U¾ivatelská pøíruèka vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání"

Transkript

1 U¾ivatelská pøíruèka vydání

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. Toto naøízení se netýká pouze va¹eho pøístroje, ale i ka¾dého pøíslu¹enství oznaèeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Copyright (c) 2005 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.

3 Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia. Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno / 1. vydání

4 Obsah Pøíruèka Quick Start Guide Zapnutí nebo vypnutí telefonu Instalace SIM karty Volání Pøijmutí, odmítnutí a ukonèení hovoru Fotografování Psaní a odesílání zpráv Zámek klávesnice (Keyguard) Zvukové zprávy Nokia Xpress Roz¹íøené hlasové pøíkazy Synchronizace zahájená z telefonu Pro va¹i bezpeènost Obecné informace O tomto pøístroji Sdílená pamì» Pøístupové kódy Sí»ové slu¾by Slu¾ba nastavení konfigurace Stahování obsahu a aplikací Kontaktní informace a informace o podpoøe Nokia Zaèínáme Instalace SIM karty Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu

5 Normální provozní poloha Poutko na zápìstí Vá¹ telefon Klávesy a konektory Ovladaè Pohotovostní re¾im Tapeta a spoøiè displeje Úspora energie Základní indikátory Zámek klávesnice (keyguard) Funkce volání Volání Roz¹íøená hlasová volba Provádìní hovoru pomocí hlasové volby Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Volby v prùbìhu hovoru Psaní textu Tipy pro psaní textu Pou¾ívání menu Otevøení funkce menu Zprávy Textové zprávy (SMS) Psaní a odesílání zpráv Zobrazení zprávy SMS nebo SMS SMS Slo¾ky Pøijaté a Poslané zprávy ablony

6 Slo¾ka Ulo¾ené polo¾ky a Mé slo¾ky Multimediální zprávy (MMS) Psaní a odeslání multimediální zprávy Ètení multimediální zprávy a odpovìï na ni Slo¾ky Pøijaté, K odeslání, Ulo¾ené zprávy a Poslané polo¾ky Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy Zvukové zprávy Nokia Xpress Vytvoøení a odeslání zvukové zprávy Pøíjem zvukové zprávy Informaèní zprávy Pøíkazy slu¾by Odstranìní v¹ech zpráv ze slo¾ky Nastavení zpráv Nastavení textových zpráv a zpráv SMS Nastavení pro multimediální zprávy Nastavení velikosti písma Èítaè zpráv Kontakty Nastavení kontaktù Vyhledání kontaktu Ulo¾ení jmen a telefonních èísel (Pøidání kontaktu) Ulo¾ení, úpravy nebo odstranìní detailù Kopírování kontaktù Odeslání a pøijmutí vizitky Protokol Èítaèe a mìøièe èasu

7 9. Nastavení Profily Témata Nastavení tónù Nastavení osvìtlení Nastavení displeje Nastavení èasu a data Osobní zkratky Spodní výbìrová klávesa Roz¹íøené hlasové pøíkazy Pøipojení Bezdrátová technologie Bluetooth Spojení Bluetooth Nastavení Bluetooth Datové pakety Pøipojení pou¾ívající datové pakety Nastavení modemu pou¾ívajícího datové pakety Nastavení volání Nastavení telefonu Nastavení pøíslu¹enství Nastavení konfigurace Nastavení zabezpeèení Obnovení standardního nastavení Galerie Média Fotoaparát Fotografování Nahrávání videoklipu

8 Pøehrávaè médií Nastavení telefonu pro pou¾ívání streamování Pøehrávaè hudby Pøehrávání hudebních stop Nastavení hudebního pøehrávaèe Rádio Ladìní a ukládání rozhlasových stanic Pou¾ití rádia Záznamník Nahrávání Seznam nahrávek Organizér Budík Vypnutí signalizace Kalendáø Vytvoøení poznámky v kalendáøi Signalizace poznámky Úkoly Poznámky Synchronizace Synchronizace zahájená z telefonu Nastavení synchronizace z telefonu Synchronizace zahájená z kompatibilního poèítaèe Synchronizace zahájená ze serveru Synchronizace mezi zaøízeními Pøenos dat s kompatibilním zaøízením Pøenos dat bez SIM karty

9 13.Web Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb Pøipojení ke slu¾bì Procházení stránek Pou¾ití klávesnice telefonu pøi procházení stránek Volby pøi procházení stránkami Pøímé volání Vyrovnávací pamì» Odpojení od slu¾by Nastavení vzhledu Cookies Zálo¾ky Pøijmutí zálo¾ky Stahování souborù Pøijaté slu¾by Nastavení pro pøijaté slu¾by Zabezpeèení prohlí¾eèe Modul zabezpeèení Certifikáty Digitální podpis Slu¾ba SIM Èíselný zápis Pøipojení k poèítaèi Nokia PC Suite (E)GPRS, HSCSD a CSD Aplikace datové komunikace

10 17.Informace o bateriích Nabíjení a vybíjení Péèe a údr¾ba Doplòkové bezpeènostní informace Rejstøík

11 Pøíruèka Quick Start Guide Zapnutí nebo vypnutí telefonu Podr¾te stisknuté tlaèítko Konec, dokud se telefon nezapne èi nevypne. Instalace SIM karty Chcete-li otevøít otvor pro SIM kartu, posuòte dvíøka SIM karty doleva. Vlo¾te SIM kartu zlatými kontakty na kartì smìrem dolù. K zatlaèení SIM karty do otvoru pro SIM kartu pou¾ijte dvíøka SIM karty. Zatlaète dvíøka SIM karty, a¾ usly¹íte klapnutí. Zavøete dvíøka SIM karty posunutím doprava. Chcete-li SIM kartu vyjmout, posuòte dvíøka SIM karty doleva. Zamáèknìte dvíøka SIM karty dovnitø, a¾ usly¹íte cvaknutí a SIM karta bude uvolnìna. Volání V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu a zadejte telefonní èíslo vèetnì pøedèíslí. Pøi zadávání tel. èísla vyhledejte po¾adovanou 11

12 èíslici v øádku znakù a vyberte Zvolit. Opakujte tento krok pro v¹echny èíslice telefonního èísla. Volat mù¾ete také pomocí seznamu kontaktù nebo jedním stisknutím tlaèítka volání, èím¾ otevøete seznam posledních volaných èísel. Pøijmutí, odmítnutí a ukonèení hovoru Stisknutím tlaèítka Volat pøijmete pøíchozí hovor. Chcete-li odmítnout hovor, stisknìte tlaèítko Konec. Chcete-li ukonèit stávající hovor, stisknìte tlaèítko Konec. Fotografování Zvolte Menu > Média > Fotoaparát > Zabrat. Telefon ukládá fotografie do slo¾ky Galerie > Obrázky. Pokud chcete vyfotografovat dal¹í fotografii, zvolte Zpìt; chcete-li odeslat fotografii jako multimediální zprávu, zvolte Odeslat. Volby zobrazíte zvolením Volby. Psaní a odesílání zpráv Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu a vyberte typ zprávy ze seznamu. Napi¹te zprávu. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby > Odeslat. Zadejte telefonní èíslo pøíjemce nebo zvolte Volby > Hledat, chcete-li vyhledat telefonní èíslo v seznamu Kontakty. Zvolte Volby > Pøijmout a ode¹lete zprávu. 12

