U¾ivatelská pøíruèka vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání"

Transkript

1 U¾ivatelská pøíruèka vydání

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Copyright Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on, Bantumi, Space Impact, Bumper a Link5 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia / 4. vydání

4 Obsah PRO VA I BEZPEÈNOST Obecné informace títky v prodejním balení Pøístupové kódy Styly textu pou¾ité v této pøíruèce Zaèínáme Tlaèítka Displej a pohotovostní re¾im Dal¹í základní indikátory Instalace SIM karty a baterie Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí Výmìna krytù Základní funkce Volání a pøijímání hovorù Volání Volání jména a tel. èísla ulo¾eného v telefonním seznamu Volání èísla ze seznamu posledních volaných èísel Volání Va¹í hlasové schránky Hlasová volba Zrychlená volba Konferenèní hovor Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Hovor na lince Funkce dostupné v prùbìhu hovoru Zamknutí klávesnice Psaní textu Stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak pouze jednou (prediktivní vkládání textu) Volba slovníku pro prediktivní vkládání textu Vypnutí prediktivního vkládání textu Pou¾ití prediktivního vkládání textu Psaní slo¾ených slov Jedním nebo nìkolikerým stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak (tradièní zadávání textu) Telefonní seznam (Jména) Pou¾ití funkcí telefonního seznamu Volba nastavení telefonního seznamu Hledání jmen a tel. èísel Volání èísla slu¾by Ulo¾ení jmen a tel. èísel Vymazání jmen a tel. èísel Kopírování jmen a tel. èísel Pøiøazení vyzvánìcího tónu jménu a tel. èíslu Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby Hlasová volba Nahrání hlasového záznamu Volání s pomocí hlasového záznamu: Dal¹í volby pro hlasové záznamy Odeslání tel. èísla a jména Upravení tel. èísla a jména Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Poslání zprávy z telefonního seznamu Funkce menu Otevøení funkcí menu Procházením Pomocí èísla menu Ukonèení funkce menu Seznam funkcí menu Zprávy (Menu 1) Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) Ètení textové zprávy (Pøijaté) Zobrazení Vámi ulo¾ených zpráv (Odeslané) Chat Obrázkové zprávy Po obdr¾ení obrazové zprávy Odeslání obrazové zprávy Naèítání obrazových zpráv ablony Smajlíci Vymazání textových zpráv Nastavení zpráv Profil Bì¾né Informaèní slu¾ba Èíslo hlasové schránky Editor pøíkazù slu¾by Výpis volání (Menu 2) Profily (Menu 3) Aktivace profilu Zmìna nastavení profilu Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Nastavení (Menu 4) Nastavení tónù Nastavení èasu Nastavení hovoru Nastavení telefonu Nastavení pøíslu¹enství Nastavení zámku kláves Nastavení zabezpeèení Obnovit standardní nastavení Stahování (Menu 5) Upomínky (Menu 6) Hry (Menu 7) Aplikace (Menu 8) Spu¹tìní aplikace Naètení aplikace Zobrazení systémových informací Dal¹í funkce (Menu 9) Budík Nastavení budíku Pøi dosa¾ení èasu buzení Kalkulaèka Výpoèet Pøevod mìn Stopky Zaznamenání mezièasù a èasù kol Správa døíve ulo¾ených èasù Odpoèítávací mìøíè Nastavení normálního mìøièe Nastavení mìøièe intervalù Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Dojde-li k vypr¹ení mìøeného èasu nebo periody Skladatel Obrázkový editor Kreslení nebo upravení obrázku Spoøiè displeje Volba spoøièe displeje Nastavení prodlevy spoøièe displeje Naètení spoøièe displeje WAP slu¾by (Slu¾by - Menu 10) Základní kroky pro pou¾ívání slu¾eb WAP Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP Ulo¾ení nastavení pøijatého v podobì textové zprávy Zadání nastavení spojení Odeslání nastavení WAP Pøipojení ke slu¾bì WAP Procházení stránkami slu¾by WAP Obecná vodítka pro pou¾ití kláves Ukonèení spojení WAP Nastavení vzhledu WAP stránek Ulo¾ení a správa zálo¾ek Pøijaté slu¾by Nastavení telefonu pro pøíjem zpráv slu¾by Zobrazení pøijatých zpráv slu¾by Vymazání vyrovnávací pamìti Autorizaèní certifikáty Slu¾by SIM (Menu 11) Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 5. Pokyny k pou¾ívání baterií Nabíjení a vybíjení PÉÈE A ÚDR BA DÙLE ITÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 PRO VA I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této pøíruèce. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Za jízdy nedr¾te telefon v ruce. INTERFERENCE Pøi provozu bezdrátového telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nepøíznivì ovlivòují jeho funkci. BÌHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH TELEFON VYPNÌTE Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a naøízení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. V LETADLE TELEFON V DY VYPNÌTE Bezdrátové telefony mohou v letadle zpùsobit interference. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøíslu¹ná pravidla a naøízení. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 TELEFON POU ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze. Zbyteènì se nedotýkejte jeho antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat telefon a jeho pøíslu¹enství smí pouze kvalifikovaný servis. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte pøístroj v suchém prostøedí. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat v¹echna dùle¾itá data. PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Zadejte telefonní èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte. Pro ukonèení hovoru stisknìte. Pro pøijmutí hovoru stisknìte. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka (napøíklad pro ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu apod.). Zadejte èíslo tísòového volání a stisknìte. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 Sí»ové slu¾by Bezdrátový telefon, popisovaný v této pøíruèce, je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900 a GSM Provoz ve dvou frekvenèních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o pou¾itelnosti a o pøedplacení této funkce získáte u místního operátora sítì. Slu¾by obsa¾ené v této pøíruèce se nazývají Sí»ové slu¾by. Jsou to speciální slu¾by, které si uzpùsobujete prostøednictvím operátora sítì. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sítì vyu¾ijete, je musíte pøedplatit u Va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb a získat od nìj informace o jejich pou¾ívání. Poznámka: Nìkteré sítì nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù nebo slu¾by. Pøíslu¹enství Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj smí být pøi pou¾ívání napájen pouze nabíjeèkami ACP-7, ACP-8, LCH-9 a DCV-10. Výstraha: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené výrobcem telefonu. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk, vztahujících se na telefon a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u Va¹eho prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, ne za kabel. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 Obecné informace títky v prodejním balení títky obsahují informace dùle¾ité pro servis a pro úèely související s podporou zákazníka. Ulo¾te ¹títky na spolehlivém a bezpeèném místì. títek pøilepte na kartu Club Nokia Invitation Card, pokud je dodaná v prodejním balení. títek nalepte na záruèní list. Pøístupové kódy Pomocí dále uvedených pøístupových kódù mù¾ete pøedejít neoprávnìnému pou¾ívání Va¹eho telefonu a SIM karty. Bezpeènostní kód: Tento kód je dodán spolu s telefonem. Bezpeènostní kód chrání telefon pøed neoprávnìným pou¾itím a je ho mo¾né pou¾ít i pro zamknutí klávesnice telefonu, viz str. 26. Pøednastavený kód je V menu Nastavení zabezpeèení zmìòte pomocí funkce Zmìna pøístupových kódù aktuální kód a funkcí Úroveò zabezpeèení nastavte jeho vy¾adování telefonem (viz str. 64). Nový kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od telefonu. PIN kód: Tento kód je dodán se SIM kartou. Chrání SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. Je-li v menu Nastavení zabezpeèení zapnuta funkce Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Po¾adavek na PIN kód (viz str. 64), kód bude vy¾adován pøi ka¾dém zapnutí telefonu. Zadáte-li nesprávný PIN kód tøikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Zadejte PUK kód a stisknìte tlaèítko OK. Zadejte nový PIN kód a stisknìte tlaèítko OK. Zadejte nový kód znovu a stisknìte tlaèítko OK. PIN2 kód: Tento kód mù¾e být dodán se SIM kartou. Je vy¾adován pøi otevírání urèitých funkcí, jako napøíklad poèítadel cen hovorù. Zadáte-li nesprávný PIN2 kód tøikrát za sebou, budete vyzváni k zadání kódu PUK2. Kódy PUK a PUK2: Tyto kódy mohou být dodány se SIM kartou. Pokud dodány nejsou, kontaktujte operátora sítì. Heslo pro blokování: Heslo pro blokování je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù v Nastavení zabezpeèení (viz str. 64). Toto heslo obdr¾íte od operátora sítì. Styly textu pou¾ité v této pøíruèce Texty zobrazované na displeji telefonu jsou zde vytisknuty modrou barvou, napøíklad volá. Texty, které jsou na displeji zobrazovány jako doprovodný text k výbìrovým klávesám a, jsou zde vytisknuty modrou barvou a tuèným písmem, napøíklad Menu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 1. Zaèínáme Tlaèítka Následuje popis základních funkcí tlaèítek telefonu. Dal¹í informace naleznete dále v této u¾ivatelské pøíruèce. Vypínací tlaèítko (na vrcholu telefonu): Podr¾ení stisknutého vypínacího tlaèítka zapíná nebo vypíná telefon. Pokud jej krátce stisknete v pohotovostním re¾imu nebo v prùbìhu hovoru, zobrazí se seznam profilù. Klávesy pro procházení a : V pohotovostním re¾imu pou¾ijte tyto klávesy pro procházení jmény a tel. èísly ulo¾enými v telefonním seznamu. Ve funkcích menu pou¾ijte tyto klávesy pro procházení seznamem menu a nastavení. Výbìrové klávesy ( a ): Ka¾dá klávesa provádí pøíkaz, který je zobrazen nad ní. Napøíklad stisknutí Menu otevøe seznam funkcí menu. : Pøijme hovor a vytoèí zobrazené tel. èíslo. Stisknutí v pohotovostním re¾imu zobrazí seznam posledních volaných èísel. : Ukonèí nebo odmítne hovor a ukonèí funkci. - : Tato tlaèítka slou¾í pro zadávání èísel a písmen. Podr¾ení stisknutého tlaèítka volá Va¹i hlasovou schránku. a : Tato tlaèítka jsou pou¾ita pro rùzné úèely v rùzných funkcích. