Tezaury používané pro zemědělství a příbuzné obory

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tezaury používané pro zemědělství a příbuzné obory"

Transkript

1 Publikováno na Inflow.cz ( Tezaury používané pro zemědělství a příbuzné obory Kratochvílová Jana Řízené slovníky (tezaury) jsou důležitou součástí EIZ a pomáhají svým uživatelům správně vytvořit rešeršní dotaz a pak následně získat požadované informace. V této práci jsou stručně popsány některé tezaury z oblasti zemědělství, lesnictví, zahradnictví a krajinářství, zemědělské ekonomie, ekologie a životního prostředí, veterinární medicíny a dalších jim příbuzných oblastí. Jsou to tezaury jednojazyčné (CAB Thesaurus, AGROTERM, CERES,...) nebo vícejazyčné (AGROVOC, ENVOC,...) s velmi specifickým nebo širokým zaměřením. Úvod Jednojazyčné a vícejazyčné tezaury jsou součástí řady elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ) a usnadňují uživatelům vyhledávání požadovaných informací v těchto zdrojích. Některé z jednojazyčných tezaurů, převážně v angličtině, se staly postupem času dvou- a vícejazyčnými. Příčinou bylo nejen to, že některé knihovny v důsledku potřeby řízených slovníků pro indexaci svých dokumentů převzaly tezaury jiných tvůrců, v případě potřeby je přeložily do mateřského jazyka a implementovaly do svých bází dat jako dvojjazyčné, ale také, že tezaury už v době svého vzniku byly vytvářeny v mateřském jazyce země a v angličtině. Příkladem prvního případu může být tezaurus, který je součástí zemědělské databáze CAB Abstracts a který National Agricultural Library (dále jen NAL) - americká národní zemědělská knihovna - převzala pro popis záznamů ve své databázi AGRICOLA, ale až do roku 2002 nebyl její součástí.[1] Příkladem druhé možnosti je tezaurus University of Helsinki Agricultural Library AGRI/AGRISANASTO, který je ve finštině a angličtině. Základní definice tezauru a s ním souvisejících pojmů, typy a tvorba tezaurů Tezaurus je řízený a měnitelný slovník deskriptorového selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní (paradigmatické) vztahy mezi lexikálními jednotkami[2]. Selekční jazyk je umělý informační jazyk používaný k vyjádření identifikačních nebo obsahových

2 selekčních údajů za účelem pořádání, ukládání a vyhledávání dokumentů. Podle typu zpřístupňovaných údajů se vyčleňují dokumentační selekční jazyky a faktografické selekční jazyky, podle charakteru zpřístupňovaných údajů se vyčleňují identifikační selekční jazyky (někdy mj. i specifický umělý jazyk signatur) a věcné selekční jazyky, podle povahy komplexních pořádacích znaků se vydělují prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky.[3] Lexikální jednotkou je zde sekvence písmen, číslic a dalších specifických znaků používaná pro označení určitého pojmu. V selekčních jazycích založených na bázi přirozeného jazyka je lexikální jednotka reprezentována převážně slovním vyjádřením, obvykle ve formě substantiva nebo substantivního spojení. Termín se někdy používá i v oblasti systematických selekčních jazyků pro označení klasifikačního znaku, resp. obecně pro označení základního prvku jakéhokoliv selekčního jazyka. Z hlediska struktury selekčního jazyka představuje lexikální jednotka jednoduchý pořádací znak. Soubor použitých lexikálních jednotek tvoří lexikum selekčního jazyka.[4] Tuto definici tezauru a s ním souvisejících pojmů nalezneme v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (dále jen TDKIV), kterou spravuje a spoluvytváří Národní knihovna České republiky (dále jen NK ČR). Další definice říká, že tezaurus je slovník řízeného selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní vztahy mezi pojmy (např. nadřazený" a podřazený")"[5]. Lexikální jednotkou je zde slovní vyjádření určitého pojmu, pokud možno ve formě substantiva nebo substantivního spojení.[6] Preferovaný termín je lexikální jednotka užívaná závazně při indexování k vyjádření určitého pojmu; občas je označována jako deskriptor". [7] Nepreferovaný termín je ekvivalent nebo kvaziekvivalent preferovaného termínu; nepreferovaný termín není do dokumentu přiřazován, ale slouží jako uživatelský vstup do tezauru nebo abecedního rejstříku; uživatel je odkázán příslušným pokynem (např. viz) k ekvivalentnímu preferovanému termínu; občas je označován jako nedeskriptor".[8] Podle jazykového zaměření se rozlišuje jednojazyčný a vícejazyčný tezaurus. Jednojazyčný tezaurus je tezaurus obsahující deskriptory a obvykle nedeskriptory převzaté z jednoho přirozeného jazyka".[9] Vícejazyčný tezaurus je pak tezaurus obsahující deskriptory a obvykle nedeskriptory převzaté z více než jednoho přirozeného jazyka a vyjadřující ekvivalentní pojmy v každém ze zahrnutých jazyků".[10] Podle šíře tematického zaměření máme tezaury speciální, polytematický a univerzální, podle struktury fasetový a tematický tezaurus, podle funkce tradiční, indexační a vyhledávací tezaurus. Dále se vyčleňuje cílový a zdrojový tezaurus.[11] V České republice je tvorba jednojazyčných tezaurů upravena normou ČSN s platností od ledna S obecnými zásadami tvorby tezaurů a jejich následnou praktickou aplikací se můžeme seznámit v práci Jamese R. Shearera A practical exercise in building a thesaurus. Postup vytváření tezauru rozdělil autor do devíti stupňů a v každém stupni teoretická pravidla popsal na konkrétních

