V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost 23 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitele Rok 2011 pro nás znamenal praktickou realizaci celorepublikových úsporných opatření Byli jsme nuceni naplňovat takové pracovní úvazky, abychom nepřekročili rozpočet na rok 2012, což následně vedlo ke složitému přerozdělování úkolů a zvýšení zodpovědnosti konkrétních pracovníků, jimž byly úkoly přiděleny V průběhu roku 2011, pracovně vytyčeného Plánem práce rozvíjejícím Mimořádné a Hlavní úkoly zřizovatele, zajišťovalo naše pracoviště zejména průběžné vyřizování písemných vyjádření podle 14 zákona č 20/87 Sb o státní památkové péči Soustavně byla též sledována kvalita odborných výstupů a plnění stanovených lhůt k vyřízení, což přispívá ke snížení napětí v probíhajících správních řízeních Snahou a cílem práce odborné složky ústavu bylo a nadále také musí být sledování oborových priorit na úkor podružných témat, která zahlcují denní chod ústavu Vzhledem ke stávajícímu personálnímu obsazení a navíc oslabení v rámci sekce památkové péče jde o úkol jen obtížně zajistitelný Důležitá personální změna se v roce 2011 odehrála na postu vedoucího pracovníka sekce památkové péče, když se dosavadní náměstkyně Ing arch Martina Bártová vzdala ke dni své funkce a záhy poté ukončila v NPÚ i pracovní poměr Novým náměstkem se dne stal Ing arch Ondřej Šefců, jehož dosavadní místo vedoucího odboru památkové péče zůstalo neobsazeno až do konce roku Pro zajištění zevrubného posuzování nejsložitějších památkových kauz jsem zajistil intenzivní svolávání Památkové rady i schůzek s odborníky, spolutvůrci metodik i památkové legislativy Pravidelně a velmi intenzívně pracovaly Pražská archeologická komise a Regionální hodnotitelská komise, přičemž se zásadně zkvalitnily odborné a grafické výstupy z těchto jednání Většinu agendy odborné poznávací, evidenční, dokumentační a výzkumné úkoly řešilo naše územní odborné pracoviště bez zásadních problémů Kvalitně zpracovaný Plán ochrany památkové zóny Barrandov jako významný odborný oborový materiál a důležitý podklad pro další rozhodování o projektech v ostře sledované lokalitě zůstal nadále neschválený Jednotlivé fáze úkolů vědy a výzkumu byly plněny standardně bez zvláštních komplikací, ovšem s osobním nasazením zúčastněných navzdory stále složitější byrokracii a systému komunikace Z velkých památkových akcí pokračovaly například opravy Salmovského paláce na Hradčanech, byla provedena obnova prosklené haly na Masarykově nádraží, nebo obnovy v Havlíčkových sadech, některé z nich podrobněji uvedou následující kapitoly Vedle hlavní činnosti byla posílena spolupráce s médii, zejména s Českou televizí, kde jsou v sobotním pravidelném poledním pořadu Z Metropole představovány známé i zapomenuté pražské památky Připomenuta byla například historie i současnost chátrající kulturní památky domu s kavárnou a kinem Svět čp 41 v Libni Sdělovací prostředky se také zvláště zajímaly o průběh a výsledky archeologického výzkumu na místě připravované výstavby tzv Copa Centra u stanice metra Národní třída, jehož poznatky byly publikovány v druhém čísle 27 ročníku Staleté Prahy Vícečlenný památkářský tým spolupracoval na dlouholetém projektu agentury Foibos o slavných vilách Obměňovanou prezentaci aktuálních památkových námětů mají prosklené výlohy v parteru sídla územního pracoviště, kde se lidé často zastavují a zajímají se o novinky Jednání o získání nového vhodného archeologického depozitáře pokračují, zvažována je i možnost oslovit magistrát se záměrem celkového užívání stávajícího depozitáře v Bohnicích s eventuelní možností jeho dostavby V roce 2011 splnilo naše územní odborné pracoviště vytyčené cíle, zaslouží se tedy poděkovat kolegyním a kolegům, kteří obětavě plní mnohdy nelehké úkoly i při kumulaci funkcí a nad rámec svých úvazků Michael Zachař ředitel NPÚ ÚOP v hlavním městě Praze 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace NárodNí památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě praze (Npú úop v hl. m. praze) Na Perštýně 12/356, Praha 1-Staré Město, IČO: Tel: , Fax: npu cz internetová prezentace odboru archeologie: www archeopraha cz webové stránky časopisu Staletá Praha: www staletapraha cz způsob řízení: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č j 11617/2002) Vedoucí pracovníci PhDr Michael Zachař, ředitel tel : , npu cz Bc Jaroslav Slabý, vedoucí kanceláře ředitele, BOZP a PO tel : , npu cz Ing arch Martina Bártová, náměstkyně pro památkovou péči (do ) Ing arch Ondřej Šefců, vedoucí odboru péče o památkový fond, náměstek pro památkovou péči (od ) tel : , npu cz Mgr Eliška Kokinová, vedoucí oddělení garantů území I tel : , npu cz Ing arch Zuzana Hubrtová, vedoucí oddělení garantů území II tel : , npu cz Ing arch Zdenka Poliačiková, vedoucí oddělení specialistů tel : , npu cz Zaměstnanci ÚOP v hl m Praze (P Havlík, 2011) 5

