Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část"

Transkript

1

2 Název: Aplikace ICT pomůcek v přírodovědných předmětech Obecná část Autor: Mgr. Monika Halšková, RNDr. Libor Koníček, PhD. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 79 Určeno pro projekt: Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Vydavatel: Ostravská univerzita v Ostravě Tisk: REPRONIS s.r.o. Mgr. Monika Halšková, RNDr. Libor Koníček, PhD. Ostravská univerzita v Ostravě

3 Obsah Úvod Úvod do počítačem podporovaných experimentů Terminologie Úvod do problematiky počítačem podporovaných experimentů Systémy pro počítačem podporované experimenty Technické aspekty Měřicí systém ISES Měřicí systémy IP-Coach, Coach-Lab2, ULAB Měřicí systém PASCO Měřicí systém Vernier Měřicí systémy MF-DAQ CMC-S2, CMC-S3, eprodas Reálná laboratoř Vzdálená laboratoř Virtuální laboratoř Programy pro modelování ve fyzice Edison 4 CZ Excel Programy pro měření z videosekvencí Digitální video v programu Tracker Digitálního video v prostředí Coach Jednoduchý systém na zaznamenávání dat Educational Laboratory Board (EdLaB) 35 7 Popis programu eprolab - využití modulu HiScope Otevření modulu HiScope Tlačítka menu Vybrat připojená čidla Vymezit proměnné Vzorkovací čas a spouštění... 43

4 7.1.5 Graf y(t): výběr proměnné Graf y(t) časová závislost proměnné y Zobraz měřidlo Vlastnosti čidel Příklady modelové úlohy Příklad experiment meteorologická stanice Návod pro žáky Návod pro učitele Závěr Popis softwaru eprolab - verze 04/ HiScope Editor senzorů Postup připojení nového čidla se systémem EdLaB v programu eprolab Kalibrace nového čidla Postup spuštění experimentu Pro jedno čidlo Pro více čidel Literatura... 75

5 Úvod Vážení čtenáři, máte před sebou studijní text Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ, který je určen učitelům přírodovědných předmětů a všem zájemcům o využívání počítačů při výuce přírodovědných předmětů na základních a středních školách. Úvodní kapitola studijního textu je orientační a slouží pro seznámení se základní terminologií užívající se v souvislosti s počítačem podporovanými experimenty. Druhá kapitola je zaměřena na popis technických vlastností tří měřicích systémů, které jsou používány v České republice. Poslední tři kapitoly jsou zaměřeny na konkrétní příklady počítačem podporovaných experimentů i s komentářem. Po prostudování textu budete znát: základní pojmy týkající se počítačem podporovaných experimentů v přírodních vědách; základní možnosti využití počítačem podporovaných experimentů ve výuce; programy, které jsou využívány měřicími systémy s počítači; požadavky na měřicí systémy. Po absolvování kurzu budete schopni: připravit a optimalizovat počítačem podporovaný experiment; zpracovat a předvést počítačem podporovaný experiment; připravit vyučovací hodinu s využitím počítačem podporovaného experimentu. Získáte: zkušenosti s přípravou počítačem podporovaných experimentů.

6

7 Úvod do počítačem podporovaných experimentů 7 1 Úvod do počítačem podporovaných experimentů Průvodce studiem. V této kapitole se dozvíte, nebo si zopakujete základní pojmy o počítačem podporovaných experimentech. Cílem je získat celkový přehled a orientovat se v této problematice. Po prostudování kapitoly budete umět: Popsat proces měření pomocí počítače. Popsat možnosti využití měřicích systémů v laboratoři. Uvést, které parametry ovlivňují přesnost měření. Klíčová slova: reálný experiment, virtuální laboratoř, vzdálená laboratoř, simulace, modelování 1.1 Terminologie Pojmem počítačem podporované experimenty označujeme takové experimenty v přírodních vědách, kde se počítač podílí na sběru, zpracování a zobrazování naměřených dat. Existují tři základní možnosti využití počítačů: Reálná laboratoř (CBL Computer Based Laboratory, MBL Microcomputer Based laboratory) Vzdálená laboratoř (Remote Laboratrory) Virtuální laboratoř (Virtual Laboratory) Reálná laboratoř, reálný experiment, počítačem řízený experiment většinou se těmito pojmy rozumí využití počítače jako zařízení, které měří a získává data, popřípadě může experiment přímo řídit. Nejčastější je kombinace počítače a nějakého měřicího rozhraní, např. český systém ISES, nizozemský CMA CoachLab II+, slovinský CMC S3, které budou podrobně popsány později. V reálné laboratoři žáci pracují přímo se skutečnými měřenými objekty a získávají reálná data. Vzdálenou laboratoří rozumíme takové využití počítače, že žák není přímo fyzicky účasten experimentu, ale může experiment řídit na dálku, např. prostřednictvím sítě Internet. Získaná data jsou reálná, byla získaná na skutečném zařízení, pouze komunikace s tímto zařízením je zprostředkovaná. Naopak ve virtuální laboratoři se často využívá simulací k získávání dat nebo k natrénování určitých činností, např. ovládání složitých a drahých přístrojů. Virtuální laboratoř lze také využít pro přípravu žáků před reálným měřením. Ve virtuální laboratoři lze ověřit i chování elektrických obvodů před jejich

