CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně. Svým komplexním pojetím vymezuje vzdělávací obsah, který se týká člověka, rodiny, společnosti, historie, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat, uplatňuje pohled do historie i současnosti. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání a směřuje k dovednostem pro praktický život pozorovat a pojmenovávat věci, jevy, děje, jejich významné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, svých potřeba porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas", Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). V tematickém okruhu Lidé kolem nás" si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznamují se základními právy a povinnostmi, se světem financí a zároveň i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). V tematickém okruhu Lidé a čas" se žáci učí orientovat v dějích a čase, poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Hlavním cílem tohoto okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Důraz je kladen na samostatné vyhledávání, získávání a zkoumání informací z dostupných zdrojů. V tematickém okruhu Rozmanitost přírody" žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní krajiny i získaných informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, o vlivu lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví" žáci poznávají sebe, a to na základě poznávání člověka jako živé bytosti. Poznávají zdraví jako stav bio-psychosociální rovnováhy života. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i poskytování první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví člověka. Žáci si postupně uvědomují, že zdraví je důležitá hodnota lidského života. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. Prvouka zahrnuje část okruhů průřezových témat Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy demokratického občana, Výchovy k myšlení a v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovy, Environmentální výchovy a Mediální výchovy. Využívá metod a forem práce založených především na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a menších pracovních skupinkách) projektových dnů a exkurzí, cvičení. Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat získané dovednosti a vědomosti, schopnost pracovat s informacemi, schopnost formulovat a obhajovat vlastní názory, schopnost spolupracovat. Hodnocení se opírá o výsledky testů, vlastních prezentací a míry zapojení do spolupráce. Výchovně vzdělávací strategie: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16,18

3 ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA 1. Mgr. Lucie Krausová Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Začlení své město do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě). Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost. Místo, kde žijeme Orientace ve škole, znalost pravidel a rolí ve škole, činnosti ve škole Bezpečná cesta do školy Riziková místa a situace Prostředí domova, orientace v místě bydliště Nejbližší okolí (obec, město, kraj) Okolní krajina Vliv činností člověka na krajinu OSV- Rozvoj schopností poznávání; např. bezpečný pohyb v obci - vycházka, zájem o zlepšení prostředí v obci, sestavení plánu okolí školy.

4 ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA 1. Mgr. Lucie Krausová Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi. Odvodí význam a potřebu povolání a pracovních činností. Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům. Lidé kolem nás Význam rodiny, příbuzenské vztahy v užší i širší rodině, typy rodin Profese a povolání Obchody Sebepoznání, sebepojetí Charakteristiky dětí, rozdíly a podobnosti mezi nimi, soužití Pravidla třídy a pravidla ve společnosti VDO- Občanská společnost a škola; např. společná tvorba pravidel třídy. Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě. Popíše změny v průběhu roku. Přiřadí jednotlivé měsíce k ročním obdobím. Přiřadí charakteristické události k jednotlivým obdobím v roce. Seznámí se s rodáky, pověstmi a památkami našeho regionu. Lidé a čas Vnímání času, čtení hodin Rytmus dne, denní režim Týden, měsíc, rok, roční období Práce s kalendářem Řazení událostí dříve později Seznámení s pověstmi a památkami města

5 ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA 1. Mgr. Lucie Krausová Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známe lokalitě. Rozmanitost přírody Proměny v přírodě během roku - strom v cyklu roku, ovoce a zelenina, jarní květiny Pozorování přírodnin Zvířata domácí, hospodářská, žijící v lese EV- Vztah člověka k prostředí; např. referáty o zvířatech a rostlinách, jarní vycházka, pěstování květin. Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti. Laboratoř jednoduché pokusy, vlastnosti, porovnání látek Materiály kolem nás vlastnosti a použití Třídění a recyklace odpadů

6 ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA 1. Mgr. Lucie Krausová Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času. Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak aby neohrožoval zdraví své a jiných. Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné. Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. Seznámí se s ovládáním a způsoby komunikace s operátory tísňových linek. Přivolá pomoc v případě ohrožení. Člověk a jeho zdraví Části lidského těla, chrup, u lékaře Pravidla zdravé výživy Vhodná a nevhodná místa pro hru Rizikové situace, nebezpečí Pravidla silničního provozu, chování chodce Nebezpečná situace, v nichž je potřeba požádat o pomoc dospělé Odmítnutí komunikace, která je nepříjemná Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického i duševního zdraví služby odborné pomoci Čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňové linky MV - Práce v realizačním týmu; např. Projekt,,Zdravé zuby, práce ve skupinách popis a kresba těla. Ovoce a zel. do škol - Hravě žij zdravě - Vanda a Standa,,Dny zdraví

7 ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA 2. Mgr. Lucie Krausová Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Začlení své město do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě). Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost. Místo, kde žijeme Plán, použití plánu Okolí školy a bydliště části naší obce, sousední obce/města, změny okolí, minulost a současnost obce, význačné budovy města Okolní krajina, vodstvo Orientační body a linie Světové strany (seznámení) EV Vztah člověka a prostředí; např. navrhne možné způsoby zlepšení života ve své obci.

