Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9"

Transkript

1 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 9 vedoucích odborů (dle prezenční listiny), Tajemník ÚMČ Praha 9 - Ing. Leoš Toman ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9: Ing. Dufek ředitel Polikliniky Prosek a.s. Mgr. Žáčková ředitelka SSS Praha 9 Josef Pavlata ředitel Divadla Gong Praha 9 Omluveni : MUDr. Michal Mašek Ing. Radim Šenk MBA Pan Lukáš Dančevský Vladimír Zedník 12. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 9 zahájil starosta MČ Praha 9 Ing. Jan Jarolím 16:00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 bylo řádně svoláno.

2 Ing. Jarolím požádal členy ZMČ Prahy 9, aby se prezentovali. Podle prezentace je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je Zastupitelstvo usnášeníschopné. (28 přítomno, 4 řádně omluveni) Ověřením zápisu z tohoto zasedání pověřil tyto členy Zastupitelstva : Mgr. Eva Gorčíková /ODS/ Paní Marie Marešová /ČSSD/ Ing. Jarolím uvedl, že zápis z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne ověřovatelé, pan Miloslav Hanuš /ČSSD/ a pan Jan Poupě /ODS/ prohlédli a podepsali. Se zněním zápisu se členové ZMČ mohou seznámit u pracovnic KST-SVOT. x x x Rada MČ v Praze 9 doporučila projednat tento pořad zasedání : 1. Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I.- III. čtvrtl BJ 759/ Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v I.Q roku 2013 BJ 761/ Vyhlášení Grantových programů MČ Praha 9 na rok 2013 BJ 735/2012 Předřazený bod: 25. Přijetí daru od společnosti FIM Development, s.r.o.- na stůl BJ 833/ Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Litoměřická BJ 734/ Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1414, k.ú. Libeň, ul.kovářská, Praha 9 BJ 531/ Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě čp. 509, k.ú. Prosek, ul. Bílinská, Praha 9 BJ 714/ Prodej volné bytové jednotky č. 1255/23 k.ú. Libeň panu Mgr. Milanu Šafrovi, bytem Drahobejlova 1255, Praha 9 BJ 775/2012 2

3 8. Odpis nedobytných pohledávek na nájemném včetně služeb BJ 606/ Povolení splátek dluhu na nájemném a za vyúčtování služeb s příslušenstvím, nákladech řízení a nákladech na vyklizení bytu, paní Ivetě Trnobranské BJ 726/ Svěření pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9 BJ 746/ Svěření pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9 BJ 806/ Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace BJ 747/ Schválení uzavření směnné smlouvy a schválení znění vzorových smluv o budoucí kupní smlouvě o prodeji garáže BJ 773/ Prodej podílu na pozemcích v k.ú. Střížkov vlastníkům bytů ve střešních nástavbách na bytovém domě ul. Teplická čp.276,277,278,279,280,281,282,283,284 BJ 791/ Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č v k.ú. Libeň z vlastnictví ČR, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 9 BJ 799/ Podání oznámení hlavnímu městu Praze záměru MČ Prahy 9 rozhodnout o majetkoprávních úkonech, a to o nepeněžitých vkladech ve formě nemovitostí do obchodních společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, IČ: , HORTUS správa zeleně s.r.o., se sídlem Rubeška 389/5, Praha 9, IČ: a Garáže Lovosická s.r.o., se sídlem Sokolovská 14/324, Praha 9, IČ: BJ 790/ Rozhodnutí o nedokončení pořizování dlouhodobého majetku BJ 755/ Další postup majetkové transformace bytového fondu MČ Praha 9 BJ 805/ Zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Kytlická BJ 804/ Schválení nové Smlouvy o výpůjčce uzavřené s osmi Mateřskými školami zřizovanými Městskou částí Praha 9 BJ 797/ Schválení nové Zřizovací listiny a Smlouvy o výpůjčce ZŠ Na Balabence BJ 671/ Návrh na podání žádosti do OPPK "Park Balabenka" BJ 811/ Svěření pozemku z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9 BJ 822/ Svěření pozemku z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9 - na stůl BJ 856/2012 Předřazený bod: 27. Podání informace ve věci úhrady pohledávky dlužníka pana Luďka Švarce v celkové výši ,-Kč - na stůl BJ 857/ Zápisy z KV a FV ZMČ P9 - na stůl BJ 845/ Informativní zprávy a návrhy 3

4 - Dopis pí Krbcová - Informace o konání zasedání ZMČ v I.pol. r Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 - Podnět p. Paclíka k výstavbě půdních bytů v ul. Drahobejlova 1255 a 1413 Následně nechal Ing. Jarolím hlasovat o pořadu zasedání. Pořad 12. zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 byl schválen 27 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování, 0 nehlasoval. Ing. Jarolím požádal zástupce politických stran, aby vznesli své návrhy na členy návrhového výboru k zaznamenávání změn v návrzích usnesení ZMČ Praha 9. Tajemníkem návrhového výboru byla navržena paní Jana Kubincová, ved.odd. SVOT. Byli navrženi tito členové : Ing. Havránek Ing. Davídek Mgr. Vávra Pan Hanuš PhDr. Roub Paní Dostálová Návrhový výbor byl schválen 27 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování, 0 nehlasovali Předsedou byl zvolen Ing. Havránek Ing. Jarolím přistoupil k projednávání prvního bodu jednání. 4

