Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání"

Transkript

1 Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání

2 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky a dalšími p íslušnými ustanoveními sm rnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shod naleznete na adrese phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, N-Gage, OVI, Eseries a Nokia E52 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spole nosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková zna ka spole nosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy spole ností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Rozmnožování, p enos, rozši ování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho ásti v jakékoli form je povoleno pouze po p edchozím písemném svolení spole ností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Licence k tomuto výrobku je ud lena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spot ebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské innosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s p íslušným oprávn ním. Licence není ud lena a nezahrnuje jakékoli jiné zp soby užití. Další informace, v etn informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské ú ely, je možné získat od spole nosti MPEG LA, LLC. Viz Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provád t zm ny a vylepšení u všech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez p edchozího oznámení. V MAXIMÁLNÍ MÍ E POVOLENÉ P ÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI P EDPISY NEJSOU SPOLE NOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATEL LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOV DNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO P ÍJM ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ I NEP ÍMÉ ŠKODY ZP SOBENÉ JAKÝMKOLI ZP SOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROM ZÁKONNÝCH POŽADAVK SE VE VZTAHU K P ESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁD ENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY V ETN, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁD ENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ Ú EL. SPOLE NOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ P EDCHOZÍHO UPOZORN NÍ TENTO DOKUMENT ZM NIT NEBO UKON IT JEHO PLATNOST.

3 Zp tné inženýrství jakéhokoli softwaru v p ístroji Nokia je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují p íslušné právní p edpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská p íru ka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpov dnost spole nosti Nokia, taková omezení podobn omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpov dnost a záruky poskytovatel licence spole nosti Nokia. Dostupnost ur itých výrobk, program a služeb pro tyto výrobky se m že lišit podle oblastí. Podrobn jší informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Kontrola vývozu Tento p ístroj m že obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou p edm tem vývozních omezení nebo zákon platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákon je zakázáno. UPOZORN NÍ FCC/Ú ADU INDUSTRY CANADA Váš p ístroj m že zp sobovat rušení televize nebo rozhlasu (nap íklad p i používání telefonu v blízkosti p ijíma e). FCC nebo ú ad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste p estali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Pot ebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní st edisko. Tento p ístroj je v souladu s ástí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dv podmínky: (1) Tento p ístroj nesmí zp sobovat škodlivé rušení a (2) tento p ístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, v etn toho, které m že zp sobit jeho nežádoucí innost. Veškeré zm ny nebo úpravy, které nejsou výslovn schváleny spole ností Nokia, mohou zp sobit ztrátu uživatelova oprávn ní k užívání tohoto za ízení. /2. vydání CS

4 Obsah Obsah Bezpečnost...7 O vašem p ístroji...7 Síťové služby...8 Stručný návod...10 SIM karta, baterie, nabíjení, pam ťová karta...10 První spušt ní...12 Klávesy a ásti telefonu...13 Zamknutí klávesnice...15 P íslušenství...15 Domovská obrazovka...16 P enos dat Nokia...16 Nastavení u...18 Antény...18 Nokia PC Suite...18 Tipy k efektivnímu využívání...19 Podpora...19 Další informace o aktualizacích softwaru...20 Nápov da v p ístroji...20 Nokia E52 Základy...21 Nastavení telefonu...21 Pr vodce nastavením...21 Menu...21 Indikátory na displeji...22 Psaní textu...23 Hledání...24 Obecné akce v n kolika aplikacích...25 Ovládání hlasitosti...25 Uvoln ní pam ti...26 P izpůsobení...27 Profily...27 Volba vyzván cích tón...27 P izp sobení profil...28 P izp sobení domovské obrazovky...28 Zm na motivu displeje...29 Stažení motivu...29 Zm na audio motiv D vyzván cí tóny...29 Novinky v Nokia Eseries...31 Klí ové funkce...31 Domovská obrazovka...32 Klávesy pro rychlý p ístup...33 Ztišení hovor a signalizace oto ením...34 Kalendá...34 Kontakty...36 Spušt ní více aplikací najednou...37 Soubory na Ovi...38 Zprávy...39 Složky aplikace Zprávy...39 Organizování zpráv Nokia Messaging...43 tení zpráv...43 Mluvení...43 Textové a multimediální zprávy...44 Speciální typy zpráv...47 Informa ní služba...48

