V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost 23 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitele Rok 2011 pro nás znamenal praktickou realizaci celorepublikových úsporných opatření Byli jsme nuceni naplňovat takové pracovní úvazky, abychom nepřekročili rozpočet na rok 2012, což následně vedlo ke složitému přerozdělování úkolů a zvýšení zodpovědnosti konkrétních pracovníků, jimž byly úkoly přiděleny V průběhu roku 2011, pracovně vytyčeného Plánem práce rozvíjejícím Mimořádné a Hlavní úkoly zřizovatele, zajišťovalo naše pracoviště zejména průběžné vyřizování písemných vyjádření podle 14 zákona č 20/87 Sb o státní památkové péči Soustavně byla též sledována kvalita odborných výstupů a plnění stanovených lhůt k vyřízení, což přispívá ke snížení napětí v probíhajících správních řízeních Snahou a cílem práce odborné složky ústavu bylo a nadále také musí být sledování oborových priorit na úkor podružných témat, která zahlcují denní chod ústavu Vzhledem ke stávajícímu personálnímu obsazení a navíc oslabení v rámci sekce památkové péče jde o úkol jen obtížně zajistitelný Důležitá personální změna se v roce 2011 odehrála na postu vedoucího pracovníka sekce památkové péče, když se dosavadní náměstkyně Ing arch Martina Bártová vzdala ke dni své funkce a záhy poté ukončila v NPÚ i pracovní poměr Novým náměstkem se dne stal Ing arch Ondřej Šefců, jehož dosavadní místo vedoucího odboru památkové péče zůstalo neobsazeno až do konce roku Pro zajištění zevrubného posuzování nejsložitějších památkových kauz jsem zajistil intenzivní svolávání Památkové rady i schůzek s odborníky, spolutvůrci metodik i památkové legislativy Pravidelně a velmi intenzívně pracovaly Pražská archeologická komise a Regionální hodnotitelská komise, přičemž se zásadně zkvalitnily odborné a grafické výstupy z těchto jednání Většinu agendy odborné poznávací, evidenční, dokumentační a výzkumné úkoly řešilo naše územní odborné pracoviště bez zásadních problémů Kvalitně zpracovaný Plán ochrany památkové zóny Barrandov jako významný odborný oborový materiál a důležitý podklad pro další rozhodování o projektech v ostře sledované lokalitě zůstal nadále neschválený Jednotlivé fáze úkolů vědy a výzkumu byly plněny standardně bez zvláštních komplikací, ovšem s osobním nasazením zúčastněných navzdory stále složitější byrokracii a systému komunikace Z velkých památkových akcí pokračovaly například opravy Salmovského paláce na Hradčanech, byla provedena obnova prosklené haly na Masarykově nádraží, nebo obnovy v Havlíčkových sadech, některé z nich podrobněji uvedou následující kapitoly Vedle hlavní činnosti byla posílena spolupráce s médii, zejména s Českou televizí, kde jsou v sobotním pravidelném poledním pořadu Z Metropole představovány známé i zapomenuté pražské památky Připomenuta byla například historie i současnost chátrající kulturní památky domu s kavárnou a kinem Svět čp 41 v Libni Sdělovací prostředky se také zvláště zajímaly o průběh a výsledky archeologického výzkumu na místě připravované výstavby tzv Copa Centra u stanice metra Národní třída, jehož poznatky byly publikovány v druhém čísle 27 ročníku Staleté Prahy Vícečlenný památkářský tým spolupracoval na dlouholetém projektu agentury Foibos o slavných vilách Obměňovanou prezentaci aktuálních památkových námětů mají prosklené výlohy v parteru sídla územního pracoviště, kde se lidé často zastavují a zajímají se o novinky Jednání o získání nového vhodného archeologického depozitáře pokračují, zvažována je i možnost oslovit magistrát se záměrem celkového užívání stávajícího depozitáře v Bohnicích s eventuelní možností jeho dostavby V roce 2011 splnilo naše územní odborné pracoviště vytyčené cíle, zaslouží se tedy poděkovat kolegyním a kolegům, kteří obětavě plní mnohdy nelehké úkoly i při kumulaci funkcí a nad rámec svých úvazků Michael Zachař ředitel NPÚ ÚOP v hlavním městě Praze 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace NárodNí památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě praze (Npú úop v hl. m. praze) Na Perštýně 12/356, Praha 1-Staré Město, IČO: Tel: , Fax: npu cz internetová prezentace odboru archeologie: www archeopraha cz webové stránky časopisu Staletá Praha: www staletapraha cz způsob řízení: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č j 11617/2002) Vedoucí pracovníci PhDr Michael Zachař, ředitel tel : , npu cz Bc Jaroslav Slabý, vedoucí kanceláře ředitele, BOZP a PO tel : , npu cz Ing arch Martina Bártová, náměstkyně pro památkovou péči (do ) Ing arch Ondřej Šefců, vedoucí odboru péče o památkový fond, náměstek pro památkovou péči (od ) tel : , npu cz Mgr Eliška Kokinová, vedoucí oddělení garantů území I tel : , npu cz Ing arch Zuzana Hubrtová, vedoucí oddělení garantů území II tel : , npu cz Ing arch Zdenka Poliačiková, vedoucí oddělení specialistů tel : , npu cz Zaměstnanci ÚOP v hl m Praze (P Havlík, 2011) 5

