Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina příloha č.1 neomluven: p.petera Jiří ověřovateli byli navrženi: Marelová V., Baudyš P. zapisovatelem: p. Muhl Průběh hlasování: Pro:8 Proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé byli 8 hlasy schváleni. Program: 1.Kontrola usnesení 2.Doplnění usnesení č.05/ Zpráva o činnosti 4.Rozpočtové opatření č.1/ OZV 1/ Škola,rozpočet,dar. a nájemní sml,příspěvek na žáka 7.Přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje 8.Inventury Souhlas se stavbou Vodafone 10.FRB TČ tělocvična úvěr,zástava 12.Den obce Vodné-stočné Vyúčtování příspěvku TJ Sokol a Pegale-zpráva o činnosti za r Soutěž Vesnice roku Nákup a prodej majetku 17.Žádosti 18.Zprávy výborů a komisí 19.Různé 20.Diskuse Program byl 8 hlasy schválen. 1.Kontrola usnesení č.01/2006 Zastupitelstvo svým usnesením č. 01/2006 uložilo Ing. Balákové a panu Krebsovi vypracovat seznam pozemkových a mimolesních parcel v majetku obce. Včetně jejich rozloh. Bylo splněno. 2.Doplnění usnesení č.05/2005 Z důvodu zjištěného nedostatku v části usnesení č.05/2005 ze dne v bodě 10 navrhuji nahradit původní větu: Zastupitelstvo schválilo prodej pozem.par.č.2083 a st.par.243 za cenu ,-Kč pro SVBJ č.p.218 Kocléřov novou větou: Zastupitelstvo schválilo prodej pozem.par.č.2083 a st.par.243 včetně stavby bez č.p.za cenu ,-Kč pro SVBJ č.p.218 Kocléřov. 1

2 Návrh doplnění snesení byl 8 hlasy schválen. 3.Zpráva o činnosti V období od posledního zasedání, které se konalo se činnost pracovníků úřadu společně s členy inventarizační komise soustředila zejména na dokončení řádné inventarizace majetku obce a s tím navazující účetní uzávěrku hospodaření obce za rok 2005.Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti jedné z úřednic došlo k omezení provozních hodin obecního úřadu a to tak, že je každý pracovní den od 11 do 12 hod.zavřeno. Od došlo k účetnímu odloučení části účetnictví ve které se účtuje hospodářská činnost obce. K tomuto byl zřízen i nový běžný účet u ČS a.s.pobočka Dvůr Králové. V lednu pod dohledem Ing. Makovičky probíhalo několik jednání výběrové komise, která doporučila uzavření smlouvy s vítězným uchazečem na provedení II. etapy rekonstrukce vodovodu Vítězná. Dne 28.1.se starosta zúčastnil zasedání Valné hromady SDH Huntířov. Dne se starosta zúčastnil zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší, které se konalo v Dolní Olešnici a 24.2.v Čermné. Dne 3.2. proběhla společná schůzka s vlastníky pozemkových parcel pod stavbou cesty mezi Kocléřovem a Záboří s cílem zjistit možnosti získání těchto pozemků do vlastnictví obce.starosta přítomné informoval o průběhu jednání na kterém byla přítomna i místostarostka a na jehož konci bylo konstatováno, že vlastníci pozemků pod stavbou komunikace se nebrání prodeji pozemků pod komunikací za symbolickou jednu korunu. Někteří ovšem své prodeje podmiňují prodejem poz.par.č.315/2 kde je umístěna studna společně se sběrnými záseky zásobující nedaleký vodní zdroj. Těmto vlastníkům bylo přislíbeno znovu prověření možnosti prodeje pozemku a vyžádání si odborného stanoviska Ing.Draesslera nám Ing.Draessler ve svém stanovisku sdělil, že prodej jednoznačně nedoporučuje. Ve dnech proběhla na naší obci kontrola hospodaření. Zpráva o provedené kontrole bude součástí závěrečného účtu, který bude projednán na následujícím zasedání. Dne se starosta společně se dvěma zastupiteli zúčastnil vernisáže našeho občana p.hegera v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem. 1.a se sešel realizační výbor připravující jednu z nejvýznamnějších akcí letošního roku tzv. Den obce 3.3. byla zahájena finanční kontrola financování I.etapy rekonstrukce Vodovodu Vítězná. Dne 22.3.byla v zasedací místnosti veřejně projednáváná společná strategie udržitelného cestovního ruchu. Z řad našich občanů se mimo zastupitele zúčastnili celkem dva občané. Dne 24.3.proběhla na našem obecním úřadě kontrola obecně závazných dokumentů obce. Dne se místostarostka zúčastnila výroční schůze TJ Sokol. Starosta přítomné seznámil s textem otevřeného dopisu, který nám byl zaslán A.K. JUDr. Pojezdným ve věci odpovědi na otevřený dopis ohledně výzvy ke změně systému nakládání se směsným komunálním odpadem ve městě Dvůr Králové nad Labem. 4.Rozpočtové opatření č.1/2006 Z důvodu povinnosti obce hospodařit dle schváleného rozpočtu s ohledem na nutnost provedení změn v plnění rozpočtu roku 2006 byl předložen zastupitelstvu ke schválení návrh 2