13 Zámek klávesnice (Keyguard) Klávesnici zamknete nebo odemknete zvolením Menu nebo Uvolnit a stisknutím tlaèítka Volat bìhem 1,5 sekundy. Zvukové zprávy Nokia Xpress Pro vytvoøení a odeslání zvukové zprávy, zvolte Menu > Zvuková zpráva. Spustí se záznamník, chcete-li zahájit nahrávání, stisknìte støední výbìrovou klávesu. Chcete-li nahrávání zastavit, stisknìte støední výbìrovou klávesu znovu. Chcete-li zadat pøíjemce, zvolte Odeslat. Poté zvolte Volby > Pøijmout a ode¹lete zprávu. Bìhem pøíjmu zvukové zprávy do telefonu je zobrazen text Pøijata 1 zvuková zpráva. Zvolte Pøehrát, chcete-li zprávu otevøít, nebo Ukázat > Pøehrát, jestli¾e bylo pøijato více zpráv. Zvolením Volby zobrazíte dostupné volby. Chcete-li si poslechnout zprávu pozdìji, zvolte Odejít. Pro ulo¾ení zprávy zvolte Volby > Ulo¾it. Roz¹íøené hlasové pøíkazy V pohotovostním re¾imu stisknìte a podr¾te spodní výbìrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text Nyní mluvte. Zøetelnì vyslovte hlasový pøíkaz. Pokud je rozpoznání hlasu úspì¹né, zobrazí se seznam shodných polo¾ek. Telefon pøehraje hlasový pøíkaz na zaèátku seznamu. Po uplynutí 1,5 sekundy telefon vytoèí èíslo. Pokud nejste spokojeni s výsledkem, pøejdìte k jiné polo¾ce a jejím zvolením vytoèíte èíslo. 13

14 Synchronizace zahájená z telefonu Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Synchronizace serverem > Data pro synchr.. Oznaète data, která chcete synchronizovat, a zvolte Hotovo. Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Synchronizace serverem > Synchronizovat. Oznaèená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována. 14

15 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku. ZAPNÌTE BEZPEÈNÌ Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si nechte v¾dy volné ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu. RU IVÉ VLIVY V¹echny bezdrátové telefony mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci. VYPNÌTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH Dodr¾ujte v¹echna omezení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. VYPNÌTE V LETADLE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Bezdrátové pøístroje mohou v letadle zpùsobit ru¹ivé vlivy. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon u èerpací stanice. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií. 15

16 VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDÌNY TRHACÍ PRÁCE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde jsou provádìny trhací práce. POU ÍVEJTE ROZUMNÌ Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvìtleno v dokumentaci k produktu. Zbyteènì se nedotýkejte antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Tento telefon není odolný proti vodì. Udr¾ujte jej v suchu. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat nebo zapisovat v¹echny dùle¾ité informace ulo¾ené v telefonu. PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te displej a vra»te se na úvodní obrazovku. Podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu, zadejte èíslo tísòové linky a stisknìte tlaèítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nedostanete svolení. 16

17 Obecné informace O tomto pøístroji Bezdrátový pøístroj popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ití v síti EGSM 900 a GSM 1800/1900. Podrobnìj¹í informace o sítích získáte od svého provozovatele slu¾eb. Pøi pou¾ívání funkcí tohoto pøístroje dodr¾ujte v¹echny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních. Upozornìní: Abyste mohli pou¾ívat libovolnou funkci tohoto pøístroje, kromì budíku, musí být pøístroj zapnutý. Nezapínejte pøístroj, pokud pou¾ití bezdrátového pøístroje mù¾e zpùsobit ru¹ivé vlivy nebo vznik nebezpeèí. Sdílená pamì» Následující funkce tohoto pøístroje mohou pou¾ívat sdílenou pamì»: kontakty, zprávy, hlasové pøíkazy a seznamy pøíjemcù SMS, kalendáø a poznámky k úkolùm. Pou¾ití jedné nebo nìkolika tìchto funkcí mù¾e zmen¹it pamì» dostupnou pro zbývající funkce sdílející pamì». Napøíklad ulo¾ení mnoha multimediálních zpráv mù¾e vyu¾ít ve¹kerou dostupnou pamì». Pokusíte-li se pou¾ít funkci sdílející pamì», mù¾e se na pøístroji zobrazit zpráva, ¾e je pamì» plná. V takovém pøípadì odstraòte pøed dal¹ím pokraèováním nìkteré ulo¾ené informace nebo záznamy ze sdílené pamìti. Nìkteré funkce, napøíklad textové zprávy, mohou mít pøidìlenu urèitou èást pamìti navíc k pamìti sdílené s ostatními funkcemi. 17

18 Upozoròujeme, ¾e soubory galerie sdílejí jinou pamì». Podrobnìj¹í informace naleznete v èásti Galerie na stranì 69. Pøístupové kódy Bezpeènostní kód (5 a¾ 10 èíslic): Bezpeènostní kód pomáhá chránit telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. Kód je dodán s telefonem. Pøedem nastavený kód je Informace o zmìnì kódu a nastavení telefonu, aby vy¾adoval kód, naleznete v èásti Nastavení zabezpeèení na stranì 67. PIN kód (4 a¾ 8 èíslic): PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) pomáhá chránit SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. Mù¾e být dodán se SIM kartou. Aktivujete-li funkci Po¾. na PIN kód v menu Nastavení zabezpeèení, bude kód vy¾adován pøi ka¾dém zapnutí telefonu. PIN2 kód (4 a¾ 8 èíslic): Tento kód mù¾e být dodán s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí. Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic): PUK (personal unblocking key) kód je vy¾adován pro odblokování zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vy¾adován pøi zmìnì zablokovaného PIN2 kódu. Heslo pro blokování (4 èíslice): Tento kód je vy¾adován pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù v menu Nastavení zabezpeèení. PIN modulu a PIN podpisu: PIN modulu je vy¾adován pro pøístup k informacím v modulu zabezpeèení. Viz Modul zabezpeèení na str. 92. PIN podpisu je vy¾adován pøi pou¾ití digitálního podpisu. Viz Modul zabezpeèení na str

19 Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Provoz mnoha funkcí tohoto pøístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto sí»ové slu¾by nemusí být dostupné ve v¹ech sítích nebo musíte pøed jejich pou¾itím uzavøít zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám mù¾e dát dal¹í pokyny pro jejich pou¾ití a vysvìtlit, jak budou zpoplatnìny. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾eb. Slu¾ba nastavení konfigurace Chcete-li pou¾ít nìkteré ze sí»ových slu¾eb, napøíklad slu¾by mobilního internetu, MMS nebo synchronizace, musí být v telefonu ulo¾eno správné nastavení konfigurace. Toto nastavení mù¾ete pøijmout v konfiguraèní zprávì a poté jej pouze ulo¾it do telefonu. Provozovatel slu¾by mù¾e poskytnout PIN kód, který bude potøeba pro ulo¾ení nastavení. Podrobnìj¹í informace o dostupnosti nastavení získáte od operátora sítì, provozovatele slu¾by, nejbli¾¹ího autorizovaného prodejce Nokia nebo na webové stránce Nokia support. Po doruèení konfiguraèní zprávy se zobrazí text Nastav. konfigurace pøijato. Chcete-li zobrazit pøijatá nastavení, zvolte Ukázat. Chcete-li ulo¾it pøijatá nastavení, zvolte Ulo¾it. Pokud vás pøístroj vyzve: Vlo¾te PIN nastavení:, zadejte PIN kód nastavení a zvolte OK. Zvolte, zda mají být tato nastavení výchozí. Informace o PIN kódu získáte od va¹eho provozovatele slu¾by. 19

