Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina příloha č.1 neomluven: p.petera Jiří ověřovateli byli navrženi: Marelová V., Baudyš P. zapisovatelem: p. Muhl Průběh hlasování: Pro:8 Proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé byli 8 hlasy schváleni. Program: 1.Kontrola usnesení 2.Doplnění usnesení č.05/ Zpráva o činnosti 4.Rozpočtové opatření č.1/ OZV 1/ Škola,rozpočet,dar. a nájemní sml,příspěvek na žáka 7.Přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje 8.Inventury Souhlas se stavbou Vodafone 10.FRB TČ tělocvična úvěr,zástava 12.Den obce Vodné-stočné Vyúčtování příspěvku TJ Sokol a Pegale-zpráva o činnosti za r Soutěž Vesnice roku Nákup a prodej majetku 17.Žádosti 18.Zprávy výborů a komisí 19.Různé 20.Diskuse Program byl 8 hlasy schválen. 1.Kontrola usnesení č.01/2006 Zastupitelstvo svým usnesením č. 01/2006 uložilo Ing. Balákové a panu Krebsovi vypracovat seznam pozemkových a mimolesních parcel v majetku obce. Včetně jejich rozloh. Bylo splněno. 2.Doplnění usnesení č.05/2005 Z důvodu zjištěného nedostatku v části usnesení č.05/2005 ze dne v bodě 10 navrhuji nahradit původní větu: Zastupitelstvo schválilo prodej pozem.par.č.2083 a st.par.243 za cenu ,-Kč pro SVBJ č.p.218 Kocléřov novou větou: Zastupitelstvo schválilo prodej pozem.par.č.2083 a st.par.243 včetně stavby bez č.p.za cenu ,-Kč pro SVBJ č.p.218 Kocléřov. 1

2 Návrh doplnění snesení byl 8 hlasy schválen. 3.Zpráva o činnosti V období od posledního zasedání, které se konalo se činnost pracovníků úřadu společně s členy inventarizační komise soustředila zejména na dokončení řádné inventarizace majetku obce a s tím navazující účetní uzávěrku hospodaření obce za rok 2005.Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti jedné z úřednic došlo k omezení provozních hodin obecního úřadu a to tak, že je každý pracovní den od 11 do 12 hod.zavřeno. Od došlo k účetnímu odloučení části účetnictví ve které se účtuje hospodářská činnost obce. K tomuto byl zřízen i nový běžný účet u ČS a.s.pobočka Dvůr Králové. V lednu pod dohledem Ing. Makovičky probíhalo několik jednání výběrové komise, která doporučila uzavření smlouvy s vítězným uchazečem na provedení II. etapy rekonstrukce vodovodu Vítězná. Dne 28.1.se starosta zúčastnil zasedání Valné hromady SDH Huntířov. Dne se starosta zúčastnil zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší, které se konalo v Dolní Olešnici a 24.2.v Čermné. Dne 3.2. proběhla společná schůzka s vlastníky pozemkových parcel pod stavbou cesty mezi Kocléřovem a Záboří s cílem zjistit možnosti získání těchto pozemků do vlastnictví obce.starosta přítomné informoval o průběhu jednání na kterém byla přítomna i místostarostka a na jehož konci bylo konstatováno, že vlastníci pozemků pod stavbou komunikace se nebrání prodeji pozemků pod komunikací za symbolickou jednu korunu. Někteří ovšem své prodeje podmiňují prodejem poz.par.č.315/2 kde je umístěna studna společně se sběrnými záseky zásobující nedaleký vodní zdroj. Těmto vlastníkům bylo přislíbeno znovu prověření možnosti prodeje pozemku a vyžádání si odborného stanoviska Ing.Draesslera nám Ing.Draessler ve svém stanovisku sdělil, že prodej jednoznačně nedoporučuje. Ve dnech proběhla na naší obci kontrola hospodaření. Zpráva o provedené kontrole bude součástí závěrečného účtu, který bude projednán na následujícím zasedání. Dne se starosta společně se dvěma zastupiteli zúčastnil vernisáže našeho občana p.hegera v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem. 1.a se sešel realizační výbor připravující jednu z nejvýznamnějších akcí letošního roku tzv. Den obce 3.3. byla zahájena finanční kontrola financování I.etapy rekonstrukce Vodovodu Vítězná. Dne 22.3.byla v zasedací místnosti veřejně projednáváná společná strategie udržitelného cestovního ruchu. Z řad našich občanů se mimo zastupitele zúčastnili celkem dva občané. Dne 24.3.proběhla na našem obecním úřadě kontrola obecně závazných dokumentů obce. Dne se místostarostka zúčastnila výroční schůze TJ Sokol. Starosta přítomné seznámil s textem otevřeného dopisu, který nám byl zaslán A.K. JUDr. Pojezdným ve věci odpovědi na otevřený dopis ohledně výzvy ke změně systému nakládání se směsným komunálním odpadem ve městě Dvůr Králové nad Labem. 4.Rozpočtové opatření č.1/2006 Z důvodu povinnosti obce hospodařit dle schváleného rozpočtu s ohledem na nutnost provedení změn v plnění rozpočtu roku 2006 byl předložen zastupitelstvu ke schválení návrh 2