5 1. Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I.- III. čtvrtl Úvodní slovo přednesl Mgr. Tomáš Portlík, ve kterém sdělil, že ve schváleném rozpočtu pro rok 2012 byly příjmy stanoveny ve výši ,00 tis. Kč, rozpočet příjmů byl upraven na ,00 tis. Kč, skutečnost za čtvrtletí 2012 dosáhla výše ,15 tis. Kč, tj. 83,52 % rozpočtu. Výdaje pro rok 2012 byly schváleny v rozpočtu ve výši ,20 tis. Kč, z toho běžné výdaje ,10 tis. Kč a kapitálové výdaje ,10 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na ,20 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši ,70 tis. Kč a u kapitálových výdajů na ,50 tis. Kč. Plnění výdajů za čtvrtletí 2012 je ve výši ,01 tis. Kč, tj. 57,24 % rozpočtu, z toho běžné výdaje činí ,57 tis. Kč, tj. 61,50 % rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši ,44 tis. Kč, tj. 50,04 % rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zapojené finanční prostředky z příjmů minulých let ve výši ,20 tis. Kč na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji byly zvýšeny na ,20 tis. Kč. V hospodaření za čtvrtletí 2012 skutečné příjmy převyšují realizované výdaje o ,14 tis. Kč. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: MUDr. Trnka dotaz k částce ,- Kč pro Policii ČR na karty k mobilním telefonům. Je známo, že předplacené kupony jsou drahé, zda by nebylo lepší zajistit paušál. Odpovídá Mgr. Vážanský policisté nemají služební telefony, toto je jen příspěvek, aby při akcích např. v O2 aréně, kde se nedají používat vysílačky, byli policisté ve spojení. Usnesení 54/12 bylo schváleno 22 hlasů pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování, 0 nehlasoval 2. Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v I.Q roku 2013 Úvodní slovo přednesl Mgr. Tomáš Portlík, ve kterém sdělil, že na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v případě, že rozpočet pro rok 2013 nebude schválen před 1.lednem 2013, je třeba řídit rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou schváleny Zastupitelstvem hl.m.prahy dotační vztahy se státním rozpočtem a rozpočtem hl.města Prahy pro příští rok, není proveditelné zajistit do konce roku zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2013 v zákonné lhůtě a schválení rozpočtu v Zastupitelstvu Městské části Praha 9, a proto financování v 1.čtvrtletí 2013 bude zabezpečeno rozpočtovým provizoriem. 5

6 Je třeba předpokládat, že závěrečná jednání k rozpočtu na rok 2013 budou probíhat koncem roku 2012 a začátkem roku 2013, tj. po upřesnění dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu, a předložit jej bude možno zastupitelstvu ke schválení až v průběhu 1. čtvrtletí Pro sestavení rozpočtového provizoria MČ Praha 9 pro počátek příštího roku je třeba uvažovat v příjmech s objemem dotací z rozpočtu HMP a SR k městským částem a výší daně z nemovitostí stanoveným v předběžně stanoveném objemu na rok 2013, oznámeným MHMP na základě usnesení Rady hl.m.prahy č ze dne Vlastní příjmy jsou stanoveny v očekávaném objemu. Převody z hospodářské činnosti lze plánovat dle předpokladu vývoje výnosů z majetku a odpisů nemovitostí. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 55/12 bylo schváleno 27 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování, 0 nehlasoval 3. Vyhlášení Grantových programů MČ Praha 9 na rok 2013 Úvodní slovo přednesl Mgr. Tomáš Portlík, ve kterém sdělil, že se jedná o vyhlášení Grantových programů stejně jako v loňském roce v pěti kapitolách a to : Využití volného času dětí a mládeže Podpora provozu, případně příspěvky na nájmy veřejně přístupných tělovýchovných zařízení na MČ Praha 9 Životního prostředí a kulturní činnosti Humanitární a sociální Protidrogové a prevence kriminality K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: MUDr. Trnka podnět pro komisi životního prostředí, aby podporovala více vlastních projektů zabývající se ochranou životního prostředí, než jen výchovu v této oblasti. Odpovídá Mgr. Vážanský problémem je, že v celé kapitole není příliš vysoká částka k rozdělení. Bylo by potřeba více prostředků. Ing. Jarolím nechal hlasovat o původním předloženém návrhu usnesení. Usnesení 56/12 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 6

7 25. Přijetí daru od společnosti FIM Development, s.r.o. Úvodní slovo přednesl Mgr. Tomáš Portlík, ve kterém sdělil, že se jedná o přijetí daru ve výši 5 mil. Kč, který je účelově vázán na vybudování nové mateřské školy, nebo rozšíření počtu míst na stávajících mateřských školách MČ P9. Zdůrazňuje, že je velmi rád, že si někteří developeři uvědomují, že je i v jejich zájmu pomáhat při budování infrastruktury. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: RNDr. Pišoft přeje si více diskuse nad tímto tématem i v komisi. Nebrání se přijetí daru pro MČ P9, ale je nutné se zamyslet nad tím, co vlastně bude ochotna MČ P9 proti takovým darům poskytnout. Pan Paclík souhlasí s předřečníkem, táže se, co jim MČ P9 nabídla za tento dar. Odpovídá Ing. Doležal účel finančních prostředků je přesně ukotven v přiložené smlouvě. Pravda je, že na komisi výstavby byl podobný případ projednáván, ale jednalo se o vyjímečně přípustnou stavbu, která je pouze v kompetenci městské části. V tomto případě se jednalo o tzv. posun v čase, kdy HMP projednávání ÚP uspíšilo pro lokalitu brownfieldů změnu z výrobní plochy na smíšenou. Za tento krok obdržela MČ P9 prostředky určené do ifrastuktury, konkrétně školství. Pan Paclík táže se, zda je známo, co konkrétně chce investor v této lokalitě postavit. Mgr. Portlík- zdůrazňuje, že o zmíněných změnách hlasovalo HMP a jsou to změny probíhající již několik let. Projekt byl vytipován a bez připomínek již někdy v roce 2006, jako vhodné řešení pro lokalitu tzv. brownfieldů. Ing. Doležal dodává, že momentálně se jedná o změnu ÚP a až tato změna proběhne, tak teprve investor přijde s územním řízením. V tuto chvíli je vlastně známa jen, jakási studie. Konkrétní plány budou pak předloženy na komisi výstavby. MUDr. Trnka zamýšlí se nad tím, že po provedené změně ÚP pozemek výrazně nabyde na hodnotě a je tedy otázkou, jestli těch 5 mil. Kč je tedy adekvátním darem. Ing. Jarollím apeluje na MUDr. Trnku, aby si položil otázku, jestli je zrevitalizování této lokality v zájmu MČ P9, v zájmu obyvatelů Prahy? Nebo by tam raději měj opět nějaký průmysl, tak jak tomu bylo před lety? Osobně je velmi rád, že si i developeři uvědomují, že je v jejich zájmu podílet se na budování infrastruktury v lokalitách, kde mají své projekty. Mgr. Vávra nerozumí rozhořčení z tohoto materiálu, je přeci v zájmu MČ P9 zvelebení lokality brownfieldů a ještě s darem určeným na palčivé téma mateřských škol. Pan Paclík je rád, že jeden z mnoha brownfieldů zmizí, ale obává se o stav dopravní zátěže na tomto území. 7