20 Chcete-li pøijatá nastavení zru¹it, zvolte Vyøadit. Informace o zobrazení a úpravách nastavení naleznete v èásti Nastavení konfigurace na stranì 65. Stahování obsahu a aplikací Do telefonu mù¾ete stahovat obsah, jako jsou napøíklad témata, tóny a videoklipy (sí»ová slu¾ba). Vyberte funkci stahování (napøíklad v menu Galerie). Informace o pøístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti rùzných slu¾eb, ceny a tarify získáte od provozovatele slu¾by. Dùle¾ité: Instalujte a pou¾ívejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojù, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpeèení proti ¹kodlivému softwaru. Kontaktní informace a informace o podpoøe Nokia Nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke sta¾ení a slu¾by týkající se va¹eho produktu Nokia najdete na nebo místní webové stránce Nokia. Na webové stránce mù¾ete získat informace o pou¾ívání produktù a slu¾eb firmy Nokia. Pokud se potøebujete spojit se zákaznickým servisem, podívejte se na seznam místních kontaktních støedisek na webových stránkách customerservice. Pokud jde o informace o støediscích údr¾by, podívejte se na nejbli¾¹í polohu slu¾eb Nokia Care na webové stránce 20

21 1. Zaèínáme Instalace SIM karty Ukládejte v¹echny SIM karty mimo dosah malých dìtí. Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel slu¾eb, operátor sítì nebo jiný prodejce. Chcete-li otevøít otvor pro SIM kartu, posuòte dvíøka SIM karty doleva (1) a otevøete je (2). Vlo¾te SIM kartu zlatými kontakty na kartì smìrem dolù a okrajem s odøíznutým rohem dovnitø. 21

22 Zavøete dvíøka SIM karty a zatlaète je, a¾ usly¹íte klapnutí. Dvíøka SIM karty zamknete posunutím doprava. Chcete-li SIM kartu vyjmout, posuòte dvíøka SIM karty doleva. Zamáèknìte dvíøka SIM karty dovnitø, a¾ usly¹íte cvaknutí a SIM karta bude uvolnìna. Nabíjení baterie Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné. Tento pøístroj má interní, neodnímatelnou baterii, kterou je mo¾né opakovanì nabíjet. Nepokou¹ejte se vyjmout baterii z pøístroje, proto¾e mù¾e dojít k jeho po¹kození. Nokia doporuèuje, abyste o výmìnu baterie po¾ádali v nejbli¾¹ím autorizovaném servisu. Pøed pou¾itím nabíjeèky s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj je urèen pro pou¾ití pøi napájení z nabíjeèky AC-1, ACP-7, ACP-12 nebo LCH

23 1. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text Nabíjím. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo ne¾ bude mo¾né telefonovat. 2. Konektor nabíjeèky pøipojte do zdíøky ve spodní èásti telefonu. Doba nabíjení závisí na pou¾ité nabíjeèce. Napøíklad nabíjení baterie nabíjeèkou AC-1 trvá v pohotovostním re¾imu a¾ 1 hodinu a 30 minut. Zapnutí a vypnutí telefonu Upozornìní: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. Podr¾te stisknuté tlaèítko Konec, dokud se telefon nezapne èi nevypne. Pokud vás telefon vyzve k zadání PIN kódu nebo bezpeènostního kódu, vyhledejte odpovídající èíslici v øádku znakù a vyberte ji. Opakujte tento krok pro ostatní èíslice kódu. Vlo¾íte-li nesprávný znak, vyma¾te jej stisknutím Smazat. Zvolte Volby > Pøijmout a potvrïte správný kód. Viz té¾ Po¾. na PIN kód v èásti Nastavení zabezpeèení na stranì 67 a v èásti Pøístupové kódy na stranì

24 Normální provozní poloha Tento pøístroj má interní anténu. Pou¾ívejte pøístroj pouze v normální provozní poloze. Poznámka: Stejnì jako u jiných radiofrekvenèních pøístrojù se nedotýkejte zbyteènì antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi provozu pøístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a ¾ivotnost baterie. Poutko na zápìstí Protáhnìte poutko podle obrázku a dotáhnìte jej. 24

25 2. Vá¹ telefon Klávesy a konektory Sluchátko (1) Displej a zrcátko (2) Horní výbìrová klávesa, spodní výbìrová klávesa, støední výbìrová klávesa (3) Funkce tìchto kláves závisí na prùvodním textu zobrazeném na displeji vedle kláves. Viz Pohotovostní re¾im na str. 27. Navi TM ovladaè (4) Ovladaè se pou¾ívá pro procházení øádkem znakù pøi zadávání textu a èísel, pro procházení rùznými seznamy a pøi prohlí¾ení zpráv. Viz Ovladaè na str. 26. Tlaèítkem Konec (5) ukonèíte aktivní hovor a ukonèíte libovolnou funkci. Podr¾ením stisknutého tlaèítka Konec zapnete nebo vypnete telefon. Tlaèítkem Volat (6) vytoèíte èíslo a pøijmete hovor. V pohotovostním re¾imu zobrazí seznam posledních volaných èísel. 25

26 Blikající kontrolka (7) Objektiv fotoaparátu (8) Blesk fotoaparátu (9) Mikrofon (10) Konektor pøíslu¹enství (11) je pou¾it napøíklad pro pøipojení headsetu Konektor nabíjeèky (12) Reproduktor (13) Otvor pro SIM kartu (14) Ovladaè Ovladaè mù¾ete pou¾ít pro zadávání znakù, procházení rùznými seznamy a prohlí¾ení zpráv. Pøi pou¾ívání ovladaèe jím otáèejte doprava nebo doleva. Støední výbìrová klávesa je umístìna ve støedu ovladaèe. Abyste mohli pou¾ít ovladaè: Podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu, chcete-li zadávat telefonní èíslo. 26

27 Otáèením ovladaèe procházejte èíslicemi v øádku znakù, který je zobrazen ve spodní èásti displeje, a zvolte Zvolit. Opakujte tento krok pro v¹echny èíslice telefonního èísla. Chcete-li vytoèit tel. èíslo, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby > Volat. Chcete-li ulo¾it telefonní èíslo se jménem, zvolte Volby > Ulo¾it, potom zadejte postupnì z øádku znakù jednotlivá písmena jména a zvolte Volby > Pøijmout. Pohotovostní re¾im Je-li telefon pøipraven pro pou¾ití a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním re¾imu. Intenzita signálu celulární sítì (1) Název sítì nebo logo operátora (2) Úroveò nabití baterie (3) Horní výbìrová klávesa (4) má funkci Jdi na. Støední výbìrová klávesa (5) má funkci Menu Spodní výbìrová klávesa (6) mù¾e mít funkci Jména Viz rovnì¾ Základní indikátory na stranì 28. Tapeta a spoøiè displeje Pokud je telefon v hlavním menu, mù¾ete na pozadí displeje telefonu zobrazit obrázek nebo tapetu a spoøiè displeje. Viz Nastavení displeje na stranì

28 Úspora energie Z dùvodu úspory energie se po urèité dobì vypne osvìtlení displeje a klávesnice. Blikající kontrolka informuje o tom, ¾e je telefon zapnutý. První stisknutí klávesy rozsvítí osvìtlení displeje. Deaktivování blikající kontrolky (Efekty osvìtlení) rovnì¾ spoøí energii. Viz Profily na stranì 55. Základní indikátory Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových nebo multimediálních zpráv. Viz Zobrazení zprávy SMS nebo SMS SMS na str. 39 nebo Ètení multimediální zprávy a odpovìï na ni na str. 44. Oznaèuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (keyguard) na str. 29. Je-li Ohl. pøích. hovoru nastaveno na Vypnuto a Tón ohlá¹ení zprávy je nastaven na ádný tón, telefon nebude pøi pøíchozím hovoru nebo textové zprávì vyzvánìt. Viz Nastavení tónù na str. 56. Budík je nastaven na Zapnuto. Viz Budík na str. 77. Je-li zvolen re¾im (E)GPRS spojení V¾dy online a slu¾ba (E)GPRS je dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz Pøipojení pou¾ívající datové pakety na str

