Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. výroční zpráva. za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. výroční zpráva. za rok"

Transkript

1 Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze výroční zpráva za rok 2012

2 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 21 5 Věda a výzkum 25 6 Publikační a přednášková činnost 27 7 Prezentační a vzdělávací činnost 29 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitele Rok 2012 znamenal pro naše územní odborné pracoviště stejně jako pro další pracoviště Národního památkového ústavu přípravu na realizaci dlouhodobě připravované restrukturalizace celého podniku. Byli jsme nuceni naplňovat takové pracovní úvazky, abychom nepřekročili rozpočet, což vedlo ke složitému přerozdělování úkolů a zvýšení zodpovědnosti konkrétních pracovníků, jimž byly úkoly přiděleny. V průběhu roku, který byl pracovně vytyčen Plánem práce rozvíjejícím Mimořádné a hlavní úkoly zřizovatele, zajišťovalo naše pracoviště v rámci své hlavní činnosti zejména průběžné vyřizování písemných vyjádření podle 14 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Soustavně byla a je sledována kvalita odborných výstupů a plnění stanovených lhůt k vyřízení, což přispívá ke snížení napětí v probíhajících správních řízeních. Snahou a cílem práce odborné složky ústavu je a musí být sledování oborových priorit na úkor podružných témat, která nadále zahlcují denní chod ústavu. Vzhledem ke stávajícímu limitovanému personálnímu obsazení jde o úkoly jen obtížně zajistitelné. Pro zajištění zevrubného posuzování nejsložitějších památkových kauz jsem zintenzívnil svolávání Památkové rady ředitele i schůzek s odborníky, spolutvůrci metodik i památkové legislativy. Pravidelně a velmi intenzívně pracovaly Pražská archeologická komise a Regionální hodnotitelská komise, přičemž se zásadně zkvalitnily odborné a grafické výstupy z těchto jednání. Většinu agendy odborné poznávací, evidenční, dokumentační a výzkumné úkoly řešilo naše územní odborné pracoviště bez zásadních problémů. Jednotlivé fáze úkolů vědy a výzkumu byly plněny standardně bez zvláštních komplikací, ovšem s osobním nasazením zúčastněných navzdory stále složitější byrokracii a systému komunikace. Z velkých památkových akcí obnovy pokračovaly opravy Černínského paláce na Hradčanech, revitalizace Hlavního nádraží nebo areálu kláštera theatinů na Malé Straně. Další památkové kauzy připomenou následující kapitoly. Vedle hlavní činnosti byla posílena spolupráce s médii, zejména s Českou televizí, kde zejména v sobotním pravidelném poledním pořadu Z metropole jsou představovány známé i zapomenuté pražské památky, tak byla připomenuta například historie i současnost chátrajícího Paláce Svět v Libni. Zvláště se sdělovací prostředky zajímaly o průběh a výsledky archeologického výzkumu na připravované výstavbě tzv. Copa Centra za budovou Tesca na Národní třídě. Vícečlenný památkářský tým spolupracoval na dlouholetém projektu agentury Foibos o slavných vilách. Obměňovanou prezentaci aktuálních památkových námětů mají prosklené výlohy v parteru sídla územního pracoviště, kde se lidé často zastavují a zajímají se o novinky. Na počátku léta došlo v přízemí vedle recepce k očekávanému otevření infocentra s prodejnou NPÚ. Péčí a úsilím hrstky jednotlivců se podařilo opětovné vydání dalších dvou čísel Staleté Prahy, recenzovaného periodika prokazujícího úroveň práce ústavu či spíše vybraných jednotlivců, protože apel vedení na všechny naše památkáře psát studie, články či alespoň materiálie nepadá bohužel na úrodnou půdu. Jednání o získání nového vhodného archeologického depozitáře pokračují, zvažována je i možnost oslovit magistrát se záměrem celkového užívání stávajícího depozitáře v Bohnicích s eventuelní možností jeho dostavby. Idea využít i část nákladového nádraží na Žižkově je sice vítaná, ale přeci spíše ve vzdálenější budoucnosti. O činnosti samostatného odboru archeologie je pojednáno v samostatné kapitole. V roce 2012 splnilo naše územní odborné pracoviště vytyčené úkoly, což si zaslouží vyslovit poděkování kolegyním a kolegům, kteří obětavě plní mnohdy nelehké úkoly i při kumulaci funkcí a nad rámec svých úvazků. PhDr. Michael Zachař 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze Na Perštýně 12/ Praha 1 Staré Město Tel: Fax: Internet: Internetová prezentace Odboru archeologie: IČO: Způsob řízení: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č.j /2002) Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR Vedoucí pracovníci PhDr. Michael Zachař, ředitel tel.: , Bc. Jaroslav Slabý, vedoucí kanceláře ředitele, BOZP a PO tel.: , Ing. arch. Ondřej Šefců, náměstek pro památkovou péči tel.: , Mgr. Eliška Kokinová, vedoucí oddělení garantů území I. tel.: , Ing. arch. Zuzana Hubrtová, vedoucí oddělení garantů území II. tel.: , Ing. arch. Zdenka Poliačiková, vedoucí oddělení specialistů tel.: , Mgr. Robert Gája, vedoucí referátu památek s mezinárodním statusem tel.: , Mgr. Josef Hájek, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS tel.: , Lenka Matiášková, vedoucí referátu dokumentace a knihovny tel.: , Bc. Jan Baláček, vedoucí oddělení evidence nemovitých a movitých památek tel.: , PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., vedoucí odboru archeologie tel.: , PhDr. Jarmila Čiháková, vedoucí oddělení péče o archeologické dědictví tel.: , Mgr. Jan Havrda, vedoucí oddělení archeologických výzkumů tel.: , Mgr. Tomasz Cymbalak, vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy tel.: , Ing. Vladimír Kutílek, provozně ekonomický náměstek tel.: , 5

6 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % Do , , , , ,64 nad ,95 Celkem ,00 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,85 Vyučen ,56 Střední odborné ,00 Úplné střední ,56 Úplné střední odborné ,95 Vyšší odborné ,28 Vysokoškolské ,79 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 4 Odchody 3 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let 7 9 Do 20 let Nad 20 let Celkem Celkový průměrný plat Průměrný hrubý měsíční plat , Kč 6

