Mezice stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezice 1907 - stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka"

Transkript

1 Mezice, malá vesnièka uprostøed Hané. Na první pohled nenápadná, skromná, bez nìjakých významných staveb èi známých míst. S jejími tøemi sty padesáti obyvateli a sto osmi domy ji mùžete objevit až na velmi podrobných mapách. Tak se mùže stát, že pøes ni projedete a ani si to neuvìdomíte. Mohlo by tedy být s podivem, že její vìhlas sahá nìkdy až za hranice kraje. Nezúèastnìný by zakroutil hlavou a øekl si proè? Odpovìï je nasnadì. Nejsou to stavby, nejsou to místa, jsou to lidé. Hanáci - skromní, nevýrazní, ale pracovití, odhodlaní a pyšní na svùj pùvod. Pyšní na to, že jsou Hanáci, a pyšní na to, že jsou z Mezic. Jejich od pradávna zarytá touha neustále se scházet a spoleènì nìco vytváøet jim dává sílu, která je neskuteèná a které se nevyrovnají nìkdy i menší mìsta. A to jsou hasièi, sokoli, fotbalisti, svaz chovatelù, myslivci, èervený køíž, mateøské centrum Housátko, KOS a nebo snad kapela Stracené Ráj. Všechno to jsou pøevážnì obèané Mezic a pokud se jeden rozhodne pro nìjaký èin, v Mezicích se najde vždy dost lidí pro jeho realizaci. Pøátelská atmosféra, nezištnost, dobromyslnost a touha vìci posunovat dál je hnacím motorem tìchto lidí. Motorem, který spolehlivì a bez poruchy šlape už po staletí. Pøedkládáme tedy pøed Vás obrazovou biografii této hanácké vesnièky. Snad se Vám z ní podaøí nasát pøíjemnou atmosféru Hanáckého venkova a možná i naèerpat energii pro další kroky Vašeho života. 1.

2 2.

3 Mezice stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka Mezice stìhování parní mlátièky k Haderkùm è. 21, dùm napravo Kadláèkovo a nalevo Oš ádalova chalupa 3.

4 Mezice náves Mezice náves 4.

5 Mezice è.p. 64, rolnická mlékárna, nyní Fišarovo Mezice è.p. 25, dùm Vladimíra Vaòka r

6 Mezice, Švábovo, nyní již zbourán a je tam zahrada. Mezice, støed vesnice. Mezice, støed vesnice, kaplièka, køíž, transformátor, trafika Mezice, pøed II. svìtovou válkou, èást vesnice zvaná Nepøilov po pravé stranì dùm è

7 Mezice, dùm è. 21 Haderkovo v roce 1920 Mezice, r. 1930, po pravé stranì dùm èíslo 12. Hrabalu grunt 7.

8 Mezice 1933, foceno pøed domem è.7 (dùm Jana Pápici zvaného Strýèek ) Mezice, dùm è. 37 bývalá Novákova hospoda, v souèasné dobì obchod, v popøedí pohled na zadní èást pomníku padlých 8.

9 Mezice, pøed II. svìtovou válkou, domy è. 33, 58, 34 a 35 na Nepøilovì Mezice, r. 1941, Fantulovo è. 6, nyní Fišarovo 9.

10 Mezice, dùm è. 15 v Ulici v pozadí dùm Josefa Borùvky Mezice r. 1950, Oš ádalovo è

11 Mezice, r. 1962, dùm Hrbkových, v souèasné dobì Greplových, v popøedí rybník Prádlo Mezice r. 1964, rybník Prádlo 11.

12 Mezice r Mezice r

13 Mezice r Mezice r

14 Mlácení parním strojem r na è. 5 u Josefa Veselého. Zleva Polar strojník z Litovle, Mach František davaè do mlátièky, vzadu Jaroslav, dìdeèek Veselý, Karel, Jeník, Josef a vpøedu Ladin Oš ádal a M. Stránìlová Mezice, r. 1930, senoseè 14.

15 Mezice, r. 1943, u Haderkù è. 21, elektrický pohon mlátièky Mezice, r. 1947, seèení obilí - Stanislav Haderka a Ludmila Haderková - Továrková 15.

16 Mezice, r. 1904, zájezd Matice školské do Litovle, na fotce sourozenci Veselých z leva - první neuvedeno, Josef, Jan, Ludmila (Janulíková), neuvedeno, Karel, František, Anna (Haderková) Mezice, r. 1924, motorový pluh EXCELSIOR firmy Laurin & Klement. Sedláci z Mezic utvoøili družstvo a zakoupili tento stroj. 1. zleva Dostál Miloš, 3. zleva Papica Karel zv. Karilek, 2. z prava Haderka Stanislav, za volantem starosta Novák Josef a vedle obecní èetník Veèeøa 16.

17 Hospodáøi z Mezic sedící zleva: Knajbl Josef z vily, Stejskal Adolf z Trávníka, Vanìk Vladimír è. 25, Haderka Stanislav è. 21, Papica František è. 15, Mrtýnek Stanislav, Hraba è. 12 a stojící zleva: Kryl Josef z Nákla, Vanìk Mojmír, neuveden, neuveden, Utíkal František z Trávníka, neuveden, neuveden, neuveden, Mrtýnek Josef è. 26, Novák Josef - starosta Mezic, neuveden, Dostál Miloslav, neuveden, Èervinek Jan, neuveden, neuveden. Jejich ženy sedící zleva: Vaòková Ludmila è. 25 (sleèna), Vaòková, manželka Vladimíra, neuvedeno, Knajblová (vilská) Josefova druhá žena, Fantulová Marie odlávky (Kupková), neuvedeno a stojící z leva: Nováková è. 10 (Vaòková 25), Fantulová Berta è. 6 (Navrátilová), Vaòková è. 48, Veselá Ludmila è. 9, Rémanová (Šrotová), Veselá è. 5 (manželka Josefa), neurèeno, Haderková Anna è. 21 (Veselá è. 5) 17.