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Displej a pohotovostní re¾im Ní¾e uvedené indikátory jsou zobrazeny v pøípadì, ¾e je telefon pøipraven k pou¾ívání a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky. Je-li zobrazen takovýto displej, nachází se telefon v pohotovostním re¾imu. 1. Indikuje celulární sí», ve které se telefon v souèasné chvíli pou¾ívá. 2. Pøedstavuje sílu signálu celulární sítì v smístì, na kterém se nacházíte. 3. Indikuje úroveò nabití baterie. 4. Pøedstavuje funkci levé výbìrové klávesy (Menu). 5. Pøedstavuje funkci pravé výbìrové klávesy (Jména). Dal¹í základní indikátory Obdr¾eli jste textovou nebo obrazovou zprávu. Obdr¾eli jste hlasovou zprávu (sí»ová slu¾ba). Jsou-li v¹echny tóny telefonu zti¹ené, telefon pøi pøíchozím hovoru nebude vyzvánìt ani pípat. Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Je naøízen budík. Vyzvánìní budíku zazní, i kdy¾ jsou ostatní tóny telefonu zti¹ené. V¹echna volání jsou pøesmìrována. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 V¹echny hovory jsou omezeny do uzavøené skupiny (sí»ová slu¾ba). K telefonu je pøipojen headset. Mìøiè pro odpoèítávání je spu¹tìn. Jsou spu¹tìny stopky. Instalace SIM karty a baterie Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí. SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì. Pøed instalací SIM karty se v¾dy ujistìte, ¾e je telefon vypnutý, a poté vyjmìte baterii. 1. Stisknìte pojistku (1), odsuòte kryt (2) a poté jej zvednìte (3). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 2. Zatlaète na dvì západky v opaèných smìrech (4) a vyjmìte baterii z telefonu (5). 3. Opatrnì zasuòte SIM kartu do konektoru SIM karty (6). Zajistìte, aby pozlacené kontakty karty smìøovaly dolù a zkosený roh byl vlevo. 4. Vyrovnejte pozlacené konektory na baterii s odpovídajícími konektory v telefonu a zatlaète na druhý konec baterie, dokud baterie zcela nedosedne na místo (7). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 5. Obì západky zadního krytu vlo¾te do odpovídajících drá¾ek v telefonu (8). Zasunujte kryt smìrem ke konci telefonu, dokud kryt nedosedne na místo (9). Nabíjení baterie Nenabíjejte baterii, pokud je nìkterý z krytù sejmutý. Viz rovnì¾ Pokyny k pou¾ívání baterií na stranì Pøipojte konektor nabíjeèky do otvoru v základnì telefonu. 2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se zaène pohybovat. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Nabíjení baterie dodané s telefonem mù¾e pøi pou¾ití nabíjeèky ACP-7 trvat a¾ ¹est hodin. Je-li zobrazen text Nenabíjím, chvíli poèkejte, odpojte nabíjeèku, opìt ji pøipojte a zkuste to znovu. Dochází-li opakovanì k selhání nabíjení, kontaktujte svého prodejce. 3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíjeèku od zásuvky el. napìtí a od telefonu. Zapnutí a vypnutí Podr¾te stisknuté tlaèítko. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu nebo bezpeènostního kódu: Zadejte kód a stisknìte OK. Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavìnou anténu (na obrázku je pøedstavována ¹edou plochou). Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujících na bázi rádiového pøenosu, nedotýkejte se antén, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Va¹eho telefonu. Výmìna krytù Ne¾ zaènete vymìòovat nìkterý z krytù, v¾dy vypnìte telefon a odpojte telefon od nabíjeèky nebo jiného zaøízení. Telefon ukládejte a pou¾ívejte pouze s obìma kryty nainstalovanými. 1. Stisknìte pojistku (1), odsuòte kryt (2) a poté jej zvednìte (3). 2. Opatrnì odtahujte pøední kryt od telefonu. Zaènìte na spodní èásti telefonu (4). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 3. Do pøedního krytu (5) vlo¾te desku klávesnice. 4. Vyrovnejte vrchní plochu telefonu s vrchní èástí pøedního krytu (6) a tlaète kryt na telefon, dokud nedosedne na místo (7). 5. Obì západky zadního krytu vlo¾te do odpovídajících drá¾ek v telefonu (8). Zasouvejte kryt, dokud nedosedne na místo (9). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 2. Základní funkce Volání a pøijímání hovorù Volání 1. Zadejte pøedèíslí a tel. èíslo. Chcete-li upravit èíslo, mù¾ete tlaèítky a pohybovat kurzorem nebo stisknutím Smazat vymazat znak nalevo od kurzoru. Volání do zahranièí: Dvojím stisknutím zadejte znak + (nahrazuje mezinárodní prefix) a zadejte kód zemì, pøedèíslí (bez poèáteèní èíslice 0) a tel. èíslo. 2. Stisknìte. Nastavení hlasitosti: Stisknutím tlaèítka zvy¹ujete a stisknutím tlaèítka sni¾ujete hlasitost sluchátka. 3. Stisknutím ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru. Volání jména a tel. èísla ulo¾eného v telefonním seznamu V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo. Zadejte první písmeno jména ulo¾eného s po¾adovaným tel. èíslem. Tlaèítky a vyhledejte po¾adované jméno. Pro zobrazení tel. èísla stisknìte Detaily nebo podr¾te stisknuté. Stisknutím èíslo vytoèíte. Viz rovnì¾ Hledání jmen a tel. èísel na stranì 33. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 Volání èísla ze seznamu posledních volaných èísel Pro volání jednoho z 20-i posledních tel. èísel, které jste volali nebo se pokou¹eli volat: V pohotovostním re¾imu stisknìte, vyhledejte po¾adované tel. èíslo nebo jméno, a stisknìte. Volání Va¹í hlasové schránky V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko. Èíslo hlasové schránky mù¾ete získat u Va¹eho operátora. Viz rovnì¾ Èíslo hlasové schránky na stranì 54. Hlasová volba Tel. èíslo je mo¾né vytoèit vyslovením slova (nebo slov), které je k tel. èíslu pøipojeno. Viz Hlasová volba na stranì 35. Zrychlená volba Pokud jste pøiøadili tel. èíslo nìkterému tlaèítku zrychlené volby ( a¾ ), mù¾ete toto tel. èíslo vytoèit nìkterým z následujících zpùsobù: V pohotovostním re¾imu stisknìte tlaèítko zrychlené volby a. Nebo: Je-li zapnuta funkce Zrychlená volba v menu Nastavení hovoru (viz str. 60), podr¾te v pohotovostním re¾imu stisknuté tlaèítko zrychlené volby, dokud se nezahájí vytáèení èísla. Viz rovnì¾ Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby na stranì 35. Konferenèní hovor Konferenèní hovor je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje a¾ ¹esti osobám vstoupit do stejného hovoru. 1. V prùbìhu hovoru stisknìte Volby a zvolte Nový hovor. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 2. Zadejte tel. èíslo nebo jej vyhledejte v tel. seznamu a stisknìte Volat. První hovor je dr¾en. 3. Po pøijmutí nového hovoru pøipojte prvního úèastníka do konferenèního hovoru stisknutím Volby a zvolením Konference. 4. Chcete-li pøidat dal¹ího úèastníka, opakujte kroky 1, 2 a Chcete-li s jedním z úèastníkù hovoøit samostatnì: Stisknìte Volby a zvolte Soukromì. Zvolte úèastníka a stisknìte OK. Po ukonèení konverzace se vrátíte do konferenèního hovoru podle popisu v kroku Pro ukonèení konferenèního hovoru stisknìte. Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru Stisknutím pøijmete pøíchozí hovor. Chcete-li hovor ignorovat, stisknìte Ticho. Pro odmítnutí hovoru stisknìte. Pokud máte aktivovánu nìkterou funkci pøesmìrování, napøíklad Pøesmìrovat, jeli obsazeno, bude odmítnutý hovor pøesmìrován, napøíklad do Va¹í hlasové schránky. Hovor na lince V prùbìhu aktivního hovoru mù¾ete pøijmout dal¹í pøíchozí hovor, pokud máte aktivovánu funkci Slu¾ba hovor na lince v menu Nastavení hovoru (viz str. 60). V prùbìhu hovoru stisknìte Pøijmout nebo. Nebo: Stisknìte Volby a zvolte Pøijmout. První hovor je dr¾en. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 Pro pøepínání mezi dvìma hovory stisknìte Vymìnit nebo. Pro odmítnutí hovoru na lince stisknìte Volby a zvolte Odmítnout. Pro ukonèení aktivního hovoru stisknìte. Funkce dostupné v prùbìhu hovoru Ní¾e uvedené funkce je mo¾né pou¾ít v prùbìhu hovoru. Nìkteré z nich jsou sí»ové slu¾by. V¹echny tyto funkce nejsou dostupné najednou. V prùbìhu hovoru stisknìte Volby a zvolte nìkterou z tìchto funkcí: Ticho nebo Nahlas, Pøidr¾et nebo Pøijmout, Poslat DTMF, Nový hovor, Pøijmout, Odmítnout, Vymìnit, Konec hovoru, Ukonèit v¹e, Tel. seznam, Menu, Konference, Soukromì. Pro odeslání DTMF tónù pou¾ijte Poslat DTMF. Zamknutí klávesnice Klávesnici telefonu mù¾ete zamknout, abyste pøede¹li následkùm nechtìného stisknutí tlaèítek, napøíklad pøi pøená¹ení telefonu v ta¹ce, nebo pro zabránìní neoprávnìného pou¾ití telefonu. Zabránìní nechtìného stisknutí tlaèítek: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a poté rychle. Nebo: Mù¾ete nastavit, aby se klávesnice zamkla automaticky po uplynutí urèité doby, bìhem ní¾ nejsou tlaèítka stisknuta: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Nastavení, Nastavení zámku kláves, Automatický zámek kláves a Zapnout. Zadejte prodlevu v minutách a sekundách a stisknìte OK. Zámek klávesnice se aktivuje, je-li telefon v pohotovostním re¾imu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 Odemknutí klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte Uvolnit a poté rychle. Zabránìní neoprávnìného pou¾ití telefonu: Nejprve aktivujte kód zámku klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Nastavení, Nastavení zámku kláves a Kód zámku kláves. Zadejte bezpeènostní kód a stisknìte OK. Zvolte Zapnout. Poté zamknìte klávesnici: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a poté rychle. Odemknutí klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte Uvolnit. Zadejte bezpeènostní kód a stisknìte OK. Pøi zamknuté klávesnici: Je zobrazen indikátor. Chcete-li pøijmout hovor, stisknìte. Po ukonèení nebo odmítnutí hovoru se klávesnice opìt automaticky zamkne. Headset HDC-5 je mo¾né pou¾ívat normálním zpùsobem. Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání). Zadejte èíslo tísòového volání s stisknìte. Èíslo je zobrazeno a¾ po zadání v¹ech èíslic. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 Psaní textu Pro psaní textu mù¾ete pou¾ít buï metodu prediktivního vkládáním textu, pøi které je pro ka¾dý znak odpovídající tlaèítko stisknuté pouze jednou, nebo tradièní zpùsob, pøi kterém se znaky zadávají jedním nebo nìkolikerým stisknutím odpovídajícího tlaèítka. Stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak pouze jednou (prediktivní vkládání textu) Prediktivní vkládání textu je rychlý zpùsob psaní, napøíklad textových zpráv (viz strana 46) a poznámek (viz strana 67). Tato metoda vyu¾ívá vestavìný slovník. Volba slovníku pro prediktivní vkládání textu V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Psát zprávy. Stisknìte Volby a zvolte Slovník a po¾adovaný jazyk. Vypnutí prediktivního vkládání textu V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Psát zprávy. Stisknìte Volby a zvolte Slovník a Slovník vyp.. Pou¾ití prediktivního vkládání textu Chcete-li pou¾ít tento zpùsob, zkontrolujte, zda je v horní èásti displeje zobrazen indikátor. Upozoròujeme, ¾e prediktivní zpùsob psaní textu mù¾e pou¾ívat znaky Unicode. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) na stranì 46. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 1. Napi¹te po¾adované slovo tak, ¾e pro ka¾dé písmeno slova stisknete odpovídající tlaèítko pouze jednou. Napøíklad pro napsání slova Nokia stisknìte. Proto¾e se zobrazené slovo mìní po ka¾dém novém stisknutí tlaèítka, nevìnujte pøíli¹ velkou pozornost zobrazovanému slovu, dokud nenapí¹ete celé slovo. Stisknutím nebo pohybujte kurzorem doleva nebo doprava. Chcete-li vymazat znak nalevo od kurzoru, stisknìte Smazat. Podr¾ením stisknutého tlaèítka Smazat vyma¾ete v¹echny znaky. Pro pøepínání mezi psaním velkých a malých znakù tisknìte opakovanì tlaèítko a sledujte indikátor v horní èásti displeje, napøíklad ABC. Pro vlo¾ení interpunkèního znaménka stisknìte a poté opakovanì, dokud se nezobrazí po¾adované znaménko. Vlo¾ení speciálního znaku: Podr¾te stisknuté tlaèítko, vyhledejte po¾adovaný znak, a stisknìte Pou¾ít. Pro vlo¾ení èíslice podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Pro vlo¾ení nìkolika èíslic podr¾te stisknuté tlaèítko a poté zadejte èíslice. Chcete-li pokraèovat v psaní, podr¾te stisknuté tlaèítko. Pro pou¾ití metody tradièního zadávání textu stisknìte dvakrát. Pro návrat do metody prediktivního vkládání textu stisknìte dvakrát. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 2. Odpovídá-li zobrazené slovo Va¹emu po¾adavku, stisknìte (vlo¾íte mezeru) nebo a zaènìte psát dal¹í slovo. Chcete-li zobrazené slovo zmìnit, tisknìte opakovanì, dokud se nezobrazí po¾adované slovo. Je-li za slovem zobrazen znak?, nejsou ji¾ ve slovníku ¾ádná dal¹í slova, která odpovídají stisknutým tlaèítkùm. Pøidání slova do slovníku: Stisknìte Kontrola, tradièním zpùsobem napi¹te slovo a stisknìte OK. Chcete-li upravit pøedchozí slovo, stisknutím jej zvolte a poté upravte. 3. Je-li nad tlaèítkem zobrazen text Volby, mù¾ete po stisknutí tohoto tlaèítka otevøít následující funkce vztahující se k prediktivnímu vkládání textu: Shodné: Zobrazí seznam slov odpovídajících stisknutým tlaèítkùm. Vyhledejte po¾adované slovo a stisknìte Pou¾ít. Vlo¾it slovo: Tradièním zpùsobem mù¾ete napsat slovo a ulo¾it jej do slovníku. Vlo¾it èíslo: Mù¾ete zadat èíslice tak, ¾e pro ka¾dou èíslici stisknete odpovídající tlaèítko pouze jednou. Vlo¾it symbol: Mù¾ete vlo¾it speciální znak ze seznamu. Vyhledejte znak, napøíklad %, a stisknìte Pou¾ít. Psaní slo¾ených slov Napi¹te první polovinu slova, stisknìte a poté napi¹te druhou polovinu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 Jedním nebo nìkolikerým stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak (tradièní zadávání textu) Chcete-li pou¾ít tento zpùsob, zkontrolujte, zda je v horní èásti displeje zobrazen indikátor. Jednou nebo vícekrát stisknìte tlaèítko ( a¾ ), dokud se nezobrazí po¾adovaný znak. Upozoròujeme, ¾e na tlaèítku nejsou vytisknuty v¹echny znaky, které je mo¾né pou¾ít. Dostupné znaky jsou závislé na nastavení polo¾ky Jazyk v menu Nastavení telefonu, viz str. 62. Mezeru vlo¾íte stisknutím. Pro zadání znaku, který je na stejném tlaèítku jako pøedchozí znak, stisknìte nebo (nebo poèkejte jednu sekundu) a zadejte nový znak. Interpunkèní znaménko nebo speciální znak vlo¾íte opakovaným tisknutím tlaèítka. Nebo: Stisknìte, vyhledejte po¾adovaný znak, a stisknìte Pou¾ít. Stisknutím nebo pohybujte kurzorem doleva nebo doprava. Chcete-li vymazat znak nalevo od kurzoru, stisknìte Smazat. Podr¾ením stisknutého tlaèítka Smazat vyma¾ete v¹echny znaky. Pro vlo¾ení èíslice podr¾te stisknuté odpovídající tlaèítko. Pro vlo¾ení nìkolika èíslic podr¾te stisknuté tlaèítko a poté zadejte èíslice. Chcete-li pokraèovat v psaní, podr¾te stisknuté tlaèítko. Pro pøepínání mezi psaním velkých a malých znakù tisknìte tlaèítko a sledujte indikátor v horní èásti displeje. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 3. Telefonní seznam (Jména) Jména a tel. èísla mù¾ete ukládat buï do telefonu nebo do SIM karty. Telefon má nìkolik funkcí pro správu ulo¾ených jmen a tel. èísel. Pou¾ití funkcí telefonního seznamu Funkce telefonního seznamu otevøete v pohotovostním re¾imu stisknutím tlaèítka Jména. Poté zvolte po¾adovanou funkci. Nìkteré funkce telefonního seznamu mù¾ete otevøít i takto: V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte po¾adované jméno, stisknìte Detaily, vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, stisknìte Volby a zvolte po¾adovanou funkci. Pro pøístup k funkcím telefonního seznamu v prùbìhu hovoru stisknìte Volby a zvolte Tel. seznam. Volba nastavení telefonního seznamu V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Nastavení a jednu z následujících funkcí: Pou¾ívaná pamì» - zvolte tel. seznam, do kterého chcete ukládat jména a tel. èísla: SIM karta nebo Telefon. Ukázat tel seznam - zvolte zpùsob zobrazení obsahu tel. seznamu: Seznam jmen (tøi jména najednou), Jméno a èíslo (jedno jméno s tel. èíslem), Velké písmo (pouze jedno jméno). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 Stav pamìti - zde mù¾ete zkontrolovat, kolik jmen a tel. èísel je ji¾ ulo¾eno a kolik jich je je¹tì mo¾né do obou tel. seznamù ulo¾it. Hledání jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Hledat. Zadejte první písmeno jména a stisknìte Hledat. Tlaèítky a vyhledejte jméno. Chcete-li zobrazit tel. èíslo ulo¾ené se jménem, stisknìte Detaily nebo podr¾te stisknuté tlaèítko. Je-li jméno a tel. èíslo ulo¾eno v SIM kartì, zobrazí se v pravém horním rohu displeje ikona. Je-li jméno a tel. èíslo ulo¾eno v telefonu, je zobrazena ikona. Hledání jmen a tel. èísel v pohotovostním re¾imu: Stisknìte nebo, zadejte první písmeno jména a vyhledejte jméno. Viz rovnì¾ Volání jména a tel. èísla ulo¾eného v telefonním seznamu na stranì 23. Volání èísla slu¾by Jsou-li na kartì ulo¾ena èísla slu¾by Va¹eho provozovatele slu¾eb, mù¾ete tato èísla volat. V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Èísla slu¾eb. Zvolte po¾adované èíslo slu¾by a stisknìte Volat nebo. Ulo¾ení jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Pøidat jméno. Napi¹te jméno (viz Psaní textu na str. 28) a stisknìte OK. Zadejte pøedèíslí a telefonní èíslo a stisknìte OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