8 Usnesení 57/12 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 4. Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Litoměřická Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že převod této bytové jednotky 582/9 včetně podílu 536/ byl schválen Us ZMČ 58/08 ze dne paní Marii Tomkové. Kupní smlouvu na základě plné moci od paní Tomkové podepsal dne pan Mgr. Milan Miškařík. Podpis starosty MČ Praha 9 Ing. Jana Jarolíma jako převádějícího byl učiněn dne Paní Marie Tomková dne zemřela, tato skutečnost nebyla MČ Praha 9 známa a návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí byl podán. Vklad byl ke dni zapsán. Vzhledem k úmrtí paní Tomkové nebylo možno s nemovitostí nakládat a nebyla zahrnuta do dědického řízení. Na základě těchto skutečností bylo uzavřeno Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva mezi MČ Praha 9 a paní Mgr. Milenou Miškaříkovou, dcerou paní Tomkové, kde obě strany shodně prohlašují, že k akceptaci návrhu kupní smlouvy nedošlo a smlouva nebyla tudíž uzavřena. Na základě tohoto souhlasného prohlášení došlo k zápisu vlastnického práva výše uvedené nemovitosti ve prospěch MČ Praha 9 a paní Mgr. Mileně Miškaříkové MČ Praha 9 vyplatila pohledávku ve výši ,-Kč. Dne byla uzavřena Smlouva u nájmu bytu č. NAB/OSM/0142/2012 mezi MČ Praha 9 jako pronajímatelem a manželi Miškaříkovými jako nájemci k bytu číslo 9 v domě Litoměřická, Praha 9. Manželé Miškaříkovi, do jejíž vlastnictví je nyní předkládán ke schválení převod bytové jednotky 582/9 včetně podílu 536/112723, splnily podmínky dle schválených Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha 9. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 58/12 bylo schváleno 26 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 2 nehlasoval 8

9 5. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě čp. 1414, k.ú. Libeň, ul.kovářská, Praha 9 Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že se jedná momentálně o prodej osmi bytových jednotek z celkového počtu dvacetčtyři. Prvotní zájem o odkup projevilo dvacet oprávněných osob. Upozornila na úpravu ve smlouvě o převodu bytové jednotky v odstavci týkajícím se předkupního práva. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 59/12 bylo schváleno 27 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval 6. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě čp. 509, k.ú. Prosek, ul. Bílinská, Praha 9 Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že se jedná o uzavření jedné z posledních kupních smluv v těchto domech, kde proběhl prodej bytových jednotek v rámci privatizace. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 60/12 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 9

10 7. Prodej volné bytové jednotky č. 1255/23 k.ú. Libeň panu Mgr. Milanu Šafrovi, bytem Drahobejlova 1255, Praha 9 Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že je předložen návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.1255/23 (včetně podílu na společných částech domu) a spoluvlastnického podílu na pozemku o velikosti 475/19559, vše k.ú. Libeň, panu Mgr. Milanu Šafrovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem na cenu obvyklou, tj ,- Kč. Pan Mgr. Šafr se stal vlastníkem bytové jednotky č. 1255/22 v k.ú. Libeň ulice Drahobejlova v Praze 9 na základě privatizace. Ještě před zpracováním prohlášení vlastníka budovy a rok před rozesíláním závazných nabídek ke koupi bytu si písemně jako nájemce požádal o možnost sloučení svého nájemního bytu ( tehdy č. 23) s bytem sousedním ( tehdy č. 24). Byt č. 24 nikdo neužíval, nájemkyně zemřela. Žádost nebyla předložena k projednání, neboť u předmětného bytu nebylo ukončeno dědické řízení. Dne bylo zpracováno prohlášení vlastníka budovy a oba byty byly vymezeny samostatně. Byt č. 24 byl v PV vymezen jako bytová jednotka č. 1255/23 s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 475/19559, vše k.ú. Libeň. Na dotaz pana Šafra, zda bude projednána jeho žádost o sloučení bytů, mu bylo sděleno, že sousední byt bude jako samostatná jednotka předmětem prodeje ve výběrovém řízení a jeho žádost o sloučení již není předmětná. Pan Mgr. Šafr požádal o možnost odkoupení z důvodu rozšíření obytné plochy a vytvoření podmínek pro bydlení mladé rodiny se dvěmi dětmi. Svůj stávající byt již zhodnotil a zatížil úvěrem, což mu společně s předkupním právem komplikuje možnosti jinak řešit bytovou situaci a získat tak větší byt. Pro zjištění tržní ceny nechal OSM pracovat znalecký posudek, který předmětný byt ocenil na částku ,- Kč. ( Kč/m 2 ). Pan Mgr. Šafr po projednání s bankovním ústavem ( možné sloučení úvěrů) stanovenou cenu akceptuje. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 61/12 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 10