7 Poradní orgány ředitele Památková rada (PR) Památková rada je poradním orgánem v otázkách problematiky památkové péče. Vyjadřuje se k předloženým záměrům, studiu a projektům v případech dotýkajících se závažným způsobem významných památkových objektů, urbanistických a panoramatických hodnot v hlavním městě Praze, urbanistických celků a novostaveb v historickém kontextu města. Předkládá iniciativní návrhy v otázkách vztahu a využití památkových objektů. V roce 2012 se uskutečnilo 5 řádných zasedání Památkové rady v termínech: , , , a , na nichž bylo projednáno 26 případů. Složení PR: Ing. Jiří Balský, Ing. arch. Michal Bartošek, Ing. arch. Martina Bártová, Ing. arch. Zdeňka Baštová, PhDr. Kateřina Bečková, Ing. Jan Budínský, PhDr. Zdeněk Dragoun (od ), Ak. arch. Jiří Javůrek, Pavel Jerie, Mgr. Horymír Kubíček, Ing. arch. Zdeněk Lukeš, Ing. Zdeněk Novák, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Ladislav Stupka, Ing. arch. Milan Šarapatka, Ing. arch. Ondřej Šefců, Ing. arch. Ivan Vavřík, PhDr. Michael Zachař, Bc. Jaroslav Slabý tajemník. Regionální hodnotitelská komise (RHK) Regionální hodnotitelská komise NPÚ ÚOP v hl. městě Praze posuzuje a doporučuje (nedoporučuje) návrhy na prohlášení objektů za kulturní památku před jejich odesláním na MK ČR. V roce 2012 se uskutečnila 4 řádná zasedání a 5x proběhlo mimořádné operativní ové hlasování. Komise projednala celkem 26 bodů. Komise doporučila 18 objektů prohlásit za kulturní památku, ve 3 případech nedoporučila zrušení prohlášení za KP, v 1 případě bylo doporučeno zrušení prohlášení za KP. 4 body byly informativní a týkaly se doplnění podkladů. Složení RHK: Mgr. Josef Hájek (předseda), Ing. arch. Zdeňka Baštová, Mgr. Milan Hlaveš, PhDr. Jakub Jan Outrata, Ing. arch. Zdenka Poliačiková, Mgr. Kateřina Samojská, Ing. Ina Truxová, Mgr. Ladislav Valtr, PhDr. Pavel Vlček, PhDr. Michael Zachař. Bc. Jan Baláček tajemník. Pražská archeologická komise (PAK) Slouží jako poradní orgán ředitele NPÚ ÚOP v hl. městě Praze. Odbor archeologie zajišťuje její činnost, včetně personálního obsazení postů předsedy a tajemníka. Komise schvaluje žádosti o přidělení finančních prostředků na kompenzaci za omezení vlastnického práva a nepředvídatelné události při realizaci neinvestorských záchranných archeologických výzkumů, dále koordinuje provádění archeologických výzkumů na území hlavního města Prahy, jmenuje koreferenty a koreferentské komise jednotlivých výzkumů a dohlíží na odbornou kvalitu jejich provedení. V roce 2012 komise zasedala celkem třináctkrát. Složení PAK: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (předseda), PhDr. Zdeněk Lochmann (tajemník), PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D., Mgr. Radek Balý, PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., PhDr. Michal Bureš, PhDr. Jan Frolík CSc., PhDr. Petr Juřina, Mgr. Vojtěch Kašpar, Mgr. Milan Kuchařík, Mgr. Tomáš Polišenský, Mgr. Pavla Popelářová, Mgr. Kateřina Postránecká, Mgr. Jaroslav Řídký, Mgr. Miroslava Šmolíková, Mgr. Petra Zemanová Redakční rada (RR) Redakční rada sestavuje a schvaluje ediční plán, zajišťuje odborné posudky příspěvků, vydání Sborníku a Výroční zprávy ústavu. Složení redakční rady: PhDr. Jarmila Čiháková, Prof. PhDr. Petr Fidler, PhDr. Benjamin Fragner, Mgr. Josef Hájek, Doc. Ing. arch. František Kašička, CSc., Mgr. Vojtěch Kašpar, Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D., PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., Doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D., Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., Ing. arch. Ondřej Šefců, PhDr. Helga Turková, PhDr. Michael Zachař. 7

8 2 Náplň a rozsah činnosti Historie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. městě Praze se datuje od roku Jeho vznik souvisí s přijetím zákona 22/1958 Sb., o kulturních památkách a zákonem 60/1960 Sb., o národních výborech. V roce 1960 bylo konstituováno Středisko památkové péče a ochrany přírody hlavního města Prahy a byl schválen organizační řád. Roku 1965 došlo ke zřízení samostatného útvaru pro archeologické výzkumy. Název organizace se několikrát změnil: středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav památkové péče, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze. V roce 1991 došlo k oddělení ochrany přírody. V roce 2000 skončila zřizovatelská úloha Magistrátu hlavního města Prahy a zřizovatelem se tak jako u ostatních památkových ústavů stalo Ministerstvo kultury ČR. S účinností od splynuly všechny památkové ústavy v Národní památkový ústav. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze zajišťuje úkoly státní památkové péče v celém rozsahu hl. města Prahy. Památky, rezervace a zóny spadající pod ÚOP v hl. městě Praze V Praze bylo v roce 2012 chráněno 2100 nemovitých kulturních památek, 46 národních kulturních památek, deset městských památkových zón, dvě vesnické památkové rezervace a sedm vesnických památkových zón. V působnosti pražského pracoviště je Pražská památková rezervace a historické centrum Prahy, jakožto území Světového kulturního dědictví UNESCO. Komise v NPÚ ÚOP v hl. městě Praze Komise pro posuzování žádostí o příspěvek z Havarijního programu Složení: Bc. Jan Baláček, Ing. arch. Ladislav Bartoš, Ing. arch. Zuzana Hubrtová, Mgr. Eliška Kokinová, Mgr. Horymír Kubíček, Ing. arch. Zdenka Poliačiková, Ing. arch. Ondřej Šefců, Bc. Jaroslav Slabý tajemník komise Komise pro posuzování žádostí o příspěvek z Programu o vesnické památkové rezervace a zóny Složení: Bc. Jan Baláček, Ing. arch. Ladislav Bartoš, Ing. arch. Zuzana Hubrtová, Mgr. Eliška Kokinová, Mgr. Horymír Kubíček, Ing. arch. Zdenka Poliačiková, Ing. arch. Ondřej Šefců, Bc. Jaroslav Slabý tajemník komise Spolupráce s Ministerstvem kultury ČR, samosprávami a odbornými organizacemi Spolupráce pražského územního pracoviště NPÚ s Ministerstvem kultury ČR zahrnuje součinnost a výměnu informací v oblastech jako prohlašování, rušení prohlášení a reidentifikace kulturních památek, posuzování žádostí o příspěvek z jednotlivých dotačních programů Ministerstva kultury ČR (viz. přehled v kapitole 3), reakce na podněty Památkové inspekce MK ČR, monitoring Pražské památkové rezervace a podobně. Ve vztahu k místním samosprávným orgánům probíhá nejtěsnější spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy. Zástupci územního odborného pracoviště (PhDr. Zdeněk Dragoun a PhDr. Michael Zachař) působí v poradním Sboru expertů pro památkovou péči Odboru památkové péče MHMP a vzájemná interakce je dále posilována formou operativních schůzek. Představitelé územního pracoviště jsou zváni k účasti v různých odborných grémiích a hodnotitelských komisí zřizovaných orgány samosprávy. Příkladem může být Pracovní skupina primátora hlavního města Prahy k zajištění revitalizace Staroměstské radnice a okolí (PhDr. Zdeněk Dragoun a PhDr. Michael Zachař). Spolupráce s odbornými organizacemi a profesními sdruženími probíhá především na bázi individuální iniciativy jednotlivých pracovníků územního odborného pracoviště. Ti v roce 2012 působili například ve společnosti Archaia Praha, o.p.s., Archaia Brno, o.p.s., Archeologické evaluační komisi AV ČR, v České archeologické společnosti, v klubu Augusta Sedláčka, ve Společnosti přátel starožitností, Uměleckohistorické společnosti českých zemí, sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, v České komoře architektů, v České komoře stavebních inženýrů a techniků, v Klubu Za starou Prahu a řady dalších. 8

