Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání"

Transkript

1 Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání

2 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky a dalšími p íslušnými ustanoveními sm rnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shod naleznete na adrese phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, N-Gage, OVI, Eseries a Nokia E52 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spole nosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková zna ka spole nosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy spole ností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Rozmnožování, p enos, rozši ování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho ásti v jakékoli form je povoleno pouze po p edchozím písemném svolení spole ností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Licence k tomuto výrobku je ud lena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spot ebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské innosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s p íslušným oprávn ním. Licence není ud lena a nezahrnuje jakékoli jiné zp soby užití. Další informace, v etn informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské ú ely, je možné získat od spole nosti MPEG LA, LLC. Viz Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provád t zm ny a vylepšení u všech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez p edchozího oznámení. V MAXIMÁLNÍ MÍ E POVOLENÉ P ÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI P EDPISY NEJSOU SPOLE NOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATEL LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOV DNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO P ÍJM ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ I NEP ÍMÉ ŠKODY ZP SOBENÉ JAKÝMKOLI ZP SOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROM ZÁKONNÝCH POŽADAVK SE VE VZTAHU K P ESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁD ENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY V ETN, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁD ENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ Ú EL. SPOLE NOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ P EDCHOZÍHO UPOZORN NÍ TENTO DOKUMENT ZM NIT NEBO UKON IT JEHO PLATNOST.

3 Zp tné inženýrství jakéhokoli softwaru v p ístroji Nokia je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují p íslušné právní p edpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská p íru ka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpov dnost spole nosti Nokia, taková omezení podobn omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpov dnost a záruky poskytovatel licence spole nosti Nokia. Dostupnost ur itých výrobk, program a služeb pro tyto výrobky se m že lišit podle oblastí. Podrobn jší informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Kontrola vývozu Tento p ístroj m že obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou p edm tem vývozních omezení nebo zákon platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákon je zakázáno. UPOZORN NÍ FCC/Ú ADU INDUSTRY CANADA Váš p ístroj m že zp sobovat rušení televize nebo rozhlasu (nap íklad p i používání telefonu v blízkosti p ijíma e). FCC nebo ú ad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste p estali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Pot ebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní st edisko. Tento p ístroj je v souladu s ástí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dv podmínky: (1) Tento p ístroj nesmí zp sobovat škodlivé rušení a (2) tento p ístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, v etn toho, které m že zp sobit jeho nežádoucí innost. Veškeré zm ny nebo úpravy, které nejsou výslovn schváleny spole ností Nokia, mohou zp sobit ztrátu uživatelova oprávn ní k užívání tohoto za ízení. /2. vydání CS

4 Obsah Obsah Bezpečnost...7 O vašem p ístroji...7 Síťové služby...8 Stručný návod...10 SIM karta, baterie, nabíjení, pam ťová karta...10 První spušt ní...12 Klávesy a ásti telefonu...13 Zamknutí klávesnice...15 P íslušenství...15 Domovská obrazovka...16 P enos dat Nokia...16 Nastavení u...18 Antény...18 Nokia PC Suite...18 Tipy k efektivnímu využívání...19 Podpora...19 Další informace o aktualizacích softwaru...20 Nápov da v p ístroji...20 Nokia E52 Základy...21 Nastavení telefonu...21 Pr vodce nastavením...21 Menu...21 Indikátory na displeji...22 Psaní textu...23 Hledání...24 Obecné akce v n kolika aplikacích...25 Ovládání hlasitosti...25 Uvoln ní pam ti...26 P izpůsobení...27 Profily...27 Volba vyzván cích tón...27 P izp sobení profil...28 P izp sobení domovské obrazovky...28 Zm na motivu displeje...29 Stažení motivu...29 Zm na audio motiv D vyzván cí tóny...29 Novinky v Nokia Eseries...31 Klí ové funkce...31 Domovská obrazovka...32 Klávesy pro rychlý p ístup...33 Ztišení hovor a signalizace oto ením...34 Kalendá...34 Kontakty...36 Spušt ní více aplikací najednou...37 Soubory na Ovi...38 Zprávy...39 Složky aplikace Zprávy...39 Organizování zpráv Nokia Messaging...43 tení zpráv...43 Mluvení...43 Textové a multimediální zprávy...44 Speciální typy zpráv...47 Informa ní služba...48