3 Rozpočtového opatření č.1/2006 (viz příloha č.2). Návrh byl hlasy schválen. 5. OZV 1/2006 Na základě již známé výši nákladů na likvidaci, svoz a sběr netříděného komunálního odpadu za rok 2005 a povinnosti změny některých ustanovení OZV č.2/2004 ve znění OZV č.6/2004 předložil starosta návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2006 viz.příloha č.3 6. Škola,rozpočet,dar. a nájemní sml,příspěvek na žáka A/Základní škola a Mateřská škola ve Vítězné se na svého zřizovatele obrací se žádostí o schválení rozpočtu na rok 2006 viz. Žádost příloha č.4 B/ V souvislosti s výsledkem hospodaření ZŠ Vítězná žádá schválit převod částky ,- Kč do fondu odměn ZŠ a částku ,09 Kč do rezervního fondu viz.příloha č.5 Starosta přednesl návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo souhlasí s převodem částky ,-Kč do fondu odměn ZŠ a částku ,09 Kč do rezervního fondu viz.příloha č.7. Částku ,-Kč požaduje převést na účet obce a to s termínem nejpozději do Průběh hlasování:.. Pro: 6 Proti: 2 zdržel se: 0 Návrh č.1 byl 6 hlasy schválen. Ing.Baláková přednesla návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo souhlasí s převodem částky ,09 Kč do fondu odměn ZŠ a částku ,-Kč požaduje převést na účet obce a to s termínem nejpozději do Průběh hlasování:.. Pro: 1 Proti: 5 zdržel se: 2 Návrh č.2 nebyl 5 hlasy schválen. p.marelová Dagmar přednesla návrh usnesení č.3: Zastupitelstvo souhlasí s převodem částky ,-Kč do fondu odměn ZŠ a částku ,09 Kč do rezervního fondu ZŠ. Průběh hlasování: Pro: 1 Proti: 6 zdržel se: 1 Návrh č.3 nebyl 6 hlasy schválen. C/ Starosta navrhl zastupitelstvu poskytnout i v příštím školním roce z rozpočtu obce jednorázový fin.příspěvek ve výši 5 000,-Kč rodinám prvňáčků, kteří v naší Základní škole úspěšně absolvují 1.pololetí školního roku 2006/2007. Příspěvek bude vyplácen z pokladny obce nejdříve po úspěšném ukončení 1.pololetí školního roku. 3