29 Je-li navázáno (E)GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz Pøipojení pou¾ívající datové pakety na str. 62 a Procházení stránek na str. 86. (E)GPRS spojení je doèasnì pøeru¹eno (napøíklad pøi pøíchozím nebo odchozím hovoru v prùbìhu (E)GPRS spojení). Indikátor Bezdrátová technologie Bluetooth. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na str. 59. Byl aktivován reproduktor, viz Volby v prùbìhu hovoru na str. 34. Indikuje, ¾e jsou v¹echny hovory omezeny do uzavøené skupiny. Viz Nastavení zabezpeèení na str. 67.,, K telefonu je pøipojen headset, handsfree, smyèka nebo podobné pøíslu¹enství. Zámek klávesnice (keyguard) Klávesnici je mo¾né zamknout, aby se zabránilo následkùm nechtìného stisknutí kláves. Klávesnici zamknete nebo odemknete zvolením Menu nebo Uvolnit a poté bìhem 1,5 sekundy zvolte Volat. Je-li funkce Zabezp. klávesnice nastavena na Zapnuto, zvolte Uvolnit, bìhem 1,5 sekundy zvolte Volat a zadejte bezpeènostní kód. 29

30 Je-li klávesnice uzamèena, je mo¾né pøijmout pøíchozí hovor normálním zpùsobem. Pokud ukonèíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opìt automaticky zamkne. Dal¹í informace o funkcích Autom. zámek kláves a Zabezp. klávesnice naleznete v èásti Nastavení telefonu na str. 63. Poznámka: I kdy¾ je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskuteènitelná volání na oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná v pøístroji. Podrobné informace naleznete v èásti Tísòová volání na str

31 3. Funkce volání Volání 1. V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu a zadejte telefonní èíslo vèetnì pøedèíslí. Pøi zadávání tel. èísla vyhledejte po¾adovanou èíslici v øádku znakù a vyberte ji. Opakujte tento krok pro v¹echny èíslice telefonního èísla. Vlo¾íte-li nesprávný znak, vyma¾te jej stisknutím Smazat. Pro mezinárodní hovory zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní pøístupový kód, zadejte kód zemì, pøedèíslí (pøípadnì bez úvodní nuly) a telefonní èíslo. 2. Stisknutím tlaèítka Volat èíslo vytoèíte. 3. Stisknutím tlaèítka Konec ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru. Volání s pomocí seznamu kontaktù Informace o vyhledání jména nebo telefonního èísla, které jste ulo¾ili do seznamu Kontakty, naleznete v èásti Vyhledání kontaktu na str. 50. Stisknutím tlaèítka Volat èíslo vytoèíte. Volání posledního volaného èísla V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou tlaèítko Volat pro otevøení seznamu posledních a¾ 20 èísel, která jste volali. Vyhledejte po¾adované èíslo nebo jméno a stisknutím tlaèítka Volat èíslo vytoète. 31

32 Volání hlasové schránky V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu, zvolte 1 a stisknìte tlaèítko Volat. Viz také Zvukové zprávy Nokia Xpress na str. 45. Je-li slu¾ba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy. Zvolením Poslech vytoèíte èíslo své hlasové schránky. Iniciování dal¹ího hovoru bìhem hovoru (sí»ová slu¾ba) Bìhem hovoru zvolte Volby > Nový hovor. Zadejte telefonní èíslo nebo zvolte Volby > Hledat a vyhledejte telefonní èíslo v seznamu kontaktù. Zvolte Volat nebo stisknìte tlaèítko Volat. První hovor je pøepnut do poøadí. Pro pøepínání mezi obìma hovory stisknìte tlaèítko Volat. Roz¹íøená hlasová volba Mù¾ete zavolat tak, ¾e vyslovíte jméno ulo¾ené v seznamu kontaktù v telefonu. Hlasový pøíkaz je pøidáván automaticky ke v¹em polo¾kám seznamu kontaktù. Provádìní hovoru pomocí hlasové volby Pokud aplikace odesílá nebo pøijímá data pomocí datových paketù, ukonèete aplikaci pøedtím, ne¾ pou¾ijete hlasovou volbu. Hlasové pøíkazy závisí na jazyku. Informace o nastavení jazyka naleznete v Jazyk pøehrávání v èásti Nastavení telefonu na str. 63. Poznámka: Pou¾ití hlasových pøíkazù mù¾e být obtí¾né v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasové volby. 32

33 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte a podr¾te spodní výbìrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text Nyní mluvte. Pou¾íváte-li kompatibilní headset s ovládacím tlaèítkem, podr¾te pro zahájení hlasové volby stisknuté tlaèítko na headsetu. 2. Zøetelnì vyslovte hlasový pøíkaz. Pokud je rozpoznání hlasu úspì¹né, zobrazí se seznam shodných polo¾ek. Telefon pøehraje hlasový pøíkaz na zaèátku seznamu. Po uplynutí 1,5 sekundy telefon vytoèí èíslo; pokud nejste spokojeni s výsledkem, pøejdìte k jiné polo¾ce a jejím zvolením vytoèíte èíslo. Viz Roz¹íøené hlasové pøíkazy na str. 58. Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Stisknutím tlaèítka Volat pøijmete hovor. Chcete-li zti¹it vyzvánìcí tón, zvolte Ticho. Chcete-li odmítnout hovor, stisknìte tlaèítko Konec. Byla-li aktivována funkce Pøesmìrovat, je-li obsazeno, bude odmítnutý hovor pøesmìrován. Viz Nastavení volání na str. 63. Hovor na lince Pokud byla aktivována funkce Slu¾ba hovorù na lince v menu Nastavení volání (sí»ová slu¾ba), mù¾ete bìhem hovoru pøijmout dal¹í hovor. Chcete-li pøijmout hovor na lince, zvolte Pøíjem nebo stisknìte tlaèítko Volat. První hovor je pøepnut do poøadí. 33

34 Volby v prùbìhu hovoru Mnoho voleb, které mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hovoru, jsou sí»ové slu¾by. Informace o dostupnosti získáte od svého operátora sítì. Volby v prùbìhu hovoru jsou následující: Hlasitost, Ticho nebo Nahlas, Èíselný zápis, Kontakty, Menu, Nahrávat, Zámek kláves, Reproduktor nebo Telefon. Volby sí»ových slu¾eb jsou následující: Pøijmout a Odmítnout, Pøidr¾et nebo Pøijmout, Nový hovor, Konference, Ukonèit hovor, Ukonèit v¹e a následující: Odeslat DTMF - Odeslání øetìzcù tónù Odlo¾it - Pøepínání mezi aktivním hovorem a pøidr¾eným hovorem. Pøepojit - spojení dr¾eného hovoru s aktivním hovorem a va¹e odpojení. Soukromý hovor - mo¾nost soukromé diskuse v konferenèním sále Dal¹í informace naleznete v u¾ivatelské pøíruèce pro vá¹ model telefonu v èásti podpory na webové stránce firmy Nokia: Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká. 34

35 4. Psaní textu Pøi psaní, napøíklad zpráv, mù¾ete zadávat písmena, èíslice a speciální znaky jejich volením v øádku znakù, který je zobrazen ve spodní èásti displeje. Vyhledejte po¾adovaný znak a vyberte ho. Chcete-li urychlit výbìr, mù¾ete pou¾ít metodu nazvanou predikce znakù, ve které jsou nejèastìji pou¾ívané znaky umístìny na zaèátku seznamu znakù. Znaky navrhované predikcí znakù závisí na ji¾ zvolených znacích. Nepou¾ijete-li metodu predikce znakù, jsou v¹echny znaky uvedeny v abecedním øazení. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu Jazyk telefonu. Viz Nastavení telefonu na str. 63. Kromì zadávání písmen mù¾ete øádek znakù pou¾ít i pro tyto funkce: Pro zapnutí metody predikce znakù zvolte. Pro vypnutí metody predikce znakù zvolte. Je-li metoda predikce znakù aktivní, je v horní èásti displeje zobrazena ikona a navrhované znaky jsou zobrazeny v modré barvì. Pro pohyb kurzoru v psaném textu nebo èíslu zvolte a otáèejte ovladaèem. Chcete-li pokraèovat v psaní, zvolte Pokraè.. Chcete-li vlo¾it mezeru, zvolte znak mezery v øádku znakù. Chcete-li psát velkými písmeny, zvolte. Chcete-li psát malými písmeny, zvolte. 35