3 Rozpočtového opatření č.1/2006 (viz příloha č.2). Návrh byl hlasy schválen. 5. OZV 1/2006 Na základě již známé výši nákladů na likvidaci, svoz a sběr netříděného komunálního odpadu za rok 2005 a povinnosti změny některých ustanovení OZV č.2/2004 ve znění OZV č.6/2004 předložil starosta návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2006 viz.příloha č.3 6. Škola,rozpočet,dar. a nájemní sml,příspěvek na žáka A/Základní škola a Mateřská škola ve Vítězné se na svého zřizovatele obrací se žádostí o schválení rozpočtu na rok 2006 viz. Žádost příloha č.4 B/ V souvislosti s výsledkem hospodaření ZŠ Vítězná žádá schválit převod částky ,- Kč do fondu odměn ZŠ a částku ,09 Kč do rezervního fondu viz.příloha č.5 Starosta přednesl návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo souhlasí s převodem částky ,-Kč do fondu odměn ZŠ a částku ,09 Kč do rezervního fondu viz.příloha č.7. Částku ,-Kč požaduje převést na účet obce a to s termínem nejpozději do Průběh hlasování:.. Pro: 6 Proti: 2 zdržel se: 0 Návrh č.1 byl 6 hlasy schválen. Ing.Baláková přednesla návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo souhlasí s převodem částky ,09 Kč do fondu odměn ZŠ a částku ,-Kč požaduje převést na účet obce a to s termínem nejpozději do Průběh hlasování:.. Pro: 1 Proti: 5 zdržel se: 2 Návrh č.2 nebyl 5 hlasy schválen. p.marelová Dagmar přednesla návrh usnesení č.3: Zastupitelstvo souhlasí s převodem částky ,-Kč do fondu odměn ZŠ a částku ,09 Kč do rezervního fondu ZŠ. Průběh hlasování: Pro: 1 Proti: 6 zdržel se: 1 Návrh č.3 nebyl 6 hlasy schválen. C/ Starosta navrhl zastupitelstvu poskytnout i v příštím školním roce z rozpočtu obce jednorázový fin.příspěvek ve výši 5 000,-Kč rodinám prvňáčků, kteří v naší Základní škole úspěšně absolvují 1.pololetí školního roku 2006/2007. Příspěvek bude vyplácen z pokladny obce nejdříve po úspěšném ukončení 1.pololetí školního roku. 3