4 7.Dotace A/ Starosta navrhl zastupitelstvu schválit přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výši ,-Kč na plánovanou rekonstrukci části účelové komunikace č.1 v Komárově, zároveň souhlasit s uzavřením smlouvy s Královéhradeckým krajem na poskytnutí dotace a současně přijmout závazek uvolnit potřebnou výši vlastních fin.prostředků. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výši ,-Kč na plánovanou rekonstrukci části účelové komunikace č.1 v Komárově a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy s Královéhradeckým krajem na poskytnutí dotace a současně přijímá závazek uvolnit potřebnou výši vlastních fin.prostředků a pověřilo starostu k provedení všech nutných úkonů s tím spojených. 8.Inventury 2005 Starosta předložil souhrnnou závěrečnou zprávu o provedených inventurách majetku obce k viz.příloha č.6 9.Vodafon Společnost Vodafon se obrátila na obec se žádostí o vydání souhlasu se stavbou stožáru sloužícího k zajištění pokrytí území naší obce svým signálem. Vhodné místo ke stavbě stožáru a tech.specifikace provedení viz.příloha č.7 Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo souhlasí s umístěním a provedením stavby sloužící k zajištění pokrytí území obce signálem telefoního operátora společnosti Vodafon za podmínky, že společnost umožní sdílení minimálně dalším dvěma operátorům a jednomu poskytovateli bezdrátového internetu a stavbu provede na svůj náklad tak aby alespoň v letních měsících mohla sloužit pro veřejnost jako vyhlídková věž. 10.FRB V roce 2005 byla z FRB poskytnuta půjčka ve třech případech v celkovém objemu 105 tis.,- Kč. Stav účtu FRB k byl ,-Kč a stav k byl ,47 Kč. Do fondu bylo za rok 2005 uhrazeno na splátkách ,69Kč a na úrocích ,84 Kč. Pro možnost poskytování půjčky z FRB pro rok 2006 dle Vyhlášky obce č.1/99 byl stanoven termín podání žádostí do 17,00 hod K vyhodnocení žádostí a doporučení k uzavření smlouvy o půjčce jmenuji výběrovou komise FRB ve složení: předseda: Baláková Zdeňka, člen Hlušičková Martina,člen Marelová Dagmar Vyhodnocení došlých žádostí proběhne v termínu do , návrh projedná nejbližší zasedání zastupitelstva obce. 11.TČ tělocvična úvěr,zástava S ohledem na předpokládané otevření národních fondů ze kterých by mohl být financován projekt výměny primárního zdroje vytápění pro objekt tělocvičny je nutné zřídit zástavní právo k majetku obce v hodnotě nejméně 350 tis.kč ve prospěch poskytovatele úvěru k dofinancování tohoto projektu. 4

5 Zároveň je nutné vyčlenit v rozpočtu obce a rezervovat výši vlastních zdrojů obce tak abychom mohli rychle reagovat na případné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané náklady na realizaci jsou ,-Kč Předpokládaný procentní podíl financování, který bude stanoven až vlastním rozhodnutím poskytovatele dotace 70%-dotace, 20%-úvěr, 10%-vlastní zdroje. Starosta navrhl připravit do zástavy některý z lesních pozemků. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uvolněním vlastních fin.prostředků na realizaci výše uvedenou akci a na zajištění úvěru poskytne k zástavě majetek obce v požadované výši. Přípravou vhodných pozemků v nominální hodnotě 350tis.Kč pověřuje místostarostku a pana Krebse Miroslava ve spolupráci s lesním hospodářem. 12.Den obce2006 Starosta předložil ke schválení návrh uspořádat dne Den obce-druhý ročník obecních oslav a prezentace historie a současnosti obce, společně s doprovodným programem. K zajištění této akce starosta jmenoval realizační tým, který se již dvakrát sešel a započal s přípravami. Požádal zastupitelstvo o pověření k zajištění všech organizačních opatření, které doporučí realizační výbor. Průběh hlasování:.. Pro: 7 Proti: 0 zdržel se: 1 Návrh byl 7 hlasy schválen. 13.Vodné-stočné 2006 A/Na základě předpokládaných provozních nákladů na výrobu pitné vody a předpokladů množství prodaného množství kalkulace 2006 viz.příloha č.8 navrhuji pro rok 2006 stanovit výši ceny 1m3 odebrané vody na částku 17,88 Kč + 5%DPH. Průběh hlasování:.. Pro: 6 Proti: 0 zdržel se: 2 Návrh byl 6 hlasy schválen. B/Na základě předpokládaných provozních nákladů na dopravu a likvidaci odpadních vod v části obce Vítězná Huntířov viz.příloha č.9 navrhuji pro rok 2006 stanovit výši ceny za odvedení 1m3 odpadní vody na částku 9,88,-Kč + 5% DPH. Průběh hlasování:.. Pro: 5 Proti: 1 zdržel se: 2 Návrh byl 5 hlasy schválen. 14.Vyúčtování příspěvku TJ Sokol a Pegale-zpráva o činnosti za r.2005 Dne 9.2.byla na obecní úřad doručeno vyúčtování poskytnutého příspěvku TJ Sokol za rok 2005 společně s přehledem výsledků a činnosti klubu v roce Dne 8.2.byla doručena výroční zpráva, zpráva o hospodaření a přehled o využití příspěvku společně s poděkováním za příspěvek poskytnutý na činnost OS Pegale v roce Soutěž Vesnice roku 2006 Starosta informoval přítomné o vyhlášené soutěži Vesnice roku 2006 a požádal zastupitelstvo o souhlas s účastí i naší obce. Termín podání přihlášky je do