34 Chcete-li stejné èíslo pou¾ívat i ze zahranièí, stisknìte dvakrát (zadáte znak +) a poté zadejte kód zemì, pøedèíslí (bez poèáteèní èíslice 0) a tel. èíslo. Rychlé ulo¾ení: V pohotovostním re¾imu zadejte tel. èíslo, stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it. Zadejte po¾adovaný název a stisknìte OK. Vymazání jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Smazat. Zvolením Postupnì vyma¾ete jména a tel. èísla postupnì nebo volbou Smazat v¹e vyma¾ete v¹echna jména a tel. èísla z telefonního seznamu. Kopírování jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Kopírovat. Stisknutím nebo zvolte smìr kopírování. Zvolte Postupnì pro postupné kopírování jmen a tel. èísel nebo V¹e pro zkopírování v¹ech polo¾ek najednou. Zvolte, zda chcete zachovat originální jména a tel. èísla (Ponech originál) nebo je vymazat (Smazat originál). Zvolíte-li Postupnì, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stisknìte Kopie. Pokud zvolíte V¹e, spus»te kopírování po zobrazení textu Zahájit kopírování? stisknutím OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 34

35 Pøiøazení vyzvánìcího tónu jménu a tel. èíslu Mù¾ete nastavit urèitý tón, kterým telefon vyzvání pøi pøíchozím hovoru z konkrétního tel. èísla. V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Pøiøadit tón. Vyhledejte jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Pøiøadit. Vyhledejte po¾adovaný vyzvánìcí tón a stisknìte OK. Standardní je vyzvánìcí tón, který je zvolen pro aktivní profil v Profily (Menu 3). Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby Tlaèítka a¾ mù¾ete nastavit jako tlaèítka zrychlené volby. V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Zrychl. volba. Zvolte po¾adované tlaèítko, stisknìte Pøiøadit a zvolte jméno nebo tel. èíslo. Je-li ji¾ tel. èíslo k tlaèítku zrychlené volby pøiøazeno, mù¾ete po stisknutí Volby zobrazit èíslo nebo vymazat pøiøazení. Informace o volání s pomocí zrychlené volby, viz Zrychlená volba na stranì 24. Hlasová volba Tel. èíslo je mo¾né vytoèit vyslovením slova (nebo více slov) - tzv. záznamu, které je k tel. èíslu pøipojeno. Hlasovým záznamem mù¾e napøíklad jméno. Do telefonního seznamu je mo¾né ulo¾it hlasový záznam a¾ k osmi tel. èíslùm najednou. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 35

