CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého duchovního a morálního bohatství, se zakládá na nedílných a všeobecně platných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; opírá se o principy demokracie a právního státu. Lidského jedince staví do středu svých zájmů a aktivit tím, že zavádí občanství v rámci Unie a vytváří prostor založený na svobodě, bezpečnosti a spravedlnosti. Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto společných hodnot při respektování kulturní odlišnosti a tradic jednotlivých evropských národů, jakož i národní identity členských států a organizace jejich veřejné moci na celostátní, regionální a místní úrovni; snaží se podporovat vyrovnaný a trvalý rozvoj a zajišťuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, jakož i svobodu usazovat se na území kteréhokoliv z členských států.

2 KAPITOLA I DŮSTOJNOST Článek 1 Lidská důstojnost Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna. Článek 2 Právo na život 1. Každý člověk má právo na život. 2. Nikdo nemůže být odsouzen k trestu smrti, ani popraven. Článek 3 Právo na integritu osobnosti 1. Každý člověk má právo na tělesnou a duševní integritu. 2. V lékařství a biologii musí být dále respektován: - svobodný a vědomý souhlas dotčené osoby dle podmínek stanovených zákonem, - zákaz eugenických praktik, zejména těch, které mají za cíl výběr osob, - zákaz činit z lidského těla či jeho částí, jako takových, zdroj příjmů, - zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí. Článek 4 Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení a trestů Nikdo nesmí být mučen nebo podroben nelidskému či ponižujícímu trestu anebo zacházení. Článek 5 Zákaz otroctví a nucených prací 1. Nikdo nesmí být držen v otroctví ani nevolnictví. 2. Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. 3. Obchod s lidskými bytostmi je zakázán. 2

3 KAPITOLA II SVOBODY Článek 6 Právo na svobodu a bezpečnost Každý člověk má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Článek 7 Respektování soukromého a rodinného života Každý člověk má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence či jiných druhů komunikace. Článek 8 Ochrana údajů osobního charakteru 1. Každý člověk má právo na ochranu údajů osobního charakteru, které se ho týkají. 2. S těmito údaji musí být nakládáno čestně, pouze k přesně danému účelu a na základě souhlasu dotyčné osoby či na základě jiného legitimního opodstatnění uvedeného v zákoně. Každý člověk má právo na přístup k údajům sebraným o jeho osobě a na jejich zpřesnění. 3. Respektování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislé moci. Článek 9 Právo uzavřít sňatek a založit rodinu Práva uzavřít sňatek a založit rodinu jsou zaručena legislativou jednotlivých států, která upravuje výkon těchto práv. Článek 10 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání 1. Každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání či přesvědčení, jakož isvobodu projevovat své náboženské vyznání či přesvědčení sám či společně s jinými, na veřejnosti či v soukromí bohoslužbou, výukou, prováděním náboženských úkonů a zachováváním obřadů. 2. Právo odmítnout vojenskou službu z důvodu svědomí je přiznáno v souladu se zákony jednotlivých států, které upravují výkon tohoto práva. Článek 11 Svoboda projevu a právo na informace 1. Každý člověk má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat či šířit informace bez zásahu státní moci a bez ohledu na hranice státu. 3

4 2. Svoboda médií a jejich pluralita musí být respektovány. Článek 12 Svoboda shromažďování a sdružování 1. Každý člověk má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými na všech úrovních, zejména v oblasti politiky, odborů a občanských aktivit, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů s dalšími osobami odbory či do nich vstupovat. 2. Politické strany na úrovni Unie se podílejí na vyjadřování politické vůle občanů Unie. Článek 13 Svoboda v oblasti umění a vědy Umělecká tvorba a vědecké bádání jsou svobodné. Akademická svoboda je zaručena. Článek 14 Právo na vzdělání 1. Každý člověk má právo na výchovu a vzdělání, jakož i na přístup k odborné a soustavné přípravě na výkon povolání. 2. Toto právo zahrnuje možnost absolvovat bezplatnou povinnou školní docházku. 3. Svoboda zřizovat vzdělávací zařízení v souladu s demokratickými principy, jakož i právo rodičů zajišťovat výchovu a vzdělávání svých dětí ve shodě s jejich vlastním náboženským, filozofickým či pedagogickým přesvědčením jsou respektovány v souladu se zákony jednotlivých států, které upravují uplatňování těchto svobod a práv. Článek 15 Svoboda volby povolání a právo na práci 1. Každý člověk má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené či přijaté povolání. 2. Každý občan či občanka Unie mohou svobodně volit zaměstnání, pracovat, usazovat se a poskytovat služby ve všech členských státech. 3. Státní příslušníci třetích zemí, kteří mají povolení k práci na území členských států, mají právo na stejné pracovní podmínky, jakých požívají občané či občanky Unie. Článek 16 Svoboda podnikání Svoboda podnikání je uznána v souladu s právem Společenství a legislativou jednotlivých států a jejím uplatňováním. 4