6 Mgr Robert Gája, vedoucí referátu památek s mezinárodním statusem tel : , npu cz Mgr Josef Hájek, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS tel : , npu cz Lenka Matiášková, vedoucí referátu dokumentace a knihovny tel : , npu cz Bc Jan Baláček, vedoucí oddělení evidence nemovitých a movitých památek tel : , npu cz PhDr Jaroslav Podliska, Ph D, vedoucí odboru archeologie tel : , npu cz PhDr Jarmila Čiháková, vedoucí oddělení péče o archeologické dědictví tel : , npu cz Mgr Jan Havrda, vedoucí oddělení archeologických výzkumů tel : , npu cz Mgr Tomasz Cymbalak, vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy tel : , npu cz Ing Vladimír Kutílek, provozně ekonomický náměstek tel : , npu cz Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži Ženy celkem % Do ,00% ,92% ,85% ,72% ,58% nad ,92% celkem ,00% Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k dosažené vzdělání muži Ženy celkem % Základní ,80% Vyučen ,80% Střední odborné ,00% Úplné střední ,80% Úplné střední odborné ,46% Vyšší odborné ,27% Vysokoškolské ,89% celkem ,00% vzniklé a skončené pracovní poměry k stav počet Nástupy 2 Odchody 10 6

7 trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k doba trvání počet % Do 5 let 30 38% Do 10 let 26 33% Do 15 let 3 4% Do 20 let 8 10% Nad 20 let 12 15% celkem % celkový průměrný plat ,- Poradní orgány ředitele památková rada Památková rada je poradním orgánem v otázkách problematiky památkové péče Vyjadřuje se k předloženým záměrům, studiím a projektům v případech dotýkajících se závažným způsobem významných památkových objektů, urbanistických a panoramatických hodnot v hlavním městě Praze, urbanistických celků a novostaveb v historickém kontextu města Předkládá iniciativní návrhy v otázkách vztahu a využití památkových objektů V roce 2011 se uskutečnilo osm řádných zasedání členové: Ing arch Jiří Balský, Ing arch Michal Bartošek, Ing arch Martina Bártová, Ing arch Zdeňka Baštová, PhDr Kateřina Bečková, Ing arch Jan Budínský, PhDr Zdeněk Dragoun, Prof Ing arch Bohumil Fanta, CSc, Prof PhDr Mojmír Horyna, akad arch Jiří Javůrek, Pavel Jerie, Ing arch Zdeněk Lukeš, Ing Zdeněk Novák, Ing arch Jan Sedlák, Ing arch Ladislav Stupka, Ing arch Milan Šarapatka, Ing arch Ondřej Šefců, Ing arch Ivan Vavřík, PhDr Michael Zachař regionální komise Regionální komise hodnotí návrhy na prohlášení věci za kulturní památku (KP) a návrhy na zrušení prohlášení za KP Může sama dávat podněty k prohlášení věcí za KP Činnost komise se vztahuje k věcem a lokalitám na území náležejícím do pracovní působnosti NPÚ ÚOP v hl m Praze V roce 2011 se konalo pět řádných zasedání Komise projednala celkem 45 bodů jednání, doporučila 22 návrhů k prohlášení za KP, čtyři podněty k prohlášení nedoporučila, v pěti případech komise nedoporučila zrušení prohlášení za KP, v jednom případě komise doporučila zrušení prohlášení za KP, 14 bodů bylo ostatních (doplnění podkladů, informativní) členové: Mgr Josef Hájek (předseda), Bc Jan Baláček (tajemník), Ing arch Zdeňka Baštová (od ), Mgr Milan Hlaveš, Ph D, Ing arch Alexandra Křížová (do ), PhDr Jakub Jan Outrata, Ing arch Zdenka Poliačiková, Mgr Kateřina Samojská, Ing Ina Truxová, Mgr Ladislav Valtr, prof PhDr Pavel Vlček, PhDr Michael Zachař pražská archeologická komise Činnost Pražské archeologické komise zajišťuje odbor archeologie, včetně personálního obsazení postů předsedy a tajemníka Komise schvaluje žádosti o přidělení finančních prostředků z Programu odpory záchrany archeologických výzkumů Ministerstva kultury, dále koordinuje provádění archeologických výzkumů na území hlavního města Prahy, jmenuje koreferenty a koreferentské komise jednotlivých výzkumů a dohlíží na odbornou kvalitu jejich provedení Jednání se uskutečňuje v pravidelných 21 denních intervalech za účasti zástupců všech institucí s oprávněním k provádění archeologických výzkumů na území hl m Prahy členové: PhDr Jaroslav Podliska, Ph D (předseda), PhDr Zdeněk Lochmann (tajemník), PhDr Tomáš Alušík, Ph D, Mgr Radek Balý, PhDr Jaromír Beneš, Ph D, PhDr Michal Bureš, PhDr Jan Frolík, CSc, PhDr Petr Juřina, Mgr Vojtěch Kašpar, Mgr Tomáš Polišenský, Mgr Pavla Popelářová, Mgr Kateřina Postránecká, Mgr Miroslava Šmolíková, Mgr Jiří Vávra 7