36 Pøed pou¾íváním této funkce si pøeètìte následující upozornìní: Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny. Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostøedí. Pøi nahrávání hlasového záznamu nebo pøi volání pomocí hlasového záznamu dr¾te telefon v normální poloze u ucha. Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Pou¾ijte del¹í záznamy a vyhnìte se pou¾ití podobných jmen pro rùzná èísla. Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejnì, jako bylo vysloveno pøi jeho nahrávání. To mù¾e být obtí¾né napøíklad v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. Nahrání hlasového záznamu V pohotovostním re¾imu vyhledejte po¾adované jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Detaily a Volby. Zvolte Pøidat záznam. Stisknìte Start a zøetelnì vyslovte slovo(a), které chcete ulo¾it jako hlasový záznam. Hlasové záznamy jsou ulo¾eny v telefonu a pøi vlo¾ení jiné SIM karty do telefonu jsou vymazány. Volání s pomocí hlasového záznamu: V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko Jména. Dr¾te telefon v normální poloze u ucha a zøetelnì vyslovte odpovídající záznam. Telefon pøehraje záznam a vytoèí odpovídající tel. èíslo. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36

37 Není-li ¾ádný záznam nalezen nebo rozeznán, stisknìte Ano, pokud chcete vyslovení záznamu opakovat, nebo Odejít èi pro návrat do pohotovostního re¾imu. Pou¾íváte-li headset HDC-5, dr¾te stisknuté tlaèítko headsetu, dokud neusly¹íte krátký tón. Poté zøetelnì vyslovte hlasový záznam. Dal¹í volby pro hlasové záznamy V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Hlas. záznamy, vyberte po¾adované jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Pøehrát, Zmìnit nebo Smazat. Odeslání tel. èísla a jména Jméno a tel. èíslo ( vizitku ) mù¾ete poslat do kompatibilního telefonu v podobì textové zprávy. V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, které chcete odeslat, stisknìte Detaily a Volby a zvolte Poslat. Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stisknìte OK. Upravení tel. èísla a jména V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte po¾adované jméno nebo tel. èíslo, stisknìte Detaily, vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, stisknìte Volby a zvolte Upravit. Upravte jméno nebo tel. èíslo a stisknìte tlaèítko OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37

