Návod k obsluze TROUBA. Obsah FI 53 K.B IX. Instalace, 2-3 Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze TROUBA. Obsah FI 53 K.B IX. Instalace, 2-3 Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek"

Transkript

1 Návod k obsluze TROUBA Obsah CZ Instalace, - Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek Popis spotřebiče, Celkový pohled Ovládací panel Uvedení do provozu a používání, Zapnutí trouby Režimy pečení, 6-8 Reţimy pečení Praktické rady pro pečení Tabulka rad pro pečení FI K.B IX Elektronický programátor pečení, 8 Upozornění a rady, 9 Všeobecné bezpečnostní pokyny Recyklace a zneškodnění Respektování a ochrana ţivotního prostředí Údržba a ošetřování, 0 Vypnutí spotřebiče Čištění spotřebiče Čištění dvířek trouby Výměna ţárovky osvětlení Pomoc

2 Instalace! Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte tento návod. Jsou v něm uvedeny pokyny pro bezpečnou instalaci, pouţívání a údrţbu Spotřebiče..! Uschovejte tento návod pro další pouţití. V případě prodeje spotřebiče ho předejte novému majiteli. Umístění Ventilace Aby jste zajistili správnou ventilaci spotřebiče, musí být odstraněna zadní stěna kuchyňského nábytku. Aby bylo docíleno správné instalace, doporučujeme umístit troubu na dvě dřevěné lišty, anebo na úplně rovný povrch s otvorem alespoň x 60 mm (viz obrázek).! Nenechávejte obalový materiál v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí vdechnutí anebo udušení (viz Upozornění a rady).! Spotřebič musí být instalován kvalifikovanou osobou v souladu s příslušnými předpisy. Nesprávná instalace můţe způsobit poranění lidí anebo zvířat, anebo můţe poškodit majetek. Vestavění spotřebiče Pro zajištění správné funkce spotřebiče je třeba pouţít vhodný kuchyňský nábytek. Plochy, které se dotýkají trouby, musí být vyrobené z tepelně odolného materiálu. Nábytek s vnější vrstvou z dýhy musí být spojený lepidlem, které snese teploty aţ 00 C. Aby bylo moţné instalovat troubu pod pracovní desku (viz obrázek) a do kuchyňské linky, je nutné, aby nábytek měl následující rozměry: Vystředění a upevnění Upevněte spotřebič ve skřínce otevřením dvířek trouby a vloţením šroubů do otvorů ve vnějším rámu.! Ţádné části, které zaručují bezpečnou instalaci spotřebiče, nesmí být moţné odmontovat bez pouţití nástrojů.! Nainstalovaný spotřebič nesmí přijít do styku s elektrickými součástmi. Údaje o spotřebě spotřebiče uvedené na jeho výrobním štítku byly vypočítány pro tento druh instalace.