5 Nastavení zpráv...48 Telefon...51 Hlasová volání...51 Hlasová schránka...52 Videohovory...53 Sdílení videa...54 Internetová volání...56 Hlasové funkce...57 Zrychlená volba...58 P esm rování hovoru...58 Blokování hovor...59 Blokování internetových volání...59 Odesílání kmito tových tón DTMF...59 Mluvící motiv...60 Hlasové p íkazy...60 Push to talk...62 Protokol...65 Internet...67 Prohlíže...67 Procházení intranetu...71 Stáhnout!...71 P ipojení PC k webu...73 Cestování...74 Ur ování polohy (GPS)...74 Mapy...77 Kancelá ské nástroje Nokia...86 Aktivní poznámky...86 Kalkula ka...87 Správce soubor...87 Quickoffice...88 P evodník...88 Zip manager...89 Prohlíže PDF...89 Tisk...89 Hodiny...91 Slovník...92 Poznámky...92 P izpůsobení...93 Profily...93 Volba vyzván cích tón...93 P izp sobení profil...94 P izp sobení domovské obrazovky...94 Zm na motivu displeje...95 Stažení motivu...95 Zm na audio motiv D vyzván cí tóny...95 Média...97 Fotoaparát...97 Galerie Fotografie Share online Videocentrum Hudební p ehráva RealPlayer Záznamník Flash p ehráva Rádio FM N-Gage Možnosti p ipojení Rychlá paketová data Datový kabel Obsah

6 Obsah Bluetooth Profil pro p ístup k SIM kart Bezdrátová LAN Správce p ipojení Správa zabezpečení a dat Zamknutí p ístroje Zabezpe ení pam ťové karty Šifrování Povolená ísla Správce certifikát Zobrazení a upravení modul zabezpe ení Vzdálená konfigurace Správce aplikací Aktualizace softwaru p es po íta Aktualizace softwaru zasílané bezdrátov Licence Synchronizace Mobilní VPN Nastavení Obecná nastavení Nastavení telefonu Nastavení p ipojení Nastavení aplikace Klávesové zkratky Obecné klávesové zkratky Slovník ešení problémů Tipy pro životní prost edí Úspora energie Recyklace Úspora papíru Nau te se více P íslušenství Baterie Informace o baterii a nabíje ce Pokyny k ov ení pravosti baterií Nokia Péče a údržba Recyklace Doplňkové bezpečnostní informace Malé d ti Provozní prost edí Zdravotnická za ízení Dopravní prost edky Potenciáln výbušná prost edí Tísňová volání Certifika ní informace (SAR) Rejst ík...172

7 Bezpečnost Seznamte se s t mito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování m že být nebezpe né nebo protizákonné. Pro další informace si p e t te úplnou uživatelskou p íru ku. ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ Nezapínejte p ístroj tam, kde je používání bezdrátových telefon zakázáno nebo kde m že zp sobit rušení nebo jiné nebezpe í. BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU P EDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. P i ízení vozu si vždy nechte volné ruce pro ízení. P i ízení musí být vaše pozornost v nována p edevším bezpe nosti silni ního provozu. RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové p ístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz. VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ P ÍSTROJE ZAKÁZÁNO Dodržujte všechna omezení. Vypn te p ístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických p ístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odst ely za pomoci trhavin. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby. P ÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené p íslušenství a baterie. Nep ipojujte nekompatibilní výrobky. VODOTĚSNOST Tento p ístroj není vodot sný. Udržujte jej v suchu. O vašem p ístroji Bezdrátový p ístroj popisovaný v této p íru ce je schválen pro použití v sít GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyza ovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové za ízení lze provozovat v eské republice v rámci všeobecných oprávn ní TÚ. VO-R/1/ a VO-R/12/ Aktuální využitelnost frekven ních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se p ístroj provozuje. Podrobn jší informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb. Bezpečnost P i používání funkcí tohoto p ístroje dodržujte všechny právní p edpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, v etn autorských práv. 7

8 Bezpečnost 8 Ochrana autorských práv m že znemožnit kopírování, upravování nebo p enášení n kterých obrázk, hudby a dalšího obsahu. Tento p ístroj podporuje n kolik zp sob p ipojení. Podobn jako po íta e m že být i váš p ístroj vystaven p sobení vir nebo jiného škodlivého obsahu. P i práci se zprávami, požadavky na p ipojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obez etnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z d v ryhodných zdroj nabízejících odpovídající zabezpe ení a ochranu p ed nebezpe ným softwarem, jako jsou nap íklad programy ozna ené Symbian Signed i programy, které prošly testovacím procesem Java Verified. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpe nostního softwaru do vašeho p ístroje a na jakýkoli p ipojený po íta. Ve vašem p ístroji mohou být p edem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám t etích osob. Prost ednictvím p ístroje máte rovn ž p ístup k dalším stránkám t etích osob. Stránky t etích osob nemají vazbu na spole nost Nokia a spole nost Nokia nepotvrzuje ani nep ijímá žádnou odpov dnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otev ít, m li byste u init opat ení s ohledem na zabezpe ení nebo obsah. Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto p ístroje, krom budíku, musí být p ístroj zapnutý. Nezapínejte p ístroj, pokud použití bezdrátového p ístroje m že zp sobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpe í. Kancelá ské programy podporují b žné funkce program Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty soubor je možné zobrazit nebo upravovat. Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny d ležité informace uložené v p ístroji. P i p ipojování k jinému za ízení si pe liv p e t te bezpe nostní informace v uživatelské p íru ce daného za ízení. Nep ipojujte nekompatibilní výrobky. Obrázky v této p íru ce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho p ístroje. Síťové služby Abyste mohli používat p ístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajišt nu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sít mohou vyžadovat, abyste p ed použitím síťových služeb uzav eli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Používání síťových služeb vyžaduje p enos dat. Informujte se u poskytovatele služby o poplatcích ve vaší domovské síti a p i roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám m že poskytnout pokyny a vysv tlí vám p íslušné poplatky. N které sít mohou mít omezení, která ovlivní zp sob použití síťových služeb. N které sít nap íklad nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na ur itém jazyku. Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem p ístroji byly n které funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho p ístroje. Ve vašem p ístroji mohou být dále provedena ur itá nastavení, nap íklad zm ny v názvech položek menu, po adí položek menu a v ikonách. Podrobn jší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