8 ediční rada Npú úop v hl. m. praze Ediční rada sestavuje a schvaluje Ediční plán, dohlíží na zpracování Výroční zprávy ústavu, zajišťuje součinnost s Ediční radou NPÚ členové: Mgr Jana Hessová (tajemnice), Ing arch Michal Bartošek, PhDr Jarmila Čiháková, Mgr Josef Hájek, Ing arch Alexandra Křížová, Prof PhDr Petr Sommer, CSc, DSc redakční rada staleté prahy Redakční rada Staleté Prahy navrhuje a schvaluje přijetí článků, tematické zaměření čísla, navrhuje recenzenty, zodpovídá za výslednou podobu publikace V roce 2011 se konaly tři zasedání, dílčí jednání probíhala průběžně dle potřeby členové: Ing arch Martina Bártová, PhDr Jarmila Čiháková, prof Ing arch Bohumil Fanta, prof Dr Petr Fidler, PhDr Benjamin Fragner, Mgr Josef Hájek, PhDr Ladislav Hrdlička, doc Ing arch František Kašička, CSc, Mgr Karel Nováček, Ph D, PhDr Jaroslav Podliska, Ph D, prof PhDr Petr Sommer, CSc 2 náplň a rozsah činnosti historie npú ÚOP v hl. m. Praze Historie NPÚ ÚOP v hl m Praze se datuje od roku 1960 Jeho vznik souvisí s přijetím zákona 22/1958 Sb, o kulturních památkách a zákonem 60/1960 Sb, o národních výborech V roce 1960 bylo konstituováno Středisko památkové péče a ochrany přírody hlavního města Prahy a byl schválen organizační řád Roku 1965 došlo ke zřízení samostatného útvaru pro archeologické výzkumy Název organizace se několikrát změnil: Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav památkové péče, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze V roce 1991 došlo k oddělení ochrany přírody V roce 2000 skončila zřizovatelská úloha Magistrátu hlavního města Prahy a zřizovatelem se tak jako u ostatních památkových ústavů stalo Ministerstvo kultury S účinností od splynuly všechny památkové ústavy v Národní památkový ústav NPÚ ÚOP v hl m Praze zajišťuje úkoly státní památkové péče v celém rozsahu hlavního města Prahy Památky, rezervace a zóny spadající pod npú ÚOP v hl. m. Praze V Praze bylo v roce 2011 chráněno přes dva tisíce nemovitých kulturních památek, 46 národních kulturních památek, deset městských památkových zón, sedm vesnických památkových zón a dvě vesnické památkové rezervace Pod působení územního pracoviště spadá Pražská památková rezervace a historické centrum Prahy, jakožto území Světového kulturního dědictví UNESCO Viz následující kapitola Zpracování odborných vyjádření 8