18 r. 1907, Lída Janulíková rozená Veselá alias Tetinka Køópalka s manželem Janulíkem a otcem Josefem Veselým, Mezice è. 5 Lída Janulíková rozená Veselá alias Tetinka Køópalka druhá zleva 18.

19 r. 1957, Lída Janulíková rozená Veselá alias Tetinka Køópalka uprostøed, po jejím boku sourozenci Anna a Karel Veselý. Mezice, r. 1933, stolní hra Rafika se hrála o fazole (rodina Haderkova) 19.

20 Mezice, r. 1924, Stojící: Alois Èervínek, Josef Navara, Vít Køivánek, Stanislav Nìmeèek, 2. øada: Josef Vanìk, Ladislav Vanìk (oba è.p. 48), František Papica (è.p. 15), Josef Novák, Josef Oš ádal (è.p. 68), František Berka, Sedící: Jan Berka, Karel Papica (è.p. 22), Hynek Mo ka (velitel), Stanislav Mrtýnek, Josef Špunda (pøedseda), Florián Mo ka, Jakub Zboøil, František Kupka, Ležící: Josef Papica, Karel Dolínek Mezice, r. 1929, èást sboru dobrovolných hasièù 20.

21 Mezice, r. 1931, èlenové hasièského sboru. I. øada: Prázdný Metodìj, Vanìk Vladimír, Kadláèek František, Oš ádal Jakub, Hejtman Alois, II. øada: Berka Jindøich, Nedoma František, Haderka Mil., Klajbl František, Papica Met., Absolon Josef, Hejtman Josef, Navara Alois, III. øada: Šoustal V., Utíkal František, Novák Josef, Špunda Josef, Papica Karel, Mo ka Hynek, Oš ádal Josef Mezice, r. 1932, èištìní studny strojem u pøedsedy sboru br. Špundy 21.

22 Mezice, r. 1931, Zastupitelstvo obce Mezice Mezice, , zvaní na kácení máje, na koni Josef Prázdný, Josef Hrbek, Marie Berková, Ladislav Doèkal, Josef Fišara, Marie Oš ádalová, Vít Prázdný, Marie Dolínková, Jaroslav Oš ádal 22.

23 Mezice, , zvaní na kácení máje MŠ Náklo, r. 1936, Milada Haderková z Mezic 23.

24 Práce u zahradníka Bohumila Veselého Mezice r. 1934, øidiè velkozávodu školkaøského Bohumila Veselého Miloš Haderka 24.

25 Primice Emila Škurky, v pozadí jeho rodièe, zleva Dostálová Zdena a Haderková Jarmila Primice Emila Škurky 25.

26 Mezice, r. 1938, pohøeb br. Ladislava Oš ádala, v popøedí nesou vìnce Rùžena Papicová, Marie Oš ádalová, Ludmila Berková a Marie Papicová Dechová hudba ZD Náklo. Kapelník Josef Kopeèný. První zleva: Karel Dolínek st., druhá øada tøetí zleva Josef Uvízl, vlevo dole Dolínek Jan st. 26.

27 Odvedenci Škurek, Køivánek, Haderka, Fiala, Hejtman, Kadláèek, Papica, Prázdný, Hubekr, Nìmeèek, Oš ádal. Odvedeni pouze tøi uprostøed Mezice, slavnost v dobì okupace 27.

28 Mezice, r. 1946, pozvánka na Hasièský ples. Mezice, r. 1946, ochotnické divadlo 28.

29 Køelov r. 1946, Orelské cvièení mezických cvièencù na dvojitém žebøi. Mezice, r. 1948, pøedávání první motorové støíkaèky 29.

30 Mezice 50-tá léta. Zleva: Ludmila Látalová, Marie Fantulová, František Papica. Zprava L. Utíkalová, Václav Babica, Prázdná Mezice 50-tá léta 30.

31 Dechová hudba ZD Náklo. Kapelník Josef Kopeèný. Z Mezic první zleva: Karel Dolínek st., druhá øada tøetí zleva Josef Uvízl, vlevo dole Dolínek Jan st. r. 1956, mateøská školka, zemìdìlský útulek 31.

32 Mezice, r. 1958, u Novákù, Anežka Hrbková, Anna Papicová, Ludmila Hrbková, Jan Dostál, Miloš Veselý Mezice r Mlácení v JZD. Marie Oš ádalová (Absolonová), Nìmeèková, Oldøiška Oš ádalová, Františka Suchomelová, Marie Berková, Ludmila Utíkalová, Anežka Prázdná 32.

33 Mezice, r. 1959, mlácení u kravína, Dolínek František, Šinclová Anežka Mezice, r. 1960, potahování obilí k mlácení, vozka Josef Mrtýnek, konì od Josefa Krále 33.

34 R Èeská beseda. Stojící Marie Fantulová, Josef Šoustal, Jarmila Èervínková, Jiøí Rosenzweig, Marie Coufalová, Marie Papicová, Jan Kadláèek. Druhá øada: Helena Borùvková, Jan Èervínek, Marie Køivánková, Josef Borùvka, Marie Urbánková, Josef Oš ádal, Vìra Uvízlová, Mojmír Oš ádal Mezice, r.1960, Èeská beseda 34.

35 r Èeská beseda. Nacvièila paní Oldøiška Oš ádalová. Jiøí Rosenzweig, Marie Coufalová, Marie Papicová, Jan Kadláèek, Marie Urbánková, Josef Oš ádal, Vìra Uvízlová, Mojmír Oš ádal Bubeník Jan Dolínek st., saxofon Slávek Øíkal (Hynkov), klarinet Jan Dolínek, saxofon Josef Šustek (Skrbeò), harmonika Karel Dolínek ml., harmonika Karel Dolínek st., pozoun Jar. Pøidal (Hynkov), trubka Josef Uvízl 35.

