I. Sekaniny1804 Prvouka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Sekaniny1804 Prvouka"

Transkript

1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník... 2 hodiny týdně 3. ročník... 3 hodiny týdně Vyučovací předmět Prvouka je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah učebního předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů : Místo, kde žijeme žáci se poznáváním nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí učí chápat organizaci života v rodině, ve škole, obci, ve společnosti, prakticky poznávají místní a regionální skutečnosti a utvářejí si přímé zkušenosti ( např. v dopravní výchově). Lidé kolem nás žáci si upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).. Lidé a čas žáci se učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Žáci jsou vedeni k zájmu o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto samostatně vyhledávají, získávají a zkoumají informace o svém městě a regionu z dostupných zdrojů. Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Uvědomují si, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Člověk a jeho zdraví - žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti s biologickými a fyziologickými funkcemi a potřebami. Poznávají podstatu zdraví i příčiny jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení. Seznamují se s vývojem člověka od narození do dospělosti a s tím, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i o poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí a docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Žáci jsou vedeni k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Prvouka směřuje k pozorování a pojmenování věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí, k utváření prvotního uceleného obrazu světa, vede k poznávání sebe i nejbližšího okolí, k vnímání lidí a vztahů mezi nimi,vede k porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti, k porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, k chápání současnosti jako výsledku minulosti a východiska do budoucnosti, vede k uvědomování si vlastní individuality a svého já v kolektivu. Výuka probíhá v kmenových třídách a na vycházkách. V hodinách je využíváno skupinového i individuálního vyučování, žáci pracují s učebnicí, pracovním sešitem, časopisy, encyklopediemi a mapami. Při výuce se uplatňují různé formy práce výklad, poslech, četba, hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, projekty. Zohledňujeme žáky s poruchami učení, žákům mimořádně nadaným ukládáme náročnější úkoly.

2 V Prvouce budou realizovány tematické okruhy průřezových témat: Výchova demokratického občana Environmentální výchova Multikulturní výchova Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Vedeme žáky k objevování a poznávání přírody a společnosti. Vedeme žáky k orientaci ve světě informací. Pomáháme žákům sbírat a třídit informace podle zvolených nebo podle zadaných kritérií. Motivujeme žáky pro celoživotní učení. Kompetence k řešení problémů Vedeme žáky k účelnému rozhodování a jednání v různých situacích. Pomáháme žákům dojít k samostatným objevům, řešením a závěrům. Učíme žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využíváme různých informačních zdrojů. Kompetence komunikativní Rozšiřujeme slovní zásobu žáků v osvojovaných tématech. Vedeme žáky k pojmenovávání pozorované skutečnosti. Vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní komunikaci. Vedeme žáky k vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolí. Podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů. Vedeme žáky k vzájemnému naslouchání a zdůvodňování závěrů, ke kterým došli. Vedeme žáky k vzájemné pomoci a radě. Kompetence sociální a personální Učíme žáky spolupracovat při řešení problémů a respektovat názory druhých. Vedeme žáky k věcné argumentaci v diskuzi. Vedeme žáky k sebehodnocení. Kompetence občanské Utváříme ohleduplný vztah žáků k přírodě, kultuře a tradicím. Vedeme žáky k respektování společenských norem a uvědomění si svých práv a povinností ve společnosti. Kompetence pracovní Vedeme žáky k utváření správných pracovních návyků. Učíme žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení.