9 3 PamátkOVá Péče zpracování odborných vyjádření Odborná vyjádření vydává NPÚ ÚOP v hl m Praze převážně jako podklad pro správní rozhodnutí MHMP OKP Menší část vyjádření vzniká na přímou žádost majitelů či správců památek Zpracování odborných vyjádření bylo především úkolem tří odborů spadajících do sekce památkové péče odborného náměstka: odboru péče o památkový fond (odd G I, G II a specialistů), odboru dokumentace, evidence a informačních systémů a odboru archeologie oddělení garantů území G i. se zabývá veškerou agendou související se stavebními akcemi na území Pražské památkové rezervace mimo objekty a areály národních kulturních památek Stěžejní činností oddělení garantů území G ii. je posuzování stavebních aktivit na území deseti městských památkových zón, sedmi vesnických památkových zón, dvou vesnických památkových rezervací a v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace oddělení specialistů se zabývá agendou dle svých specializací, a to na území celé Prahy i mimo památkově chráněná území Odborná vyjádření odboru evidence, dokumentace a informačních systémů se nejčastěji vztahují k prohlášení nebo zrušení prohlášení věcí za kulturní památku a týkají se rovněž i agendy vyplývající ze zákona č 71/1991 Sb, o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Centrální databázi stavebních akcí na území Prahy, při nichž by mohlo dojít k zachycení archeologických nálezů, vede odbor archeologie Podmínky pro ochranu archeologických lokalit jsou vtělovány do odborných vyjádření NPÚ ÚOP v hl m Praze Odbor archeologie je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum Prahy Hlavní činností odboru vedle výkonu a koordinace archeologické činnosti ve smyslu státní památkové péče je realizace záchranných archeologických výzkumů na území hlavního města, a to především v jeho historickém jádru Jedním ze specifických poslání odboru archeologie je projednání a distribuce finančních prostředků z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů poskytovaných Ministerstvem kultury Odborní pracovníci se vedle terénní činnosti věnují zpracování a vyhodnocování nových i starších poznatků získaných výzkumy Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů mk Během roku 2011 zajišťovali pracovníci NPÚ ÚOP v hl m Praze odborný dohled při obnově kulturních památek zařazených do Havarijního programu a do Programu restaurování movitých kulturních památek Ve všech případech bylo postupováno v souladu s příslušnými závaznými stanovisky a nebylo zjištěno žádné pochybení Odborní pracovníci NPÚ ÚOP v hl m Praze průběžně sledují stav památkového fondu v oblastech své územní působnosti, informují majitele a správce objektů o dotačních programech Ministerstva kultury na poli památkové péče a poskytují jim odbornou pomoc při podávání žádostí zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů ministerstva kultury na úseku památkové péče přehled všech dotací přidělených mk Čr v roce 2011 na akce kontrolované Npú úop v hl. m. praze Název dotace mk Čr dotace v tis. kč Havarijní program 2445 Program záchrany architektonického dědictví 1305 Program restaurování 620 Program podpory záchranných archeologických výzkumů 120 celkem

10 havarijní program v roce 2011 poř. číslo obec, kat. území okres Název památky Navržená dotace v tis. kč přidělená dotace mk Čr v tis. kč. 1 Malá Strana Hl město Praha klášter Pražského Jezulátka - areál kostela P Marie Vítězné Nové Město Hl město Praha kostel sv Václava na Zderaze Čakovice Hl město Praha kostel sv Remigia Košíře Hl město Praha kostel sv Jana Nepomuckého Žižkov Hl město Praha hrobka rodiny Pštrossů Hloubětín Hl město Praha kříž s ukřižovaným Kristem celkem program záchrany architektonického dědictví v roce 2011 obec památka akce dotace v tis. kč Praha kostel sv Jana Nepomuckého obnova opěrné zdi, schodiště a brány do zahrady vč obnovy fasád a restaurování 675 Praha kostel sv Voršily obnova fasád včetně okenních a dveřních výplní, soch, klempířských prvků, prejzové krytiny, restaurování 630 celkem 1305 program restaurování movitých kulturních památek obec objekt Název památky schválená dotace v tis. kč Dolní Počernice kostel Nanebevzetí P Marie hlavní oltář 200 Nové Město Národní divadlo malby v prezidentských salonkách 100 Malá Strana kostel P Marie Vítězné - Pražského Jezulátka hlavní oltář - dvě vázy s nástavci 100 Malá Strana kostel sv Mikuláše soubor obrazů Pašijového cyklu 70 Malá Strana kostel sv Tomáše varhany 150 celkem 620 přehled akcí programu podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2011 zav katastrální celkové území / kraj okres akce (podnět zav) vlastník Npú/ ostatní dotace/ náklady kč objekt oprávněné na zav organizace Záběhlice Praha Praha 10 RD, K Prádelně 4, čp 110, Jiří a Irena Archaia parc č 44, 45, 46, 47, 48 Hrabákovi Praha o p s Miškovice Praha Praha 9 RD, Polabská, Cukrovarská Archaia Jan Hinner parc č 319/13 Praha o p s Miškovice Praha Praha 9 RD, Polabská, Cukrovarská Archaia Radek Váša parc č 319/16 Praha o p s celkem