36 Chcete-li vkládat písmena s diakritikou, zvolte. Chcete-li psát èísla, zvolte. Chcete-li vkládat speciální znaky, zvolte. Dal¹í volby jsou k dispozici ve Volby. Chcete-li potvrdit napsaný text nebo èíslo, zvolte Volby > Pøijmout. Tipy pro psaní textu Pøi psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce: Chcete-li smazat znak nalevo od kurzoru, zvolte Smazat. Chcete-li znaky nalevo vymazat rychleji, podr¾te stisknutou klávesu Smazat. Pokud chcete pøi psaní zprávy smazat v¹echny znaky najednou, zvolte Volby > Vymazat text. Chcete-li nastavit, aby se výbìr znakù vrátil na první znak, jestli¾e otoèíte ovladaèem na pravý konec øádku (nebo na poslední, pokud otoèíte ovladaèem doleva na zaèátek øádku), zvolte Volby > Cyklická smyèka zap.. Pokud chcete zmìnit jazyk zadávaného textu, zvolte Volby > Jazyk zpráv a zvolte jazyk. 36

37 5. Pou¾ívání menu Tento telefon nabízí ¹irokou ¹kálu funkcí, které jsou seskupeny v menu. Vìt¹ina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovìdou. Pro zobrazení nápovìdy vyhledejte po¾adovanou funkci menu a vyèkejte. Zobrazování textu nápovìdy mù¾ete zapnout nebo vypnout pomocí funkce Aktivace nápovìdy v menu Nastavení telefonu. Viz Nastavení telefonu na str. 63. Otevøení funkce menu 1. V pohotovostním re¾imu zvolte Menu. 2. Pøejdìte k po¾adovanému hlavnímu menu (napøíklad Nastavení) a vyberte ho. 3. Obsahuje-li menu dílèí menu, vyberte po¾adované (napøíklad Nastavení volání). Pokud zvolené dílèí menu obsahuje dal¹í dílèí menu, (napøíklad Automatická volba), opakujte tento krok. 4. Vyberte po¾adovanou funkci. Pro návrat do pøedchozí úrovnì menu zvolte Zpìt nebo zvolte Odejít nebo stisknìte tlaèítko Konec pro návrat do pohotovostního re¾imu. 37

38 6. Zprávy Slu¾bu zpráv je mo¾né pou¾ít, pouze je-li podporována sítí nebo provozovatelem slu¾eb (sí»ová slu¾ba). Poznámka: Pøi odeslání zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova Zpráva odeslána. Tím je vyznaèeno, ¾e zpráva byla odeslána pøístrojem na èíslo støediska zpráv naprogramované ve va¹em pøístroji. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o slu¾bách zpráv získáte u svého provozovatele slu¾eb. Textové zprávy (SMS) Tento pøístroj podporuje odesílání a pøijímání textových zpráv, jejich¾ délka pøekraèuje normální limit 160 znakù. Pokud va¹e zpráva, která mù¾e rovnì¾ obsahovat obrázek, obsahuje více ne¾ 160 znakù, bude odeslána jako série dvou nebo více zpráv (vícedílná zpráva). Úètovaná cena mù¾e záviset na poètu normálních zpráv, které jsou potøeba pro odeslání vícedílné zprávy. V horní èásti displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpoèítává od 160. Napøíklad 10/2 znamená, ¾e mù¾ete je¹tì pøidat 10 znakù do textu, který bude odeslán ve dvou zprávách. Speciální (Unicode) znaky, jako jsou napøíklad ë, â, á, ì vy¾adují více místa. Ne¾ mù¾ete odeslat zprávu, musíte ulo¾it nìkterá nastavení zpráv. Viz Nastavení textových zpráv a zpráv SMS na stranì

39 Poznámka: Pøijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umo¾òují funkci obrázkových zpráv. Funkce textových zpráv vyu¾ívá sdílenou pamì». Viz Sdílená pamì» na str. 17. Psaní a odesílání zpráv Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Textová zpráva. Napi¹te zprávu. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby > Odeslat a vyberte z následujících mo¾ností: Poslední pou¾ité - Pro odeslání zprávy na poslednì pou¾ité telefonní èíslo Na telefonní èíslo - Pro zadání telefonního èísla pøíjemce pomocí ovladaèe Více pøíjemcù - Pro odeslání zprávy více pøíjemcùm Na adresu u - Pro odeslání zprávy jako Pøes profil odesílání - Pro zvolení pøedem nadefinovaného profilu odesílané zprávy Poté zvolte Volby > Pøijmout a ode¹lete zprávu. Zobrazení zprávy SMS nebo SMS SMS Po pøijmutí zprávy nebo SMS u se na displeji zobrazí indikátor spolu s poètem nových zpráv a textem Pøijaté zprávy:. Blikající ikona oznaèuje, ¾e je pamì» pro zprávy zaplnìna. Ne¾ budete moci pøijímat nové zprávy, musí se odstranit star¹í zprávy. 1. Zvolením Ukázat zobrazíte novou zprávu, nebo zvolte Odejít a mù¾ete ji zobrazit pozdìji. Je-li pøijato více zpráv, zvolte zprávu, kterou si chcete pøeèíst. Nepøeètená textová zpráva nebo SMS jsou oznaèeny ikonou. 39

40 2. Pøi zobrazování zprávy zvolte Volby a zobrazte dostupné mo¾nosti. 3. Zvolte Odpovìdìt a vyberte typ zprávy, kterým budete odpovídat. Pokud odpovídáte na SMS , potvrïte nebo upravte ovou adresu a pøedmìt. Poté napi¹te svou odpovìï. 4. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby > Odeslat. Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené èíslo, zvolte Volby > Pøijmout. Slo¾ky Pøijaté a Poslané zprávy Telefon ukládá pøijaté textové a multimediální zprávy do slo¾ky Pøijaté a odeslané textové a multimediální zprávy do slo¾ky Poslané zprávy. Textové zprávy jsou oznaèeny ikonou. Textové zprávy, které chcete odeslat pozdìji, je mo¾né ulo¾it do slo¾ky Ulo¾ené text. zpr., Mé slo¾ky nebo ablony. ablony Telefon obsahuje textové ¹ablony oznaèené ikonou a obrázkové ¹ablony oznaèené ikonou. Seznam ¹ablon otevøete zvolením Menu > Zprávy > Ulo¾ené polo¾ky > Textové zprávy > ablony. 40