3 příkladech a předvedl tak tvorbu tezauru v praxi. Pro praktické příklady si vybral termíny ze zemědělského oboru s odůvodněním, že zemědělská terminologie je pro většinu lidské populace snadno pochopitelná a existuje o ní obecné povědomí.[12] Tezaury pro zemědělství a příbuzné obory Jednojazyčné tezaury Jedním ze základních a nejobsáhlejších jednojazyčných tezaurů v angličtině pro zemědělství a příbuzné obory je už dříve zmiňovaný CAB Thesaurus, jehož vydavatelem je společnost CABI Publishing. Tezaurus je součástí zemědělské databáze CAB Abstracts a zahrnuje pojmy z oblasti zemědělství, zahradnictví a sadovnictví, lesnictví, dřevařství, genetiky, molekulární biologie, ekologie, výživy zvířat a rostlin, výživy lidí, veterinárního lékařství a tropické medicíny, parazitologie a škůdců, agroturistiky, potravinářství, zemědělské ekonomie a dalších oborů. Celý tezaurus obsahuje lexikálních jednotek, z toho preferovaných a nepreferovaných termínů.[13] Tento tezaurus použily některé organizace za základ při tvorbě vlastních tezaurů. AGTERMS je tezaurus používaný australskou oborovou bránou AGRIGATE. Tezaurus vychází z CAB Thesauru a byl vytvořen za účelem monitorování terminologie ze zemědělství používané v Austrálii. AGROTERM je jednojazyčný český heslář, který se zaměřuje na národní a regionální témata z oboru zemědělství a potravinářství. Vytvářet ho začala Zemědělská a potravinářská knihovna (dále jen ZPK) v 70 letech 20. století původně jako Jednotný zemědělský heslář, který byl v roce 1994 použit jako základ pro český zemědělský tezaurus a při jehož tvorbě byl jako vzor použit mezinárodní zemědělský tezaurus AGROVOC. V roce 2004 byl uznán NK ČR jako oficiální český zemědělský tezaurus pod označením AGROTERM. Jeho struktura odpovídá normě ČSN o vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů z roku Tezaurus je průběžně aktualizován na základě okamžitých potřeb knihovny a nových trendů v oboru. V současnosti obsahuje přes záznamů. Od roku 1994 byl český zemědělský tezaurus zpracováván v systému CDS/ISIS. Od června 2004 do srpna 2005 byl provozován v knihovnickém informačním systému DAWINCI ve formátu UNIMARC. V létě 2005 proběhla konverze tezauru do knihovnického informačního systému ALEPH 500 verze 16 ve formátu MARC21. Tezaurus od počátku vznikal jako interní pomůcka ZPK a kopíruje potřeby této knihovny. Z tohoto důvodu ho není tedy možné označit za úplný, protože zcela nepokrývá obory zemědělství a potravinářství a vyskytují se v něm i výrazy, které je potřeba dopracovat a propojit se souvisejícími lexikálními jednotkami. Proto je prováděna průběžná revize tezauru a to nejen z hlediska věcného, ale i z hlediska formálního.[14] Podobně jako ZPK tak také University of Florida vytvořila a používá vlastní anglický tezaurus pro zemědělství a přírodní vědy. Při jeho tvorbě jim jako zdroj potřebných a použitelných informací sloužily elektronické tezaury WordNet, tezaurus základní angličtiny a AGROVOC. Posledně jmenovaný byl použit jako důležitý základní zdroj specifických oborových termínů.[15] Některé tezaury jsou součástí úzce oborově zaměřených EIZ, což se pak odráží v terminologické skladbě daného tezauru. Příkladem může být tezaurus, který je součástí CCINFO Acquires Pest Management Research Databases, počítačového informačního systému Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Celá databáze a následně i tezaurus jsou zaměřeny na škůdce a

4 parazity, kontrolu jejich výskytu a ochranu proti nim.[16] Aquatic Science and Fisheries Thesaurus je součástí databáze Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts vydavatele Cambridge Scientific Abstracts (dále jen CSA). Tezaurus, jak už napovídá jeho název, je zaměřen na rybářství, hydrobiologii, akvakulturu, oceánografii, látky znečišťující vodní prostředí,...[17] Life Sciences Thesaurus je používán k indexaci a vyhledávání v databázích a časopisech vydávaných CSA. Tezaurus je průběžně aktualizován a doplňován o nové termíny z oblastí biologie, biotechnologie, mikrobiologie, ekologie, toxikologie, virologie, genetiky,... Obsahuje okolo preferovaných termínů a pomocí nich je indexováno okolo 3 miliónů dokumentů biologických disciplín od roku 1965.[18] Tezaurus databáze Zoological Record společnosti BIOSIS UK obsahuje okolo lexikálních jednotek z oblasti zoologie.[19] Také od společnosti BIOSIS UK je tezaurus, který je součástí databáze Biological Abstracts sledující obory zemědělství, botaniky, ekologie, životního prostředí, mikrobiologie, biochemie, biotechnologie, farmakologie a další příbuzné vědní oblasti.[20] California Environmental Resources Evaluation System (CERES) Thesaurus vznikl spoluprací společností California Resources Agency a National Biological Information Infrastructure (NBII) Biological Resources Division (BRD). K jeho vývoji se připojila i společnost United States Geological Survey Biological Resources Division. Je to další z řady tezaurů z oblasti přírodních věd (biologie, fytopatologie, ekologie a životní prostředí, fyzika, přírodní zdroje,...). [21] Environmental Thesaurus (Terms of the Environment) společnosti U.S. Environmental Protection Agency (US EPA, dále jen EPA) obsahuje termíny z oblasti životního prostředí, které se objevují v publikacích a jiných dokumentech společnosti EPA.[22] Dvoj- a vícejazyčné tezaury Už dříve zmiňovaný jednojazyčný anglický CAB Thesaurus převzala NAL a začala ho používat pro indexaci záznamů ve své zemědělské databázi AGRICOLA. Současný tezaurus, který je součástí databáze AGRICOLA je výsledkem spolupráce National Agricultural Library, United States Department of Agriculture (USDA) a Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture. V elektronické podobě v 1. vydání se tento tezaurus začal používat od 1. ledna V roce 2007 se pak National Agricultural Library Thesaurus (dále jen NALT) dočkal svého překladu do španělštiny a v tomto jazyce obsahoval kolem lexikálních jednotek. Tento překlad je prvním komplexním tezaurem zemědělských pojmů ve španělštině na západní polokouli.[23] V roce 2008 byla zveřejněna už jeho 7. verze. Tezaurus je aktualizován každý rok. V současnosti můžeme ze statistik, které jsou vystaveny na stránkách knihovny a jsou věnovány NALT zjistit, že v anglické verzi je obsaženo celkem lexikálních jednotek, z toho deskriptorů je Španělská verze obsahuje celkem lexikálních jednotek, z toho deskriptorů [24] AGRIFOREST Thesaurus Viikki Science Library University of Helsinki je tezaurus ve finštině a angličtině s vědeckými názvy rostlin, chorob rostlin a škůdců. Používá se pro indexaci dokumentů ze zemědělství, lesnictví, výživy a krmení, životního prostředí,...[25] Chinese Agricultural Thesaurus (dále jen CAT) je dvojjazyčný zemědělský tezaurus (v čínštině