3 Elektrické zapojení! Trouba je konstruovaná pro napájení třívodičovým síťovým kabelem a pro napájení střídavým proudem, jehoţ napětí a frekvence jsou uvedeny na výrobním štítku, umístěném na spotřebiči (viz níže). Připojení napájecího kabelu. Otevřete svorkovnici zasunutím šroubováku do bočních západek na krytu. Šroubovákem jemně páčte směrem dolů, dokud se kryt neotevře (viz obrázek).. Uvolněte upínací šroub kabelu a vyjměte jej pomocí šroubováku, pouţitého jako páčidla (viz obrázek).. Uvolněte šrouby kontaktů připojovací svorkovnice L-N-. Připojte vodiče k příslušným svorkám: modrý vodič ke svorce N, hnědý ke svorce L a ţluto-zelený ke svorce. Připojení napájecího kabelu k elektrické síti Ke kabelu připevněte standardní síťovou zástrčku konstruovanou na jmenovité zatíţení uvedené na výrobním štítku (viz vpravo). Spotřebič musí být přímo připojený k elektrickému rozvodu za pouţití vícepólového jističe s minimální vzdáleností kontaktů mm v rozpojeném stavu. Tento jistič musí být připojen mezi spotřebič a elektrický rozvod a musí také vyhovovat příslušnému zatíţení a platným bezpečnostním předpisům (uzemnění nesmí být přerušeno jističem). Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy s teplotou vyšší neţ 0 C.! Osoba provádějící instalaci se musí ujistit, ţe elektrické zapojení bylo provedeno správně a v souladu s bezpečnostními Předpisy. Před připojením spotřebiče k elektrickému rozvodu ještě zkontrolujte: zda je spotřebič uzemněn a zda je zástrčka nainstalována v souladu s příslušnou normou, zda je zásuvka dimenzována na maximální výkon spotřebiče, který je uveden na výrobním štítku (viz níže), zda je napětí v síti v rozsahu hodnot uvedených na výrobním štítku (viz níže), zda je zásuvka kompatibilní se zástrčkou na Spotřebiči.. Pokud zásuvka není kompatibilní se zástrčkou, musí ji vyměnit kvalifikovaný technik. Nepouţívejte prodluţovací šňůry a vícenásobné zásuvky.! Po instalaci spotřebiče musí být síťový napájecí kabel a elektrická zásuvka lehce přístupné.! Nesmí dojít k zalomení ani k přitlačení Kabelu..! Kabel se musí pravidelně kontrolovat a můţe být vyměněn jen kvalifikovaným technikem (viz Pomoc).! Výrobce odmítá jakoukoli právní odpovědnost v případě nedodržení těchto bezpečnostních opatření. Výrobní štítek Rozměry* Objem Elektrické zapojení Energetický štítek* šířka, cm výška cm hloubka 0 cm 6 l Napětí: 0-0V ~0Hz imální příkon 800 W Směrnice /0/EC o energetických štítcích pro elektrické Trouby. Norma EN 00 Spotřeba energie při přirozené cirkulaci - ohřívací reţim: Deklarovaná spotřeba energie při horkovzdušném reţimu: Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnicím EU: - 6/9/EHS z..6 (nízká napětí) s následnými doplňky; - 89/6/EHS z 0/0/89 (Elektromagnetická kompatibilita) s následnými doplňky; - 9/68/EEC z /07/9 s následnými doplňky. - /96/EC

4 Popis spotřebiče Celkový pohled Ovládací panel

5 Zapnutí a použití! Při první použití spotřebiče rozehřejte prázdnou troubu se zavřenými dvířky na její maximální teplotu po dobu nejméně půl hodiny. Předtím než vypnete troubu a otevřete její dvířka, zajistěte dobré větrání místnosti. Spotřebič může vydávat mírně nepříjemný zápach, což způsobuje hoření ochranných látek, které byly použity během výroby. Začínáme s troubou. Zvolte požadovaný režim pečení otočením knoflíku volby REŽIMŮ.. Nastavte požadovanou teplotu knoflíkem TERMOSTATU. Tabulku a doporučené teploty viz kapitolu Režimy pečení.. Když je fáze předehřívání ukončena, kontrolka TERMOSTATU zůstane svítit: vložte pokrm do trouby.. Během pečení můžete provádět následující: - měnit režim pečení otáčením knoflíku volby REŽIMŮ - měnit teplotu otáčením knoflíku TERMOSTATU - zastavit pečení otočením knoflíku volby REŽIMŮ do pozice 0. Osvětlení trouby Zapne se, pokud zvolíte polohu pomocí knoflíku volby REŽIMŮ. Svítí v průběhu zvoleného režimu pečení. Jak používat časovač*. Bzučák nastavíte tak, že otočíte knoflíkem ČASOVAČE ve směru hodinových ručiček o téměř celou otočku.. Pak otočte knoflíkem zpět proti směru hodinových ručiček na požadovanou hodnotu tak, aby minuty znázorněné na knoflíku se kryly s indikací na ovládacím panelu.. Jakmile uplyne nastavený čas, ozve se bzučák a trouba se vypne.. Pokud je trouba vypnutá, časovač můžete používat jako normální minutník.! Pokud nechcete používat časovač pro ukončení pečení, ale obsluhovat troubu manuálně, otočte knoflíkem ČASOVAČE na symbol 9.! Nikdy nevkládejte předměty přímo na dno trouby, mohlo by dojít k poškození smaltované vrstvy.! Nádoby na pečení umisťujte vždy na dodávaný rošt (rošty). Ventilace chlazení Za účelem ochlazení vnějšího povrchu trouby jsou některé modely vybaveny chladícím větrákem, který fouká vzduch mezi ovládací panel a dveře trouby.! Po skončení pečení zůstává ventilátor stále v provozu, dokud není trouba dostatečně ochlazena. 7 CZ