11 8. Odpis nedobytných pohledávek na nájemném včetně služeb Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že Zastupitelstvu Městské části Praha 9 je předkládán návrh na odpis nedobytných pohledávek na nájemném včetně služeb, na návrh AK JUDr.J.Stránského a firmy TOMMI holding, spol.s.r.o.. Samotné odpisování je velmi nepříjemné, ale tyto čtyři případy, které jsou podrobně popsány v důvodové zprávě jsou už opravdu nevymožitelné. V případě exekuce, by bylo ze strany MČ P9 nutné vložit do jednotlivých případů další finanční prostředky, což se jeví vzhledem k situaci, jako zbytečné. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: Pan Hanuš pozastavuje se nad tím, že v jednom případě vznikal dluh po dobu dvou let, vnímá chybu na straně správcovské firmy, že nekonala dříve. Odpovídá JUDr. Těmínová kontroly o hrazení nájemného probíhají, nyní i s pomocí referenta OSM ÚMČ P9, ale v tomto konkrétním případě nájemkyně výpověď neakceptovala, byla podána žaloba na vyklizení bytu, byt nebyl v termínu vyklizen, byl tedy podán návrh na výkon rozhodnutí, a to vše nějakou dobu trvá, neboť vše řešil soud. Usnesení 62/12 bylo schváleno 25 hlasů pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 9. Povolení splátek dluhu na nájemném a za vyúčtování služeb s příslušenstvím, nákladech řízení a nákladech na vyklizení bytu, paní Ivetě Trnobranské Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že na základě žádosti paní Ivety Trnobranské je předložen návrh na uzavření Dohody o splátkách dluhu na nájemném a za vyúčtování služeb za roky 2010 a 2011 ve výši ,-Kč, na poplatku z prodlení k ve výši ,-Kč, celkových nákladech řízení ve výši ,-Kč a nákladech na vyklizení bytu ve výši ,-Kč, celkem ,-Kč. Dluh bude uhrazen v 59 splátkách po 4.600,-Kč/měsíčně a jedné splátce ve výši zůstatku dluhu (celkem 60 měsíců). K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 63/12 bylo schváleno 26 hlasů pro, 0 proti, 00 se zdrželi hlasování, 2 nehlasoval 11

12 10. Svěření pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9 Úvodní slovo přednesl Ing. Zdeněk Davídek, ve kterém sdělil, že je připravován projekt revitalizace parku Balabenka. Nutnou podmínkou je, aby dotčené pozemky byly ve svěřené správě MČ P9. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 64/12 bylo schváleno 26 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 2 nehlasovali Na zasedání se dostavil pan Zedník, je tedy přítomno 29 členů ZMČ P Svěření pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9 Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že v návaznosti na Usnesení Rady Městské části Praha 9 ze dne je překládán k projednání návrh na svěření pozemků a podílů na pozemcích z vlastnictví hlavního města Prahy do správy Městské části Praha 9. Jedná se o pozemky a podíly na pozemcích ve dvou lokalitách na Střížkově. O účelu pozemků hovoří Ing. Doležal. V lokalitě u Lovosické ulice dojde ke scelení pozemků u Polikliniky Prosek. Ve druhém případě u ulice Litvínovská, pokud dojde ke scelení pozemků, mohla by zde být parková zeleň. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 65/12 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval 12

13 12. Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že v návaznosti na schválené usnesení ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 7/08 ze dne , resp. Usnesení Rady Městské části Praha 9 ze dne , předkládáme k projednání níže uvedenou žádost společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace o zřízení věcného břemene v její prospěch, a to u nemovitosti ve vlastnictví MČ Praha 9. Jedná se o pozemek o výměře 24 m 2 a bude zde zřízení, uložení, provoz a opravy sdělovacího zařízení. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 66/12 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval 13. Schválení uzavření směnné smlouvy a schválení znění vzorových smluv o budoucí kupní smlouvě o prodeji Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že ZMČ Praha 9 svým usnesením č. Us ZMČ 98/09 ze dne schválilo záměr na odkoupení řadových garáží stojících na pozemku č. parc. 1406/1 v k.ú. Vysočany od SBD Praha za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a na něm stojících budov. Pozemek č. parc. 1406/1 v k.ú. Vysočany je ve vlastnictví HMP, svěřená správa MČ Praha 9 a má výměru m 2. Dále shora uvedeným usnesením bylo schváleno zahájení jednání s SBD Praha o prodeji garáží v objektu garáže Lovosická, který byl tehdy ve vlastnictví společnosti Garáže Lovosická s.r.o. V současné době jsou jednotlivé garáže ve vlastnictví HMP, svěřená správa MČ Praha 9. ZMČ Praha 9 svým usnesením č. Us ZMČ 40/12 ze dne schválilo postup při úplatném nabytí budov bez přiděleného č.p/č.e. postavených na stávajícím pozemku č. parc. 1406/1 v k.ú. Vysočany od Stavebního bytového družstva Praha se sídlem Střížkovská 1/29a, Praha 8, IČ: , a při jejich vyklizení a uložilo RMČ předložit zastupitelstvu smlouvy ke schválení. Na základě jednání s SBD Praha je předložen zastupitelstvu ke schválení návrh směnné smlouvy, jíž MČ smění 5 garáží v budově čp. 856 postavené na pozemku č. parc. 1121/77 v k.ú. Prosek, ulice Lovosická s SBD Praha za jeho čtyři budovy bez přiděleného č.p/č.e. postavené na stávajícím pozemku č. parc. 1406/1 v k.ú. Vysočany obsahující 52 garážových stání a doplatí družstvu ,- Kč. Tuto smlouvu MČ uzavře až poté, co jí SBD Praha předloží níže uvedené smlouvy a změny smluv podepsané 13