6 Mgr Robert Gája, vedoucí referátu památek s mezinárodním statusem tel : , npu cz Mgr Josef Hájek, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS tel : , npu cz Lenka Matiášková, vedoucí referátu dokumentace a knihovny tel : , npu cz Bc Jan Baláček, vedoucí oddělení evidence nemovitých a movitých památek tel : , npu cz PhDr Jaroslav Podliska, Ph D, vedoucí odboru archeologie tel : , npu cz PhDr Jarmila Čiháková, vedoucí oddělení péče o archeologické dědictví tel : , npu cz Mgr Jan Havrda, vedoucí oddělení archeologických výzkumů tel : , npu cz Mgr Tomasz Cymbalak, vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy tel : , npu cz Ing Vladimír Kutílek, provozně ekonomický náměstek tel : , npu cz Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži Ženy celkem % Do ,00% ,92% ,85% ,72% ,58% nad ,92% celkem ,00% Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k dosažené vzdělání muži Ženy celkem % Základní ,80% Vyučen ,80% Střední odborné ,00% Úplné střední ,80% Úplné střední odborné ,46% Vyšší odborné ,27% Vysokoškolské ,89% celkem ,00% vzniklé a skončené pracovní poměry k stav počet Nástupy 2 Odchody 10 6

7 trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k doba trvání počet % Do 5 let 30 38% Do 10 let 26 33% Do 15 let 3 4% Do 20 let 8 10% Nad 20 let 12 15% celkem % celkový průměrný plat ,- Poradní orgány ředitele památková rada Památková rada je poradním orgánem v otázkách problematiky památkové péče Vyjadřuje se k předloženým záměrům, studiím a projektům v případech dotýkajících se závažným způsobem významných památkových objektů, urbanistických a panoramatických hodnot v hlavním městě Praze, urbanistických celků a novostaveb v historickém kontextu města Předkládá iniciativní návrhy v otázkách vztahu a využití památkových objektů V roce 2011 se uskutečnilo osm řádných zasedání členové: Ing arch Jiří Balský, Ing arch Michal Bartošek, Ing arch Martina Bártová, Ing arch Zdeňka Baštová, PhDr Kateřina Bečková, Ing arch Jan Budínský, PhDr Zdeněk Dragoun, Prof Ing arch Bohumil Fanta, CSc, Prof PhDr Mojmír Horyna, akad arch Jiří Javůrek, Pavel Jerie, Ing arch Zdeněk Lukeš, Ing Zdeněk Novák, Ing arch Jan Sedlák, Ing arch Ladislav Stupka, Ing arch Milan Šarapatka, Ing arch Ondřej Šefců, Ing arch Ivan Vavřík, PhDr Michael Zachař regionální komise Regionální komise hodnotí návrhy na prohlášení věci za kulturní památku (KP) a návrhy na zrušení prohlášení za KP Může sama dávat podněty k prohlášení věcí za KP Činnost komise se vztahuje k věcem a lokalitám na území náležejícím do pracovní působnosti NPÚ ÚOP v hl m Praze V roce 2011 se konalo pět řádných zasedání Komise projednala celkem 45 bodů jednání, doporučila 22 návrhů k prohlášení za KP, čtyři podněty k prohlášení nedoporučila, v pěti případech komise nedoporučila zrušení prohlášení za KP, v jednom případě komise doporučila zrušení prohlášení za KP, 14 bodů bylo ostatních (doplnění podkladů, informativní) členové: Mgr Josef Hájek (předseda), Bc Jan Baláček (tajemník), Ing arch Zdeňka Baštová (od ), Mgr Milan Hlaveš, Ph D, Ing arch Alexandra Křížová (do ), PhDr Jakub Jan Outrata, Ing arch Zdenka Poliačiková, Mgr Kateřina Samojská, Ing Ina Truxová, Mgr Ladislav Valtr, prof PhDr Pavel Vlček, PhDr Michael Zachař pražská archeologická komise Činnost Pražské archeologické komise zajišťuje odbor archeologie, včetně personálního obsazení postů předsedy a tajemníka Komise schvaluje žádosti o přidělení finančních prostředků z Programu odpory záchrany archeologických výzkumů Ministerstva kultury, dále koordinuje provádění archeologických výzkumů na území hlavního města Prahy, jmenuje koreferenty a koreferentské komise jednotlivých výzkumů a dohlíží na odbornou kvalitu jejich provedení Jednání se uskutečňuje v pravidelných 21 denních intervalech za účasti zástupců všech institucí s oprávněním k provádění archeologických výzkumů na území hl m Prahy členové: PhDr Jaroslav Podliska, Ph D (předseda), PhDr Zdeněk Lochmann (tajemník), PhDr Tomáš Alušík, Ph D, Mgr Radek Balý, PhDr Jaromír Beneš, Ph D, PhDr Michal Bureš, PhDr Jan Frolík, CSc, PhDr Petr Juřina, Mgr Vojtěch Kašpar, Mgr Tomáš Polišenský, Mgr Pavla Popelářová, Mgr Kateřina Postránecká, Mgr Miroslava Šmolíková, Mgr Jiří Vávra 7