6 Režimy pečení Režimy pečení Pro všechny režimy pečení může být nastavována teplota v rozmezí 60 C do maxima, kromě: GRILOVÁNÍ (doporučeno:nastavit pouze maximální hodnotu výkonu); GRATINOVÁNÍ (doporučeno: ne více než C). Režim TRADIČNÍ TROUBY Zapne se jak vrchní, tak spodní topné těleso. Při tomto tradičním režimu pečení je nejvhodnější používat pouze jeden plech. Pokud byste pekli na více než jednom plechu, došlo by k nerovnoměrnému rozložení teploty. Režim MULTI-PEČENÍ Zapnou se všechna topná tělesa (vrchní a spodní) a ventilátor. Jamile se teplota v troubě ustálí, ohřátý vzduch rovnoměrně peče a zbarvuje pokrm dozlatova. Současně smějí být použity dva plechy (nebo nádoby na dvou roštech). Režim ZAPÉKÁNÍ SHORA Zapne se vrchní topné těleso. Tento režim se používá pro zhnědnutí povrchu pokrmu na konci pečení. Režim GRIL Zapne se vrchní topné těleso. Velmi vysoká teplota a přímé působení tepla umožňuje rychlé opečení masa a udržení šťávy uvnitř, čímž se stává křehčím a jemnějším. Dále je vhodný pro přípravu pokrmů, vyžadujících vysokou teplotu na povrchu: hovězích steaků, telecího, žebírek, filetů, hamburgerů apod. Také v kapitole Praktické rady naleznete několik rad pro grilování. Během grilování vždy nechejte dvířka trouby zavřená. Praktické rady pro pečení! Při pečení se zapnutým ventilátorem neumisťujte pečící plechy (rošty) do pozic a. Nadměrné přímé působení tepla může spálit pokrmy, citlivé na vysokou teplotu.! V režimech GRIL a GRATINOVÁNÍ umístěte plech do pozice, aby na něj mohl odkapávat tuk nebo šťáva. MULTI-PEČENÍ Umístěte plech do poloh a, na pozici pokrm, který vyžaduje více tepla. Umístěte plech do spodní polohy a rošt do horní polohy. GRIL Rošt umístěte do polohy nebo. Pokrm umístěte do středu roštu. Doporučujeme nastavit nejvyšší teplotu. Vrchní topné těleso je regulováno termostatem a nemusí být trvale zapnuté. PIZZA Pro dosažení nejlepšího výsledku použijte režim MULTI-PEČENÍ Používejte lehkou hliníkovou formu na pečení pizzy. Umístěte ji na rošt, který je dodáván společně s troubou. Aby byla kůrka křupavá, nepoužívejte plech (zabraňuje tvorbě kůrky a vyžaduje delší dobu pečení). Má-li pizza více vrstev, doporučujeme přidat sýr mozzarelu na povrch pizzy až v polovině pečení. Režim GRATINOVÁNÍ Zapne se jak vrchní topné těleso, tak ventilátor. Tato kombinace zvyšuje účinnost nepřímého sálání topného tělesa cirkulací vzduchu v troubě způsobenou ventilátorem. Tato skutečnost brání spálení připravovaného pokrmu na povrchu a zároveň umožňuje pronikání tepla dovnitř. Mějte vždy zavřená dvířka trouby, pečete-li v tomto režimu. CZ 0

7 Tabulka pokynů pro pečení Režim pečení Tradiční Multi-pečení Zapékání shora Gril Gratinování Připravovaný pokrm Kachna Pečené telecí nebo hovězí Pečené vepřové Sušenky (jemné pečivo) Koláče Pizza ( plechy) Lasagne Jehněčí Pečené kuře + brambory Makrela Švestkový koláč Sněhové pečivo ( plechy) Sušenky ( plechy) Piškot ( plech) Piškot ( plechy) Pirohy Zhnědnutí povrchu pokrmu Platýz a sépie Chobotnice a garnáty Filé z tresky Grilovaná zelenina Telecí steaky Kotlety Hamburgery Makrela Sendviče Grilované kuře Nadívaná sépie Hmot- nost (kg) a a a a a / Poloha roštu í ä á î Doba předehřevu (min) Doporučená teplota Doba pečení (min) CZ