36 Mezice, r. 1962, vypouštìní Prádla Mezice, r. 1962, vypouštìní Prádla 36.

37 Mezice, r. 1963, cvièení Sokola Mezice. Nahoøe zleva: Alois Èervínek, Jan Borùvka, Miroslav Borùvka, Josef Èervínek, Jiøí Oš ádal, Jan Èervínek, Ladislav Kadlec, František Èervínek. Dole zleva: Vít Prázdný, Josef Borùvka, Vladimír Šincl, Jan Kadláèek, Josef Fantula, Jiøí Rosenzweig, Josef Knajbl Mezice, r Vystoupení Sokola Mezice. Zleva Josef Knajbl, Vít Prázdný, Jan Kadláèek, Ladislav Šincl, Jiøí Rosenzweig, Josef Fantula 37.

38 Mezice, r. 1963, úèastnice krajského kola o nejlepší družstvo v Novém Jièínì (Jarmila Papicová, Jarmila Kopøivová, Rùžena Šinclová, Dagmar Kadlecová, Marie Fantulová, Ludmila Látalová, Anna Kadláèková, Marie Berková, Zdeòka Køivánková, vedoucí - Ladislav Kadlec) Mezice, r. 1964, pohøeb br. Jana Berky 38.

39 Bøezová, r. 1965, okrskové cvièení Unèovice, , družstvo žákù z Mezic 39.

40 Unèovice, r. 1966, okrskové cvièení, soutìžní družstvo mužù z Mezic a starší garda Unèovice, r. 1966, okrskové cvièení, soutìžní družstvo žákù z Mezic 40.

41 Unèovice, r. 1966, okrskové cvièení, soutìžní družstvo žaèek z Mezic Mezice, r. 1969, pohøeb bratra Josefa Oš ádala 41.

42 Lední hokej, r Mezice, r. 1971, oslavy 70-ti let sboru dobrovolných hasièù 42.

43 Mezice, r. 1971, slavnostní koncert nákelské hudby na návsi Mezice r. 1971, námìtové cvièení 43.

44 Svatba u Haderkù Mezice, r. 1974, brigáda na pøístavbì sálu. Nahoøe zleva: Jan Utíkal, Karel Papica, Josef Berka, Stanislav Absolon, Pøemysl Papica, Benedikt Prázdný, Zdenìk Vymìtal, Ludmila Berková Dole zleva: Václav Utíkal, František Èervínek, Miroslav Borùvka, Ladislav Pøidal 44.

45 Mezice, r. 1973, Papicùv dùm, rybník Prádlo Mezice, r okrsková soutìž 45.

46 Mezice, r. 1975, myslivecký hon Mezice, r. 1975, oslavy 30-tého výroèí osvobození od fašismu 46.

47 Mezice, r. 1975, oslavy osvobození od fašismu. Zleva: Jana Berková, Marie Babicová, Lenka Greplová, Vìra Rozmanová, Pavla Bauerová, Eva Bauerová, Soòa Bauerová, Marta Èervínková, Vlaïka Pøidalová, Zdeòka Utíkalová Mezice, r. 1975, spartakiáda, prùvod obcí. V pozadí rozestavìná pøístavba pódia 47.

48 Mezice, r. 1975, spartakiáda, nástup na høišti Mezice, r. 1975, cvièenci spartakiády 48.

49 Mezice, r. 1975, cvièenky spartakiády Mezice, r. 1975, spartakiáda, cvièení dívek 49.

50 Praha, r. 1975, spartakiáda. Horní øada zleva Borùvka Miroslav, Josef Knajbl, Jiøí Doèkal, Karel Papica, Zdenìk Èunderle. Dolní øada zleva Josef Èervínek, Josef Borùvka, Ladislav Pøidal Mezice, r. 1976, lední hokej 50.

51 Mezice, r. 1979, rekonstrukce sálu Mezice , budování lavièek na høišti. Nahoøe zleva: Leonard Kvapil, Miroslav Dostál, Josef Borùvka, Jiøí Oš ádal, Josef Berka, Jindøich Berka, Ladislav Pøidal, Miroslav Utíkal, František Èervínek, Josef Èervínek Dole zleva: Alois Èervínek, Josef Šoustal, Josef Oš ádal, Jaroslav Rozman, Josef Knajbl 51.

52 Mezice , budování lavièek na høišti Mezice, r. 1980, oprava sálu 52.

53 Mezice, r. 1980, výroèní schùze Sokola, kulturní vložka žákù Mezice, r. 1980, výroèní schùze Sokola 53.

54 Mezice, r. 1980, spartakiáda Mezice, r. 1980, spartakiáda 54.

55 Mezice, r. 1980, spartakiáda Mezice, r. 1980, spartakiáda 55.

56 Mezice, r. 1981, stavba dálnice Mezice, r. 1981, stavba dálnice, v dálce hospoda Majtnarka 56.

57 Mezice r. 1982, lední hokej Mezice r. 1982, lední hokej 57.

58 Mezice, r. 1985, spartakiáda Mezice, r. 1985, spartakiáda 58.

59 Mezice r. 1987, oprava kaplièky, 1. foto František Kopøiva, 2. foto nahoøe zleva František Kopøiva, Karel Dolínek, František Pospíšil st., František Pospíšil ml., Miroslav Dostál, Jaromír Vanìk. Dole zleva Ladislav Pøidal a Klement Ivanov Mezice, , požár kravína 59.

60 Mezice, r. 1990, poslední spartakiáda Mezice, r. 1991, oslavy 100 let hasièù 60.

61 Mezice, r. 1991, oslavy 100 let hasièù - námìtové cvièení Mezice, r. 1991, oslavy 100 let hasièù 61.

62 Mezice, r. 1991, oslavy - shora Jiøí Oš ádal, Vladimír Vanìk, Jan Beòo, Roman Oš ádal, Petr Utíkal, Jaromír Vanìk, Josef Oš ádal, Petr Mrtýnek, Vìroš Knajbl, Jiøí Žváèek, Josef Fišara, Michal Pøidal, Lubomír Dostál, Radek Nìmèák Mezice, r. 1991, oslavy 100 let hasièù 62.