5 Nastavení zpráv...48 Telefon...51 Hlasová volání...51 Hlasová schránka...52 Videohovory...53 Sdílení videa...54 Internetová volání...56 Hlasové funkce...57 Zrychlená volba...58 P esm rování hovoru...58 Blokování hovor...59 Blokování internetových volání...59 Odesílání kmito tových tón DTMF...59 Mluvící motiv...60 Hlasové p íkazy...60 Push to talk...62 Protokol...65 Internet...67 Prohlíže...67 Procházení intranetu...71 Stáhnout!...71 P ipojení PC k webu...73 Cestování...74 Ur ování polohy (GPS)...74 Mapy...77 Kancelá ské nástroje Nokia...86 Aktivní poznámky...86 Kalkula ka...87 Správce soubor...87 Quickoffice...88 P evodník...88 Zip manager...89 Prohlíže PDF...89 Tisk...89 Hodiny...91 Slovník...92 Poznámky...92 P izpůsobení...93 Profily...93 Volba vyzván cích tón...93 P izp sobení profil...94 P izp sobení domovské obrazovky...94 Zm na motivu displeje...95 Stažení motivu...95 Zm na audio motiv D vyzván cí tóny...95 Média...97 Fotoaparát...97 Galerie Fotografie Share online Videocentrum Hudební p ehráva RealPlayer Záznamník Flash p ehráva Rádio FM N-Gage Možnosti p ipojení Rychlá paketová data Datový kabel Obsah

6 Obsah Bluetooth Profil pro p ístup k SIM kart Bezdrátová LAN Správce p ipojení Správa zabezpečení a dat Zamknutí p ístroje Zabezpe ení pam ťové karty Šifrování Povolená ísla Správce certifikát Zobrazení a upravení modul zabezpe ení Vzdálená konfigurace Správce aplikací Aktualizace softwaru p es po íta Aktualizace softwaru zasílané bezdrátov Licence Synchronizace Mobilní VPN Nastavení Obecná nastavení Nastavení telefonu Nastavení p ipojení Nastavení aplikace Klávesové zkratky Obecné klávesové zkratky Slovník ešení problémů Tipy pro životní prost edí Úspora energie Recyklace Úspora papíru Nau te se více P íslušenství Baterie Informace o baterii a nabíje ce Pokyny k ov ení pravosti baterií Nokia Péče a údržba Recyklace Doplňkové bezpečnostní informace Malé d ti Provozní prost edí Zdravotnická za ízení Dopravní prost edky Potenciáln výbušná prost edí Tísňová volání Certifika ní informace (SAR) Rejst ík...172

7 Bezpečnost Seznamte se s t mito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování m že být nebezpe né nebo protizákonné. Pro další informace si p e t te úplnou uživatelskou p íru ku. ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ Nezapínejte p ístroj tam, kde je používání bezdrátových telefon zakázáno nebo kde m že zp sobit rušení nebo jiné nebezpe í. BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU P EDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. P i ízení vozu si vždy nechte volné ruce pro ízení. P i ízení musí být vaše pozornost v nována p edevším bezpe nosti silni ního provozu. RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové p ístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz. VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ P ÍSTROJE ZAKÁZÁNO Dodržujte všechna omezení. Vypn te p ístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických p ístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odst ely za pomoci trhavin. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby. P ÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené p íslušenství a baterie. Nep ipojujte nekompatibilní výrobky. VODOTĚSNOST Tento p ístroj není vodot sný. Udržujte jej v suchu. O vašem p ístroji Bezdrátový p ístroj popisovaný v této p íru ce je schválen pro použití v sít GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyza ovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové za ízení lze provozovat v eské republice v rámci všeobecných oprávn ní TÚ. VO-R/1/ a VO-R/12/ Aktuální využitelnost frekven ních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se p ístroj provozuje. Podrobn jší informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb. Bezpečnost P i používání funkcí tohoto p ístroje dodržujte všechny právní p edpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, v etn autorských práv. 7

