Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období ( dále jen Metodický pokyn OP LZZ ) verze 2.0. Zadání této veřejné zakázky se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory Zadavatel veřejné zakázky: Město Kutná Hora se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora IČ: DIČ: CZ Zastoupený: Bc. Martinem Starým, starostou města Kutná Hora Stránka 1 z 37

2 Název veřejné zakázky: Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Sídlo: Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora IČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Bc. Martin Starý, starosta Ing. Jana Dvořáková Telefon; fax: ; Obsah zadávací dokumentace: 1. Identifikace zadavatele Obsah zadávací dokumentace Druh zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky Klasifikace předmětu veřejné zakázky Podrobný popis dílčích částí zakázky Předmět plnění v 1. části, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Předmět plnění v 2. části, Odborné sociální poradenství 7 5. Předpokládaná cena zakázky Požadavky na varianty Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny Místo plnění veřejné zakázky Lhůta dodání, časový harmonogram plnění, doba trvání zakázky Kvalifikační dokumentace Splnění kvalifikace Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria Obchodní podmínky Platební podmínky Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Formální požadavky na zpracování nabídky Podmínky pro podání nabídky.. 21 Stránka 2 z 37

3 17. Způsob, doba a místo podání nabídek, zadávací lhůta Zvláštní povinnosti dodavatele Ostatní ujednání Vymezení pojmů Další části zadávací dokumentace - přílohy Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) vyzývá tímto oslovené zájemce k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, které spočívají v zajištění realizace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory (dále jen projekt ). Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z prostředků EU - konkrétně z prostředků programu ESF - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ), projekt Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory, reg. č. projektu CZ. 1.04/3.2.00/ Projekt je z 85 % financován z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky a je evidován pod registračním číslem CZ.1.04/3.2.00/ Ve smyslu ustanovení 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., (dále jen ČMÚD ); IČ: , se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ , zastoupený Ing. Janou Dvořákovou. Pokud zadavatel použil v této zadávací dokumentaci odkaz na zákon, nebo na jeho konkrétní ustanovení, jedná se vždy o odkaz na postup analogický dle zákona. 3. Druh zadávacího řízení a. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby II. kategorie podle Metodického pokynu OP LZZ MAD 9, verze 2.0. b. Veřejná zakázka je ve smyslu 98 zákona rozdělena na dvě části. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na jednu část, nebo na obě části. 4. Předmět veřejné zakázky 4.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: Kód klasifikace předmětu CPV: Sociální péče a související služby 4. 2 Podrobný popis dílčích částí zakázky Stránka 3 z 37

4 4.2.1 Předmět plnění v 1. části, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Předmětem plnění 1. části zakázky je, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSS ), služba sociální prevence Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM ) v terénní formě. Posláním NZDM je věnovat se dětem, mládeži a mladým dospělým ze sociálně vyloučených lokalit při jejich rozvoji formou vzdělávacích a volnočasových aktivit a tím předcházet společensky nežádoucím jevům. Hlavní snahou je podporovat zdravý rozvoj dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížné životní situaci a poskytnutím vhodných prostor, informací a odborné pomoci se snažit předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Sociální pracovníci budou klientům NZDM pomáhat v období přechodu ze základní školy na školu střední. Nové klienty mohou pracovníci NZDM oslovovat mimo jiné také přímo ve školách (žáky 8. a 9. tříd). Cílem NZDM je především: - umožnit uživatelům aktivně trávit svůj volný čas v bezpečném, přátelském a motivujícím prostředí; - nabídnout uživatelům pomoc v nepříznivých životních situacích a naučit je zvládat obtížné situace jako jsou problémy v rodině, ve škole, mezi vrstevníky a hájit svoje práva; - předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení prostřednictvím vedení uživatelů k odpovědnosti, slušnému chování a aktivnímu využívání volného času; - zprostředkovat komunikaci mezi příslušníky CS a okolní společností; - díky jednotlivým nabízeným aktivitám rozvíjet hudební, taneční i počítačové dovednosti a zvýšit fyzickou zdatnost uživatelů; - zajistit podmínky pro rozvoj jejich vzdělávání prostřednictvím systematického doučování či kariérního poradenství. Principy poskytování sociální služby NZDM Autobus: - přirozený kontakt s klientem a zdravá komunikace v zájmu celé skupiny; - maximální možná nízkoprahovost, tedy maximální možná dostupnost v čase a prostoru, bez bariér ekonomických, sociálních, psychologických; - princip partnerského přístupu přístup ke klientům jako k sobě rovným, předávání veškerých informací, které se klientů týkají, diskuze nad názory, postoji; - maximální bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb; - důraz na prevenci; - dodržování etických norem. Pomoc bude poskytována prostřednictvím následujících základních činností: - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: - zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. sportovní činnosti); - pracovně výchovná činnost (tematicky zaměřené hodiny např. ruční tvorba); - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností; - zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (tematicky zaměřené dny např. besedy o volbě vhodného povolání, nutnosti vzdělání, atd.); - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: - aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (různé kulturní akce, zábavy, sportovní odpoledne, herní turnaje, atd.); Stránka 4 z 37

