží v případě vzniku havarijní situace k varování zaměstnanců LZD a zároveň slouží jako informační zdroj pro zaměstnance a další osoby v areálu LZD. 4. Vybudování kamerového systému jako bezpečnostního prvku, který vychází z bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní zpráva a plán fyzické ochrany), jako zásadní prvek vedoucí ke snížení rizik. Kamerový systém zajistí trvalou ochranu nejen rizikových míst společnosti, jako jsou zásobníky nebezpečných látek, ale zvýší bezpečnost společnosti proti vstupu neoprávněných osob do objektů v místech, která nejsou v nočních hodinách obsazeny zaměstnanci 5. Naše společnost má jako jediný podnik v ČR vybudován rychlouzávěr na výpusti odpadních vod z areálu společnosti, tento prvek má účel pojistného havarijního způsobu k zabránění úniku kontaminovaných vod do Labe při jakékoliv mimořádné události v areálu Pro snížení možnosti vzniku závažné havárie a jejímu trvalému předcházení řeší projekt umístění kamerového systému na poslední měrný bod společnosti a vybavení rychlouzávěru technologickým zařízením, umožňujícím řízení rychlouzávěru ze spojové ústředny HZSp elektrickým ovládáním. Zkrácení času reakce bude vysokým přínosem pro zamezení úniku závadných látek do vod povrchových a následně do recipientu Labe. 6. V rámci zvýšení bezpečnostních opatření ve vztahu k plánu fyzické ochrany bylo vedením společ-

3 Vydání: srpen 2010 Stránka 3 nosti rozhodnuto o vybudování bezpečnostních zón v areálu Tímto krokem dojde k zvýšení ostrahy a bezpečnosti v areálu Podstatou změny územního rozdělení společnosti je vybudování dvou zón v areálu společnosti LZD, a to zóna veřejná a zóna uzavřená. Do zóny veřejné (administrativní) by měli přístup prostřednictvím recepce a čipového systému zaměstnanci a návštěvníci externích firem, návštěvníci společnosti LZD a všichni zaměstnanci společnosti LZD. Do uzavřené zóny (výrobní a skladové) umožní projekt vstup pouze prověřeným zaměstnancům LZD. Jak již bylo dříve uvedeno od začátku října 2009 do konce roku 2009, pracovala skupina jmenovaná GŘ ve spolupráci s externí firmou na zpracování žádosti a prováděcích projektů a potřebné dokumentace k jednotlivým prvkům a systémům. Skupina zaměstnanců LZD připravovala technická řešení a odborné doklady, externí firma dokumentaci kompletovala po formální stránce. Dne všechny potřebné dokumenty a oficiální žádost podepsal GŘ a ještě tentýž den byla žádost podána na regionální pracoviště Státního fondu životního prostředí. Dne bylo LZD doručeno ze SFŽP Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Celkové náklady projektu ,- Kč.. Celkové uznatelné náklady projektu ,- Kč. Dne byla žádost schválena ministryní ŽP Ing. Rut Bízkovou, LZD byla přiznána státní dotace ve výši ,- Kč. V součastné době probíhají výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace. V letošním roce musí LZD zajistit veškerou dokumentační část projektů a systémů, včetně výběrových řízení na dodavatele zařízení a systémů. V letech 2011 až 2013 bude probíhat realizace jednotlivých projektů. O dalším průběhu realizace budování a rekonstrukce jednotlivých prvků a systémů Vás budeme informovat v některém z dalších vydání Draslíku. V součastné době má společnost zpracován návrh na projekty, které by mohly být zařazeny do žádosti o dotaci v Prioritní ose 5 II. Etapa, tentokrát jde o čistě výrobní a provozní zařízení, nutné pro další život a funkčnost Ing. Petr Bulíček vedoucí odboru BOZP a PO Závěry z kontrol státních orgánů v LZD Jak se již stalo pravidlem, proběhla ve dne až a ve společnosti Integrovaná kontrola v souladu se zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, součástí této kontroly je i kontrola plánu fyzické ochrany. Bohužel tato kontrola nebyla ve společnosti první letošní návštěvou státních orgánů, ale již třetí v pořadí v rozmezí měsíců duben až květen Jako první byla ve společnosti kontrola ČIŽP OI Praha