8 Bezpečnost 8 Ochrana autorských práv m že znemožnit kopírování, upravování nebo p enášení n kterých obrázk, hudby a dalšího obsahu. Tento p ístroj podporuje n kolik zp sob p ipojení. Podobn jako po íta e m že být i váš p ístroj vystaven p sobení vir nebo jiného škodlivého obsahu. P i práci se zprávami, požadavky na p ipojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obez etnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z d v ryhodných zdroj nabízejících odpovídající zabezpe ení a ochranu p ed nebezpe ným softwarem, jako jsou nap íklad programy ozna ené Symbian Signed i programy, které prošly testovacím procesem Java Verified. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpe nostního softwaru do vašeho p ístroje a na jakýkoli p ipojený po íta. Ve vašem p ístroji mohou být p edem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám t etích osob. Prost ednictvím p ístroje máte rovn ž p ístup k dalším stránkám t etích osob. Stránky t etích osob nemají vazbu na spole nost Nokia a spole nost Nokia nepotvrzuje ani nep ijímá žádnou odpov dnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otev ít, m li byste u init opat ení s ohledem na zabezpe ení nebo obsah. Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto p ístroje, krom budíku, musí být p ístroj zapnutý. Nezapínejte p ístroj, pokud použití bezdrátového p ístroje m že zp sobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpe í. Kancelá ské programy podporují b žné funkce program Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty soubor je možné zobrazit nebo upravovat. Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny d ležité informace uložené v p ístroji. P i p ipojování k jinému za ízení si pe liv p e t te bezpe nostní informace v uživatelské p íru ce daného za ízení. Nep ipojujte nekompatibilní výrobky. Obrázky v této p íru ce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho p ístroje. Síťové služby Abyste mohli používat p ístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajišt nu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sít mohou vyžadovat, abyste p ed použitím síťových služeb uzav eli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Používání síťových služeb vyžaduje p enos dat. Informujte se u poskytovatele služby o poplatcích ve vaší domovské síti a p i roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám m že poskytnout pokyny a vysv tlí vám p íslušné poplatky. N které sít mohou mít omezení, která ovlivní zp sob použití síťových služeb. N které sít nap íklad nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na ur itém jazyku. Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem p ístroji byly n které funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho p ístroje. Ve vašem p ístroji mohou být dále provedena ur itá nastavení, nap íklad zm ny v názvech položek menu, po adí položek menu a v ikonách. Podrobn jší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

9 Tento p ístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. N které funkce tohoto p ístroje, jako nap íklad MMS, prohlížení internetu a , vyžadují podporu ze strany sít pro tyto technologie. Správa digitálních oprávnění (DRM) Vlastníci obsahu mohou používat r zné typy technologií pro správu digitálních oprávn ní (DRM) k zajišt ní ochrany jejich duševního vlastnictví v etn autorských práv. Tento p ístroj používá r zné typy softwaru DRM pro p ístup k obsahu chrán nému pomocí DRM. S tímto p ístrojem si m žete zjednat p ístup k obsahu chrán nému pomocí WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud n který software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu m že požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost p ístupu k obsahu chrán nému novou verzí DRM. Odebrání možnosti p ístupu m že rovn ž zabránit obnovení takového obsahu chrán ného pomocí DRM, který je již v p ístroji. Odebrání možnosti p ístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chrán ného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechrán ného pomocí DRM. Bezpečnost 9

10 Stručný návod Stručný návod Váš p ístroj Nokia E52 je pracovní nástroj, který je možné používat i ve volném ase. Abyste mohli za ít, p e t te si první stránky. Poté použijte zbytek p íru ky pro prozkoumání nových funkcí, které vám p ístroj Nokia E52 p ináší. SIM karta, baterie, nabíjení, paměťová karta Dejte si v ci dohromady a za n te používat sv j p ístroj Nokia E52. Vložení SIM karty a baterie 1. Pro otev ení zadního krytu p ístroje oto te p ístroj zadní stranou k sob, odjist te pojistku zadního krytu a zvedn te zadní kryt z p ístroje. 2. Pokud je vložena baterie, zvednutím baterie ve sm ru šipky ji vyjm te. 3. Vložte SIM kartu. Zajist te, aby plocha kontakt na kart sm ovala na konektory v p ístroji a zkosený roh sm oval ke spodku p ístroje. 4. Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími kontakty v prostoru pro baterii a vložte baterii ve sm ru šipky. 10

11 5. P i nasazování zadního krytu srovnejte nejd íve horní pojistky s odpovídajícími sloty a poté zatla te na kryt, dokud nedosedne na místo. Nabíjení baterie Baterie je z výroby áste n nabitá. Pokud p ístroj indikuje nízký stav nabití, postupujte takto: 1. P ipojte nabíje ku do elektrické zásuvky. 2. P ipojte konektor nabíje ky k USB portu p ístroje. 3. Indikuje-li p ístroj úplné nabití, odpojte nabíje ku od p ístroje a poté od elektrické zásuvky. Baterii nemusíte nabíjet celou požadovanou dobu a p ístroj m žete používat i p i nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, m že trvat n kolik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z p ístroje telefonovat. Nabíjení datovým USB kabelem Nabíjení datovým USB kabelem je pomalejší než nabíjení nabíje kou. Nabíjení datovým USB kabelem nemusí pracovat, pokud používáte USB hub. USB huby nemusí být kompatibilní pro nabíjení USB p ístroje. Je-li p ipojen datový USB kabel, m žete v pr b hu nabíjení p enášet data. 1. P ipojte kompatibilní USB za ízení k vašemu p ístroj pomocí kompatibilního datového USB kabelu. V závislosti na typu za ízení, které je použito pro nabíjení, m že chvilku trvat, než se zahájí nabíjení. 2. Je-li p ístroj zapnutý, vyberte z dostupných režim USB. Vložení paměťové karty Pro rozší ení pam ti v p ístroji použijte pam ťovou kartu. Na pam ťovou kartu m žete rovn ž zálohovat informace ze svého p ístroje. Používejte pouze kompatibilní karty microsd a microsdhc schválené spole ností Nokia pro použití s tímto p ístrojem. Spole nost Nokia používá schválené odv tvové standardy pro pam ťové karty, ale n které zna ky nemusí být pln kompatibilní s tímto p ístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a p ístroj a porušit data uložená na kart. Stručný návod 11