9 Tento p ístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. N které funkce tohoto p ístroje, jako nap íklad MMS, prohlížení internetu a , vyžadují podporu ze strany sít pro tyto technologie. Správa digitálních oprávnění (DRM) Vlastníci obsahu mohou používat r zné typy technologií pro správu digitálních oprávn ní (DRM) k zajišt ní ochrany jejich duševního vlastnictví v etn autorských práv. Tento p ístroj používá r zné typy softwaru DRM pro p ístup k obsahu chrán nému pomocí DRM. S tímto p ístrojem si m žete zjednat p ístup k obsahu chrán nému pomocí WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud n který software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu m že požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost p ístupu k obsahu chrán nému novou verzí DRM. Odebrání možnosti p ístupu m že rovn ž zabránit obnovení takového obsahu chrán ného pomocí DRM, který je již v p ístroji. Odebrání možnosti p ístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chrán ného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechrán ného pomocí DRM. Bezpečnost 9

10 Stručný návod Stručný návod Váš p ístroj Nokia E52 je pracovní nástroj, který je možné používat i ve volném ase. Abyste mohli za ít, p e t te si první stránky. Poté použijte zbytek p íru ky pro prozkoumání nových funkcí, které vám p ístroj Nokia E52 p ináší. SIM karta, baterie, nabíjení, paměťová karta Dejte si v ci dohromady a za n te používat sv j p ístroj Nokia E52. Vložení SIM karty a baterie 1. Pro otev ení zadního krytu p ístroje oto te p ístroj zadní stranou k sob, odjist te pojistku zadního krytu a zvedn te zadní kryt z p ístroje. 2. Pokud je vložena baterie, zvednutím baterie ve sm ru šipky ji vyjm te. 3. Vložte SIM kartu. Zajist te, aby plocha kontakt na kart sm ovala na konektory v p ístroji a zkosený roh sm oval ke spodku p ístroje. 4. Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími kontakty v prostoru pro baterii a vložte baterii ve sm ru šipky. 10

11 5. P i nasazování zadního krytu srovnejte nejd íve horní pojistky s odpovídajícími sloty a poté zatla te na kryt, dokud nedosedne na místo. Nabíjení baterie Baterie je z výroby áste n nabitá. Pokud p ístroj indikuje nízký stav nabití, postupujte takto: 1. P ipojte nabíje ku do elektrické zásuvky. 2. P ipojte konektor nabíje ky k USB portu p ístroje. 3. Indikuje-li p ístroj úplné nabití, odpojte nabíje ku od p ístroje a poté od elektrické zásuvky. Baterii nemusíte nabíjet celou požadovanou dobu a p ístroj m žete používat i p i nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, m že trvat n kolik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z p ístroje telefonovat. Nabíjení datovým USB kabelem Nabíjení datovým USB kabelem je pomalejší než nabíjení nabíje kou. Nabíjení datovým USB kabelem nemusí pracovat, pokud používáte USB hub. USB huby nemusí být kompatibilní pro nabíjení USB p ístroje. Je-li p ipojen datový USB kabel, m žete v pr b hu nabíjení p enášet data. 1. P ipojte kompatibilní USB za ízení k vašemu p ístroj pomocí kompatibilního datového USB kabelu. V závislosti na typu za ízení, které je použito pro nabíjení, m že chvilku trvat, než se zahájí nabíjení. 2. Je-li p ístroj zapnutý, vyberte z dostupných režim USB. Vložení paměťové karty Pro rozší ení pam ti v p ístroji použijte pam ťovou kartu. Na pam ťovou kartu m žete rovn ž zálohovat informace ze svého p ístroje. Používejte pouze kompatibilní karty microsd a microsdhc schválené spole ností Nokia pro použití s tímto p ístrojem. Spole nost Nokia používá schválené odv tvové standardy pro pam ťové karty, ale n které zna ky nemusí být pln kompatibilní s tímto p ístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a p ístroj a porušit data uložená na kart. Stručný návod 11