5 - sociálně terapeutické činnosti: - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob; - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - pomoc při vyřizování běžných záležitostí, - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. V rámci sociální služby NZDM Autobus budou nabízeny následující metody práce s klientem: - Kontaktní práce jde o vytvoření základního pracovního rámce potřebného pro realizace konkrétní služby. Jedná se o specifický druh kontaktu s klientem, který bude mít za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce budou i hledání a upevňování hranic komunikace s klientem a kultivování jeho schopností vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru. - Situační intervence řešení aktuální problémové situace v prostorách autobusu či při akcích NZDM. Jedná se o sociálně pedagogickou práci v situacích s výchovným obsahem. Pracovníci při nich vstupují do interakcí, které nastávají mezi uživateli služby, přinášejí podněty, reflektují situaci a používají další techniky, které vytváří či zvýrazní výchovný efekt situace. - Informační servis pokud si klient neví rady s vyhledáním nějakých informací, pracovník klubu mu je pomůže vyhledat. Informační servis bude prováděn ústní formou, může být doplněn také písemnou formou letáky, vytištění údajů. Tematicky budou informace zaměřeny na základní instrumentální témata (např. škola, rodina, shánění brigády, vztahy), sociálně právní a zdravotní témata (právní normy, bezpečný sex, rizika užívání návykových látek) nebo specifická témata dle dohody s klientem. - Poradenství když má klient nějaký problém nebo si s něčím neví rady, může za pracovníkem klubu zajít a popovídat si o problému. Odehrává se formou rozhovoru s klientem, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit. Poradenství se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné. - Krizová intervence / pomoc v krizi pokud bude mít klient pocit, že je v situaci, kterou sám nezvládne, bude moci požádat o pomoc pracovníka NZDM. Jde o diagnosticko-terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí psychické krize. Může jít o pozorování chování klienta s důrazem na posouzení jeho aktuálního psychického stavu, rozhovor směřovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží. - Kontakt s institucemi ve prospěch klienta pracovníci mohou pomoci klientovi s napsáním dopisu nebo jako doprovod mohou s klientem něco vyřídit. - Případová práce zahrnuje dlouhodobou spolupráci s pracovníkem klubu na řešení problému. Případová práce se děje plánovaně a je při ní zachován tento postup: společné vydefinování dohody vytvoření individuálního plánu a stanovení podmínek dohody vedení Stránka 5 z 37

6 dokumentace, se kterou je klient obeznámen pravidelné revize dohody s klientem (zda a jak se dohoda naplňuje) práce je časově ohraničená a je stanoven její začátek a konec konzultace vedení případu klienta na setkáních pracovního týmu pravidelná reflexe. - Skupinová práce zahrnuje činnosti ve skupině i s pracovníky klubu. Provádí se převážně formou outdoorových víkendových a prázdninových akcí. - Individuální práce s klientem v kanceláři zahrnuje řešení problémů s klientem v soukromí kanceláře. Místo plnění a časový rozsah poskytování sociální služby Služba NZDM bude poskytována prostřednictvím klubového autobusu, který je přestavěn a upraven pro pracovníky i uživatele této služby v terénu. Kromě zázemí pro pracovníky bude v tomto autobuse PC koutek s počítači pro klienty s možností připojení na internet. Realizována bude tato služba terénní formou ve vytipovaných oblastech Kutné Hory a jejího blízkého okolí. Služba bude poskytována ve všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hodin. Ve svátky, soboty či neděle bude služba poskytována pouze na předem domluvené a ohlášené akce (např. fotbalové, tenisové turnaje, divadelní nebo filmová odpoledne, festivaly, diskotéky, workshopy či dětské dny). Budou objížděny vybrané lokality v okolí Kutné Hory tak, že na každé místo autobus zajede 1-2 x za týden. V dopoledních hodinách bude prováděna údržba, opravy, úklid, kancelářské činnosti dokumentace, statistiky, příprava programů a aktivit, příprava materiálů a technik, školení atd. Zázemí pracovníků NZDM, kde bude archiv dokumentů a dalších věcí, jež nebude nutné převážet, bude v Centru sociálních služeb (Trebišovská 611, Kutná Hora). Zastávky autobusu budou vytipovány poskytovatelem služeb v závislosti na migraci CS (cílové skupiny). Vzhledem k nejisté bytové situaci a silným příbuzenským vazbám dochází k častým migračním vlnám řádově desítek rodin i několikrát do roka. K tomu je nutné připočíst dlouhodobé návštěvy ze Slovenska či Moravy především v letních měsících. Aktuální situace bude poskytovatelem sociálních služeb monitorována a podle ní budou upravovány jednotlivé zastávky NZDM autobusu. Autobus NZDM a jeho vybavení pořízené v rámci investičního projektu IOP bude ve vlastnictví města. Vybraný poskytovatel sociální služby NZDM bude autobus využívat na základě smlouvy o výpůjčce. Bližší popis CS V užším slova smyslu se jedná o děti, mládež a mladé dospělé ve věku 15 až 26 let, kteří žijí v SVL Kutné Hory. Služba je určena neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Děti, mládež a mladí dospělí, kteří se ocitli v některé z následující sociální situaci: konfliktní společenská situace, obtížné životní události v rodině, omezující životní podmínky, nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit, Stránka 6 z 37