3 Prvouka/1. ročník rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa řekne název školy řekne jméno třídní učitelky a ředitelky školy chová se ukázněně ve škole i mimo školu rozliší nežádoucí formy chování připraví si pomůcky do školy udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce uspořádá si pracovní místo rozlišuje čas k práci a odpočinku rozlišuje a pojmenuje vztahy mezi rodinnými příslušníky rodiče, děti, bratr, sestra, teta apod. Vypráví o svém domově, bydlišti a okolí rozpozná různé druhy zaměstnání rozpozná a vyjmenuje české mince uvede příklad využití platební karty odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu požívá mince při placení dodržuje základní hygienické návyky vyjmenuje prvky správné životosprávy výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim apod. vysvětlí pojem návyková látka dokáže odmítnout drogu vyjmenuje části lidského těla pojmenuje běžná onemocnění dodržuje zásady ochrany před úrazem a nemocemi určí vhodná místa pro hru a trávení volného času Domov prostředí domova Škola prostředí školy, činnosti ve škole, práva a povinnosti žáků školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace, bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům Rodina postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, Zaměstnání Finanční gramotnost - česká měna, druhy mincí Péče o zdraví, zdravý životní styl Návykové látky a zdraví - závislost na počítači, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií Lidské tělo - stavba těla Drobné úrazy a poranění první pomoc Prevence nemocí a úrazů Osobní bezpečí - krizové situace, vhodná a nevhodná místa pro hru Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví čísla tísňového volání, Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Poznávání lidí Mezilidské vztahy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola HV/Vokální činnosti (motivační písničky škola) HV/Poslechové činnosti (motivační poslech doprava) M/Orientace v prostoru Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Poznávání lidí Mezilidské vztahy Řešení problémů Rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Mediální výchova

4 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech správný způsob volání na tísňovou linku Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená - varovný signál, evakuace, požáry příčiny a prevence, ochrana a evakuace při požáru, integrovaný záchranný systém Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení TV/Správné držení těla, význam pohybu (péče o zdraví) TV/Bezpečnost při pohyb.aktivitách, základy sportovních her

5 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích orientuje se v čase rok, měsíc, týden, den, hodina vyjmenuje dny v týdnu vyjmenuje a charakterizuje roční období vyjmenuje měsíce jednotlivých ročních období popíše změny v přírodě podle ročního období časově zařadí Vánoce a Velikonoce popíše některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě Lidové tradice Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Poznávání lidí Mezilidské vztahy Multikulturní výchova Kulturní diference Etnický původ HV/Vokální činnosti PČ/Práce s drobným materiálem VV/Barva, linie ČJ/Literární výchova

6 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě zná pojmy les, pole, potok, rybník, louka rozlišuje a pojmenuje domácí zvířata a názvy jejich mláďat rozlišuje a pojmenuje vybraná volně žijící zvířata a ptáky rozliší a pojmenuje vybrané běžně se vyskytující stromy, keře, byliny a zemědělské plodiny pojmenuje části těla rostlin strom, keř, bylina pojmenuje části těla živočichů savec, pták Rostliny, Živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka Rovnováha v přírodě význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát PČ/Příprava jednoduchého pokrmu HV/Vokální činnosti VV/Linie, barva PČ/Práce s drobným materiálem ČJ/Komunikační a slohová výchova

7 Prvouka/2. ročník rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností dodržuje základní pravidla slušného chování v rodině a ve společnosti slušně požádá o pomoc a poděkuje rozlišuje a pojmenuje vztahy mezi rodinnými příslušníky sestřenice, bratranec, tchýně, tchán, švagr apod. vysvětlí význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení v domácnosti televize, vysavač, apod. popíše činnosti rodičů v zaměstnání vysvětlí přibližnou náplň práce některých povolání lékař, učitel, řidič apod. orientuje se v síti obchodů a služeb v nejbližším okolí domluví se s prodavačem rozliší české mince, bankovky, zná jejich hodnotu do 100 korun a dovede s nimi počítat uvede příklad využití platební karty odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu pojmenuje běžně užívané výrobky, popíše, k čemu slouží Rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům Soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace Město orientace v místě bydliště, obchod, služby, riziková místa a situace Finanční gramotnost - česká měna, druhy mincí, bankovek, nakupování Sebepoznání Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace ČJ/Komunikační a slohová výchova (omluva, prosba, žádost) VV/Linie, barva (téma Rodina) Komunikace Řešení problémů a rozhod. dovednosti Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost, stát ČJ/Komunikační a slohová výchova (základní komunikační pravidla)