8 8 Úvod do počítačem podporovaných experimentů reálnou realizací. Nevýhodou virtuální laboratoře je, že nerozvíjí manuální zručnost žáků a velmi záleží, jak kvalitní je simulace pro žáky. 1.2 Úvod do problematiky počítačem podporovaných experimentů Fyzikální veličiny analogové spojité působí Čidlo (tlaku, teploty, vlhkosti, vodivosti, magnetické indukce, elektrického převádí na elektrické napětí A/D převodník kvantizace ( 8, 12, 16 bitů) vzorkovací binární data PC Obrázek 1-1 Schéma měření pomocí počítače Fyzikální veličiny, které můžeme pozorovat a měřit ve svém okolí jsou spojitými (analogovými) veličinami, tj. mění se v čase plynule. Příkladem může být okolní teplota, tlak, vlhkost, Při klasickém měření odečítáme hodnoty z teploměru, tlakoměru, vlhkoměru v určitých intervalech a s přesností odpovídající zvoleným měřicím přístrojům. Při měření pomocí počítače dochází nejprve pomocí čidla (senzoru) k převodu fyzikální veličiny (teplota, tlak, vlhkost, elektrická vodivost, magnetická indukce, elektrický odpor, poloha, zrychlení, ) na elektrické napětí. To je přivedeno na A/D analogově/digitální převodník. Úkolem A/D převodníku je převedení napětí na jeho číslicově (binárně) vyjádřenou hodnotu. Důležitými parametry pro měření je vzorkovací frekvence převodníku, tj. kolikrát za sekundu je schopen změřit napětí na vstupu. Některé systémy uvádějí časový interval (timer delay), který uplyne mezi dvěma měřeními. Vzorkovací frekvence se většinou vztahuje na jeden kanál. Pokud zároveň měříme ve více kanálech, musíme maximální vzorkovací frekvenci dělit počtem kanálů. U pomalých dějů můžeme volit vzorkovací frekvenci v jednotkách Hz. U rychlých dějů (přechodové jevy v elektřině a magnetismu, záznam hlasu) musíme zvolit vzorkovací frekvenci řádově khz. Měření by mělo proběhnout aspoň desetkrát během periody měřeného signálu. Dalším důležitým parametrem je přesnost měření. Ta je dána jednak rozsahem vstupních měřených napětí většina systémů pracuje v rozsahu 0 V až 5 V. Dalším parametrem je rozlišení převodníku (kvantizace) udává se v jednotkách bit. Příklad: Při rozlišení 8 bitů a vstupních úrovních napětí 0 až 5 V je přesnost 5 / 2 8 V = = 5 / 256 V = 0,02 V. Při 12 bitovém rozlišení už to je 5 / 4096 V = 0, 0012 V. Počítač může naměřená data (čísla) dále zpracovat (zobrazit jako graf, zobrazit formou tabulky, provádět s nimi další operace).

9 Úvod do počítačem podporovaných experimentů 9 Nyní uvedu konkrétní příklad na pojem kvantizace. Na obr. 1.2 je zobrazen časový průběh signálu zaznamenaný s kvantizací 12 bitů, tj úrovní a na druhém grafu je tentýž průběh zaznamenaný jen s kvantizací 4 bity, tj. se 16 úrovněmi. Obrázek 1-2 Měřený signál s kvantizací 12 bitů Obrázek 1-3 Měřený signál s kvantizací 4 bity

10 10 Úvod do počítačem podporovaných experimentů Poznámka: Měřicí systémy, které uvádím, nejsou jedinými A/D převodníky v počítači. Většina počítačů má zvukovou kartu. Parametry zvukových karet pro nahrávání zvuku v CD kvalitě: rozlišení 16 bitů, stereo (dva kanály), vzorkovací frekvence 44,1 khz, datový tok je 176 kb/s. Někdy se při nahrávání zvuku z kamery používá vzorkovací frekvence 48 khz. Otázky: 1. Popište převod analogové fyzikální veličiny na digitální data. 2. Objasněte pojem kvantizace. 3. Co vyjadřuje pojem vzorkovací frekvence? Úloha č. 1: Uveďte experiment, kde je nutné použít vysokou vzorkovací frekvenci. Úloha č. 2: Uveďte experiment, kde je možno použít nízkou vzorkovací frekvenci.