5 Článek 17 Právo na vlastnictví 1. Každý člověk má právo vlastnit zákonně nabitý majetek, užívat ho, svobodně s ním nakládat a odkazovat ho. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku, s výjimkou veřejného zájmu, v případech a za podmínek stanovených zákonem a při zajištění odpovídající náhrady v přiměřené lhůtě. Užívání majetku může být upraveno zákonem v míře nezbytné pro veřejný zájem. 2. Duševní vlastnictví je chráněno zákonem. Článek 18 Právo na azyl Právo na azyl je zaručeno ve shodě s právními předpisy Ženevské úmluvy z 28. července 1951 a protokolu z 31. ledna 1967 vztahujících se k postavení uprchlíka a v souladu se zakládající smlouvou o Evropském společenství. Článek 19 Ochrana v případě odsunu, vyhoštění či vydání osob 1. Hromadné vyhoštění osob je zakázáno. 2. Nikdo nesmí být odsunut, vyhoštěn či vydán do rukou státu, existuje-li vážné nebezpečí, že by na jeho území mohl být odsouzen k trestu smrti, podroben mučení nebo jiným nelidským či ponižujícím trestům či zacházení. KAPITOLA III ROVNOST Článek 20 Rovnost před zákonem Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Článek 21 Ochrana před diskriminací 1. Je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického či sociálního původu, geneticky daných vlastností, jazyka, náboženského vyznání či přesvědčení, politického či jiného smýšlení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, postižení, věku či sexuální orientace. 2. V rámci uplatňování zakládající smlouvy o ES a smlouvy o EU a v souladu se zvláštními ustanoveními zmíněných smluv je jakákoliv diskriminace na základě národnosti zakázána. 5

6 Článek 22 Kulturní, náboženská a jazyková odlišnost Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Článek 23 Rovnost mezi muži a ženami Rovnost mezi muži a ženami musí být zajištěna ve všech směrech, včetně zaměstnání, práce a odměny za ni. Princip rovnosti nebrání tomu, aby byla zachována či přijata jistá opatření stanovující zvláštní výhody ve prospěch menšinově zastoupeného pohlaví. Článek 24 Práva dětí 1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich zdravý vývoj. Mohou svobodně vyjadřovat svůj názor. Ten je zvažován v souvislosti s otázkami, které se jich týkají, a v závislosti na jejich věku a zralosti. 2. Veškeré jednání týkající se dětí, ať již ze strany veřejné či soukromé instituce, musí být vedeno v první řadě se zřetelem k vyššímu zájmu dítěte. 3. Každé dítě má právo udržovat pravidelně osobní vztahy a přímý kontakt s oběma rodiči, pokud to není v rozporu s jeho zájmem. Článek 25 Práva starších osob Unie uznává a respektuje právo starších osob na důstojný a nezávislý život a na jejich aktivní účast na společenském a kulturním životě. Článek 26 Integrace postižených osob Unie uznává a respektuje právo postižených osob na opatření, která mají za cíl zajistit jim nezávislý život, společenskou a profesní integraci a účast na životě společnosti. KAPITOLA IV SOLIDARITA Článek 27 Právo pracovníků na informace a konzultace v rámci podniku Pracovníkům či jejich zástupcům musí být ve vhodnou dobu poskytnuty informace či konzultace, a to v případech a za podmínek stanovených právem Evropského společenství a legislativou jednotlivých států a jejím uplatňováním. 6

