U¾ivatelská pøíruèka vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání"

Transkript

1 U¾ivatelská pøíruèka vydání

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. Toto naøízení se netýká pouze va¹eho pøístroje, ale i ka¾dého pøíslu¹enství oznaèeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Copyright (c) 2005 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.

3 Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia. Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno / 1. vydání

4 Obsah Pøíruèka Quick Start Guide Zapnutí nebo vypnutí telefonu Instalace SIM karty Volání Pøijmutí, odmítnutí a ukonèení hovoru Fotografování Psaní a odesílání zpráv Zámek klávesnice (Keyguard) Zvukové zprávy Nokia Xpress Roz¹íøené hlasové pøíkazy Synchronizace zahájená z telefonu Pro va¹i bezpeènost Obecné informace O tomto pøístroji Sdílená pamì» Pøístupové kódy Sí»ové slu¾by Slu¾ba nastavení konfigurace Stahování obsahu a aplikací Kontaktní informace a informace o podpoøe Nokia Zaèínáme Instalace SIM karty Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu

5 Normální provozní poloha Poutko na zápìstí Vá¹ telefon Klávesy a konektory Ovladaè Pohotovostní re¾im Tapeta a spoøiè displeje Úspora energie Základní indikátory Zámek klávesnice (keyguard) Funkce volání Volání Roz¹íøená hlasová volba Provádìní hovoru pomocí hlasové volby Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Volby v prùbìhu hovoru Psaní textu Tipy pro psaní textu Pou¾ívání menu Otevøení funkce menu Zprávy Textové zprávy (SMS) Psaní a odesílání zpráv Zobrazení zprávy SMS nebo SMS SMS Slo¾ky Pøijaté a Poslané zprávy ablony

6 Slo¾ka Ulo¾ené polo¾ky a Mé slo¾ky Multimediální zprávy (MMS) Psaní a odeslání multimediální zprávy Ètení multimediální zprávy a odpovìï na ni Slo¾ky Pøijaté, K odeslání, Ulo¾ené zprávy a Poslané polo¾ky Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy Zvukové zprávy Nokia Xpress Vytvoøení a odeslání zvukové zprávy Pøíjem zvukové zprávy Informaèní zprávy Pøíkazy slu¾by Odstranìní v¹ech zpráv ze slo¾ky Nastavení zpráv Nastavení textových zpráv a zpráv SMS Nastavení pro multimediální zprávy Nastavení velikosti písma Èítaè zpráv Kontakty Nastavení kontaktù Vyhledání kontaktu Ulo¾ení jmen a telefonních èísel (Pøidání kontaktu) Ulo¾ení, úpravy nebo odstranìní detailù Kopírování kontaktù Odeslání a pøijmutí vizitky Protokol Èítaèe a mìøièe èasu

7 9. Nastavení Profily Témata Nastavení tónù Nastavení osvìtlení Nastavení displeje Nastavení èasu a data Osobní zkratky Spodní výbìrová klávesa Roz¹íøené hlasové pøíkazy Pøipojení Bezdrátová technologie Bluetooth Spojení Bluetooth Nastavení Bluetooth Datové pakety Pøipojení pou¾ívající datové pakety Nastavení modemu pou¾ívajícího datové pakety Nastavení volání Nastavení telefonu Nastavení pøíslu¹enství Nastavení konfigurace Nastavení zabezpeèení Obnovení standardního nastavení Galerie Média Fotoaparát Fotografování Nahrávání videoklipu

8 Pøehrávaè médií Nastavení telefonu pro pou¾ívání streamování Pøehrávaè hudby Pøehrávání hudebních stop Nastavení hudebního pøehrávaèe Rádio Ladìní a ukládání rozhlasových stanic Pou¾ití rádia Záznamník Nahrávání Seznam nahrávek Organizér Budík Vypnutí signalizace Kalendáø Vytvoøení poznámky v kalendáøi Signalizace poznámky Úkoly Poznámky Synchronizace Synchronizace zahájená z telefonu Nastavení synchronizace z telefonu Synchronizace zahájená z kompatibilního poèítaèe Synchronizace zahájená ze serveru Synchronizace mezi zaøízeními Pøenos dat s kompatibilním zaøízením Pøenos dat bez SIM karty

9 13.Web Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb Pøipojení ke slu¾bì Procházení stránek Pou¾ití klávesnice telefonu pøi procházení stránek Volby pøi procházení stránkami Pøímé volání Vyrovnávací pamì» Odpojení od slu¾by Nastavení vzhledu Cookies Zálo¾ky Pøijmutí zálo¾ky Stahování souborù Pøijaté slu¾by Nastavení pro pøijaté slu¾by Zabezpeèení prohlí¾eèe Modul zabezpeèení Certifikáty Digitální podpis Slu¾ba SIM Èíselný zápis Pøipojení k poèítaèi Nokia PC Suite (E)GPRS, HSCSD a CSD Aplikace datové komunikace

10 17.Informace o bateriích Nabíjení a vybíjení Péèe a údr¾ba Doplòkové bezpeènostní informace Rejstøík

11 Pøíruèka Quick Start Guide Zapnutí nebo vypnutí telefonu Podr¾te stisknuté tlaèítko Konec, dokud se telefon nezapne èi nevypne. Instalace SIM karty Chcete-li otevøít otvor pro SIM kartu, posuòte dvíøka SIM karty doleva. Vlo¾te SIM kartu zlatými kontakty na kartì smìrem dolù. K zatlaèení SIM karty do otvoru pro SIM kartu pou¾ijte dvíøka SIM karty. Zatlaète dvíøka SIM karty, a¾ usly¹íte klapnutí. Zavøete dvíøka SIM karty posunutím doprava. Chcete-li SIM kartu vyjmout, posuòte dvíøka SIM karty doleva. Zamáèknìte dvíøka SIM karty dovnitø, a¾ usly¹íte cvaknutí a SIM karta bude uvolnìna. Volání V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu a zadejte telefonní èíslo vèetnì pøedèíslí. Pøi zadávání tel. èísla vyhledejte po¾adovanou 11

12 èíslici v øádku znakù a vyberte Zvolit. Opakujte tento krok pro v¹echny èíslice telefonního èísla. Volat mù¾ete také pomocí seznamu kontaktù nebo jedním stisknutím tlaèítka volání, èím¾ otevøete seznam posledních volaných èísel. Pøijmutí, odmítnutí a ukonèení hovoru Stisknutím tlaèítka Volat pøijmete pøíchozí hovor. Chcete-li odmítnout hovor, stisknìte tlaèítko Konec. Chcete-li ukonèit stávající hovor, stisknìte tlaèítko Konec. Fotografování Zvolte Menu > Média > Fotoaparát > Zabrat. Telefon ukládá fotografie do slo¾ky Galerie > Obrázky. Pokud chcete vyfotografovat dal¹í fotografii, zvolte Zpìt; chcete-li odeslat fotografii jako multimediální zprávu, zvolte Odeslat. Volby zobrazíte zvolením Volby. Psaní a odesílání zpráv Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu a vyberte typ zprávy ze seznamu. Napi¹te zprávu. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby > Odeslat. Zadejte telefonní èíslo pøíjemce nebo zvolte Volby > Hledat, chcete-li vyhledat telefonní èíslo v seznamu Kontakty. Zvolte Volby > Pøijmout a ode¹lete zprávu. 12