8 ediční rada Npú úop v hl. m. praze Ediční rada sestavuje a schvaluje Ediční plán, dohlíží na zpracování Výroční zprávy ústavu, zajišťuje součinnost s Ediční radou NPÚ členové: Mgr Jana Hessová (tajemnice), Ing arch Michal Bartošek, PhDr Jarmila Čiháková, Mgr Josef Hájek, Ing arch Alexandra Křížová, Prof PhDr Petr Sommer, CSc, DSc redakční rada staleté prahy Redakční rada Staleté Prahy navrhuje a schvaluje přijetí článků, tematické zaměření čísla, navrhuje recenzenty, zodpovídá za výslednou podobu publikace V roce 2011 se konaly tři zasedání, dílčí jednání probíhala průběžně dle potřeby členové: Ing arch Martina Bártová, PhDr Jarmila Čiháková, prof Ing arch Bohumil Fanta, prof Dr Petr Fidler, PhDr Benjamin Fragner, Mgr Josef Hájek, PhDr Ladislav Hrdlička, doc Ing arch František Kašička, CSc, Mgr Karel Nováček, Ph D, PhDr Jaroslav Podliska, Ph D, prof PhDr Petr Sommer, CSc 2 náplň a rozsah činnosti historie npú ÚOP v hl. m. Praze Historie NPÚ ÚOP v hl m Praze se datuje od roku 1960 Jeho vznik souvisí s přijetím zákona 22/1958 Sb, o kulturních památkách a zákonem 60/1960 Sb, o národních výborech V roce 1960 bylo konstituováno Středisko památkové péče a ochrany přírody hlavního města Prahy a byl schválen organizační řád Roku 1965 došlo ke zřízení samostatného útvaru pro archeologické výzkumy Název organizace se několikrát změnil: Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav památkové péče, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze V roce 1991 došlo k oddělení ochrany přírody V roce 2000 skončila zřizovatelská úloha Magistrátu hlavního města Prahy a zřizovatelem se tak jako u ostatních památkových ústavů stalo Ministerstvo kultury S účinností od splynuly všechny památkové ústavy v Národní památkový ústav NPÚ ÚOP v hl m Praze zajišťuje úkoly státní památkové péče v celém rozsahu hlavního města Prahy Památky, rezervace a zóny spadající pod npú ÚOP v hl. m. Praze V Praze bylo v roce 2011 chráněno přes dva tisíce nemovitých kulturních památek, 46 národních kulturních památek, deset městských památkových zón, sedm vesnických památkových zón a dvě vesnické památkové rezervace Pod působení územního pracoviště spadá Pražská památková rezervace a historické centrum Prahy, jakožto území Světového kulturního dědictví UNESCO Viz následující kapitola Zpracování odborných vyjádření 8