63 Bouzov, r. 1994, družstvo mužù z Mezic na závodì okresní ligy. Nahoøe zleva Petr Utíkal, Marek Oš ádal, Josef Fantula. Uprostøed Miroslav Borùvka, Jiøí Oš ádal, Petr Mrtýnek, Radek Nìmèák, Petr Hrachovina. Ležící Roman Oš ádal Náklo, r.1995, soutìžní družstvo mužù z Mezic na pohárové soutìži starosty obce Náklo 63.

64 Stracené Ráj 1996, jedno z prvních vystoupení na Majálesu v Olomouci r. 1996, ženy a dìti na okresní hasièské soutìži na Bouzovì 64.

65 Náklo, r.1996, soutìžní družstvo žen z Mezic na pohárové soutìži starosty obce Náklo Støeò, r. 1996, dìtský doprovod na okrskové soutìži. Zleva Martin Oš ádal, Helena a Veronika Hanákovy, neznámé dìvèátko, Milan Oš ádal, Petra a Vojtìch Hrachovinovi, Lucie Utíkalová 65.

66 Mezice, r. 1997, Jízda krále r. 2000, novì vzniklé družstvo mladých hasièù v Rozvadovicích na okrskové soutìži. Vedoucí Petr Hrachovina, zleva Zdenìk Vymìtal, Martin Hubièka, Milan Oš ádal, Martin Hudeèek, Vojtìch Hrachovina, Miroslav Hubièka, Tomáš Reèka 66.

67 Stracené Ráj - obal CD 2000 r. 2000, hasièi z Mezic na jedné ze svých výprav s historickou støíkaèkou (Náklo) 67.

68 Mezice, r. 2001, oslavy 650-ti let první zmínky o Mezicích, 110-ti let sboru dobrovolných hasièù a 50-ti let Sokola. Prùvod obcí Mezice, r. 2001, oslavy 650-ti let první zmínky o Mezicích, 110-ti let sboru dobrovolných hasièù a 50-ti let Sokola. Prùvod obcí 68.

69 Mezice, r. 2001, oslavy 650-ti let první zmínky o Mezicích, 110-ti let sboru dobrovolných hasièù a 50-ti let Sokola. Dechový soubor Nákelanka Mezice, r. 2001, oslavy 650-ti let první zmínky o Mezicích, 110-ti let sboru dobrovolných hasièù a 50-ti let Sokola. Myslivci, hasièi a Sokol Mezice na høišti po prùvodu obcí 69.

70 Mezice, r. 2002, dìtský den na høišti Droždín, r. 2002, mladí hasièi z Mezic na soutìži okresní ligy mladých hasièù 70.

71 R. 2005, mladí hasièi SDH Mezice, vítìzné družstvo okresní ligy mladých hasièù v r Nahoøe Aleš Zapletal, Jaroslav Spurný, Michala Prázdná, Roman Gottfried, Jan Utíkal. Dole Andrea Pazderová a Petra Hrachovinová. R. 2005, mladí hasièi SDH Mezice. Nahoøe Jaromír Vymìtal, Miroslav Bartoò, Vojtìch Hrachovina, Tomáš Reèka, Lucie Utíkalová, Roman Gottfried. Uprostøed Aleš Zapletal, Jan Utíkal, Jaroslav Spurný, Jan Simon, Andrea Pazderová, Michaela Prázdná, Petra Hrachovinová. Dole Zdenìk Holický, Markéta Haninová, Kamila Haninová, Veronika Smékalová, Zlata Havlíèková, Denisa Pazderová a Adéla Antlová. 71.

72 Mezice, r. 2005, primice Petra Utíkala Mezice, r. 2005, primice Petra Utíkala 72.

73 Mezice, r. 2005, primice Petra Utíkala Mezice, r. 2005, primice Petra Utíkala 73.

74 Velký Újezd, r. 2005, mladí hasièi z Mezic po soutìži PLAMEN Rozvadovice, , družstva hasièù z Mezic na okrskové soutìži. Nahoøe zleva Adéla Antlová, Jan Simon, Aleš Zapletal, Zlata Havlíèková, Veronika Smékalová, Denisa Pazderová, Zdenìk Holický, Petra Hrachovinová, Michal Nìmèák. Øada prostøední zleva Kateøina Mlèochová, Karel Oš ádal, Roman Oš ádal, Jaromír Vymìtal, Vojtìch Hrachovina, Miroslav Bartoò, Lucie Utíkalová, Karla Holická. Dole zleva Martin Utíkal, Tomáš Utíkal, Radek Nìmèák, Ivo Urbánek, Tomáš Reèka, Miroslav Hubièka, Martin Hubièka, Petr Hrachovina. Ležící Stanislav Hudeèek 74.

75 Mezice, r. 2006, oslavy 655 let první zmínky o Mezicích, 115 let SDH a 55 let Sokola. Prùvod obcí Mezice, r. 2006, oslavy 655 let první zmínky o Mezicích, 115 let SDH a 55 let Sokola. Prùvod obcí 75.

76 Mezice, r. 2006, Mikulášská nadílka Mezice, r. 2007, oprava kiosku na høišti 76.

77 Mezice, r. 2007, slet èarodìjnic Mezice, r. 2007, Køest CD Stracené Ráj 77.

78 Mezice, r. 2007, strejdové Tomáš Utíkal a Ivo Urbánek na procházce, zleva dvojèata (kluci) Utíkalovy a trojèata (holky) Jureèkovy Mezice, , družstvo žen z Mezic na okrskové soutìži. Zleva Veronika Hanáková, Miloslava Jureèková, Jaroslava Svaèinová, Kateøina Mlèochová, Karla Holická, Helena Hanáková 78.

79 Olomouc, , mladí hasièi na bowlingu Libavá, , školení jednotky sboru dobrovolných hasièù 79.

80 Šumvald, r. 2008, Plamen, nahoøe zleva: Tereza Gajová, Denisa Pazderová, Adéla Antlová, Petra Vybíralová, Petr Spurný. Dole: Emílie Hanáková, Veronika Smékalová, Gabriela Polívková, Natálie Gnipová r. 2008, koncert skupiny Stracené Ráj na sportovní hale UP Olomouc 80.