12 Stručný návod 12 Ukládejte všechny pam ťové karty mimo dosah malých d tí. Kompatibilitu pam ťové karty ov te u jejího výrobce nebo prodejce. Pam ťová karta m že být sou ástí prodejního balení. Pam ťová karta již m že být vložena v p ístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup: 1. Aby nedošlo k uvoln ní baterie, obraťte p ístroj zadním krytem vzh ru. 2. Sejm te zadní kryt. 3. Vložte pam ťovou kartu do slotu plochou kontakt nap ed. Zajist te, aby plocha kontakt sm ovala na konektory v p ístroji. 4. Zatla te na kartu, dokud se nezajistí na míst. 5. Nasaďte zadní kryt. Vyjmutí paměťové karty Důležité: Nevyjímejte pam ťovou kartu v pr b hu operace, p i které dochází k p ístupu ke kart. Vyjmutí karty v pr b hu operace m že poškodit pam ťovou kartu i p ístroj a m že dojít k poškození dat na kart. 1. Krátce stiskn te vypína a zvolte Vyjmout paměť. kartu. 2. Aby nedošlo k uvoln ní baterie, obraťte p ístroj zadním krytem vzh ru. 3. Sejm te zadní kryt. 4. Zatla ením na konec pam ťové karty ji uvoln te ze slotu pam ťové karty a vyjm te kartu. 5. Nasaďte zadní kryt. První spuštění 1. Podržte stisknutý vypína, dokud neucítíte chv ní p ístroje. 2. Po výzv zadejte PIN kód nebo zamykací kód a zvolte OK. 3. Po výzv zadejte zemi, ve které se nacházíte, a aktuální datum a as. Pro nalezení zem zadejte první písmena názvu zem. Je d ležité vybrat správnou zemi, protože naplánované záznamy v kalendá i se mohou rovn ž zm nit, pokud zm níte zemi pozd ji a nová zem se nachází v jiném asovém pásmu. 4. Otev e se aplikace Nastavení telefonu. Chcete-li nastavit aplikaci, zvolte Start. Pro vynechání nastavování aplikací zvolte opakovan P eskočit. Pro pozd jší otev ení aplikace Nastavení telefonu zvolte Menu > Nápověda > Nast. telef.. Chcete-li konfigurovat r zná nastavení v p ístroji, použijte aplikaci Pr vodce nastavením a pr vodce dostupné na

13 domovské obrazovce. Po zapnutí m že p ístroj rozeznat SIM kartu poskytovatele a nakonfigurovat n která nastavení automaticky. O správná nastavení m žete rovn ž požádat poskytovatele služby. P ístroj m žete zapnout bez vložené SIM karty. P ístroj se spustí v Off-line profilu. Nem žete používat telefonní funkce vyžadující p ístup k síti. P ístroj vypnete podržením stisknutého vypína e. Klávesy a části telefonu Klávesy a části telefonu 4 Klávesa Dom 5 Klávesa Volat 6 Klávesa Kalendá 7 Mikrofon 8 Klávesa 9 Klávesa Konec 10 Klávesa Krok zp t. Stisknutí této klávesy mažete položky. 11 Výb rová klávesa 12 Klávesa Navi (dále uvád na jako "naviga ní klávesa") Stisknutím naviga ní klávesy potvrzujete volbu nebo se po displeji pohybujete vlevo, vpravo, nahoru a dol. Podržením stisknuté naviga ní klávesy urychlujete pohyb po displeji. 13 Sluchátko 14 Druhý fotoaparát 15 Zdí ka pro headset Stručný návod 1 Vypína 2 Sv telné idlo 3 Výb rová klávesa. Stisknutím výb rové klávesy se provede funkce zobrazená nad ní. 13

14 Stručný návod 1 Flash 2 Hlavní fotoaparát 3 Reproduktor Klávesy a části (boky) podez ení, že p ístroj nepracuje správn, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu. Dvojfunkční klávesy Pomocí Dvojfunk ních kláves m žete rychle otevírat aplikace a úkoly. Chcete-li zm nit p i azenou aplikaci nebo úlohu, zvolte Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > P izpůsobení > Dvojfunkční kl.. Váš poskytovatel služeb mohl p i adit ke klávesám aplikace. V takovém p ípad je nem žete zm nit Konektor microusb 2 Tla ítko zvýšení hlasitosti / zv tšení zoomu 3 Tla ítko Vypnutí zvuku / Push to talk 4 Tla ítko snížení hlasitosti / zmenšení zoomu 5 Tla ítko Snímek P i dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové p ipojení se m že p ístroj zah át. Ve v tšin p ípad je tento stav normální. Máte-li 1 Klávesa Dom 2 Klávesa 3 Klávesa Kalendá Klávesa Rychlé stisknutí Podržení stisknuté Klávesa Dom (1) Otev ení domovské obrazovky Klávesa (2) Otev ení vaší výchozí schránky Zobrazení seznamu aktivních aplikací Vytvo ení nového u