11 počet archeologických akcí realizovaných v roce 2011 archeologické akce počet AV/ZAV/ZJAV/BAV 32 ZAV formou dohledu/dohled 6 celkem 38 přehled archeologických výzkumů v roce 2011 č. akce lokalizace vedoucí forma 2011/011 Praha 1, Malá Strana, Říční (Všehrdova), čp 445 Havrda, J ZJAV 2011/021 Praha 1, Malá Strana, Lázeňská čp 286/III Čiháková, J ZAV 2011/03 Praha 1, Malá Strana, Thunovská čp 192/III Čiháková, J ZAV 2011/04 Praha 1, Staré Město, Havelská, Melantrichova a okolí Staňková, V ZAV 2011/05 Praha 10, Petrovice, Edisonova čp 16/1 Podliska, J ZJAV 2011/06 Praha 1, Staré Město, Josefov, Maiselova, Kostečná ppč 1094, 1050 Havrda, J ZAV 2011/07 Praha 2, Nové Město, Vyšehradská, Svobodova a okolí Prokopová, A ZAV 2011/08 Praha 6, Břevnov, Břevnovský klášter, zahrada ppč 7 Staňková, V ZAV 2011/09 Praha 2, Vyšehrad, Neklanova a okolí Prokopová, A ZAV 2011/10 Praha 1, Malá Strana, Všehrdova 11, čp 439 Havrda J DOHLED 2011/11 Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží ppč 2400 Cymbalak, T ZAV 2011/12 Praha 1, Staré Město, Jakubská, Malá Štupartská čp 647 Semerád, M Podliska, J ZAV 2011/13 Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí, ppč 2418/1, 2419/1 Podliska, J ZJAV 2011/14 Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu ppč 2470/1, Boženy Němcové ppč 2470/2 Cymbalak, T ZAV 2011/15 Praha 1, Staré Město, Křižovnická (Klementinum), čp 1040 Havrda, J ZAV 2011/16 Praha 1, Nové Město, Spálená Purkyňova Vladislavova - Charvátova ul, ppč 725/1 ad COPA Centrum Národní - pokračování akce z roku 2009 Cymbalak, T ZAV 2011/17 Praha 2, Nové Město, Lazarská čp 10, ppč 771 Cymbalak, T ZAV 2011/18 Praha 1, Staré Město, Dušní ul, kostel sv Ducha, ppč 1042 Havrda, J ZAV 2011/19 Praha 1, Hradčany, Strahovské nádvoří, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, čp 132 Podliska, J ZJAV 2011/20 Praha 1, Staré Město - Nové Město, Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží Staňková V DOHLED 2011/21 Praha 1, Staré Město, Náměstí Curieových čp 886 Staňková, V ZAV 2011/23 Praha 1, Staré Město, Malá Strana, Karlův most, Křižovnické náměstí Podliska, J ZAV 2011/24 Praha 1, Staré Město, náměstí Curieových, ppč 1007, 989 Havrda, J ZAV 2011/25 Praha 1, Staré Město, Platnéřská Semerád, M (Podliska, J ) DOHLED 2011/26 Praha 20, Horní Počernice, Chvaly, Řešetovská čp 860 Prokopová, A ZAV 2011/27 Praha 1, Malá Strana, Valdštejnská, čp 162 Havrda, J ZAV 2011/28 Praha 1, Staré Město, Křižovnické náměstí, křižovnický dvorek, ppč 72 Podliska, J ZAV 2011/29 Praha 1, Josefov, Kaprova čp 14 Prokopová, A ZAV 2011/30 Praha 1, Malá Strana, Hellichova, čp 464 Havrda, J ZAV 2011/31 Praha 6, Dejvice, Horoměřická ppč 2328/3, 4536/, 4537 Tryml, M DOHLED 2011/32 Praha 8, Bohnice, Bohnická čp 1, statek Vraných ppč 127, Cymbalak, T ZAV 2011/33 Praha 1, Malá Strana, Vlašská ppč 981 Havrda, J ZAV 2011/34 Praha 1, Staré Město, Karlova čp 189 Prokopová, A ZJAV 2011/35 Praha 1 Staré Město Seminářská ppč 1106 Havrda, J ZAV 11