11 Systémy pro počítačem podporované experimenty 11 2 Systémy pro počítačem podporované experimenty Průvodce studiem. V této kapitole se seznámíte s měřicími systémy dostupnými v České republice a využitelnými na základní škole. Je zde uveden velký počet technických parametrů, ty si nemusíte pamatovat, slouží hlavně pro vaši orientaci. Dovednost měřit pomocí počítačem získáte na tutoriálu, kde budete mít možnost s uvedenými systémy pracovat a vyzkoušet si je. Cíl: V této kapitole se dozvíte, jaké jsou možnosti připojení měřicího systému k počítači. Budete vědět, které měřicí systémy jsou nejvíce rozšířené v České republice. Budete umět popsat parametry jednotlivých měřicích systémů. Budete se schopni rozhodnout, který měřicí systém bude vhodný pro vaše měření. 2.1 Technické aspekty Existují dva možné způsoby připojení měřicích zařízení k počítači: Interní Externí Interní možnost připojení využívá sběrnic na základní desce počítače. Nejstarší sběrnicí je sběrnice označována ISA. Je buď krátká 8bitová nebo delší 16bitová. S uvedením modelů počítačů s procesorem Pentium 4 se na základních deskách nevyskytuje. Modernější sběrnicí je 32bitová sběrnice PCI, která je v současné době nahrazována sběrní s označením PCI-Express. Výhodou interních měřicích karet je vyšší rychlost a stabilita měření. Naopak velkou nevýhodou je, že jsou pevně spojena s jedním konkrétním stolním počítačem, takže takové zařízení není mobilní. Sběrnice uvnitř počítače zastarávají rychleji než vnějších sběrnice počítače. Externí měřicí systémy využívají nejčastěji tato tři rozhraní: Paralelní port Sériový port USB Universal serial bus Paralelní port označovaný jako LPT se používá nejčastěji pro připojení tiskárny nebo skeneru. K portu lze připojit také měřicí systémy MF-DAQ, CMC-S3 a u nás dříve dostupný systém ADDA. Paralelní port je osmibitový a pro obousměrný přenos využívá dvacetipětižilový kabel.

12 12 Systémy pro počítačem podporované experimenty V biosu počítače lze nastavit tři módy přenosu: SPP jednosměrný přenos od počítače k zařízení (většinou tiskárně) EPP obousměrný přenos ECP rozšířený obousměrný přenos Pro využití rychlého přenosu dat mezi počítačem a zařízením je třeba nastavit EPP nebo ECP mód. Přenosová rychlost je 100 kb/s. Sériový port označovaný COM. Používá se k připojení pomalejších zařízení než na port paralelní např. myš, modem, některé mobilní telefony, Pro sériový port jsou navržena měřicí zařízení ISES-COM, Coach Lab 2. Přenosová rychlost sériového portu je 9,6 115 kb/s. USB Universal serial bus univerzální sériová sběrnice. Pro připojování externích periferií k osobnímu počítači vesměs platilo pravidlo co jedno zařízení, to jeden speciální konektor. Tuto nesjednocenost se snaží vyřešit právě USB, která umožňuje k počítači jednotně připojit veškerá běžná externí zařízení počítače (klávesnice, myš, reproduktory, tiskárna, skener, Web kamera, digitální fotoaparát, čtečky paměťových karet). Pro USB existuje měřicí systém MF-DAQ USB verze. Velikou výhodou USB rozhraní je, že systém sám zjistí, jaké zařízení je připojeno, a hned s ním začne pracovat. Tato funkce je podporována od Windows 98, plně USB využívají systémy Windows 2000 a XP. Přenosová rychlost je 12 Mb/s u verze 1.0 a 1.1 a 480 Mb/s u verze 2.0 rozhraní USB. Rychlejší USB zařízení lze využít i na pomalejším rozhraní, ale samozřejmě s nižší přenosovou rychlostí. USB byla navržena v roce 1995 s následujícími základními vlastnostmi: rychlost 1,5 Mb/s nebo 12 Mb/s (480 Mb/s u verze 2.0) až 127 připojitelných zařízení připojování zařízení za chodu automatická instalace zařízení Plug n Play hvězdicová topologie sběrnice maximální délka kabelu mezi dvěma zařízeními 5 metrů distribuce napájení pro zařízení jako myš či klávesnice V praxi to znamená, že kdykoliv je možné kterékoliv zařízení USB kdekoliv připojit či odpojit, přičemž instalace i odinstalování zařízení v operačním systému probíhá automaticky V současné době se jeví jako nejvhodnější sběrnice pro připojování měřicích zařízení k počítači sběrnice USB. Výhodou je, že je součástí všech nových počítačů včetně notebooků a je podporována i novými operačními systémy.