8 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je používá přejde správně vozovku rozlišuje vybrané dopravní značky a zná jejich význam rozlišuje dopravní prostředky pojmenuje základní vybavení jízdního kola a vybavení pro cyklisty zná čísla tísňového volání určí vhodná místa pro hru a trávení volného času zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit v modelových situacích ohrožení bezpečí (neznámá místa, setkání s neznámými lidmi, kontakt se zvířaty, práce s elektronickými médii atd.) označí možná nebezpečí a diskutuje o účinných způsobech ochrany rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost orientuje se v čase kalendářní, školní rok, týdny, dny, hodiny, minuty popíše svůj denní režim vysvětlí rozdíl pojmu práce a odpočinek Osobní bezpečí, krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém Orientace v čase a časový řád určování času, kalendáře, denní režim, roční období Současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny Kultura, lidové tradice Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problémů a rozhod. dovednosti PČ/Práce s drobným materiálem (téma Doprava) PČ/Práce s drobným materiálem (téma Lidové tradice Vánoc, Velikonoc) VV/Linie, barva (téma Doprava) ČJ/Komunikace v krizových situacích (tísňová volání) HV/Vokální činnosti (koledy) M/Závislosti, vztahy, práce s daty

9 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě rozlišuje charakteristické znaky lesa, parku, louky, zahrady, pole, potoka, řeky rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté rozlišuje a pojmenuje vybrané běžně se vyskytující stromy, keře, byliny a zemědělské plodiny rozlišuje a pojmenuje domácí čtyřnohá zvířata rozlišuje a pojmenuje některé živočichy chované pro radost a popíše kroky a důvody pravidelné péče o ně krmení, čistota apod. rozlišuje a pojmenuje vybraná volně žijící zvířata a ptáky vysvětlí význam životního prostředí pro člověka popíše kroky a důvody pravidelné péče o pokojové rostliny zalévání, světlo, teplo apod. Rostliny, houby, živočichové - životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka Rovnováha v přírodě - základní společenstva Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy Rizika v přírodě rizika spojená s ročními obdobími, události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi Environmentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity (problémy životního prostředí) ČJ/Komunikační a slohová výchova (popis předmětu, postupu práce) ČJ/Literární výchova (čtení ukázek z knih o přírodě) PČ/Ošetřování pokojových květin (Rostliny) PČ/Práce s drobným materiálem (téma Živočichové) VV/Linie, barva (téma Rostliny,Živočichové) HV/Vokální činnosti (motivační písničky) HV/Poslechové činnosti ( motivační poslech)

10 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek dodržuje základní hygienické návyky vyjmenuje prvky správné životosprávy rozliší pojmy úraz a nemoc dodržuje zásady ochrany před nemocí a úrazem, základy první pomoci vyjmenuje lidské smysly a smyslové orgány Péče o zdraví zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, nemoci přenosné a nepřenosné, drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc, při drobných poraněních Lidské tělo stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Řešení problémů a rozhod. dovednosti Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení TV/Bezpečnost při pohyb.aktivitách, prvky sebezáchrany při plavání TV/základy sportovních her, význam pohybu pro zdraví chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek vysvětlí pojem návyková látka vysvětlí pojem závislost na hracích automatech a počítačích Návykové látky a zdraví návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém Seberegulace Řešení problémů a rozhod. dovedností Hodnoty, postoje Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