4 7.Dotace A/ Starosta navrhl zastupitelstvu schválit přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výši ,-Kč na plánovanou rekonstrukci části účelové komunikace č.1 v Komárově, zároveň souhlasit s uzavřením smlouvy s Královéhradeckým krajem na poskytnutí dotace a současně přijmout závazek uvolnit potřebnou výši vlastních fin.prostředků. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výši ,-Kč na plánovanou rekonstrukci části účelové komunikace č.1 v Komárově a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy s Královéhradeckým krajem na poskytnutí dotace a současně přijímá závazek uvolnit potřebnou výši vlastních fin.prostředků a pověřilo starostu k provedení všech nutných úkonů s tím spojených. 8.Inventury 2005 Starosta předložil souhrnnou závěrečnou zprávu o provedených inventurách majetku obce k viz.příloha č.6 9.Vodafon Společnost Vodafon se obrátila na obec se žádostí o vydání souhlasu se stavbou stožáru sloužícího k zajištění pokrytí území naší obce svým signálem. Vhodné místo ke stavbě stožáru a tech.specifikace provedení viz.příloha č.7 Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo souhlasí s umístěním a provedením stavby sloužící k zajištění pokrytí území obce signálem telefoního operátora společnosti Vodafon za podmínky, že společnost umožní sdílení minimálně dalším dvěma operátorům a jednomu poskytovateli bezdrátového internetu a stavbu provede na svůj náklad tak aby alespoň v letních měsících mohla sloužit pro veřejnost jako vyhlídková věž. 10.FRB V roce 2005 byla z FRB poskytnuta půjčka ve třech případech v celkovém objemu 105 tis.,- Kč. Stav účtu FRB k byl ,-Kč a stav k byl ,47 Kč. Do fondu bylo za rok 2005 uhrazeno na splátkách ,69Kč a na úrocích ,84 Kč. Pro možnost poskytování půjčky z FRB pro rok 2006 dle Vyhlášky obce č.1/99 byl stanoven termín podání žádostí do 17,00 hod K vyhodnocení žádostí a doporučení k uzavření smlouvy o půjčce jmenuji výběrovou komise FRB ve složení: předseda: Baláková Zdeňka, člen Hlušičková Martina,člen Marelová Dagmar Vyhodnocení došlých žádostí proběhne v termínu do , návrh projedná nejbližší zasedání zastupitelstva obce. 11.TČ tělocvična úvěr,zástava S ohledem na předpokládané otevření národních fondů ze kterých by mohl být financován projekt výměny primárního zdroje vytápění pro objekt tělocvičny je nutné zřídit zástavní právo k majetku obce v hodnotě nejméně 350 tis.kč ve prospěch poskytovatele úvěru k dofinancování tohoto projektu. 4

5 Zároveň je nutné vyčlenit v rozpočtu obce a rezervovat výši vlastních zdrojů obce tak abychom mohli rychle reagovat na případné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané náklady na realizaci jsou ,-Kč Předpokládaný procentní podíl financování, který bude stanoven až vlastním rozhodnutím poskytovatele dotace 70%-dotace, 20%-úvěr, 10%-vlastní zdroje. Starosta navrhl připravit do zástavy některý z lesních pozemků. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uvolněním vlastních fin.prostředků na realizaci výše uvedenou akci a na zajištění úvěru poskytne k zástavě majetek obce v požadované výši. Přípravou vhodných pozemků v nominální hodnotě 350tis.Kč pověřuje místostarostku a pana Krebse Miroslava ve spolupráci s lesním hospodářem. 12.Den obce2006 Starosta předložil ke schválení návrh uspořádat dne Den obce-druhý ročník obecních oslav a prezentace historie a současnosti obce, společně s doprovodným programem. K zajištění této akce starosta jmenoval realizační tým, který se již dvakrát sešel a započal s přípravami. Požádal zastupitelstvo o pověření k zajištění všech organizačních opatření, které doporučí realizační výbor. Průběh hlasování:.. Pro: 7 Proti: 0 zdržel se: 1 Návrh byl 7 hlasy schválen. 13.Vodné-stočné 2006 A/Na základě předpokládaných provozních nákladů na výrobu pitné vody a předpokladů množství prodaného množství kalkulace 2006 viz.příloha č.8 navrhuji pro rok 2006 stanovit výši ceny 1m3 odebrané vody na částku 17,88 Kč + 5%DPH. Průběh hlasování:.. Pro: 6 Proti: 0 zdržel se: 2 Návrh byl 6 hlasy schválen. B/Na základě předpokládaných provozních nákladů na dopravu a likvidaci odpadních vod v části obce Vítězná Huntířov viz.příloha č.9 navrhuji pro rok 2006 stanovit výši ceny za odvedení 1m3 odpadní vody na částku 9,88,-Kč + 5% DPH. Průběh hlasování:.. Pro: 5 Proti: 1 zdržel se: 2 Návrh byl 5 hlasy schválen. 14.Vyúčtování příspěvku TJ Sokol a Pegale-zpráva o činnosti za r.2005 Dne 9.2.byla na obecní úřad doručeno vyúčtování poskytnutého příspěvku TJ Sokol za rok 2005 společně s přehledem výsledků a činnosti klubu v roce Dne 8.2.byla doručena výroční zpráva, zpráva o hospodaření a přehled o využití příspěvku společně s poděkováním za příspěvek poskytnutý na činnost OS Pegale v roce Soutěž Vesnice roku 2006 Starosta informoval přítomné o vyhlášené soutěži Vesnice roku 2006 a požádal zastupitelstvo o souhlas s účastí i naší obce. Termín podání přihlášky je do