8 ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA 2. Mgr. Lucie Krausová Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi. Odvodí význam a potřebu povolání a pracovních činností. Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům. Lidé kolem nás Rodina role členů rodiny, odpovědnost, příbuzenské a mezigenerační vztahy Profese, zaměstnání a jejich význam Sdělovací prostředky Rozdíly a shody mezi lidmi z různých kultur Společné soužití OSV Mezilidské vztahy; např. dramatizace mezilidských vztahů. Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, současnosti a budoucnosti. Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu. Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost Lidé a čas Vnímání a určování času, řazení událostí Jednoduché jízdní řády Významné osobnosti a události regionu, báje, pověsti Památky, jejich význam péče o památky Současnost a minulost v našem životě, městě proměny způsobu života. Svátky v roce, významné dny a zvyky. Bydlení, předměty denní potřeby

9 ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA 2. Mgr. Lucie Krausová Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známe lokalitě. Rozmanitost přírody Podoby vody v přírodě během roku, voda v krajině, oběh vody Ekosystémy v blízkosti vodních ploch Vodní živočichové, rostliny EV Ekosystémy; např. roztřídí rostliny a živočichy podle místa výskytu. Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti. Voda-vlastnosti. Pokusy s vodou, skupenství, počasí, význam a použití vody

10 ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA 2. Mgr. Lucie Krausová Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné. Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak aby neohrožoval zdraví své a jiných. Přivolá pomoc v případě ohrožení a ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek. Člověk a jeho zdraví Elementární znalosti o lidském těle Zdravý režim dne, potřeby člověka Krizové a mimořádné situace, nepříjemná komunikace Pravidla silničního provozu, dopravní značky, výbava a chování cyklisty Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví služby odborné pomoci Čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňové linky. OSV Sebepoznání a sebepojetí; např. vytvoří plakát na téma: zdravá výživa. Ovoce a zel. do škol - Zdravá 5 hry a soutěže ve škole i na webu -,,Škola zdravé výživy

11 ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. Mgr. Lucie Krausová Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Začlení své město do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě). Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost. Místo kde žijeme Sestavování plánů, plány, mapy, jejich používání Nejbližší okolí (obec, město, kraj) Jak člověk působí na životní prostředí v regionu, dopravní síť Krajina v nejbližším okolí (pozorování změn) Typy krajin a jejich charakteristiky, poloha krajiny Využití krajiny, změny krajiny EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí; např. vytvoří plakát na téma člověk a životní prostředí. Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi. Odvodí význam a potřebu povolání a pracovních činností. Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům Lidé kolem nás Rodina řešení sporů v rodině, soužití a vztahy v rodině Profese, zaměstnání a jejich význam Zboží a služby Pravidla chování v různých situacích Jak nalézt řešení konfliktu Pravidla soužití, vytváření a přejímání pravidel, pravidla společnosti OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; např. vyjadřuje postoje a hodnoty v různých situacích - scénky. MKV Lidské vztahy udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi např. vyjádří toleranci a dokáže spolupracovat skupinová práce

12 ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. Mgr. Lucie Krausová OSV Mezilidské vztahy Např. dokáže spolupracovat ve skupině Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Pojmenuje některé rodáky, kulturní památky a jiné události vážící se k našemu regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije. Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost Lidé a čas Kalendáře, letopočty Vnímání, měření času Řazení událostí (minulost, přítomnost, budoucnost) Báje, mýty, pověsti regionu, významné osobnosti, dny Regionální památky a péče o ně. Zvyky a tradice Poznávání minulosti VMEG Evropa a svět nás zajímá Např. poznávání kulturních památek okolí Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu Rozmanitost přírody Proměny přírody v průběhu roku Ekosystém půda Rostliny a živočichové, ochrana přírody Kulturní rostliny, hospodářský význam EV Ekosystémy Např. roztřídí rostliny a živočichy dle místa výstupu

13 ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. Mgr. Lucie Krausová organismů ve známé lokalitě. Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů. Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. Vzduch hry a pokusy Oheň Vybrané veličiny a jejich měření Třídění látek, změny látek, vlastnosti Člověk a jeho zdraví Zdravá výživa a zdravý životní styl, potřeby člověka Stres a jeho příčiny Odmítnutí nebezpečných, návykových látek Ovoce a zel. do škol - Zrcadlo výživy - exkurze, přednášky, plnění úkolů z oblasti zdravé výživy. Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc, pro sebe i pro jiné. Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. Nepříjemné situace a komunikace Situace hromadného ohrožení Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak aby neohrožoval zdraví své a jiných. Přivolá pomoc v případě ohrožení a ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek. Správné chování v silničním provozu, dopravní značky, krizové situace v dopravě Čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňové linky Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví služby odborné pomoci

14 VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. Mgr. Lucie Krausová

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Hlavním cílem předmětu je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Zaměření kompetence k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální (spolupráce a úcta) občanská pracovní Vybrané činnosti a učivo v této

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více