41 Slo¾ka Ulo¾ené polo¾ky a Mé slo¾ky Pro lep¹í organizování va¹ich zpráv mù¾ete nìkteré zprávy pøesunout do slo¾ky Ulo¾ené polo¾ky. Pøípadnì mù¾ete pro zprávy vytvoøit vlastní slo¾ky. Chcete-li pøesunout urèitou zprávu do vybrané slo¾ky, zvolte Volby > Pøesunout zprávu. Chcete-li pøidat nebo odstranit slo¾ku, zvolte Menu > Zprávy > Ulo¾ené polo¾ky > Textové zprávy > Mé slo¾ky. Pokud jste je¹tì neukládali ¾ádnou slo¾ku, zvolte Pøidat. Jinak zvolte Volby > Pøidat slo¾ku. Chcete-li vymazat slo¾ku, vyhledejte ji a zvolte Volby > Odstranit slo¾ku. Multimediální zprávy (MMS) Poznámka: Pøijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze pøístroje, které nabízejí kompatibilní funkce multimediálních zpráv. Multimediální zpráva mù¾e obsahovat text, zvuk a obrázek nebo videoklip. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti a¾ 300 kb. Pokud zpráva obsahuje obrázek v kompatibilním formátu, telefon jej upraví pro rozmìry displeje. Funkce multimediálních zpráv vyu¾ívá sdílenou pamì». Viz Sdílená pamì» na str. 17. Je-li funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ano nebo V domácí síti, mù¾e vám být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úètována ka¾dá pøijatá zpráva. Ve výchozím nastavení je pøíjem multimediálních zpráv zapnutý. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na stranì 48. Multimediální zprávy podporují následující formáty: Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG. 41

42 Zvuky: Polyfonní MIDI (SP-MIDI), AMR audio, monofonní vyzvánìcí tóny a tóny ACC/MP3. Videoklipy ve formátu 3GP s rozli¹ením SubQCIF a QCIF a audiem AMR. Telefon nemusí nutnì podporovat v¹echny variace zmiòovaných formátù souborù. Pokud je vám doruèena zpráva, které obsahuje nepodporované objekty, mohou být nahrazeny názvem souboru a textem Formát objektu nepodporován. Multimediální zprávy nelze pøijímat bìhem hovoru. Proto¾e pøi pøíjmu multimediálních zpráv mù¾e dojít z rùzných dùvodù k chybì, nespoléhejte na nì zejména v naléhavých pøípadech. Psaní a odeslání multimediální zprávy Informace o nastavení multimediálních zpráv naleznete v èásti Nastavení pro multimediální zprávy na stranì 48. Informace o dostupnosti a objednání slu¾by multimediálních zpráv získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹ení nebo pøeposílání nìkterých obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího obsahu. 1. Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Multimediální zpráva. 2. Napi¹te zprávu. Viz Psaní textu na str. 35. Chcete-li vlo¾it do zprávy soubor, zvolte Volby > Vlo¾it a vyberte typ souboru, který chcete vlo¾it. Chcete-li pøesunout text ve zprávì nahoru nebo dolù, zvolte Volby > Text nahoøe nebo Text dole. 42

43 Tento telefon podporuje odesílání a pøijímání multimediálních zpráv, které obsahují nìkolik stránek (snímkù). Chcete-li vlo¾it do zprávy snímek, zvolte Volby > Vlo¾it > Snímek. Ka¾dý snímek mù¾e obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip. Pokud zpráva obsahuje nìkolik snímkù, zvolte Volby Pøedchozí snímek, Dal¹í snímek nebo Seznam snímkù k otevøení po¾adovaného souboru. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, zvolte Volby Èasování snímku. K dispozici mohou být rovnì¾ následující mo¾nosti: Odstranit pro odstranìní obrázku, snímku nebo zvukového klipu ze zprávy, Náhled nebo Ulo¾it zprávu. Pod polo¾kou Dal¹í volby mohou být k dispozici následující volby: Vlo¾it kontakt, Vlo¾it èíslo, Detaily zprávy a Upravit pøedmìt. 3. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat nebo zvolte Volby > Odeslat na a vyberte jednu z voleb odesílání:poslední pou¾ité, Na telefonní èíslo, Na adresu u nebo Více pøíjemcù. 4. Zadejte telefonní èíslo pøíjemce (nebo ovou adresu) nebo zvolte Volby > Hledat a vyhledejte po¾adovaný údaj v seznamu Kontakty. Zvolte Volby > Pøijmout. Zpráva je pøesunuta do slo¾ky K odeslání, kde èeká na odeslání. V prùbìhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor. Ostatní funkce telefonu mù¾ete normálnì pou¾ívat. Pokud se pokus o odeslání nezdaøí, zpráva zùstane ve slo¾ce K odeslání, odkud se ji mù¾ete pokusit odeslat pozdìji. 43

44 Ètení multimediální zprávy a odpovìï na ni Dùle¾ité: Pøi otevírání zpráv buïte opatrní. Zprávy mohou obsahovat ¹kodlivý software nebo mohou být pro vá¹ pøístroj nebo poèítaè jinak nebezpeèné. Bìhem pøíjmu multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor. Po pøijetí zprávy se zobrazí ikona a zpráva Multimediální zpráva pøijata. Blikající ikona oznaèuje, ¾e je pamì» pro multimediální zprávy zaplnìna. Viz Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy na str. 45. Poznámka: Pøijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze pøístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na pøijímacím pøístroji. 1. Zvolením Ukázat zprávu okam¾itì zobrazíte nebo ji po zvolení Odejít mù¾ete zobrazit pozdìji. 2. Pøeètení zprávy pozdìji: Zvolte Menu > Zprávy > Pøijaté. Nepøeètená multimediální zpráva je oznaèena ikonou. 3. Procházením zobrazte po¾adovanou zprávu. Zvolte Volby. Zobrazí se dostupné volby. Slo¾ky Pøijaté, K odeslání, Ulo¾ené zprávy a Poslané polo¾ky Telefon ukládá pøijaté multimediální zprávy do slo¾ky Pøijaté. Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou pøesunuty do slo¾ky K odeslání. Multimediální zprávy mù¾ete ukládat do slo¾kymultimediální zprávy pod Ulo¾ené zprávy. Multimediální zprávy, které ji¾ byly odeslány, jsou ulo¾eny do slo¾ky Poslané polo¾ky, pokud je 44

45 funkce Ulo¾it odeslané zpr. nastavena na Ano. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na str. 48. Multimediální zprávy jsou oznaèeny ikonou. Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy Èeká-li nová multimediální zpráva na naètení a pamì» pro zprávy je zaplnìná, indikátor bliká a na displeji je zobrazen text Multim. pamì» je plná, ukázat èekající zprávu. Chcete-li zobrazit èekající zprávu, zvolte Ukázat. Jestli¾e chcete zprávu ulo¾it, zvolte Volby > Ulo¾it zprávu. Chcete-li vymazat star¹í zprávy, zvolte slo¾ku a star¹í zprávy, které se mají vymazat. Chcete-li èekající zprávu zru¹it, zvolte Odejít > Ano. Pokud zvolíte Ne, mù¾ete zprávu zobrazit. Zvukové zprávy Nokia Xpress Toto je slu¾ba multimediálních zpráv, která vám umo¾òuje pohodlnì vytváøet a odesílat hlasové zprávy. Ne¾ budete moci tuto slu¾bu pou¾ít, musí být aktivována slu¾ba multimediálních zpráv. Vytvoøení a odeslání zvukové zprávy 1. Zvolte Menu > Zvuková zpráva. Spustí se záznamník. Informace o pou¾ití záznamníku naleznete v èásti Záznamník na str Po zastavení nahrávání displej zobrazuje Zpráva pøipravena k pou¾ití. Zvolte Odeslat a vyberte nìkterou z následujících voleb: Poslední pou¾ité - Pro odeslání zprávy na poslednì pou¾ité telefonní èíslo Na telefonní èíslo - Pro zadání telefonního èísla 45

