Návod k obsluze TROUBA. Obsah FI 53 K.B IX. Instalace, 2-3 Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze TROUBA. Obsah FI 53 K.B IX. Instalace, 2-3 Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek"

Transkript

1 Návod k obsluze TROUBA Obsah CZ Instalace, - Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek Popis spotřebiče, Celkový pohled Ovládací panel Uvedení do provozu a používání, Zapnutí trouby Režimy pečení, 6-8 Reţimy pečení Praktické rady pro pečení Tabulka rad pro pečení FI K.B IX Elektronický programátor pečení, 8 Upozornění a rady, 9 Všeobecné bezpečnostní pokyny Recyklace a zneškodnění Respektování a ochrana ţivotního prostředí Údržba a ošetřování, 0 Vypnutí spotřebiče Čištění spotřebiče Čištění dvířek trouby Výměna ţárovky osvětlení Pomoc

2 Instalace! Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte tento návod. Jsou v něm uvedeny pokyny pro bezpečnou instalaci, pouţívání a údrţbu Spotřebiče..! Uschovejte tento návod pro další pouţití. V případě prodeje spotřebiče ho předejte novému majiteli. Umístění Ventilace Aby jste zajistili správnou ventilaci spotřebiče, musí být odstraněna zadní stěna kuchyňského nábytku. Aby bylo docíleno správné instalace, doporučujeme umístit troubu na dvě dřevěné lišty, anebo na úplně rovný povrch s otvorem alespoň x 60 mm (viz obrázek).! Nenechávejte obalový materiál v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí vdechnutí anebo udušení (viz Upozornění a rady).! Spotřebič musí být instalován kvalifikovanou osobou v souladu s příslušnými předpisy. Nesprávná instalace můţe způsobit poranění lidí anebo zvířat, anebo můţe poškodit majetek. Vestavění spotřebiče Pro zajištění správné funkce spotřebiče je třeba pouţít vhodný kuchyňský nábytek. Plochy, které se dotýkají trouby, musí být vyrobené z tepelně odolného materiálu. Nábytek s vnější vrstvou z dýhy musí být spojený lepidlem, které snese teploty aţ 00 C. Aby bylo moţné instalovat troubu pod pracovní desku (viz obrázek) a do kuchyňské linky, je nutné, aby nábytek měl následující rozměry: Vystředění a upevnění Upevněte spotřebič ve skřínce otevřením dvířek trouby a vloţením šroubů do otvorů ve vnějším rámu.! Ţádné části, které zaručují bezpečnou instalaci spotřebiče, nesmí být moţné odmontovat bez pouţití nástrojů.! Nainstalovaný spotřebič nesmí přijít do styku s elektrickými součástmi. Údaje o spotřebě spotřebiče uvedené na jeho výrobním štítku byly vypočítány pro tento druh instalace.