13 Zámek klávesnice (Keyguard) Klávesnici zamknete nebo odemknete zvolením Menu nebo Uvolnit a stisknutím tlaèítka Volat bìhem 1,5 sekundy. Zvukové zprávy Nokia Xpress Pro vytvoøení a odeslání zvukové zprávy, zvolte Menu > Zvuková zpráva. Spustí se záznamník, chcete-li zahájit nahrávání, stisknìte støední výbìrovou klávesu. Chcete-li nahrávání zastavit, stisknìte støední výbìrovou klávesu znovu. Chcete-li zadat pøíjemce, zvolte Odeslat. Poté zvolte Volby > Pøijmout a ode¹lete zprávu. Bìhem pøíjmu zvukové zprávy do telefonu je zobrazen text Pøijata 1 zvuková zpráva. Zvolte Pøehrát, chcete-li zprávu otevøít, nebo Ukázat > Pøehrát, jestli¾e bylo pøijato více zpráv. Zvolením Volby zobrazíte dostupné volby. Chcete-li si poslechnout zprávu pozdìji, zvolte Odejít. Pro ulo¾ení zprávy zvolte Volby > Ulo¾it. Roz¹íøené hlasové pøíkazy V pohotovostním re¾imu stisknìte a podr¾te spodní výbìrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text Nyní mluvte. Zøetelnì vyslovte hlasový pøíkaz. Pokud je rozpoznání hlasu úspì¹né, zobrazí se seznam shodných polo¾ek. Telefon pøehraje hlasový pøíkaz na zaèátku seznamu. Po uplynutí 1,5 sekundy telefon vytoèí èíslo. Pokud nejste spokojeni s výsledkem, pøejdìte k jiné polo¾ce a jejím zvolením vytoèíte èíslo. 13

14 Synchronizace zahájená z telefonu Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Synchronizace serverem > Data pro synchr.. Oznaète data, která chcete synchronizovat, a zvolte Hotovo. Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Synchronizace serverem > Synchronizovat. Oznaèená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována. 14

15 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku. ZAPNÌTE BEZPEÈNÌ Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si nechte v¾dy volné ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu. RU IVÉ VLIVY V¹echny bezdrátové telefony mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci. VYPNÌTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH Dodr¾ujte v¹echna omezení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. VYPNÌTE V LETADLE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Bezdrátové pøístroje mohou v letadle zpùsobit ru¹ivé vlivy. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon u èerpací stanice. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií. 15

16 VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDÌNY TRHACÍ PRÁCE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde jsou provádìny trhací práce. POU ÍVEJTE ROZUMNÌ Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvìtleno v dokumentaci k produktu. Zbyteènì se nedotýkejte antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Tento telefon není odolný proti vodì. Udr¾ujte jej v suchu. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat nebo zapisovat v¹echny dùle¾ité informace ulo¾ené v telefonu. PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te displej a vra»te se na úvodní obrazovku. Podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu, zadejte èíslo tísòové linky a stisknìte tlaèítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nedostanete svolení. 16

17 Obecné informace O tomto pøístroji Bezdrátový pøístroj popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ití v síti EGSM 900 a GSM 1800/1900. Podrobnìj¹í informace o sítích získáte od svého provozovatele slu¾eb. Pøi pou¾ívání funkcí tohoto pøístroje dodr¾ujte v¹echny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních. Upozornìní: Abyste mohli pou¾ívat libovolnou funkci tohoto pøístroje, kromì budíku, musí být pøístroj zapnutý. Nezapínejte pøístroj, pokud pou¾ití bezdrátového pøístroje mù¾e zpùsobit ru¹ivé vlivy nebo vznik nebezpeèí. Sdílená pamì» Následující funkce tohoto pøístroje mohou pou¾ívat sdílenou pamì»: kontakty, zprávy, hlasové pøíkazy a seznamy pøíjemcù SMS, kalendáø a poznámky k úkolùm. Pou¾ití jedné nebo nìkolika tìchto funkcí mù¾e zmen¹it pamì» dostupnou pro zbývající funkce sdílející pamì». Napøíklad ulo¾ení mnoha multimediálních zpráv mù¾e vyu¾ít ve¹kerou dostupnou pamì». Pokusíte-li se pou¾ít funkci sdílející pamì», mù¾e se na pøístroji zobrazit zpráva, ¾e je pamì» plná. V takovém pøípadì odstraòte pøed dal¹ím pokraèováním nìkteré ulo¾ené informace nebo záznamy ze sdílené pamìti. Nìkteré funkce, napøíklad textové zprávy, mohou mít pøidìlenu urèitou èást pamìti navíc k pamìti sdílené s ostatními funkcemi. 17

18 Upozoròujeme, ¾e soubory galerie sdílejí jinou pamì». Podrobnìj¹í informace naleznete v èásti Galerie na stranì 69. Pøístupové kódy Bezpeènostní kód (5 a¾ 10 èíslic): Bezpeènostní kód pomáhá chránit telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. Kód je dodán s telefonem. Pøedem nastavený kód je Informace o zmìnì kódu a nastavení telefonu, aby vy¾adoval kód, naleznete v èásti Nastavení zabezpeèení na stranì 67. PIN kód (4 a¾ 8 èíslic): PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) pomáhá chránit SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. Mù¾e být dodán se SIM kartou. Aktivujete-li funkci Po¾. na PIN kód v menu Nastavení zabezpeèení, bude kód vy¾adován pøi ka¾dém zapnutí telefonu. PIN2 kód (4 a¾ 8 èíslic): Tento kód mù¾e být dodán s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí. Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic): PUK (personal unblocking key) kód je vy¾adován pro odblokování zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vy¾adován pøi zmìnì zablokovaného PIN2 kódu. Heslo pro blokování (4 èíslice): Tento kód je vy¾adován pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù v menu Nastavení zabezpeèení. PIN modulu a PIN podpisu: PIN modulu je vy¾adován pro pøístup k informacím v modulu zabezpeèení. Viz Modul zabezpeèení na str. 92. PIN podpisu je vy¾adován pøi pou¾ití digitálního podpisu. Viz Modul zabezpeèení na str

19 Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Provoz mnoha funkcí tohoto pøístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto sí»ové slu¾by nemusí být dostupné ve v¹ech sítích nebo musíte pøed jejich pou¾itím uzavøít zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám mù¾e dát dal¹í pokyny pro jejich pou¾ití a vysvìtlit, jak budou zpoplatnìny. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾eb. Slu¾ba nastavení konfigurace Chcete-li pou¾ít nìkteré ze sí»ových slu¾eb, napøíklad slu¾by mobilního internetu, MMS nebo synchronizace, musí být v telefonu ulo¾eno správné nastavení konfigurace. Toto nastavení mù¾ete pøijmout v konfiguraèní zprávì a poté jej pouze ulo¾it do telefonu. Provozovatel slu¾by mù¾e poskytnout PIN kód, který bude potøeba pro ulo¾ení nastavení. Podrobnìj¹í informace o dostupnosti nastavení získáte od operátora sítì, provozovatele slu¾by, nejbli¾¹ího autorizovaného prodejce Nokia nebo na webové stránce Nokia support. Po doruèení konfiguraèní zprávy se zobrazí text Nastav. konfigurace pøijato. Chcete-li zobrazit pøijatá nastavení, zvolte Ukázat. Chcete-li ulo¾it pøijatá nastavení, zvolte Ulo¾it. Pokud vás pøístroj vyzve: Vlo¾te PIN nastavení:, zadejte PIN kód nastavení a zvolte OK. Zvolte, zda mají být tato nastavení výchozí. Informace o PIN kódu získáte od va¹eho provozovatele slu¾by. 19