7 nemohou nebo nechtějí využívat standardní formy institucionalizované pomoci, dávají přednost pasivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení času mimo domov, ale nechtějí jej trávit na ulici. V Kutné Hoře nedochází k systematickému doučování či kariérnímu poradenství této mládeže a proto práce sociálních pracovníků mobilního NZDM bude zaměřena i na přechod a udržení CS na učilišti, alternativně na motivaci najít si legální zaměstnání. Minimální personální zabezpečení Pozice Počet Úvazek Sociální pracovníci 3 3,0 V rámci této služby budou pracovat 3 sociální pracovníci (3x jeden celý úvazek). Alespoň jeden z těchto pracovníků musí zároveň disponovat řidičským oprávněním skupiny C, které ho opravňuje k řízení autobusu NZDM. Dodavatel je povinen pořizovat doklady o vykonané činnosti, aby bylo zajištěno transparentní vykazování všech aktivit (pracovní výkazy sociálních pracovníků, kontaktní karty klientů, dohody o vstupu do projektu atd.). Poskytovatel sociální služby musí zajistit požadavek plnění monitorovacích indikátorů (viz systém jednotného kódování zajišťující unikátnost podpořených osob příloha č. 3). Indikátory plnění Poskytovatel zrealizuje při výkonu služby NZDM v době od minimálně 400 kontaktů Předmět plnění v 2. části, Odborné sociální poradenství Předmětem plnění 2. části zakázky je, podle ZSS, sociální poradenství Odborné sociální poradenství poskytované ambulantní formou zaměřené na finanční a dluhovou gramotnost. Posláním Odborného sociálního poradenství zaměřeného na finanční a dluhovou gramotnost je poskytnout pomoc a podporu lidem v tíživé sociální situaci způsobené dluhovým zatížením. Součástí pomoci a podpory je spolupráce při řešení dluhového zatížení uživatele orientace v pohledávkách od věřitelů, zprostředkování kontaktu s věřiteli, stabilizace sociální situace uživatele a nasměrování k jeho oddlužení a zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky. Cílem této služby je získat, posílit, případně obnovit schopnost uživatelů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy, využívat veřejné instituce a služby, pomoc jim v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a tím zmírnit, eliminovat, případně minimalizovat nepříznivou situaci či krizový stav, který řeší. Mezi specifické cíle této služby patří: zvýšení finanční gramotnosti uživatelů sociálního poradenství v oblasti dluhů a prevence předluženosti a kriminality; Stránka 7 z 37