3 Elektrické zapojení! Trouba je konstruovaná pro napájení třívodičovým síťovým kabelem a pro napájení střídavým proudem, jehoţ napětí a frekvence jsou uvedeny na výrobním štítku, umístěném na spotřebiči (viz níže). Připojení napájecího kabelu. Otevřete svorkovnici zasunutím šroubováku do bočních západek na krytu. Šroubovákem jemně páčte směrem dolů, dokud se kryt neotevře (viz obrázek).. Uvolněte upínací šroub kabelu a vyjměte jej pomocí šroubováku, pouţitého jako páčidla (viz obrázek).. Uvolněte šrouby kontaktů připojovací svorkovnice L-N-. Připojte vodiče k příslušným svorkám: modrý vodič ke svorce N, hnědý ke svorce L a ţluto-zelený ke svorce. Připojení napájecího kabelu k elektrické síti Ke kabelu připevněte standardní síťovou zástrčku konstruovanou na jmenovité zatíţení uvedené na výrobním štítku (viz vpravo). Spotřebič musí být přímo připojený k elektrickému rozvodu za pouţití vícepólového jističe s minimální vzdáleností kontaktů mm v rozpojeném stavu. Tento jistič musí být připojen mezi spotřebič a elektrický rozvod a musí také vyhovovat příslušnému zatíţení a platným bezpečnostním předpisům (uzemnění nesmí být přerušeno jističem). Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy s teplotou vyšší neţ 0 C.! Osoba provádějící instalaci se musí ujistit, ţe elektrické zapojení bylo provedeno správně a v souladu s bezpečnostními Předpisy. Před připojením spotřebiče k elektrickému rozvodu ještě zkontrolujte: zda je spotřebič uzemněn a zda je zástrčka nainstalována v souladu s příslušnou normou, zda je zásuvka dimenzována na maximální výkon spotřebiče, který je uveden na výrobním štítku (viz níže), zda je napětí v síti v rozsahu hodnot uvedených na výrobním štítku (viz níže), zda je zásuvka kompatibilní se zástrčkou na Spotřebiči.. Pokud zásuvka není kompatibilní se zástrčkou, musí ji vyměnit kvalifikovaný technik. Nepouţívejte prodluţovací šňůry a vícenásobné zásuvky.! Po instalaci spotřebiče musí být síťový napájecí kabel a elektrická zásuvka lehce přístupné.! Nesmí dojít k zalomení ani k přitlačení Kabelu..! Kabel se musí pravidelně kontrolovat a můţe být vyměněn jen kvalifikovaným technikem (viz Pomoc).! Výrobce odmítá jakoukoli právní odpovědnost v případě nedodržení těchto bezpečnostních opatření. Výrobní štítek Rozměry* Objem Elektrické zapojení Energetický štítek* šířka, cm výška cm hloubka 0 cm 6 l Napětí: 0-0V ~0Hz imální příkon 800 W Směrnice /0/EC o energetických štítcích pro elektrické Trouby. Norma EN 00 Spotřeba energie při přirozené cirkulaci - ohřívací reţim: Deklarovaná spotřeba energie při horkovzdušném reţimu: Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnicím EU: - 6/9/EHS z..6 (nízká napětí) s následnými doplňky; - 89/6/EHS z 0/0/89 (Elektromagnetická kompatibilita) s následnými doplňky; - 9/68/EEC z /07/9 s následnými doplňky. - /96/EC

4 Popis spotřebiče Celkový pohled Ovládací panel

5 Zapnutí a použití! Při první použití spotřebiče rozehřejte prázdnou troubu se zavřenými dvířky na její maximální teplotu po dobu nejméně půl hodiny. Předtím než vypnete troubu a otevřete její dvířka, zajistěte dobré větrání místnosti. Spotřebič může vydávat mírně nepříjemný zápach, což způsobuje hoření ochranných látek, které byly použity během výroby. Začínáme s troubou. Zvolte požadovaný režim pečení otočením knoflíku volby REŽIMŮ.. Nastavte požadovanou teplotu knoflíkem TERMOSTATU. Tabulku a doporučené teploty viz kapitolu Režimy pečení.. Když je fáze předehřívání ukončena, kontrolka TERMOSTATU zůstane svítit: vložte pokrm do trouby.. Během pečení můžete provádět následující: - měnit režim pečení otáčením knoflíku volby REŽIMŮ - měnit teplotu otáčením knoflíku TERMOSTATU - zastavit pečení otočením knoflíku volby REŽIMŮ do pozice 0. Osvětlení trouby Zapne se, pokud zvolíte polohu pomocí knoflíku volby REŽIMŮ. Svítí v průběhu zvoleného režimu pečení. Jak používat časovač*. Bzučák nastavíte tak, že otočíte knoflíkem ČASOVAČE ve směru hodinových ručiček o téměř celou otočku.. Pak otočte knoflíkem zpět proti směru hodinových ručiček na požadovanou hodnotu tak, aby minuty znázorněné na knoflíku se kryly s indikací na ovládacím panelu.. Jakmile uplyne nastavený čas, ozve se bzučák a trouba se vypne.. Pokud je trouba vypnutá, časovač můžete používat jako normální minutník.! Pokud nechcete používat časovač pro ukončení pečení, ale obsluhovat troubu manuálně, otočte knoflíkem ČASOVAČE na symbol 9.! Nikdy nevkládejte předměty přímo na dno trouby, mohlo by dojít k poškození smaltované vrstvy.! Nádoby na pečení umisťujte vždy na dodávaný rošt (rošty). Ventilace chlazení Za účelem ochlazení vnějšího povrchu trouby jsou některé modely vybaveny chladícím větrákem, který fouká vzduch mezi ovládací panel a dveře trouby.! Po skončení pečení zůstává ventilátor stále v provozu, dokud není trouba dostatečně ochlazena. 7 CZ