6 16.Nákup a prodej majetku A/ Starosta navrhl schválit záměr obce prodat poz.par.č.1741/2 v k.ú.kocléřov poz.par.č.100/1 v k.ú.záboří u Dvora Králové nad Labem poz.par.č.1844, 1845 v k.ú.kocléřov záměr obce prodat nepotřebné 2ks podzemních nádrží (4850 l) na plyn-původní zásobníky plynu pro vytápění budovy o.ú. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr obce odprodat výše uvedený majetek obce a pověřuje starostu zajištěním řádným zveřejněním tohoto záměru. B/ Starosta navrhl uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku na obecní pozemky o celkové výměře 30,2743ha (seznam viz.příloha č.10) obhospodařované Agrodružstvem Kříčeň za nabídnutou cenu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků o celkové výměře 30,2743ha (seznam viz.příloha č.10) obhospodařované Agrodružstvem Kříčeň za nabídnutou cenu s podmínkou, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 roků, dohodnuté nájemné bude uhrazeno tři roky zpětně a na pozemek par.č.1103/1 v k.ú.kocléřov (určený k zalesnění) bude sepsána samostatná nájemní smlouva na dobu určitou. C/ Starosta navrhl stanovit výši nájemného za budovy č.p.12 na st.p.č.199 a st.p.č.199 spolu s budovou č.p.138 na st.p.č.28 a st.p.č.28 celkem na cenu 5 000,-Kč+ DPH/rok. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s výši nájemného za budovy školy a pověřuje starostu podepsáním příslušných nájemních smluv. Zároveň ukládá správci rozpočtu zapracovat tuto změnu do rozpočtového opatření a o tuto částku posílit rozpočet Základní školy. D/ Starosta navrhl odprodat p.martinu Vyšanskému z Kocléřova 199, 1ks laminátové nádrže, která je umístěná v lomu v Kocléřově za cenu 1000,-Kč. Záměr obce prodat byl odsouhlasen usnesením ze dne Návrh usnesení:zastupitelstvo souhlasí s prodejem 1ks laminátové nádrže za cenu 1000,-Kč pro pana Martina Vyšanského. E/ Starosta navrhl koupit poz.par. č.315/1 trvalý travní porost o výměře 3969 m 2 v katastrálním území Záboří u Dvora Králové od vlastníka pana Krebse Miroslava za cenu ,- Kč (slovy: padesátjedna tisíc pětset devadesát sedm korun českých) dle schváleného 6

7 záměru (usnesení č. 06/2005) Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s nákupem poz.p.č..315/1 trvalý travní porost o výměře 3969 m 2 v katastrálním území Záboří u Dvora Králové od vlastníka pana Krebse Miroslava za cenu ,- Kč (slovy: padesátjedna tisíc pětset devadesát sedm korun českých). Starostu pověřuje provedením všech nutných úkonů spojených s převodem pozemku a účetní ukládá zařazení pozemku do majetkové evidence. Průběh hlasování:.. Pro: 7 Proti: 0 zdržel se: 1 Návrh byl 7 hlasy schválen. F/ Starosta navrhl vyhlásit záměr obce koupit poz.par.pod stavbou komunikace mezi Kocléřovem a Zábořím od jejich vlastníků. Jedná se o poz.par.č.1322/16, 1322/15, 1322/14, 1322/13, 1322/11, 1322/10, 1322/9, 1322/8, 1322/7, 1322/5, 1322/4, 1322/2 vše v k.ú.záboří u Dvora Králové nad Labem. 17.Dary A/Starosta předložil ke schválení přijetí fin.daru 7 000,-Kč od pana Kobery Martina z Huntířova na realizaci instalace zpomalovacích prahů na komunikaci v Huntířově. Návrh usnesení:zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru od pana Kobery Martina v celkové výši 7 000,-Kč a pověřuje starostu vypracováním a podepsáním příslušné darovací smlouvy. B/ Starosta předložil ke schválení přijetí fin.daru 3 500,-Kč od pana Ježka z Huntířova na realizaci instalace zpomalovacích prahů na komunikaci v Huntířově. Návrh usnesení:zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru od pana Ježka Petra v celkové výši 3500,-Kč a pověřuje starostu vypracováním a podepsáním příslušné darovací smlouvy. C/ Starosta předložil návrh darovací smlouvy na darování 1ks inkoustové tiskárny tov.zn.hp 920 s pořizovací hodnotou 4 300,05Kč. Požádal zastupitelstvo o souhlas s darováním tohoto majetku škole. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím daru základní škole 1ks inkoustové tiskárny tov.zn.hp 920 s pořizovací hodnotou 4 300,05Kč. D/ Starosta předložil návrh přijetí daru poz.par.č.1322/18 o výměře 82m 2 od dárce vlastníků p.karmínová Jaroslava, Nýč Jaroslav, Nýč Ladislav. Požádal zastupitelstvo o souhlas s přijetím tohoto majetku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s přijetím tohoto majetku. 7