9 3 PamátkOVá Péče zpracování odborných vyjádření Odborná vyjádření vydává NPÚ ÚOP v hl m Praze převážně jako podklad pro správní rozhodnutí MHMP OKP Menší část vyjádření vzniká na přímou žádost majitelů či správců památek Zpracování odborných vyjádření bylo především úkolem tří odborů spadajících do sekce památkové péče odborného náměstka: odboru péče o památkový fond (odd G I, G II a specialistů), odboru dokumentace, evidence a informačních systémů a odboru archeologie oddělení garantů území G i. se zabývá veškerou agendou související se stavebními akcemi na území Pražské památkové rezervace mimo objekty a areály národních kulturních památek Stěžejní činností oddělení garantů území G ii. je posuzování stavebních aktivit na území deseti městských památkových zón, sedmi vesnických památkových zón, dvou vesnických památkových rezervací a v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace oddělení specialistů se zabývá agendou dle svých specializací, a to na území celé Prahy i mimo památkově chráněná území Odborná vyjádření odboru evidence, dokumentace a informačních systémů se nejčastěji vztahují k prohlášení nebo zrušení prohlášení věcí za kulturní památku a týkají se rovněž i agendy vyplývající ze zákona č 71/1991 Sb, o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Centrální databázi stavebních akcí na území Prahy, při nichž by mohlo dojít k zachycení archeologických nálezů, vede odbor archeologie Podmínky pro ochranu archeologických lokalit jsou vtělovány do odborných vyjádření NPÚ ÚOP v hl m Praze Odbor archeologie je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum Prahy Hlavní činností odboru vedle výkonu a koordinace archeologické činnosti ve smyslu státní památkové péče je realizace záchranných archeologických výzkumů na území hlavního města, a to především v jeho historickém jádru Jedním ze specifických poslání odboru archeologie je projednání a distribuce finančních prostředků z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů poskytovaných Ministerstvem kultury Odborní pracovníci se vedle terénní činnosti věnují zpracování a vyhodnocování nových i starších poznatků získaných výzkumy Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů mk Během roku 2011 zajišťovali pracovníci NPÚ ÚOP v hl m Praze odborný dohled při obnově kulturních památek zařazených do Havarijního programu a do Programu restaurování movitých kulturních památek Ve všech případech bylo postupováno v souladu s příslušnými závaznými stanovisky a nebylo zjištěno žádné pochybení Odborní pracovníci NPÚ ÚOP v hl m Praze průběžně sledují stav památkového fondu v oblastech své územní působnosti, informují majitele a správce objektů o dotačních programech Ministerstva kultury na poli památkové péče a poskytují jim odbornou pomoc při podávání žádostí zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů ministerstva kultury na úseku památkové péče přehled všech dotací přidělených mk Čr v roce 2011 na akce kontrolované Npú úop v hl. m. praze Název dotace mk Čr dotace v tis. kč Havarijní program 2445 Program záchrany architektonického dědictví 1305 Program restaurování 620 Program podpory záchranných archeologických výzkumů 120 celkem

10 havarijní program v roce 2011 poř. číslo obec, kat. území okres Název památky Navržená dotace v tis. kč přidělená dotace mk Čr v tis. kč. 1 Malá Strana Hl město Praha klášter Pražského Jezulátka - areál kostela P Marie Vítězné Nové Město Hl město Praha kostel sv Václava na Zderaze Čakovice Hl město Praha kostel sv Remigia Košíře Hl město Praha kostel sv Jana Nepomuckého Žižkov Hl město Praha hrobka rodiny Pštrossů Hloubětín Hl město Praha kříž s ukřižovaným Kristem celkem program záchrany architektonického dědictví v roce 2011 obec památka akce dotace v tis. kč Praha kostel sv Jana Nepomuckého obnova opěrné zdi, schodiště a brány do zahrady vč obnovy fasád a restaurování 675 Praha kostel sv Voršily obnova fasád včetně okenních a dveřních výplní, soch, klempířských prvků, prejzové krytiny, restaurování 630 celkem 1305 program restaurování movitých kulturních památek obec objekt Název památky schválená dotace v tis. kč Dolní Počernice kostel Nanebevzetí P Marie hlavní oltář 200 Nové Město Národní divadlo malby v prezidentských salonkách 100 Malá Strana kostel P Marie Vítězné - Pražského Jezulátka hlavní oltář - dvě vázy s nástavci 100 Malá Strana kostel sv Mikuláše soubor obrazů Pašijového cyklu 70 Malá Strana kostel sv Tomáše varhany 150 celkem 620 přehled akcí programu podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2011 zav katastrální celkové území / kraj okres akce (podnět zav) vlastník Npú/ ostatní dotace/ náklady kč objekt oprávněné na zav organizace Záběhlice Praha Praha 10 RD, K Prádelně 4, čp 110, Jiří a Irena Archaia parc č 44, 45, 46, 47, 48 Hrabákovi Praha o p s Miškovice Praha Praha 9 RD, Polabská, Cukrovarská Archaia Jan Hinner parc č 319/13 Praha o p s Miškovice Praha Praha 9 RD, Polabská, Cukrovarská Archaia Radek Váša parc č 319/16 Praha o p s celkem