7 Článek 28 Právo na kolektivní vyjednávání a akce Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Evropského společenství a legislativou jednotlivých států a jejím uplatňováním právo vyjednávat a uzavírat kolektivní úmluvy na příslušných úrovních a v případě střetu zájmů mají právo uchýlit se na obranu vlastních zájmů ke kolektivním akcím, včetně stávky. Článek 29 Právo na zprostředkování práce Každý má právo na bezplatný přístup k zprostředkovacím službám pracovních úřadů. Článek 30 Ochrana v případě neoprávněného propuštění ze zaměstnání Každý pracovník má právo na ochranu proti neoprávněnému propuštění ze zaměstnání, a to v souladu s právem Evropského společenství a legislativou jednotlivých států a jejím uplatňováním. Článek 31 Spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky 1. Každý pracovník má právo na takové pracovní podmínky, které respektují jeho zdraví, osobní bezpečnost a důstojnost. 2. Každý pracovník má právo na vymezení maximální délky pracovní doby a na každodenní přestávky a každotýdenní odpočinek, jakož i na každoroční placenou dovolenou. Článek 32 Zákaz zaměstnávat děti a ochrana mladistvých v práci Je zakázáno zaměstnávat děti. Nejnižší věková hranice pro přijetí do pracovního poměru nesmí klesnout pod minimální věk, kterým končí povinná školní docházka, při zachování zvýhodňujících pracovních podmínek pro mladistvé a s výjimkou zvláštních případů. Mladiství zaměstnanci musí mít zajištěny pracovní podmínky odpovídající jejich věku, musí být chráněni před hospodářským vykořisťováním a jakoukoliv prací, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost, zdraví, fyzický, psychický, morální či sociální vývoj nebo ohrozit jejich výchovu. Článek 33 Rodinný a profesionální život 1. Ochrana rodiny je zaručena po stránce právní, hospodářské i sociální. 2. V souladu s úsilím smířit rodinný a profesionální život má každý člověk právo na ochranu proti jakékoliv formě propuštění ze zaměstnání z důvodů svázaných s mateřstvím, jakož i 7

8 právo na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození či adopci dítěte. Článek 34 Sociální zabezpečení a sociální pomoc 1. Unie uznává a respektuje právo na dávky sociálního zabezpečení a na sociální služby zajišťující ochranu pro případy jako je mateřství, nemoc, pracovní úraz, závislost či stáří, jakož i v případě ztráty zaměstnání, a to v souladu s podmínkami stanovenými právem Evropského společenství a legislativou jednotlivých států a jejím uplatňováním. 2. Každý, kdo bydlí nebo se v souladu se zákonem pohybuje uvnitř Unie, má právo na dávky sociálního zabezpečení a sociální výhody vyplývající z právního řádu Evropského společenství a legislativy jednotlivých států a jejího uplatňování. 3. V rámci boje proti vyčleňování ze společnosti a proti chudobě Unie uznává a respektuje právo na sociální pomoc a podporu v bydlení, které mají zajistit důstojnou existenci všem, kdo nedisponují dostatečnými prostředky, dle podmínek stanovených právem Evropského společenství a legislativou jednotlivých států a jejím uplatňováním. Článek 35 Ochrana zdraví Každý má právo na prevenci a ochranu zdraví a právo na zdravotní péči za podmínek stanovených legislativou jednotlivých států a jejím uplatňováním. Vysoká úroveň ochrany lidského zdraví je zaručena v definici a uskutečňování všech politik a aktivit Unie. Článek 36 Přístup ke službám obecného ekonomickém zájmu Unie uznává a respektuje přístup ke službám obecného ekonomického zájmu tak, jak jsou stanoveny legislativou jednotlivých států a jejím uplatňováním, v souladu se zakládající smlouvou Evropského společenství s cílem podporovat sociální a územní soudržnost Unie. Článek 37 Ochrana životního prostředí Vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zlepšování jeho kvality musí být součástí politiky Unie a musí být zajištěny v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. Článek 38 Ochrana spotřebitele Vysoká úroveň ochrany spotřebitele je zaručena politikou Unie. 8

9 KAPITOLA V OBČANSTVÍ Článek 39 Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu 1. Každý občan či občanka Unie má právo volit a být zvolen ve volbách do Evropského parlamentu v tom členském státu, v kterém bydlí, a to za stejných podmínek jako místní státní příslušníci. 2. Členové Evropského parlamentu jsou voleni přímým, svobodným a tajným všeobecným hlasovacím právem. Článek 40 Právo volit a být volen ve volbách do místních zastupitelstev Každý občan či občanka Unie má právo volit a být zvolen ve volbách do místních zastupitelstev v tom členském státu, v kterém bydlí, a to za stejných podmínek jako místní státní příslušníci. Článek 41 Právo na uspokojivé správní řízení 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla projednána nestranně a spravedlivě a v přiměřené lhůtě institucemi a orgány Unie. 2. Toto právo zahrnuje zejména: - právo každého člověka být vyslyšen dříve, než by vůči němu mohlo být přijato opatření, které by se mohlo nepříznivě dotknout jeho osoby; - právo každého na přístup ke spisům týkajícím se jeho osoby, a to při respektování legitimních požadavků na ochranu důvěrnosti materiálů a profesionálního a obchodního tajemství; - povinnost administrativy odůvodňovat svá rozhodnutí. 3. Každý má od Evropského společenství právo na náhradu škod způsobených výkonem funkcí jeho institucí či jejich zástupců, a to v souladu s všeobecně platnými zásadami společnými pro právo členských států. 4. Každý má právo obrátit se na instituce Unie v jednom ze smluvních jazyků a musí v tomtéž jazyce obdržet odpověď. Článek 42 Právo na přístup k dokumentům Každý občan nebo občanka Unie či kterákoliv fyzická anebo právnická osoba bydlící či statutárně sídlící v některém z členských států má právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise EU. 9