12 č. akce lokalizace vedoucí forma 2011/36 Praha 1 Malá Strana Karmelitská, čp 385 Havrda, J ZAV 2011/41 Praha 1 Staré Město Platnéřská, ppč 1103 Havrda, J ZAV 2011/43 Praha 1, Staré Město, Jilská, čp 449 Podliska, J ZAV počet nálezových a jiných zpráv zpracovaných v roce 2011 typ počet Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 19 Investorská zpráva 3 celkem 22 počty archeologických nálezů zpracovaných a uložených v Npú úop v hl. městě praze celkový počet výzkumů počet zaevidovaných jednotek Účast na kontrolních dnech Pracovníci NPÚ ÚOP v hl m Praze poskytují odborné konzultace ve všech fázích projektové přípravy i vlastní realizace staveb a zajišťují odborný dohled nad stavební a restaurátorskou činností Pravidelně se účastní kontrolních dnů u všech akcí, kde jim je umožněn přístup Zvláště intenzivní je účast na kontrolních dnech v případě významných akcí stavební obnovy V roce 2011 se jednalo například o rekonstrukci Salmovského paláce, Vršovické vodárny, obnově jezírka a grotty v Havlíčkových sadech a obnovu prosklené haly na Masarykově nádraží stav památkového fondu kraj / okres Nemovité kulturní památky Národní kulturní památky památkové rezervace památkové zóny Praha hlavní město Prohlašování nemovitých a movitých památek nemovité kulturní památky V roce 2011 bylo podáno 29 návrhů na prohlášení za kulturní památku (KP, nové i aktualizované starší), u čtyř podnětů bylo v souladu se stanoviskem Regionální komise zpracováno vyjádření nedoporučující prohlášení za KP, u dvou KP bylo zpracováno vyjádření nedoporučující zrušení prohlášení za KP, u jedné KP bylo zpracováno vyjádření doporučující zrušení prohlášení části KP V roce 2011 bylo Ministerstvem kultury nově prohlášeno devět nemovitých KP U dvou KP bylo v roce 2011 zrušeno prohlášení části za KP movité kulturní památky Bylo navrženo 76 položek ve dvou souborech (celkem 279 ks) V roce 2011 bylo Ministerstvem kultury prohlášeno celkem 74 movitých KP, z toho tři soubory o více položkách (celkem tedy 95 ks) nové přírůstky v evidenci a dokumentaci V roce 2011 bylo odborem evidence, dokumentace a informačních systémů (EDIS) zpracováno 75 evidenčních listů movitých KP, devět nových evidenčních listů nově prohlášených nemovitých KP, probíhala průběžná kontrola a opravy starších evidenčních listů ve spolupráci s NPÚ ÚP 12