8 pomoci uživatelům při řešení vzniklé dluhové situace a zamezení jejich dalšímu zadlužování; orientovat uživatele v jejich dluhové situaci a uplatnění osobních práv; získat kompetence a odpovědnost při nakládání s finančními prostředky; získat schopnosti a dovednosti vedoucí k oddlužení. Naplnění základních činností ze zákona (zabezpečení základních činností a úkonů dle ZSS a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), dle kterého je odborné sociální poradenství poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Základní činností při poskytování odborného sociálního poradenství: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: - zprostředkování navazujících služeb, sociálně terapeutické činnosti: - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání zde budou CS poskytovány informace nutné k řešení nepříznivé sociální a životní situace; - poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - pomoc při vyřizování běžných záležitostí poskytnutí informací o možnostech jiných sociálních služeb či jiných formách pomoci, - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Cílem služby je získat, posílit, případně obnovit schopnost uživatelů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy, využívat veřejné instituce a služby, pomoci jim v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a tím zmírnit, eliminovat, případně minimalizovat nepříznivou situaci či krizový stav, který řeší. Jednání se zájemcem o službu Jednání se zájemcem o poradenství vychází z charakteru této služby, přičemž nemusí docházet ani k osobnímu kontaktu (umožněn je jak telefonický kontakt, tak i kontakt prostřednictvím elektronické pošty). Návštěvník poradny obdrží úvodem informaci o zaměření poradny, bezplatnosti a základních principech, kterými se její činnost řídí, je upozorněn, že z důvodu evidence řešených případů, bude proveden o kontaktu záznam a je požádán o souhlas ke shromažďování osobních a citlivých údajů. Dále jsou zájemci o poradenství upozorněni na možnost podání stížnosti. Poradenství bude poskytováno jak jednorázové, tak i dlouhodobé směřující k odstranění podstaty problému. Např. při dluhové službě bude dlouhodobé poradenství směřovat k postupnému oddlužení rodiny a zlepšení sociální situace. Metody sociálního poradenství Strukturovaný, polostrukturovaný, nestrukturovaný rozhovor s uživatelem služby; asistence při kontaktu s institucemi; Stránka 8 z 37

9 pomocné techniky sociální práce (drobné cvičení, úkoly, nácvik dovedností). Průběh služby a) pomoc při definování problému či situace, ve které se klient nachází; b) naformulování stavu, kterého chce klient dosáhnout; c) poskytnutí rady, informace, návodu řešení jak dosáhnout očekávaného stavu; d) aktivní pomoc při realizaci řešení (v případě, že ji klient potřebuje). Místo plnění a časový rozsah poskytování sociální služby Sociální služba Odborné sociální poradenství bude poskytována v pracovní dny: Po Čt 8:00 16:30 Pá 8:00 12:00 Odborné sociální poradenství bude provozováno ve zrekonstruované budově Centra sociálních služeb (Trebišovská 611, Kutná Hora), kde pro účely této služby jsou kanceláře se sociálním zázemím a poradenská místnost. Bližší popis CS Cílovou skupinou jsou zde sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, které řeší finanční problémy nebo problémy s dluhovým zatížením a potřebují systematickou podporu k řešení této obtížné sociální situace. Největší problém pro CS představuje zajištění bydlení a úhrada nákladů s tím spojených. Odborné poradenství týkající se finanční gramotnosti bude poskytováno osobám se sníženou schopností prosazovat své zájmy a práva. Snížená schopnost může přitom mít mnoho různých příčin, kterými jsou zejména: - nízké nebo žádné vzdělání, - snížený intelekt, - nemoc nebo zdravotní postižení, - poruchy komunikace, - nezaměstnanost, - způsob života nesoucí znaky sociálního vyloučení, - strach z jednání ve veřejných institucích atd. Tato služba nebude určena osobám, které potřebují speciálně zaměřené poradenství, např. domácí násilí, závislost na návykových látkách, na hracích automatech, obchod se ženami atd. Minimální personální zabezpečení Pozice Počet Úvazek Sociální pracovníci 4 3,5 Odborné sociální poradenství budou poskytovat 3 sociální pracovníci na plný úvazek ambulantní formou a 1 sociální pracovník na 0,5 úvazku terénní formou každý všední den, který bude rovněž spolupracovat s odborem správy majetku na oddlužování dlužníků na nájemném, dále bude obcházet ubytovny, kde s lidmi bude řešit jejich situaci. Stránka 9 z 37