9 3 Památková péče Zpracování odborných vyjádření Odborná vyjádření vydává NPÚ ÚOP v hlavním městě Praze převážně jako podklad pro správní rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Menší část vyjádření vzniká na přímou žádost majitelů či správců památek. Zpracování odborných vyjádření bylo především úkolem tří odborů spadajících do sekce náměstka pro památkovou péči: odboru péče o památkový fond (odd. G I., G II. a specialistů), odboru dokumentace, evidence a informačních systémů a odboru archeologie. Oddělení garantů území G I. se zabývá veškerou agendou související se stavebními akcemi na území Pražské památkové rezervace mimo objekty a areály národních kulturních památek. Stěžejní činností oddělení garantů území G II. je posuzování stavebních aktivit na území deseti městských památkových zón, sedmi vesnických památkových zón, dvou vesnických památkových rezervací a v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Oddělení specialistů se zabývá agendou dle svých specializací, a to na území celé Prahy i mimo památkově chráněná území. Odborná vyjádření odboru evidence, dokumentace a informačních systémů se nejčastěji vztahují k prohlášení nebo zrušení prohlášení věcí za kulturní památku a týkají se rovněž agendy vyplývající ze zákona č. 71/1991 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Centrální databázi stavebních akcí na území Prahy, při nichž by mohlo dojít k zachycení archeologických nálezů, vede odbor archeologie. Podmínky pro ochranu archeologických lokalit jsou vtělovány do odborných vyjádření NPÚ ÚOP HMP. Odbor archeologie je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum Prahy. Hlavní činností odboru vedle výkonu a koordinace archeologické činnosti ve smyslu státní památkové péče je realizace záchranných archeologických výzkumů na území hlavního města, a to především v jeho historickém jádru. Jedním ze specifických poslání odboru archeologie je projednání a distribuce finančních prostředků na kompenzaci za omezení vlastnického práva a nepředvídatelné události při realizaci neinvestorských záchranných archeologických výzkumů. Odborní pracovníci se vedle terénní činnosti věnují zpracování a vyhodnocování nových i starších poznatků získaných výzkumy. Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR. Během roku 2012 zajišťovali pracovníci NPÚ ÚOP HMP odborný dohled při obnově kulturních památek zařazených do Havarijního programu, Programu péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, Programu regenerace, Programu záchrany architektonického dědictví, Programu restaurování movitých kulturních památek. Ve všech případech bylo postupováno v souladu s příslušnými závaznými stanovisky a nebylo zjištěno žádné pochybení. Odborní pracovníci NPÚ ÚOP HMP průběžně sledují stav památkového fondu v oblastech své územní působnosti, informují majitele a správce objektů o dotačních programech Ministerstva kultury na poli památkové péče a poskytují jim odbornou pomoc při podávání žádostí. Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče. Přehled všech dotací přidělených MK ČR v roce 2012 na akce kontrolované NPÚ ÚOP v hl. městě Praze Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace městských památkových rezervací a zón 800 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 330 Program restaurování 462 Program na kompenzaci za omezení vlastnického práva a nepředvídatelné události při realizaci neinvestorských záchranných archeologických výzkumů 520 Celkem

10 Havarijní program v roce 2012 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 1 Praha 6 - Břevnov Praha Větrný mlýn Větrník se zahradou Praha 1 - Nové Město Praha společenský dům Hlahol Praha 1 - Nové Město Praha měšťanský dům čp. 119, Mikulandská Praha 1 - Josefov Praha Klausová synagoga Praha 6 - Ruzyně Praha soubor kaplí křížové cesty, kaple č Praha 1 - Nové Město Praha kostel sv. Vojtěcha fara Praha 10 - Vršovice Praha Kostel sv. Mikuláše Praha 1 - Hradčany Praha klášter Bosích karmelitek s kostelem sv. Benedikta Praha 9 - Dolní Chabry Praha kostel Stětí sv. Jana Křtitele Praha 1 - Hradčany Praha Klášter kapucínů Praha 1 - Malá Strana Praha klášter Pražského Jezulátka Praha 9 - Prosek Praha kostel sv. Václava Praha Čakovice Praha kostel sv. Remigia Praha 14 - Kyje Praha kostel sv. Bartoloměje Praha 2 - Vyšehrad Praha Vila na Libušince Praha 1 - Malá Strana Praha měšťanský dům U Zelenků, čp Celkem Program záchrany architektonického dědictví v roce 2012 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Praha 1 - Nové Město Palác YMCA obnova výtahu páternoster 0 Praha 2 - Nové Město Praha 1 - Nové Město Praha 1 - Malá Strana Praha 6 Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce Kostel sv. Voršily Kostel sv. Mikuláše / NKP Křížová cesta - soubor kaplí obnova střechy (krov, plášť, klempířské prvky), oprava hlavní římsy kostela obnova fasád včetně okenních a dveřních výplní, soch a kamenných prvků, klempířských prvků, prejzové krystiny říms, restaurování obnova krovu u sanktusové věžičky, kamenného soklu na J fasádě, obnova S fasády přemístění a rekonstrukce výklenkové kaple č. 11, terénní úpravy, úpravy okolí Celkem Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny v roce 2012 VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč VPZ Staré Bohnice kostel sv. Petra a Pavla oprava ohradní zdi a střechy kostela Celkem

11 Program regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2012 Poř. č. Obec Okres Kraj Kulturní památka Akce obnovy Vlastník Praha (Staré Město) Praha (Staré Město) Praha (Staré Město) Praha (Vinohrady) Praha (Žižkov) Praha Praha Praha Praha Praha Hlavní město Praha Hlavní město Praha Hlavní město Praha Hlavní město Praha Hlavní město Praha kostel sv. Jakuba, Jakubská ul., Praha 1 kostel sv. Havla, Havelská, Praha 1 kostel sv. Haštala, Haštalské nám., Praha 1 kostel sv. Ludmily, náměstí Míru, Praha 2 Nový židovský hřbitov, Izraelská, Praha 3 oprava vnějších omítek, oprava a čistění okenních vitráží, nátěr kovových výrobků restaurování a obnova vitrážového okna severní strana kostela restraurování gotických (nástěnných) maleb v sakristii další etapa restaurátorská obnova kamenného pláště v oblasti presbytáře kostela a bočních kaplí, restaurování kamenného soklu presbytáře kostela restaurování (obnova) nástropní a nástěnné výzdoby prostoru předsíně a modlitebny Obřadní síně Židovského hřbitova Příspěvek MK v Kč církev církev církev církev církev celkem Program restaurování movitých kulturních památek v roce 2012 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Praha 1 - Malá Strana kostel P. Marie Vítězné hlavní oltář 100 Praha 1 - Malá Strana kostel sv. Tomáše varhany 100 Praha 9 - Dolní Počernice kostel Nanebevzetí P. Marie hlavní oltář 100 Praha 1 - Staré Město kostel sv. Havla pluviál se štolou 31 Praha 1 - Hradčany Arcibiskupský palác obrazy čtyř evangelistů 100 Praha 10 - Vršovice kostel sv. Václava kropenky 4 ks 31 Celkem Program podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2012 Pověřená obec Obec akce (podnět ZAV) Dotace v Kč Praha Praha 6 - Bubeneč RD, Juarézova, parc.č Celkem