12 Stručný návod 12 Ukládejte všechny pam ťové karty mimo dosah malých d tí. Kompatibilitu pam ťové karty ov te u jejího výrobce nebo prodejce. Pam ťová karta m že být sou ástí prodejního balení. Pam ťová karta již m že být vložena v p ístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup: 1. Aby nedošlo k uvoln ní baterie, obraťte p ístroj zadním krytem vzh ru. 2. Sejm te zadní kryt. 3. Vložte pam ťovou kartu do slotu plochou kontakt nap ed. Zajist te, aby plocha kontakt sm ovala na konektory v p ístroji. 4. Zatla te na kartu, dokud se nezajistí na míst. 5. Nasaďte zadní kryt. Vyjmutí paměťové karty Důležité: Nevyjímejte pam ťovou kartu v pr b hu operace, p i které dochází k p ístupu ke kart. Vyjmutí karty v pr b hu operace m že poškodit pam ťovou kartu i p ístroj a m že dojít k poškození dat na kart. 1. Krátce stiskn te vypína a zvolte Vyjmout paměť. kartu. 2. Aby nedošlo k uvoln ní baterie, obraťte p ístroj zadním krytem vzh ru. 3. Sejm te zadní kryt. 4. Zatla ením na konec pam ťové karty ji uvoln te ze slotu pam ťové karty a vyjm te kartu. 5. Nasaďte zadní kryt. První spuštění 1. Podržte stisknutý vypína, dokud neucítíte chv ní p ístroje. 2. Po výzv zadejte PIN kód nebo zamykací kód a zvolte OK. 3. Po výzv zadejte zemi, ve které se nacházíte, a aktuální datum a as. Pro nalezení zem zadejte první písmena názvu zem. Je d ležité vybrat správnou zemi, protože naplánované záznamy v kalendá i se mohou rovn ž zm nit, pokud zm níte zemi pozd ji a nová zem se nachází v jiném asovém pásmu. 4. Otev e se aplikace Nastavení telefonu. Chcete-li nastavit aplikaci, zvolte Start. Pro vynechání nastavování aplikací zvolte opakovan P eskočit. Pro pozd jší otev ení aplikace Nastavení telefonu zvolte Menu > Nápověda > Nast. telef.. Chcete-li konfigurovat r zná nastavení v p ístroji, použijte aplikaci Pr vodce nastavením a pr vodce dostupné na

13 domovské obrazovce. Po zapnutí m že p ístroj rozeznat SIM kartu poskytovatele a nakonfigurovat n která nastavení automaticky. O správná nastavení m žete rovn ž požádat poskytovatele služby. P ístroj m žete zapnout bez vložené SIM karty. P ístroj se spustí v Off-line profilu. Nem žete používat telefonní funkce vyžadující p ístup k síti. P ístroj vypnete podržením stisknutého vypína e. Klávesy a části telefonu Klávesy a části telefonu 4 Klávesa Dom 5 Klávesa Volat 6 Klávesa Kalendá 7 Mikrofon 8 Klávesa 9 Klávesa Konec 10 Klávesa Krok zp t. Stisknutí této klávesy mažete položky. 11 Výb rová klávesa 12 Klávesa Navi (dále uvád na jako "naviga ní klávesa") Stisknutím naviga ní klávesy potvrzujete volbu nebo se po displeji pohybujete vlevo, vpravo, nahoru a dol. Podržením stisknuté naviga ní klávesy urychlujete pohyb po displeji. 13 Sluchátko 14 Druhý fotoaparát 15 Zdí ka pro headset Stručný návod 1 Vypína 2 Sv telné idlo 3 Výb rová klávesa. Stisknutím výb rové klávesy se provede funkce zobrazená nad ní. 13