15 Klávesa Kalendá (3) Otev ení aplikace Kalendá Vytvo ení nového záznamu typu sch zka Zamknutí klávesnice I když je zamknutý p ístroj nebo jeho klávesnice, m lo by být možné volání na oficiální íslo tísňové linky naprogramované v p ístroji. Klávesnice vašeho p ístroje se zamyká automaticky, aby se zabránilo následk m necht ného stisknutí tla ítek. Chcete-li zm nit prodlevu, po které se klávesnice zamkne, zvolte Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Zabezpečení > Telefon a SIM karta > Prodl. aut. zámku kláves. Chcete-li manuáln zamknout klávesnici z domovské obrazovky, stiskn te levou výb rovou klávesu a poté pravou výb rovou klávesu. Jestliže chcete ru n zamknout klávesnici v Menu nebo v otev ené aplikaci, krátce stiskn te vypína a zvolte Zamknout klávesnici. Chcete-li odemknout klávesnici, stiskn te levou výb rovou klávesu a poté pravou výb rovou klávesu. P íslušenství K p ístroji m žete p ipojit r zné kompatibilní p íslušenství. Dostupnost schváleného p íslušenství zjistíte u svého prodejce. P ipojení headsetu Upozornění: P i používání sluchátek m že být ovlivn na vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to m že ohrozit vaši bezpe nost. Kompatibilní headset p ipojte do zdí ky pro headset v p ístroji. Stručný návod 15

16 Stručný návod 16 P ipojení poutka Protáhn te poutko a utáhn te jej. Domovská obrazovka Z domovské obrazovky máte rychlý p ístup k nej ast ji používaným aplikacím a jsou zde rovn ž p ehledn zobrazeny všechny nep ijaté hovory nebo nové zprávy. Když vidíte ikonu, otev ete stisknutím naviga ního tla ítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zav ení seznamu stiskn te naviga ní tla ítko vlevo. Domovská obrazovka obsahuje následující prvky: 1. Klávesové zkratky aplikace. Pro p ístup k aplikaci zvolte klávesovou zkratku aplikace. 2. Oblast informací. Chcete-li zkontrolovat n kterou položku z oblasti informací, vyberte ji. 3. Oblast upozorn ní. Pro zobrazení upozorn ní vyberte schránku. Každá schránka je zobrazena jen v p ípad, že obsahuje n jaké položky. M žete definovat dv samostatné domovské obrazovky pro r zné ú ely, nap íklad jednu pro pracovní y a upozorn ní a druhou pro zobrazování soukromých e- mail. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní y mimo pracovní dobu. Chcete-li p epnout mezi r znými domovskými obrazovkami, zvolte možnost. Pro zvolení položek a zástupc, které chcete vid t na domovské obrazovce, a pro nastavení vzhledu domovské obrazovky zvolte možnost Menu > Ovlád. panel a Režimy. P enos dat Nokia P enos obsahu Pomocí aplikace P enos dat m žete do nového p ístroje zkopírovat obsah ze svého staršího p ístroje Nokia, nap íklad telefonní ísla, adresy, záznamy kalendá e i obrázky. Typ obsahu, který je možné p enášet, závisí na modelu p ístroje, ze kterého chcete obsah p enášet. Pokud p ístroj podporuje synchronizaci, m žete mezi p ístroji také synchronizovat data. Pokud druhý p ístroj není kompatibilní, váš p ístroj vás na to upozorní. Pokud druhý p ístroj nelze zapnout bez SIM karty, m žete SIM kartu vložit do n j. Zapnete-li p ístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a m žete p enášet data. První p enos obsahu 1. Chcete-li na ítat data z druhého p ístroje poprvé, zvolte ve svém p ístroji v aplikaci Uvítání možnost