12 Archeologie v NPÚ ÚOP v hlavním městě Praze Odbor archeologie NPÚ ÚOP v hl. městě Praze je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum Prahy. Hlavní činností odboru je vedle výkonu a koordinace archeologické činnosti ve smyslu státní památkové péče (viz také podkapitolu Zpracování odborných vyjádření) realizace záchranných archeologických výzkumů na území hlavního města, především v jeho historickém jádru. Jedním ze specifických poslání odboru je projednání a distribuce finančních prostředků na kompenzaci za omezení vlastnického práva a nepředvídatelné události při realizaci neinvestorských záchranných archeologických výzkumů (viz Tabulka výše). Odborní pracovníci se vedle terénní činnosti věnují zpracování a vyhodnocování nových i starších poznatků získaných výzkumy. Počet archeologických akcí realizovaných v roce 2012 Archeologické akce Počet AV/ZAV/ZJAV/BAV 29 ZAV formou dohledu/dohled 11 Celkem 40 Přehled archeologických výzkumů v roce 2012 č. akce lokalizace vedoucí forma 2012/01 Praha 1, Staré Město, Jilská ppč. 1117/1 a Vejvodova ppč Podliska, J. ZAV 2012/02 Praha 1, Malá Strana, Všehrdova čp. 445 Staňková, V. ZAV 2012/03 Praha 1, Malá Strana, Thunovská čp. 192 Čiháková, J. ZAV 2012/04 Praha 1, Malá Strana, Jánský vršek čp. 312 Havrda, J. ZJAV 2012/05 Praha 1, Staré Město, Bartolomějská, Karolíny Světlé a okolí Prokopová, A. DOHLED 2012/06 Praha 1, Staré Město, Týnská, Týnská ulička, Templova, Jakubská Havrda, J. ZAV 2012/07 Praha 1, Staré Město, nám. Franze Kafky, Kaprova, Žatecká, Široká Havrda, J. ZAV 2012/08 Praha 1, Malá Strana, Vlašská čp. 362 Havrda, J. ZAV 2012/09 Praha 1, Malá Strana, Vlašská čp. 355 Havrda, J. ZAV 2012/10 Praha 2, Nové Město, Vyšehradská čp Podliska, J. DOHLED 2012/11 Praha 1, Staré Město, Zlatá a okolí Semerád, M. ZAV 2012/12 Praha 2, Vyšehrad, Přemyslova čp. 7 Podliska, J. ZAV 2012/13 Praha 1, Malá Strana, Všehrdova čp. 449 Staňková, V. DOHLED 2012/14 Praha 1, Malá Strana, Míšeňská čp. 73 Cymbalak, T. DOHLED 2012/15 Praha 1, Nové Město, Ostrovní čp. 131 Cymbalak, T. ZAV 2012/16 Praha 1, Nové Město, Spálená a okol (COPA centrum Národní) Cymbalak, T. ZAV 2012/17 Praha 1, Staré Město, Na Perštýně Staňková, V. ZAV 2012/18 Praha 1, Malá Strana, Saská čp. 520 Čiháková, J. ZAV 2012/19 Praha 1, Staré Město, Bartolomějská čp. 309 Havrda, J. ZJAV 2012/20 Praha 4, Kunratice, Nový hrad, most Podliska, J. ZAV 2012/21 Praha 1, Malá Strana, Maltézské nám. čp. 480 Cymbalak, T. ZAV 2012/22 Praha 1, Staré Město, Dlouhá čp. 727 Semerád, M. DOHLED 2012/23 Praha 1, Malá Strana, Nerudova čp. 250 Čiháková, J. DOHLED 2012/24 Praha 1, Nové Město, Jungmannovo nám. čp. 751 Podliska, J. ZAV 2012/25 Praha 2, Nové Město, Spálená, čp. 6 Cymbalak, T. DOHLED 2012/26 Praha 1, Malá Strana, Petřínské sady Cymbalak, T. ZAV 2012/27 Praha 2, Nové Město, Vyšehradská, Na Slupi a okolí Prokopová, A. ZAV 2012/28 Praha 1, Malá Strana, Velkopřevorské nám. čp. 486 Staňková, V. ZAV 2012/29 Praha 1, Staré Město, Liliová čp. 219 Prokopová, A. ZAV 12