zaměřená na plnění požadavků IPPC, tato kontrola proběhla v termínu od do Zároveň s touto kontrolou se do společnosti dne dostavila na kontrolu inspektorka BOZP z Odborového svazu ECHO z Prahy. Kontrola plnění podmínek provozu integrovaných povolení dle zákona o IPPC: Předmětem kontroly původně ohlášené na celý pracovní týden byla prověrka plnění závazných podmínek integrovaných povolení pro výrobu DPG, AKH, Uraganu a výrobu Retacelu. Kontrolu provedlo celkem deset pracovníků České inspekce životního prostředí, zahájení pak byla přítomna i zástupkyně Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Po místním šetření, které bylo zahájeno prohlídkou jednotlivých provozů, následovala kontrola dokumentace, protokolů autorizovaných měření zdrojů znečišťování ovzduší, rozborů kvality vypouštěných odpadních vod, podkladů odpadového hospodářství a další dokumentace specifikované v integrovaných povoleních. Vzhledem k důsledné přípravě podkladů ze strany všech dotčených zaměstnanců LZD byla ze strany ČIŽP kontrola zkrácena a ukončena sepsáním předběžných protokolů, ve kterých nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Kontrola inspektorky BOZP OS ECHO: Kontrolu za OS ECHO provedla Bc. Helena Bartáková, inspektor bezpečnosti práce sekce chemie - Čechy. Na úvod inspektorku BOZP přijal GŘ spolu s FOŘ, VŘ a Ing. Bulíčkem. GŘ seznámil inspektorku BOZP s historií, současností a budoucností naší Po tomto velmi zajímavém úvodu se inspektorka BOZP přemístila s Ing. Bulíčkem do jeho kanceláře, kde vedoucí odboru BOZP a PO zodpověděl všechny dotazy, které inspektorka vznesla. Zároveň byla doložena veškerá dokumentace předepsaná legislativou. Ze strany inspektorky bylo vysloveno uznání nad vedením a stavem dokumentace BOZP i nad úrovní BOZP v celé Po dokladové části kontroly byla inspektorkou BOZP za přítomnosti VŘ Ing. Holuba a Ing. Bulíčka provedena kontrola areálu I v této oblasti naše společnost obstála a inspektorka BOZP na závěr své kontroly u GŘ konstatovala, že neshledala žádné závady a rozpory s platnou legislativou. Integrovaná kontrola dle zákona č. 59/2006 Sb., a kontrola plánu fyzické ochrany: V letošním roce se Integrované kontroly zúčastnilo 13 zaměstnanců těchto státních orgánů České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha, Krajského úřadu Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje územní odbor Kolín, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje územní pracoviště Kolín a Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Kontrolní orgány provedli kontrolu 154 písemností / dokumentů/ a 26 pracovišť (objektů). Na závěr bylo konstatováno, že je ve společnosti vidět neustále vzrůstající trend zvyšování úrovně v prevenci závažných havárií, ekologii, požární ochraně, bezpečnosti práci, hygieně práce a ochraně a ostraze objektu Se závěry kontrolních orgánů bylo seznámeno vedení společnosti a dotčení vedoucí zaměstnanci Je nutné i v následujícím roce se již s dostatečným odstupem připravovat na další integrovanou kontrolou, která bude provedena pravděpodobně v květnu Již nyní máme signály od kontrolních orgánů na co se do budoucna zaměřit. Závěrem mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za přípravu na jednotlivé kontroly a spolupráci při samotných kontrolách v areálu společnosti či dokumentační části kontrol. Ing. Petr Bulíček vedoucí odboru BOZP a PO Ing. Vlasta Vepřeková vedoucí odboru ekologie Dne provedla firma LRQA v naší společnosti recertifikační audit, jehož cílem bylo ověření funkčnosti systému kvality dle novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2008. Na základě požadavku normy byla jednotlivými správci přepracována veškerá původní dokumentace systému kvality. Následně byla zpracována a vydána nová Příručka IMS, vrcholovým vedením přijata a vyhlášena Politika IMS, jejíž naplňování je podpořeno i nově přijatými Cíli IMS pro rok Všechny tyto dokumenty