20 Chcete-li pøijatá nastavení zru¹it, zvolte Vyøadit. Informace o zobrazení a úpravách nastavení naleznete v èásti Nastavení konfigurace na stranì 65. Stahování obsahu a aplikací Do telefonu mù¾ete stahovat obsah, jako jsou napøíklad témata, tóny a videoklipy (sí»ová slu¾ba). Vyberte funkci stahování (napøíklad v menu Galerie). Informace o pøístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti rùzných slu¾eb, ceny a tarify získáte od provozovatele slu¾by. Dùle¾ité: Instalujte a pou¾ívejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojù, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpeèení proti ¹kodlivému softwaru. Kontaktní informace a informace o podpoøe Nokia Nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke sta¾ení a slu¾by týkající se va¹eho produktu Nokia najdete na nebo místní webové stránce Nokia. Na webové stránce mù¾ete získat informace o pou¾ívání produktù a slu¾eb firmy Nokia. Pokud se potøebujete spojit se zákaznickým servisem, podívejte se na seznam místních kontaktních støedisek na webových stránkách customerservice. Pokud jde o informace o støediscích údr¾by, podívejte se na nejbli¾¹í polohu slu¾eb Nokia Care na webové stránce 20

21 1. Zaèínáme Instalace SIM karty Ukládejte v¹echny SIM karty mimo dosah malých dìtí. Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel slu¾eb, operátor sítì nebo jiný prodejce. Chcete-li otevøít otvor pro SIM kartu, posuòte dvíøka SIM karty doleva (1) a otevøete je (2). Vlo¾te SIM kartu zlatými kontakty na kartì smìrem dolù a okrajem s odøíznutým rohem dovnitø. 21

22 Zavøete dvíøka SIM karty a zatlaète je, a¾ usly¹íte klapnutí. Dvíøka SIM karty zamknete posunutím doprava. Chcete-li SIM kartu vyjmout, posuòte dvíøka SIM karty doleva. Zamáèknìte dvíøka SIM karty dovnitø, a¾ usly¹íte cvaknutí a SIM karta bude uvolnìna. Nabíjení baterie Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné. Tento pøístroj má interní, neodnímatelnou baterii, kterou je mo¾né opakovanì nabíjet. Nepokou¹ejte se vyjmout baterii z pøístroje, proto¾e mù¾e dojít k jeho po¹kození. Nokia doporuèuje, abyste o výmìnu baterie po¾ádali v nejbli¾¹ím autorizovaném servisu. Pøed pou¾itím nabíjeèky s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj je urèen pro pou¾ití pøi napájení z nabíjeèky AC-1, ACP-7, ACP-12 nebo LCH

23 1. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text Nabíjím. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo ne¾ bude mo¾né telefonovat. 2. Konektor nabíjeèky pøipojte do zdíøky ve spodní èásti telefonu. Doba nabíjení závisí na pou¾ité nabíjeèce. Napøíklad nabíjení baterie nabíjeèkou AC-1 trvá v pohotovostním re¾imu a¾ 1 hodinu a 30 minut. Zapnutí a vypnutí telefonu Upozornìní: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. Podr¾te stisknuté tlaèítko Konec, dokud se telefon nezapne èi nevypne. Pokud vás telefon vyzve k zadání PIN kódu nebo bezpeènostního kódu, vyhledejte odpovídající èíslici v øádku znakù a vyberte ji. Opakujte tento krok pro ostatní èíslice kódu. Vlo¾íte-li nesprávný znak, vyma¾te jej stisknutím Smazat. Zvolte Volby > Pøijmout a potvrïte správný kód. Viz té¾ Po¾. na PIN kód v èásti Nastavení zabezpeèení na stranì 67 a v èásti Pøístupové kódy na stranì

24 Normální provozní poloha Tento pøístroj má interní anténu. Pou¾ívejte pøístroj pouze v normální provozní poloze. Poznámka: Stejnì jako u jiných radiofrekvenèních pøístrojù se nedotýkejte zbyteènì antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi provozu pøístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a ¾ivotnost baterie. Poutko na zápìstí Protáhnìte poutko podle obrázku a dotáhnìte jej. 24

25 2. Vá¹ telefon Klávesy a konektory Sluchátko (1) Displej a zrcátko (2) Horní výbìrová klávesa, spodní výbìrová klávesa, støední výbìrová klávesa (3) Funkce tìchto kláves závisí na prùvodním textu zobrazeném na displeji vedle kláves. Viz Pohotovostní re¾im na str. 27. Navi TM ovladaè (4) Ovladaè se pou¾ívá pro procházení øádkem znakù pøi zadávání textu a èísel, pro procházení rùznými seznamy a pøi prohlí¾ení zpráv. Viz Ovladaè na str. 26. Tlaèítkem Konec (5) ukonèíte aktivní hovor a ukonèíte libovolnou funkci. Podr¾ením stisknutého tlaèítka Konec zapnete nebo vypnete telefon. Tlaèítkem Volat (6) vytoèíte èíslo a pøijmete hovor. V pohotovostním re¾imu zobrazí seznam posledních volaných èísel. 25

26 Blikající kontrolka (7) Objektiv fotoaparátu (8) Blesk fotoaparátu (9) Mikrofon (10) Konektor pøíslu¹enství (11) je pou¾it napøíklad pro pøipojení headsetu Konektor nabíjeèky (12) Reproduktor (13) Otvor pro SIM kartu (14) Ovladaè Ovladaè mù¾ete pou¾ít pro zadávání znakù, procházení rùznými seznamy a prohlí¾ení zpráv. Pøi pou¾ívání ovladaèe jím otáèejte doprava nebo doleva. Støední výbìrová klávesa je umístìna ve støedu ovladaèe. Abyste mohli pou¾ít ovladaè: Podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu, chcete-li zadávat telefonní èíslo. 26

27 Otáèením ovladaèe procházejte èíslicemi v øádku znakù, který je zobrazen ve spodní èásti displeje, a zvolte Zvolit. Opakujte tento krok pro v¹echny èíslice telefonního èísla. Chcete-li vytoèit tel. èíslo, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby > Volat. Chcete-li ulo¾it telefonní èíslo se jménem, zvolte Volby > Ulo¾it, potom zadejte postupnì z øádku znakù jednotlivá písmena jména a zvolte Volby > Pøijmout. Pohotovostní re¾im Je-li telefon pøipraven pro pou¾ití a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním re¾imu. Intenzita signálu celulární sítì (1) Název sítì nebo logo operátora (2) Úroveò nabití baterie (3) Horní výbìrová klávesa (4) má funkci Jdi na. Støední výbìrová klávesa (5) má funkci Menu Spodní výbìrová klávesa (6) mù¾e mít funkci Jména Viz rovnì¾ Základní indikátory na stranì 28. Tapeta a spoøiè displeje Pokud je telefon v hlavním menu, mù¾ete na pozadí displeje telefonu zobrazit obrázek nebo tapetu a spoøiè displeje. Viz Nastavení displeje na stranì