14 všemi nájemci garáží na Krocínce, aby bylo zajištěno, že všichni tito nájemci garáže vyklidí. SBD Praha předloží jednak smlouvy o budoucí kupní smlouvě o prodeji garáže v budově čp. 856 postavené na pozemku č. parc. 1121/77 v k.ú. Prosek, ulice Lovosická za kupní cenu ,-Kč za každou garáž, v níž se také sjednává skončení nájemní smlouvy a vyklizení garáže. Tato smlouva bude podepsána všemi nájemci, kteří mají o koupi garáže zájem. Dále SBD Praha předloží dodatky ke smlouvám o nájmu garáží nacházejících se v budově garáží v Praze 9 - Vysočanech, v ulici Pod Krocínkou, postavené na pozemku parc. č. 1406/1 v kat. území Vysočany, kterými se sjednává odstupné za vyklizení garáže ve výši ,- Kč splatné po vyklizení a předání garáže. Tyto změny nájemní smlouvy budou podepsány všemi nájemci, kteří nemají zájem o odkoupení nebytové jednotky garáže z majetku MČ. Zastupitelstvu jsou tedy předkládány ke schválení také vzory smluv o budoucí kupní smlouvě, a to ve dvou verzích lišících se ujednáním o zaplacení kupní ceny. Smlouvy o budoucí kupní smlouvě podepsané nájemci garáží budou městské části předány před podpisem směnné smlouvy a následně budou zastupitelstvu MČ předloženy ke schválení. Po uzavření směnné smlouvy budou ZMČ předloženy ke schválení jednotlivé kupní smlouvy na garáže v budově čp. 856 postavené na pozemku č. parc. 1121/77 v k.ú. Prosek, ulice Lovosická a MČ Praha 9 uzavře se zbývajícími nájemci garáží na Krocínce dodatky o skončení nájmu a vyplacení odstupného. Uzavřením všech shora uvedených smluv bude smluvně zajištěno nabytí a vyklizení garáží stojících na pozemku č. parc. 1406/1 v k.ú. Vysočany. Čtyři budovy SBD Praha bez přiděleného č.p/č.e. postavené na stávajícím pozemku č. parc. 1406/1 v k.ú. Vysočany byly geodeticky zaměřeny a označeny jako Budova A, Budova B, Budova C a Budova D a Geometrickým plánem pro vyznačení budovy vyhotoveným Ing. Janem Bendíkem dne pod č /2011, odsouhlaseným Katastrálním úřadem dne pod č (dále jen Geometrický plán ) byly odděleny části pozemku parc. č. 1406/1 označené jako nové pozemky, na kterých jsou budovy umístěny. Geometrický plán je k nahlédnutí u předkladatele. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: Pan Paclík táže se, zda tato akce přinese výrazný příspěvek do pokladny MČ P9 Odpovídá Ing. Jarolím nějaký přínos do rozpočtu bude, ale hlavně je záměr dotáhnout ÚP do jeho finální podoby a vyčistit tyto pozemky. Až se toto podaří, přijde další úkol, a to rozhodnout o urbanistickém řešení této lokality. Byl by rád, kdyby jednou byla tato lokalita příjemnou obytnou zónou. Mgr. Portlík nějaký finanční přínos tato akce mít bude, ale větší až v delším časovém horizontu. Usnesení 67/12 bylo schváleno 29 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 14

15 14. Prodej podílu na pozemcích v k.ú. Střížkov vlastníkům bytů ve střešních nástavbách na bytovém domě ul. Teplická čp.276,277,278,279,280,281,282,283,284 Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že na základě vyslovení souhlasu RMČ ze dne je předložen ke schválení návrh na prodej podílu o velikosti / na pozemcích parc.č. 496/51, 496/52, 496/53, 496/54, 496/55, 496/56, 496/57, 496/58, 496/59, vše v k.ú. Střížkov, pod bytovým domem s čp. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 ul. Teplická, a to jednotlivým vlastníkům bytových jednotek vystavěných ve střešních nástavbách na bytovém domě. V současné době tito vlastníci (celkem 49 vlastníků) s bytovou jednotkou vlastní pouze spoluvlastnický podíl na společných částech domu (podíly jsou zapsány u katastrálního úřadu na LV č pro k.ú. Střížkov), nikoliv však na pozemku. Podíly na pozemcích všech ostatních vlastníků jsou zapsány na jiném LV, a to č pro k.ú. Střížkov. Jedná se tedy o narovnání neuspořádaného majetkoprávního stavu vlastnictví, který výrazně komplikuje nakládání s bytovou jednotkou. Zápis do KN byl proveden na základě Smlouvy o výstavbě ze dne a Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek ze dne a především jejich Dodatku č. 1, který byl vložený do KN dne V čl. I, odst. 1. Dodatku č. 1 je konstatováno, že MČ Praha 9 souhlasí s bezplatným užíváním pozemků pod budovou vlastníky vystavěných jednotek až do doby jejich převodu do vlastnictví. Je tedy možné převádět podíly na zastavěných pozemcích jednotlivým vlastníkům bytových jednotek. Nebyla stanovena žádná lhůta ani pro vlastníky ani pro MČ, která by zavazovala k tomuto úkonu, rovněž nebyly stanoveny podmínky převodu. Podle cenové mapy je cena pozemků - zastavěné plochy pod bytovým domem v k.ú. Střížkov, stanovena ve výši 3000 Kč/m 2. Případný znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé ( tržní ocenění ) libovolné bytové jednotky v domě bude pro stanovení ceny za jeden podíl na pozemcích z této částky vycházet. Při této ceně by MČ získala za prodej podílů na pozemcích, což je 489,55 m 2, celkem Kč. Na jeden podíl tak připadá částka 5,08 Kč. Podlahové plochy u bytů ve střešních nástavbách jsou různé. např. u bytu o výměře 35,41 m 2 by se jednalo o cenu příslušného podílu na pozemcích ve výši Kč. U největších bytů, např. o výměře 119,66 m 2, by se jednalo o cenu Kč. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: Pan Hanuš o odkoupení podílů nemají zájem všichni vlastníci, co s těmi zbývajícími bude. Odpovídá Ing. Jarolím k odkupu je nikdo nutit nemůže, ale podle výsledků z jednání je zřejmé, že podíly odkoupí valná většina vlastníků. Odpovídá JUDr. Těmínová vlastníky opravdu nelze k odkupu nutit, ale MČ P9 ani nemůže tyto podíly prodat někomu jiného. Jde jen o to, že v případě, že chtějí vlastnící s bytem jakkoli disponovat, musí mít v pořádku svá vlastnická práva. Pokud, ale byt nechtějí prodat, či zatížit nějakým úvěrem, nemusí si nutně podíly na pozemku odkupovat. Je to relikt z minulosti, kdy 15

16 probíhal prodej na základě smluv o výstavbě a v té době ještě neměla MČ P9 svěřeny pozemky pod budovami. Usnesení 68/12 bylo schváleno 29 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 15. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č v k.ú. Libeň z vlastnictví ČR, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 9 Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že se jedná o návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č v k.ú. Libeň z vlastnictví ČR, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 9. Česká republika je vlastníkem pozemku parc.č ostatní plocha, zeleň o výměře 113 m 2 v k.ú. Libeň, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek je součástí parkové úpravy podél potoka Rokytka, poblíž ulice Kovanecká. Pozemek parc.č v k.ú. Libeň leží v parku Podviní, u Rokytky. Jedná se o intenzivně udržovaný park a Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 9 se o tento pozemek v rámci údržby parku již nyní také stará. Odhadované roční náklady na údržbu jsou cca 5.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se pozemek udržuje spolu s vedlejšími pozemky nejsou do této ceny zahrnuty náklady na likvidaci odpadu, příjezd na místo apod. Rada hlavního města Prahy souhlasila s bezúplatným nabytím pozemku parc.č v k.ú. Libeň z vlastnictví ČR, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 9 K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 69/12 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval 16