8 Elektronický programátor pečení Programování pečení! Před programováním musí být zvolen reţim Pečení.. Naprogramování doby pečení. Stlačujte tlačítko, dokud na displeji nezačne blikat ikona a tri číslice: Nastavení hodin! Hodiny je moţné nastavit, kdyţ je trouba vypnutá anebo kdyţ je zapnutá, za předpokladu, ţe předtím nebyl naprogramován konec cyklu Pečení. Po připojení zařízení k elektrickému napájení, resp. po výpadku proudu začne blikat ikona a čtyři číslice na DISPLEJI.. Několikrát stiskněte tlačítko, dokud na DISPLEJI nezačne blikat ikona, a čtyři číslice.. Pomocí tlačítek + a - nastavte čas; pokud kterékoliv z těchto tlačítek stlačíte a podrţíte, displej bude rychle procházet hodnotami, čímţ umoţní rychleji a snadněji nastavit poţadovanou hodnotu.. Počkejte 0 sekund anebo opět stiskněte tlačítko, aby došlo ke konečnému nastavení. Nastavení časovače! Tato funkce nepřeruší pečení a neovlivní troubu, pouţívá se jednoduše na aktivaci zvukové signalizace po uplynutí nastaveného času.. Stlačte několikrát tlačítko, dokud se nezobrazí symbol a blikající dvě číslice na displeji.. Pomocí tlačítek + a - nastavte poţadovaný čas. Pokud toto tlačítko stlačíte a podrţíte, čas na displeji se bude měnit rychleji, coţ umoţní rychlejší a snadnější nastavení poţadované hodnoty.. Počkejte 0 sekund anebo opět stlačte tlačítko, aby došlo ke konečnému Nastavení.. Displej bude nyní zobrazovat odpočítávaný čas. Kdyţ nastavený čas uplyne, aktivuje se zvuková signalizace.. Nastavte hodnotu pomocí tlačítek + a -. Pokud toto tlačítko stlačíte a podrţíte, čas na displeji se bude měnit rychleji, coţ umoţní rychlejší a snadnější nastavení poţadované hodnoty.. Počkejte 0 sekund anebo opět stlačte tlačítko, aby došlo ke konečnému Nastavení... Po uplynutí nastaveného času se na displeji zobrazí slovo END, trouba přestane péct a zazní zvukový signál. Příklad: je 9:00 a je naprogramovaný čas hodina a minut. Program se automaticky vypne v 0:. Naprogramování času ukončení pečení! Před samotným naprogramováním konce pečení nejprve nastavte dobu trvání Pečení... Proveďte kroky aţ tak, jak jsou popsány výše, za účelem nastavení doby trvání Pečení... Potom stlačujte tlačítko, dokud na displeji nezačne blikat ikona a čtyři číslice.. Nastavte čas ukončení pečení pomocí tlačítek + a -. Pokud toto tlačítko stlačíte a podrţíte, čas na displeji se bude měnit rychleji, coţ umoţní rychlejší a snadnější nastavení poţadované hodnoty.. Počkejte 0 sekund anebo opět stlačte tlačítko, aby došlo ke konečnému Nastavení... Po uplynutí nastaveného času se na displeji zobrazí slovo END, trouba přestane péct a zazní zvukový signál. Program je nastavený, kdyţ se rozsvítí tlačítka a. Displej střídavě ukazuje čas ukončení a dobu Pečení.. Zrušení programu Pokud chcete program zrušit: Stlačujte tlačítko, dokud se na displeji nepřestane zobrazovat ikona odpovídající nastavení, které chcete zrušit, a číslice. Stlačujte tlačítko -, dokud se na displeji nezobrazí číslice 00:00. Stlačte a podrţte tlačítka + a -. Tím se zruší všechna předtím provedená nastavení, včetně nastavení časovače.. 8