17 P enos dat nebo zvolte možnost Menu > Ovlád. panel > P enos dat. 2. Vyberte typ spojení pro p enos dat. Oba p ístroje musí podporovat zvolený typ p ipojení. 3. Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba p ístroje. Chcete-li, aby váš p ístroj vyhledal p ístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost Pokračovat. Vyberte p ístroj, ze kterého chcete p enést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém p ístroji. Zadejte kód (1-16 íslic) a zvolte možnost OK. Zadejte stejný kód i v druhém p ístroji a zvolte možnost OK. P ístroje jsou nyní spárovány. N které starší p ístroje Nokia nemusejí aplikaci P enos dat obsahovat. V takovém p ípad je do druhého p ístroje odeslána aplikace P enos dat v podob zprávy. Otev ením zprávy nainstalujte aplikaci P enos dat v druhém p ístroji. Postupujte podle pokyn na displeji. 4. Ve svém p ístroji vyberte obsah, který chcete p enést z druhého p ístroje. P enos m žete po zahájení p erušit a dokon it pozd ji. Obsah je p enesen z pam ti druhého p ístroje do odpovídajícího místa ve vašem p ístroji. Doba p enášení závisí na množství p enášených dat. Synchronizace, načítání a odesílání obsahu Zvolte možnost Menu > Ovlád. panel > P enos dat. Po prvním p enosu m žete v závislosti na modelu zahájit nový p enos n kterou z následujících možností: pro synchronizaci obsahu mezi vaším a druhým p ístrojem, pokud druhý p ístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousm rný proces. Když je n která položka odstran na z jednoho p ístroje, bude odstran na i ze druhého. Položky odstran né synchronizací nelze obnovit. pro na tení obsahu z druhého p ístroje do vašeho p ístroje. P i na ítání je obsah p enášen z druhého p ístroje do vašeho p ístroje. V závislosti na modelu p ístroje se vás aplikace m že zeptat, zda chcete zachovat nebo odstranit p vodní obsah v druhém p ístroji. pro odeslání obsahu z vašeho p ístroje do druhého p ístroje. Pokud položku nelze poslat, v závislosti na typu druhého p ístroje ji m žete p idat do složky Nokia v adresá i C: \Nokia nebo E:\Nokia v p ístroji. Když vyberete složku pro p enos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého p ístroje a naopak. Použití zástupců pro opakování p enosu Po p enosu dat m žete uložit zástupce s nastavením p enosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný p enos pozd ji. Chcete-li upravit zástupce, zvolte Volby > Nastavení zástupce. M žete nap íklad vytvo it nebo zm nit název zástupce. Po každém p enosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li zobrazit protokol posledního p enosu, p ejd te na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost Volby > Zobrazit protokol. Stručný návod 17

18 Stručný návod 18 ešení konfliktů p enosu Pokud byla p enášená položka upravena v obou p ístrojích, p ístroj se automaticky pokusí o slou ení zm n. Není-li to možné, dojde ke konfliktu p i p enosu. Pro vy ešení konfliktu zvolte možnost Kontrolovat postupně, Priorita do tohoto telef. nebo Priorita do 2. telef.. Nastavení u P ístroj Nokia Eseries pracuje ve stejnou chvíli a stejnou rychlostí jako vy. Synchronizujte své y, kontakty a kalendá - rychle a pohodln, díky vysokorychlostnímu p ipojení. P i nastavování u m žete být vyzváni k zadání t chto informací: uživatelské jméno, typ u, server p íchozí pošty, port serveru p íchozí pošty, server odchozí pošty, port serveru odchozí pošty, heslo nebo p ístupový bod. V Pr vodci em m žete nastavit pracovní ové ú ty, jako nap íklad Microsoft Exchange, nebo internetové ové ú ty, jako jsou ové služby Google. Pr vodce podporuje protokoly POP/IMAP a ActiveSync. Pokud nastavujete sv j pracovní , požádejte o podrobné informace IT odd lení vaší spole nosti. Nastavujete-li sv j internetový , informujte se na webové stránce poskytovatele služby u. Postup spušt ní Pr vodce em: 1. Na domovské obrazovce vyberte Pr vodce em. 2. Zadejte svou ovou adresu a heslo. Není-li pr vodce schopen nakonfigurovat nastavení u automaticky, zvolte typ ového ú tu a zadejte odpovídající nastavení. Tip: Pokud nemáte nakonfigurovánu svou schránku, stiskn te klávesu pro spušt ní Pr vodce em. Pokud váš p ístroj obsahuje další ové klienty, budou tyto programy nabídnuty p i spušt ní Pr vodce em. Antény Tento p ístroj m že mít vnit ní a vn jší antény. Stejn jako u jiných rádiových p ístroj se nedotýkejte zbyte n antény, pokud anténa p ijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, m že zp sobit, že p ístroj bude pro provoz pot ebovat v tší výkon, než by jinak bylo zapot ebí, a m že snížit životnost baterie. Nokia PC Suite Nokia PC Suite je sada aplikací, které m žete nainstalovat na kompatibilní PC. Nokia PC Suite sdružuje všechny dostupné aplikace v jednom okn, ze kterého tyto aplikace