5 a angličtině, kdy taxonomické názvy jsou v latině) vytvořený a spravovaný Chinese Academy of Agricultural Science. Obsahuje lexikálních jednotek v čínštině, z toho deskriptorů a nedeskriptorů. V článku Lianga a Sini jsou autory srovnávány tezaury AGROVOC a CAT a je zde popsáno mapování obou tezaurů.[26] Envoc Thesaurus, dříve známý jako INFOTERA Thesaurus of Environmental Terms, je vícejazyčný tezaurus pro indexaci informací ze životního prostředí. Jeho online verze je v angličtině, francouzštině a španělštině. Tištěná podoba potom kromě těchto jazyků je ještě v arabštině, čínštině a ruštině.[27] Posledním vícejazyčným tezaurem, o kterém bych se chtěla zmínit, je AGROVOC. Tento mezinárodní tezaurus byl poprvé vydán v roce 1982 a obsahoval lexikálních jednotek. V roce 1988 dalo Evropské společenství souhlas k tomu, aby byl AGROVOC pod vedením Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství se sídlem v Římě, která je známější pod zkratkou FAO (Food and Agriculture Organization), průběžně aktualizován, udržován a publikován v libovolných jazycích. V roce 1992 následovalo jeho druhé vydání, které bylo rozšířeno na lexikálních jednotek.[28] V současné době tezaurus existuje v 17 světových jazycích (angličtina, francouzština, španělština, portugalština, němčina, maďarština, italština, polština, čeština, slovenština, arabština, perština - farsi, čínština, japonština, thajština, hindština, laoština) a vytváří se jeho další jazykové verze (např. v ruštině, turečtině, malajštině,...). Následující tabulka nám ukazuje počty lexikálních jednotek v jednotlivých jazycích:[29] jazyk deskriptory nedeskriptory celkem lexikálních jednotek angličtina francouzština španělština portugalština němčina maďarština italština polština čeština slovenština

6 arabština perština - farsi čínština japonština thajština hindština laoština Tematické zaměření tezauru je na zemědělství, lesnictví, potravinářství, životní prostředí a další příbuzné obory. Závěr Tato práce je stručným přehledem vybraných tezaurů sloužících k indexaci dokumentů tematicky zaměřených na zemědělství, lesnictví, životního prostředí, potravinářství a další jim příbuzné obory. Najdeme zde, kromě jiných tezaurů, stručně popsány tři nejobsažnější vícejazyčné zemědělské tezaury. Jedná se o CAT Chinese Academy of Agricultural Science, CAB Thesaurus společnosti CABI Publishing a AGROVOG mezinárodní organizace FAO. Posledně jmenovaný má také nejvíce jazykových verzí. Tezaury obecně jsou velmi důležitou pomůckou při věcné indexaci dokumentů a pak následném vyhledávání záznamů. Jejich význam lze nejvíce ocenit ve chvíli, kdy hledáme dokumenty na požadované téma a tezaury nám pomáhají najít a následně použít správné deskriptory, abychom dané dokumenty našli. Seznam použitých zkratek CAB Commonwealth Agricultural Bureaux CAT Chinese Agricultural Thesaurus CSA Cambridge Scientific Abstracts EIZ Elektronické informační zdroje EPA U.S. Environmental Protection Agency FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations

7 NAL National Agricultural Library NALT National Agricultural Library Thesaurus NK ČR Národní knihovna České republiky TDKIV Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy ZPK Zemědělská a potravinářská knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací Použitá literatura 1. AGRIFOREST - search form [online] [ ]. Dostupný z < 2. ANONYM. CCINFO Acquires Pest Management Research Databases. Information Today. 1989, vol. 6, issue 6, s. 37. ISSN ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts [online] [ ]. Dostupný z < 4. BECK, Howard. Agricultural enterprise information management using object databases, Java, and CORBA. Computer and electronics in agriculture. 2001, vol. 32, issue 2, s ISSN: CAB Abstracts [databáze online]. London (Great Britain): Ovid Technologies, 2006 [cit ]. Dostupný z < 6. CABICODES and Thesaurus in CAB ABSTRACTS (Dialog File 50) [online] [ ]. Dostupný z < > 7. CERES Thesaurus Effort [online]. 1996, 24. července 2007 [ ]. Dostupný z < 8. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2004 [cit ]. Dostupný z < 9. ČSN Pokyny pro zpracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. Praha: Český normalizační institut, Kapitola 3, s Liang, A. C. - Sini, M. Mapping AGROVOC and the Chinese Agricultural Thesaurus: Definitions, tools, procedures. New Review of Hypermedia & Multimedia. 2006, vol. 12, issue 1, s ISSN: Life Sciences Thesaurus [online] [ ]. Dostupný z < Pejšová, Petra - Vozková, Veronika. Věcný popis pro obory zemědělství a potravinářství tezaury AGROVOC a AGROTERM. In 14. konference Knihovny současnosti 2006, sekce Specializované knihovny, září 2006, Seč u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven České republiky S ISBN Report of Recent Activities at the National Agricultural Library [online]. In ALA Summer Meeting ledna 2007 [ ]. Dostupný z <