11 počet archeologických akcí realizovaných v roce 2011 archeologické akce počet AV/ZAV/ZJAV/BAV 32 ZAV formou dohledu/dohled 6 celkem 38 přehled archeologických výzkumů v roce 2011 č. akce lokalizace vedoucí forma 2011/011 Praha 1, Malá Strana, Říční (Všehrdova), čp 445 Havrda, J ZJAV 2011/021 Praha 1, Malá Strana, Lázeňská čp 286/III Čiháková, J ZAV 2011/03 Praha 1, Malá Strana, Thunovská čp 192/III Čiháková, J ZAV 2011/04 Praha 1, Staré Město, Havelská, Melantrichova a okolí Staňková, V ZAV 2011/05 Praha 10, Petrovice, Edisonova čp 16/1 Podliska, J ZJAV 2011/06 Praha 1, Staré Město, Josefov, Maiselova, Kostečná ppč 1094, 1050 Havrda, J ZAV 2011/07 Praha 2, Nové Město, Vyšehradská, Svobodova a okolí Prokopová, A ZAV 2011/08 Praha 6, Břevnov, Břevnovský klášter, zahrada ppč 7 Staňková, V ZAV 2011/09 Praha 2, Vyšehrad, Neklanova a okolí Prokopová, A ZAV 2011/10 Praha 1, Malá Strana, Všehrdova 11, čp 439 Havrda J DOHLED 2011/11 Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží ppč 2400 Cymbalak, T ZAV 2011/12 Praha 1, Staré Město, Jakubská, Malá Štupartská čp 647 Semerád, M Podliska, J ZAV 2011/13 Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí, ppč 2418/1, 2419/1 Podliska, J ZJAV 2011/14 Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu ppč 2470/1, Boženy Němcové ppč 2470/2 Cymbalak, T ZAV 2011/15 Praha 1, Staré Město, Křižovnická (Klementinum), čp 1040 Havrda, J ZAV 2011/16 Praha 1, Nové Město, Spálená Purkyňova Vladislavova - Charvátova ul, ppč 725/1 ad COPA Centrum Národní - pokračování akce z roku 2009 Cymbalak, T ZAV 2011/17 Praha 2, Nové Město, Lazarská čp 10, ppč 771 Cymbalak, T ZAV 2011/18 Praha 1, Staré Město, Dušní ul, kostel sv Ducha, ppč 1042 Havrda, J ZAV 2011/19 Praha 1, Hradčany, Strahovské nádvoří, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, čp 132 Podliska, J ZJAV 2011/20 Praha 1, Staré Město - Nové Město, Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží Staňková V DOHLED 2011/21 Praha 1, Staré Město, Náměstí Curieových čp 886 Staňková, V ZAV 2011/23 Praha 1, Staré Město, Malá Strana, Karlův most, Křižovnické náměstí Podliska, J ZAV 2011/24 Praha 1, Staré Město, náměstí Curieových, ppč 1007, 989 Havrda, J ZAV 2011/25 Praha 1, Staré Město, Platnéřská Semerád, M (Podliska, J ) DOHLED 2011/26 Praha 20, Horní Počernice, Chvaly, Řešetovská čp 860 Prokopová, A ZAV 2011/27 Praha 1, Malá Strana, Valdštejnská, čp 162 Havrda, J ZAV 2011/28 Praha 1, Staré Město, Křižovnické náměstí, křižovnický dvorek, ppč 72 Podliska, J ZAV 2011/29 Praha 1, Josefov, Kaprova čp 14 Prokopová, A ZAV 2011/30 Praha 1, Malá Strana, Hellichova, čp 464 Havrda, J ZAV 2011/31 Praha 6, Dejvice, Horoměřická ppč 2328/3, 4536/, 4537 Tryml, M DOHLED 2011/32 Praha 8, Bohnice, Bohnická čp 1, statek Vraných ppč 127, Cymbalak, T ZAV 2011/33 Praha 1, Malá Strana, Vlašská ppč 981 Havrda, J ZAV 2011/34 Praha 1, Staré Město, Karlova čp 189 Prokopová, A ZJAV 2011/35 Praha 1 Staré Město Seminářská ppč 1106 Havrda, J ZAV 11

12 č. akce lokalizace vedoucí forma 2011/36 Praha 1 Malá Strana Karmelitská, čp 385 Havrda, J ZAV 2011/41 Praha 1 Staré Město Platnéřská, ppč 1103 Havrda, J ZAV 2011/43 Praha 1, Staré Město, Jilská, čp 449 Podliska, J ZAV počet nálezových a jiných zpráv zpracovaných v roce 2011 typ počet Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 19 Investorská zpráva 3 celkem 22 počty archeologických nálezů zpracovaných a uložených v Npú úop v hl. městě praze celkový počet výzkumů počet zaevidovaných jednotek Účast na kontrolních dnech Pracovníci NPÚ ÚOP v hl m Praze poskytují odborné konzultace ve všech fázích projektové přípravy i vlastní realizace staveb a zajišťují odborný dohled nad stavební a restaurátorskou činností Pravidelně se účastní kontrolních dnů u všech akcí, kde jim je umožněn přístup Zvláště intenzivní je účast na kontrolních dnech v případě významných akcí stavební obnovy V roce 2011 se jednalo například o rekonstrukci Salmovského paláce, Vršovické vodárny, obnově jezírka a grotty v Havlíčkových sadech a obnovu prosklené haly na Masarykově nádraží stav památkového fondu kraj / okres Nemovité kulturní památky Národní kulturní památky památkové rezervace památkové zóny Praha hlavní město Prohlašování nemovitých a movitých památek nemovité kulturní památky V roce 2011 bylo podáno 29 návrhů na prohlášení za kulturní památku (KP, nové i aktualizované starší), u čtyř podnětů bylo v souladu se stanoviskem Regionální komise zpracováno vyjádření nedoporučující prohlášení za KP, u dvou KP bylo zpracováno vyjádření nedoporučující zrušení prohlášení za KP, u jedné KP bylo zpracováno vyjádření doporučující zrušení prohlášení části KP V roce 2011 bylo Ministerstvem kultury nově prohlášeno devět nemovitých KP U dvou KP bylo v roce 2011 zrušeno prohlášení části za KP movité kulturní památky Bylo navrženo 76 položek ve dvou souborech (celkem 279 ks) V roce 2011 bylo Ministerstvem kultury prohlášeno celkem 74 movitých KP, z toho tři soubory o více položkách (celkem tedy 95 ks) nové přírůstky v evidenci a dokumentaci V roce 2011 bylo odborem evidence, dokumentace a informačních systémů (EDIS) zpracováno 75 evidenčních listů movitých KP, devět nových evidenčních listů nově prohlášených nemovitých KP, probíhala průběžná kontrola a opravy starších evidenčních listů ve spolupráci s NPÚ ÚP 12