jsou umístěny v aktuální formě na intranetovém Co nového v REACH? V současné době probíhají finální práce na registrační dokumentaci dle požadavků nařízení EU známého pod zkratkou REACH. Tato dokumentace je velmi obsáhlá a její vypracování klade na zpracovatele velké nároky. Dokumentace musí vždy obsahovat následující tři části: všeobecnou, kde jsou popsány fyzikálně chemické vlastnosti látky, toxikologickou, která se zabývá vlivem látky na zdraví člověka, ekotoxikologickou, která se zabývá vlivem látky na životní prostředí. Podklady nutné pro vypracování registrační dokumentace jsou technicky, časově a zejména finančně velmi náročné testy. Registrační dokumentace pro látky nad tun musí být podána Evropské chemické agentuře do , s tím, že do tohoto termínu musí ECHA zaslat žadateli registrační číslo. Bez přiděleného registračního čísla není možné po tomto datu danou látku na území Unie již dále vyrábět. Neoddělitelnou součástí registrační dokumentace je zpráva o chemické bezpečnosti a expoziční scénáře povoleného užití, které se následně stanou součástí bezpečnostního listu. Zpráva o chemické bezpečnosti obsahuje mimo jiné informace o opatřeních k řízení rizik, informace o vlastnostech látky, posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí, posouzení expozice a charakterizaci rizika. Expoziční scénář popisuje, jak je látka používána během svého životního cyklu a jak je kontrolována expozice lidí a životního prostředí. Patří sem příslušná opatření řízení rizika a provozní podmínky, které v případě řádného provedení zajistí, že rizika vyplývající z používání látky budou vhodným způsobem kontrolována. Ing. Jarmila Málková vedoucí odboru management systémů Recertifikace dle normy ISO 9001:2008 serveru na stránce Systém řízení. Na základě výsledků recertifikačního auditu bylo auditory LRQA konstatováno, že systém plně splňuje požadavky novelizované normy a je proto možné vydat nový certifikát, který poté dne společnost obdržela. Ing. Jarmila Málková vedoucí odboru management systémů

4 Stránka 4 Zpravodaj zaměstnanců LZD Draslík Workshopy vedení společnosti se středním managementem Stalo se již zvykem, že vedení společnosti se setkává pravidelně na workshopech se středním managementem společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Na těchto workshopech je střední management pravidelně seznamován s plněním podnikatelského záměru, s výhledem jeho plnění na příslušný rok a s aktuální situací ve Takto je naplněna jedna z cest v informování zaměstnanců o aktuální, ale i očekávaném vývoji Je to cesta ke zvyšování firemní kultury. Tak tomu bylo i na posledním workshopu konaném dne 29. března Mimo jiné byl střední management seznámen s(e): zhodnocením výsledků r. 2009, plněním PZ za 1-3/2010 a s výhledem plnění PZ na 1. pololetí roku 2010, stavem projektu zlepšení péče o ZVF dotačním programem školení je šance podporovaného z ESF projekt Zvýšení adaptability zaměstnanců vedoucí k udržení zaměstnanosti Je povinností každého managera získané informace předávat svým podřízeným. V této oblasti začalo být zvykem, že vybraný střední manažer informuje o realizaci významného projektu ve společnosti Lučební závody Draslovka a.s., o významné organizační, systémové změně v jeho řízeném útvaru. Tímto způsobem se oživí workshop, dozvíme o úspěších příslušných útvarů a střední manažeři se naučí vystupovat a prezentovat své výsledky před velkým kolektivem zúročí zde nabyté vědomosti získané ze školení komunikačních dovedností. Vlastislav Uchytil vedoucí personálního odboru Vývoj úrazovosti a nemocnosti Vývoj a porovnání úrazovosti a nemocnosti za období 2009 a 1/ Jak se stalo zvykem od prvního vydání Draslíku i v dnešním vydání bych Vás rád informoval o vývoji úrazovosti a nemocnosti v naší Pro porovnání jsem zvolil období celého roku 2009 a 1/2 roku Za období leden až červen 2010 zaměstnanci LZD a.s. Kolín zameškali vzhledem k pracovním úrazům 89 dní, vzhledem k ostatním úrazům 345 dnů, nemocí bylo zameškáno 1034 dní. Zvýšený počet zameškaných dnů se negativně promítne do finančního zatížení společnosti v mzdovém rozpočtu na rok 2010, z důvodu nahrazení chybějí- Pracovní úrazy Ostatní úrazy 2009 Počet Zameškané dny Nemoc cích zaměstnanců. Na základě těchto skutečností musí vedení společnosti v mzdové politice přijímat úsporná opatření. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že všichni zaměstnanci se svým přístupem k své osobě a svému zdraví a jeho ochraně, podílejí na mzdové politice naší Do dalšího období přeji všem mnoho zdraví. Ing. Petr Bulíček vedoucí odboru BOZP a PO Program Responsible Care V letošním roce se naše společnost připravuje již k druhé obhajobě plnění programu Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii s právem používat logo této iniciativy, se kterým se mnozí z nás setkávají jak na firemních dokumentech, tak i na veřejných místech naší Považujeme proto za vhodné seznámit naše zaměstnance s obsahem Programu a závazky definovanými v Příručce pro přípravu, plnění a hodnocení výsledků členských společností a organizací SCHP ČR a společníků Partnerského programu Responsible Care v programu Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii, které pro úspěšné plnění požadavků Programu pro Lučební závody Draslovka a.s. Kolín vyplývají. Program Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Program Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii Svazu chemického průmyslu ČR je národní verzí celosvětového programu Responsible Care ICCA. Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii naplňuje společné základní prvky národních programů Responsible Care dle článku 2 Globální charty Responsible Care: Společné základní prvky národních programů Responsible Care ustavit a zavést soubor vůdčích principů, ke kterým se společnosti přihlásí přijmout název a logo, které bude ve shodě s Responsible Care zavádět řídicí praxi pomocí řady systémů, politik, opatření nebo řídících dokumentů a tak pomoci společnostem dosáhnout lepšího výkonu vyvinout sadu výkonnostních indikátorů, jimiž je možné měřit dosažené zlepšení komunikovat se zainteresovanými stranami sdílet informace o úspěšné praxi pomocí informačních sítí vybízet všechny členské společnosti asociace, aby se rozhodly pro Responsible Care a zapojily se do této celosvětové iniciativy zavést a užívat systematické procesy a ověřovat implementaci měřitelných prvků Responsible Care členskými společnostmi Podmínkou účasti společností v programu Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii (národní verze platná v ČR, dale jen R.C.) je: aktivní členství v SCHP ČR; veřejné přihlášení se k základním principům programu Responsible Care, vyjádřených v Globální chartě Responsible Care a k udržitelnému rozvoji; závazek naplňovat ve všech svých aktivitách základní principy Responsible Care; přijmutí vlastního programu ochrany zdraví, bezpečnosti při práci, životního prostředí a udržitelného rozvoje; každoroční vyhodnocení dosažené výkonnosti v základních ukazatelích ochrany zdraví, bezpečnosti při práci a životního prostředí programu Responsible Care; Lučební závody Draslovka a.s. Kolín se jako aktivní člen SCHP přihlásila k základním principům Programu a v souladu s Politikou IMS uplatňuje, udržuje a zlepšuje systém managementu kvality, environmentálního managementu a dále pak managementu bezpečnosti, prevence závažné havárie, kyanidový management, Responsible Care a jiné. Sledování výkonnosti LZD v základních ukazatelích ochrany zdraví, bezpečnosti práce, životního pro- středí a udržitelného rozvoje je každoročně prováděno ve Výkaze základních ukazatelů ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí programu R. C., který je zaslán na SCHP ČR, pro zaměstnance pak k dispozici na vnitropodnikové síti. Široká veřejnost může výsledky hodnocení