8 14. Shearer, James R. A practical exercise in building a thesaurus. Cataloging & Classification Quarterly. 2004, vol. 37, issue 3/4, s ISN Taxonomy Warehouse - Vocabulary Details [online] [ ]. Dostupný z < Terms of Environment: Glossary, Abbreviations and Acronyms [online]. 2. října [ ]. Dostupný z < 17. Thesaurus used in Zoological Records [online] [ ]. Dostupný z < Thomas, S E. Use of the CAB thesaurus at the National Agricultural Library (Commonwealth Agricultural Bureaux thesaurus). Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural Librarians & Documentalists. 1985, vol. 30 issue 3, s ISSN Using the Thesaurus [online] [ ]. Dostupný z < What s new in 2008 Edition of Agricultural Thesaurus [online]. 15. květen 2008 [ ]. Dostupný z < [1] Thomas, S E. Use of the CAB thesaurus at the National Agricultural Library (Commonwealth Agricultural Bureaux thesaurus). Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural Librarians & Documentalists. 1985, vol. 30 issue 3, s ISSN [2] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2004 [cit ]. Dostupný z www < [3] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2004 [cit ]. Dostupný z www < [4] tamtéž [5] ČSN Pokyny pro zpracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. Praha: Český normalizační institut, Kapitola 3, s. 5. [6] tamtéž [7] tamtéž [8] tamtéž [9] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2004 [cit ]. Dostupný z www < [10] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2004 [cit ]. Dostupný z www < [11] tamtéž [12] Shearer, James R. A practical exercise in building a thesaurus. Cataloging & Classification Quarterly. 2004, vol. 37, issue 3/4, s ISN

9 [13] CABICODES and Thesaurus in CAB ABSTRACTS (Dialog File 50) [online] [ ] Dostupný z www < [14] Pejšová, Petra - Vozková, Veronika. Věcný popis pro obory zemědělství a potravinářství tezaury AGROVOC a AGROTERM. In 14. konference Knihovny současnosti 2006, sekce Specializované knihovny, září 2006,Seč u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven České republiky s ISBN [15] BECK, Howard. Agricultural enterprise information management using object databases, Java, and CORBA. Computer and electronics in agriculture. 2001, vol. 32, issue 2, s ISSN: [16] ANONYM. CCINFO Acquires Pest Management Research Databases. Information Today. 1989, vol. 6, issue 6, s. 37. ISSN [17] ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts [online] [ ]. Dostupný z < [18] Life Sciences Thesaurus [online] [ ]. Dostupný z < [19] Thesaurus used in Zoological Records [online] [ ]. Dostupný z < [20] Using the Thesaurus [online] [ ]. Dostupný z < [21] CERES Thesaurus Effort [online]. 1996, 24. července 2007 [ ]. Dostupný z < [22] Terms of Environment: Glossary, Abbreviations and Acronyms [online]. 2. října [ ]. Dostupný z < [23] Report of Recent Activities at the National Agricultural Library [online]. In ALA Summer Meeting ledna 2007 [ ]. Dostupný z < [24] What s new in 2008 Edition of Agricultural Thesaurus [online]. 15. květen 2008 [ ] Dostupný z < [25] AGRIFOREST - search form [online] [ ]. Dostupný z < [26] Liang, A. C. - Sini, M. Mapping AGROVOC and the Chinese Agricultural Thesaurus: Definitions, tools, procedures. New Review of Hypermedia & Multimedia. 2006, vol. 12, issue 1, s ISSN: [27] Taxonomy Warehouse - Vocabulary Details [online] [ ]. Dostupný z <

10 > [28] Pejšová, Petra - Vozková, Veronika. Věcný popis pro obory zemědělství a potravinářství tezaury AGROVOC a AGROTERM. In 14. konference Knihovny současnosti 2006, sekce Specializované knihovny, září 2006,Seč u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven České republiky s ISBN [29] Agricultural Information Management Standards Web Site [online] [ ]. Dostupný z < Štítky: vícejazyčné tezaury, životní prostředí, tezaurus, definice, jednojazyčné tezaury, zemědělství, lesnictví, potravinářství

Zemědělská a potravinářská knihovna. září 2006

Zemědělská a potravinářská knihovna. září 2006 Zemědělská a potravinářská knihovna září 2006 VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ - TEZAURY AGROVOC A AGROTERM KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2006 září 2006 Základní informace o ZPK Fond knihovny

Více

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí IKI 2008 Informace, konkurenceschopnost, inovace 22.1. 2008 v Praze Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická

Více

Vyhledávání literatury pro psaní závěrečných prací oboru rostlinolékařství

Vyhledávání literatury pro psaní závěrečných prací oboru rostlinolékařství Vyhledávání literatury pro psaní závěrečných prací oboru rostlinolékařství 27. března 2012 Osnova Základní zdroje CAB ABSTRACTS CROP PROTECTION COMPENDIUM Tvorba rešeršního dotazu Vyhledávání informací

Více

Elektronické informační zdroje. Rybářství a hydrobiologie

Elektronické informační zdroje. Rybářství a hydrobiologie Elektronické informační zdroje Rybářství a hydrobiologie 18. 3. 2009 OSNOVA 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MZLU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Elektronické informační zdroje (EIZ)

Více

Hledáte vědecké informace? Elektronické informační zdroje pro obor Jakost rostlinných potravinových zdrojů. 25. března 2013

Hledáte vědecké informace? Elektronické informační zdroje pro obor Jakost rostlinných potravinových zdrojů. 25. března 2013 Hledáte vědecké informace? Elektronické informační zdroje pro obor Jakost rostlinných potravinových zdrojů 25. března 2013 Projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) finanční prostředky na nákup elektronických

Více

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory Elektronické informační zdroje Dřevařství a příbuzné obory 2. 11. 2010 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu

Více

VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM

VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM Petra Pejšová Veronika Vozková, Ústav zemědělských a potravinářských informací Zemědělská a potravinářská knihovna Základní

Více

Elektronické informační zdroje pro pedagogiku, vzdělávání a příbuzné obory. 9. června 2019

Elektronické informační zdroje pro pedagogiku, vzdělávání a příbuzné obory. 9. června 2019 Elektronické informační zdroje pro pedagogiku, vzdělávání a příbuzné obory 9. června 2019 Obsah 1. Elektronické informační zdroje na MENDELU 2. Elektronické informační zdroje volně dostupné 3. Základy

Více

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 2. prosince 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Základy