6 Režimy pečení Režimy pečení Pro všechny režimy pečení může být nastavována teplota v rozmezí 60 C do maxima, kromě: GRILOVÁNÍ (doporučeno:nastavit pouze maximální hodnotu výkonu); GRATINOVÁNÍ (doporučeno: ne více než C). Režim TRADIČNÍ TROUBY Zapne se jak vrchní, tak spodní topné těleso. Při tomto tradičním režimu pečení je nejvhodnější používat pouze jeden plech. Pokud byste pekli na více než jednom plechu, došlo by k nerovnoměrnému rozložení teploty. Režim MULTI-PEČENÍ Zapnou se všechna topná tělesa (vrchní a spodní) a ventilátor. Jamile se teplota v troubě ustálí, ohřátý vzduch rovnoměrně peče a zbarvuje pokrm dozlatova. Současně smějí být použity dva plechy (nebo nádoby na dvou roštech). Režim ZAPÉKÁNÍ SHORA Zapne se vrchní topné těleso. Tento režim se používá pro zhnědnutí povrchu pokrmu na konci pečení. Režim GRIL Zapne se vrchní topné těleso. Velmi vysoká teplota a přímé působení tepla umožňuje rychlé opečení masa a udržení šťávy uvnitř, čímž se stává křehčím a jemnějším. Dále je vhodný pro přípravu pokrmů, vyžadujících vysokou teplotu na povrchu: hovězích steaků, telecího, žebírek, filetů, hamburgerů apod. Také v kapitole Praktické rady naleznete několik rad pro grilování. Během grilování vždy nechejte dvířka trouby zavřená. Praktické rady pro pečení! Při pečení se zapnutým ventilátorem neumisťujte pečící plechy (rošty) do pozic a. Nadměrné přímé působení tepla může spálit pokrmy, citlivé na vysokou teplotu.! V režimech GRIL a GRATINOVÁNÍ umístěte plech do pozice, aby na něj mohl odkapávat tuk nebo šťáva. MULTI-PEČENÍ Umístěte plech do poloh a, na pozici pokrm, který vyžaduje více tepla. Umístěte plech do spodní polohy a rošt do horní polohy. GRIL Rošt umístěte do polohy nebo. Pokrm umístěte do středu roštu. Doporučujeme nastavit nejvyšší teplotu. Vrchní topné těleso je regulováno termostatem a nemusí být trvale zapnuté. PIZZA Pro dosažení nejlepšího výsledku použijte režim MULTI-PEČENÍ Používejte lehkou hliníkovou formu na pečení pizzy. Umístěte ji na rošt, který je dodáván společně s troubou. Aby byla kůrka křupavá, nepoužívejte plech (zabraňuje tvorbě kůrky a vyžaduje delší dobu pečení). Má-li pizza více vrstev, doporučujeme přidat sýr mozzarelu na povrch pizzy až v polovině pečení. Režim GRATINOVÁNÍ Zapne se jak vrchní topné těleso, tak ventilátor. Tato kombinace zvyšuje účinnost nepřímého sálání topného tělesa cirkulací vzduchu v troubě způsobenou ventilátorem. Tato skutečnost brání spálení připravovaného pokrmu na povrchu a zároveň umožňuje pronikání tepla dovnitř. Mějte vždy zavřená dvířka trouby, pečete-li v tomto režimu. CZ 0