38 Poslání zprávy z telefonního seznamu Osobì, její¾ jméno a tel. èíslo máte ulo¾ené v telefonním seznamu, mù¾ete poslat textovou zprávu. V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte po¾adované jméno a stisknìte Detaily. Vyhledejte po¾adované èíslo, stisknìte Volby a zvolte Poslat zprávu. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) na stranì 46. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 38

39 4. Funkce menu Telefon nabízí mno¾ství funkcí, které ho umo¾òují pøizpùsobit Va¹im po¾adavkùm. Tyto funkce jsou seskupeny do menu a dílèích menu. Otevøení funkcí menu Procházením 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu. 2. Pomocí tlaèítek a vyhledejte hlavní menu, napøíklad Nastavení, a zvolte jej stisknutím Zvolit. 3. Vyhledejte dílèí menu, napøíklad Nastavení hovoru, a zvolte jej stisknutím Zvolit. 4. Vyhledejte funkci, napøíklad Zrychlená volba, a zvolte ji stisknutím Zvolit. 5. Vyhledejte nastavení, napøíklad Vypnout, a potvrïte jej stisknutím OK. Nechcete-li nastavení zmìnit, stisknìte Zpìt. Pomocí èísla menu Vìt¹inu hlavních menu, dílèích menu a voleb nastavení mù¾ete otevøít pomocí èísla menu. Toto èíslo je zobrazeno v pravém horním rohu displeje. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 39

40 V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu. Bìhem tøí sekund zadejte èíslo hlavního menu, které chcete otevøít. Tento postup opakujte i pro dílèí menu, funkce a volby nastavení. Ukonèení funkce menu Pro návrat na pøedchozí úroveò menu stisknìte Zpìt. Pro ukonèení menu a návrat do pohotovostního re¾imu stisknìte. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 40

41 Seznam funkcí menu 1. Zprávy 1. Psát zprávy 2. Pøijaté 3. Odeslané 4. Chat 5. Obrázkové zprávy 6. Stáhnout obrázkovou zprávu 7. ablony 8. Smajlíci 9. Smazat zprávy 10.Nastavení zpráv 1. Profil Èíslo støediska zpráv 2. Zprávy odeslány jako 3. Platnost zprávy 4. Pøejmenovat profil posílání 2. Bì¾né 2 1. Výpisy doruèených zpráv 2. Odpovìï pøes toté¾ støedisko 3. Podpora znakù 11.Informaèní slu¾ba 1. Èíslo a názvy profilù SMS se mohou li¹it. Ka¾dý profil se zobrazí ve vlastním dílèím menu. 2. Èíslo tohoto menu závisí na mno¾ství dostupných profilù SMS. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 41

42 12.Èíslo hlasové schránky 1 13.Editor pøíkazù slu¾by 2. Výpis volání 1. Nepøijaté hovory 2. Pøijaté hovory 3. Volaná èísla 4. Smazat seznamy posled. hovorù 5. Délka hovorù 1. Délka posledního hovoru 2. Délka v¹ech hovorù 3. Délka pøíchozích hovorù 4. Délka odchozích hovorù 5. Vynulovat mìøièe 6. Ceny hovoru 1. Cena posledního hovoru 2. Cena v¹ech hovorù 3. Vynulovat èítaèe 7. Nastavení ceny hovoru 1. Limit ceny hovoru 2. Ukázat ceny v 8. Pøedplacený kredit 3. Profily 4. Nastavení 1. Nemusí být zobrazeno, pokud bylo èíslo hlasové schránky ulo¾eno do SIM karty Va¹ím operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾by. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 42

43 1. Nastavení tónù 1. Vyzvánìcí tón 2. Stáhnout tón 3. Hlasitost vyzvánìní 4. Ohlá¹ení pøíchozího hovoru 5. Tón ohlá¹ení zprávy 6. Tóny kláves 7. Tóny výstrahy 8. Vibrace 9. Ohlá¹ení rytm. osvìtlením 10.Spoøiè displeje 2. Nastavení èasu 1. Hodiny 2. Nastavit datum 3. Autom. aktual. data a èasu 3. Nastavení hovoru 1. Pøesmìrování 1 2. Automatická volba 3. Zrychlená volba 4. Slu¾ba hovor na lince 5. Poslat mou ident. volajícího 6. Linka pro odchozí hovory 4. Nastavení telefonu 1. Jazyk 2. Informace o buòce 3. Pozdrav 1. Volby pøesmìrování, které nejsou podporovány operátorem sítì, nemusejí být zobrazeny. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 43

44 4. Volba sítì 5. Potvrdit funkce SIM 5. Nastavení pøíslu¹enství 1 1. Headset Standardní profil Automatický pøíjem 2. Handsfree Standardní profil Automatický pøíjem Osvìtlení 6. Nastavení zámku kláves 1. Automatický zámek kláves 2. Kód zámku kláves 7. Nastavení zabezpeèení 1. Po¾adavek na PIN kód 2. Slu¾ba blokování hovorù 3. Povolená èísla 4. Uzavøená skupina 5. Úroveò zabezpeèení 6. Zmìna pøístupových kódù 8. Obnovit standardní nastavení 5. Stahování 6. Upomínky 7. Hry 1. Zobrazeno jen v pøípadì, ¾e telefon je nebo byl pøipojen ke kompatibilnímu pøíslu¹enství. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 44

45 8. Aplikace 9. Dal¹í funkce 1. Budík 2. Kalkulaèka 3. Stopky 4. Odpoèítávací mìøíè 5. Skladatel 6. Obrázkový editor 7. Spoøiè displeje 10.Slu¾by 11.Slu¾by SIM karty 1 1. Dostupnost, názvy a obsah menu závisí na pou¾ité SIM kartì. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 45

46 Zprávy (Menu 1) V tomto menu mù¾ete psát, èíst a spravovat textové a obrazové zprávy. Mù¾ete rovnì¾ poslouchat hlasové zprávy a mìnit nastavení zpráv. Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy. Ne¾ mù¾ete zaèít posílat textové nebo obrázkové zprávy, musíte do telefonu ulo¾it èíslo støediska zpráv, viz str. 52. Poznámka: Pøi odeslání zpráv pøes sí»ové støedisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova "Zpráva odeslána". Tím je indikováno, ¾e zpráva byla odeslána telefonem na èíslo støediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o SMS slu¾bách získáte u operátora sítì. Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) Mù¾ete posílat a pøijímat vícedílné zprávy, které se skládají z nìkolika bì¾ných textových zpráv (sí»ová slu¾ba). To se mù¾e projevit v cenì zprávy. 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Psát zprávy. 2. Napi¹te zprávu, viz Psaní textu na str. 28. Pokud ve zprávì pou¾ijete speciální (Unicode) znaky, jako napøíklad ò, mù¾e být zpráva odeslána ve více èástech, ne¾ by jinak bylo potøeba. Upozoròujeme, ¾e prediktivní zpùsob psaní textu mù¾e pou¾ívat znaky Unicode. Èíslice v pravém horním rohu displeje indikují, kolik znakù mù¾ete je¹tì do vícedílné zprávy napsat (èíslice nalevo od lomítka / ) a z kolika bì¾ných zpráv se Va¹e zpráva bude skládat (èíslice napravo od lomítka / ). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 46