9 Upozornění a rady! Tento spotřebič byl zkonstruován a vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující varování jsou uvedena z bezpečnostních důvodů a je třeba si je pečlivě přečíst. Všeobecné bezpečnostní pokyny Tento spotřebič je určen na pouţívání v domácnostech a není určen pro komerční ani průmyslové pouţití. Tento spotřebič se nesmí instalovat v exteriérech, dokonce ani v krytých prostorech. Je mimořádně nebezpečné ponechávat spotřebič vystavený dešti a bouřkám. Při přemísťování spotřebiče pouţívejte vţdy úchyty k tomu určené, umístěné na bocích Trouby. Nedotýkejte se spotřebiče, kdyţ jste bosí, anebo kdyţ máte mokré anebo vlhké ruce a nohy. Tento spotřebič mohou pouţívat jen dospělí na přípravu jídel v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Během pečení jsou topná tělesa spotřebiče a některé časti jeho dvířek velmi horké. Nedotýkejte se jich a držte děti v dostatečné vzdálenosti. Zabezpečte, aby se síťové napájecí kabely ostatních elektrických spotřebičů nedostaly do kontaktu s horkými částmi trouby Ventilační otvory pro rozptyl tepla nesmí být nikdy zakryté. Úchytu na dvířkách trouby se vţdy dotýkejte v jeho středu. Jeho konce mohou být horké.. Pro vkládání a vyjímání nádob na pečení vţdy pouţívejte rukavice. Na vyloţení dna trouby nikdy nepouţívejte hliníkovou fólii. Do trouby nikdy nevkládejte hořlavé látky. Pokud by došlo k zapnutí spotřebiče omylem, mohly by začít hořet. Dbejte na to, aby během pouţívání trouby byly knoflíky otočené v polohách. Při odpojování spotřebiče vţdy tahejte za zástrčku v síťové zásuvce, ne za Kabel.. Nikdy neprovádějte čištění ani údrţbu bez předchozího odpojení spotřebiče od elektrické sítě. V případě poruchy se v ţádném případě nesnaţte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenou osobou mohou způsobit zranění anebo spotřebič ještě více poškodit. Kontaktujte se se servisním centrem (viz Pomoc). Na otevřená dvířka trouby nikdy neukládejte těţké Předměty.. Toto zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníţenými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi, nezkušené osoby a kdokoli, kdo není s výrobkem obeznámen. Tyto osoby by přinejmenším měly být pod dohledem někoho, u koho je moţné předpokládat odpovědnost za bezpečnost zařízení, resp. dodrţování předběţných pokynů ohledně provozu tohoto Zařízení.. Nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením. Zneškodnění Při odstraňování obalového materiálu za účelem jeho recyklace dodrţte místní předpisy pro ochranu ţivotního prostředí. Při odstraňovaní starého zařízení dodrţte místní legislativu. Směrnice /96/EHS týkající se nakládání s pouţitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) zakazuje zneškodňování opotřebených domácích spotřebičů spolu s netříděným komunálním odpadem. Opotřebené spotřebiče je třeba sbírat separovaně, aby se optimalizovaly náklady na opětovné pouţití a recyklaci materiálů nacházejících se uvnitř zařízení tak, aby se zabránilo jejich nepříznivému vlivu na ţivotní prostředí. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na výrobcích vám připomíná vaši povinnost zneškodňovat zařízení odděleně. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci pouţitých elektrických zařízení vám poskytnou vaše místní úřady anebo váš prodejce. Respektování a ochrana životního prostředí Pokud budete pouţívat spotřebič v brzkých ranních hodinách anebo v pozdních odpoledních hodinách, můţete sníţit energetické zatíţení energetických společností. Dvířka trouby ponechávejte vţdy zavřená, pokud pouţíváte reţim GRILOVÁNÍ, resp. GRATINOVÁNÍ. Dosáhnete tak lepších výsledků a ušetříte elektrickou energii (asi 0 %). Pravidelně kontrolujte a čistěte těsnění dvířek Spotřebiče.. Ujistěte se, zda jsou čistá a zda jejich vzájemná přilnavost je v pořádku a neuniká mezi nimi teplo z Trouby.. 9

10 Údržba a ošetřování Vypnutí spotřebiče Před prováděním jakékoli údrţby odpojte spotřebič od elektrické napájecí Sítě.. Čištění spotřebiče Nerezové, resp. smaltované časti a gumová těsnění čistěte jen vlhkou houbou a teplou vodou s neutrálním čistícím prostředkem. Pokud se nečistoty těţko odstraňují, pouţijte speciální čistící prostředek. Po umytí spotřebič důkladně otřete a vysušte. Nepouţívejte abrazívní ani ţíravé čistící prostředky. Vnitřek trouby je nejvhodnější vyčistit po kaţdém pečení, kdyţ je ještě vlaţný. Pouţijte teplou vodu a saponát, otřete a osušte spotřebič jemným hadříkem. Nepouţívejte abrazívní čistící prostředky. Příslušenství je moţné umývat jako běţné nádobí (i v myčce nádobí).! Na čištění spotřebiče nikdy nepouţívejte parní a tlakové čističe. Čištění dvířek trouby Dvířka čistěte houbou a neabrazívním neškodným čistícím prostředkem, a potom je osušte jemnou utěrkou. Nepouţívejte kovové drátěnky ap., sklo by se mohlo poškrábat anebo prasknout. Abyste mohli dvířka vyčistit důkladněji, můţete je vyjmout.. Dvířka úplně otevřete (viz obrázek). Kontrola těsnění Těsnění dvířek trouby kontrolujte pravidelně.. Pokud jsou poškozena, kontaktujte nejbliţší poprodejní servis (viz Pomoc). Pouţívání trouby bez opětného utěsnění dvířek se nedoporučuje. Výměna žárovky osvětlení Pokud chcete vyměnit ţárovku:. Odstraňte skleněný kryt objímky ţárovky... Vyšroubujte ţárovku a nahraďte ji novou ţárovkou stejného typu: výkon W, objímka F.. Našroubujte zpět skleněný kryt (viz obrázek). Pomoc Při komunikaci uveďte: Model spotřebiče (Mod.). Sériové číslo (S/N). Tyto informace jsou uvedeny na výrobním štítku umístěném na spotřebiči, resp. na obalu.. Nadzdvihněte malé páčky umístěné na obou závěsech a otočte je (viz obrázek).. Uchopte dvířka za boky a zavřete je přibliţně do polovice. Vytáhněte dvířka směrem k sobě, za současného zdvihání ze sedla (viz obrázek). Dvířka opět vraťte zpět stejným postupem v opačném poradí. 0