13 č. akce lokalizace vedoucí forma 2012/30 Praha 1, Staré Město, Zlatá a okolí Podliska, J. DOHLED 2012/31 Praha 1, Malá Strana, U Lužického semináře Havrda, J. ZAV 2012/32 Praha 1, Malá Strana, Nerudova Havrda, J. ZAV 2012/33 Praha 1, Nové Město, Národní třída, Mikulandská čp. 135 Podliska, J. ZJAV 2012/34 Praha 1, Malá Strana, Letenská čp. 118 Havrda, J. ZAV 2012/35 Praha 1, Staré Město, Klementinum čp Havrda, J. ZAV 2012/36 Praha 1, Malá Strana, Velkopřevorské nám. čp. 485 Staňková, V. ZAV 2012/37 Praha 1, Malá Strana, Tržiště čp. 519 Cymbalak, T. DOHLED 2012/38 Praha 1, Staré Město, Střelecký ostrov Staňková, V. ZAV 2012/39 Praha 4, Kunratice, Nový hrad, sanace hradu Podliska, J. DOHLED 2012/40 Praha 1, Malá Strana, Vojanovy sady Čiháková, J. DOHLED ZJAV = zjišťovací archeologický výzkum ZAV = záchranný archeologický výzkum Počet nálezových a jiných zpráv zpracovaných v roce 2012 Typ Počet Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 43 Zpráva pro investora 4 Celkem 47 Účast na kontrolních dnech Pracovníci NPÚ ÚOP v hlavním městě Praze poskytují odborné konzultace ve všech fázích projektové přípravy i vlastní realizace staveb a zajišťují odborný dohled nad stavební a restaurátorskou činností. Pravidelně se účastní kontrolních dnů u všech akcích, kde jim je umožněn přístup. Zvláště intenzivní je účast na kontrolních dnech v případě významných akcí stavební obnovy. Prohlašování nemovitých a movitých památek V roce 2012 bylo zpracováno 14 návrhů na prohlášení za nemovité KP (nové i aktualizované starší), u 6 podnětů bylo v souladu se stanoviskem Regionální komise zpracováno vyjádření nedoporučující zrušení prohlášení za KP, u 1 KP bylo zpracováno vyjádření doporučující zrušení prohlášení za KP. V roce 2012 bylo Ministerstvem kultury nově prohlášeno 14 nemovitých KP (z toho v 1 případě šlo o rozšíření ochrany již stávajícího areálu KP). 4 návrhy skončily v roce 2012 rozhodnutím Ministerstva kultury o neprohlášení za KP. U 1 KP bylo v roce 2012 zrušeno prohlášení za KP, u 1 KP bylo zrušeno prohlášení části za KP. Movitých kulturních památek bylo v roce 2012 navrženo 34 položek ve dvou souborech (celkem 38 ks). V roce 2012 bylo Ministerstvem kultury prohlášeno celkem 61 movitých KP. Nové přírůstky v evidenci a dokumentaci V roce 2012 bylo zpracováno 14 evidenčních listů nově prohlášených kulturních památek. Probíhala průběžná kontrola a opravy starších evidenčních listů ve spolupráci s NPÚ ÚP. Přírůstky do dokumentačních fondů Do dokumentačních fondů bylo zapsáno: 305 restaurátorských zpráv (celkem 8102), 30 soupisů mobiliáře (celkem 472), 83 stavebně historických průzkumů (celkem 3630), 71 zaměření a rekonstrukcí (celkem 2279), 34 původních plánových dokumentací (celkem 1688), 82 nálezových zpráv (celkem 713), 9 výstupů z V + V (celkem 183), 22 položek historie (celkem 230), 28 návrhů na prohlášení za KP (celkem 99), 51 cizích fotografií (celkem 5621), 99 CD/DVD (celkem 1241), fotografií uloženo na interní síť (celkem ). Knihovna V roce 2012 přibylo do knihovny celkem 229 svazků knih a 9 titulů časopisů. Z knihovny bylo uskutečněno 406 výpůjček našim pracovníkům. Prostřednictvím výpůjční služby bylo zapůjčeno 9 publikací v rámci mezinárodní výpůjční služby a 7 publikací v rámci vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby. 13

14 Studovna Studovna registrovala 287 badatelů, kterým bylo prezenčně zapůjčeno cca 1894 kusů materiálu z fondu knihovny. V rámci služeb bylo okopírováno 199 stran. Zodpovězeno bylo celkem 31 ových badatelských dotazů. Digitalizace údajů o památkovém fondu K vloženo do MIS 1281 dokumentů s klíčovým slovem dokument ÚSKP. V příslušných tabulkách na Google.docs bylo vytvořeno celkem 1035 řádků. Přednostně probíhá fotodokumentace a bodová identifikace (rozobjektování) KP v rámci Národních kulturních památek. Souběžně se zpracovává revize parcel KP a NKP. 4 SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ Mimo vlastní sídlo ÚOP čp. 365/I, neprovozuje územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze žádný jiný objekt. 5 VĚDA A VÝZKUM Přehled činnosti v oblasti V a V Název výzkumného záměru Spoluřešitel(é) Doba řešení projektu Agentura Výzkum nemovitých památek v ČR Ing. arch. Matouš Semerád 1 MK ČR Technologie a materiály PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. Ing. arch. Matouš Semerád 1 MK ČR PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. Spoluřešitelé: Mgr. T. Cymbalak, Archeologie PhDr. J. Čiháková, Bc. F. Flek, Mgr. J. Havrda, Mgr. M. Kovář, M. Müller, Mgr. A. Prokopová, Mgr. V. Staňková, PhDr. M. Tryml Podpora recenzovaného periodika Staletá Praha Architektura v Praze v letech 20. století Výzkum nemovitých památek v ČR PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., PhDr. Jarmila Čiháková Ing. arch. Anna Schránilová Spoluřešitelé: Mgr. K. Hubrtová, Mgr. H. Křížová Spoluřešitel: Ing. arch. Dorota Havlíková, Spolupráce: Mgr. V. Bartošová, J. Červinková, DiS. Finanční prostředky 1 MK ČR MK ČR Celkem Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) Garant PhDr. Vladimír Razím, výzkumný úkol Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře ; program MK ČR pro podporu rozvoje výzkumné organizace. Řešitel za ÚOP Praha: Ing. arch. Matouš Semerád Úkol je zaměřen na pokračování operativního průzkumu a dokumentace nemovitých památek (OPD). Na ÚOP Praha je spojen s monitoringem probíhajících stavebních aktivit v pražské MPR a u vytipovaných objektů základní deskripce, fotogrammetrické zaměření a fotodokumentace, u výjimečných nálezů i zaměření geodetické. Počet a výběr objektů je dán rozsahem stavební aktivity a mírou jejího průniku s památkovými objekty. Přednostně jsou sledovány objekty na Malé Straně a na Starém Městě pražském. Garant Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., výzkumný úkol Technologie a materiály ; program MK ČR pro podporu rozvoje výzkumné organizace 14