programu nalézt na webových stránkách LZD. Vyhodnocení Programu Responsible Care odpovědné podnikání v chemii je prováděno zpracováním sebehodnotící zprávy s celkovým počtem 99 otázek. Ověření hodnocení plnění programu organizací (sebehodnocení) provede ověřovatel, pověřený Výborem pro bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí SCHP dvoukolově. V první fázi jsou ověřeny výsledky uvedené v sebehodnotící zprávě, následně proběhne místní šetření ve Na základě zprávy hodnotitele Programu je společnost, která splnila požadavky R.C. vyzvaná sekretariátem SCHP ČR k účasti na veřejné obhajobě plnění programu R. C. Veřejné obhajoby organizuje sekretariát SCHP ČR. Obhajob se účastní členové hodnotícího panelu programu R. C., vyzvané společnosti, ověřovatelé a přizvaní hosté. O propůjčení oprávnění užívat logo R. C. rozhoduje na svém zasedání představenstvo SCHP ČR na základě doporučení hodnotícího panelu R. C. SCHP ČR. Oprávnění užívat logo R. C. se propůjčuje na období dvou let. Ing. Vlasta Vepřeková vedoucí odboru ekologie

5 Vydání: srpen 2010 Stránka 5 Nový zásahový cisternový automobil T 815 CAS 32 Na základě vysokého požárního zatížení výrobních, skladových a pomocných provozů v LZD a.s. dle zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.) a zákona o prevenci závažných havárií (zákon č. 59/2006 Sb.) musí mít naše společnost zřízenu profesionální jednotku Hasičského záchranného sboru podniku včetně legislativou předepsaného vybavení. V součastné době má jednotka ve výbavě zásahový cisternový automobil CAS 32/6000/600 S3Z na podvozku Tatra 148, který je již technicky i morálně zastaralý. Stávající hasičský automobil byl vyroben již v roce 1979 a jeho provoz se v posledních letech stával čím dál tím problematičtější a údržba byla rok od roku finančně náročnější. Na základě výše uvedených skutečností byla již delší dobu zvažována generální oprava tohoto hasičského vozidla. Na základě průzkumu trhu došel TOP management společnosti k rozhodnutí, že jednotku HZSp Zkulturnění vstupu do areálu Na základě rozhodnutí vedení společnosti dochází v průběhu června až září 2010 ke stavebním úpravám vstupních prostor do areálu Draslovky. Byla vyměněna vjezdová závora a rekonstruován vstup pro zaměstnance i návštěvníky naší Nově je funkční návštěvní místnost hned za modernizovanou místností ostrahy. V průběhu září 2010 budou ještě opraveny toalety v hlavním vstupu. Celkové náklady úprav činí téměř 0,5 mil. Kč. Ing. Miloslav Laštovka specialista investic vybaví typově modernějším modelem zásahové cisternové stříkačky CAS 32/8200/800 S3R na podvozku Tatra 815, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí již dvakrát za své existence (uvedení vozidla do provozu ). Jednu prodělala již před 10 lety v podniku Požární technika Komet v Pečkách a druhou nyní v podniku Karoseria Brno, kde byla upravena pro specifické zásahy naší jednotky požární ochrany, pracující v prostředí chemických, agresivních látek. I z tohoto důvodu byla vodní nádrž o obsahu litrů vody ošetřena speciálním nástřikem zamezujícímu korozi (garantovaná životnost je 10 let). Dále byly upraveny úložné prostory pro hasičské vybavení dle potřeb naší jednotky HZSp. Je nutné konstatovat, že šikovným vyjednáváním s různými firmami, na kterém se aktivně podílel FOŘ Ing. Martin Barták, tak i vedoucí odboru BOZP a PO Ing. Petr Bulíček a velitel jednotky HZSp p. Pavel Ambrož, bylo dosaženo pořizovací ceny, za kterou by nám jiné odborné firmy provedli generální opravu stávajícího hasičského vozidla. Nové hasičské vozidlo přináší i nové možnosti, mezi nejmarkantnější se řadí množství vody, které bude v nádrži vozidla přepravováno, oproti starému typu vozidla bude mít jednotka HZSp k dispozici o 2200 l vody více. Další předností vozidla je i možnost přepravy více speciálního vybavení pro provádění speciálních prací. Rozšíření služeb personálního odboru Cíl: zlepšení