11 Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. Lihovarská 060/ Praha 9, Česká republika Indesit Company, SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (07) 66 - Itálie

Návod k obsluze TROUBA. Obsah FIE 73 K.A FIE 73 K.A IX. Instalace, 2-3 Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek

Návod k obsluze TROUBA. Obsah FIE 73 K.A FIE 73 K.A IX. Instalace, 2-3 Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek Návod k obsluze TROUBA Obsah CZ Instalace, Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek Popis spotřebiče, Celkový pohled Ovládací panel Uvedení do provozu a používání, 5 Zapnutí trouby FIE 7 K.A FIE 7 K.A

Více

Elektrická trouba. Návod i instalaci a obsluze

Elektrická trouba. Návod i instalaci a obsluze Elektrická trouba Návod i instalaci a obsluze FZ 61.1 FZ 61.1 IX FZ 612.2 FZ 612.1 IX FZ 62 C.1 FZ 62 C.1 IX FZ 65.1 FZ 65.1 IX FZ 65 C.1 FZ 65 C.1IX F 60.1 F 60.1 IX FQ 61.1 FQ 61.1 IX FD 61.1 Návod k

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Popis spotřebiče, 16 Celkový pohled Ovládací panel F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA Spuštění

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah

Návod k obsluze TROUBA. Obsah Návod k obsluze TROUBA Obsah CZ FC 8 C. /HA FC 8 C. IX/HA FC 8. /HA FC 8. IX /HA FQ 8. /HA FZ 8. /HA FZ 8. IX/HA FQ 9 C./HA FD 8. /HA FZ 9 C. /HA FZ 9 C. IX /HA FZ 9 C. /HA FZ 9 C. IX/HA FZ 8 C. /HA FZ

Více

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 13-14 Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji Popis spotřebiče, 15 Celkový přehled Ovládací panel FIMB 51 K.A FIMB 51 K.A IX FIMB 53 K.A FIMB 53 K.A IX Zapínání

Více

FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba

FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba Návod k instalaci a obsluze FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company SpA.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah

Návod k obsluze TROUBA. Obsah Návod k obsluze FK 83 /HA FK 83 X /HA 7OFK 838J X RU/HA 7OFK 838J RU/HA 7OFK 837J X RU/HA 7OFK 837J RU/HA 7OFK 838JC X RU/HA 7OFK 838JC RU/HA FK 837J X/HA FK 837J /HA FK 93J X /HA FK 93J /HA FK 939J X

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

FZ 99 P.1 /HA FZ 99 P.1 IX/HA FQ 99 P.1 /HA FB 89 P.1 /HA FB 89 P.1 IX/HA FZ 99 P.1 F /HA FZ 99 P.1 IX F /HA FQ 99 P.1 F /HA F 89 P.

FZ 99 P.1 /HA FZ 99 P.1 IX/HA FQ 99 P.1 /HA FB 89 P.1 /HA FB 89 P.1 IX/HA FZ 99 P.1 F /HA FZ 99 P.1 IX F /HA FQ 99 P.1 F /HA F 89 P. FZ 99 P. /HA FZ 99 P. IX/HA FQ 99 P. /HA FB 89 P. /HA FB 89 P. IX/HA FZ 99 P. F /HA FZ 99 P. IX F /HA FQ 99 P. F /HA F 89 P. /HA F 89 P. IX/HA FB 89 GP./HA FB 89 GP. IX/HA FD 99 GP./HA FQ 99 GP. F/HA FQA