19 m žete spoušt t. Nokia PC Suite m že být obsažena na pam ťové kart, pokud je dodána s p ístrojem. Sadu Nokia PC Suite m žete použít pro synchronizaci kontakt, kalendá e a úkol nebo jiných dat mezi vaším p ístrojem a kompatibilní aplikací na PC, jako nap íklad Microsoft Outlook nebo Lotus Notes. Sadu Nokia PC Suite m žete použít pro p enos záložek mezi vaším p ístrojem a kompatibilními prohlíže i a pro p enos obrázk a videoklip mezi p ístrojem a kompatibilními po íta i. Poznámka: V nujte pozornost nastavení synchronizace. Vybraná nastavení mohou znamenat odstraňování dat v pr b hu b žné synchronizace. Abyste mohli používat sadu Nokia PC Suite, musíte mít PC s opera ním systémem Microsoft Windows XP (SP2) nebo Windows Vista, které je kompatibilní s datovým USB kabelem nebo s p ipojením Bluetooth. Sada Nokia PC Suite nepracuje s po íta i Macintosh. Další informace o sad Nokia PC Suite najdete v nápov d k sad nebo na stránkách spole nosti Nokia. Instalace sady Nokia PC Suite: 1. Zkontrolujte, zda je v p ístroji Nokia E52 vložena pam ťová karta. 2. P ipojte kabel USB. Po íta rozpozná nové za ízení a nainstaluje pot ebné ovlada e. Tato akce m že trvat n kolik minut. 3. Vyberte v p ístroji režim p ipojení Velkokapac. úložiště. P ístroj bude v prohlíže i soubor Windows zobrazen jako vym nitelný disk. 4. Otev ete hlavní adresá pam ťové karty v prohlíže i soubor Windows a vyberte instalaci sady PC Suite. 5. Systém zahájí instalaci. Postupujte podle zobrazených pokyn. Tip: Chcete-li aktualizovat Nokia PC Suite nebo máte-li problémy s instalací sady Nokia PC Suite z pam ťové karty, zkopírujte instala ní soubor do PC a spusťte instalaci z PC. Tipy k efektivnímu využívání Chcete-li p epnout profil, krátce stiskn te vypína. Chcete-li se vrátit do tichého profilu, stiskn te a podržte tla ítko #. Chcete-li hledat položky v p ístroji nebo na internetu (síťová služba), zvolte možnost Menu > Aplikace > Hledání. P i procházení webových stránek v aplikaci Webový prohlíže nebo map v aplikaci Mapy m žete tla ítkem * p iblížit zobrazení a tla ítkem # zobrazení oddálit. Podpora Chcete-li se podrobn ji informovat o zp sobu používání vašeho p ístroje nebo si nejste jisti, jak by m l p ístroj fungovat, vyhledejte informace na stránkách podpory na adrese nebo na místní webové stránce Nokia, v aplikaci Nápov da v p ístroji nebo v uživatelské p íru ce. Pokud tento postup nepom že, vyzkoušejte následující kroky: Stručný návod 19

20 Stručný návod 20 Resetujte p ístroj: vypn te p ístroj a vyjm te baterii. Po p ibližn minut vraťte baterii na místo a p ístroj zapn te. Pomocí aplikace Nokia Software Updater pravideln aktualizujte software p ístroje, aby byl zajišt n nejlepší výkon a nové funkce. Viz softwareupdate nebo místní webovou stránku Nokia. Nezapomeňte p ed aktualizováním softwaru zálohovat data p ístroje. Podle popisu v uživatelské p íru ce obnovte originální nastavení z výroby. P i resetování nebudou vaše dokumenty a soubory odstran ny. Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na spole nost Nokia. Viz P ed odesláním p ístroje do servisu k oprav vždy zálohujte data p ístroje. Další informace o aktualizacích softwaru Viz Aktualizace softwaru p es po íta, s Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového p ipojení, m li byste mít možnost si vyžádat aktualizace p ímo z p ístroje. Viz Vzdálená konfigurace, s Pomocí aplikace Aktualizace softwaru m žete být schopni aktualizovat jednotlivé aplikace a ov it, zda je pro p ístroj k dispozici nový software. Viz Aktualizace softwaru zasílané bezdrátov, s Nápověda v p ístroji V p ístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací. Chcete-li otev ít texty nápov dy z hlavního menu, zvolte možnost Menu > Nápověda > Nápověda a aplikaci, ke které si chcete p e íst pokyny. Je-li otev ena aplikace, m žete nápov du pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti Volby > Nápověda. Chcete-li p i tení pokyn zm nit velikost textu nápov dy, zvolte možnost Volby > Zmenšit velikost písma nebo Zvětšit velikost písma. Na konci textu nápov dy jsou uvedeny odkazy na p íbuzná témata. Po výb ru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysv tlení. V textech nápov dy najdete následující indikátory: Odkaz na p íbuzné téma. Odkaz na probíranou aplikaci. P i tení pokyn m žete mezi nápov dou a aplikací otev enou na pozadí p epínat zvolením Volby > Ukázat otev. aplikace a vybráním požadované aplikace.