13 přírůstky do dokumentačních fondů restaurátorské zprávy 417 (celkem 7797), soupisy mobiliářů 24 (celkem 442), stavebně historické průzkumy 56 (celkem 3547), zaměření + rekonstrukce 126 (celkem 2208), původní plánová dokumentace 44 (celkem 1654), nálezové zprávy 59 (celkem 631), výstupy z V a V 10 (celkem 174), historie 22 (celkem 208), návrhy na prohlášení památek 28 (celkem 71), CD + DVD 178 (celkem 1142), fotografie cizí 46 (celkem 5570), digitální fotografie na síti (celkem ) knihovna V roce 2011 přibylo do knihovny celkem 256 svazků knih a 9 titulů časopisů Bylo uskutečněno 352 výpůjček pracovníky ústavu, 24 žádostí o výpůjčky prostřednictvím mezinárodní MVS (z toho 5 nevyřízeno), 16 žádostí o výpůjčky MVS (z toho 3 nevyřízeny) studovna cca 370 badatelů, cca 520 materiálů prezenčně zapůjčených badatelům, cca 199 zkopírovaných stran, cca 60 dotazů zodpovězených em některé významné akce obnovy na vybraných památkách obnova schodišťového prostoru v Gymnáziu špitálská Praha 9-Vysočany, čp 700, Špitálská 2 Kulturní památka r č /1-2325/1, Gymnázium Obnova schodišťového prostoru gymnázia postaveného v letech podle návrhu architekta Vladimíra Frýdy proběhla v létě 2011 Centrálně umístěné schodiště s železobetonovou konstrukcí je dominantou interiéru výrazné funkcionalistické stavby, která spolu s vedlejší základní školou (čp 789) od téhož autora tvoří památkově chráněný soubor V rámci obnovy došlo zejména k očištění povrchu schodnic a nosníků tvořeného umělým kamenem od novodobých nátěrů, obnově původní modré barevnosti trubkového zábradlí a nahrazení PVC na podestách a chodbách teracovou dlažbou ve dvou odstínech A Schránilová Praha 9-Vysočany, čp 700 Schodiště před obnovou (foto A Schránilová, 2011) Praha 9-Vysočany, čp 700 Schodiště po obnově (foto A Schránilová, 2011) 13

14 odkrytí utajené památky u zámeckých schodů na malé straně v praze Praha 1-Malá Strana, čp 192, čp 215 kulturní památka r č 38936/1-498, Klášter theatinů areál V rámci několikaleté obnovy malostranského domu čp 192/III v Thunovské ulici sled prací v jarních měsících roku 2011 pokročil k revitalizaci úzkého pásu zahrádky podél Nových zámeckých schodů Prostor je přístupný ze třetího patra zmíněného domu, jenž jednu dobu sloužil jako klášter theatinů Po likvidaci náletových dřevin a násypů odpadu se odkryla část zděné konstrukce, skrytá před zraky veřejnosti pod Novými zámeckými schody Dochované torzo sestává z mostního oblouku na dvou pilířích a třetího izolovaného pilíře západním směrem Jednotlivé části konstrukce byly v mladších obdobích zpevňovány a obezdívány Pokračující snižování povrchu prostranství, formou archeologického výzkumu v součinnosti se stavbou, prokázalo zásyp hluboké prohlubně uložený v renesančním období, strmou stěnu zaříznutou do skály a na ni nasedající rozšiřující se zdivo Odkrytou situaci lze interpretovat jako příkop z 2 poloviny 13 století, obezděný na východní straně, k jehož překonání na hlavní spojnici mezi Novým Městem pod Hradem pražským (dnes Malá Strana) a Hradem sloužil můstek, s největší pravděpodobností o dvou obloucích, a západně od něho patrně prostor pro padací most Praha 1-Malá Strana, čp 192/III Syntéza jednotlivých archeologicky a stavebně historicky zkoumaných entit (J Čiháková, M Ďurica, M Müller, 2012) Z mostního oblouku je pohledově přístupné jižní čelo a celé klenbové pole Severní čelo je dochováno, ale pohledově nepřístupné, je orientováno do násypů konstrukce Nových zámeckých schodů Konstrukce mostního oblouku a pilířů je kamenná z pískovce a opuky, ojediněle byly použity cihly středověkých rozměrů Čelo oblouku je okosené, jemně opracované, z pískovcových bloků stereotomicky řešených Klenba čela je dobře utažená, takřka s nulovými spárami Použitá stereotomie je provedena velmi kvalitně, její využití i úroveň provedení jsou v našem prostředí výjimečné Dobu postavení mostku nelze v rámci století blíže konkretizovat, s největší pravděpodobností je jako funkční zobrazen na Sadelerově prospektu Prahy z roku 1611 NPÚ ÚOP v hl m Praze inicioval postup vedoucí k ošetření a záchraně dosud utajené památky J Čiháková, M Müller Praha 1-Malá Strana Odkrytá část zděné konstrukce pod Novými zámeckými schody (foto M Müller, 2011) 14