11 Prvouka/3. ročník vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) používá peníze v běžných situacích vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině vyjmenuje některé významné osobnosti Ostravy popíše některé lidové a místní zvyky a tradice reprodukuje některou pověst Ostravy určí hlavní a vedlejší světové strany určí v přírodě světové strany orientuje se v plánku obce popíše umístění významných budov a objektů v obci divadlo, radnice, nádraží apod. vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz spočítá cenu malého nákupu zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení Okolní krajina (místní oblast, region) zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, světové strany, regionální památky Minulost a současnost našeho města, význačné budovy, dopravní síť Finanční gramotnost - hotovostní platební styk Minulost a současnost způsob života lidí dříve a dnes Naše vlast domov, krajina, národ, základy státního zřízení, státní symboly, Báje, mýty, pověsti Evropa a svět evropské státy Mapy obecně zeměpisné a tematické obsah, grafika, vysvětlivky Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Komunikace Kooperace Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí ČJ/Komunikační a slohová výchova (adresa) ČJ/Literární výchova (pověsti, báje) ČJ/Vlastní jména (Obec) VV/Rozvržení plochy a prostoru (plánky) VV/Linie, barva (téma Pověsti) PČ/Práce s drobným materiálem (téma Obec, Lidové tradice Vánoc a Velikonoc)

12 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů pozoruje, rozlišuje a popíše některé vlastnosti a změny látek barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod. užívá vhodné pomůcky a změří délku, čas, hmotnost, objem, teplotu rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny vyjmenuje charakteristické znaky savců, ptáků, obojživelníků, ryb, hmyzu popíše stavbu těla vysvětlí, čím se liší rozmnožování jednotlivých skupin a popíše stadia jejich vývoje rozlišuje domácí a hospodářská zvířata vyjmenuje vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních společenstvích pole, louka, les apod. zařadí vybrané živočichy do příslušného přírodního společenství Vlastnosti a změny látek třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek Voda a vzduch- výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život Nerosty a horniny, půda některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam Vážení a měření Živá a neživá příroda Životní podmínky rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí Rovnováha v přírodě význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva Ochrana přírody odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy Environmentální výchova Základní podmínky života Ekosystémy Lidské aktivity a problémy živ. prostředí TV/Základy atletiky (měření hodu do dálky) VV/Linie, barva (téma Živočichové) PČ/Práce s drobným materiálem ( téma Živočichové) ČJ/Komunikační a slohová výchova (popis zvířete)

13 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech vyjmenuje charakteristické znaky savců, ptáků, obojživelníků, ryb, hmyzu a plazů vysvětlí, čím se liší rozmnožování jednotlivých skupin a popíše stadia jejich vývoje rozlišuje domácí a hospodářská zvířata vyjmenuje vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních společenstvích pole, louka, les apod. zařadí vybrané živočichy do příslušného přírodního společenství pojmenuje části rostlin popíše projevy života rostlin určí vybrané druhy plodů a semen, vysvětlí význam semen vyjmenuje vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny na zahradě, louce, v lese vyjmenuje vybrané hospodářské a léčivé rostliny pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté houby a pojmenuje je zná zásady bezpečného chování v přírodě a na silnici chodec, cyklista uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení volného času (i konkrétních her a činností) a volí odpovídající způsoby ochrany (jednání, organizace, ochranné pomůcky) Rostliny, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka Lidské tělo stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka Péče o zdraví zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných poraněních Návykové látky a zdraví - návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém Osobní bezpečí, krizové situace - bezpečné chování v silničním provozu - dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) Environmentální výchova Základní podmínky života Ekosystémy Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problematika živ. prostředí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PČ/Pěstování pokojových rostlin (Rostliny) PČ/Příprava jednoduchého pokrmu (Zdravá výživa) ČJ/Komunikační a slohová výchova ( (tísňová volání, jednání v krizových situacích) VV/Linie, barva (téma Rostliny) AJ/Rodina, Části lidského těla TV/Význam pohybu pro zdraví

14 v modelových situacích ohrožení bezpečí (neznámá místa, setkání s neznámými lidmi, kontakt se zvířaty, práce s elektronickými médii atd.) označí možná nebezpečí a diskutuje o účinných způsobech ochrany pojmenuje základní stavbu a funkci lidského těla, zná lidské smysly popíše etapy vývoje jedince sestaví si denní režim a řídí se jím. Dodržuje pitný a pohybový režim získá informace o škodlivosti závislosti na hracích automatech a počítačích

15 I. Sekaniny1804

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více