6 16.Nákup a prodej majetku A/ Starosta navrhl schválit záměr obce prodat poz.par.č.1741/2 v k.ú.kocléřov poz.par.č.100/1 v k.ú.záboří u Dvora Králové nad Labem poz.par.č.1844, 1845 v k.ú.kocléřov záměr obce prodat nepotřebné 2ks podzemních nádrží (4850 l) na plyn-původní zásobníky plynu pro vytápění budovy o.ú. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr obce odprodat výše uvedený majetek obce a pověřuje starostu zajištěním řádným zveřejněním tohoto záměru. B/ Starosta navrhl uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku na obecní pozemky o celkové výměře 30,2743ha (seznam viz.příloha č.10) obhospodařované Agrodružstvem Kříčeň za nabídnutou cenu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků o celkové výměře 30,2743ha (seznam viz.příloha č.10) obhospodařované Agrodružstvem Kříčeň za nabídnutou cenu s podmínkou, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 roků, dohodnuté nájemné bude uhrazeno tři roky zpětně a na pozemek par.č.1103/1 v k.ú.kocléřov (určený k zalesnění) bude sepsána samostatná nájemní smlouva na dobu určitou. C/ Starosta navrhl stanovit výši nájemného za budovy č.p.12 na st.p.č.199 a st.p.č.199 spolu s budovou č.p.138 na st.p.č.28 a st.p.č.28 celkem na cenu 5 000,-Kč+ DPH/rok. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s výši nájemného za budovy školy a pověřuje starostu podepsáním příslušných nájemních smluv. Zároveň ukládá správci rozpočtu zapracovat tuto změnu do rozpočtového opatření a o tuto částku posílit rozpočet Základní školy. D/ Starosta navrhl odprodat p.martinu Vyšanskému z Kocléřova 199, 1ks laminátové nádrže, která je umístěná v lomu v Kocléřově za cenu 1000,-Kč. Záměr obce prodat byl odsouhlasen usnesením ze dne Návrh usnesení:zastupitelstvo souhlasí s prodejem 1ks laminátové nádrže za cenu 1000,-Kč pro pana Martina Vyšanského. E/ Starosta navrhl koupit poz.par. č.315/1 trvalý travní porost o výměře 3969 m 2 v katastrálním území Záboří u Dvora Králové od vlastníka pana Krebse Miroslava za cenu ,- Kč (slovy: padesátjedna tisíc pětset devadesát sedm korun českých) dle schváleného 6