28 Úspora energie Z dùvodu úspory energie se po urèité dobì vypne osvìtlení displeje a klávesnice. Blikající kontrolka informuje o tom, ¾e je telefon zapnutý. První stisknutí klávesy rozsvítí osvìtlení displeje. Deaktivování blikající kontrolky (Efekty osvìtlení) rovnì¾ spoøí energii. Viz Profily na stranì 55. Základní indikátory Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových nebo multimediálních zpráv. Viz Zobrazení zprávy SMS nebo SMS SMS na str. 39 nebo Ètení multimediální zprávy a odpovìï na ni na str. 44. Oznaèuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (keyguard) na str. 29. Je-li Ohl. pøích. hovoru nastaveno na Vypnuto a Tón ohlá¹ení zprávy je nastaven na ádný tón, telefon nebude pøi pøíchozím hovoru nebo textové zprávì vyzvánìt. Viz Nastavení tónù na str. 56. Budík je nastaven na Zapnuto. Viz Budík na str. 77. Je-li zvolen re¾im (E)GPRS spojení V¾dy online a slu¾ba (E)GPRS je dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz Pøipojení pou¾ívající datové pakety na str

29 Je-li navázáno (E)GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz Pøipojení pou¾ívající datové pakety na str. 62 a Procházení stránek na str. 86. (E)GPRS spojení je doèasnì pøeru¹eno (napøíklad pøi pøíchozím nebo odchozím hovoru v prùbìhu (E)GPRS spojení). Indikátor Bezdrátová technologie Bluetooth. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na str. 59. Byl aktivován reproduktor, viz Volby v prùbìhu hovoru na str. 34. Indikuje, ¾e jsou v¹echny hovory omezeny do uzavøené skupiny. Viz Nastavení zabezpeèení na str. 67.,, K telefonu je pøipojen headset, handsfree, smyèka nebo podobné pøíslu¹enství. Zámek klávesnice (keyguard) Klávesnici je mo¾né zamknout, aby se zabránilo následkùm nechtìného stisknutí kláves. Klávesnici zamknete nebo odemknete zvolením Menu nebo Uvolnit a poté bìhem 1,5 sekundy zvolte Volat. Je-li funkce Zabezp. klávesnice nastavena na Zapnuto, zvolte Uvolnit, bìhem 1,5 sekundy zvolte Volat a zadejte bezpeènostní kód. 29

30 Je-li klávesnice uzamèena, je mo¾né pøijmout pøíchozí hovor normálním zpùsobem. Pokud ukonèíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opìt automaticky zamkne. Dal¹í informace o funkcích Autom. zámek kláves a Zabezp. klávesnice naleznete v èásti Nastavení telefonu na str. 63. Poznámka: I kdy¾ je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskuteènitelná volání na oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná v pøístroji. Podrobné informace naleznete v èásti Tísòová volání na str

31 3. Funkce volání Volání 1. V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu a zadejte telefonní èíslo vèetnì pøedèíslí. Pøi zadávání tel. èísla vyhledejte po¾adovanou èíslici v øádku znakù a vyberte ji. Opakujte tento krok pro v¹echny èíslice telefonního èísla. Vlo¾íte-li nesprávný znak, vyma¾te jej stisknutím Smazat. Pro mezinárodní hovory zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní pøístupový kód, zadejte kód zemì, pøedèíslí (pøípadnì bez úvodní nuly) a telefonní èíslo. 2. Stisknutím tlaèítka Volat èíslo vytoèíte. 3. Stisknutím tlaèítka Konec ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru. Volání s pomocí seznamu kontaktù Informace o vyhledání jména nebo telefonního èísla, které jste ulo¾ili do seznamu Kontakty, naleznete v èásti Vyhledání kontaktu na str. 50. Stisknutím tlaèítka Volat èíslo vytoèíte. Volání posledního volaného èísla V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou tlaèítko Volat pro otevøení seznamu posledních a¾ 20 èísel, která jste volali. Vyhledejte po¾adované èíslo nebo jméno a stisknutím tlaèítka Volat èíslo vytoète. 31

32 Volání hlasové schránky V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu, zvolte 1 a stisknìte tlaèítko Volat. Viz také Zvukové zprávy Nokia Xpress na str. 45. Je-li slu¾ba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy. Zvolením Poslech vytoèíte èíslo své hlasové schránky. Iniciování dal¹ího hovoru bìhem hovoru (sí»ová slu¾ba) Bìhem hovoru zvolte Volby > Nový hovor. Zadejte telefonní èíslo nebo zvolte Volby > Hledat a vyhledejte telefonní èíslo v seznamu kontaktù. Zvolte Volat nebo stisknìte tlaèítko Volat. První hovor je pøepnut do poøadí. Pro pøepínání mezi obìma hovory stisknìte tlaèítko Volat. Roz¹íøená hlasová volba Mù¾ete zavolat tak, ¾e vyslovíte jméno ulo¾ené v seznamu kontaktù v telefonu. Hlasový pøíkaz je pøidáván automaticky ke v¹em polo¾kám seznamu kontaktù. Provádìní hovoru pomocí hlasové volby Pokud aplikace odesílá nebo pøijímá data pomocí datových paketù, ukonèete aplikaci pøedtím, ne¾ pou¾ijete hlasovou volbu. Hlasové pøíkazy závisí na jazyku. Informace o nastavení jazyka naleznete v Jazyk pøehrávání v èásti Nastavení telefonu na str. 63. Poznámka: Pou¾ití hlasových pøíkazù mù¾e být obtí¾né v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasové volby. 32

33 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte a podr¾te spodní výbìrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text Nyní mluvte. Pou¾íváte-li kompatibilní headset s ovládacím tlaèítkem, podr¾te pro zahájení hlasové volby stisknuté tlaèítko na headsetu. 2. Zøetelnì vyslovte hlasový pøíkaz. Pokud je rozpoznání hlasu úspì¹né, zobrazí se seznam shodných polo¾ek. Telefon pøehraje hlasový pøíkaz na zaèátku seznamu. Po uplynutí 1,5 sekundy telefon vytoèí èíslo; pokud nejste spokojeni s výsledkem, pøejdìte k jiné polo¾ce a jejím zvolením vytoèíte èíslo. Viz Roz¹íøené hlasové pøíkazy na str. 58. Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Stisknutím tlaèítka Volat pøijmete hovor. Chcete-li zti¹it vyzvánìcí tón, zvolte Ticho. Chcete-li odmítnout hovor, stisknìte tlaèítko Konec. Byla-li aktivována funkce Pøesmìrovat, je-li obsazeno, bude odmítnutý hovor pøesmìrován. Viz Nastavení volání na str. 63. Hovor na lince Pokud byla aktivována funkce Slu¾ba hovorù na lince v menu Nastavení volání (sí»ová slu¾ba), mù¾ete bìhem hovoru pøijmout dal¹í hovor. Chcete-li pøijmout hovor na lince, zvolte Pøíjem nebo stisknìte tlaèítko Volat. První hovor je pøepnut do poøadí. 33