15 Řešitel: Ing. Petr Kuneš Spoluřešitel za ÚOP Praha: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., Ing. arch. Matouš Semerád Úkol je zaměřen na materiálový průzkum Juditina mostu v Praze. Cílem úkolu je rozšíření archeologického a stavebně historického průzkumu dochovaných částí Juditina mostu o detailní průzkum historických materiálů. V rámci oprav Křížovnického náměstí v letech bylo při uvedených průzkumech nashromážděno velké množství vzorků cenných historických materiálů, zejména raně středověkých malt z různých částí jinak nepřístupných autentických konstrukcí Juditina mostu. Kromě vlastního průzkumu a dokumentace historických materiálů, se výzkum zaměřil na syntézu poznatků získaných při archeologickém a stavebně historickém průzkumu lokality. Výstupem se stala celková nálezová zpráva o výsledcích výzkumu. Výsledky technologického bádání byly shrnuty hl. řešitelem do podoby odborného článku na téma historická maltová pojiva z Juditina mostu. Garant PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., výzkumný úkol Archeologie ; program MK ČR pro podporu rozvoje výzkumné organizace Řešitel za ÚOP Praha: Mgr. Tomasz Cymbalak, PhDr. Jarmila Čiháková, Bc. František Flek, Mgr. Jan Havrda, Mgr. Miroslav Kovář, Martin Müller, Mgr. Anna Prokopová, Mgr. Veronika Staňková, PhDr. Michal Tryml. Roční výzkumný úkol prováděný v rámci podpory NPÚ jako výzkumné organizace na pracovištích na ÚP v Praze, ÚOP v Praze, Olomouci, Ostravě, Liberci, Lokti, Plzni a Brně. Úkol je zaměřen na odborné vyhodnocování informací o archeologickém památkovém fondu ČR v oblastech výsledků terénních výzkumu, krajinné archeologii a vyhodnocování archeologického potenciálu památkových území a nemovitých kulturních památek. Výstupem se za ÚOP Praha staly hlavně odborné články v recenzovaných odborných periodicích a nálezové zprávy. Garant PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., výzkumný úkol Podpora recenzovaného periodika Staletá Praha ; program MK ČR pro podporu rozvoje výzkumné organizace Řešitel: PhDr. Jarmila Čiháková Administrace finanční podpory recenzovaného odborného periodika Staletá Praha, vydávaného 2 x ročně ÚOP Praha. Garant Ing. arch. Anna Schránilová, výzkumný úkol Architektura v Praze v letech 20. století. Dokumentace architektury a mapování (soupis) uměleckořemeslných prvků a výtvarných děl interiérů velkých a často veřejných staveb (budovy velkých firem, školy, nemocnice, kulturní stavby, např. Nové Scéna, hotel Intercontinental, Kongresové centrum, Koospol, Strojimport, Mat.fyz.-fakulta, nemocnice Motol, ČVUT v Dejvicích. Řešitelský tým: Mgr. Kateřina Hubrtová, Mgr. Hedvika Křížová, Ing. arch. Anna Schránilová Celkový detailní průzkum budovy a obvyklý archívní průzkum. V interiérech je stále řada dobových prvků (vnitřní zařízení včetně mobiliáře i nedílných součástí stavby nebo řada zapomenutých uměleckých děl mnohdy významných autorů (sochy, reliéfy, mozaiky, obrazy). Položka hodnocení by vzhledem k malému časovému odstupu byla vynechána nebo pojednána obecně (v souvislosti s inovačním použitím materiálů, autorstvím apod. Jednalo by se spíše o tzv. záchrannou, ale podrobnou dokumentaci daného objektu, který by mohl být vzhledem k převážně veřejné funkci budov podrobně prozkoumán (to je rozdíl oproti dosavadnímu grantu č. 402 Moderní architektura, kdy samotný přístup do interiéru byl závislý na souhlasu soukromých majitelů a tudíž většinou nemožný). Jako institucionální grant byly jeho výsledky využity interně pro zpracování návrhů na kulturní památky, které jsou součástí budoucích plánů NPÚ a jedním z mediálních témat pro příští rok (léta). Současně by sloužil jako nezbytná dokumentace pro externí badatele, neboť k tématu architektury let je jen minimum informací a přitom se toto téma stává stále více aktuálním, většinou z důvodů nevratných změn (tzv. rekonstrukce nebo demolice). Garant PhDr. Vladislav Razím. Výzkumný úkol: Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře. Řešitel: Mgr. Jakub Chaloupka Spoluřešitel: Ing. arch. Dorota Havlíková Spolupráce: Mgr. Veronika Bartošová, Jana Červinková, Dis. Předmětem úkolu je pasportizace stavebních umělecko-řemeslných prvků. Cílem úkolu je sjednocení způsobu dokumentace ohrožených umělecko-řemeslných prvků historických staveb a vytvoření jejich databáze v internetovém prostředí. Využitelnost v praktické památkové péči a pro vědecké účely. Práce se stane východiskem metodického textu, v průběhu roku bude provedena dokumentace přiměřeného množství vybraných prvků. 15

16 Grantové projekty Název grantového projektu Pracoviště Řešitel Pražská románská sakrální architektura pohled archeologa NPÚ ÚOP v hl. m. Praze PhDr. Zdeněk Dragoun Doba řešení projektu Agentura Grantová agentura ČR Finanční prostředky Celkem 0 Projekt GA ČR 5letý projekt Pražská románská sakrální architektura pohled archeologa Řešitel: PhDr. Zdeněk Dragoun V předposledním roce projektu se práce zaměřila na dokončení nálezové zprávy z výzkumu kostela v Praze Dolních Chabrech, zahájena příprava finální publikace. NAKI Do soutěže programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) 2012, vyhlášené Ministerstvem kultury pro roky , byly pracovníky Odboru archeologie ÚOP HMP vypracovány dvě přihlášky. Projekt Metody a postupy výzkumu archeologických movitých památek a péče o jednotlivé kategorie nálezů (konsorcium 4 vědeckých organizací, NPÚ na pozici příjemce-koordinátor, řešitel J. Čiháková NPÚ) nebyla přijata k finanční podpoře. Projekt Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (konsorcium 2 vědeckých organizací, řešitel I. Boháčová ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i,.npú na pozici dalšího příjemce, spoluřešitel PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D) finanční podporu získal. 6 PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST Seznam vydaných publikací Staletá Praha Recenzovaný časopis pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, archeologii a dějiny umění v Praze. Znovuobnovený multioborový recenzovaný časopis zaměřený na historii a vývoj Prahy a informace o vydávaných pragensiích, navazuje na řadu stejnojmenných sborníků vydávaných pražským památkovým ústavem od roku Časopis zveřejňující dosud nepublikované vědecké texty z oblasti historie hlavního města z pohledu různých historických disciplín je určen nejen vědecké obci, ale i laické kulturní veřejnosti. Časopis je financován s příspěvkem z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Sborník má i své webové stránky Staletá Praha 28, 2012/1 STUDIE: Dvě generace pražských barokních sochařů: Ondřej Filip a Jan Antonín Quitainerovi (Hořák); Movité památky na Staroměstské radnici (HÁJEK); Přehled výzkumu k obnově hodinového stroje staroměstského orloje v Praze v letech (ČERNÁ); Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu (SVOBODA); Klenba závěru kostela sv. Salvatora v areálu kláštera sv. Anežky České (MACEK); Výzkumné práce v průběhu rekonstrukce břevnovského kláštera (SEMERÁD-STAŇKOVÁ-VÍŠKOVÁ). MATERIÁLIE: Příklad dokumentace barokní okenní výplně Velkopřevorského paláce čp. 485 na Malé Straně v Praze (BARTOŠOVÁ-HAVLÍKOVÁ-CHALOUPKA); Pražské mariánské, svatotrojiční a ostatní světecké sloupy (RYBAŘÍK) BIBLIOGRAFIE: Sborník k příspěvkům k dějinám hlavního města Prahy (Autorský, místní a tematický rejstřík) AKTUALITY: Památkové aktuality, Jubileum Heleny Čižinské, Jubileum Helgy Turkové, Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu 5 Staletá Praha 28, 2012/2 STUDIE: Pozorování vodních stavů na Vltavě v Praze (HRDLIČKA); Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém Městě (KOVÁŘ-DRAGOUN); Zkoumání historických staveb metodou zpětného projektu (MÜLLER); Zpracování nálezů ze dvou 16