81 Mezice, r. 2009, desátý slet èarodìjnic Mezice, r. 2009, desátý slet èarodìjnic 81.

82 Mezice r. 2009, slavnostní pøedání hasièských mundùrù zásahové jednotce Mezice, r. 2009, požární vozidlo mezických hasièù Aro 82.

83 Mezice, r. 2009, brigáda Bìlkovice, r. 2009, netradièní hasièská soutìž. Vzadu: Jiøí Harszlak, Kamil Malý, Miroslav Hubièka. Uprostøed: Zdenìk Holický, Petra Hrachovinová, Veronika Hanáková, Martin Hubièka, Karel Oš ádal. Dole: Tomáš Reèka, Andrea Pazderová, Ivo Urbánek 83.

84 Mezice, r. 2009, vystoupení Jarmily Šulákové a Fleretu na 2. RecesFestu Mezice, r. 2010, slet èarodìjnic 84.

85 Mezice, r. 2010, RecesFest 3 - vystoupení Ivana Mládka s Banjo Bandem R. 2010, návštìva u hasièù v Perninku 85.

86 Mezice, r. 2010, Mezecky dochaøeni Mezice r. 2010, po dvaceti letech ples SDH Mezice 86.

87 Mezice, r. 2011, výstava Svazu chovatelù v Mezicích Mezice, r. 2011, Okrsková soutìž v Mezicích 87.

88 Podìkování patøí všem, kteøí jakkoli projevili svùj zájem a podpoøili vznik tohoto jedineèného díla, zejména pak Marii Pøidalové, Ludmile Papicové, Marii Kadláèkové, Jaromíru Vaòkovi a Petru Hrachovinovi. Sazba: Marek Oš ádal Tisk: Tiskárna Twin s.r.o. Olomouc Mezice

INFORMACNÍ ZPRAVODAJ

INFORMACNÍ ZPRAVODAJ INFORMACNÍ ZPRAVODAJ PRO OBCANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 41 Záøí 2010 Vá ení spoluobèané, jak zajisté víte v mìsíci øíjnu jsou pøed námi volby do zastupitelstva obce. Tak mi dovolte se ohlédnout za uplynulým

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bajerová Zuzana, Podlesí III 4942, 76005 Zlín BUDOVATEL, stavební ové

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

ROK 1990 Retrospektivní zápis Foto: kronikář Josef Rotbauer ml.

ROK 1990 Retrospektivní zápis Foto: kronikář Josef Rotbauer ml. ROK 1990 Retrospektivní zápis Foto: kronikář Josef Rotbauer ml. Vítání občánků 22.9.1990 David Pavlovič (vpravo) Lucie Černohorská vlevo, Adriana Fučíková vpravo Strana 1 (celkem 21) Volby do obecního

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:40 Denis Knejzlík sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Grazhina Šimečková Mgr. Darina Šimková 9:15 9:35 Mgr.

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014 ní listina: ANO 2011 1 Krejčí Petr 47 ANO 2011 BEZPP podnikatel Konice 2 Švec Ondřej 34 ANO 2011 BEZPP podnikatel Konice 3 Dostál Josef 34 ANO 2011 BEZPP obchodní ředitel Konice 4 Coufal Jan Mgr. 54 ANO

Více

Dárci 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pardubický kraj Evropská unie

Dárci 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pardubický kraj Evropská unie Dárci 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropská unie Město Česká Třebová Město Králíky Město Lanškroun Město Letohrad Město Ústí nad

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013)

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - okresní kolo (16-16.5.2013) 60 m - Žáci (Běh) Běh 1 () Vítr: -1.8 m/s 1 Luboš Kemr 980907 3. ZŠ Most 08.35 462 2 Jiří Angermayer 96 7. ZŠ Most 08.44 439 3 Daniel Kořán

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim Hodnocený FK MSMO 2014/2015 - Hodnotící Fotoklub 1. Čichoň Tomáš Hříbě 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 5 21 179 2. Celuch Jaroslav Kubánské intermeco 6 8 5 5 3 5 5 7 4 7 7 62 5 3. Havlíček František Po výstavě 5 3

Více

Rozpis HN na školní rok 2015/2016

Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Třída: PHV A Učitel: R. Hubálková-Bártová Středa: 15:00-15:45, č. 417 Filipová Bára Hejduková Kamilla Ella Hekš Prokop Kafka Vojtěch Komárek Matěj Kuchárová Lucie Lusk

Více

Zlínský krajský přebor 22.kolo

Zlínský krajský přebor 22.kolo Zlínský krajský přebor 22.kolo Je dobojováno! Gratuluji Vsetínu A k návratu do Jihomoravské divize,bojkovicím k pěknému druhému místu a velká škoda bylo zaváhání Zlína A v Luhačovicích ve 20.kole,jinak

Více

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek 15,00-17,00 Sobota 8,00-10,00 Duranová Duranová Dvořák

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 43 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Sjezdy O ŠTÍT MĚSTA TÁBORA MČR veteránů BHZ: 4 Druh závodu: Sjezd postupový Datum závodu: 09.05.2009 Začátek závodu 16:45

Více

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže

Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Výsledky korespondenčního kola ekologické soutěže Pořadí Příjmení Jméno ZŠ Počet budů Datum doručení 1 Kocanová Markéta JH Vajgar 26 11.12. 2 Skůpová Klára JH Vajgar 26 11.12. 3 Mach Štěpán Ústí nad Labem

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Memoriál Ády Hochmanna 2015

Memoriál Ády Hochmanna 2015 žákyně 0-Výsledková listina 1. Hepnarová Jana T.J. Sokol Jaromě 2008 9,60 9,30 18,90 2. Štveráková Kate ina T.J. Sokol Jaromě 2008 9,50 9,10 18,60 3. Piknerová Veronika T.J. Sokol Kobylisy 2008 9,15 9,40