17 16. Podání oznámení hlavnímu městu Praze záměru MČ Prahy 9 rozhodnout o majetkoprávních úkonech, a to o nepeněžitých vkladech ve formě nemovitostí do obchodních společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, IČ: , HORTUS správa zeleně s.r.o., se sídlem Rubeška 389/5, Praha 9, IČ: a Garáže Lovosická s.r.o., se sídlem Sokolovská 14/324, Praha 9, IČ: Úvodní slovo přednesl Ing. Zdeněk Davídek, ve kterém sdělil, že RMČ Praha 9 svým usnesením č. Us RMČ 477/12 ze dne odsouhlasila záměr vložit nemovitý majetek do základního jmění společností, které jsou ve výlučném vlastnictví MČ Praha 9, a to: - společnosti Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, IČ: budovu č.p. 322 stojící na pozemku parc. č. 628 a pozemek parc. č. 628 vše v k.ú. Střížkov, - společnosti HORTUS správa zeleně s.r.o., se sídlem Rubeška 389/5, Praha 9, IČ: budovu č.p. 389 stojící na pozemku parc. č.159/2 a pozemek parc. č. 159/2 vše v k.ú. Vysočany, - společnosti Garáže Lovosická s.r.o., se sídlem Sokolovská 14/324, Praha 9, IČ: pozemky parc.č. 643/22, 643/23, 643/24, 643/25, 643/26, 643/27, 643/28, 643/29, 643/30, 643/31, 643/32 a 643/33 vše v k.ú. Prosek. Současně rada uložila připravit podklady k realizaci záměru. Vzhledem k tomu, že dle 18 Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, musí MČ oznámit hl. m. Praze záměr rozhodnout o těchto majetkoprávních úkonech, kterými jsou níže uvedené nepeněžité vklady ve formě nemovitostí do obchodních společností, je ZMČ nyní předkládán ke schválení záměr podat toto oznámení. Rada hl. m. Prahy projedná záměr MČ a sdělí své stanovisko, na základě kterého bude teprve možné předložit návrh na vložení majetku do společností. Pro účely žádosti a dalších potřebných dokumentů ( notářské zápisy ) byly jednotlivé nemovitosti v souladu s příslušnými ustanovení příslušných právních předpisů a především obchodního zákoníku oceněny. Tímto byla stanovena výše nepeněžitého vkladu ve formě nemovitostí do obchodních společností takto: 1. Nepeněžitého vkladu v celkové výši ,- Kč ve formě nemovitostí, a to budovy č.p. 322 stojící na pozemku parc. č. 628 a pozemku parc. č. 628 vše v k.ú. Střížkov do společnosti Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9. Jedná se o budovu, ve které je umístěno sídlo společnosti a je takto společností dlouhodobě využívána a spravována. Spol. Devátá rozvojová a.s. se o budovu klubu Jablonecká 322 stará od roku V budově byl zachován provoz jednotlivých provozoven tak, jak tomu bylo před její rekonstrukcí. V současné době jakékoliv investice či případné opravy musí být odsouhlaseny MČ Praha 9 a měly by být realizovány ze schváleného rozpočtu MČ. V případě svěření budovy do základního jmění si opravy a investice do budovy společnost bude zajišťovat a realizovat sama, a to z prostředků, které ušetří na nájemném ( ,- Kč ročně), a z vlastní činnosti. Místo původního rockového klubu byl v této budově v roce 2010 vytvořen projekt Nádraží Praha - Prosek, kde jsou modely vláčků. Stálá expozice navázala na úspěšnou výstavu 17