10 Dodavatel je povinen pořizovat doklady o vykonané činnosti, aby bylo zajištěno transparentní vykazování všech aktivit (pracovní výkazy sociálních pracovníků, karty klientů, dohody o vstupu klienta do projektu atd.). Indikátory plnění Poskytovatel zrealizuje při výkonu služby OSP od minimálně 300 intervencí. Poskytovatel sociální služby musí zajistit požadavek plnění monitorovacích indikátorů (viz systém jednotného kódování zajišťující unikátnost podpořených osob viz příloha č. 3). Fakultativní činnost Vzdělávací a informační centrum Vzdělávací a informační centrum jako fakultativní činnost je vázáno na sociální službu Odborné sociální poradenství. Jelikož sociální poradna bude zaměřena na dluhovou službu a finanční gramotnost, je nezbytná její provázanost na vzdělávací centrum. Klienti odborného sociálního poradenství mají finanční problémy, z tohoto důvodu je nutná osvěta a informování všech klientů, kteří jsou ohroženi možnými dopady finančních problémů. Ve většině případů nejsou tito klienti schopni sami vzniklou situaci řešit a dále se prohlubuje jejich finanční tíseň. Nemají potřebné znalosti ani vzdělání a chybí jim jakékoliv informace. Proto je vzdělávání a informovanost klientů velmi důležitá. Následující oblasti budou obsahem kurzů vzdělávání ve finanční gramotnosti: nákup zboží pro potřebu rodiny, půjčky, úroky, smluvní podmínky půjček, život s dluhy, oddlužení, exekuce, a další dle aktuálních potřeb uživatelů např. kurzy základní gramotnosti apod. Popis CS Cílová skupina je shodná s cílovou skupinou sociální služby Odborné sociální poradenství. CS zahrnuje osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, které se nachází v obtížné životní situaci a není omezená věkem. Ocitli se ve finanční tísni či mají finanční problémy, většinou mají dluhy na nájemném a dalších službách. CS školení budou jak rodiny, tak jednotlivci, budou zde informováni o možnostech zvládání rodinné výchovy, rodinného života, sociálního začlenění, nutnosti vzdělání v životě každého jedince, dále budou informováni o změnách v sociálním systému, o novelách zákona o zaměstnanosti, a také budou prováděny pracovně motivační kurzy atd. Informační centrum bude klientům poskytovat základní informace o poskytovaných sociálních službách v rámci Centra sociálních služeb. Bude poskytovat základní poradenství těm klientům, kteří nevyžadují soukromí. Stránka 10 z 37

11 Metody práce Vzdělávání bude probíhat formou kurzů, workshopů či názorných ukázek. Vzdělávání bude probíhat dlouhodobě ve více kurzech tak, aby klienti vstřebali co nejvíce informací. Metody budou podřízeny následujícím aspektům: potřeby a zájmy účastníků vzdělávání, psychologické zvláštnosti skupiny účastníků vzdělávání, sociální a profesní postavení účastníků, učební způsobilost účastníků vzdělávání, životní způsoby a návyky účastníků vzdělávání. Během vzdělávacích kurzů budou uplatňovány následující vzdělávací metody: Monologické metody systematická, ucelená a důsledná prezentace určitého tématu; Dialogické metody jsou založené na aktivním dialogickém vztahu lektora a posluchačů; Skupinové práce; Individuální práce; Učení formou hry. Každá přednáška bude mít předem stanovený průběh, kdy budou uplatňovány následující metody: Metody expoziční předávání nových poznatků; Metody fixační opakující a procvičující poznatky; Metody diagnostické ověřování, kontrola výsledku vyučování, hodnocení poznatků a výsledků procesu učení. Minimální personální zabezpečení Pozice Počet Úvazek Sociální pracovník 1 0,5 Tato fakultativní činnost bude zajištěna 1 sociálním pracovníkem, který bude zaměstnán na 0,5 úvazku. Indikátory plnění Předpokládá se, že kurzy budou dlouhodobé. Určitý okruh kurzů bude určen pro stejnou skupinu posluchačů. Dvouměsíční kurz na určité téma se bude skládat minimálně ze 4 přednášek/seminářů (min. 2 přednášky/semináře měsíčně). Kapacita vzdělávacího sálu bude v jednom okamžiku minimálně 20 osob. Za období od do proběhnou 2 dvouměsíční kurzy, které musí úspěšně absolvovat alespoň 50% účastníků kurzu (počítáno z minimální kapacity vzdělávacího sálu tedy z 20 osob). Požadovaný počet úspěšných absolventů kurzů za období od do je 20 osob. Stránka 11 z 37

12 Vybraný dodavatel bude vykazovat osoby podpořené fakultativní činností prostřednictvím jednotného systému kódování viz příloha č. 3. Konkrétní účastník (úspěšný absolvent kurzů) je započten tolikrát, kolik kurzů úspěšně dokončil předepsaným způsobem. Dodavatel je povinen pořizovat doklady o vykonané činnosti, aby bylo zajištěno transparentní vykazování všech aktivit (pracovní výkaz sociálního pracovníka atd.). Minimálním výstupem této fakultativní činnosti budou: - prezenční listiny ze seminářů/workshopů; - popis a fotky z jednotlivých workshopů; - letáky, plakáty, informační materiály; - certifikát/osvědčení/úspěšně absolvovaný závěrečný test. Místo plnění Pro informační centrum bude v budově Centra sociálních služeb sloužit recepce, která bude současně i kanceláří a pro vzdělávací centrum zde bude kancelář a vzdělávací (společenská) místnost se sociálním zařízením. 5. Předpokládaná cena veřejné zakázky a) Předpokládaná cena veřejné zakázky činí dle rozpočtu projektu částku ,- Kč včetně DPH. b) Předpokládaná cena jednotlivých částí veřejné zakázky činí dle rozpočtu projektu: Číslo dílčí části a název zakázky Celková cena v Kč 1 1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ,- 2. Odborné sociální poradenství ,- 1 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb, což je plnění, které je v souladu s 59 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, osvobozeno od DPH. Současně musí dodavatel počítat s tím, že v rámci 2. dílčí části zakázky bude soutěžena společně se sociální službou také fakultativní činnost, která již není osvobozena od DPH. 6. Požadavky na varianty Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a) Nabídková cena musí být zpracována v Kč jako cena maximální za splnění specifikovaného předmětu plnění veřejné zakázky v nabízené kvalitě. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nutné k řádnému a úplnému splnění předmětu veřejné zakázky, resp. vybrané dílčí části veřejné zakázky. Stránka 12 z 37