47 Po stisknutí Volby se otevøe seznam následujících funkcí, které Vám pomohou pøi psaní zprávy: Pou¾ít ¹ablonu (viz str. 51), Vlo¾it smajlík, Vlo¾it slovo, Vlo¾it èíslo, Vlo¾it symbol, Slovník (viz str. 28). 3. Po napsání zprávy stisknìte Volby. Mù¾ete vybrat z následujících funkcí pro odeslání zprávy: Více pøíjemcù nebo Profil posílání. Zvolením Poslat ode¹lete zprávu po¾adovanému pøíjemci. Zadejte telefonní èíslo pøíjemce a stisknìte OK. Chcete-li odeslat zprávu více pøíjemcùm, zvolte Více pøíjemcù. Vyhledejte prvního pøíjemce a stisknìte OK. Tento postup opakujte i pro ostatní pøíjemce. Chcete-li odeslat zprávu pomocí pøeddefinovaného souboru nastavení, zvolte Profil posílání. Viz Nastavení zpráv na stranì 52. Spolu s vý¹e uvedenými funkcemi máte po stisknutí Volby pøístup i k funkcím Ulo¾it a Smazat. Zvolením Ulo¾it ulo¾íte zprávu do menu Odeslané. Zvolením Smazat vyma¾ete v¹echny znaky z displeje. Ètení textové zprávy (Pøijaté) V pohotovostním re¾imu zazní po obdr¾ení textové zprávy výstra¾ný tón, na displeji se zobrazí poèet nových zpráv a indikátor. 1. Stisknutím Èíst zprávu okam¾itì otevøete. Chcete-li ji pøeèíst pozdìji, stisknìte Odejít nebo. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 47

48 Pøi pozdìj¹ím ètení zprávy stisknìte v pohotovostním re¾imu Menu a zvolte Zprávy a Pøijaté. 2. Vyhledejte po¾adovanou zprávu a stisknìte Èíst. 3. Tlaèítky a procházejte zprávou. 4. Pokud pøi ètení zprávy stisknete Volby, otevøe se seznam následujících voleb: Smazat, Odpovìdìt, Chat (viz str. 48), Upravit, Pou¾ít èíslo, Pou¾ít URL, Jako upomínka, Poslat dál, Detaily. Volbou Pou¾ít èíslo zkopírujete tel. èíslo ze zprávy na displej, odkud jej mù¾ete ulo¾it nebo vytoèit. Zvolením Pou¾ít URL zkopírujete URL adresu ze zprávy do seznamu zálo¾ek v menu Slu¾by, viz str. 81. Volbou Jako upomínka pøidáte zprávu jako novou upomínku do menu Upomínky. Zobrazení Vámi ulo¾ených zpráv (Odeslané) V menu Odeslané mù¾ete zobrazit zprávy, které jste ulo¾ili v menu Psát zprávy. Po stisknutí Volby mù¾ete pou¾ívat stejné funkce jako v menu Pøijaté, kromì Odpovìdìt, Chat a Detaily. Chat Chat je funkce, pøi které mù¾ete konverzovat prostøednictvím textových zpráv. Upozoròujeme, ¾e zprávy pøijaté a odeslané pøi chatu nejsou ulo¾eny pro pozdìj¹í pou¾ití. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 48

49 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Chat. Nebo: Pøi ètení zprávy stisknìte Volby a zvolte Chat. 2. Zahájíte-li chat z pohotovostního re¾imu, zadejte tel. èíslo po¾adované osoby nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu, a stisknìte OK. 3. Zadejte své jméno k chatu (viz Psaní textu na str. 28) a stisknìte OK. 4. Po napsání zprávy ji ode¹lete stisknutím Volby a zvolením Poslat. 5. Odpovìï se zobrazí nad Vámi napsanou zprávou. Chcete-li odpovìdìt na zprávu, stisknìte Zpìt, napi¹te zprávu a ode¹lete ji stisknutím Volby a zvolením Poslat. Pøi psaní zprávy mù¾ete stisknout Volby a zvolit Jméno pro chat pro upravení Va¹eho jména k chatu Prùbìh chatu pro zobrazení pøedchozích zpráv. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Va¹ím jménem k chatu. Pøijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a jménem k chatu odesílatele. Obrázkové zprávy Mù¾ete odesílat a pøijímat textové zprávy, které obsahují obrázky (sí»ová slu¾ba). Informace o naèítání obrázkù z WAP stránek, viz Ukázat obraz v Procházení stránkami slu¾by WAP na str. 85. Poznámka: Tuto funkci je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je podporována operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umo¾òují funkci obrázkových zpráv. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 49

50 Ka¾dá obrazová zpráva je vytvoøena z nìkolika textových zpráv. To znamená, ¾e odeslání jedné obrazové zprávy mù¾e být dra¾¹í ne¾ jedné textové zprávy. Proto¾e obrázky jsou ulo¾eny v telefonu, nemù¾ete je zobrazit, pokud pou¾ijete SIM kartu v jiném telefonu. Po obdr¾ení obrazové zprávy Pro okam¾ité zobrazení zprávy stisknìte Ukázat. Zprávu mù¾ete ulo¾it do menu Obrázkové zprávy stisknutím Ulo¾it nebo ji vymazat stisknutím Zpìt a Odejít. Odeslání obrazové zprávy V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Obrázkové zprávy. Chcete-li otevøít obrazovou zprávu, vyberte po¾adovanou zprávu a stisknìte Ukázat. Chcete-li upravit zobrazený text nebo obrázek, stisknìte Volby a zvolte Upravit text nebo Upravit obr. (viz rovnì¾ Obrázkový editor na stranì 77). Pro zobrazení celé zprávy stisknìte Volby a zvolte Náhled. Pro odeslání zprávy stisknìte Volby a zvolte Poslat. Naèítání obrazových zpráv Nové obrázky mù¾ete naèíst z WAP stránek klubu Club Nokia. Tato funkce je k dispozici jen v pøípadì, ¾e je k dispozici slu¾ba WAP. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Stáhnout obrázkovou zprávu. Pokud se pøipojení ke slu¾bì WAP nezdaøí a zobrazí-li se text, napøíklad Zkontrolujte nastavení slu¾by, zmìòte aktivní soubor nastavení pøipojení v menu Slu¾by a poté znovu otevøete toto menu a pokuste se o nové pøipojení. Viz dále Stahování (Menu 5) na stranì 66 a WAP slu¾by (Slu¾by - Menu 10) na stranì 81. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 50