46 Na adresu u - Pro zadání ové adresy pøíjemce Více pøíjemcù - Pro odeslání zprávy více pøíjemcùm Poté zvolte Volby > Pøijmout a zpráva je odeslána. 3. Pokud nechcete zprávu odeslat okam¾itì, zvolte Volby a: Pøehrát - pro kontrolu zprávy pøed odesláním Hlasitost - pro zvý¹ení nebo sní¾ení hlasitosti záznamu Reproduktor - pro pøesmìrování zvuku na reproduktor Nahradit zvuk. klip - pro záznam nové zprávy Ulo¾it zprávu - pro ulo¾ení zprávy do Galerie Ulo¾it zvukový klip - pro ulo¾ení hlasového klipu ze zprávy Upravit pøedmìt - pro úpravu obsahu zprávy Detaily zprávy - pro zobrazení detailù zprávy Pøíjem zvukové zprávy Bìhem pøíjmu zvukové zprávy do telefonu je zobrazen text Pøijata 1 zvuková zpráva. Zvolte Pøehrát, chcete-li zprávu otevøít, nebo Ukázat > Pøehrát, jestli¾e je pøijato více zpráv. Zvolením Volby zobrazíte dostupné volby. Chcete-li si poslechnout zprávu pozdìji, zvolte Odejít. Pokud chcete zprávu ulo¾it, zvolte Volby > Ulo¾it zvukový klip a zvolte slo¾ku, do které chcete zprávu ulo¾it. 46

47 Informaèní zprávy Pomocí sí»ové slu¾by informaèních zpráv mù¾ete od provozovatele slu¾by pøijímat zprávy s rùznými tématy. Mezi tyto zprávy mohou patøit napøíklad informace o poèasí nebo o dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídající èísla témat získáte u poskytovatele slu¾eb. Pøíkazy slu¾by Zvolte Menu > Zprávy > Pøíkazy slu¾by. Zadejte a ode¹lete poskytovateli slu¾by po¾adavky týkající se slu¾by (známé jako pøíkazy USSD), napøíklad pøíkazy pro aktivace sí»ových slu¾eb. Odstranìní v¹ech zpráv ze slo¾ky Chcete-li ze slo¾ky odstranit v¹echny zprávy, zvolte Menu > Zprávy > Odstranit zprávy. Vyberte slo¾ku, ze které chcete odstranit zprávy, a potvrïte akci zvolením Ano. Obsahuje-li slo¾ka nepøeètené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovnì¾ vymazat. Nastavení zpráv Nastavení zpráv ovlivní odesílání, pøijímání a zobrazování zpráv. Nastavení textových zpráv a zpráv SMS Zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy. 47

48 Profil odesílání - Je-li va¹í SIM kartou podporováno více souborù profilù zpráv, zvolte po¾adovaný soubor. Ulo¾it odesl. zprávy > Ano - Nastaví telefon tak, aby byly odeslané textové zprávy ukládány do slo¾ky Odeslané polo¾ky. Aut. opak. odesílání - Pro zapnutí nebo vypnutí automatického nového odeslání. Nastavení pro multimediální zprávy Je-li funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ano nebo V domácí síti, mù¾e vám být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úètována ka¾dá pøijatá zpráva. Ve výchozím nastavení je pøíjem multimediálních zpráv zapnutý. Zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Multimediální zprávy a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností: Ulo¾it odeslané zpr. > Ano - Chcete-li nastavit telefon tak, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do slo¾ky Poslané polo¾ky. Výpisy o doruèení > Ano - Mù¾ete vy¾ádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doruèení va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba). Stand. èasov. snímkù - Definice výchozího èasování snímkù v multimediálních zprávách. Povol. pøíjem multim.. - Zvolte zpùsob pou¾ití slu¾by multimediálních zpráv AnoV domácí síti nebo Ne. Je-li funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ano nebo V domácí síti, mù¾e vám být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úètována ka¾dá pøijatá zpráva. Ve výchozím nastavení je pøíjem multimediálních zpráv zapnutý. 48

49 Pøích. multim. zprávy - Zvolte Vyvolat pro nastavení telefonu tak, aby automaticky naèítal novì pøijaté multimediální zprávy, nebo Odmítnout, pokud nechcete multimediální zprávy pøijímat. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ne. Nastavení konfigurace - Zvolte Konfigurace a vyberte výchozího provozovatele slu¾by pro naèítání multimediálních zpráv. Chcete-li vidìt úèty poskytované provozovatelem slu¾by, zvolte Úèet. Je-li zobrazeno více úètù, vyberte ten, který chcete pou¾ít. Nastavení mù¾ete pøijmout v konfiguraèní zprávì od provozovatele slu¾by. Informace o pøijmutí nastavení v konfiguraèní zprávì naleznete v èásti Slu¾ba nastavení konfigurace na str. 19. Informace o ruèním zadání nastavení naleznete v èásti Nastavení konfigurace na str. 65. Povolit reklamy - Zvolte, pokud chcete povolit pøíjem zpráv definovaných jako reklama. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ne. Nastavení velikosti písma Chcete-li nastavit velikost písma pro ètení a psaní zpráv, zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Jiná nastavení > Velikost písma. Èítaè zpráv Chcete-li zobrazit poèet odeslaných nebo pøijatých zpráv, zvolte Menu > Zprávy > Èítaè zpráv. Zvolte Poslané zprávy nebo Pøijaté zprávy, nebo pro vynulování èítaèù zvolte Vynulovat èítaèe. 49

50 7. Kontakty Jména a telefonní èísla (kontakty) mù¾ete ulo¾it do pamìti telefonu a do pamìti SIM karty. Do pamìti telefonu mù¾ete ukládat jména a èísla. U ka¾dého jména mohou být ulo¾eny rùzné detaily, jako napøíklad textové poznámky a hlasové záznamy. Ke kontaktu mù¾ete rovnì¾ pøipojit obrázek. Aplikace Kontakty pou¾ívá sdílenou pamì». Viz Sdílená pamì» na str. 17. Jména a èísla ulo¾ená v pamìti SIM karty jsou oznaèena ikonou. Nastavení kontaktù Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení > Pou¾ívaná pamì», Ukázat Kontakty nebo Stav pamìti. Vyhledání kontaktu Zvolte Menu > Kontakty > Jména > Volby > Hledat. Ulo¾ení jmen a telefonních èísel (Pøidání kontaktu) Zvolte Menu > Kontakty > Jména > Volby > Pøidat nový kontakt. Zadejte jméno a zvolte Volby > Pøijmout. Poté zadejte telefonní èíslo a zvolte znovu Volby > Pøijmout. 50

51 Ulo¾ení, úpravy nebo odstranìní detailù V seznamu kontaktù telefonu mù¾ete ulo¾it, upravit nebo odstranit rùzné typy telefonních èísel, obrázky a krátké textové poznámky. První ulo¾ené telefonní èíslo je automaticky nastaveno jako výchozí èíslo a je oznaèeno rámeèkem okolo indikátoru typu èísla, napøíklad. Pokud pøi výbìru jména ze seznamu kontaktù (napøíklad pøi volání) nezvolíte jiné èíslo, je pou¾ito výchozí èíslo. 1. Zajistìte, aby pou¾itá pamì» byla nastavena na Telefon nebo Telefon a SIM. 2. Vyhledejte jméno ulo¾ené v interní pamìti telefonu pro kontakt, ke kterému chcete pøidat nový detail, zvolte Detaily, vyhledejte po¾adovanou slo¾ku a vyberte nìkterou z následujících voleb: Ukázat - pro zobrazení detailù zvoleného kontaktu Pøidat detail - pro pøidání více detailù ke kontaktu Upravit èíslo - pro úpravu zvoleného telefonního èísla Upravit jméno - pro úpravu zvoleného jména Upravit detail - pro úpravu zvoleného detailu Odstranit - pro odstranìní zvoleného detailu Odeslat zprávu - pro odeslání zprávy na zvolené èíslo Jako výchozí - pro nastavení zvoleného èísla jako výchozí èíslo Zmìnit typ - pro zmìnu typu zvoleného èísla Kopírovat èíslo - pro kopírování zvoleného èísla 51