13 b) Pokud dodavatel nabídne cenu části veřejné zakázky vyšší, než je maximální cena části veřejné zakázky uvedená v kapitole 5. této zadávací dokumentace, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky z výběrového řízení. c) Výše nabídkové ceny může být překročena pouze na základě vzájemné písemné dohody uchazeče a zadavatele z důvodu změny obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, které měly vliv na výpočet nabídkové ceny uchazečem. d) Nabídka bude podána na každou část zakázky zvlášť. Cenová nabídka uchazeče o zakázku bude uvedena ve struktuře přílohy č. 5 této zadávací dokumentace (Podklady pro hodnocení nabídky) a dále na titulním listu nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace). e) Neplátci DPH uvedou svou nabídkovou cenu do kolonky cena pro neplátce DPH. Obdobně budou neplátci DPH postupovat při vyplňování chybějících částí návrhu smlouvy. f) Zadavatel nepřipouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy s výjimkou situace uvedené v bodu 7. c). 8. Místo plnění veřejné zakázky Zadavatel stanovuje pro jednotlivé části zakázky následující místa plnění: Část 1 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Služba bude realizována terénní formou ve vytipovaných oblastech Kutné Hory a blízkého okolí prostřednictvím klubového autobusu. Zázemí sociálních pracovníků bude v budově Centra sociálních služeb. Část 2 - Odborné sociální poradenství Pro řádné plnění 2. dílčí části zakázky jsou zajištěny prostory v budově Centra sociálních služeb. Pro zázemí sociálních pracovníků zajišťujících provoz služby je zde k dispozici kancelář, k výkonu služby pak poradenská místnost. Pro fakultativní činnost jsou určeny prostory kanceláře, recepce a vzdělávací (společenské) místnosti se sociálním zařízením. 9. Lhůta dodání, časový harmonogram plnění, doba trvání zakázky a. Předpokládaný termín uzavření smlouvy je květen b. Termín realizace jednotlivých částí zakázky: Část veřejné zakázky Předpokládaná doba plnění 1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od do Odborné sociální poradenství od do c. Předpokládané termíny zahájení jsou podmíněny řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Stránka 13 z 37

14 10. Kvalifikační dokumentace Splnění kvalifikace a. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci b. Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 53 zákona, profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 54 zákona, technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu 56 zákona Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace a. Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prostých kopiích, pokud zákon nebo zadavatel nestanoví v konkrétních případech jinak a před uzavřením smlouvy originálem nebo ověřenou kopií. b. Doklady prokazující splnění základních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí Stránka 14 z 37

15 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2). Za bezdlužnost uchazeče dle výše uvedených bodů není považován stav, kdy má uchazeč se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a. Prostou kopii Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů). b. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c. Potvrzení o registraci sociální služby dle ZSS (platí pro ty dílčí části zakázky, které jsou označeny jako sociální služba dle tohoto zákona Tento požadavek platí pro obě části veřejné zakázky. Stránka 15 z 37