13 Systémy pro počítačem podporované experimenty Měřicí systém ISES Měřicí systém ISES patří v naší republice mezi nejznámější a nejrozšířenější měřicí systémy. Bližší informace o systému najdete na Z těchto stránek jsou následující technické údaje. Souprava ISES se vyrábí již 25 let a postupně se vyvíjí, tak jak se vyvíjejí počítače a operační systém. Souprava ISES je český výrobek. Soupravu ISES má 450 škol v ČR a na Slovensku. Současný trend je vybavování škol několika systémy ISES pro frontální práci ve třídě (ISESem je vybaveno 30 tříd s 5 až 12 instalacemi). Měřicí a laboratorní studio ises je široká otevřená platforma, která umožňuje měření a řízení experimentů. Hlavními komponentami jsou měřicí souprava ISES PCI Professional (Inteligentní školní experimentální systém), resp. bezdrátová souprava ISES Blue. Dále samozřejmě senzory pro Fy Che a Bi a program ISESWIN32i pro lokální měření, případně softwarová stavebnice ISES WEB Control pro vzdálená měření přes Internet. Obrázek 2-1 Panel, měřicí karta a čidla z měřicího systému ISES (http://www.ises.info/old-site/index1.html) Systém ISES je otevřený modulární universální měřicí systém pro Fy, Che, Bi, elektrotechniku, elektroniku, automatizaci, měření, aj. Celkem je k dispozici 20 čidel (teploměr, ampérmetr, voltmetr, siloměr, sním ač polohy, optická závora, mikrofon, manometr, ph metr, konduktometr, relé, reproduktor, sonar, ohmetr, měřič kapacit, snímač srdečního tepu aj. Čidla mají autodetekci, mají lineární charakteristiku a pokud je to možné, tak diferenciální vstupy. Software ISESWIN je univerzální (pro všechna měření), intuitivní a umožňuje měření, ale i řízení a dále zpracování signálů na úrovni střední i vysoké školy. Zobrazení jsou grafická, číslicová, XY, případně kombinovaná. Výjimečná je i možnost on-line zpracování právě měřených signálů (např. měříme napětí a proud a ihned on-line vynášíme výkon součin napětí a proudu). Data je možné ukládat do soborů, případně exportovat. Součástí naměřených dat může být i textová, případně multimediální příloha. K soupravě ISES je didaktická podpora ve formě 5 příruček s cca 200 experimenty a laboratorními úlohami. Dále je k dispozici internetová podpora na Souprava ISES podporuje tvorbu vzdálených laboratoří pomocí softwarové stavebnice ISES WEB Control. Umožňuje vytvořit experimenty a laboratorní úlohy, které

14 14 Systémy pro počítačem podporované experimenty jsou řízené přes internet pouhým standardním prohlížečem (Explorer, Mozilla aj. (viz. např. Bezdrátová Souprava ISES Blue Obrázek 2-2 Panel měřicího systému ISES blue (http://www.ises.info/oldsite/index1.html) Souprava ISES Blue je novinkou roku 2010 a dovede snímat veličiny bezdrátově. To znamená, že volně pracujete se senzory a měřená data se bezdrátově, až na vzdálenost cca 10 metrů, přenášejí do libovolného počítače se vstupem Bluetooth. Na jeden učitelský počítač mohou být napojeny až 4 soupravy ISES Blue najednou, na centrální projekci programu ISES Blue jsou zároveň zobrazovány výsledky až 4 studentů, každá stanice může mít 2 kanály. Soupravu ISES Blue doporučujeme též jako doplněk k známým soupravám ISES PCI a ISES Professional. Souprava ISES Blue je technicky velice jednoduchá. Disponuje 2 analogovými vstupy, vzorkovací frekvence při bezdrátovém přenosu je 100 Hz. Má bateriové napájení, dobíjení přes USB konektor.souprava ISES Blue ale může fungovat i jako USB měřicí stanice, potom má daleko větší vzorkovací frekvenci (100 khz). Souprava ISES Blue pracuje též jako datalogger. Vzorkovací frekvence v režimu datalogger je 100 khz. Data se zaznamenávají na SD kartu o velikosti 4 GB. Data se potom přenášejí do počítače off-line přes USB či Bluetooth. Souprava ISES Blue NEPOTŘEBUJE instalovat žádnou ADDA kartu do počítače! S počítačem komunikuje bezdrátově přes Bluetooth, resp. přes USB. Disponuje 2 analogovými vstupy. Do vstupů se zapojují všechny standardní vstupní moduly ISES. Univerzální program ISESWWIN32blue, resp. ISESWIN32i verze 5.0 (umí i ISES Blue, je stejný pro všechny soupravy ISES) je pro platformu Windows: Win 2000, XP, Vista i Win7.