13 přírůstky do dokumentačních fondů restaurátorské zprávy 417 (celkem 7797), soupisy mobiliářů 24 (celkem 442), stavebně historické průzkumy 56 (celkem 3547), zaměření + rekonstrukce 126 (celkem 2208), původní plánová dokumentace 44 (celkem 1654), nálezové zprávy 59 (celkem 631), výstupy z V a V 10 (celkem 174), historie 22 (celkem 208), návrhy na prohlášení památek 28 (celkem 71), CD + DVD 178 (celkem 1142), fotografie cizí 46 (celkem 5570), digitální fotografie na síti (celkem ) knihovna V roce 2011 přibylo do knihovny celkem 256 svazků knih a 9 titulů časopisů Bylo uskutečněno 352 výpůjček pracovníky ústavu, 24 žádostí o výpůjčky prostřednictvím mezinárodní MVS (z toho 5 nevyřízeno), 16 žádostí o výpůjčky MVS (z toho 3 nevyřízeny) studovna cca 370 badatelů, cca 520 materiálů prezenčně zapůjčených badatelům, cca 199 zkopírovaných stran, cca 60 dotazů zodpovězených em některé významné akce obnovy na vybraných památkách obnova schodišťového prostoru v Gymnáziu špitálská Praha 9-Vysočany, čp 700, Špitálská 2 Kulturní památka r č /1-2325/1, Gymnázium Obnova schodišťového prostoru gymnázia postaveného v letech podle návrhu architekta Vladimíra Frýdy proběhla v létě 2011 Centrálně umístěné schodiště s železobetonovou konstrukcí je dominantou interiéru výrazné funkcionalistické stavby, která spolu s vedlejší základní školou (čp 789) od téhož autora tvoří památkově chráněný soubor V rámci obnovy došlo zejména k očištění povrchu schodnic a nosníků tvořeného umělým kamenem od novodobých nátěrů, obnově původní modré barevnosti trubkového zábradlí a nahrazení PVC na podestách a chodbách teracovou dlažbou ve dvou odstínech A Schránilová Praha 9-Vysočany, čp 700 Schodiště před obnovou (foto A Schránilová, 2011) Praha 9-Vysočany, čp 700 Schodiště po obnově (foto A Schránilová, 2011) 13

14 odkrytí utajené památky u zámeckých schodů na malé straně v praze Praha 1-Malá Strana, čp 192, čp 215 kulturní památka r č 38936/1-498, Klášter theatinů areál V rámci několikaleté obnovy malostranského domu čp 192/III v Thunovské ulici sled prací v jarních měsících roku 2011 pokročil k revitalizaci úzkého pásu zahrádky podél Nových zámeckých schodů Prostor je přístupný ze třetího patra zmíněného domu, jenž jednu dobu sloužil jako klášter theatinů Po likvidaci náletových dřevin a násypů odpadu se odkryla část zděné konstrukce, skrytá před zraky veřejnosti pod Novými zámeckými schody Dochované torzo sestává z mostního oblouku na dvou pilířích a třetího izolovaného pilíře západním směrem Jednotlivé části konstrukce byly v mladších obdobích zpevňovány a obezdívány Pokračující snižování povrchu prostranství, formou archeologického výzkumu v součinnosti se stavbou, prokázalo zásyp hluboké prohlubně uložený v renesančním období, strmou stěnu zaříznutou do skály a na ni nasedající rozšiřující se zdivo Odkrytou situaci lze interpretovat jako příkop z 2 poloviny 13 století, obezděný na východní straně, k jehož překonání na hlavní spojnici mezi Novým Městem pod Hradem pražským (dnes Malá Strana) a Hradem sloužil můstek, s největší pravděpodobností o dvou obloucích, a západně od něho patrně prostor pro padací most Praha 1-Malá Strana, čp 192/III Syntéza jednotlivých archeologicky a stavebně historicky zkoumaných entit (J Čiháková, M Ďurica, M Müller, 2012) Z mostního oblouku je pohledově přístupné jižní čelo a celé klenbové pole Severní čelo je dochováno, ale pohledově nepřístupné, je orientováno do násypů konstrukce Nových zámeckých schodů Konstrukce mostního oblouku a pilířů je kamenná z pískovce a opuky, ojediněle byly použity cihly středověkých rozměrů Čelo oblouku je okosené, jemně opracované, z pískovcových bloků stereotomicky řešených Klenba čela je dobře utažená, takřka s nulovými spárami Použitá stereotomie je provedena velmi kvalitně, její využití i úroveň provedení jsou v našem prostředí výjimečné Dobu postavení mostku nelze v rámci století blíže konkretizovat, s největší pravděpodobností je jako funkční zobrazen na Sadelerově prospektu Prahy z roku 1611 NPÚ ÚOP v hl m Praze inicioval postup vedoucí k ošetření a záchraně dosud utajené památky J Čiháková, M Müller Praha 1-Malá Strana Odkrytá část zděné konstrukce pod Novými zámeckými schody (foto M Müller, 2011) 14