16 10.5. Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a. seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních třech letech, které měly obdobný charakter s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, a to: pro 1. část - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je stanoven limit finanční hodnoty zakázky na jednu referenční službu ve výši Kč za jeden rok a obsah poskytnuté služby odvedený jednomu referenčnímu zadavateli v oblasti poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež; pro 2. část - Odborné sociální poradenství je stanoven limit finanční hodnoty zakázky na jednu referenční službu ve výši Kč za jeden rok a obsah poskytnuté služby odvedený jednomu referenčnímu zadavateli v oblasti poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, 37, odborné sociální poradenství; Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje: - označení subjektu, pro který byla zakázka realizována; - stručný popis realizované zakázky, s uvedením jejího rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč); - období, ve kterém byla zakázka realizována. Dále pak musí uchazeč předložit referenční listiny vystavené subjekty, pro které byly tyto zakázky realizovány, případně vlastní prohlášení o realizaci služeb, nemůže-li získat referenční listinu. Z referenčních listin (příp. prohlášení uchazeče) musí být jednoznačně rozpoznatelné, ke které zakázce ze shora specifikovaného seznamu se vztahují. b. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Dodavatel prokáže předložením strukturovaných profesních životopisů a dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání kontaktního pracovníka a dalších pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, s popisem jejich budoucí role při plnění zakázky. Minimální personální požadavky v popisu každé z dílčích částí zakázky uvedené v kapitole 4.2 této zadávací dokumentace jsou zároveň minimálními požadavky na složení týmu dodavatele. Pro jednotlivé části zakázky definuje zadavatel tyto konkrétní a minimální požadavky na jednotlivé osoby: Část 1 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež V rámci této služby budou pracovat 3 sociální pracovníci (3x jeden celý úvazek). Alespoň jeden z těchto pracovníků musí zároveň disponovat řidičským oprávněním skupiny C, které ho opravňuje k řízení autobusu NZDM. Část 2 - Odborné sociální poradenství Stránka 16 z 37

17 Odborné sociální poradenství budou poskytovat 3 sociální pracovníci na plný úvazek ambulantní formou a 1 sociální pracovník na 0,5 úvazku terénní formou každý všední den, který bude rovněž spolupracovat s odborem správy majetku na oddlužování dlužníků na nájemném, dále bude obcházet ubytovny, kde s lidmi bude řešit jejich situaci. V rámci části 2 bude vykonávána fakultativní činnost, a to Vzdělávací a informační centrum Tato fakultativní činnost bude zajištěna 1 sociálním pracovníkem, který bude zaměstnán na 0,5 úvazku Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn analogicky podle 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem analogicky ve smyslu 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu analogicky ve smyslu 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu analogicky ve smyslu 54 písm. a) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace analogicky ve smyslu 50 odst. 1 písm. b) a d). Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že předmětem subdodávek níže uvedené aktivity nesmějí být: - vstup klientů do služby, včetně motivace potenciálních uživatelů, - vykazování postupu plnění směrem k zadavateli. Dodavatel, který podává nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Subdodavatel identifikovaný v této nabídce však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Stránka 17 z 37

18 11. Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria a. Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. b. Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena samostatně pro každou část veřejné zakázky bodovým systémem podle níže uvedených kritérií, stanovených v sestupném pořadí s váhou určenou v procentním vyjádření. Číslo kritéria Váha % Popis kritéria Celková nabídková cena pro konkrétní hodnocenou část veřejné zakázky % Způsob zajištění plnění veřejné zakázky Způsob hodnocení: Ad kritérium č. 1 Celková nabídková cena Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za realizaci konkrétní části veřejné zakázky v Kč včetně DPH, neboť zadavatel není ve vztahu k projektu plátcem DPH, a to podle následujícího vzorce: Nejvýhodnější nabídka 100 x x váha kritéria vyjádřená v % Hodnocená nabídka Ad kritérium č. 2 Způsob zajištění plnění veřejné zakázky Vzhledem k tomu, že předmětem hodnocení je do značné míry i úroveň zpracování návrhu celkového řešení a koncepce zajištění nabízeného plnění veřejné zakázky, není možné vyjmenovat taxativně konkrétní prvky řešení a bodovou hodnotu jejich hodnocení. V rámci dílčího kritéria č. 2 bude komise hodnotit tato subkritéria: 2.1 Rozbor hlavních potřeb cílové skupiny v oblasti předmětu zakázky 30 % 2.2 Motivace a zapojování klientů do služeb % 2.3 Evaluace dosahování cílů plnění zakázky. 20 % 2.4 Popis spolupráce se zadavatelem a zabezpečení zpětné vazby 20 % S ohledem na skutečnost, že se jedná o komplexní hodnocení, budou v zájmu zachování maximální transparentnosti hodnocena níže uvedená subkritéria, z nichž v každém může být v návaznosti na kvalitu navrhovaného řešení v rámci každého subkritéria přiznán minimálně 1 bod a maximálně 20, respektive 30 bodů, celkem tedy minimálně 4 body a maximálně 100 bodů. a) V rámci subkritéria Rozbor hlavních potřeb cílové skupiny v oblasti předmětu zakázky bude hodnocena relevance uchazečem identifikovaných potřeb cílové skupiny k předmětu dílčí části zakázky a relevance podkladů, z nichž vychází stanovení potřeb cílové skupiny bodů Stránka 18 z 37