15 Systémy pro počítačem podporované experimenty 15 Čidla jsou v systému ISES jako samostatné moduly, které transformují měřené fyzikální veličiny (teplotu, tlak, atd.) na úroveň napětí tak, aby bylo možné měřit tyto veličiny. Používaný modul musí být umístěn na zvolené pozici v ovládacím panelu. Součástí soupravy jsou následující moduly: Vstupní moduly: teploměr (-20 C až +120 C) siloměr (absolutní rozsah ± 10 N, diferenciální rozsah ± 1 N, max. citlivost 0.01 N) voltmetr (10 V, 1 V, 100 mv, 10 mv, unipolární/bipolární vstup) ampérmetr (1 A, 100 ma, 10 ma, 1 ma, unipolární/bipolární vstup) snímač polohy (10-ti otáčkový mechanismus se třemi kladkami) optická závora (přijímač lze použít jako fotometr) mikrofon (elektretový mikrofon s aktivním předzesilovačem) detektor (snímání výšky hladiny) ph-metr (0-14 ph ) srdeční tep (optická sonda pro měření srdečního tepu) sonar (ultrazvukový detektor polohy) EKG-metr (snímání biologických signálů srdce) manometr (měření tlaku plynů) konduktometr (0.1 ms,1 ms,10 ms, 100 ms ) akcelerometr (měření zrychlení) TESLA metr (měřič magnetické indukce) Výstupní moduly: booster relé reproduktor (proudové posílení D/A výstupu do 1 A, napěťové zesílení 1x / 2x) (relé RP V-2P) (4W, 40Hz - 10kHz) Na webových stránkách a v manuálu jsou ještě další informace o nastavení na zprovoznění systému na počítači a také podrobné informace o modulech a čidlech.

16 16 Systémy pro počítačem podporované experimenty Obrázek 2-3 Obrazovka z měřicího systému ISES volný pád (http://www.ises.info/oldsite/experimenty.html) 2.3 Měřicí systémy IP-Coach, Coach-Lab2, ULAB MBL Coach je otevřený víceúčelový systém pro přírodovědné a technické vzdělávání, který podporuje měření, zpracování dat a jejich analýzu, modelování, digitalizaci videosekvencí a řízení periferií. Jeho součástí jsou autorské nástroje pro přípravu studentských úloh, které obsahují návody, doprovodné obrázky a schémata, videosekvence, odkazy na WWW stránky, nastavení systému pro měření, nástroje pro zpracování a analýzu měření a modelování studovaného jevu. První měřicí karty se připojovaly do ISA slotu a měly označení AUR8 a AUR12, čísla označují kvantizaci karty v bitech. K sériovému portu se připojoval měřicí systém CoachLab 2. Současný model Coach Lab II+ obsahuje 12 bitový převodník se vzorkovací frekvencí 100 khz na kanál. Vstupní impedance je 100 kω. Panel obsahuje 4 analogové vstupy, z toho 2 mají 4 mm konektory a 2 speciální konektory BT pro čidla. Dva vstupy mají rozsah 0 až 5 V, dva vstupy ±10 V. Přesnost měření je v řádech jednotek procent. Celková přesnost včetně přesnosti čidel a převodníků je do 5 %. Coach Lab II+ je připojován k počítači přes port USB a má vlastní napájecí adaptér. Samostatný měřicí systém ULAB má vlastní displej i napájení z akumulátoru, měření tedy může probíhat i mimo laboratoř.