34 Volby v prùbìhu hovoru Mnoho voleb, které mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hovoru, jsou sí»ové slu¾by. Informace o dostupnosti získáte od svého operátora sítì. Volby v prùbìhu hovoru jsou následující: Hlasitost, Ticho nebo Nahlas, Èíselný zápis, Kontakty, Menu, Nahrávat, Zámek kláves, Reproduktor nebo Telefon. Volby sí»ových slu¾eb jsou následující: Pøijmout a Odmítnout, Pøidr¾et nebo Pøijmout, Nový hovor, Konference, Ukonèit hovor, Ukonèit v¹e a následující: Odeslat DTMF - Odeslání øetìzcù tónù Odlo¾it - Pøepínání mezi aktivním hovorem a pøidr¾eným hovorem. Pøepojit - spojení dr¾eného hovoru s aktivním hovorem a va¹e odpojení. Soukromý hovor - mo¾nost soukromé diskuse v konferenèním sále Dal¹í informace naleznete v u¾ivatelské pøíruèce pro vá¹ model telefonu v èásti podpory na webové stránce firmy Nokia: Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká. 34

35 4. Psaní textu Pøi psaní, napøíklad zpráv, mù¾ete zadávat písmena, èíslice a speciální znaky jejich volením v øádku znakù, který je zobrazen ve spodní èásti displeje. Vyhledejte po¾adovaný znak a vyberte ho. Chcete-li urychlit výbìr, mù¾ete pou¾ít metodu nazvanou predikce znakù, ve které jsou nejèastìji pou¾ívané znaky umístìny na zaèátku seznamu znakù. Znaky navrhované predikcí znakù závisí na ji¾ zvolených znacích. Nepou¾ijete-li metodu predikce znakù, jsou v¹echny znaky uvedeny v abecedním øazení. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu Jazyk telefonu. Viz Nastavení telefonu na str. 63. Kromì zadávání písmen mù¾ete øádek znakù pou¾ít i pro tyto funkce: Pro zapnutí metody predikce znakù zvolte. Pro vypnutí metody predikce znakù zvolte. Je-li metoda predikce znakù aktivní, je v horní èásti displeje zobrazena ikona a navrhované znaky jsou zobrazeny v modré barvì. Pro pohyb kurzoru v psaném textu nebo èíslu zvolte a otáèejte ovladaèem. Chcete-li pokraèovat v psaní, zvolte Pokraè.. Chcete-li vlo¾it mezeru, zvolte znak mezery v øádku znakù. Chcete-li psát velkými písmeny, zvolte. Chcete-li psát malými písmeny, zvolte. 35

36 Chcete-li vkládat písmena s diakritikou, zvolte. Chcete-li psát èísla, zvolte. Chcete-li vkládat speciální znaky, zvolte. Dal¹í volby jsou k dispozici ve Volby. Chcete-li potvrdit napsaný text nebo èíslo, zvolte Volby > Pøijmout. Tipy pro psaní textu Pøi psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce: Chcete-li smazat znak nalevo od kurzoru, zvolte Smazat. Chcete-li znaky nalevo vymazat rychleji, podr¾te stisknutou klávesu Smazat. Pokud chcete pøi psaní zprávy smazat v¹echny znaky najednou, zvolte Volby > Vymazat text. Chcete-li nastavit, aby se výbìr znakù vrátil na první znak, jestli¾e otoèíte ovladaèem na pravý konec øádku (nebo na poslední, pokud otoèíte ovladaèem doleva na zaèátek øádku), zvolte Volby > Cyklická smyèka zap.. Pokud chcete zmìnit jazyk zadávaného textu, zvolte Volby > Jazyk zpráv a zvolte jazyk. 36

37 5. Pou¾ívání menu Tento telefon nabízí ¹irokou ¹kálu funkcí, které jsou seskupeny v menu. Vìt¹ina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovìdou. Pro zobrazení nápovìdy vyhledejte po¾adovanou funkci menu a vyèkejte. Zobrazování textu nápovìdy mù¾ete zapnout nebo vypnout pomocí funkce Aktivace nápovìdy v menu Nastavení telefonu. Viz Nastavení telefonu na str. 63. Otevøení funkce menu 1. V pohotovostním re¾imu zvolte Menu. 2. Pøejdìte k po¾adovanému hlavnímu menu (napøíklad Nastavení) a vyberte ho. 3. Obsahuje-li menu dílèí menu, vyberte po¾adované (napøíklad Nastavení volání). Pokud zvolené dílèí menu obsahuje dal¹í dílèí menu, (napøíklad Automatická volba), opakujte tento krok. 4. Vyberte po¾adovanou funkci. Pro návrat do pøedchozí úrovnì menu zvolte Zpìt nebo zvolte Odejít nebo stisknìte tlaèítko Konec pro návrat do pohotovostního re¾imu. 37

38 6. Zprávy Slu¾bu zpráv je mo¾né pou¾ít, pouze je-li podporována sítí nebo provozovatelem slu¾eb (sí»ová slu¾ba). Poznámka: Pøi odeslání zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova Zpráva odeslána. Tím je vyznaèeno, ¾e zpráva byla odeslána pøístrojem na èíslo støediska zpráv naprogramované ve va¹em pøístroji. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o slu¾bách zpráv získáte u svého provozovatele slu¾eb. Textové zprávy (SMS) Tento pøístroj podporuje odesílání a pøijímání textových zpráv, jejich¾ délka pøekraèuje normální limit 160 znakù. Pokud va¹e zpráva, která mù¾e rovnì¾ obsahovat obrázek, obsahuje více ne¾ 160 znakù, bude odeslána jako série dvou nebo více zpráv (vícedílná zpráva). Úètovaná cena mù¾e záviset na poètu normálních zpráv, které jsou potøeba pro odeslání vícedílné zprávy. V horní èásti displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpoèítává od 160. Napøíklad 10/2 znamená, ¾e mù¾ete je¹tì pøidat 10 znakù do textu, který bude odeslán ve dvou zprávách. Speciální (Unicode) znaky, jako jsou napøíklad ë, â, á, ì vy¾adují více místa. Ne¾ mù¾ete odeslat zprávu, musíte ulo¾it nìkterá nastavení zpráv. Viz Nastavení textových zpráv a zpráv SMS na stranì