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

sjezd, 2. 3. 2013 TECHNICKÁ DATA ŘEDITEL ZÁVODU Šimon Mastný START 900m Andrea Štětková PÁD 170m

sjezd, 2. 3. 2013 TECHNICKÁ DATA ŘEDITEL ZÁVODU Šimon Mastný START 900m Andrea Štětková PÁD 170m sjezd, 2. 3. 2013 JURY TECHNICKÁ DATA TRAŤ Jezerní ŘEDITEL ZÁVODU Šimon Mastný START 900m ARBITR Martin Krupauer CÍL 730m Andrea Štětková PÁD 170m DÉLKA 1200m STAVITEL TARTI PŘEDJEZDCI 1. JÍZDA Jakub Pruher

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Němčice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Hudební dění v Polné a okolí 217

Hudební dění v Polné a okolí 217 Hudební dění v Polné a okolí 217 XIII. Příležitostná hudební seskupení Vedle již prezentovaných hudebních skupin a orchestrů tvořila a tvoří velice významnou součást hudebního dění v Polné a okolí příležitostná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1990/2012/Lu Č.J.: MUVI 17078/2012 VYŘIZUJE: Lukašíková TEL.: 556 312 265

Více

16. 4. - Na honěnou 1/23. Muži "A" (1975-1995) Účastním se na vlastní nebezpečí, jsem zdravý :

16. 4. - Na honěnou 1/23. Muži A (1975-1995) Účastním se na vlastní nebezpečí, jsem zdravý : Muži "A" (1975-1995) 1 Halama Jakub 1979 KVS Šumperk 2 Žanda Adam 1991 TJ Šumperk 3 Kostecký Jan 1991 TJ Šumperk 4 Křivohlávek Tomáš 1995 Nový Malín 5 Halama Petr 1983 Šumperk 6 Machotka Dominik 1994 Activity

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Okresní přebor BK - ročník 09/10 Úvodní zpráva 11.10.09

Okresní přebor BK - ročník 09/10 Úvodní zpráva 11.10.09 Okresní přebor BK - ročník 09/10 Úvodní zpráva 11.10.09 Losování soutěže proběhlo dne 22.09.09. Ve skupině startuje 10 družstev. Pořadí družstev podle čísla losu s průměrným koeficientem zákl. sestavy:

Více

Seznam žádostí dle 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (aktualizace 31. 12. 2014)

Seznam žádostí dle 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (aktualizace 31. 12. 2014) Leoš Bednář Míchov u Boskovic Krbová kamna 6.1.2014 8.1.2014 220/2014 Př Jana Přichystalová Světlá u Šebetova Plynový kotel, krbová vložka 8.1.2014 10.1.2014 377/2014 Př Ing. Roman Konstanz Žerůtky Kachlová

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ

Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ - Litvínov 9:00 hodin malá scéna ZUŠ Příčná flétna 1. Burčová Aneţka 22. 5. 2001 Ústí n/l I. 3:20 2. Ešlerová Andrea 26. 1. 2001 Ţatec I. 3:54 3. Holá Lenka 5. 10. 2000

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Pasport komunikací - přehled vlastníků pod úseky komunikací

Pasport komunikací - přehled vlastníků pod úseky komunikací číslo úseku název úseku název k.ú. číslo LV číslo parc. podděleni p.č. výměra druh pozemku využití pozemku typ mapy subjekt adresa místní komunikace III.třídy 1c Náměstí - od č.p.9 - k č.p.4 (včetně plochy

Více

ZPRAVODAJ 14. KOLA. T.J. Sokol Plzeň V. C, SK Škoda VS Plzeň B, TJ Přeštice A, TJ Dobřany C

ZPRAVODAJ 14. KOLA. T.J. Sokol Plzeň V. C, SK Škoda VS Plzeň B, TJ Přeštice A, TJ Dobřany C ZPRAVODAJ 14. KOLA 14. kolo...... se ve skupině A odehrávalo s vědomím, že o postupujících je již rozhodnuto. Vítězem skupiny se stal Sokol V. C, který si tentokrát dle předpokladů poradil s poslední Škodou

Více

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21.

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21. Stafeta BĚH MLADŠÍ Jméno dítě Ackermann Lukáš Adamová Alena Adolt David Bareš Štěpán Bendáková Klára Boček Jáchym Čáp Sebastian Čechrák Tomáš Černá Anežka Dvořáková Apolena Elvy David Fiala Jakub Filgasová

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně

Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně Promoce bakalářů konané 22. 2. 20013, v 13 hod, v aule Mendelovy univerzity v Brně V studijním programu Ekonomika a management, studijní obor Manažersko ekonomický, bakalářský stupeň, prezenční forma,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Třída Rok Jméno 60m (s) Třída rok Jméno míček (m) Třída Rok Jméno dálka (cm)

Třída Rok Jméno 60m (s) Třída rok Jméno míček (m) Třída Rok Jméno dálka (cm) Třída Rok Jméno 60m (s) Třída rok Jméno míček (m) Třída Rok Jméno dálka (cm) Dívky 0. třída 30m 2009 Krahulíková Tereza 6,51 Dívky 0. třída 2007 Sisková Anna 22,5 Dívky 0. třída 2010 Sisková Kateřina 265

Více

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ Příjmení Jméno Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2016 kategorie - Požární sport Kraj - STŘEDOČESKÝ START POVOLEN START NEPOVOLEN ZA OKRES KRAJ ZA OKRES KRAJ Adamovská Klára Kolín Středočeský

Více

Mikulášská laťka 2007

Mikulášská laťka 2007 Školní sportovní klub při ZŠ Žerotínova SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí TJ Valašské Meziříčí - oddíl atletiky Město Valašské Meziříčí Mikulášská laťka 2007 1. Ročník chlapci poř. jméno, příjmení škola

Více

VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012

VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012 VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENOU KRAJSKOU KOMISÍ PLAVÁNÍ VÝSLEDKY SDRUŽENÝ PODZIMNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 12 14 LET 24. 25. 11. 2012 bazén 25m, 6 drah, obrátkové stěny hladké, ruční měření; teplota vody: 26,5