8 E/ Starosta požádal o souhlas zastupitelstvo s provedením směny části pozemků (díl l o výměře 19m2 a díl m o výměře 62m2 oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jejích sloučení s poz.par.č.128/4 ve vlastnictví společnosti Altako s.r.o. Za díl c o výměře 9m2 a díl d o výměře 58m2 ve vlastnictví společnosti Altako s.r.o., které byly sloučeny do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/2005. F/Starosta požádal o souhlas zastupitelstvo s provedením směny části pozemků (díl j o výměře 62m2 který byl oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jeho sloučení s poz.par.č.134/2 ve vlastnictví p.sojky Zdeňka. Za díl f o výměře 74m2 ve vlastnictví p.sojky Zdeňka, která byla sloučena do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/2005. G/Starosta požádal o souhlas zastupitelstvo s provedením směny části pozemků (díl h o výměře 32m2 který byl oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jeho sloučení s poz.par.č.134/1 ve vlastnictví p.řehořové Mileny, Šrajera Josefa, Šrajera Miloše. Za díl e o výměře 18m2 ve vlastnictví p.řehořové Mileny, Šrajera Josefa, Šrajera Miloše, která byla sloučena do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/ Žádosti A/TJ Sokol Vítězná se obrátil na zastupitelstvo se žádostí o pronájem fotbalového hřiště v Huntířově. Starosta navrhl uzavřít s TJ Sokol nájemní smlouvu na pronájem fotbalového hřiště poz.p.č.419/1 v k.ú.huntířov za cenu 1 000,-Kč + DPH za kalendářní rok a to na dobu neurčitou. B/Základní a Mateřská škola ve Vítězné se obrátila na zastupitelstvo se žádostí o nákup 2ks koberců do šatny Mateřské školy, které byly poničeny při uskladnění v průběhu loňské rekonstrukce elektroinstalace. Návrh usnesení:žádosti školy se nevyhovuje. Průběh hlasování:.. Pro: 6 Proti: 1 zdržel se: 1 Návrh byl 6 hlasy schválen. C/TJ Sokol dne podal k obci žádost o poskytnutí fin.příspěvku na rok 2006 ve výši ,-Kč.Starosta navrhl zastupitelstvu poskytnout TJ Sokol fin.příspěvek na rok 2006 ve výši ,-Kč. Návrh usnesení:zastupitelstvo schvaluje poskytnout z rozpočtu obce TJ Sokol fin.příspěvek na rok 2006 ve výši ,-Kč.Částka bude převedena po sepsání a podepsání patřičné 8