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA PI 604 PIM 604

Návod k obsluze VARNÁ DESKA PI 604 PIM 604 Návod k obsluze PI 604 PIM 604 VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Popis spotřebiče Celkový pohled Bezpečnostní opatření a doporučení Obecná bezpečnost Likvidace Praktické rady pro

Více

SF6922PPZ Novinka. Victoria. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A. LCD display Rotační knoflíky

SF6922PPZ Novinka. Victoria. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A. LCD display Rotační knoflíky SF6922PPZ Novinka HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A LCD display Rotační knoflíky VLASTNOSTI/ VOLBY/ TEPLOTA 9 funkcí vaření "Pizza" funkce Čistící funkce: Vapor clean Další

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

FZ 96 C.1 FZ 96 C.1 IX FZ 962 C.2 FZ 962 C.2 IX

FZ 96 C.1 FZ 96 C.1 IX FZ 962 C.2 FZ 962 C.2 IX FZ 96 C.1 FZ 96 C.1 IX FZ 962 C.2 FZ 962 C.2 IX Elektrická trouba Návod k instalaci a obsluze FZ 96 C.1 FZ 96 C.1 IX FZ 962 C.2 FZ 962 C.2 IX Elektrická trouba Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace) CZ FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace)

Více

CO68CMA8 colonial 60 cm antracit varné desky- typ: sklokeramické trouba- typ: elektrické energetická třída A

CO68CMA8 colonial 60 cm antracit varné desky- typ: sklokeramické trouba- typ: elektrické energetická třída A SPORAK COLONIAL, 60CM SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA Antracit/ Mosaz estetika Energetická třída A EAN13: 8017709150068 Analógové hodiny s elektronickým časovačem SKLOKERAMICKÁ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY XF Elektrické manuální trouby OBSAH: I. Pokyny pro instalaci str. 03 1. TYPOVÝ ŠTÍTEK str. 03 2. CERTIFIKACE str. 03 3. INSTALACE str. 03 - PRVNÍ OPERACE 4. INSTALACE str. 04 4.1

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

A3-7. classic SPORAK "OPERA", 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA. EAN13: 8017709162375 Display: VFT

A3-7. classic SPORAK OPERA, 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA. EAN13: 8017709162375 Display: VFT A3-7 SPORAK "OPERA", 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA EAN13: 8017709162375 Display: VFT Levá trouba FUNKCE / VOLBY / TEPLOTA TROUBY 8 funkcí vaření Objem 77 l Defrost Elektronický

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

FT 850.1 /HA FT 850.1 IX /HA FT 95V C.1 /HA FT 95V C.1 IX /HA FT 820.1 / HA

FT 850.1 /HA FT 850.1 IX /HA FT 95V C.1 /HA FT 95V C.1 IX /HA FT 820.1 / HA FT 80. /HA FT 80. IX /HA FT 9V C. /HA FT 9V C. IX /HA FT 80. / HA Nová elektrická trouba 7 Kuchařů Návod k instalaci a obsluze FT 80. /HA FT 80. IX /HA FT 9V C. /HA FT 9V C. IX /HA Nová elektrická trouba

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

SENDVIČOVAČ R-260. Návod k použití. Sendvičovač R-260

SENDVIČOVAČ R-260. Návod k použití. Sendvičovač R-260 Návod k použití SENDVIČOVAČ R-260 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

TR4110IBL. Victoria. Sporák VICTORIA, 110х60 см Černý Energetická třída А/A

TR4110IBL. Victoria. Sporák VICTORIA, 110х60 см Černý Energetická třída А/A TR4110IBL Sporák VICTORIA, 110х60 см Černý Energetická třída А/A Plná šířka grilu 2,70 kw, zásuvka s chromovými úchyty, Ever-Clean smaltování, halogenová osvětlení(40 W), celoskleněné interiérové dveře

Více

CE6VM3 R /HA Elektrický sporák

CE6VM3 R /HA Elektrický sporák CE6VM3 R /HA Elektrický sporák Návod k instalaci a obsluze CE6VM3 R /HA Elektrický sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company,

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ TROUBA Model: HE9-10 HE9-20 HE9-10 HE9-20 Obr. 1 Obr. 1 A 1 MHE Obr. 2 MHE - Ovladač funkce el. trouby MTH - Ovladač termostatu el. trouby P2,

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

FZ 1022.1 FZ 1022.1 IX FZ 1022 C.1 FZ 1022 C.1 IX

FZ 1022.1 FZ 1022.1 IX FZ 1022 C.1 FZ 1022 C.1 IX FZ 0. FZ 0. IX FZ 0 C. FZ 0 C. IX Elektrická trouba Návod k instalaci a obsluze FZ 0. FZ 0. IX FZ 0 C. FZ 0 C. IX Elektrický sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si