7 záměru (usnesení č. 06/2005) Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s nákupem poz.p.č..315/1 trvalý travní porost o výměře 3969 m 2 v katastrálním území Záboří u Dvora Králové od vlastníka pana Krebse Miroslava za cenu ,- Kč (slovy: padesátjedna tisíc pětset devadesát sedm korun českých). Starostu pověřuje provedením všech nutných úkonů spojených s převodem pozemku a účetní ukládá zařazení pozemku do majetkové evidence. Průběh hlasování:.. Pro: 7 Proti: 0 zdržel se: 1 Návrh byl 7 hlasy schválen. F/ Starosta navrhl vyhlásit záměr obce koupit poz.par.pod stavbou komunikace mezi Kocléřovem a Zábořím od jejich vlastníků. Jedná se o poz.par.č.1322/16, 1322/15, 1322/14, 1322/13, 1322/11, 1322/10, 1322/9, 1322/8, 1322/7, 1322/5, 1322/4, 1322/2 vše v k.ú.záboří u Dvora Králové nad Labem. 17.Dary A/Starosta předložil ke schválení přijetí fin.daru 7 000,-Kč od pana Kobery Martina z Huntířova na realizaci instalace zpomalovacích prahů na komunikaci v Huntířově. Návrh usnesení:zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru od pana Kobery Martina v celkové výši 7 000,-Kč a pověřuje starostu vypracováním a podepsáním příslušné darovací smlouvy. B/ Starosta předložil ke schválení přijetí fin.daru 3 500,-Kč od pana Ježka z Huntířova na realizaci instalace zpomalovacích prahů na komunikaci v Huntířově. Návrh usnesení:zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru od pana Ježka Petra v celkové výši 3500,-Kč a pověřuje starostu vypracováním a podepsáním příslušné darovací smlouvy. C/ Starosta předložil návrh darovací smlouvy na darování 1ks inkoustové tiskárny tov.zn.hp 920 s pořizovací hodnotou 4 300,05Kč. Požádal zastupitelstvo o souhlas s darováním tohoto majetku škole. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím daru základní škole 1ks inkoustové tiskárny tov.zn.hp 920 s pořizovací hodnotou 4 300,05Kč. D/ Starosta předložil návrh přijetí daru poz.par.č.1322/18 o výměře 82m 2 od dárce vlastníků p.karmínová Jaroslava, Nýč Jaroslav, Nýč Ladislav. Požádal zastupitelstvo o souhlas s přijetím tohoto majetku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s přijetím tohoto majetku. 7

8 E/ Starosta požádal o souhlas zastupitelstvo s provedením směny části pozemků (díl l o výměře 19m2 a díl m o výměře 62m2 oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jejích sloučení s poz.par.č.128/4 ve vlastnictví společnosti Altako s.r.o. Za díl c o výměře 9m2 a díl d o výměře 58m2 ve vlastnictví společnosti Altako s.r.o., které byly sloučeny do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/2005. F/Starosta požádal o souhlas zastupitelstvo s provedením směny části pozemků (díl j o výměře 62m2 který byl oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jeho sloučení s poz.par.č.134/2 ve vlastnictví p.sojky Zdeňka. Za díl f o výměře 74m2 ve vlastnictví p.sojky Zdeňka, která byla sloučena do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/2005. G/Starosta požádal o souhlas zastupitelstvo s provedením směny části pozemků (díl h o výměře 32m2 který byl oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jeho sloučení s poz.par.č.134/1 ve vlastnictví p.řehořové Mileny, Šrajera Josefa, Šrajera Miloše. Za díl e o výměře 18m2 ve vlastnictví p.řehořové Mileny, Šrajera Josefa, Šrajera Miloše, která byla sloučena do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/ Žádosti A/TJ Sokol Vítězná se obrátil na zastupitelstvo se žádostí o pronájem fotbalového hřiště v Huntířově. Starosta navrhl uzavřít s TJ Sokol nájemní smlouvu na pronájem fotbalového hřiště poz.p.č.419/1 v k.ú.huntířov za cenu 1 000,-Kč + DPH za kalendářní rok a to na dobu neurčitou. B/Základní a Mateřská škola ve Vítězné se obrátila na zastupitelstvo se žádostí o nákup 2ks koberců do šatny Mateřské školy, které byly poničeny při uskladnění v průběhu loňské rekonstrukce elektroinstalace. Návrh usnesení:žádosti školy se nevyhovuje. Průběh hlasování:.. Pro: 6 Proti: 1 zdržel se: 1 Návrh byl 6 hlasy schválen. C/TJ Sokol dne podal k obci žádost o poskytnutí fin.příspěvku na rok 2006 ve výši ,-Kč.Starosta navrhl zastupitelstvu poskytnout TJ Sokol fin.příspěvek na rok 2006 ve výši ,-Kč. Návrh usnesení:zastupitelstvo schvaluje poskytnout z rozpočtu obce TJ Sokol fin.příspěvek na rok 2006 ve výši ,-Kč.Částka bude převedena po sepsání a podepsání patřičné 8