19 b) V rámci subkritéria Motivace a zapojování klientů do služeb bude hodnocena vhodnost navrhovaných metod motivace pro danou cílovou skupinu využitých pro přijetí služby klientem, dále vhodnost metody zapojení klienta do aktivit služby, vhodnost metody motivace klientů zapojených do služby a dostupnost služby pro klienta. c) V rámci subkritéria Evaluace dosahování cílů plnění zakázky budou hodnoceny navrhnuté evaluační nástroje, dále nástroje k odstranění rizik nenaplnění indikátorů, vhodnost způsobu informování zadavatele o výsledcích evaluace. d) V rámci subkritéria Popis spolupráce se zadavatelem a zabezpečení zpětné vazby bude hodnocena vhodnost navrhovaných postupů při vzájemné komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem, způsob řešení případných nedostatků či závad při realizaci a plnění předmětu veřejné zakázky a způsob zajištění zpětné vazby v průběhu realizace projektu CELKEM 1-30 bodů 1-20 bodů 1-20 bodů bodů Způsob hodnocení: Hodnotící komise posoudí předložené návrhy celkové koncepce dle výše uvedených hodnotících subkritérií, posoudí silné a slabé stránky jednotlivých nabídek v rámci každého subkritéria a na základě takto provedeného hodnocení, písemně zaznamenaného v hodnotících tabulkách, přidělí podle kvality navrženého řešení koncepce od 1 bodu do 20, respektive 30 bodů, jednotlivým nabídkám v rámci výše uvedených subkritérií: Hodnotícím kritériem v rámci kritéria č. 2 - Způsob zajištění plnění veřejné zakázky - bude součet bodů, získaných v jednotlivých subkritériích, přičemž nabídka, která takto získá v součtu nejvíce bodů (umístí se podle součtu jako první v pořadí), obdrží pro potřeby hodnocení 100 bodů, další uchazeči v pořadí obdrží takový počet bodů, který odpovídá srovnání hodnocené nabídky s nejvýhodnější nabídkou. Vzorec pro hodnocení kritéria č. 2 je uveden níže: Hodnocená nabídka 100 x x váha kritéria vyjádřená v % Nejvýhodnější nabídka 12. Obchodní podmínky Obchodní podmínky Zadavatele jsou stanoveny v závazném vzoru Smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 6 této výzvy. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh Smlouvy, který bude zcela odpovídat Zadavatelem stanovenému závaznému vzoru Smlouvy. Uchazeč je oprávněn doplnit do vzoru Smlouvy pouze údaje, které jsou ve vzoru Smlouvy označeny jako nedoplněné *DOPLNÍ UCHAZEČ+. Návrh Smlouvy bude datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče. 13. Platební podmínky Úplata za splnění veřejné zakázky, resp. jednotlivých dílčích plnění, bude hrazena v měsíčních splátkách. Stránka 19 z 37

20 13.2. Faktura musí obsahovat název projektu, jeho registrační číslo a lhůtu splatnosti, která nesmí být kratší než 30 dnů od jejího doručení objednateli, a dále všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že faktura nebo její příloha nebude mít odpovídající náležitosti, nebude odpovídat faktickému stavu nebo bude nejasná, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Výše úplat v jednotlivých částech bude odpovídat nabídkovým cenám vybraného dodavatele, které vybraný dodavatel uvedl v jeho nabídce. Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) Smluvní strany se dohodly, že objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla fakturovaná částka prokazatelně odeslána z bankovního účtu objednatele. 14. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat do 5 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze písemně, a to na adrese: Ing. Jana Dvořáková; Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.; Dašická 247, Pardubice; fax: ; nebo elektronicky na u: Zadavatel nebude do termínu otevírání obálek odpovídat na žádosti o dodatečné informace, které budou doručeny později, než 5 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek, tedy ve lhůtě stanovené zákonem pro poskytnutí odpovědi. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky. Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na místech, kde je zveřejněna dokumentace k veřejné zakázce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 15. Formální požadavky na zpracování nabídky Zadavatel požaduje, aby uchazeč podal svoji nabídku v českém jazyce, uzavřenou do jediné obálky, zabezpečené proti rozlepení. Další požadavky na obsah nabídky: a. Nabídka bude zpracována písemně v tištěné podobě v českém jazyce, a to vždy v jednom originálu a v jedné kopii. Stránka 20 z 37

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro české

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce. 1. Základní údaje o zadavateli. 2. Specifikace předmětu zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce. 1. Základní údaje o zadavateli. 2. Specifikace předmětu zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce V souladu s 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) vydává zadavatel tuto zadávací dokumentaci. Název programu: Operační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více