10 Článek 43 Ombudsman Každý občan nebo občanka Unie či kterákoliv fyzická anebo právnická osoba bydlící či statutárně sídlící v některém z členských států má právo obrátit se na ombudsmana Unie v případě špatného úředního postupu institucí či orgánů Evropského společenství s výjimkou Evropského soudního dvora či Soudu první instance ve výkonu svých právních funkcí. Článek 44 Petiční právo Každý občan nebo občanka Unie či kterákoliv fyzická anebo právnická osoba bydlící či statutárně sídlící v některém z členských států má právo předložit Evropskému parlamentu petici. Článek 45 Svoboda pohybu a pobytu 1. Každý občan nebo občanka Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. 2. Svoboda pohybu a pobytu může být, v souladu s ustavující smlouvou o Evropském společenství, udělena státním příslušníkům třetích zemí pobývajícím zákonně na území některého členského státu. Článek 46 Diplomatická a konzulární ochrana Každý občan Unie požívá na území třetí země, kde členský stát, jehož je státním příslušníkem, není zastoupen, ochrany diplomatické či konzulární moci kteréhokoliv z členských států, a to za stejných podmínek jako příslušníci tohoto státu. KAPITOLA VI SPRAVEDLNOST Článek 47 Právo na účinné odvolací řízení a na nestranný soudní proces Každý člověk, jehož práva a svobody zaručené právním řádem Unie byly porušeny, má právo na účinné odvolání k soudu v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku. Každý má právo na to, aby jeho případ byl veřejně a spravedlivě vyslyšen v rozumné lhůtě nezávislým a nestranným soudem předem ustanoveným zákonem. Každý má možnost nechat si poradit, dát se obhajovat či zastupovat. Právní pomoc je přiznána těm, kdo nedisponují dostatečnými prostředky, pokud je tato pomoc nezbytná pro zajištění účinného dosažení spravedlnosti. 10

11 Článek 48 Presumpce neviny a práva obhajoby 1. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, je považován za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 2. Respektování práv obhajoby je zaručeno všem obžalovaným. Článek 49 Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestů 1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být udělen přísnější trest, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu. Je-li trestní sazba za takový trestný čin s časovým odstupem snížena, musí být toto snížení uplatněno. 2. Tento článek nebrání souzení a potrestání osoby za jednání či opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné dle obecných mezinárodně uznávaných zásad. 3. Výše trestu musí být přiměřená spáchanému trestnému činu. Článek 50 Právo nebýt souzen či trestně stíhán dvakrát za stejný trestný čin Nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím pravomoci téhož státu za trestný čin, za který již byl v rámci Unie osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle zákona. KAPITOLA VII VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 51 Působnost 1. Ustanovení této Charty jsou při respektování zásady subsidiarity určena institucím a orgánům Unie a členským státům, pokud aplikují právo Unie. Musí proto respektovat práva, dodržovat zásady a prosazovat jejich aplikaci v souladu s jim svěřenými pravomocemi. 2. Tato Charta nezakládá žádnou novou pravomoc nebo povinnost Společenství nebo Unie, ani nemění pravomoci a povinnosti stanovené Smlouvami. Článek 52 Rozsah zaručených práv 1. Každé omezení v uplatňování práv a svobod uznaných touto Chartou musí být stanoveno zákonem a musí respektovat podstatu těchto práv a svobod. V souladu se zásadou přiměřenosti lze omezení uplatnit jen tehdy, jsou-li nezbytná a pokud jsou v obecném zájmu uznaném Unií nebo reagují na potřebu chránit práva a svobody druhých. 11