17 odpadních jímek a úskalí jejich interpretace (CYMBALAK-MATĚJKOVÁ);, Ke stavebním dějinám zaniklého špitálního kostela sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435) (KOVÁŘ- MUSÍLEK-PROKOPOVÁ); Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky (ČIHÁKOVÁ); Nové poznatky o konstrukci Juditina mostu v Praze (PODLISKA-SEMERÁD) MATERIÁLIE: Význam malt Juditina mostu (KUNEŠ); Příspěvek k poznání přírodních podmínek Nového Města výzkum v Panské ulici čp. 1308/II (STAREC-HOUFKOVÁ-BEMARDOVÁ); Středověké pece z Helichovy ulice na Malé straně. Revize výsledků výzkumu z roku 1969 (HAVRDA-MATĚJKOVÁ-TRYML) BIBLIOGRAFIE: Pražský sborník historický (PSH) I-XXXIX Kronika část II: vně PPR (autorský a místní rejstřík) AKTUALITY: Vzpomínka na Tomáše Durdíka; Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (6) Publikační činnost jednotlivých pracovníků BALÁČEK, J. KRACÍK, M. HUBRTOVÁ, K.: Památkové aktuality. Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. města Prahy v roce Staletá Praha 28, 2012/1, s BARTOŠOVÁ, V. HAVLÍKOVÁ, D. CHALOUPKA, J.: Příklad dokumentace barokní okenní výplně Velkopřevorského paláce v Praze čp. 485 na Malé Straně. Staletá Praha 28, 2012/1, s CYMBALAK, T.: Relikty předloktní zástavby v severním úseku Spálené ulice na Novém Městě pražském. První výsledky zpracování mezioborového výzkumu NPÚ HMP realizovaného v roce In. Zprávy České archeologické společnosti, supplément 85, s CYMBALAK, T.: Krzysztofory 28, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Ed. E. Firlet, Kraków 2010 (recenze). In. Archeologické rozhledy 64, 2012, s CYMBALAK, T. MATĚJKOVÁ, K.: Zpracování nálezů ze dvou odpadních jímek a úskalí jejich interpretace. Staletá Praha 28, 2012/2, s Černá, E. Hulínský, V. Macháček, J. Podliska, J.: On the origin of enamel-painted glass of the th centuries in Bohemia, Despina Ignatiadou, Anastassios Antonaras (eds.), Annales du 18e Congrés de l Association internationale pour l Histoire du Verre. Thessaloniki 2009, 2012, ČERNÁ, H.: Přehled výzkumu k obnově hodinového stroje Staroměstského orloje v Praze v letech Staletá Praha 28, 2012/1, s ČIHÁKOVÁ, J.: Ke stavebním dějinám kláštera augustiniánů eremitů u kostela sv. Tomáše v Praze. Průzkumy památek 19, 2012/2. ČIHÁKOVÁ, J.: Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky. Staletá Praha 28, 2012/2. ČIHÁKOVÁ, J. MÜLLER, M.: Odkrytí utajené památky u Zámeckých schodů na Malé straně v Praze. Výroční zprávy NPÚ ÚOP HMP 2012, s. 14. ČIŽINSKÁ, H.: Lékárna U zlatého hada na Národní třídě v Praze. In: Tünde Ambrus Martina Lisá (eds.). Sborník přednášek z dějin farmacie přednesených na odborných symposiích v roce Praha 2012, s ČIŽINSKÁ, H.: Jubileum Helgy Turkové. Staletá Praha 28, 2012/1, s ČIŽINSKÁ, H.: Klášter sv. Gabriela. In: Zavřel, J. a kol.: Pražský vrch Petřín, Praha Litomyšl 2012, s DRAGOUN, Z.: Nové archeologické poznatky o Havelském Městě a otázka dokončení jeho lokace. In: Kovář, M. Musílek, M. a kol.: Havelské město pražské ve středověku. Historie archeologie stavební historie. Praha DRAGOUN, Z. TRYML, M.: Románské pozůstatky kostela sv. Petra a Pavla v Bohnicích. In: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlovi Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci. Brno 2012, s DRAGOUN, Z.: viz. KOVÁŘ, M. DRAGOUN, Z. GÁJA, R.: Malá Strana Újezd, sledování stavebních proměn Pražské památkové rezervace na příkladu menšího území. Zprávy památkové péče 2012/2 HÁJEK, J.: Movité památky na Staroměstské radnici v Praze. Staletá Praha 28, 2012/1, s HÁJEK, J.: Památková ochrana pražské architektury 2. poloviny 20. století. Zpravodaj STOP 2/2012 HAVLICE, K.: Pražský železniční most pod Vyšehradem jedinečná industriální památky. Text pro Mezinárodní radu památek a sídel ICOMOS HAVLÍKOVÁ, D.: viz. BARTOŠOVÁ, V. HAVLÍKOVÁ, D CHALOUPKA, J. HAVRDA, J.: Archeologický výzkum kanalizačních šachet v Křížovnické a Platnéřské ulici a v Klementinu na starém Městě pražském v roce In: Archeologické výzkumy v Čechách Zprávy České archeologické společnosti, supplément 85, 2012, s HAVRDA, J. TRYML, M.: Počátky dominikánského kláštera sv. Máří Magdaleny na Malé Strany v Praze. 17