15 výzkum před kostelem sv. Jiljí v husově ulici na starém městě v praze Praha 1-Staré Město, čp 234, čp 235 kulturní památka r č 38192/1-26, Dominikánský klášter s kostelem sv Jiljí Skutečnost, že záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci vedení inženýrských sítí v Pražské památkové rezervaci nepředstavuje pouze formální dohled, prokazuje už několikátou sezónu akce při výměně kabelů vysokého a nízkého napětí V roce 2011 byla dotčena jižní část Starého Města Jeden z nejvýznamnějších objevů přineslo mírné rozšíření rýhy výkopu v Husově ulici před kostelem sv Jiljí Podél nástupního schodiště na západní straně chrámu byl odhalen kvádříkový líc románské zdi Odkrytá část zdiva čítala 4 5 vrstev kvádříků a dosahovala délky 11,3 m, v severním úseku bylo patrné prolomení stavebního otvoru (okna) Nález odkazuje na dobu nástupu kamenné architektury na území Starého Města, potvrzené v bezprostředním okolí několika dochovanými románskými domy (čp 238, čp 240, čp 241, čp 351, čp 352 a čp 361) Znovu se tak otevírá otázka podoby nejstarší zástavby areálu dominikánského kláštera u sv Jiljí, původně biskupské kapituly známé z písemných pramenů od roku 1238, jejíž první stavební pozůstatky byly objeveny výzkumem roku 1995 V Staňková Praha 1-Staré Město, čp 234 Kvádříkový líc románské zdi podél nástupního schodiště na západní straně kostela sv Jiljí (foto V Staňková, 2011) zjišťovací archeologický výzkum v místech zaniklé kaple božího těla na karlově náměstí v praze V květnových dnech roku 2011 provedli pracovníci odboru archeologie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze nevelký zjišťovací archeologický výzkum v centrální části dnešního Karlova náměstí Akce byla vyvolána připravovaným projektem úpravy prostoru pod patronátem Městské části Praha 2 Cílem výzkumu bylo zjištění podoby historického podzemí v místech, kde do sklonku 18 století stála významná gotická stavba kaple Božího Těla Kaple byla postavena v letech ve středu tehdejšího Dobytčího trhu v podobě centrály s věncem kaplí a masivní čtvercovou věží situovanou nad středem stavby Základ půdorysu měl zřejmě podobu řeckého kříže, jehož ramena s výjimkou západní strany byla ukončená polygonálními závěry a v diagonálách vsunuty patrně mezi ramena další polygonální kaple Předchůdcem stavby byla dřevěná věž, z níž byly každoročně poutníkům ukazovány svaté ostatky získané Karlem IV a náležející k říšskému korunovačnímu pokladu V roce 1403 byla kaple předána Pražské univerzitě, které sloužila až do počátku 17 století, mimo jiné jako pohřebiště významných osobností univerzity V roce 1628 převzali kapli jezuité, v roce 1784 byla odsvěcena a po roce 1789 prodána v dražbě na stavební materiál Ke zboření došlo krátce po roce 1790 Informace o podobě kaple vycházely především ze starších ikonografických vyobrazení Karlova náměstí, kde je zachycena v centru náměstí v místech před vyústěním Ječné ulice Samotná podoba a lokalizace kaple byla v minulosti diskutována především mezi historiky umění a architekty (V Mencl, V Lorenc) Na základě dosavadních poznatků a s využitím geofyzikálního měření z roku 2010 byly v prostoru parku vyměřeny 3 zjišťovací sondy Na severní straně, přibližně v hloubce 2 metru od současného Kaple Božího Těla na Dobytčím trhu v Praze (Karlovo náměstí) Filip van den BOSCHE / Johann WECHTER / Egidius SADELER: Velký prospekt Prahy z r 1606 Tisk Severografia 5, Děčín, vydal Odeon, Praha 1973 Praha 2-Nové Město, Karlovo náměstí Základový pas kaple vyplněný opukovou sutí (foto archiv NPÚ ÚOP v hl m Praze, 2011) 15