17 Systémy pro počítačem podporované experimenty 17 Program Coach verze 6 umožňuje vykonávat tyto činnosti: měření s čidly se vzorkováním řízeným automaticky nebo ručně měření po krocích s čidly, vzorování je spouštěno signálem pomocného čidla měření na videu modelování řízení periferií Program obsahuje podporu pro školské aplikace, pro samostatnou práci žáků a její přípravu učiteli či návrháři. Do samostatných jednotek nazývaných úlohami lze ukládat konfigurace systému a výsledků jednotlivých experimentů. Úlohy obsahují: texty návodů obrázky, schémata videosekvence nastavení parametrů měření (použitá čidla, doba měření, vzorkovací frekvence) nastavení výstupu naměřených hodnot (přístroje, displeje, tabulky, grafy) programovací nástroje pro modelování, řízení a simulaci nástroje ukládání, tisk a export dat záznamník textových poznámek odkazy na informační zdroje Webu. Jednotlivé úlohy se sdružují do projektů. Projekty připravují autoři návrháři v autorské konfiguraci prostředí Coach 6. Projekty řeší žáci v základní uživatelské konfiguraci s velmi omezenými právy úprav úlohy a volby nástrojů (mladší žák) nebo v rozšířené konfiguraci s širšími právy a bohatší nabídkou nástrojů zpracování (starší žák). Specifickou variantu tvoří projekty demonstrační (prezentační), které si autor připravuje pro zkvalitnění výuky. Uživatel komunikuje s MBL Coach prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní a jeho obrazovek s aktivními prvky. Základní pracovní obrazovka je rozdělena na čtyři pevná pracovní okna, ve kterých je umístěn text návodu k úloze, videosekvence zachycující průběh pokusu, tabulka naměřených hodnot a jejich časová závislost vynesená do grafu. Počítačem řízený sběr dat je dnes naprosto běžným experimentálním postupem v základním výzkumu i technické praxi. Před měřením je zapotřebí nastavit dobu měření, frekvenci měření, spouštěcí (trigovací) podmínku. Frekvence měření je závislá na konkrétní použité měřicí kartě. Hraje velikou roli při studiu rychlých časových změn měřené veličiny, např. při studiu akustických signálů. Frekvence měření by měla být o řád větší než je frekvence měřených změn. Manipulace s velikými objemy dat je složitá, proto byl počet vzorků omezen na Dobu a frekvenci je třeba optimalizovat tak, aby naměřená závislost pokrývala co největší dobu trvání jevu a obsahovala co největší počet bodů (dobrá statistika) a aby byla dostatečně podrobná (zachytila studované rychlé změny). Částečným řešením je automatické spouštění záznamu měřených hodnot po splnění spouštěcí podmínky. Do měřeného souboru tak nejsou zařazeny hodnoty zjištěné před započetím studovaného jevu.

18 18 Systémy pro počítačem podporované experimenty Načteným číselným hodnotám při měření musí být přiřazen význam, který odpovídá vlastnostem použitého čidla. Proto po připojení čidla musíme pro správnou interpretaci naměřených hodnot nastavit tyto parametry: určení druhu čidla přiřazení veličiny a její jednotky kalibrace čidla nastavení měřicího rozsahu Novější čidla jsou vybavena autodetekcí. Po připojení k panelu jsou rozpoznána a popis je použit pro práci. Programový nástroj kalibrace umožňuje zjistit kalibrační závislost každého analogového čidla. Pro rychlé nastavení vystačíme s přibližně lineární charakteristikou čidla. Pokud chceme přesné měření, musíme čidlo kalibrovat a kalibrační tabulku uložit. Přesnost kalibrace má vliv na celkovou přesnost měření, které ovlivňuje jako systematická chyba. Přesnost kalibrace pro převod měřené veličiny nemůže přesáhnout vlastní přesnost čidla, která je uváděna výrobcem v technické specifikaci. Při zadávání projektu a úloh si autor (učitel, pokročilý žák) volí potřebné měřicí součásti a čidla, jejichž parametry jsou uvedeny v knihovně prostředí Coach. Při měření vznikají šumy, které lze částečně omezit konstrukcí čidla a elektronickým zpracováním měřeného signálu. Naměřené závislosti lze dodatečně vyhladit numericky pomocí funkce Hlazení a filtrování závislosti. Naměřené hodnoty se průběžně ukládají v paměti počítače, ze které se zobrazují do tabulky či grafu a zapisují do souboru výsledků úlohy pro případné další zpracování.

19 Systémy pro počítačem podporované experimenty 19 Obrázek 2-4 Obrazovka experimentu elektromagnetická indukce v prostředí Coach Měřicí systém PASCO Informace přejaty z Společnost PASCO vyrábí již více než 40 let kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Svými vysoce kvalitními technologickými nástroji a neustálým vývojem výukových systémů a vzdělávacích materiálů, podněcuje PASCO zájem o přírodní vědy, inspiruje studenty i jejich pedagogy a propaguje aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo environmentální výchovy. Pro všechny tyto předměty má PASCO nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty, včetně metodiky vedení seminářů pro lektory. (Tyto jsou k dispozici jak v českém, tak i v anglickém jazyce.) PASCO představuje univerzální edukační platformu pro experimentální výuku přírodních věd. Ve školství nachází své uplatnění zejména v hodinách fyziky, biologie, chemie nebo environmentální výchovy, pro které nabízí nejen specializované sady měřících sond, senzorů a příslušenství, ale také laboratorní práce a metodiky, zpracované v souladu s tradicí i potřebami našeho školství. Jedním ze zástupců měřicích rozhraní PASCO je Datalogger Xplorer GLX.