Více

Přebory Středočeského svazu karate 2015 13. června 2015 109 závodníků z 10 klubů

Přebory Středočeského svazu karate 2015 13. června 2015 109 závodníků z 10 klubů KATA mladší žáci -9 let. Svatek Svatopluk. Pečenka David. Benda Lukáš. Pečenka Antonín Přebory Středočeského svazu karate 0. června 0 09 závodníků z 0 klubů mladší žákyně -9 let. Nosálková Anna. Pechová

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Plzně. konané ve dnech 15. - 16.10.2010

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Plzně. konané ve dnech 15. - 16.10.2010 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Plzně konané ve dnech 15. - 16.10.2010 1. Mgr. Martin Baxa 34 let středoškolský učitel 2. Ing. Jiří Šneberger 49 let senátor 3. Ing. Miloslava Šlajsová

Více

ČP mládeže - dlouhé tratě

ČP mládeže - dlouhé tratě VÝSLEDKOVÁ LISTINA K2 Benjamínci Trať: 2 km Závod: 1 9:00 1. Hájek Kryštof - Kučera Martin KVS-SPA B14 00:11:10.89 2. Bišický Ondřej - Klemperer Otto CHO-POD B16 00:11:21.96 00:00:11.06 3. Vozka Marek

Více

Běh na Kleť 2016 27. ročník 6,3 km převýšení 532 m poř. kat. jméno roč. oddíl čas 1 A Macoun Jan 1992 Sokol ČB 0:31:03 2 A Flašar Jan 1986 SK Čtyři

Běh na Kleť 2016 27. ročník 6,3 km převýšení 532 m poř. kat. jméno roč. oddíl čas 1 A Macoun Jan 1992 Sokol ČB 0:31:03 2 A Flašar Jan 1986 SK Čtyři Běh na Kleť 2016 27. ročník 6,3 km převýšení 532 m poř. kat. jméno roč. oddíl čas 1 A Macoun Jan 1992 Sokol ČB 0:31:03 2 A Flašar Jan 1986 SK Čtyři Dvory 0:33:30 3 A Kadoch Michal 1987 Milost.cz 0:33:44

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Strana 1 z 8 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Schvaluji účetní závěrku roku 2011 ANO 2. Souhlasím s tím, aby výše odměn funkcionářů

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

FREE Litovelská jízda Litovel - 26.05.12

FREE Litovelská jízda Litovel - 26.05.12 VÝSLEDKOVÁ LISTINA n A 30 km e poř. stč jméno nar. kat. tým čas t ztráta km/h 1. 109 ŠPILER STANISLAV 1981 1. M CK PeMaP Přerov 0:52:01 t 34,6 o 2. 73 ŠUSTR JIŘÍ 1980 2. M Silný Uničov 0:52:25 0:00:24

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní pořadí

HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní pořadí HLAVNÍ ZÁVOD - absolutní 108 Šáfr Vladimír, Matoušek Jan 1981 Triatlon Hrádek nad Nisou štafeta - muži hl.závod 0:19:09 8 0:50:34 1 0:14:38 3 1:24:21 1 1 110 Krutský Tomáš, Landa František 1979, 1974 KC

Více

Mladší žáci: ročník 1998 / 1999 (1200m)

Mladší žáci: ročník 1998 / 1999 (1200m) Mladší žáci: ročník 1998 / 1999 (1200m) 62 Robin Beshir 2001 SK Zdice 4:02 1 pavla.kucerova@genzyme.com 20 Daniel Nový 1998 Sokol Petřín Plzeň 4:13 2 alice.nova@email.cz 12 Tomáš Kalivoda 1998 PSK Klatovy

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Adéla Pírková (4.C) pr. - Dějiny výtvarné kultury 8:20 8:40 {Vkre} Mgr. Martin Dvořák / MgA. Lubomír Ančinec / pr. - Technologie 9:10 9:30 {knih} Jaromíra Slívová

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 44 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA MČR veteránů BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 09.05.2009 Začátek závodu 9:00

Více

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email věková kategorie soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email 1. do 7 let ne AŠSK AC hip hop HK Ahoj léto Elen Beranová, Adriana Pecháčková, Anna Sucháčková, Zuzana Pejřilová, Julie

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014

MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014 MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014 HRADEC KRÁLOVÉ 17.5.2014 STARTOVNÍ LISTINA SKUPINY PÓDIOVÉ SESTAVY DOPOLEDNÍ PROGRAM 9:00 POM-POM DĚTI 1 Kostelec nad Orlicí 2 Marlen I 2 Hradec Králové A-team minikadetky

Více

Přílohy - č.1 seznam pozemků v jednotlivých katastrálních územích dotčených stavbou kanalizace

Přílohy - č.1 seznam pozemků v jednotlivých katastrálních územích dotčených stavbou kanalizace Přílohy - č.1 seznam pozemků v jednotlivých katastrálních územích dotčených stavbou kanalizace Navržené pozemky k umístění stavby lokalita Dolní Boříkovice : Králíky D. Boříkovice Obec katastrální území

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zařazení nových žáků do ZUŠ Iši Krejčího Olomouc Domluva rozvrhu probíhá od 1. do 4. září 2015 v čase od 13:00 do 17:00h. Pokud se zařazený žák nedostaví

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Juříková Daniela 1.B PEL Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Spáčilová Valentina 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Víchová Adéla 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Černá

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Pořadové číslo Příjmení a jméno (čj.) Adresa 1 Golub Vologymyr Jamné nad Orlicí 214 2 534/06/OÚRU 3 Kulihová Věra Kunvald

Více

15. Národní šampionát mažoretek České republiky 2016 Sólo - hůlka Město Kategorie Jméno Příjmení reg.č. Název skupiny Město Vedoucí