14 Stručný návod 1 Flash 2 Hlavní fotoaparát 3 Reproduktor Klávesy a části (boky) podez ení, že p ístroj nepracuje správn, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu. Dvojfunkční klávesy Pomocí Dvojfunk ních kláves m žete rychle otevírat aplikace a úkoly. Chcete-li zm nit p i azenou aplikaci nebo úlohu, zvolte Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > P izpůsobení > Dvojfunkční kl.. Váš poskytovatel služeb mohl p i adit ke klávesám aplikace. V takovém p ípad je nem žete zm nit Konektor microusb 2 Tla ítko zvýšení hlasitosti / zv tšení zoomu 3 Tla ítko Vypnutí zvuku / Push to talk 4 Tla ítko snížení hlasitosti / zmenšení zoomu 5 Tla ítko Snímek P i dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové p ipojení se m že p ístroj zah át. Ve v tšin p ípad je tento stav normální. Máte-li 1 Klávesa Dom 2 Klávesa 3 Klávesa Kalendá Klávesa Rychlé stisknutí Podržení stisknuté Klávesa Dom (1) Otev ení domovské obrazovky Klávesa (2) Otev ení vaší výchozí schránky Zobrazení seznamu aktivních aplikací Vytvo ení nového u

15 Klávesa Kalendá (3) Otev ení aplikace Kalendá Vytvo ení nového záznamu typu sch zka Zamknutí klávesnice I když je zamknutý p ístroj nebo jeho klávesnice, m lo by být možné volání na oficiální íslo tísňové linky naprogramované v p ístroji. Klávesnice vašeho p ístroje se zamyká automaticky, aby se zabránilo následk m necht ného stisknutí tla ítek. Chcete-li zm nit prodlevu, po které se klávesnice zamkne, zvolte Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Zabezpečení > Telefon a SIM karta > Prodl. aut. zámku kláves. Chcete-li manuáln zamknout klávesnici z domovské obrazovky, stiskn te levou výb rovou klávesu a poté pravou výb rovou klávesu. Jestliže chcete ru n zamknout klávesnici v Menu nebo v otev ené aplikaci, krátce stiskn te vypína a zvolte Zamknout klávesnici. Chcete-li odemknout klávesnici, stiskn te levou výb rovou klávesu a poté pravou výb rovou klávesu. P íslušenství K p ístroji m žete p ipojit r zné kompatibilní p íslušenství. Dostupnost schváleného p íslušenství zjistíte u svého prodejce. P ipojení headsetu Upozornění: P i používání sluchátek m že být ovlivn na vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to m že ohrozit vaši bezpe nost. Kompatibilní headset p ipojte do zdí ky pro headset v p ístroji. Stručný návod 15

16 Stručný návod 16 P ipojení poutka Protáhn te poutko a utáhn te jej. Domovská obrazovka Z domovské obrazovky máte rychlý p ístup k nej ast ji používaným aplikacím a jsou zde rovn ž p ehledn zobrazeny všechny nep ijaté hovory nebo nové zprávy. Když vidíte ikonu, otev ete stisknutím naviga ního tla ítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zav ení seznamu stiskn te naviga ní tla ítko vlevo. Domovská obrazovka obsahuje následující prvky: 1. Klávesové zkratky aplikace. Pro p ístup k aplikaci zvolte klávesovou zkratku aplikace. 2. Oblast informací. Chcete-li zkontrolovat n kterou položku z oblasti informací, vyberte ji. 3. Oblast upozorn ní. Pro zobrazení upozorn ní vyberte schránku. Každá schránka je zobrazena jen v p ípad, že obsahuje n jaké položky. M žete definovat dv samostatné domovské obrazovky pro r zné ú ely, nap íklad jednu pro pracovní y a upozorn ní a druhou pro zobrazování soukromých e- mail. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní y mimo pracovní dobu. Chcete-li p epnout mezi r znými domovskými obrazovkami, zvolte možnost. Pro zvolení položek a zástupc, které chcete vid t na domovské obrazovce, a pro nastavení vzhledu domovské obrazovky zvolte možnost Menu > Ovlád. panel a Režimy. P enos dat Nokia P enos obsahu Pomocí aplikace P enos dat m žete do nového p ístroje zkopírovat obsah ze svého staršího p ístroje Nokia, nap íklad telefonní ísla, adresy, záznamy kalendá e i obrázky. Typ obsahu, který je možné p enášet, závisí na modelu p ístroje, ze kterého chcete obsah p enášet. Pokud p ístroj podporuje synchronizaci, m žete mezi p ístroji také synchronizovat data. Pokud druhý p ístroj není kompatibilní, váš p ístroj vás na to upozorní. Pokud druhý p ístroj nelze zapnout bez SIM karty, m žete SIM kartu vložit do n j. Zapnete-li p ístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a m žete p enášet data. První p enos obsahu 1. Chcete-li na ítat data z druhého p ístroje poprvé, zvolte ve svém p ístroji v aplikaci Uvítání možnost