15 výzkum před kostelem sv. Jiljí v husově ulici na starém městě v praze Praha 1-Staré Město, čp 234, čp 235 kulturní památka r č 38192/1-26, Dominikánský klášter s kostelem sv Jiljí Skutečnost, že záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci vedení inženýrských sítí v Pražské památkové rezervaci nepředstavuje pouze formální dohled, prokazuje už několikátou sezónu akce při výměně kabelů vysokého a nízkého napětí V roce 2011 byla dotčena jižní část Starého Města Jeden z nejvýznamnějších objevů přineslo mírné rozšíření rýhy výkopu v Husově ulici před kostelem sv Jiljí Podél nástupního schodiště na západní straně chrámu byl odhalen kvádříkový líc románské zdi Odkrytá část zdiva čítala 4 5 vrstev kvádříků a dosahovala délky 11,3 m, v severním úseku bylo patrné prolomení stavebního otvoru (okna) Nález odkazuje na dobu nástupu kamenné architektury na území Starého Města, potvrzené v bezprostředním okolí několika dochovanými románskými domy (čp 238, čp 240, čp 241, čp 351, čp 352 a čp 361) Znovu se tak otevírá otázka podoby nejstarší zástavby areálu dominikánského kláštera u sv Jiljí, původně biskupské kapituly známé z písemných pramenů od roku 1238, jejíž první stavební pozůstatky byly objeveny výzkumem roku 1995 V Staňková Praha 1-Staré Město, čp 234 Kvádříkový líc románské zdi podél nástupního schodiště na západní straně kostela sv Jiljí (foto V Staňková, 2011) zjišťovací archeologický výzkum v místech zaniklé kaple božího těla na karlově náměstí v praze V květnových dnech roku 2011 provedli pracovníci odboru archeologie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze nevelký zjišťovací archeologický výzkum v centrální části dnešního Karlova náměstí Akce byla vyvolána připravovaným projektem úpravy prostoru pod patronátem Městské části Praha 2 Cílem výzkumu bylo zjištění podoby historického podzemí v místech, kde do sklonku 18 století stála významná gotická stavba kaple Božího Těla Kaple byla postavena v letech ve středu tehdejšího Dobytčího trhu v podobě centrály s věncem kaplí a masivní čtvercovou věží situovanou nad středem stavby Základ půdorysu měl zřejmě podobu řeckého kříže, jehož ramena s výjimkou západní strany byla ukončená polygonálními závěry a v diagonálách vsunuty patrně mezi ramena další polygonální kaple Předchůdcem stavby byla dřevěná věž, z níž byly každoročně poutníkům ukazovány svaté ostatky získané Karlem IV a náležející k říšskému korunovačnímu pokladu V roce 1403 byla kaple předána Pražské univerzitě, které sloužila až do počátku 17 století, mimo jiné jako pohřebiště významných osobností univerzity V roce 1628 převzali kapli jezuité, v roce 1784 byla odsvěcena a po roce 1789 prodána v dražbě na stavební materiál Ke zboření došlo krátce po roce 1790 Informace o podobě kaple vycházely především ze starších ikonografických vyobrazení Karlova náměstí, kde je zachycena v centru náměstí v místech před vyústěním Ječné ulice Samotná podoba a lokalizace kaple byla v minulosti diskutována především mezi historiky umění a architekty (V Mencl, V Lorenc) Na základě dosavadních poznatků a s využitím geofyzikálního měření z roku 2010 byly v prostoru parku vyměřeny 3 zjišťovací sondy Na severní straně, přibližně v hloubce 2 metru od současného Kaple Božího Těla na Dobytčím trhu v Praze (Karlovo náměstí) Filip van den BOSCHE / Johann WECHTER / Egidius SADELER: Velký prospekt Prahy z r 1606 Tisk Severografia 5, Děčín, vydal Odeon, Praha 1973 Praha 2-Nové Město, Karlovo náměstí Základový pas kaple vyplněný opukovou sutí (foto archiv NPÚ ÚOP v hl m Praze, 2011) 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 14 5. Věda a výzkum 14 6. Publikační a přednášková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2012 zaměstnány v NPÚ ÚOP SČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Sekce provozně ekonomického

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 200 Úvod Rok 200 byl pro naše muzeum rokem významných událostí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 204 Úvod Rok 204 byl rokem, ve kterém jsme jednoznačně uspěli

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 29 5. Věda a výzkum 32 6. Publikační a přednášková

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Husitské muzeum v Táboře

Husitské muzeum v Táboře Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva za rok 2003 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010 Pražský sborník historický 39, 2011, s. 379-497 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010 Zdeněk Dragoun a kolektiv Přehled realizovaných výzkumů na konci prvního desetiletí 21. století celkem spolehlivě

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa emailové pošty: mzm@mzm.cz http://www.mzm.cz

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více