39 Poznámka: Pøijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umo¾òují funkci obrázkových zpráv. Funkce textových zpráv vyu¾ívá sdílenou pamì». Viz Sdílená pamì» na str. 17. Psaní a odesílání zpráv Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Textová zpráva. Napi¹te zprávu. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby > Odeslat a vyberte z následujících mo¾ností: Poslední pou¾ité - Pro odeslání zprávy na poslednì pou¾ité telefonní èíslo Na telefonní èíslo - Pro zadání telefonního èísla pøíjemce pomocí ovladaèe Více pøíjemcù - Pro odeslání zprávy více pøíjemcùm Na adresu u - Pro odeslání zprávy jako Pøes profil odesílání - Pro zvolení pøedem nadefinovaného profilu odesílané zprávy Poté zvolte Volby > Pøijmout a ode¹lete zprávu. Zobrazení zprávy SMS nebo SMS SMS Po pøijmutí zprávy nebo SMS u se na displeji zobrazí indikátor spolu s poètem nových zpráv a textem Pøijaté zprávy:. Blikající ikona oznaèuje, ¾e je pamì» pro zprávy zaplnìna. Ne¾ budete moci pøijímat nové zprávy, musí se odstranit star¹í zprávy. 1. Zvolením Ukázat zobrazíte novou zprávu, nebo zvolte Odejít a mù¾ete ji zobrazit pozdìji. Je-li pøijato více zpráv, zvolte zprávu, kterou si chcete pøeèíst. Nepøeètená textová zpráva nebo SMS jsou oznaèeny ikonou. 39

40 2. Pøi zobrazování zprávy zvolte Volby a zobrazte dostupné mo¾nosti. 3. Zvolte Odpovìdìt a vyberte typ zprávy, kterým budete odpovídat. Pokud odpovídáte na SMS , potvrïte nebo upravte ovou adresu a pøedmìt. Poté napi¹te svou odpovìï. 4. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby > Odeslat. Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené èíslo, zvolte Volby > Pøijmout. Slo¾ky Pøijaté a Poslané zprávy Telefon ukládá pøijaté textové a multimediální zprávy do slo¾ky Pøijaté a odeslané textové a multimediální zprávy do slo¾ky Poslané zprávy. Textové zprávy jsou oznaèeny ikonou. Textové zprávy, které chcete odeslat pozdìji, je mo¾né ulo¾it do slo¾ky Ulo¾ené text. zpr., Mé slo¾ky nebo ablony. ablony Telefon obsahuje textové ¹ablony oznaèené ikonou a obrázkové ¹ablony oznaèené ikonou. Seznam ¹ablon otevøete zvolením Menu > Zprávy > Ulo¾ené polo¾ky > Textové zprávy > ablony. 40

41 Slo¾ka Ulo¾ené polo¾ky a Mé slo¾ky Pro lep¹í organizování va¹ich zpráv mù¾ete nìkteré zprávy pøesunout do slo¾ky Ulo¾ené polo¾ky. Pøípadnì mù¾ete pro zprávy vytvoøit vlastní slo¾ky. Chcete-li pøesunout urèitou zprávu do vybrané slo¾ky, zvolte Volby > Pøesunout zprávu. Chcete-li pøidat nebo odstranit slo¾ku, zvolte Menu > Zprávy > Ulo¾ené polo¾ky > Textové zprávy > Mé slo¾ky. Pokud jste je¹tì neukládali ¾ádnou slo¾ku, zvolte Pøidat. Jinak zvolte Volby > Pøidat slo¾ku. Chcete-li vymazat slo¾ku, vyhledejte ji a zvolte Volby > Odstranit slo¾ku. Multimediální zprávy (MMS) Poznámka: Pøijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze pøístroje, které nabízejí kompatibilní funkce multimediálních zpráv. Multimediální zpráva mù¾e obsahovat text, zvuk a obrázek nebo videoklip. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti a¾ 300 kb. Pokud zpráva obsahuje obrázek v kompatibilním formátu, telefon jej upraví pro rozmìry displeje. Funkce multimediálních zpráv vyu¾ívá sdílenou pamì». Viz Sdílená pamì» na str. 17. Je-li funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ano nebo V domácí síti, mù¾e vám být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úètována ka¾dá pøijatá zpráva. Ve výchozím nastavení je pøíjem multimediálních zpráv zapnutý. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na stranì 48. Multimediální zprávy podporují následující formáty: Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG. 41

42 Zvuky: Polyfonní MIDI (SP-MIDI), AMR audio, monofonní vyzvánìcí tóny a tóny ACC/MP3. Videoklipy ve formátu 3GP s rozli¹ením SubQCIF a QCIF a audiem AMR. Telefon nemusí nutnì podporovat v¹echny variace zmiòovaných formátù souborù. Pokud je vám doruèena zpráva, které obsahuje nepodporované objekty, mohou být nahrazeny názvem souboru a textem Formát objektu nepodporován. Multimediální zprávy nelze pøijímat bìhem hovoru. Proto¾e pøi pøíjmu multimediálních zpráv mù¾e dojít z rùzných dùvodù k chybì, nespoléhejte na nì zejména v naléhavých pøípadech. Psaní a odeslání multimediální zprávy Informace o nastavení multimediálních zpráv naleznete v èásti Nastavení pro multimediální zprávy na stranì 48. Informace o dostupnosti a objednání slu¾by multimediálních zpráv získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹ení nebo pøeposílání nìkterých obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího obsahu. 1. Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Multimediální zpráva. 2. Napi¹te zprávu. Viz Psaní textu na str. 35. Chcete-li vlo¾it do zprávy soubor, zvolte Volby > Vlo¾it a vyberte typ souboru, který chcete vlo¾it. Chcete-li pøesunout text ve zprávì nahoru nebo dolù, zvolte Volby > Text nahoøe nebo Text dole. 42

43 Tento telefon podporuje odesílání a pøijímání multimediálních zpráv, které obsahují nìkolik stránek (snímkù). Chcete-li vlo¾it do zprávy snímek, zvolte Volby > Vlo¾it > Snímek. Ka¾dý snímek mù¾e obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip. Pokud zpráva obsahuje nìkolik snímkù, zvolte Volby Pøedchozí snímek, Dal¹í snímek nebo Seznam snímkù k otevøení po¾adovaného souboru. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, zvolte Volby Èasování snímku. K dispozici mohou být rovnì¾ následující mo¾nosti: Odstranit pro odstranìní obrázku, snímku nebo zvukového klipu ze zprávy, Náhled nebo Ulo¾it zprávu. Pod polo¾kou Dal¹í volby mohou být k dispozici následující volby: Vlo¾it kontakt, Vlo¾it èíslo, Detaily zprávy a Upravit pøedmìt. 3. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat nebo zvolte Volby > Odeslat na a vyberte jednu z voleb odesílání:poslední pou¾ité, Na telefonní èíslo, Na adresu u nebo Více pøíjemcù. 4. Zadejte telefonní èíslo pøíjemce (nebo ovou adresu) nebo zvolte Volby > Hledat a vyhledejte po¾adovaný údaj v seznamu Kontakty. Zvolte Volby > Pøijmout. Zpráva je pøesunuta do slo¾ky K odeslání, kde èeká na odeslání. V prùbìhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor. Ostatní funkce telefonu mù¾ete normálnì pou¾ívat. Pokud se pokus o odeslání nezdaøí, zpráva zùstane ve slo¾ce K odeslání, odkud se ji mù¾ete pokusit odeslat pozdìji. 43