Více

Elektronické informační zdroje pro produkční aspekty lesnictví. 16. října 2014

Elektronické informační zdroje pro produkční aspekty lesnictví. 16. října 2014 Elektronické informační zdroje pro produkční aspekty lesnictví 16. října 2014 Projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) finanční prostředky na nákup elektronických informačních zdrojů z oblastí přírodních

Více

Tezaurus na téma GRANTY

Tezaurus na téma GRANTY . Tezaurus na téma GRANTY Práce pro atestaci z předmětu Věcné pořádání informací a znalostí Tezaurus zpracovali: Karolína Kučerová, Pavel Bláha, Bedřich Vychodil Praha, září 2004 Obsah 1. Úvod...3 I. Použité

Více

Elektronické informační zdroje se zaměřením na ekologii a příbuzné obory. 25. února 2019

Elektronické informační zdroje se zaměřením na ekologii a příbuzné obory. 25. února 2019 Elektronické informační zdroje se zaměřením na ekologii a příbuzné obory 25. února 2019 Obsah 1. Elektronické informační zdroje oborové 2. Elektronické informační zdroje multioborové 3. Základy tvorby

Více

Elektronické informační zdroje pro zahradnictví a příbuzné obory. 4. března 2015

Elektronické informační zdroje pro zahradnictví a příbuzné obory. 4. března 2015 Elektronické informační zdroje pro zahradnictví a příbuzné obory 4. března 2015 Projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) finanční prostředky na nákup elektronických informačních zdrojů z oblastí přírodních

Více

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze Článek charakterizuje stručně organizaci národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a poskytovaných

Více

CABI Compendia a elektronické knihy dostupné na MENDELU

CABI Compendia a elektronické knihy dostupné na MENDELU CABI Compendia a elektronické knihy dostupné na MENDELU 25. 3. 2013 O čem bude řeč? CABI Publishing CABI Compendia ebooks dostupné na MENDELU představení a vyhledávání CABI CABI je nezisková organizace

Více

Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy. 17. dubna 2019

Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy. 17. dubna 2019 Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy 17. dubna 2019 Obsah 1. Elektronické informační zdroje oborové 2. Elektronické informační zdroje multioborové 3. Základy tvorby rešeršního dotazu 4. Discovery

Více

Biomonitoring proces při kterém sledujeme charakteristiku prostředí sledování zpětných vazeb v prostředí Hodnocení výsledků bývá obtížné Význam biologického monitorování živé zdroje jsou vyčerpávány č

Více

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomiku

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomiku Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomiku 22. listopadu 2011 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou

Více

Vyhledávání v databázích z oblasti zdravotnictví

Vyhledávání v databázích z oblasti zdravotnictví Vyhledávání v databázích z oblasti zdravotnictví Moravská zemská knihovna v Brně Martina Machátová Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz Školení 11. dubna 2016 U.S. National Library of Medicine http://www.nlm.nih.gov/

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ BIBLIOGRAFIE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ BIBLIOGRAFIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ BIBLIOGRAFIE Petra Pejšová, Ústav zemědělských a potravinářských informací Zemědělská a potravinářská knihovna Historie České zemědělské a potravinářské bibliografie Česká

Více

Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer

Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer Místo konání: Olympia Grand Hall, Kennsington, Londýn Akce: Online Information Conference 2004 Termín: 30. listopadu 2. prosince 2004 28. ročník konference

Více

Elektronické informační zdroje pro potravinářství. 4. března 2019

Elektronické informační zdroje pro potravinářství. 4. března 2019 Elektronické informační zdroje pro potravinářství 4. března 2019 Obsah 1. Elektronické informační zdroje oborové 2. Elektronické informační zdroje multioborové 3. Základy tvorby rešeršního dotazu 4. Discovery

Více

Elektronické informační zdroje pro rybářství a hydrobiologii. 1. března 2017

Elektronické informační zdroje pro rybářství a hydrobiologii. 1. března 2017 Elektronické informační zdroje pro rybářství a hydrobiologii 1. března 2017 Projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) finanční prostředky na nákup elektronických informačních zdrojů z oblastí přírodních

Více

Databáze, databázová centra, informační podpora medicínským oborům, informační zdroje

Databáze, databázová centra, informační podpora medicínským oborům, informační zdroje NEMEDICÍNSKÉ DATABÁZE A JEJICH ROLE V LÉKAŘSKÉM VÝZKUMU A PRAXI Richard Papík, Martin Souček Anotace Cílem je přiblížit v přehledu šíři informačních zdrojů dávajících informační podporu lékařskému výzkumu

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

Informační zajištění oborů na vysokých školách z programu 1N Barbora Katolická UK ZČU v Plzni Komise pro EIZ při AKVŠ Program 1N Informační infrastruktura výzkumu, 2004 2008 Počet přijatých a dotovaných

Více

VIKBA11 Selekční jazyky 1

VIKBA11 Selekční jazyky 1 VIKBA11 Selekční jazyky 1 Úvod do problematiky Přednáška č. 2 (kombinované studium) 9.11.2007 Filozofická fakulta Masarykova Univerzity, Kabinet knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví podzim

Více

Elektronické informační zdroje pro lesnictví. 6. října 2014

Elektronické informační zdroje pro lesnictví. 6. října 2014 Elektronické informační zdroje pro lesnictví 6. října 2014 Projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) finanční prostředky na nákup elektronických informačních zdrojů z oblastí přírodních věd, techniky a

Více

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Poznámka: Tento dokument vychází z návrhů obsažených v diplomové práci věnované PSH, která byla obhájena na Ústavu informačních

Více

Projektový management a fundraising

Projektový management a fundraising Projektový management a fundraising Modul 5 Ukončení a vyhodnocení projektu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento

Více

Elektronické informační zdroje pro zahradnictví a příbuzné obory. 28. března 2017

Elektronické informační zdroje pro zahradnictví a příbuzné obory. 28. března 2017 Elektronické informační zdroje pro zahradnictví a příbuzné obory 28. března 2017 Projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) finanční prostředky na nákup elektronických informačních zdrojů z oblastí přírodních

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány Z i m a 2 0 1 1 / 1 2 - R o č n í k X - Z D A R M A Vážení uživatelé, Informační zpravodaj JIB, který jste právě otevřeli, má letos v záhlaví Ročník X, takže