pracovních podmínek našim zaměstnancům a optimalizace procesů Vedoucí personálního odboru zrealizuje workshopy s příslušnými vedoucími provozů, odborů v řízeném i neřízeném režimu za účelem zmapování jejich reálných potřeb. Oblasti projednané v řízeném režimu s vedoucími provozů: Sociální sféra (včetně potřeb u sociálek, kuchyňských koutů atd.). Oblast personální. Oblast kvalifikační (systém vzdělávání, potřeby). Jak můžeme pomoci, co je největší časová zátěž pro vedoucího (Paretova analýza). Co mohou zlepšit sami. Návrhy na opatření. Ing. Petr Bulíček vedoucí odboru BOZP a PO Pavel Ambrož velitel jednotky HZSp Na základě rozboru činností a potřeb daného útvaru zpracuje vedoucí personálního odboru ve shodě s příslušným vedoucím zápis s konkrétními návrhy na opatření, zrealizuje potřebná nápravná opatření ve své kompetenci a předá zápis s návrhy na další řešení finančně obchodnímu řediteli ke schvalovacímu řízení. Touto cestou vyzýváme všechny zaměstnance, aby podávali náměty prostřednictvím svých vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek, abychom tyto náměty mohli řešit. Vedení společnosti si práce našich zaměstnanců váží přijalo další opatření ke spokojenosti zaměstnanců, která v srpnu začneme realizovat. Vlastislav Uchytil vedoucí personálního odboru Automatizace výroby Jedním z nejdynamičtějších provozů v oblasti zavádění automatizace je výroba DPG. Důvodem je dobrá obchodní politika, díky které jsou LZD jedním z hlavních světových producentů DPG, z čehož také vyplývá neustále rostoucí požadavek na zvýšení objemu výroby a kvality produktu. V této výrobě došlo v novodobé historii LZ Draslovka k nejprogresivnějšímu růstu výrobní kapacity. Z původní roční produkce 700 t/rok v devadesátých letech je pro rok 2010 plánován téměř trojnásobný objem výroby. Pro dosažení tohoto cíle byla na letošní letní zarážku naplánována další investice výměna bílých kádí. Technická příprava byla ve spolupráci s ČVUT zahájena již ke konci roku 2009, projektové práce probíhaly prakticky celé první pololetí letošního roku. Všechny tyto snahy vyústily o zarážce, kdy během desetidenní odstávky proběhla celá investice zahrnující odstranění staré technologie i instalaci nového zařízení včetně zprovoznění automatizovaného systému řízení procesu. Realizace investice byla omezena dvěma faktory, a sice termínem dokončení a prostorovými možnostmi výrobny DPG. Termín realizace byl dodržen zejména dokonalým souladem mezi odborem investic a provozem, kdy se pracovalo nepřetržitě celých deset dní prakticky bez organizačního zádrhelu. Zásadním prvkem investice je koncept nádob s čtvercovým půdorysem, které umožnily využít prakticky beze zbytku přidělený prostor, a to bez stavebních úprav. Toto řešení je v LZ Draslovka unikátní a teprve po nájezdu bylo s ulehčením konstatováno, že zvolený koncept funguje i v praxi. Celý technologický uzel srážení difenylguanidinu hydrochloridu louhem byl převeden z manuálního systému na automatický, viz obrázek. Vedení společnosti děkuje všem zaměstnancům podílejícím se na tomto projektu za příkladné pracovní nasazení a doufá, že tato investiční akce je dalším krokem ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance a technické úrovně výrobny DPG. Ing. Jan Ottis, PhDr. procesní inženýr

6 Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Havlíčkova 605, Kolín IV tel , fax Na Vaše příspěvky, dotazy a náměty se těšíme na adrese: Mimořádné odměny V rámci plnění kolektivní smlouvy společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín vyplatila zaměstnancům mimořádné odměny na dovolenou v měsíci červnu ve výši 2 300,- Kč na každého zaměstnanec. Přejeme svým zaměstnancům hezké počasí a příjemné prožití dovolené. Vedení společnosti a výbor ZO OS ECHO Blahopřání zaměstnancům V měsíci lednu až červenci letošního roku měli tito zaměstnanci Významné životní jubileum: Bělohlávek Jindřich, Berger Roman, Krutský Josef, Laštovka Miloslav, Macháček Bohuslav Protiva Bohuslav, Radovnický Jiří, Štiková Jana Svoboda Jaroslav, Vaňková Jana, Novák Vladimír, Růžička Václav. Životního jubilea se v našem podniku dožil i agenturní zaměstnanec Mihaliska Miroslav. Významné pracovní jubileum (25, 35 nebo 40 let práce v LZD a.s.): Strnad Oldřich, Krauz Pavel, Šmahel Pavel, Kubát Ladislav. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vám všem, kteří jste se v letošním roce dožili krásného životního nebo pracovního jubilea, přejeme do dalších let pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojenost, hodně pracovních i osobních úspěchů a splnění všech přání. Současně Vám také děkujeme za všechnu dosavadní práci, kterou jste pro naši společnost odvedli a ještě odvedete. Vedení společnosti Slovníček pojmů OHSAS V minulém čísle Draslíku jste byli informováni o budování integrovaného systému řízení (IMS) v LZD a zároveň Vás vedoucí odboru ekologie Ing. Vlasta Vepřeková seznámila se slovníčkem pojmů týkajících se environmentálního systému řízení. Dnes bych Vás rád seznámil se systémem managementu BOZP, který je závazný pro všechny zaměstnance společnosti a pro všechny osoby, které se vyskytují v areálu společnosti, tento systém je zaváděn a posuzován dle normy OHSAS. Norma OHSAS specifikuje požadavky na systém managementu BOZP, při zavádění politiky a cílů v oblasti BOZP ve vazbě na požadavky právních předpisů a informacích o rizicích v oblasti BOZP. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci /BOZP/ Podmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných pracovníků (včetně dočasných pracovníků a pracovníků dodavatelů), návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti. Pozn. č. 1: Na společnost se mohou vztahovat požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob, které nejsou bezprostředně na pracovišti nebo jsou ovlivněny činnostmi na pracovišti. Systém managementu BOZP Část systému managementu společnosti, která se používá k vytvoření a implementaci její politiky BOZP a řízení jejích rizik v oblasti BOZP. Pozn. č. 1: Systém managementu je soubor vzájemně souvisejících prvků, který se používá pro stanovení politiky a cílů a pro dosažení těchto cílů. Pozn. č. 2: Systém managementu zahrnuje organizační strukturu, plánování činností /včetně např. posouzení rizik a stanovení cílů/, odpovědnost, praktiky, postupy, procesy a zdroje. Cíl BOZP Záměr BOZP z hlediska výkonnosti v oblasti BOZP, jehož dosažení si společnost stanoví. Pozn. č. 1: Cíle by měly být kvantifikovány, kdekoliv je to možné. Pozn. č. 2: Cíle BOZP by měli korespondovat s politikou BOZP. Politika BOZP Celkové záměry a směřování společnosti ve vztahu k výkonnosti v oblasti BOZP oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením Pozn. č. 1: Politika BOZP poskytuje rámec pro činnosti a pro stanovení cílů BOZP. Výkonnost v oblasti BOZP Měřitelné výsledky managementu rizika v oblasti BOZP samotnou společností. Pozn. č. 1: Měření výkonnosti v oblasti BOZP zahrnuje měření efektivnosti řízení Pozn. č. 2: V kontextu systémů managementu BOZP mohou být výsledky měřeny vůči politice BOZP společnosti, cílům BOZP a dalším požadavkům na výkonnost v oblasti BOZP. Riziko Kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí jejímu vlivu. Posuzování rizika Proces hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí, vzhledem k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není přijatelné. Přijatelné riziko Riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může společnost tolerovat se zřetelem na právní závazky a vlastní politiku BOZP. Nebezpečí Zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci. Identifikace nebezpečí Proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho charakteristik. Incident Událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k úrazu, poškození zdraví (bez ohledu na závažnost) nebo k smrtelnému