7 Tabulka pokynů pro pečení Režim pečení Tradiční Multi-pečení Zapékání shora Gril Gratinování Připravovaný pokrm Kachna Pečené telecí nebo hovězí Pečené vepřové Sušenky (jemné pečivo) Koláče Pizza ( plechy) Lasagne Jehněčí Pečené kuře + brambory Makrela Švestkový koláč Sněhové pečivo ( plechy) Sušenky ( plechy) Piškot ( plech) Piškot ( plechy) Pirohy Zhnědnutí povrchu pokrmu Platýz a sépie Chobotnice a garnáty Filé z tresky Grilovaná zelenina Telecí steaky Kotlety Hamburgery Makrela Sendviče Grilované kuře Nadívaná sépie Hmot- nost (kg) a a a a a / Poloha roštu í ä á î Doba předehřevu (min) Doporučená teplota Doba pečení (min) CZ

8 Elektronický programátor pečení Programování pečení! Před programováním musí být zvolen reţim Pečení.. Naprogramování doby pečení. Stlačujte tlačítko, dokud na displeji nezačne blikat ikona a tri číslice: Nastavení hodin! Hodiny je moţné nastavit, kdyţ je trouba vypnutá anebo kdyţ je zapnutá, za předpokladu, ţe předtím nebyl naprogramován konec cyklu Pečení. Po připojení zařízení k elektrickému napájení, resp. po výpadku proudu začne blikat ikona a čtyři číslice na DISPLEJI.. Několikrát stiskněte tlačítko, dokud na DISPLEJI nezačne blikat ikona, a čtyři číslice.. Pomocí tlačítek + a - nastavte čas; pokud kterékoliv z těchto tlačítek stlačíte a podrţíte, displej bude rychle procházet hodnotami, čímţ umoţní rychleji a snadněji nastavit poţadovanou hodnotu.. Počkejte 0 sekund anebo opět stiskněte tlačítko, aby došlo ke konečnému nastavení. Nastavení časovače! Tato funkce nepřeruší pečení a neovlivní troubu, pouţívá se jednoduše na aktivaci zvukové signalizace po uplynutí nastaveného času.. Stlačte několikrát tlačítko, dokud se nezobrazí symbol a blikající dvě číslice na displeji.. Pomocí tlačítek + a - nastavte poţadovaný čas. Pokud toto tlačítko stlačíte a podrţíte, čas na displeji se bude měnit rychleji, coţ umoţní rychlejší a snadnější nastavení poţadované hodnoty.. Počkejte 0 sekund anebo opět stlačte tlačítko, aby došlo ke konečnému Nastavení.. Displej bude nyní zobrazovat odpočítávaný čas. Kdyţ nastavený čas uplyne, aktivuje se zvuková signalizace.. Nastavte hodnotu pomocí tlačítek + a -. Pokud toto tlačítko stlačíte a podrţíte, čas na displeji se bude měnit rychleji, coţ umoţní rychlejší a snadnější nastavení poţadované hodnoty.. Počkejte 0 sekund anebo opět stlačte tlačítko, aby došlo ke konečnému Nastavení... Po uplynutí nastaveného času se na displeji zobrazí slovo END, trouba přestane péct a zazní zvukový signál. Příklad: je 9:00 a je naprogramovaný čas hodina a minut. Program se automaticky vypne v 0:. Naprogramování času ukončení pečení! Před samotným naprogramováním konce pečení nejprve nastavte dobu trvání Pečení... Proveďte kroky aţ tak, jak jsou popsány výše, za účelem nastavení doby trvání Pečení... Potom stlačujte tlačítko, dokud na displeji nezačne blikat ikona a čtyři číslice.. Nastavte čas ukončení pečení pomocí tlačítek + a -. Pokud toto tlačítko stlačíte a podrţíte, čas na displeji se bude měnit rychleji, coţ umoţní rychlejší a snadnější nastavení poţadované hodnoty.. Počkejte 0 sekund anebo opět stlačte tlačítko, aby došlo ke konečnému Nastavení... Po uplynutí nastaveného času se na displeji zobrazí slovo END, trouba přestane péct a zazní zvukový signál. Program je nastavený, kdyţ se rozsvítí tlačítka a. Displej střídavě ukazuje čas ukončení a dobu Pečení.. Zrušení programu Pokud chcete program zrušit: Stlačujte tlačítko, dokud se na displeji nepřestane zobrazovat ikona odpovídající nastavení, které chcete zrušit, a číslice. Stlačujte tlačítko -, dokud se na displeji nezobrazí číslice 00:00. Stlačte a podrţte tlačítka + a -. Tím se zruší všechna předtím provedená nastavení, včetně nastavení časovače.. 8