Více

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Na stránkách knihovny UTB ve Zlíně http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_1&lang=cs&type=0 jsou 24 hodin denně k dispozici online databáze, tedy informační zdroje

Více

Elektronické informační zdroje pro zemědělské obory. 14. března 2014

Elektronické informační zdroje pro zemědělské obory. 14. března 2014 Elektronické informační zdroje pro zemědělské obory 14. března 2014 Projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) finanční prostředky na nákup elektronických informačních zdrojů z oblastí přírodních věd, techniky

Více

Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1

Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1 077 Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1 PhDr. Lenka Pešková, DiS. / Studijní a informační centrum České zeměd. univerzity, Oddělení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Jak citovat. Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 -

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Jak citovat. Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak citovat Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT - Prosinec 2009 - Bibliografické citace by měly být součástí každé odborné publikace, tedy i textu

Více

Zpráva o plnění cílů projektu VISK3. WebArchiv - vytvoření podmínek pro zpřístupnění českých webových zdrojů

Zpráva o plnění cílů projektu VISK3. WebArchiv - vytvoření podmínek pro zpřístupnění českých webových zdrojů Zpráva o plnění cílů projektu VISK3 WebArchiv - vytvoření podmínek pro zpřístupnění českých webových zdrojů (knihovnické, legislativní a technické aspekty) Předkládá: Národní knihovna České republiky Zpracovala:

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Slovníkové databáze Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - TDKIV a KZK. Bc. Jaroslava Havlová, DiS. PhDr. Anna Machová

Slovníkové databáze Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - TDKIV a KZK. Bc. Jaroslava Havlová, DiS. PhDr. Anna Machová Slovníkové databáze Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - TDKIV a KZK Bc. Jaroslava Havlová, DiS. PhDr. Anna Machová Osnova Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy TDKIV Databáze

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Infrastruktura pro OA k výsledkům evropského výzkumu a vývoje

Infrastruktura pro OA k výsledkům evropského výzkumu a vývoje Infrastruktura pro OA k výsledkům evropského výzkumu a vývoje Cíle projektu OpenAIRE stručně Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup k výsledkům vědeckých projektů financovaných z prostředků

Více

Projekt LR 1308 NL 4 HSS Národní knihovna rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory

Projekt LR 1308 NL 4 HSS Národní knihovna rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory Projekt LR 1308 NL 4 HSS Národní knihovna rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory program LR zdroje rozpočet projektu řešitelský tým cíle a indikátory projektu 2015 úpravy rozpočtu 2015

Více

Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce

Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce 15. října 2015 Osnova 1) Informační centrum a Ústřední knihovna nabízené služby a obecná pravidla 2) Vydavatelství nabízené služby 3) Úvod do

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU

Elektronické informační zdroje na MENDELU Elektronické informační zdroje na MENDELU Osnova 1) Elektronické informační zdroje oborové 2) Elektronické informační zdroje multioborové 3) České databáze článků 4) Základy tvorby rešeršního dotazu 5)

Více

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Licenční studium PYTHAGORAS Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Ing. Blanka Jankovská blanka.jankovska@upce.cz 5. 2. 2010 Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice CASLIN - Souborný katalog

Více

Grey literature ve světě. Martina Pfeiferová. Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz

Grey literature ve světě. Martina Pfeiferová. Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz Grey literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihvona m.pfeiferova@stk.cz Příspěvek si klade za cíl informovat o šedé literatuře ve světě a to prostřednictvím mezinárodní konference pro

Více

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DATABÁZÍ Z HLEDISKA ZPRACOVÁNÍ ČESKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DATABÁZÍ Z HLEDISKA ZPRACOVÁNÍ ČESKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DATABÁZÍ Z HLEDISKA ZPRACOVÁNÍ ČESKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Jaroslav Horký, Bohumil Boček, Martina Bočková, Lucie Šmídová Medistyl, s.r.o. Středoevropské informační středisko INFORUM

Více

VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková

VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková Adéla Jarolímková VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková Abstrakt Tezaurus MeSH (Medical Subject Headings) je řízený slovník biomedicínských pojmů, budovaný americkou

Více

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Sledování využívání elektronických informačních zdrojů Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Obsah Význam měření využívání EIZ Zahraniční projekty k měření využívání

Více

Elektronické informační zdroje na Mendelu biotechnologie rostlin

Elektronické informační zdroje na Mendelu biotechnologie rostlin Elektronické informační zdroje na Mendelu biotechnologie rostlin 11. březen 2010 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na Mendelu pro biotechnologii rostlin Abstraktové databáze Oborové Multioborové

Více

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze)

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze) CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, UZNATELNÝCH V RIVU VČETNĚ JEJICH BODOVÉHO HODNOCENÍ (Výňatek z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Více

pro humanitní a společenské vědy

pro humanitní a společenské vědy Možnosti využití databází EBSCO pro humanitní a společenské vědy PhDr. Hana Nová koordinátorka projektu eifl Direct v ČR Národní knihovna ČR e-mail: hana.nova@nkp.cz Knihovny v České republice mají prostřednictvím

Více

Databáze!vědeckých!lékařských!informací!

Databáze!vědeckých!lékařských!informací! ÚSTAVINFORMAČNÍCHSTUDIÍAKNIHOVNICTVÍ FFUKVPRAZE RichardPapík Databázevědeckýchlékařskýchinformací Verze1.0 Praha 2011 Mít odvahu, hledat, najít a nevzdávat se A. Tennyson, anglický básník Ze složitého

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

METODIKA MAPOVÁNÍ A HARMONIZACE REJSTŘÍKŮ, ČÍSELNÍKŮ A ŘÍZENÝCH SLOVNÍKŮ APLIKOVANÝCH V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH CERTIFIKOVANÁ METODIKA

METODIKA MAPOVÁNÍ A HARMONIZACE REJSTŘÍKŮ, ČÍSELNÍKŮ A ŘÍZENÝCH SLOVNÍKŮ APLIKOVANÝCH V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH CERTIFIKOVANÁ METODIKA METODIKA MAPOVÁNÍ A HARMONIZACE REJSTŘÍKŮ, ČÍSELNÍKŮ A ŘÍZENÝCH SLOVNÍKŮ APLIKOVANÝCH V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH CERTIFIKOVANÁ METODIKA INTERPI Interoperabilita Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní

Více

3. 5. 2 0 1 6, G I S V S 2 0 1 6, P R A H A 1

3. 5. 2 0 1 6, G I S V S 2 0 1 6, P R A H A 1 1 ANOTACE PREZENTACE 1. 11. 2015, Ženeva Mezinárodní konference Using and referencing ISO and IEC standards to support public policy 2. 11. 2015, centrála ISO Ženeva Trénink účastníků konference 2 ČÁSTI

Více

Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století

Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století Abstrakt Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová, Jana Zindulková, Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Helena

Více

Odstíny a nuance Open Access

Odstíny a nuance Open Access Odstíny a nuance Open Access Jindra Planková Ústav informatiky, Slezská univerzita FPF, Opava jindra.plankova@fpf.slu.cz INFORUM 2014: 20. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 27.

Více

Seznam zahraničních periodik objednaných do odborné knihovny RIS MŽP pro rok 2011

Seznam zahraničních periodik objednaných do odborné knihovny RIS MŽP pro rok 2011 Agricultural and Forest Meteorology http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681923 Agriculture, Ecosystems & Environment http://www.sciencedirect.com/science/journal/01678809 altlasten spektrum

Více

Nebojte se EIZ. Představení elektronických informačních zdrojů v zemědělském aplikovaném výzkumu

Nebojte se EIZ. Představení elektronických informačních zdrojů v zemědělském aplikovaném výzkumu Nebojte se EIZ Představení elektronických informačních zdrojů v zemědělském aplikovaném výzkumu Úvod Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostalo první vydání brožury Nebojte se EIZ, jejímž cílem je představení

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Nový obor - počítače v medicíně a biologii

Nový obor - počítače v medicíně a biologii Nový obor - počítače v medicíně a biologii Proč je management informací ústřední otázkou v biomedicínském výzkumu a v klinické praxi? Co jsou integrovaná prostředí managementu informací a jak by mohla

Více

EIZ ve společenských. enských vědách

EIZ ve společenských. enských vědách EIZ ve společenských enských vědách zobecnění,, specifika, zajímavosti Úvod Klasifikace disciplín Charakter společenských věd (není inflace času, konzervativní uživatelé, problematika hodnocení a měření

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace II. Mgr. Hana Vyčítalová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace II. Mgr. Hana Vyčítalová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny Jmenná katalogizace II. Mgr. Hana Vyčítalová Obsah přednášky Anglo americká katalogizační pravidla ISBD - International Standard Bibliographic Description

Více

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Maturitní práce (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH 1. Obecná ustanovení... 2 2. Organizace a realizace... 3 3. Termíny... 3 4. Hodnocení zpracování a obhajoby

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

nahrazuje normu z roku 1996 a 2000

nahrazuje normu z roku 1996 a 2000 nahrazuje normu z roku 1996 a 2000 Bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů citace zdrojů v odborné literatuře zásady pro uvádění bibliografických informací dostatečné k jasné identifikaci citovaného

Více

Výsledky předzápisu do zimního semestru ak. roku 2012/2013

Výsledky předzápisu do zimního semestru ak. roku 2012/2013 Výsledky předzápisu do zimního semestru ak. roku 2012/2013 Kód kurzu Název kurzu N poběží FBI D1 Státní doktorská zkouška 1 ANO FBI 891 Bakal. diplomová praxe II. 114 ANO FBI 800 Doktorandská praxe 86

Více

Vysokoškolská knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny. Mgr. Ilona Trtíková Mgr. Věra Pilecká PhDr. Barbora Ramajzlová

Vysokoškolská knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny. Mgr. Ilona Trtíková Mgr. Věra Pilecká PhDr. Barbora Ramajzlová Vysokoškolská knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny Mgr. Ilona Trtíková Mgr. Věra Pilecká PhDr. Barbora Ramajzlová Inforum, Praha 25.5. 2011 Univerzitní/vysokoškolská knihovna

Více

Seznam zahraničních periodik objednaných do odborné knihovny RIS MŽP pro rok 2012

Seznam zahraničních periodik objednaných do odborné knihovny RIS MŽP pro rok 2012 Agricultural and Forest Meteorology http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681923 Agriculture, Ecosystems & Environment http://www.sciencedirect.com/science/journal/01678809 altlasten spektrum

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY ZA OBDOBÍ OD XXIX. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR V období

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

Diplomový seminář pro studenty ITaM. B. Miniberger LS 2012

Diplomový seminář pro studenty ITaM. B. Miniberger LS 2012 Diplomový seminář pro studenty ITaM B. Miniberger LS 2012 Cíl semináře Seznámit studenty 1.r. mgr. oboru ITaM se základními dokumenty pro vypracování DP: Metodické pokyny BIVŠ dostupné (po předchozí autorizaci

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Agronomická fakulta

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA. Agronomická fakulta SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA UNIVERZITĚ VČETNĚ JEJICH TYPU A STANDARDNÍ DOBY STUDIA Agronomická fakulta Standardní ba Forma B 2826 Technologie odpadů 1604R004 Odpavé hospodářství

Více

MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK - medical virtual library - integrated information environment for medical libraries

Více

210 mm. Projekt VZ09003 Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum. Vyjádření řešitelky.