Více

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

FI 51.B FI 51.B IX FI 51 K.B FI 51 K.B IX

FI 51.B FI 51.B IX FI 51 K.B FI 51 K.B IX FI 51.B FI 51.B IX FI 51 K.B FI 51 K.B IX Trouba na pečení Návod k instalaci a použití F 51.B F 51.B IX F 51 K.B F 51 K.B IX Trouba na pečení Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám,

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX Návod pro instalaci a použití KT 185 TX 1 Obsah Před prvním použitím trouby Strana 2 Ekologické balení 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Dotykové ovládání 4 Tabulky pro vaření 9 Čistění a údržba 13 Řešení

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Návod k obsluze VARNÝ PANEL

Návod k obsluze VARNÝ PANEL Návod k obsluze VARNÝ PANEL Obsah Popis spotřebiče Instalace Zapínání a použití Bezpečnostní opatření a rady KIB 644 C E KIB 633 C E Péče a údržba Technický popis modelů Servis Popis spotřebiče Kontrolní

Více

Návod k použití TROUBA

Návod k použití TROUBA Návod k použití TROUBA Obsah Instalace, Umístění Elektrické připojení Štítek parametrů Popis zařízení, Celkový přehled Ovládací panel Spuštění a používání, Spuštění trouby Jak použít časovače IF 63 K.A

Více

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie

Kávomlýnek Návod k použití. CM 90 Serie CZ Kávomlýnek Návod k použití CM 90 Serie Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Vhodné místo instalace... 4 Před prvním použitím... 5 Nastavení mletí... 5 Mletí kávy... 5 Mletí kávy přímo v držáku sítka

Více

FB 51 FB 51A FD 51 FR 54

FB 51 FB 51A FD 51 FR 54 FB 51 FB 51A FD 51 FR 54 Vestavná trouba Návod k instalaci a obsluze FB 51 FB 51A FD 51 FR 54 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÝ SPORÁK Model: CE9-20 CE9-40 CE9-41 CE7-20 CE7-40 CE7-41 CE7-20 Q CE7-40 Q CE7-41 Q CE9-20 M: Ovladač CE9-40 M: Ovladač 1 CE9-41 M: Ovladač CE7-20

Více

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Elektrická trouba. Návod k instalaci a obsluze

Elektrická trouba. Návod k instalaci a obsluze FZ 0 P. FZ 0 P. IX FC 0 P. FC 0 P. IX FQ 0 P. FQ 0 P. F FZ 0 P. FZ 0 P. IX FZ 0 P. F FZ 0 P. IX F FZ 0 P. F FZ 0 P. IX F Elektrická trouba Návod k instalaci a obsluze FZ 0 P. FZ 0 P. IX FC 0 P. FC 0 P.

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

HGM 20.B HGM 20.B IX. Elektrický vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGM 20.B HGM 20.B IX. Elektrický vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGM 20.B HGM 20.B IX Elektrický vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGM 20.B HGM 20.B IX Elektrický vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA OBSAH POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ 2 OVLÁDACÍ PANEL 2 PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ 3 PROVOZ Chlazení 3 Vysoušení 4 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU 4 NÁDOBA PRO KONDENZÁT

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

FB 86. Vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze

FB 86. Vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze FB 86 Vestavná trouba Návod k instalaci a obsluze FB 86 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Kontaktní grily KG-01, KG-02

Kontaktní grily KG-01, KG-02 Kontaktní grily KG-01, KG-02 Výrobky moderního designu a kvalitní nerezové oceli. Výrobky jsou vybaveny elektrickými prvky od nejznámějších výrobců, energeticky úsporné a bezpečné. Teplota plotny pánve

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití Odsavač par CFT 61, 62 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1 ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B CZ Návod na montáž a používání OD 1 Obr. 1 - Odtahová verze Obr. 2 - Filtrační verze SERVIS Uhlíkový filtr Obr. 3 Připevnění ke skříňce (pro modely bez komínku)

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...8 Návod k použití digestoŕe 2x 2x 2x 3.9x9.5mm 2x 3.9x6mm ø 15cm ø 12.5cm 8x 8x 4.8x38mm 4x 3.4x15mm 2x 2 !! L = 65 cm min. 1A Ø150mm Ø150mm 1B Ø125 Ø125mm Ø150 3 2 5 3 160 mm 160 mm 6 55

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více