9 Upozornění a rady! Tento spotřebič byl zkonstruován a vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující varování jsou uvedena z bezpečnostních důvodů a je třeba si je pečlivě přečíst. Všeobecné bezpečnostní pokyny Tento spotřebič je určen na pouţívání v domácnostech a není určen pro komerční ani průmyslové pouţití. Tento spotřebič se nesmí instalovat v exteriérech, dokonce ani v krytých prostorech. Je mimořádně nebezpečné ponechávat spotřebič vystavený dešti a bouřkám. Při přemísťování spotřebiče pouţívejte vţdy úchyty k tomu určené, umístěné na bocích Trouby. Nedotýkejte se spotřebiče, kdyţ jste bosí, anebo kdyţ máte mokré anebo vlhké ruce a nohy. Tento spotřebič mohou pouţívat jen dospělí na přípravu jídel v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Během pečení jsou topná tělesa spotřebiče a některé časti jeho dvířek velmi horké. Nedotýkejte se jich a držte děti v dostatečné vzdálenosti. Zabezpečte, aby se síťové napájecí kabely ostatních elektrických spotřebičů nedostaly do kontaktu s horkými částmi trouby Ventilační otvory pro rozptyl tepla nesmí být nikdy zakryté. Úchytu na dvířkách trouby se vţdy dotýkejte v jeho středu. Jeho konce mohou být horké.. Pro vkládání a vyjímání nádob na pečení vţdy pouţívejte rukavice. Na vyloţení dna trouby nikdy nepouţívejte hliníkovou fólii. Do trouby nikdy nevkládejte hořlavé látky. Pokud by došlo k zapnutí spotřebiče omylem, mohly by začít hořet. Dbejte na to, aby během pouţívání trouby byly knoflíky otočené v polohách. Při odpojování spotřebiče vţdy tahejte za zástrčku v síťové zásuvce, ne za Kabel.. Nikdy neprovádějte čištění ani údrţbu bez předchozího odpojení spotřebiče od elektrické sítě. V případě poruchy se v ţádném případě nesnaţte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenou osobou mohou způsobit zranění anebo spotřebič ještě více poškodit. Kontaktujte se se servisním centrem (viz Pomoc). Na otevřená dvířka trouby nikdy neukládejte těţké Předměty.. Toto zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníţenými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi, nezkušené osoby a kdokoli, kdo není s výrobkem obeznámen. Tyto osoby by přinejmenším měly být pod dohledem někoho, u koho je moţné předpokládat odpovědnost za bezpečnost zařízení, resp. dodrţování předběţných pokynů ohledně provozu tohoto Zařízení.. Nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením. Zneškodnění Při odstraňování obalového materiálu za účelem jeho recyklace dodrţte místní předpisy pro ochranu ţivotního prostředí. Při odstraňovaní starého zařízení dodrţte místní legislativu. Směrnice /96/EHS týkající se nakládání s pouţitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) zakazuje zneškodňování opotřebených domácích spotřebičů spolu s netříděným komunálním odpadem. Opotřebené spotřebiče je třeba sbírat separovaně, aby se optimalizovaly náklady na opětovné pouţití a recyklaci materiálů nacházejících se uvnitř zařízení tak, aby se zabránilo jejich nepříznivému vlivu na ţivotní prostředí. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na výrobcích vám připomíná vaši povinnost zneškodňovat zařízení odděleně. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci pouţitých elektrických zařízení vám poskytnou vaše místní úřady anebo váš prodejce. Respektování a ochrana životního prostředí Pokud budete pouţívat spotřebič v brzkých ranních hodinách anebo v pozdních odpoledních hodinách, můţete sníţit energetické zatíţení energetických společností. Dvířka trouby ponechávejte vţdy zavřená, pokud pouţíváte reţim GRILOVÁNÍ, resp. GRATINOVÁNÍ. Dosáhnete tak lepších výsledků a ušetříte elektrickou energii (asi 0 %). Pravidelně kontrolujte a čistěte těsnění dvířek Spotřebiče.. Ujistěte se, zda jsou čistá a zda jejich vzájemná přilnavost je v pořádku a neuniká mezi nimi teplo z Trouby.. 9