20 20 Systémy pro počítačem podporované experimenty Obrázek 2-5 PS-2002 Datalogger Xplorer GLX Technické specifikace Datalogger Xplorer GLX: Senzory: Do přístroje Xplorer GLX lze připojit všechny senzory řady PASPORT. Teplotní sondy: Do zdířek na připojení teplotních čidel lze připojit rychlereagující teplotní čidlo PASCO s rozsahem -10 C až 70 C nebo ocelovou teplotní sondu o rozsahu -10 C až 135 C. Voltmetr: Rozsah voltmetru přístroje Xplorer GLX je -10 V až 10 V. Zvukový senzor: V přístroji je zaintegrovaný mikrofon, pomocí kterého můžete sledovat parametry zvukových vln, sledovat hladinu hluku v decibelech nebo přístroj využít jako diktafonu k nahrávání audio poznámek k měření.

21 Systémy pro počítačem podporované experimenty 21 Obrázek 2-6 Měření se senzorem rozpuštěného kyslíku v prostředí DataStudio. V nabídce firmy PASCO je i mnoho čidel pro měření v přírodních vědách pod názvem PASPORT. Úplný seznam čidel je na v češtině na mid= Měřicí systém Vernier Zde prezentované údaje jsou přejaty z a Dalším zástupcem měřicích systémů, které se rozšiřují do českých škol jsou systémy americké firmy Vernier. V nabídce je několik měřicích rozhraní LabQuest autonomní měřicí rozhraní do terénu využitelné i jako rozhraní mezi počítačem a senzory ve třídě nebo v laboratoři.

22 22 Systémy pro počítačem podporované experimenty Obrázek 2-7 Rozhraní LabQuest firmy Vernier (http://www.vernier.cz/produkty/podrobne-informace/kod/labq) Technická specifikace barevný dotykový displej 7 cm x 5,3 cm (úhlopříčka 8,89 cm), 320 x 240 zobrazovaných bodů hmotnost 350 g 416 MHz Application Processor podsvícení LED, dobře viditelný i na slunečním světle stylus (plastové pero), dotykový displej usnadňující práci, kreslení grafů 4 tlačítka pro nejčastěji používané funkce 5 navigačních tlačítek dotyková klávesnice na displeji (vysunuje se) mnoho užitečných nástrojů jako je periodická tabulka prvků, stopky, kalkulačka nebo nástroje pro analýzu a zpracování naměřených dat možnost vkládat vlastní pracovní instrukce pro žáky (včetně obrázků) Záznam dat a práce se senzory: kompatibilní se všemi senzory Vernier vzorkovací frekvence až 100 khz vestavěná paměť 40 MB může být rozšířena pomocí SD/MMC nebo USB flash rozlišení 12-bit vestavěný interní teploměr a mikrofon Konektory: 2 digitální a 4 analogové pro senzory Vernier USB Standard-A port USB mini-ab port DC power jack slot na SD/MMC

23 Systémy pro počítačem podporované experimenty 23 Audio In/Mic/Out Napájení vestavěný vysokokapacitní akumulátor (vystačí na několik hodin intenzivního provozu) externí adaptér (neboli nabíječka) Odolnost 0-70 C přežije polití vodou pogumované okraje tlumící nárazy při pádu Obrázek 2-8 Seznam čidel firmy Vernier (http://www.vernier.cz/produkty/senzory) 2.6 Měřicí systémy MF-DAQ CMC-S2, CMC-S3, eprodas Tyto systémy byly vyvíjeny v rámci projektu Leonardo Počítačem podporovaná laboratoř při vyučování přírodovědných a technických předmětů (Computerised laboratory in science and technology teaching, "ComLab- SciTech", číslo N SI ). Cílem projektu bylo vytvořit měřicí systémy a návody k experimentům při výuce přírodovědných předmětů. Podrobné informace na Informace o projektu v češtině na Charakteristika měřicího systému. K počítači se připojuje přes USB. Modul obsahuje 6 přepínaných analogových vstupů s rozlišením 10 bitů. Vstupy mají ochranu proti přepětí. Systém je napájen z USB, maximální napájecí proud je 0,5 A.