44 Ètení multimediální zprávy a odpovìï na ni Dùle¾ité: Pøi otevírání zpráv buïte opatrní. Zprávy mohou obsahovat ¹kodlivý software nebo mohou být pro vá¹ pøístroj nebo poèítaè jinak nebezpeèné. Bìhem pøíjmu multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor. Po pøijetí zprávy se zobrazí ikona a zpráva Multimediální zpráva pøijata. Blikající ikona oznaèuje, ¾e je pamì» pro multimediální zprávy zaplnìna. Viz Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy na str. 45. Poznámka: Pøijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze pøístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na pøijímacím pøístroji. 1. Zvolením Ukázat zprávu okam¾itì zobrazíte nebo ji po zvolení Odejít mù¾ete zobrazit pozdìji. 2. Pøeètení zprávy pozdìji: Zvolte Menu > Zprávy > Pøijaté. Nepøeètená multimediální zpráva je oznaèena ikonou. 3. Procházením zobrazte po¾adovanou zprávu. Zvolte Volby. Zobrazí se dostupné volby. Slo¾ky Pøijaté, K odeslání, Ulo¾ené zprávy a Poslané polo¾ky Telefon ukládá pøijaté multimediální zprávy do slo¾ky Pøijaté. Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou pøesunuty do slo¾ky K odeslání. Multimediální zprávy mù¾ete ukládat do slo¾kymultimediální zprávy pod Ulo¾ené zprávy. Multimediální zprávy, které ji¾ byly odeslány, jsou ulo¾eny do slo¾ky Poslané polo¾ky, pokud je 44

45 funkce Ulo¾it odeslané zpr. nastavena na Ano. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na str. 48. Multimediální zprávy jsou oznaèeny ikonou. Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy Èeká-li nová multimediální zpráva na naètení a pamì» pro zprávy je zaplnìná, indikátor bliká a na displeji je zobrazen text Multim. pamì» je plná, ukázat èekající zprávu. Chcete-li zobrazit èekající zprávu, zvolte Ukázat. Jestli¾e chcete zprávu ulo¾it, zvolte Volby > Ulo¾it zprávu. Chcete-li vymazat star¹í zprávy, zvolte slo¾ku a star¹í zprávy, které se mají vymazat. Chcete-li èekající zprávu zru¹it, zvolte Odejít > Ano. Pokud zvolíte Ne, mù¾ete zprávu zobrazit. Zvukové zprávy Nokia Xpress Toto je slu¾ba multimediálních zpráv, která vám umo¾òuje pohodlnì vytváøet a odesílat hlasové zprávy. Ne¾ budete moci tuto slu¾bu pou¾ít, musí být aktivována slu¾ba multimediálních zpráv. Vytvoøení a odeslání zvukové zprávy 1. Zvolte Menu > Zvuková zpráva. Spustí se záznamník. Informace o pou¾ití záznamníku naleznete v èásti Záznamník na str Po zastavení nahrávání displej zobrazuje Zpráva pøipravena k pou¾ití. Zvolte Odeslat a vyberte nìkterou z následujících voleb: Poslední pou¾ité - Pro odeslání zprávy na poslednì pou¾ité telefonní èíslo Na telefonní èíslo - Pro zadání telefonního èísla 45

46 Na adresu u - Pro zadání ové adresy pøíjemce Více pøíjemcù - Pro odeslání zprávy více pøíjemcùm Poté zvolte Volby > Pøijmout a zpráva je odeslána. 3. Pokud nechcete zprávu odeslat okam¾itì, zvolte Volby a: Pøehrát - pro kontrolu zprávy pøed odesláním Hlasitost - pro zvý¹ení nebo sní¾ení hlasitosti záznamu Reproduktor - pro pøesmìrování zvuku na reproduktor Nahradit zvuk. klip - pro záznam nové zprávy Ulo¾it zprávu - pro ulo¾ení zprávy do Galerie Ulo¾it zvukový klip - pro ulo¾ení hlasového klipu ze zprávy Upravit pøedmìt - pro úpravu obsahu zprávy Detaily zprávy - pro zobrazení detailù zprávy Pøíjem zvukové zprávy Bìhem pøíjmu zvukové zprávy do telefonu je zobrazen text Pøijata 1 zvuková zpráva. Zvolte Pøehrát, chcete-li zprávu otevøít, nebo Ukázat > Pøehrát, jestli¾e je pøijato více zpráv. Zvolením Volby zobrazíte dostupné volby. Chcete-li si poslechnout zprávu pozdìji, zvolte Odejít. Pokud chcete zprávu ulo¾it, zvolte Volby > Ulo¾it zvukový klip a zvolte slo¾ku, do které chcete zprávu ulo¾it. 46

47 Informaèní zprávy Pomocí sí»ové slu¾by informaèních zpráv mù¾ete od provozovatele slu¾by pøijímat zprávy s rùznými tématy. Mezi tyto zprávy mohou patøit napøíklad informace o poèasí nebo o dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídající èísla témat získáte u poskytovatele slu¾eb. Pøíkazy slu¾by Zvolte Menu > Zprávy > Pøíkazy slu¾by. Zadejte a ode¹lete poskytovateli slu¾by po¾adavky týkající se slu¾by (známé jako pøíkazy USSD), napøíklad pøíkazy pro aktivace sí»ových slu¾eb. Odstranìní v¹ech zpráv ze slo¾ky Chcete-li ze slo¾ky odstranit v¹echny zprávy, zvolte Menu > Zprávy > Odstranit zprávy. Vyberte slo¾ku, ze které chcete odstranit zprávy, a potvrïte akci zvolením Ano. Obsahuje-li slo¾ka nepøeètené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovnì¾ vymazat. Nastavení zpráv Nastavení zpráv ovlivní odesílání, pøijímání a zobrazování zpráv. Nastavení textových zpráv a zpráv SMS Zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy. 47

48 Profil odesílání - Je-li va¹í SIM kartou podporováno více souborù profilù zpráv, zvolte po¾adovaný soubor. Ulo¾it odesl. zprávy > Ano - Nastaví telefon tak, aby byly odeslané textové zprávy ukládány do slo¾ky Odeslané polo¾ky. Aut. opak. odesílání - Pro zapnutí nebo vypnutí automatického nového odeslání. Nastavení pro multimediální zprávy Je-li funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ano nebo V domácí síti, mù¾e vám být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úètována ka¾dá pøijatá zpráva. Ve výchozím nastavení je pøíjem multimediálních zpráv zapnutý. Zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Multimediální zprávy a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností: Ulo¾it odeslané zpr. > Ano - Chcete-li nastavit telefon tak, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do slo¾ky Poslané polo¾ky. Výpisy o doruèení > Ano - Mù¾ete vy¾ádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doruèení va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba). Stand. èasov. snímkù - Definice výchozího èasování snímkù v multimediálních zprávách. Povol. pøíjem multim.. - Zvolte zpùsob pou¾ití slu¾by multimediálních zpráv AnoV domácí síti nebo Ne. Je-li funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ano nebo V domácí síti, mù¾e vám být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úètována ka¾dá pøijatá zpráva. Ve výchozím nastavení je pøíjem multimediálních zpráv zapnutý. 48