18 v Gongu, která proběhla o dva roky dříve. Jedná se o jedinou veřejně přístupnou expozici svého druhu. Ročně navštíví "Nádraží Praha - Prosek" více než 10. tis malých i velkých návštěvníků. Společnost Devátá rozvojová, a.s. je 100% vlastněná MČ Praha 9 a nemá žádné dlouhodobé závazky po splatnosti. Od svého založení konstantně vykazuje zisk. Tyto informace je možné v rámci jednání ZMČ pravidelně čtvrtletně ověřovat prostřednictvím tisku Rozbor hospodaření, ve kterém je možné najít stav hospodaření v průběhu roku. Mimo to je možné kdykoliv položit dotaz statutárním orgánům společnosti na aktuální stav hospodaření společnosti. MČ Praha 9 je jednou z mála městských částí, která výkazy vlastněných společností zahrnuje do tisku Rozbor hospodaření. Z hlediska dopadu na rozpočet se pro Prahu 9 nic zásadního nezmění. Hodnota nemovitého majetku klesne o stejnou hodnotu, o kterou se zvýší hodnota společnosti Devátá rozvojová, vyjádřená navýšením základního jmění. Změnou ale bude to, že ten, kdo budovu provozuje, ponese i zodpovědnost za její technický stav. 2. Nepeněžitého vkladu v celkové výši ,- Kč ve formě nemovitostí, a to budovy č.p. 389 stojící na pozemku parc. č.159/2 a pozemku parc. č. 159/2, vše v k.ú. Vysočany do společnosti HORTUS správa zeleně s.r.o., se sídlem Rubeška 389/5, Praha 9. Rovněž i zde se jedná o budovu, ve které je umístěno sídlo společnosti a je takto společností dlouhodobě využívána a spravována. Spol. HORTUS správa zeleně s.r.o., byla založena v roce 1994 původně jako HORTUS SERVIS, s.r.o. manželi Hanou a Petrem Lipskými. O rok později se zúčastnila výběrového řízení na správu zeleně na Praze 9, ve kterém zvítězila, a od té doby provádí správu zeleně převážně na Praze 9. V roce 1997 získala nájem ve výše uvedené budově, tedy Rubešce 389/5, Praha 9, kde dnes má své sídlo. Od roku 2008, kdy se začaly požadavky Prahy 9 na úklid zvyšovat a kdy se začal zvyšovat i rozpočet, byla vyvíjena dlouhodobá snaha o kontrolu nákladů tak, aby byly vynakládány co nejvíce v souladu s potřebami Prahy 9. V listopadu roku 2009 rozhodlo ZMČ o odkupu 100% obchodního podílů od manželů Lipských ve společnosti HORTUS SERVIS, s.r.o. a zároveň ji přejmenovalo na HORTUS správa zeleně. Zatímco se od roku 2010 rozpočet na životní prostředí zásadně nenavyšoval (od roku 2012 včetně návrhu na rozpočet 2013 dokonce klesá), požadavky na činnosti se zvyšují. V roce 2011 převzal HORTUS dalších 50 hektarů na území Prahy 9 (přibližně 40-50% objemu práce navíc) a přijal nové 4 zaměstnance ke stávajícím 13, zvýšil se i nárok na prostor, který potřebuje k výkonu své činnosti. Od jara roku 2012 sídlí v celé budově Rubeška 389/5. Tato budova bude v brzké době potřebovat nákladnou základní rekonstrukci a její svěření do základního jmění bude znamenat, že HORTUS provede tuto rekonstrukci již na své náklady a podle svých potřeb a v souladu s rozšířením objemu činností (nájem budovy je ve výši ,-). Společnost HORTUS správa zeleně, s.r.o. je 100% vlastněná MČ Praha 9 a nemá žádné dlouhodobé závazky po splatnosti. Od svého založení konstantně vykazuje zisk, tak to bylo i v době, kdy ještě nepatřila MČ Praha 9. Zakladatel společnosti pan Petr Lipský je ve společnosti stále jednatelem. Ekonomické informace je možné v rámci jednání ZMČ pravidelně čtvrtletně ověřovat prostřednictvím tisku Rozbor hospodaření, ve kterém je možné najít stav hospodaření v průběhu roku. Mimo to je (stejně jako v případě ostatních městskou 18

19 částí vlastněných společností) možné kdykoliv položit dotaz statutárním orgánům společnosti na aktuální stav hospodaření společnosti. Z hlediska dopadu na rozpočet se stejně jako v předchozím případě nic zásadního pro Prahu 9 nezmění. Hodnota nemovitého majetku klesne o stejnou hodnotu, o kterou se zvýší hodnota společnosti HORTUS správa zeleně, s.r.o.. Změnou ale bude to, že ten, kdo budovu provozuje, ponese i zodpovědnost za její technický stav. 3. Nepeněžitého vkladu v celkové výši ,- Kč ve formě nemovitostí, a to pozemků parc.č. 643/22, 643/23, 643/24, 643/25, 643/26, 643/27, 643/28, 643/29, 643/30, 643/31, 643/32 a 643/33 vše v k.ú. Prosek do společnosti Garáže Lovosická s.r.o., se sídlem Sokolovská 14/324, Praha 9. Tyto o pozemky za OC Billa byly v letošním roce HMP svěřeny do správy MČ Praha 9. Připravuje se na nich projekt parkovacího domu pro občany MČ Praha 9, jehož realizace proběhne bez přímé finanční účasti MČ Praha 9. Společnost Garáže Lovosická s.r.o. vznikla v roce 2004 pod názvem STAVEG BD Mikulova, s.r.o. a byla vlastněná Stavebním bytovým družstvem STAVEG. Důvodem jejího založení byla příprava a následná realizace projektů parkovacích domů. Bytové družstvo si pro tento účel založilo společnost s ručeným omezením, neboť asi chtělo ve vztahu k třetím osobám za případný neúspěch projektu ručit pouze v omezené výši. V roce 2009 se společnost přejmenovala na STAVEG Garáže Lovosická, s. r.o. v souvislosti s připravovaným projektem parkovacího domu na rohu Prosecké a Lovosické ulice. Celý projekt již od počátku provázely problémy a to už při získání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení, nebo s financováním projektu. Představitelé společnosti od počátku tvrdili, že mají z hlediska financování projektu vše potřebné zajištěno a že budou schopni celý projekt realizovat. Pozemek v té době patřil HMP a po kolaudaci projektu se měl převést za dohodnutou částku na společnost. K tomu ovšem nedošlo, neboť představitelé STAVEGU za vybrané zálohy postavili díru v zemi a banky jim následně odmítly poskytnout úvěr. Stavět parkovací dům je v současnosti vysokým ekonomickým rizikem, který banky odmítají financovat a jediným možným řešením je podpora ze strany municipality. K tomu také došlo, neboť hrozilo, že firma skončí v konkurzu a díra v zemi se stane součástí konkurzní podstaty a nadlouho v dané lokalitě zůstane. V roce 2009 odkoupila 100% obchodního podílu MČ Praha 9 a přejmenovala společnost na Garáže Lovosická, s.r.o.. O rok později projekt parkovacího domu v Lovosické ulici dokončila. Polovinu parkovacích státní se podařilo prodat ihned, část stání se prodala později, část jsme pronajali a zbytek nabízíme k pronájmu a prodeji. Společnost Garáže Lovosická si od MČ Praha 9 na dostavbu garáží půjčila finanční prostředky, které již vrátila. Výše uvedené pozemky budou do společnosti vloženy za účelem vytvoření parkovacích stání za Billou na Proseku. O získání předmětných pozemků MČ Praha 9 dlouhodobě usilovala, neboť nabízejí jedinou možnost dlouhodobého řešení deficitu dopravy v klidu zejména při ulicích Jablonecká a Vysočanská a částečně při všech ulicích, kde dopravu v klidu komplikuje provoz metra. S vložením pozemků do základního jmění dostane společnost Garáže Lovosická, s.r.o. zadání připravit realizaci projektu parkování a model jeho následného financování. Účtování tohoto projektu bude vedeno odděleně od ostatních činností společnosti tak, aby každý mohl vidět jeho ekonomiku. Městská část jej bude prostřednictvím RMČ (v působnosti valné hromady) a komise dopravy směřovat tak, aby výsledná ekonomika stavby a provozu dávala z hlediska řešení dopravy v klidu na zmíněném území logický smysl. Představitelé společnosti budou za přípravu projektu plně zodpovědní včetně kalkulace 19