úrazu. Pozn. č. 1: Neshoda je incident, který vede k úrazu, poškození zdraví nebo smrti. Pozn. č. 2: Incident, při němž nedojde k úrazu, poškození zdraví nebo smrti může být označen také jako Skoronehoda. Synonyma skoronehody nežádoucí událost, těsný únik. Pozn. č. 3: Havarijní situace je zvláštní typ incidentu / Vnitřní havarijní plán a Vodohospodářský havarijní plán/. Poškození zdraví Identifikovatelný, nepříznivý fyzický nebo psychický stav způsobený zhoršující se pracovní činností nebo situací spojenou s prací. Preventivní opatření Opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné potenciální nežádoucí situace. Pozn. č. 1: Může existovat více než jedna příčina potenciální neshody. Pozn. č. 2: Preventivní opatření se přijímá s cílem zabránit výskytu, zatímco nápravné opatření se přijímá s cílem zabránit opětovnému výskytu. Nápravné opatření Jsou to opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace. Pozn. č. 1: Může existovat více než jedna příčina neshody. Pozn. č. 2: Nápravné opatření se přijímá s cílem zabránit opětovnému výskytu, zatímco preventivní opatření se přijímá s cílem zabránit výskytu. Neustálé zlepšování Opakující se proces zlepšování systému managementu BOZP, jímž se dosahuje zlepšení celkové výkonnosxti v oblasti BOZP v souladu s politikou BOZP Pozn. č. 1: Tento proces nemusí probíhat ve všech oblastech činnosti součastně. Pracoviště Jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související s prací řízenou společností. Pozn. č. 1: Při zvažování, co tvoří pracoviště, by měla společnost zohlednit vlivy na BOZP zaměstnanců, kteří například cestují nebo se přepravují /např. létání, řízení, ne lodích či ve vlacích/, pracují v provozovnách klientů nebo zákazníků nebo pracují doma. Zainteresovaná strana Osoba nebo skupina, uvnitř nebo vně pracoviště, která se zajímá o výkonnost v oblasti BOZP společnosti nebo je jí ovlivněna. Dokument Informace a jejich nosiče. Pozn. č. 1: Nosičem může být papír, magnetický, elektronický nebo optický počítačový disk, fotografie nebo porovnávací vzor nebo jejich kombinace. Záznam Dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech. Postup Specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu. Pozn. č. 1: Postupy mohou nebo nemusí být dokumentovány. Audit Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritéria auditu. Pozn. č. 1: Nezávislý neznamená nutně externí. Neshoda Nesplnění požadavku. Pozn. č. 1: Neshodou může být jakákoliv odchylka od: příslušných pracovních norem /interní směrnice a předpisy/, praktik, postupů, požadavků právních předpisů apod.; požadavků na systém managementu BOZP. Ing. Petr Bulíček vedoucí odboru BOZP a PO Redakční rada: Vlastislav Uchytil, Ing. Jarmila Málková, Ing. Petr Bulíček, Ing. Vlasta Vepřeková, Ing. Jiří Holub, Petr Brůžek, BSc., Ing. Jan Hampl, Hana Živčáková.

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010 XXII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973 44 31 55 e-mail: alena.oulehlova@unob.cz

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

modifikace pro rok 2015

modifikace pro rok 2015 Účel dokumentu: Tento environmentální program je zaveden jako základní nástroj dosažení politiky a závazků společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Vychází zejména z: 1. potřeb zákonů ČR pro

Více

Program BEZPEČNÝ PODNIK základní informace

Program BEZPEČNÝ PODNIK základní informace Program BEZPEČNÝ PODNIK základní informace Program Bezpečný podnik má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen právní subjekt) úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 31.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení záměru předložení žádosti o finanční podporu prostřednictvím Operačního

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Program LIFE Komunitární program pro životní prostředí a

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více