17 P enos dat nebo zvolte možnost Menu > Ovlád. panel > P enos dat. 2. Vyberte typ spojení pro p enos dat. Oba p ístroje musí podporovat zvolený typ p ipojení. 3. Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba p ístroje. Chcete-li, aby váš p ístroj vyhledal p ístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost Pokračovat. Vyberte p ístroj, ze kterého chcete p enést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém p ístroji. Zadejte kód (1-16 íslic) a zvolte možnost OK. Zadejte stejný kód i v druhém p ístroji a zvolte možnost OK. P ístroje jsou nyní spárovány. N které starší p ístroje Nokia nemusejí aplikaci P enos dat obsahovat. V takovém p ípad je do druhého p ístroje odeslána aplikace P enos dat v podob zprávy. Otev ením zprávy nainstalujte aplikaci P enos dat v druhém p ístroji. Postupujte podle pokyn na displeji. 4. Ve svém p ístroji vyberte obsah, který chcete p enést z druhého p ístroje. P enos m žete po zahájení p erušit a dokon it pozd ji. Obsah je p enesen z pam ti druhého p ístroje do odpovídajícího místa ve vašem p ístroji. Doba p enášení závisí na množství p enášených dat. Synchronizace, načítání a odesílání obsahu Zvolte možnost Menu > Ovlád. panel > P enos dat. Po prvním p enosu m žete v závislosti na modelu zahájit nový p enos n kterou z následujících možností: pro synchronizaci obsahu mezi vaším a druhým p ístrojem, pokud druhý p ístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousm rný proces. Když je n která položka odstran na z jednoho p ístroje, bude odstran na i ze druhého. Položky odstran né synchronizací nelze obnovit. pro na tení obsahu z druhého p ístroje do vašeho p ístroje. P i na ítání je obsah p enášen z druhého p ístroje do vašeho p ístroje. V závislosti na modelu p ístroje se vás aplikace m že zeptat, zda chcete zachovat nebo odstranit p vodní obsah v druhém p ístroji. pro odeslání obsahu z vašeho p ístroje do druhého p ístroje. Pokud položku nelze poslat, v závislosti na typu druhého p ístroje ji m žete p idat do složky Nokia v adresá i C: \Nokia nebo E:\Nokia v p ístroji. Když vyberete složku pro p enos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého p ístroje a naopak. Použití zástupců pro opakování p enosu Po p enosu dat m žete uložit zástupce s nastavením p enosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný p enos pozd ji. Chcete-li upravit zástupce, zvolte Volby > Nastavení zástupce. M žete nap íklad vytvo it nebo zm nit název zástupce. Po každém p enosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li zobrazit protokol posledního p enosu, p ejd te na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost Volby > Zobrazit protokol. Stručný návod 17

18 Stručný návod 18 ešení konfliktů p enosu Pokud byla p enášená položka upravena v obou p ístrojích, p ístroj se automaticky pokusí o slou ení zm n. Není-li to možné, dojde ke konfliktu p i p enosu. Pro vy ešení konfliktu zvolte možnost Kontrolovat postupně, Priorita do tohoto telef. nebo Priorita do 2. telef.. Nastavení u P ístroj Nokia Eseries pracuje ve stejnou chvíli a stejnou rychlostí jako vy. Synchronizujte své y, kontakty a kalendá - rychle a pohodln, díky vysokorychlostnímu p ipojení. P i nastavování u m žete být vyzváni k zadání t chto informací: uživatelské jméno, typ u, server p íchozí pošty, port serveru p íchozí pošty, server odchozí pošty, port serveru odchozí pošty, heslo nebo p ístupový bod. V Pr vodci em m žete nastavit pracovní ové ú ty, jako nap íklad Microsoft Exchange, nebo internetové ové ú ty, jako jsou ové služby Google. Pr vodce podporuje protokoly POP/IMAP a ActiveSync. Pokud nastavujete sv j pracovní , požádejte o podrobné informace IT odd lení vaší spole nosti. Nastavujete-li sv j internetový , informujte se na webové stránce poskytovatele služby u. Postup spušt ní Pr vodce em: 1. Na domovské obrazovce vyberte Pr vodce em. 2. Zadejte svou ovou adresu a heslo. Není-li pr vodce schopen nakonfigurovat nastavení u automaticky, zvolte typ ového ú tu a zadejte odpovídající nastavení. Tip: Pokud nemáte nakonfigurovánu svou schránku, stiskn te klávesu pro spušt ní Pr vodce em. Pokud váš p ístroj obsahuje další ové klienty, budou tyto programy nabídnuty p i spušt ní Pr vodce em. Antény Tento p ístroj m že mít vnit ní a vn jší antény. Stejn jako u jiných rádiových p ístroj se nedotýkejte zbyte n antény, pokud anténa p ijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, m že zp sobit, že p ístroj bude pro provoz pot ebovat v tší výkon, než by jinak bylo zapot ebí, a m že snížit životnost baterie. Nokia PC Suite Nokia PC Suite je sada aplikací, které m žete nainstalovat na kompatibilní PC. Nokia PC Suite sdružuje všechny dostupné aplikace v jednom okn, ze kterého tyto aplikace