9 smlouvy. D/ Společenství vlastníků Vítězná Kocléřov 208 se obrátilo na zastupitelstvo se žádostí o odkoupení části pozem.par.č.227/1 s tím, že se zavazují uhradit náklady na oddělení části poz.par. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodat část poz.par.č.227/1 za cenu 15,-Kč/m2 a pověřuje místostarostku zajištěním geometrického plánu, podáním žádosti na rozdělení pozemku.starostu pověřuje k zajištění návrhu kupní smlouvy. Průběh hlasování: Pro: 8 Proti: 0 zdržel se: 0 19.Zprávy výborů a komisí p.krebs předložil Zápis z jednání Valné hromady Honebního společenstva Dvůr Králové nad Labem.viz.příloha č.11 a krátce pohovořil o současných problémech a vývoji jednání Honebního společenstva Dvůr Králové. Informoval přítomné o svém zvolení starostou Honebního společenstva. p.hofer-požádal o znovu připomenutí povinností vše stavebníkům podávat včas ohlášení stavebních úprav k místnímu stavebnímu úřadu 20.Různé Starosta informoval přítomné o nabídce společnosti ELDACO, která má zájem instalovat na území obce větrné elektrárny k zajištění exkurze pro minimálně 20 občanů z naší obce na místo kde již fungují stroje shodného typu. Termín zájezdu bude zveřejněn na úřední desce, internetu a na vývěsních tabulích. 21.Diskuse V diskusi vystoupila p.marelová V.která požaduje zjistit cenu pozemků za bývalou Brožovou vilou, za kterou by byli majitelé ochotni pozemky prodat. Úkol byl uložen Ing.Balákové. USNESENÍ 02/2006 ze dne Zastupitelstvo schválilo: 1. Ověřovatele zápisu. 2. Program zasedání. 3. Rozpočtové opatření č.1/ Obecně závaznou vyhlášku č.1/ Rozpočet Základní a Mateřské školy 6. Převod částky ,-Kč do fondu odměn ZŠ a částku ,09 Kč do rezervního fondu viz.příloha č.7. Částku ,-Kč požaduje převést na účet obce a to s termínem nejpozději do Příspěvek 5 000,-Kč rodině prvňáčka, který úspěšně absolvuje 1.pololetí ve školním roce 2006/ Přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výši a souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace, včetně uvolnění vlastních fin.prostředků. 9. Se stavbou zařízení sloužícího k přenosu signálu na pozemku ve vlastnictví obce za podmínek uvedených v bodě 9. tohoto zápisu 10. Uvolnit vlastní prostředky a poskytnou požadovaný majetek obce do zástavy vůči 9

10 úvěru na realizaci výměny zdroje vytápění za TČ v tělocvičně ve sportcentru. 11.Vodné na rok 2006 ve výši 17,88Kč + 5% DPH. 12.Stočné na rok 2006 ve výši 9,88Kč + 5% DPH 13.S účastí naší obce v soutěži Vesnice roku Záměr obce koupit poz.par.č.1322/16, 1322/15, 1322/14, 1322/13, 1322/11, 1322/10, 1322/9, 1322/8, 1322/7, 1322/5, 1322/4, 1322/2pod stavbou komunikace mezi Kocléřovem a Zábořím v k.ú.záboří u Dvora Králové od jejich vlastníků. 15.Záměr obce prodat poz.par.č.1741/2 v k.ú.kocléřov, poz.par.č.100/1 v k.ú.záboří u Dvora Králové nad Labem, poz.par.č.1844, 1845 v k.ú.kocléřov 16.záměr obce prodat nepotřebné 2ks podzemních nádrží (4850 l) na plyn 17.s pronájmem pozemků o celkové rozloze 30,2743ha s podmínkami uvedenými v bodě č.16/b 18.s výši ročního nájemného za budovy č.p.12 na st.p.č.199 a st.p.č.199 spolu s budovou č.p.138 na st.p.č.28 a st.p.č.28 celkem na cenu 5 000,-Kč+ DPH/rok. 19.s prodejem 1ks laminátové nádrže za cenu 1000,-Kč pro pana Martina Vyšanského. 20.s nákupem poz.p.č..315/1 trvalý travní porost o výměře 3969 m 2 v katastrálním území Záboří u Dvora Králové od vlastníka pana Krebse Miroslava za cenu ,- Kč. 21.s přijetím daru od pana Kobery Martina v celkové výši 7 000,-Kč. 22.s přijetím daru od pana Ježka Petra v celkové výši 3500,-Kč 23.s poskytnutím daru základní škole 1ks inkoustové tiskárny tov.zn.hp 920 s pořizovací hodnotou 4 300,05 Kč. 24.přijetí daru poz.par.č.1322/18 o výměře 82m 2 od dárce vlastníků p.karmínová Jaroslava, Nýč Jaroslav, Nýč Ladislav 25.provedením směny části pozemků (díl l o výměře 19m2 a díl m o výměře 62m2 oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jejích sloučení s poz.par.č.128/4 ve vlastnictví společnosti Altako s.r.o. Za díl c o výměře 9m2 a díl d o výměře 58m2 ve vlastnictví společnosti Altako s.r.o., které byly sloučeny do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/ s provedením směny části pozemků (díl j o výměře 62m2 který byl oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jeho sloučení s poz.par.č.134/2 ve vlastnictví p.sojky Zdeňka. Za díl f o výměře 74m2 ve vlastnictví p.sojky Zdeňka, která byla sloučena do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/ s provedením směny části pozemků (díl h o výměře 32m2 který byl oddělen z poz.par.č.1460 vlastník obec) a jeho sloučení s poz.par.č.134/1 ve vlastnictví p.řehořové Mileny, Šrajera Josefa, Šrajera Miloše. Za díl e o výměře 18m2 ve vlastnictví p.řehořové Mileny, Šrajera Josefa, Šrajera Miloše, která byla sloučena do poz.par.č.1460 dle geometrického plánu č.226-8l/ uzavřít s TJ Sokol nájemní smlouvu na pronájem fotbalového hřiště poz.p.č.419/1 v k.ú.huntířov za cenu 1 000,-Kč + DPH za kalendářní rok a to na dobu neurčitou. 29.poskytnout z rozpočtu obce TJ Sokol fin.příspěvek na rok 2006 ve výši ,-Kč. 30.prodat část poz.par.č.227/1 za cenu 15,-Kč/m2 Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení č. 01/ Informaci o činnosti obecního úřadu. 3. Informaci o provedených inventurách 4. informaci o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z FRB dle Vyhlášky obce č.1/99 5. vyúčtování příspěvku TJ Sokol za rok vyúčtování příspěvku Pegale za rok Zápis z jednání Valné hromady Honebního společenstva Dvůr Králové nad 10