10 Údržba a ošetřování Vypnutí spotřebiče Před prováděním jakékoli údrţby odpojte spotřebič od elektrické napájecí Sítě.. Čištění spotřebiče Nerezové, resp. smaltované časti a gumová těsnění čistěte jen vlhkou houbou a teplou vodou s neutrálním čistícím prostředkem. Pokud se nečistoty těţko odstraňují, pouţijte speciální čistící prostředek. Po umytí spotřebič důkladně otřete a vysušte. Nepouţívejte abrazívní ani ţíravé čistící prostředky. Vnitřek trouby je nejvhodnější vyčistit po kaţdém pečení, kdyţ je ještě vlaţný. Pouţijte teplou vodu a saponát, otřete a osušte spotřebič jemným hadříkem. Nepouţívejte abrazívní čistící prostředky. Příslušenství je moţné umývat jako běţné nádobí (i v myčce nádobí).! Na čištění spotřebiče nikdy nepouţívejte parní a tlakové čističe. Čištění dvířek trouby Dvířka čistěte houbou a neabrazívním neškodným čistícím prostředkem, a potom je osušte jemnou utěrkou. Nepouţívejte kovové drátěnky ap., sklo by se mohlo poškrábat anebo prasknout. Abyste mohli dvířka vyčistit důkladněji, můţete je vyjmout.. Dvířka úplně otevřete (viz obrázek). Kontrola těsnění Těsnění dvířek trouby kontrolujte pravidelně.. Pokud jsou poškozena, kontaktujte nejbliţší poprodejní servis (viz Pomoc). Pouţívání trouby bez opětného utěsnění dvířek se nedoporučuje. Výměna žárovky osvětlení Pokud chcete vyměnit ţárovku:. Odstraňte skleněný kryt objímky ţárovky... Vyšroubujte ţárovku a nahraďte ji novou ţárovkou stejného typu: výkon W, objímka F.. Našroubujte zpět skleněný kryt (viz obrázek). Pomoc Při komunikaci uveďte: Model spotřebiče (Mod.). Sériové číslo (S/N). Tyto informace jsou uvedeny na výrobním štítku umístěném na spotřebiči, resp. na obalu.. Nadzdvihněte malé páčky umístěné na obou závěsech a otočte je (viz obrázek).. Uchopte dvířka za boky a zavřete je přibliţně do polovice. Vytáhněte dvířka směrem k sobě, za současného zdvihání ze sedla (viz obrázek). Dvířka opět vraťte zpět stejným postupem v opačném poradí. 0

11 Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. Lihovarská 060/ Praha 9, Česká republika Indesit Company, SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (07) 66 - Itálie

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424 Návod na použití Italian Česky Français MWHA 424 INFORMACE PRO UŽIVATELE INFORMACE PRO UŢIVATELE Princip funkce..... 2 Ochrana ţivotního prostředí... 2 Bezpečnostní pokyny...... 3 INSTALACE Před zapojením...

Více

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14 Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU Česky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka Popis zařízení, 13 14 Ovládací panel Celkový přehled Zapnutí a používání, 15 16 Zapnutí

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více