49 Pøích. multim. zprávy - Zvolte Vyvolat pro nastavení telefonu tak, aby automaticky naèítal novì pøijaté multimediální zprávy, nebo Odmítnout, pokud nechcete multimediální zprávy pøijímat. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ne. Nastavení konfigurace - Zvolte Konfigurace a vyberte výchozího provozovatele slu¾by pro naèítání multimediálních zpráv. Chcete-li vidìt úèty poskytované provozovatelem slu¾by, zvolte Úèet. Je-li zobrazeno více úètù, vyberte ten, který chcete pou¾ít. Nastavení mù¾ete pøijmout v konfiguraèní zprávì od provozovatele slu¾by. Informace o pøijmutí nastavení v konfiguraèní zprávì naleznete v èásti Slu¾ba nastavení konfigurace na str. 19. Informace o ruèním zadání nastavení naleznete v èásti Nastavení konfigurace na str. 65. Povolit reklamy - Zvolte, pokud chcete povolit pøíjem zpráv definovaných jako reklama. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ne. Nastavení velikosti písma Chcete-li nastavit velikost písma pro ètení a psaní zpráv, zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Jiná nastavení > Velikost písma. Èítaè zpráv Chcete-li zobrazit poèet odeslaných nebo pøijatých zpráv, zvolte Menu > Zprávy > Èítaè zpráv. Zvolte Poslané zprávy nebo Pøijaté zprávy, nebo pro vynulování èítaèù zvolte Vynulovat èítaèe. 49

50 7. Kontakty Jména a telefonní èísla (kontakty) mù¾ete ulo¾it do pamìti telefonu a do pamìti SIM karty. Do pamìti telefonu mù¾ete ukládat jména a èísla. U ka¾dého jména mohou být ulo¾eny rùzné detaily, jako napøíklad textové poznámky a hlasové záznamy. Ke kontaktu mù¾ete rovnì¾ pøipojit obrázek. Aplikace Kontakty pou¾ívá sdílenou pamì». Viz Sdílená pamì» na str. 17. Jména a èísla ulo¾ená v pamìti SIM karty jsou oznaèena ikonou. Nastavení kontaktù Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení > Pou¾ívaná pamì», Ukázat Kontakty nebo Stav pamìti. Vyhledání kontaktu Zvolte Menu > Kontakty > Jména > Volby > Hledat. Ulo¾ení jmen a telefonních èísel (Pøidání kontaktu) Zvolte Menu > Kontakty > Jména > Volby > Pøidat nový kontakt. Zadejte jméno a zvolte Volby > Pøijmout. Poté zadejte telefonní èíslo a zvolte znovu Volby > Pøijmout. 50

51 Ulo¾ení, úpravy nebo odstranìní detailù V seznamu kontaktù telefonu mù¾ete ulo¾it, upravit nebo odstranit rùzné typy telefonních èísel, obrázky a krátké textové poznámky. První ulo¾ené telefonní èíslo je automaticky nastaveno jako výchozí èíslo a je oznaèeno rámeèkem okolo indikátoru typu èísla, napøíklad. Pokud pøi výbìru jména ze seznamu kontaktù (napøíklad pøi volání) nezvolíte jiné èíslo, je pou¾ito výchozí èíslo. 1. Zajistìte, aby pou¾itá pamì» byla nastavena na Telefon nebo Telefon a SIM. 2. Vyhledejte jméno ulo¾ené v interní pamìti telefonu pro kontakt, ke kterému chcete pøidat nový detail, zvolte Detaily, vyhledejte po¾adovanou slo¾ku a vyberte nìkterou z následujících voleb: Ukázat - pro zobrazení detailù zvoleného kontaktu Pøidat detail - pro pøidání více detailù ke kontaktu Upravit èíslo - pro úpravu zvoleného telefonního èísla Upravit jméno - pro úpravu zvoleného jména Upravit detail - pro úpravu zvoleného detailu Odstranit - pro odstranìní zvoleného detailu Odeslat zprávu - pro odeslání zprávy na zvolené èíslo Jako výchozí - pro nastavení zvoleného èísla jako výchozí èíslo Zmìnit typ - pro zmìnu typu zvoleného èísla Kopírovat èíslo - pro kopírování zvoleného èísla 51

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Nastavení telefonu Nokia 9300i

Nastavení telefonu Nokia 9300i Nastavení telefonu Nokia 9300i Telefon Nokia 9300i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nokia 5130 XpressMusic - Uživatelská příručka

Nokia 5130 XpressMusic - Uživatelská příručka Nokia 5130 XpressMusic - Uživatelská příručka 2.1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-495 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Nokia E60 - Uživatelská příručka

Nokia E60 - Uživatelská příručka Nokia E60 - Uživatelská příručka 9241260 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-49 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic - Uživatelská příručka

Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic - Uživatelská příručka Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic - Uživatelská příručka 9200429 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-237/RM-274 je ve shodě se základními požadavky

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka

Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka 9210916 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-398 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka

Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka 9210916 2. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-398 je ve shodě se základními 0434 požadavky a dalšími příslušnými

Více

Nokia 9300i - Uživatelská příručka

Nokia 9300i - Uživatelská příručka Nokia 9300i - Uživatelská příručka 9241452 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RA-8 shoduje s ustanoveními následující

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nokia 2680 slide - Uživatelská příručka

Nokia 2680 slide - Uživatelská příručka Nokia 2680 slide - Uživatelská příručka 9210051 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-392 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia 6600i slide - Uživatelská příručka

Nokia 6600i slide - Uživatelská příručka Nokia 6600i slide - Uživatelská příručka 9215852 2. vydání 2 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-570 je ve shodě se

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Návod pro i.concept machines

Návod pro i.concept machines Návod pro i.concept machines Nejdříve některá vysvětlení Jak se podívat jakou verzi ANDROID máte ve Vašem zařízení 1.) Přejděte do Settings což znamená nastavení Vašeho přístroje. Jak se podívat jakou

Více

Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka 9214013 3. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a součásti 5 Instalace SIM karty a baterie 5 Vložení a vyjmutí paměťové karty 6 Nabíjení baterie

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

X3 02 - Uživatelská příručka

X3 02 - Uživatelská příručka X3 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a součásti 5 Vložení SIM karty a baterie 6 Vložení a vyjmutí paměťové karty 7 Nabíjení baterie 8 Nabíjení baterie

Více

Nokia 2323 classic - Uživatelská příručka

Nokia 2323 classic - Uživatelská příručka Nokia 2323 classic - Uživatelská příručka 9214248 2. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-543 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Nokia 5230 - Uživatelská příručka. 6.0. vydání

Nokia 5230 - Uživatelská příručka. 6.0. vydání Nokia 5230 - Uživatelská příručka 6.0. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-588 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka Nokia X3-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Klávesy a součásti 6 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení a vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Anténa GSM

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Nokia 9300 - Uživatelská příručka

Nokia 9300 - Uživatelská příručka Nokia 9300 - Uživatelská příručka 9233326 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RAE-6 shoduje s ustanoveními následující

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

P525 Stručná příručka

P525 Stručná příručka P525 Stručná příručka Obsah balení Zkontrolujte, zda krabice s přístrojem P525 obsahuje následující položky: Zařízení ASUS P525 Baterie Napájecí adaptér Kabel USB Sada headset Stylus Ochranné pouzdro Disk

Více

Nokia 2700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 2700 classic - Uživatelská příručka Nokia 2700 classic - Uživatelská příručka 9215233 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-561 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více