15. Národní šampionát mažoretek České republiky 2016 Sólo - hůlka Město Kategorie Jméno Příjmení reg.č. Název skupiny Město Vedoucí 15. Národní šampionát mažoretek České republiky 2016 Sólo - hůlka Město Kategorie Jméno Příjmení reg.č. Název skupiny Město Vedoucí 1 Dobříš a-minimažo Rozálie Zavřelová Benešovská Koťata MINI Benešov

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 8. listopadu 2012 Stará radnice Správní rada NF GB předsedkyně Ing. Zdena Cikrytová členové MUDr. Luboš Hovorka RNDr. Karel Pelán Mgr. Jiří Ringel RNDr. Jan Strašil Ing. Lenka Zálišová

Více

OSLAVY V BUDIŠOVĚ ROKU 2002

OSLAVY V BUDIŠOVĚ ROKU 2002 OSLAVY V BUDIŠOVĚ ROKU 2002 Text Ladislav Dokulil Seznamy Petr Piňos Milada Suchánková Verše Ing. Rostislav Tesař Foto Ladislav Dokulil Karel Pavlíček Příloha Budišovského zpravodaje č. 3/2002 II Oslavný

Více

ZPRAVODAJ STK. Přebor Plzeňského kraje. Tabulka. Předehrávka 22.kola 2015-16

ZPRAVODAJ STK. Přebor Plzeňského kraje. Tabulka. Předehrávka 22.kola 2015-16 16 2015-16 ZPRAVODAJ STK Předehrávkou 22. kola družstev Havlovice B a Havlovice C, odstartovalo 16 kolo soutěže. V derby celkem jasně zvítězilo družstvo Havlovice B. Slavoj přivítal na svých dráhách hosty

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 11. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 11. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 11 Trutnov 21.11.2014 Z celků v první polovině tabulky prohrávají pouze Hylváty a Vysoké Mýto.Vrchlabí si z Trutnova odváží kanára. Nejlepšího výkonu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 I. kategorie (4-8 let; do 3. třídy) Umístění Jméno Adresa školy Název Jméno Galerie Paletka To jsem já MgA. Darina Hejlová Vojtěch Benhard Štěpánka

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

Veselka - 01.09.2010 2 111 ORÁLEK DANIEL 70 MB 1 AC MOR.SLAVIA BRNO 5 295 SOURAL LUKÁŠ 82 MA 3 VSK UNIVERZITA BRNO

Veselka - 01.09.2010 2 111 ORÁLEK DANIEL 70 MB 1 AC MOR.SLAVIA BRNO 5 295 SOURAL LUKÁŠ 82 MA 3 VSK UNIVERZITA BRNO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Absolutní pořadí Strana 1 z 5 1 4 HORÁČEK MICHAL 75 MA 1 ISCAREX ČESKÁ TŘEBOVÁ 0:26:00 0:00:00 2 111 ORÁLEK DANIEL 70 MB 1 AC MOR.SLAVIA BRNO 0:26:50 0:00:50 3 79 ŠMÍD MARTIN 80 MA

Více

Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2012/2013

Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2012/2013 Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2012/2013 19. 9. Ekologická soutěž Rakovník: BIOsvět v nás a kolem nás - ekologie a zdravý životní styl I. kategorie 17 dvojic: 4. místo: Dominika

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

8.A Pavel Oplt Petr Pachl. 9.A Iva Bočánková Martina Klimešová Anna Kurinová Nikola Nováková Tereza Schettlová

8.A Pavel Oplt Petr Pachl. 9.A Iva Bočánková Martina Klimešová Anna Kurinová Nikola Nováková Tereza Schettlová Na projektu pracovali žáci v rámci předmětu Volba povolání. Sběr informací prováděli ve vlastním volnu, přímo v terénu. Třídění materiálu dle zaměření činností firem zpracovávali v hodinách Volby povolání

Více

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939. pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939. pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1., 2.,3.,6.,7. ROČNÍK pro ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Zpracoval: Mgr. Andrýsek Pavel zást. řed. pro II. stupeň

Více

E) Pohledávky na úhradách za služby v N-centru

E) Pohledávky na úhradách za služby v N-centru E) Pohledávky na úhradách za služby v N-centru Pohledávky na úhradách za služby poskytované s nájmem obytných místností v ubytovně Svojsíkova stezka čp. 3018, tzv. N-centru. Dlužníky jsou osoby ze sociálně

Více

Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014

Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014 Výsledky výtvarné části soutěže Evropa ve škole 2013-2014 I. kategorie (4 8 let) Místo Jméno Název práce Adresa školy, jméno vyučujícího Kolektiv výtvarné dílny galerie Paletka Hudební nástroje v rukou

Více

4 5 014 Neptun Řevnice. SKŘIVÁNKOVÁ Irena 845410. MATĚJKA Martin 831130

4 5 014 Neptun Řevnice. SKŘIVÁNKOVÁ Irena 845410. MATĚJKA Martin 831130 Muži Mezinárodní mistrovství 5 Poř. Číslo Klub Příjmení a jméno RČ Plavání Sjezd Sprint Slalom PÁNEK Daniel 760622 0:06:00,00 03:00,00 00:00,00 0:06:00,00 1:16:00,00 PÁNEK Vítězslav 800224 0:58:51,32 04:20,32

Více

I.kolo Poháru ČR 2015-2016 v jízdě na veslařském trenažéru Hostivice, sobota 12. prosinec 2015

I.kolo Poháru ČR 2015-2016 v jízdě na veslařském trenažéru Hostivice, sobota 12. prosinec 2015 Zdravotně handicapovaní sportovci 1. Centrum ZP TOMKA Martin 03:56,8 1 muži LTA - tělesně handicapovaní ČVK Praha TRNKA Václav 03:32,1 1 muži LTA - zrakově handicapovaní 1. Centrum ZP ROKŮSEK Michal 03:37,5

Více

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra ÚČASTNÍK FESTIVALU INTERNATIONAL BEATLEWEEK 2006, 2007 V LIVERPOOLU PREZENTACE SOUBORU Obsah I. Úvodní informace II. The Boom Band & Orchestra III. Vybrané akce Letní benefiční koncert 2007 International

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více