51 ablony Pøednastavené zprávy (¹ablony), které mù¾ete pou¾ít pro psaní zprávy, mù¾ete zobrazit, upravit nebo vymazat. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a ablony. Vyhledejte po¾adovanou ¹ablonu a stisknìte Èíst. Pro vymazání nebo upravení ¹ablony stisknìte Volby a zvolte po¾adovanou funkci. Jestli¾e pøi upravování ¹ablony stisknete Volby, zobrazí se dal¹í funkce, jako napøíklad Poslat a Ulo¾it. Smajlíci Mù¾ete vytvoøit smajlíky, jako napø. :-), které mù¾ete pou¾ít pøi psaní zprávy nebo odpovìdi na zprávu. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Smajlíci. Vyhledejte po¾adovaný smajlík a stisknìte Èíst. Stisknìte Volby a zvolte Upravit. Podle potøeby zmìòte smajlík (podr¾ením stisknutého tlaèítka vlo¾íte speciální znaky). Stisknutí Volby otevøe seznam dal¹ích funkcí, vèetnì Ulo¾it. Vymazání textových zpráv Mù¾ete vymazat pøeètené textové zprávy z menu Pøijaté, v¹echny textové zprávy z menu Odeslané nebo oba typy zpráv najednou (V¹e pøeètené). V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Smazat zprávy. Vyhledejte po¾adovanou volbu a stisknìte OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 51

52 Nastavení zpráv Telefon nabízí dva základní typy nastavení zpráv: nastavení specifická pro ka¾dou skupinu nastavení, tzv. profil SMS, a nastavení bì¾ná pro v¹echny textové zprávy. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Nastavení zpráv. Zvolte profil SMS nebo Bì¾né. Profil 1 Profil SMS je souhrn nastavení potøebných pro odeslání textové a obrazové zprávy. Ka¾dý profil obsahuje následující nastavení: Èíslo støediska zpráv - pro ulo¾ení tel. èísla, které je vy¾adováno pro odesílání textových a obrazových zpráv. Toto èíslo mù¾ete získat u Va¹eho operátora. Zprávy odeslány jako - pro zvolení formátu zpráv (sí»ová slu¾ba). Platnost zprávy - pro zvolení doby, po kterou se bude sí» pokou¹et doruèit Va¹i zprávu jejímu pøíjemci. Pøejmenovat profil posílání - pro zmìnu názvu SMS profilu. Bì¾né Nastavení v tomto dílèím menu je pou¾ito pro v¹echny odesílané textové zprávy, bez ohledu na zvolený profil SMS. Volbou Výpisy doruèených zpráv vy¾ádáte v síti, aby Vám byly zasílány výpisy o doruèení Va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba). Volbou Odpovìï pøes toté¾ støedisko umo¾níte pøíjemci zprávy, aby Vám odeslal odpovìï pøes Va¹e støedisko zpráv (sí»ová slu¾ba). 1. Èíslo a názvy profilù SMS se mohou li¹it. Ka¾dý profil se zobrazí ve vlastním dílèím menu. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 52

53 Chcete-li definovat, jak telefon pracuje se znaky Unicode v textových zprávách, zvolte Podpora znakù. 1 Pokud zvolíte Úplná, telefon ode¹le v¹echny Unicode znaky obsa¾ené v textové zprávì, jako napøíklad Á, á, È, è, Ï, ï, Ì, ì, Í, í, Ò, ò, Ó, ó, Ø, ø,, ¹, «,», Ú, ú, Ù, ù, Ý, ý,, ¾ a znaky Cyrilice, do kompatibilního telefonu tak, jak jsou zadány (pokud to podporuje sí»). Pokud zvolíte Základní, telefon se pokusí konvertovat Unicode znaky na odpovídající ne-unicode znaky, napøíklad ò na n, a konvertuje malé znaky øecké abecedy na velké znaky. Pokud odpovídající ne-unicode znaky neexistují, budou znaky odeslány jako znaky Unicode. Viz rovnì¾ Psaní a odesílání textové zprávy (Psát zprávy) na stranì 46. Informaèní slu¾ba Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøijímat ze sítì zprávy s rùznými tématy (napøíklad o dopravní situaci). Podrobnìj¹í informace získáte u operátora. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Zprávy a Informaèní slu¾ba. Chcete-li pøijímat zprávy ke zvoleným tématùm, zvolte Zapnout. Volbou Pøehled témat nastavíte telefon pro pøíjem seznamu dostupných témat ze sítì. Ve volbì Témata mù¾ete oznaèit témata jako aktivní nebo neaktivní, pøidat nové téma do seznamu témat nebo upravit èi vymazat existující téma. 1. Dostupnost tohoto menu se mù¾e li¹it v závislosti na Va¹em provozovateli slu¾eb. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 53

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nokia E60 - Uživatelská příručka

Nokia E60 - Uživatelská příručka Nokia E60 - Uživatelská příručka 9241260 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-49 shoduje s ustanoveními následující

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Nokia 5130 XpressMusic - Uživatelská příručka

Nokia 5130 XpressMusic - Uživatelská příručka Nokia 5130 XpressMusic - Uživatelská příručka 2.1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-495 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

Návod pro i.concept machines

Návod pro i.concept machines Návod pro i.concept machines Nejdříve některá vysvětlení Jak se podívat jakou verzi ANDROID máte ve Vašem zařízení 1.) Přejděte do Settings což znamená nastavení Vašeho přístroje. Jak se podívat jakou

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry Obsah Sony Ericsson Z200 Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem... 8 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen Osobní nastavení telefonu... 18 Výběr vyzváněcího

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Nastavení telefonu Nokia 9300i

Nastavení telefonu Nokia 9300i Nastavení telefonu Nokia 9300i Telefon Nokia 9300i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens Nastavení bezdrátového telefonu Siemens A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP Zapojení telefonu V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem,

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Nokia 9300 - Uživatelská příručka

Nokia 9300 - Uživatelská příručka Nokia 9300 - Uživatelská příručka 9233326 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RAE-6 shoduje s ustanoveními následující

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Mapy Ovi pro mobilní přístroj. 1. vydání

Mapy Ovi pro mobilní přístroj. 1. vydání Mapy Ovi pro mobilní přístroj 1. vydání 2 Obsah Obsah Přehled aplikace Mapy 3 Zobrazení Navigace 12 Získání dopravních a bezpečnostních informací 12 Chůze k cíli 13 Plánování trasy 13 Moje poloha 4 Zobrazení

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Obsah 1. Specifikace 2. Začínáme 3. Zapnutí přístroje 4. Možnosti a nastavení mobilního telefonu 5. Zprávy 1. Specifikace velký 2.4" barevný displej rozlišení displeje 240 x 320

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic - Uživatelská příručka

Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic - Uživatelská příručka Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic - Uživatelská příručka 9200429 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-237/RM-274 je ve shodě se základními požadavky

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

Nokia 9300i - Uživatelská příručka

Nokia 9300i - Uživatelská příručka Nokia 9300i - Uživatelská příručka 9241452 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RA-8 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více