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820 9310962 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-9 shoduje s ustanoveními následující

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka 9203868 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-34W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260 9231832 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-25 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism 9203846 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-264 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka. 9203354 2. vydání CS

Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka. 9203354 2. vydání CS Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka 9203354 2. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-258 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic 9207802 4. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobky RM-364, RM- 365 a RM-366 shodují se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10 9233639 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HF-7 shoduje s ustanoveními následující

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Copyright 2003 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno

Více

Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka. 9238694 1. vydání

Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka. 9238694 1. vydání Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka 9238694 1. vydání Copyright 2005 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Share online 2.0 Nokia N76-1

Share online 2.0 Nokia N76-1 Share online 2.0 Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N71-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-67 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351444 Issue

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-43 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Párování a pøipojení adaptéru

Párování a pøipojení adaptéru Bezdrátový zvukový adaptér Nokia AD-47W Adaptér AD-47W vám umo¾òuje pøipojit kompatibilní headset podporující bezdrátovou technologii Bluetooth k poèítaèi (nebo jinému kompatibilnímu pøístroji). Takto

Více

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA STRUČNÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Date: 28.11.03, ver. 1.0 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE SOFTWARU...1 3.

Více

Nokia E50 - Uživatelská příručka

Nokia E50 - Uživatelská příručka Nokia E50 - Uživatelská příručka 9248798 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-170 / RM-171 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia 2690 - Uživatelská příručka

Nokia 2690 - Uživatelská příručka Nokia 2690 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vyjmutí karty SIM 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA TME-3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/828562

Vaše uživatelský manuál NOKIA TME-3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/828562 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka

Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka 9203510 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-303 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2. 9232494 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2. 9232494 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2 9232494 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PD-2 shoduje s

Více

Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka

Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka 9214175 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-512 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RM-43 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Nokia 6300 - Uživatelská příručka

Nokia 6300 - Uživatelská příručka Nokia 6300 - Uživatelská příručka 9253362 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-217 je ve shodě se základními 0434 požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610)

Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610) Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610) 1.0. vydání 2 Úvod Informace o headsetu Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth BH-610 slouží k vyřizování hovorů bez pomoci rukou a poslechu hudby na cestách.

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Nokia 2710 - Uživatelská příručka

Nokia 2710 - Uživatelská příručka Nokia 2710 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6 Anténa GSM

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka

Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Nabíjení baterie 5 Anténa 6 Headset 6 Magnety a magnetická pole 7 Tlačítka

Více

Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 3.0 vydání

Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 3.0 vydání Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0 vydání 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

Nokia E65 - Uživatelská příručka

Nokia E65 - Uživatelská příručka Nokia E65 - Uživatelská příručka 9255241 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-208 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

CZ 118 1 0 18 tutti t

CZ 118 1 0 18 tutti t CZ 1180 tutti Návod k telefonu myphone 1180 CZ Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

Uživatelská příručka Nokia 108

Uživatelská příručka Nokia 108 Uživatelská příručka Nokia 108 1.3. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 108 Obsah Pro vaši bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Instalace karty SIM a baterie 4 Vložení paměťové karty 6 Nabíjení

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95 8GB EXTENDED http://cs.yourpdfguides.com/dref/5224794

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95 8GB EXTENDED http://cs.yourpdfguides.com/dref/5224794 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N95 8GB EXTENDED. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA N95 8GB EXTENDED

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Začínáme....................... 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, služba

Více

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...9 Přehled telefonu...10 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...12 Používání

Více

Uživatelská příručka K330

Uživatelská příručka K330 Uživatelská příručka K330 Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson K330. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný

Více

Nokia 701 - Uživatelská příručka

Nokia 701 - Uživatelská příručka Nokia 701 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání systému menu, tlačítka a procházení

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 13 První použití

Více

harvia griffin Øídicí jednotka

harvia griffin Øídicí jednotka harvia griffin Øídicí jednotka 08072009 Tyto pokyny k montá¾i a pou¾ití jsou urèeny jak pro majitele nebo osobu zodpovìdnou za provoz sauny, topných tìles a øídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovìdného

Více

Nokia 100 - Uživatelská příručka

Nokia 100 - Uživatelská příručka Nokia 00 - Uživatelská příručka.0. vydánícs Tlačítka a části telefonu 8 3 7 4 6 5 Sluchátko Displej 3 Tlačítko Konec/vypínač 4 Klávesnice 5 Mikrofon 6 Navigační tlačítko 7 Tlačítko Volat 8 Výběrová tlačítka

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

Uživatelská příručka Nokia 108 Dual SIM RM-944

Uživatelská příručka Nokia 108 Dual SIM RM-944 Uživatelská příručka Nokia 108 Dual SIM RM-944 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 108 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Instalace karty SIM a baterie 4 Vložení paměťové karty

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2)

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Obsah Začínáme 3 Párování a připojení 5 Nastavení čidla 7 Nalezení čidla 7 Nastavení čidla na

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

Nokia 5140 - Uživatelská příručka. 9230313 1. vydání

Nokia 5140 - Uživatelská příručka. 9230313 1. vydání Nokia 5140 - Uživatelská příručka 9230313 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NPL-5 shoduje s ustanoveními následující

Více

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory. Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce

Více

Nokia 306 - Uživatelská příručka

Nokia 306 - Uživatelská příručka Nokia 306 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Vložení SIM karty a baterie 6 Vložení a vyjmutí paměťové karty 8 Nabíjení baterie 9 Nabíjení baterie

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

Nokia Asha 205 Dual SIM - Uživatelská příručka

Nokia Asha 205 Dual SIM - Uživatelská příručka Nokia Asha 05 Dual SIM - Uživatelská příručka.. vydání CS Obsah Tlačítka a části...5 Vložení SIM karty a baterie...7 Vložení druhé SIM karty...8 Vložení paměťové karty...9 Nabíjení baterie...0 Zamknutí

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Nokia E66 - Uživatelská příručka. 9207013 3. vydání

Nokia E66 - Uživatelská příručka. 9207013 3. vydání Nokia E66 - Uživatelská příručka 9207013 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-343 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Vlastníte digitální telefon Alcatel Easy Reflexes. U½ivatelský konfort spojený

Více

Doro PhoneEasy 506. Čeština

Doro PhoneEasy 506. Čeština Doro PhoneEasy 506 Čeština 1 13 14 2 3 4 5 12 11 10 9 8 6 7 15 16 17 Česky 1. Sluchátko 2. Levé funkční tlačítko 3. Tlačítko Volat 4. Rychlá volba 5. Hlasová schránka 6. Zámek tlačítek 7. Ticho / Způsob

Více

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN TAK JAK JE. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-320 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete

Více

Uživatelská příručka. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Uživatelská příručka. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka T280i Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson T280i. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný prostor online

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-491 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Telefon Nokia 6303 Classic, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Digitální telefon Alcatel Advanced Reflexes. Velký displej, navigátor a znaková

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 105 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Informace o podmínkách používání služeb Nokia a zásadách ochrany

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

Nokia 101 - Uživatelská příručka

Nokia 101 - Uživatelská příručka Nokia 0 - Uživatelská příručka.. vydánícs Tlačítka a části telefonu 8 3 7 4 6 5 Sluchátko Displej 3 Tlačítko Konec/vypínač 4 Klávesnice 5 Mikrofon 6 Navigační tlačítko 7 Tlačítko Volat 8 Výběrová tlačítka

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia 6730 classic - Uživatelská příručka. 9215544 1. vydání

Nokia 6730 classic - Uživatelská příručka. 9215544 1. vydání Nokia 6730 classic - Uživatelská příručka 9215544 1. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-566 je ve shodě se

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka 9251244 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RA-6 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více