210 mm. Projekt VZ09003 Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum. Vyjádření řešitelky. Snímek 1 Projekt VZ93 Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum stepanka.zizkova@techlib.cz Oponentní řízení 7. 2. 212, NTK, Praha Vyjádření řešitelky

Více

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Cestovní zpráva 1 Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Part I, 18-20 June: CHANGES in the world of library services: Evolution and innovation

Více

Aktuální stav a vývoj e-publikací a projektu NAKI

Aktuální stav a vývoj e-publikací a projektu NAKI Aktuální stav a vývoj e-publikací a projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické knihy dynamický vývoj digitálního

Více

Zásady psaní odborného textu

Zásady psaní odborného textu Zásady psaní odborného textu Pro odborné texty existuje standardní struktura, od které by se žádný text neměl příliš odchylovat. Jednotlivé části (kapitoly) mohou být pojmenovány podle potřeby, u krátkých

Více

Formální úprava bakalářské/diplomové práce. Jak správně citovat

Formální úprava bakalářské/diplomové práce. Jak správně citovat Formální úprava bakalářské/diplomové práce Jak správně citovat Jak na bakalářskou (diplomovou) práci Obecné pokyny na MUP Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací Obecný rámec Autorský zákon, publikační

Více

Participativní mapování a voda

Participativní mapování a voda Participativní mapování a voda Miloš Kroulík Co je participativní mapování? Participativní (též komunitní) mapování je metodikou vytváření map, která se od tradičního způsobu liší především úlohou expertů

Více

Příspěvek do sborníku. Kamrádková, Kateřina Pospíšilíková, Věra

Příspěvek do sborníku. Kamrádková, Kateřina Pospíšilíková, Věra Příspěvek do sborníku Projekt ebooks on Demand Evropská knihovní síť Kamrádková, Kateřina Pospíšilíková, Věra Září 2010 Abstrakt V roce 2007 byla na konferenci Knihovny současnosti představena služba ebooks

Více

Pokyny pro autory. (Times, 14, tučně, kapitálky) (Times, 10, tučně, kurzívou) (Times, 10, normálně)

Pokyny pro autory. (Times, 14, tučně, kapitálky) (Times, 10, tučně, kurzívou) (Times, 10, normálně) Pokyny pro autory Doporučujeme všem autorům, aby pro psaní článku použili předem definovaný vzor šablony pro autory, která je již upravena dle požadavků. Šablona pro psaní článků je pevně definovaná, zvolené

Více

Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce

Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce Knihovnické služby a elektronické informační zdroje v kostce 10. listopadu 2016 Osnova 1) Informační centrum a Ústřední knihovna nabízené služby a obecná pravidla 2) Vydavatelství nabízené služby 3) Úvod

Více

Národní technická knihovna Oddělení Digitální Národní technické knihovny. Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury

Národní technická knihovna Oddělení Digitální Národní technické knihovny. Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury Národní technická knihovna Oddělení Digitální Národní technické knihovny Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury Praha 2011 1 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 1. Co vkládat do Národního

Více

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová O ČEM Píšeme odbornou práci Elektronické knihovní katalogy České a zahraniční zdroje Citování MINIMUM PRO PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ

Více

Metody zpracování informací 1. Citační norma

Metody zpracování informací 1. Citační norma Citační norma Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 1998. Článek: STIEG, M.F. The information needs of historians. College and Ressearch Libraries. 1981, 42 (6),

Více

A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY TERMINOGRAFIE: POZNATKY DATABÁZE KNIHOVNICTVÍ. Josef Schwarz. Základní terminologické a teoretické otázky

A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY TERMINOGRAFIE: POZNATKY DATABÁZE KNIHOVNICTVÍ. Josef Schwarz. Základní terminologické a teoretické otázky VYBRANÉ TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY TERMINOGRAFIE: POZNATKY Z TVORBY ČESKÉ TERMINOLOGICKÉ DATABÁZE KNIHOVNICTVÍ A INFORMAČNÍ VĚDY Josef Schwarz Úvod Česká terminologická databáze knihovnictví a

Více

Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR) Journal Citation Reports (JCR) Petra Kalců, Knihovna Akademie věd ČR e-mail: kalcu@lib.cas.cz Databáze Journal Citation Reports (http://jcrweb.com/) je výstupem bibliometrických analýz vědeckých časopisů,

Více

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DFJP 224 242 273 232 269 240 269 303 365 FES 245 119 275 226 318 283 209 246 264 FF 43 32 71

Více

Analýza a hodnocení abstraktů odborných časopisů

Analýza a hodnocení abstraktů odborných časopisů Analýza a hodnocení abstraktů odborných časopisů Materiálová věda a Informační věda a knihovnictví Eliška Veselá Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze,

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY V USA A JEJICH DOPAD NA AKADEMICKÉ VÝSLEDKY STUDENTŮ

ŠKOLNÍ KNIHOVNY V USA A JEJICH DOPAD NA AKADEMICKÉ VÝSLEDKY STUDENTŮ ŠKOLNÍ KNIHOVNY V USA A JEJICH DOPAD NA AKADEMICKÉ VÝSLEDKY STUDENTŮ Jan Emmer, Vysoká škola finanční a správní Praha 1. Historie školních knihoven důležitá data Vývoj do 2. světové války 1835-1880 Postupně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ ELEKTRONICKÉ ZDROJE INFORMACÍ VŠEOBECNÉ ZDROJE Anopres IT přehled českého tisku - http://www.anopress.cz/ EBSCO - http://www.anopress.cz/ Knihy zdarma - http://www.eknihovna.cz/eknihy-zdarma/ Volně dostupné

Více

Profil žádaného knihovníka/knihovnice: co očekávají knihovny od nových zaměstnanců?

Profil žádaného knihovníka/knihovnice: co očekávají knihovny od nových zaměstnanců? Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/profil-zadaneho-knihovnikaknihovnice-co-ocekavajiknihovny-od-novych-zamestnancu) Profil žádaného knihovníka/knihovnice: co očekávají knihovny od nových zaměstnanců?

Více

Online přístupné knihy neztrácejí na půvabu

Online přístupné knihy neztrácejí na půvabu Online přístupné knihy neztrácejí na půvabu Filip Vojtášek Albertina icome Praha Národní lékařská knihovna Obecné vlastnosti e-knih Okamžitý přístup k požadovaným informacím Přístup kdykoliv a odkudkoliv

Více

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě. Ekonomie, obchod marketing, management,...

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě. Ekonomie, obchod marketing, management,... Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě Ekonomie, obchod marketing, management,... 19. března 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. 2010 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 2/10

Více

Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy. 10. března 2016

Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy. 10. března 2016 Elektronické informační zdroje pro přírodní vědy 10. března 2016 Projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) finanční prostředky na nákup elektronických informačních zdrojů z oblastí přírodních věd, techniky

Více