20 nákladů a koordinace s příslušnými orgány MČ. Pokud bychom dokázali vytvořit v dané lokalitě nová parkovací místa a v budoucnu bychom zvýšili podobným způsobem kapacitu stávajícího parkoviště při Jiřetínské ulici, pak bychom dokázali vyřešit jeden z dlouholetých a zároveň nejpalčivějších problémů dopravy v klidu na Praze 9 v nejvíce tímto problémem postiženém území. Všechna dosavadní řešení včetně rozšíření Jablonecké jsou vysoce nákladná v přepočtu na jedno stání a je vůbec sporné, zda nabízejí řešení. Společnost Garáže Lovosická, s.r.o. je 100% vlastněná MČ Praha 9 a nemá žádné dlouhodobé závazky po splatnosti. Ekonomické informace je možné v rámci jednání ZMČ pravidelně čtvrtletně ověřovat prostřednictvím tisku Rozbor hospodaření, ve kterém je možné najít stav hospodaření v průběhu roku. Mimo to je (stejně jako v případě ostatních městskou částí vlastněných společností) možné kdykoliv položit dotaz statutárním orgánům společnosti na aktuální stav hospodaření společnosti. Zastupitelstvu bude předložen návrh na schválení tzv. Majetkové směrnice proti jakékoliv formě vyvedení majetku z obchodních společností, a to nejpozději současně s předložením návrhu na vklad shora uvedených nemovitostí do základního jmění jednotlivých společností. Tato směrnice je nezbytná, protože obchodní zákoník ani jiný právní předpis (Zákon o hlavním městě Praze) neumí rozdělit působnost valné hromady mezi Radu a Zastupitelstvo. Podle stávající úpravy je tedy možné, aby Rada v působnosti valné hromady rozhodla o jakémkoliv majetkovém úkonu bez souhlasu či vědomí zastupitelstva. Jako členové RMČ to nepovažujeme za správné, neboť ZMČ musí vždy souhlasit se zásadními změnami ve společnostech. Proto předkládáme k projednání návrh směrnice, která stanoví, jaké dispozice s nemovitým majetkem vyžadují předběžný souhlas ZMČ. Zdůrazňuje, že se nyní jedná o záměr vkladu majetku do společností. Tento záměr musí odsouhlasit Rada hl.m. Prahy a upozorňuje na nový návrh usnesení, který v maximální možné míře eliminuje některé obavy o vyvádění majetku MČ do obchodních společností. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: Pan Paclík má, tak jako celý klub ČSSD s tímto materiálem trochu problém a domnívá se, že vklad do Garáží Lovosická s.r.o. by měl proběhnout až po představení konkrétního business plánu této společnosti se zbudováním parkovacích míst za Billou na Proseku a také po schválení konkrétních zásad, jak tyto firmy budou fungovat. Ing. Jarolím chápe tedy, že se jedná o bod 4., který by se dal přeformulovat tak, aby v něm zaznělo, že nepeněžitý vklad proběhne až po podmíněném převzetí projektové dokumentace s pravomocným ÚR na parkovací dům k jeho realizaci, včetně finančního zajištění. A dále pak s jistotou, že firma opravdu realizuje stavbu. Pan Paclík takto by s tím souhlasil, protože se společnost může dostat do problémů a může dojít i k exekuci majetku. Osobně by ale byl raději, kdyby se nejdříve schválily směrnice pro tyto společnosti. Mgr. Portlík pan Paclík to říká správně, nejprve budou schvalovány směrnice a pak teprve vlastní vklady. Nyní se jedná o záměr. Směrnice se připravovaly už před dvěma lety. Žádá tedy členy zastupitelstva, aby se zhostili úkolu, který je uveden v usnesení a opravdu pečlivě nastudovali a odpřipomínkovali návrh Směrnic tak, aby se mohly na dalším zasedání odsouhlasit. K dalšímu dotazu uvádí, že si neumí představit, že by tato společnost měla vybudovat stavbu za X milionů korun, aniž by jí schválilo ZMČ P9. 20

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 24.04.2007 Zápis : Zasedání ZO Přezletice dne 24.4.2007 Program: 1. Výběr zhotovitele studie obnova obce 2. Strategický plán obce 3. Obecně závazná vyhláška

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z Á P I S. ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9:

Z Á P I S. ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9: Z Á P I S z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 9.4. 2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 1. mimořádného zasedání ZMČ se zúčastnilo : 29

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.05.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : REAL SPACE s.r.o. žádost o úpravu smluvních podmínek Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 867/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 799 ze dne 09.12.2013 Kupní smlouva, spojená s dohodou o započtení, o koupi halových garáží v ulici Lucemburská bez č.p. s pozemkem

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 10.3.2015 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 10.3.2015 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 10.3.2015 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 3. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 10 členů

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétních fyz. osob o odkoupení pozemku pod stavbou zahrádkářské chaty I.

rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétních fyz. osob o odkoupení pozemku pod stavbou zahrádkářské chaty I. Prodej pozemků st.p.č. 453, 420 a 423 vše v k.ú. Vyšný- pozemky pod stavbou zahr.chatky rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétních fyz. osob o odkoupení pozemku pod stavbou zahrádkářské

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 9. 2013 Místo jednání: Malá zasedací místnost ÚMČ Praha 21, 1. patro Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora Nepřítomní:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.2014 21/2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Ad 1. Zpráva kontrolního

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 118 ze dne 02.03.2015 Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl.

Více

Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace.

Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace. Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace 1 ÚČEL 1.1. Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. XII. etapou privatizace stanoví postup a podmínky při prodeji pozemků zastavěných

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 226/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 207 ze dne 25.03.2015 Návrh vzorové kupní smlouvy k prodeji spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku parc.č. 2800 v k.ú.

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více