19 m žete spoušt t. Nokia PC Suite m že být obsažena na pam ťové kart, pokud je dodána s p ístrojem. Sadu Nokia PC Suite m žete použít pro synchronizaci kontakt, kalendá e a úkol nebo jiných dat mezi vaším p ístrojem a kompatibilní aplikací na PC, jako nap íklad Microsoft Outlook nebo Lotus Notes. Sadu Nokia PC Suite m žete použít pro p enos záložek mezi vaším p ístrojem a kompatibilními prohlíže i a pro p enos obrázk a videoklip mezi p ístrojem a kompatibilními po íta i. Poznámka: V nujte pozornost nastavení synchronizace. Vybraná nastavení mohou znamenat odstraňování dat v pr b hu b žné synchronizace. Abyste mohli používat sadu Nokia PC Suite, musíte mít PC s opera ním systémem Microsoft Windows XP (SP2) nebo Windows Vista, které je kompatibilní s datovým USB kabelem nebo s p ipojením Bluetooth. Sada Nokia PC Suite nepracuje s po íta i Macintosh. Další informace o sad Nokia PC Suite najdete v nápov d k sad nebo na stránkách spole nosti Nokia. Instalace sady Nokia PC Suite: 1. Zkontrolujte, zda je v p ístroji Nokia E52 vložena pam ťová karta. 2. P ipojte kabel USB. Po íta rozpozná nové za ízení a nainstaluje pot ebné ovlada e. Tato akce m že trvat n kolik minut. 3. Vyberte v p ístroji režim p ipojení Velkokapac. úložiště. P ístroj bude v prohlíže i soubor Windows zobrazen jako vym nitelný disk. 4. Otev ete hlavní adresá pam ťové karty v prohlíže i soubor Windows a vyberte instalaci sady PC Suite. 5. Systém zahájí instalaci. Postupujte podle zobrazených pokyn. Tip: Chcete-li aktualizovat Nokia PC Suite nebo máte-li problémy s instalací sady Nokia PC Suite z pam ťové karty, zkopírujte instala ní soubor do PC a spusťte instalaci z PC. Tipy k efektivnímu využívání Chcete-li p epnout profil, krátce stiskn te vypína. Chcete-li se vrátit do tichého profilu, stiskn te a podržte tla ítko #. Chcete-li hledat položky v p ístroji nebo na internetu (síťová služba), zvolte možnost Menu > Aplikace > Hledání. P i procházení webových stránek v aplikaci Webový prohlíže nebo map v aplikaci Mapy m žete tla ítkem * p iblížit zobrazení a tla ítkem # zobrazení oddálit. Podpora Chcete-li se podrobn ji informovat o zp sobu používání vašeho p ístroje nebo si nejste jisti, jak by m l p ístroj fungovat, vyhledejte informace na stránkách podpory na adrese nebo na místní webové stránce Nokia, v aplikaci Nápov da v p ístroji nebo v uživatelské p íru ce. Pokud tento postup nepom že, vyzkoušejte následující kroky: Stručný návod 19

20 Stručný návod 20 Resetujte p ístroj: vypn te p ístroj a vyjm te baterii. Po p ibližn minut vraťte baterii na místo a p ístroj zapn te. Pomocí aplikace Nokia Software Updater pravideln aktualizujte software p ístroje, aby byl zajišt n nejlepší výkon a nové funkce. Viz softwareupdate nebo místní webovou stránku Nokia. Nezapomeňte p ed aktualizováním softwaru zálohovat data p ístroje. Podle popisu v uživatelské p íru ce obnovte originální nastavení z výroby. P i resetování nebudou vaše dokumenty a soubory odstran ny. Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na spole nost Nokia. Viz P ed odesláním p ístroje do servisu k oprav vždy zálohujte data p ístroje. Další informace o aktualizacích softwaru Viz Aktualizace softwaru p es po íta, s Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového p ipojení, m li byste mít možnost si vyžádat aktualizace p ímo z p ístroje. Viz Vzdálená konfigurace, s Pomocí aplikace Aktualizace softwaru m žete být schopni aktualizovat jednotlivé aplikace a ov it, zda je pro p ístroj k dispozici nový software. Viz Aktualizace softwaru zasílané bezdrátov, s Nápověda v p ístroji V p ístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací. Chcete-li otev ít texty nápov dy z hlavního menu, zvolte možnost Menu > Nápověda > Nápověda a aplikaci, ke které si chcete p e íst pokyny. Je-li otev ena aplikace, m žete nápov du pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti Volby > Nápověda. Chcete-li p i tení pokyn zm nit velikost textu nápov dy, zvolte možnost Volby > Zmenšit velikost písma nebo Zvětšit velikost písma. Na konci textu nápov dy jsou uvedeny odkazy na p íbuzná témata. Po výb ru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysv tlení. V textech nápov dy najdete následující indikátory: Odkaz na p íbuzné téma. Odkaz na probíranou aplikaci. P i tení pokyn m žete mezi nápov dou a aplikací otev enou na pozadí p epínat zvolením Volby > Ukázat otev. aplikace a vybráním požadované aplikace.