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Činnost archeologického odboru NPÚ HMP v roce 2007 (Ročenka 2007) Samostatný odbor archeologie DRAGOUN Zdeněk, PhDr. vedoucí odboru 234 653 132 CYMBALAK

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE Odbor archeologie PLÁN PRÁCE, PŘEHLED ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ V ROCE 2009 3.1. VÝKON PAMÁTKOVÉ PÉČE 3.1.1. Zpracování odborných vyjádření,

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Zápis ze 136. jednání Sboru expertů

Zápis ze 136. jednání Sboru expertů Zápis ze 136. jednání Sboru expertů 9. 1. 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch. Mikuláš

Více

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu)

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) 1. Charakteristika studentské výzkumné práce 1. 1. Oblast zájmu a výzkumu Hlavní město

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Zápis z 96. jednání Sboru expertů

Zápis z 96. jednání Sboru expertů Zápis z 96. jednání Sboru expertů 7. 5. 2009 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Josef Holeček Ing. Václav Jandáček

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Věda a výzkum 21 5 Publikační a přednášková činnost 22 6 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů Zápis ze 105. jednání Sboru expertů 6. 5. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová Doc. Ing. arch. Jakub Cigler PhDr. Zdeněk

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Národní památkový ústav. Zpráva o činnosti za rok 2003 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NPÚ HMP V ROCE 2003

Národní památkový ústav. Zpráva o činnosti za rok 2003 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NPÚ HMP V ROCE 2003 Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2003 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NPÚ HMP V ROCE 2003 publikování Zásadní náplní činnosti archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Správa památkových

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Rychnov / obec Krouna / Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční číslo kulturní

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY STATISTIKA Příloha č. 1 dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 65 036 559 Kč 34 044 504 Kč 35 134 958 Kč 35 134 958 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 26 008 623 Kč 16 644 504 Kč

Více

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů Zápis ze 147. jednání Sboru expertů 4. 2. 2016 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2015 Územní odborné pracoviště v Plzni Kontakt Prešovská 7, 306 37 Plzeň tel.: 377 360 911 sekretariat.plzen@npu.cz, www.npu.cz/uop-plzen Vedoucí pracovníci Ing.

Více

Zápis ze 124. jednání Sboru expertů

Zápis ze 124. jednání Sboru expertů Zápis ze 124. jednání Sboru expertů 5. 4. 2012 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová Doc. Ing. arch. Jakub Cigler Ing. arch. Otto Dvořák PhDr. Josef Holeček

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Chronologický přehled kauzy Šalamounka

Chronologický přehled kauzy Šalamounka 2009 Březen 24.3.2009 Majitel pozemku požádal OOP MHMP o vyjádření k novostavbě hospodářské budovy pro účely vydání územního souhlasu. 22.4.2009 Pražská plynárenská vydala technické podmínky pro připojení

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Níže uvedený přehled má pouze informační charakter, údaje v něm nemusí

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Zápis ze 133. jednání Sboru expertů

Zápis ze 133. jednání Sboru expertů Zápis ze 133. jednání Sboru expertů 4. 7. 2013 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák doc. Ing. arch. Michal Hexner JUDr. Tomáš Homola

Více

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR.

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Několik slov o projektu Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ NPÚ

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Zápis ze 108. jednání Sboru expertů

Zápis ze 108. jednání Sboru expertů Zápis ze 108. jednání Sboru expertů 7. 10. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Zdeněk Dragoun PhDr. Josef Holeček

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Dohoda o vydání nemovitostí

Dohoda o vydání nemovitostí SPH 549/2016 Dohoda o vydání nemovitostí Správa Pražského hradu sídlo: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 zřízena Kanceláří prezidenta republiky zřizovací listinou ze dne 19. 4. 1993 IČO:

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Zápis z 95. jednání Sboru expertů

Zápis z 95. jednání Sboru expertů Zápis z 95. jednání Sboru expertů 2. 4. 2009 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler Ing. Václav Jandáček Ing. arch. Zdeněk

Více

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010.

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Ondřej Chvojka Od roku 2009 probíhá v povodí říčky Smutné na

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008

ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008 ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008 Činnost odboru Samostatný odbor archeologie NPÚ ÚOP Praha je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum Prahy. Hlavní činností

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Podrobné informace a závazná přihláška k účasti Kostel sv. Anny ve Vižňově, okr. Náchod, patří do tzv. Broumovské skupiny kostelů postavené na Broumovsku

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více