11 Labem.viz.příloha č.11 a informaci o současných problémech a vývoji jednání Honebního společenstva Dvůr Králové. Dále informaci o zvolení p.krebse Miroslava starostou Honebního společenstva D.K. 8. Informaci o nabídce společnosti ELDACO, která má zájem instalovat na území obce větrné elektrárny k zajištění exkurze pro minimálně 20 občanů z naší obce na místo kde již fungují stroje shodného typu. Zastupitelstvo uložilo: 1.Ing.Balákové,p.Krebsovi a lesnímu hospodáři vytypovat vhodný lesní pozemek v hodnotě 350tis.Kč k zástavě proti úvěru na realizaci tepelných čerpadel pro tělocvičnu. 2.Ing.Balákové zjistit cenu pozemků za bývalou Brožovou vilou, za kterou by byli majitelé ochotni pozemky prodat. Zastupitelstvo zamítlo: 1.Žádost o nákup 2ks koberců do šatny Mateřské školy, které byly poničeny při uskladnění v průběhu loňské rekonstrukce elektroinstalace. Dne zapsal: Muhl Zdeněk... ověřovatel zápisu Věra Marelová... ověřovatel zápisu Petr Baudyš starosta obce Műhl Zdeněk místostarostka Ing. Baláková Zdeňka 11

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 31.5.2006

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 31.5.2006 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 31.5.2006 Zasedání se zúčastnilo: 7 zastupitelů viz presenční listina příloha č.1 omluven: Jiří Petera, Petr Baudyš ověřovateli

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2006

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2006 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2006 Zasedání se zúčastnilo: 9 zastupitelů viz presenční listina příloha č.1 ověřovateli byli navrženi: Höfer Jindřich,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.10.2006

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.10.2006 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.10.2006 Zasedání se zúčastnilo: zastupitelů viz presenční listina příloha č.1 omluven: Kudr, Petera, Krebs ověřovateli byli

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 24.2.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 24.2.2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 24.2.2010 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: ing. Zdeňka Baláková, ověřovateli

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zasedání se zúčastnilo: 6 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: Jurčík Jaroslav, ing. Zdeňka

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 22.11.2006

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 22.11.2006 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 22.11.2006 Zasedání se zúčastnilo: 9 zastupitelů viz presenční listina příloha č.1 omluven: ověřovateli byli navrženi: Jurčik

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.5.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.5.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.5.2005 Zasedání se zúčastnilo:8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: p.kudr ověřovateli byli zvoleni: Marelová Dagmar,

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Baudyš Petr ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 2.2.2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 2.2.2005 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 2.2.2005 Zasedání se zúčastnilo: 9 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Pan Kudr přišel později. ověřovateli byli zvoleni:

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 10. 8. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 12.2. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 8 členů omluveno: 1 člen Zahájení

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda, Josef Novák, Josef

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 27.5.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.08/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více