9 smlouvy. D/ Společenství vlastníků Vítězná Kocléřov 208 se obrátilo na zastupitelstvo se žádostí o odkoupení části pozem.par.č.227/1 s tím, že se zavazují uhradit náklady na oddělení části poz.par. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodat část poz.par.č.227/1 za cenu 15,-Kč/m2 a pověřuje místostarostku zajištěním geometrického plánu, podáním žádosti na rozdělení pozemku.starostu pověřuje k zajištění návrhu kupní smlouvy. Průběh hlasování: Pro: 8 Proti: 0 zdržel se: 0 19.Zprávy výborů a komisí p.krebs předložil Zápis z jednání Valné hromady Honebního společenstva Dvůr Králové nad Labem.viz.příloha č.11 a krátce pohovořil o současných problémech a vývoji jednání Honebního společenstva Dvůr Králové. Informoval přítomné o svém zvolení starostou Honebního společenstva. p.hofer-požádal o znovu připomenutí povinností vše stavebníkům podávat včas ohlášení stavebních úprav k místnímu stavebnímu úřadu 20.Různé Starosta informoval přítomné o nabídce společnosti ELDACO, která má zájem instalovat na území obce větrné elektrárny k zajištění exkurze pro minimálně 20 občanů z naší obce na místo kde již fungují stroje shodného typu. Termín zájezdu bude zveřejněn na úřední desce, internetu a na vývěsních tabulích. 21.Diskuse V diskusi vystoupila p.marelová V.která požaduje zjistit cenu pozemků za bývalou Brožovou vilou, za kterou by byli majitelé ochotni pozemky prodat. Úkol byl uložen Ing.Balákové. USNESENÍ 02/2006 ze dne Zastupitelstvo schválilo: 1. Ověřovatele zápisu. 2. Program zasedání. 3. Rozpočtové opatření č.1/ Obecně závaznou vyhlášku č.1/ Rozpočet Základní a Mateřské školy 6. Převod částky ,-Kč do fondu odměn ZŠ a částku ,09 Kč do rezervního fondu viz.příloha č.7. Částku ,-Kč požaduje převést na účet obce a to s termínem nejpozději do Příspěvek 5 000,-Kč rodině prvňáčka, který úspěšně absolvuje 1.pololetí ve školním roce 2006/ Přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výši a souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace, včetně uvolnění vlastních fin.prostředků. 9. Se stavbou zařízení sloužícího k přenosu signálu na pozemku ve vlastnictví obce za podmínek uvedených v bodě 9. tohoto zápisu 10. Uvolnit vlastní prostředky a poskytnou požadovaný majetek obce do zástavy vůči 9