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic 9207802 4. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobky RM-364, RM- 365 a RM-366 shodují se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 9200364 3. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 2. vydání

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 2. vydání Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-465 je ve shodě se základními

Více

Nokia E66 - Uživatelská příručka. 9207013 3. vydání

Nokia E66 - Uživatelská příručka. 9207013 3. vydání Nokia E66 - Uživatelská příručka 9207013 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-343 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism 9203846 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-264 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Nokia E55 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E55 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E55 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-482 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

4. vydání CS, 9252086

4. vydání CS, 9252086 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka. 9203354 2. vydání CS

Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka. 9203354 2. vydání CS Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka 9203354 2. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-258 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N71-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-67 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6280

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6280 U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6280 9242051 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-78 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Nokia 6730 classic - Uživatelská příručka. 9215544 1. vydání

Nokia 6730 classic - Uživatelská příručka. 9215544 1. vydání Nokia 6730 classic - Uživatelská příručka 9215544 1. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-566 je ve shodě se

Více

E51 - Uživatelská příručka. 2. vydání

E51 - Uživatelská příručka. 2. vydání E51 - Uživatelská příručka 2. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-244 / RM-426 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Nokia 2720 fold - Uživatelská příručka

Nokia 2720 fold - Uživatelská příručka Nokia 2720 fold - Uživatelská příručka 9216118 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Nabíjení baterie 5 Anténa 6 Headset 6 Magnety a magnetická pole 6 Tlačítka

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170 9234041 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-47 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka

Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka 9214175 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-512 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-491 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia N97 - Uživatelská příručka 4. vydání 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-505 je ve shodě se základními požadavky

Více

Nokia 5530 XpressMusic - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia 5530 XpressMusic - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia 5530 XpressMusic - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-504 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Nokia E65 - Uživatelská příručka

Nokia E65 - Uživatelská příručka Nokia E65 - Uživatelská příručka 9255241 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-208 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6216 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6216 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6216 classic 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-531 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia E50 - Uživatelská příručka

Nokia E50 - Uživatelská příručka Nokia E50 - Uživatelská příručka 9248798 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-170 / RM-171 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka

Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Nabíjení baterie 5 Anténa 6 Headset 6 Magnety a magnetická pole 7 Tlačítka

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-43 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka 9251244 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RA-6 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6080

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6080 U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6080 9253042 Vydání 1. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RM-166 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia E52 - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia E52 - Uživatelská příručka 3. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shodě se základními požadavky

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Nokia N82 - Uživatelská příručka. 5. vydání

Nokia N82 - Uživatelská příručka. 5. vydání Nokia N82 - Uživatelská příručka 5. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-313 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Nokia 2690 - Uživatelská příručka

Nokia 2690 - Uživatelská příručka Nokia 2690 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vyjmutí karty SIM 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9231067 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589

Uživatelská p íru ka. TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 Uživatelská p íru ka TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D Stolní p epína 10/100M Fast Ethernet REV1.0.0 7106500589 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozorn ní zm nit. je registrovaná

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid S56 Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid 1 2014 Všechna práva vyhrazena Acer Liquid Jade S Stru né pokyny Model: S56 Tato revize: 01/2015 English Informace

Více

Nokia 6300i - Uživatelská příručka

Nokia 6300i - Uživatelská příručka Nokia 6300i - Uživatelská příručka 9210003 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-337 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN TAK JAK JE. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-320 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RM-43 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypn te p i vkládání a vyjímání pam ové karty, abyste p edešli poškození jednotky nebo karty. 1) Zamezte kontaktu s vodou. Bezpe nostní opat ení 2) Vypn te p ístroj

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Řada nüvi 2300 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.3. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia 2710 - Uživatelská příručka

Nokia 2710 - Uživatelská příručka Nokia 2710 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6 Anténa GSM

Více

Nokia 2730 classic - Uživatelská příručka

Nokia 2730 classic - Uživatelská příručka Nokia 2730 classic - Uživatelská příručka 9217039 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6 Anténa

Více

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK STOJÍ A LEŽÍ". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN JAK STOJÍ A LEŽÍ. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-247 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete

Více

Nokia 701 - Uživatelská příručka

Nokia 701 - Uživatelská příručka Nokia 701 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka

Nokia E52 - Uživatelská příručka Nokia E52 - Uživatelská příručka 5.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 8 Podpora 8 Udržujte software přístroje aktuální 8 Nápověda v přístroji 10 Začínáme

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 13 První použití

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více