12 2. Práva uznaná touto Chartou, která se opírají o smlouvy zakládající Evropská společenství nebo o Smlouvu o Evropské unii, musí být uplatňována za podmínek a v mezích stanovených těmito smlouvami. 3. Pokud tato Charta obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, je smysl a rozsah těchto práv stejný jako smysl a rozsah práv stanovených touto úmluvou. Toto ustanovení nebrání, aby právo Unie poskytovalo širší ochranu. Článek 53 Rozsah ochrany Žádné ustanovení této Charty nesmí být vykládáno jako omezení nebo poškození lidských práv a základních svobod uznaných v příslušných oblastech právem Unie, mezinárodním právem a mezinárodními úmluvami, na nichž se podílí Unie, Společenství nebo všechny členské státy, a to včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a ústav členských států. Článek 54 Zákaz zneužití práv Žádné ustanovení této Charty nesmí být vykládáno tak, že zakládá právo zapojit se do jakékoli činnosti nebo dopustit se jakéhokoli jednání, které směřuje k popření nebo většímu než povolenému omezení kteréhokoli z práv a svobod uznaných v této Chartě. 12

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE Jaká práva nám Listina zaručuje? 1. DŮSTOJNOST Právo na život, do kterého patří zákaz trestu smrti a poprav. Nikdo nesmí být podroben mučení či jinému ponižujícímu

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv New York, 10. 12. 1948 Preambule U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

Listina základních práv a svobod ČR Ročník 2. Datum tvorby 3.11.2013 Anotace

Listina základních práv a svobod ČR Ročník 2. Datum tvorby 3.11.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Kateřina Proroková Základy společenských věd Listina základních práv a svobod ČR Ročník

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV. Všeobecná deklarace. lidských. práv. United Nations

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV. Všeobecná deklarace. lidských. práv. United Nations VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV Všeobecná deklarace lidských práv United Nations 2015 United Nations Všechna práva vyhrazena celosvětově Ilustrace Yacine Ait Kaci (YAK) Ilustrované vydání Všeobecné deklarace

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006

Více

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odbor... - znění dle 82/15 Sb. 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním,

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Stránka č. 1 z 100 Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Citace

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Zákoník práce základní právní předpis pracovního práva upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli tyto vztahy jsou pracovněprávní vztahy závislá práce

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

Základní lidská práva

Základní lidská práva Základní lidská práva MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_16 Tématický celek: Člověk

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1 KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1 Předmět: Smlouva o Ústavě pro Evropu CIG 87/1/04 REV 1 CS OBSAH PREAMBULE ČÁST I HLAVA I - VYMEZENÍ A CÍLE UNIE HLAVA II

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

23/1991 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON

23/1991 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON 23/1991 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 9.ledna 1991, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Změna: 162/1998 Sb.

Více

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS Monika Matysová Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS 1. Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

(1) Ústavní zákony, jiné zákony a další právní předpisy, jejich výklad a používání musí být v souladu s Listinou základních práv a svobod.

(1) Ústavní zákony, jiné zákony a další právní předpisy, jejich výklad a používání musí být v souladu s Listinou základních práv a svobod. 23/1991 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 9.ledna 1991, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Změna: 162/1998 Sb.

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

CIG 87/04 ADD 2 REV 1

CIG 87/04 ADD 2 REV 1 KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ Brusel, 3. října 2004 CIG 87/04 ADD 2 REV DOPLNĚNÍ 2 K DOKUMENTU CIG 87/04 REV Předmět: Prohlášení, která se připojují k závěrečnému aktu mezivládní konference,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni

Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni PREAMBULE Níže podepsané členské státy Rady Evropy, přihlížejíce k tomu, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy za

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD Svoboda vyznání Teologická etika 2 VOŠ Jabok Mgr. Zdenko Š Širka, ThD 1. Svoboda vyznání součást lidskoprávních standardů Charta základních práv EU, čl. 10: právo každé osoby na to, že může změnit náboženské

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. New York, 19. 12. 1966

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. New York, 19. 12. 1966 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech New York, 19. 12. 1966 Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě OSN, uznání přirozené

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Stanovy občanského sdružení Gabriela o.s. I. Úvodní ustanovení 1/ Občanské sdružení s názvem Gabriela o.s. /dále jen sdružení / je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

květen ÚSTAVA LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ (ASYMETRICKÁ) - červenec SOCIALISTICKÁ (až do roku 1993)

květen ÚSTAVA LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ (ASYMETRICKÁ) - červenec SOCIALISTICKÁ (až do roku 1993) Otázka: Ústava Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ales ÚSTAVA (KONSTITUCE) Je právní akt s nejvyšší právní silou ve státě. Všechny ostatní právní normy z ní vycházejí a musí s ní být v souladu.

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více