10 úvěru na realizaci výměny zdroje vytápění za TČ v tělocvičně ve sportcentru. 11.Vodné na rok 2006 ve výši 17,88Kč + 5% DPH. 12.Stočné na rok 2006 ve výši 9,88Kč + 5% DPH 13.S účastí naší obce v soutěži Vesnice roku Záměr obce koupit poz.par.č.1322/16, 1322/15, 1322/14, 1322/13, 1322/11, 1322/10, 1322/9, 1322/8, 1322/7, 1322/5, 1322/4, 1322/2pod stavbou komunikace mezi Kocléřovem a Zábořím v k.ú.záboří u Dvora Králové od jejich vlastníků. 15.Záměr obce prodat poz.par.č.1741/2 v k.ú.kocléřov, poz.par.č.100/1 v k.ú.záboří u Dvora Králové nad Labem, poz.par.č.1844, 1845 v k.ú.kocléřov 16.záměr obce prodat nepotřebné 2ks podzemních nádrží (4850 l) na plyn 17.s pronájmem pozemků o celkové rozloze 30,2743ha s podmínkami uvedenými v bodě č.16/b 18.s výši ročního nájemného za budovy č.p.12 na st.p.č.199 a st.p.č.199 spolu s budovou č.p.138 na st.p.č.28 a st.p.č.28 celkem na cenu 5 000,-Kč+ DPH/rok. 19.s prodejem 1ks laminátové nádrže za cenu 1000,-Kč pro pana Martina Vyšanského. 20.s nákupem poz.p.č..315/1 trvalý travní porost o výměře 3969 m 2 v katastrálním území Záboří u Dvora Králové od vlastníka pana Krebse Miroslava za cenu ,- Kč. 21.s přijetím daru od pana Kobery Martina v celkové výši 7 000,-Kč. 22.s přijetím daru od pana Ježka Petra v celkové výši 3500,-Kč 23.s poskytnutím daru základní škole 1ks inkoustové tiskárny tov.zn.hp 920 s pořizovací hodnotou 4 300,05 Kč. 24.přijetí daru poz.par.č.1322/18 o výměře 82m 2 od dárce vlastníků p.karmínová Jaroslava, Nýč Jaroslav, Nýč Ladislav 25.provedením směny části pozemků (díl l o výměře 19m2 a díl m o výměře 62m2 oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jejích sloučení s poz.par.č.128/4 ve vlastnictví společnosti Altako s.r.o. Za díl c o výměře 9m2 a díl d o výměře 58m2 ve vlastnictví společnosti Altako s.r.o., které byly sloučeny do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/ s provedením směny části pozemků (díl j o výměře 62m2 který byl oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jeho sloučení s poz.par.č.134/2 ve vlastnictví p.sojky Zdeňka. Za díl f o výměře 74m2 ve vlastnictví p.sojky Zdeňka, která byla sloučena do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/ s provedením směny části pozemků (díl h o výměře 32m2 který byl oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jeho sloučení s poz.par.č.134/1 ve vlastnictví p.řehořové Mileny, Šrajera Josefa, Šrajera Miloše. Za díl e o výměře 18m2 ve vlastnictví p.řehořové Mileny, Šrajera Josefa, Šrajera Miloše, která byla sloučena do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/ uzavřít s TJ Sokol nájemní smlouvu na pronájem fotbalového hřiště poz.p.č.419/1 v k.ú.huntířov za cenu 1 000,-Kč + DPH za kalendářní rok a to na dobu neurčitou. 29.poskytnout z rozpočtu obce TJ Sokol fin.příspěvek na rok 2006 ve výši ,-Kč. 30.prodat část poz.par.č.227/1 za cenu 15,-Kč/m2 Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení č. 01/ Informaci o činnosti obecního úřadu. 3. Informaci o provedených inventurách 4. informaci o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z FRB dle Vyhlášky obce č.1/99 5. vyúčtování příspěvku TJ Sokol za rok vyúčtování příspěvku Pegale za rok Zápis z jednání Valné hromady Honebního společenstva Dvůr Králové nad 10

11 Labem.viz.příloha č.11 a informaci o současných problémech a vývoji jednání Honebního společenstva Dvůr Králové. Dále informaci o zvolení p.krebse Miroslava starostou Honebního společenstva D.K. 8. Informaci o nabídce společnosti ELDACO, která má zájem instalovat na území obce větrné elektrárny k zajištění exkurze pro minimálně 20 občanů z naší obce na místo kde již fungují stroje shodného typu. Zastupitelstvo uložilo: 1.Ing.Balákové,p.Krebsovi a lesnímu hospodáři vytypovat vhodný lesní pozemek v hodnotě 350tis.Kč k zástavě proti úvěru na realizaci tepelných čerpadel pro tělocvičnu. 2.Ing.Balákové zjistit cenu pozemků za bývalou Brožovou vilou, za kterou by byli majitelé ochotni pozemky prodat. Zastupitelstvo zamítlo: 1.Žádost o nákup 2ks koberců do šatny Mateřské školy, které byly poničeny při uskladnění v průběhu loňské rekonstrukce elektroinstalace. Dne zapsal: Muhl Zdeněk... ověřovatel zápisu Věra Marelová... ověřovatel zápisu Petr Baudyš starosta obce Műhl Zdeněk místostarostka Ing. Baláková Zdeňka 11

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 13.11.2012 1. Zpráva o jednání s fy. Woodface a p.tuláčkem 2. Zpráva o ukončení elektr.aukce

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Renata Hrdličková omluvena), 6 občanů, 3

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více