24 24 Systémy pro počítačem podporované experimenty Vstupy jsou po použití redukce kompatibilní s analogovými senzory Vernier. Obrázek 2-9 Měřicí modul eprodas SC-1 s konektory pro přímé připojení na piny procesoru. Software eprolab obsahuje několik nezávislých modulů: Testování systému s kontrolou napětí na vstupech a výstupech HiScope modul digitálního osciloskopu, ve kterém lze nastavovat nejen časové závislosti veličin, ale i závislosti veličin na sobě. Sonic motion modul pro měření s ultrazvukovým čidlem vzdálenosti Voltampérové charakteristiky modul pro měření V-A charakteristik s jednoduchým nastavením Editor senzorů modul detekce a kalibrace čidel, velmi užitečný pro definování vlastních čidel a kalibraci čidel. Introduction to data acquisition úvod do měření, seznámení s principy měření pomocí počítače, převodem čísel z dekadické do binární soustavy, demonstrace analogově digitálního převodníku a digitálně analogového převodníku. Otázky: 1. Srovnejte jednotlivé měřicí systémy z hlediska připojení k počítači. 2. Které měřicí systémy mají i analogový výstup? 3. S jakou kvantizací a jakou maximální vzorkovací frekvencí systémy pracují?

Počítačem podporované experimenty

Počítačem podporované experimenty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Počítačem podporované experimenty Čestmír Serafín, Martin Havelka, Jiří Kropáč Olomouc 2012 Obsah 1 Úvod.3 2 Didaktické

Více

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha ICTE Rožnov pod Radhoštěm 2013 Trend počítačem podporovaných experimentů: ISES -

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Metodika. Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku

Metodika. Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku www.projektsako.cz Metodika Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky Zadavatel Měřící přístroje pro fyziku Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb Položka 1 Stanoviště pro práci s teplotou Počet kusů 6 6 chemicky

Více

Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX

Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX manuál Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX Ovládání dataloggeru Xplorer GLX je jednoduché a intuitivní. Kromě popisu ovládání základních funkcí a nastavení připojujeme některé tipy související se zkušenostmi

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.12 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:

Více

Ukončení programu ISES se provádí prostřednictvím menu programu: Experiment Konec nebo podobně jako u ostatních aplikací OS Microsoft Windows.

Ukončení programu ISES se provádí prostřednictvím menu programu: Experiment Konec nebo podobně jako u ostatních aplikací OS Microsoft Windows. Po ukončení jsou naměřená data součástí experimentu. Zpracování výsledků provádíme v rámci aktivního panelu v okně experimentu a to pouze na jednom, uživatelem zvoleném zobrazení. Máme-li v jednom okně

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION KOMUNIKACE PC DAT 400/500 přes USB programem INOVATION O programu Inovation Umožňuje konfigurovat analogově/digitální převodník DAT400/500 dálkovým ovládáním, přes PC a sériové rozhraní RS232 nebo přes

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkoly měření: 1. Změřte napětí termočlánku a) přímo pomocí ručního multimetru a stolního multimetru U3401A. Při výpočtu teploty uvažte skutečnou teplotu srovnávacího spoje termočlánku,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Building Your Own Real Remote Experiment Controlled by a Mobile or Touch Enabled Device

Building Your Own Real Remote Experiment Controlled by a Mobile or Touch Enabled Device Building Your Own Real Remote Experiment Controlled by a Mobile or Touch Enabled Device František Lustig, Pavel Kuriščák, Jiří Dvořák, Pavel Brom, MFF-UK Praha ICTE 2015 Rožnov pod Radhošťem, 15.- 17.9.2015

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PORTY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Porty Autor Mgr. Igor Osoha Datum 2. 1. 2014 Stupeň atypvzdělávání

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

MarConnect. Připojení USB Ready

MarConnect. Připojení USB Ready - 11-2 MarConnect. Připojení USB Ready N o v é f l e x i b i l n í ro z h r a n í M a r C o n n e c t o d společnosti Mahr. K jednoduchému přenosu dat do počítače a k rychlému a univerzálnímu vybudování

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

LabMeredian Plus základní kurz

LabMeredian Plus základní kurz LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16/01.0039 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16/01.0039 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 QUESTemp 36 je monitor mikroklimatu v prostředí, který zabezpečuje pro uživatele všechny informace potřebné pro organizaci pracovního času na základě

Více

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Hardware Skladba počítače Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Počítač Zařízení pro zpracováni dat (v souborech text, hudba, video) Počítačová

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení displeje

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

FlowAssistant Dálkové ovládání průtokoměru. Uživatelská příručka

FlowAssistant Dálkové ovládání průtokoměru. Uživatelská příručka Dálkové ovládání průtokoměru Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 1.1. ÚVOD 4 1.2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 4 2. PROGRAM FLOWASSISTANT 5 2.1. INSTALAČNÍ INFORMACE 5 2.1.1. INSTALACE 5 2.1.2.

Více

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování 8. Rozšiřující deska Evb_IO a Evb_Motor Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více