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia E52 - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia E52 - Uživatelská příručka 3. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shodě se základními požadavky

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E52 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E52 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka

Nokia E52 - Uživatelská příručka Nokia E52 - Uživatelská příručka 6.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 6 Hledání nápovědy 8 Podpora 8 Udržování softwaru přístroje a aplikací v aktuálním stavu 8 Nápověda

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka

Nokia E52 - Uživatelská příručka Nokia E52 - Uživatelská příručka 6.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 O vašem přístroji 5 Síťové služby 6 Správa digitálních práv 6 Hledání nápovědy 8 Podpora 8 Udržování softwaru přístroje a aplikací

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Nokia 603 - Uživatelská p íručka

Nokia 603 - Uživatelská p íručka Nokia 603 - Uživatelská p íručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Vložení SIM karty 6 Vložení paměťové karty 8 Nabíjení telefonu 9 Zapnutí a vypnutí telefonu 11 Zamknutí

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání E51 - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-244 / RM-426 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-412 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 5. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 5. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 5. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android F-Secure Mobile Security with Parental control Android F-Secure Mobile Security with Parental control Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 Instalace...6 Aktivace...6 Konfigurace produktu...7 Odinstalace

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Nokia E63 - Uživatelská příručka. 9211436 1. vydání

Nokia E63 - Uživatelská příručka. 9211436 1. vydání Nokia E63 - Uživatelská příručka 9211436 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-437 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia 700 - Uživatelská p íručka

Nokia 700 - Uživatelská p íručka Nokia 700 - Uživatelská p íručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie p es rozhraní USB

Více

Nokia 6760 slide - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia 6760 slide - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia 6760 slide - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-573 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

E71 - Uživatelská příručka. 9207125 1. vydání

E71 - Uživatelská příručka. 9207125 1. vydání E71 - Uživatelská příručka 9207125 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nokia E72 - Uživatelská příručka. 5.1. vydání

Nokia E72 - Uživatelská příručka. 5.1. vydání Nokia E72 - Uživatelská příručka 5.1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-530 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka 9251244 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RA-6 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 9213155 1. vydání

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 9213155 1. vydání Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka 9213155 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-465 je ve shodě

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia E63 - Uživatelská příručka. 5. vydání

Nokia E63 - Uživatelská příručka. 5. vydání Nokia E63 - Uživatelská příručka 5. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-437 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Nokia E63 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E63 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E63 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-437 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Nokia N9 postupy. 1. vydání

Nokia N9 postupy. 1. vydání Nokia N9 postupy 1. vydání 2 Mapy a navigace Mapy a navigace Mapy O Mapách Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, a zavede vás tam, kam míříte. Hledání měst, ulic a zajímavých míst. Plánování trasy.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

JabloSuite - návod k obsluze

JabloSuite - návod k obsluze Verze 2.2 JABLOSUITE NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 z 14 JabloSuite - návod k obsluze Úvod...2 Seznam funkcí JabloSuite...2 Instalace...3 Minimální softwarové a hardwarové po adavky...3 Podporované opera ní

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Nokia 808 PureView - Uživatelská p íručka

Nokia 808 PureView - Uživatelská p íručka Nokia 808 PureView - Uživatelská p íručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Zapnutí a vypnutí telefonu

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-484 je ve shodě se základními požadavky

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Nastavení internetu. Jak to lze jednoduše, Android

Nastavení internetu. Jak to lze jednoduše, Android internetu Jak to lze jednoduše, Android Jak na to? Mrkněte na mapu pokrytí, jste v místě pokrytí? Máte aktivní datové služby od SAZKAmobil? Zkuste manuální nastavení* Na dalších stránkách najdete jednoduchý

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia 5230 - Uživatelská příručka 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka Nokia X3-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Klávesy a součásti 6 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení a vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Anténa GSM

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více