18 HAVRDA, J. MATĚJKOVÁ, K. TRYML, M.: Středověké pece z Helichovy ulice na Malé Straně v Praze. Revize výsledků výzkumu z roku Staletá Praha 28, 2012/2, s HUBRTOVÁ, K.: VIZ. BALÁČEK, J. KRACÍK, M. HUBRTOVÁ, K. KOVÁŘ, M. DRAGOUN, Z.: Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém Městě. Staletá Praha 28, 2012/2, s KOVÁŘ, M.: Příspěvek k diskusi o počátku a formování raně gotické zástavby Havelského města. In: Kovář, M. Musílek, M. a kol.: Havelské město pražské ve středověku. Historie archeologie stavební historie. Praha KOVÁŘ, M.: Materiálie k nejstaršímu stavebnímu utváření a proměně středověké stavební podoby kostela sv. Havla. In: Kovář, M. Musílek, M. a kol.: Havelské město pražské ve středověku. Historie archeologie stavební historie. Praha KOVÁŘ, M. MUSÍLEK, M. PROKOPOVÁ, A.: Příspěvek ke stavebním dějinám zaniklého městského špitálu a chudobince u sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435). Staletá Praha 28, 2012/2, s. KRACÍK, M.: Stanice metra Malostranská nadzemní část. Zpravodaj STOP 2/2012 KRACÍK, M.: viz. BALÁČEK, J. KRACÍK, M. HUBRTOVÁ, K. MATIÁŠKOVÁ, L. NOVÝ, V.: Bibliografie Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy, I-IX, Staletá Praha 28, 2012/1, s MLADÁ, Z.: Problematika historických zahrad a parků v Pražské památkové rezervaci. Zprávy památkové péče 2012/2, s MÜLLER, M.: Zkoumání historických staveb metodou zpětného projektu. Staletá Praha 28, 2012/2, s Nový, V.: viz. MATIÁŠKOVÁ, L. NOVÝ, V. PODLISKA, J.: Zjišťovací archeologický výzkum v místech zaniklé kaple Božího těla na Karlově náměstí v Praze. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2011 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplément 85, s PODLISKA, J. SEMERÁD, M.: Nové poznatky o konstrukci Juditina mostu v Praze. Staletá Praha 28, 2012/2 PODLISKA, J.: Zjišťovací archeologický výzkum v místech zaniklé kaple Božího těla na Karlově náměstí v Praze. Výroční zpráva NPÚ ÚOP HMP PODLISKA, J. TRYML, M.: Ochrana archeologických památek v Pražské památkové rezervaci. Zprávy památkové péče 72, 2012/2, s PODLISKA, J. ZAVŘEL, J.: Nové poznatky o konstrukci a petrografické skladbě Karlova mostu v Praze. Kámen 18, 2012/2, s PROKOPOVÁ, A.: Výzkum v domě čp. 189/I, Praha 1 Staré Město. In. Archeologické výzkumy v Čechách 2011 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplément 85, s. 24. PROKOPOVÁ, A.: viz. KOVÁŘ, M. MUSÍLEK, M. PROKOPOVÁ, A. SEMERÁD, M. STAŇKOVÁ, V. VÍŠKOVÁ, M.: Výzkumné práce v průběhu rekonstrukce Břevnovského kláštera. Staletá Praha 28, 2012/1, s SEMERÁD, M. STAŇKOVÁ, V.: Nové nálezy stavebních památek 1. poloviny 13. století na Starém Městě pražském. In. Archeologické výzkumy v Čechách 2011 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplément 85, s SEMERÁD, M.: viz. PODLISKA, J. SEMERÁD, M. STAŇKOVÁ, V.: Výzkum před kostelem sv. Jiljí v Husově ulici na Starém Městě v Praze. Výroční zpráva NPÚ ÚOP HMP 2011 STAŇKOVÁ, V.: viz. SEMERÁD, M. STAŇKOVÁ, V. VÍŠKOVÁ, M. STAŇKOVÁ, V.: viz. SEMERÁD, M. STAŇKOVÁ, V. ŠEFCŮ, O.: Architektura. Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla, Praha ŠEFCŮ, O.: Specifika obnovy tvrdých omítek u památkových objektů, In: Sborník STOP ŠTUMPA, B. ŠEFCŮ, O. LANGER J.: 100 osvědčených detailů klempířství a pokrývačství, Praha TRYML, M.: viz. DRAGOUN, Z. TRYML, M. TRYML, M.: viz. HAVRDA, J. TRYML, M. TRYML, M.: viz. HAVRDA, J. MATĚJKOVÁ, K. TRYML, M. TRYML, M.: viz. PODLISKA, J. TRYML, M. ZAVŘEL, J. TRYML, M. HAVRDA, J.: Svědectví hlíny archeologie na Petříně. In: Zavřel, J. a kol.: Pražský vrch Petřín, Praha Litomyšl 2012, s. 18

19 Přednášková činnost jednotlivých pracovníků Mgr. Veronika Bartošová Přednášky pro Galerii hlavního města Prahy, Bílkova vila Salmovský palác, Palácové zahrady pod Pražským hradem, Mgr. Tomasz Cymbalak Nově odkryté raně středověké komunikace na Malé Straně, prezentace pro středoškolské učitele, NPUÚOP HMP, Praha, PhDr. Jarmila Čiháková Přednášky kurzu Archeologie středověké Prahy; Západočeská univerzita v Plzni, katedra archeologie, 2 přednášky, letní semestr 2012 Přednášky kurzu Archeologie středověké Prahy; Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1 přednáška, Ústav pro archeologii, letní semestr 2012 (garant cyklu) PhDr. Helena Čižinská 80. výročí posvěcení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, přednáška s prohlídkou kostela, Müllerova vila, komentovaná prohlídka v rámci porady vedoucích EDIS NPÚ s vycházkou do Střešovic, Kostel sv. Havla, komentovaná prohlídka, Noc kostelů, Kostel a klášter sv. Gabriela, prohlídka s výkladem, Akademie volného času ve Slaném, PhDr. Zdeněk Dragoun Archeologické objevy na Karlově mostě I. Malá Strana, Muzeum hl. města Prahy, Starší stavby v kostele sv. Jana Křtitele v dolních Chabrech. Pro pracovníky PIS, Dolní Chabry, Přednášky kurzu Archeologie středověké Prahy; Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav pro archeologii, 1 přednáška, letní semestr 2012 (garant cyklu) Pražské románské domy, přednáška pro studenty, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem Mgr. Robert Gája Malá Strana Újezd, sledování stavebních proměn Pražské památkové rezervace na příkladu menšího území. Zprávy památkové péče, 2/2012 Mgr. Jan Havrda Přednášky kurzu Archeologie středověké Prahy; Západočeská univerzita v Plzni, katedra archeologie, 1 přednáška, letní semestr 2012 Přednášky kurzu Archeologie středověké Prahy; Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav pro archeologii, 1 přednáška, letní semestr 2012 (garant cyklu) Mgr. Horymír Kubíček Ochrana kulturních památek v PPR a památkových zónách Prahy, přednášky pro členy policejního sboru a městskou policii v Praze, ve spolupráci s MHMP OPP, Praha, březen 2012 Kronikářství jako jedinečné svědectví místa a doby, Přednáška k dokumentaci kulturních památek v kronikářských záznamech, kurz pro kronikáře, červen 2012 Přednášky v rámci výuky předmětů Dějiny vědy a techniky a Základy památkové péče II, katedra Archeologie a muzeologie FF MUNI Brno, jarní semestr, ak. rok Přednášky v rámci výuky předmětů Základy památkové péče I. a Ochrana sbírek, katedra Archeologie a muzeologie FF MUNI Brno, zimní semestr, ak. rok Ing. Zdeňka Mladá Růžový sad na Petříně, seminář Růže královna květin, Průhonice, Obnova zahrady Müllerovy vily a Růžový sad na Petříně 30. léta 20. století v zahradní tvorbě, rozhlasová akademie 3. věku, NPÚ ÚOP HMP, Havlíčkovy sady historie rekonstrukce, rozhovor pro ČT, pořad Z metropole, květen 2012 PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. Výzkum hrobu Tychona Brahe, program večerů pro spolupracovníky, Štefánikova hvězdárna Praha,

20 Archeologické objevy na Karlově mostě II Staré Město, Muzeum hl. města Prahy, Přednášky kurzu Archeologie středověké Prahy; Západočeská univerzita v Plzni, katedra archeologie, 2 přednášky, letní semestr 2012 Přednášky kurzu Archeologie středověké Prahy; Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav pro archeologii, 3 přednášky, letní semestr 2012 (garant cyklu) Ing. arch. Ondřej Šefců Obnova betonových konstrukcí s kulturní hodnotou, seminář STOP, Nanotechnologie v památkové péči, seminář STOP, Specifika obnovy tvrdých omítek u památkových objektů, seminář STOP, Tři přednášky pro veřejnost v rámci výstavy staletí pod vodou, září 2012 Vliv turismu na PPR, Akademie věd ČR, Praha, Ochrana památek plynováním, seminář STOP, Technologie, které se v památkové péči neosvědčily I, seminář STOP, Odborná přednáška IMV, březen a listopad 2012 Přednáška pro veřejnost v rámci Vyšehradského adventu, PhDr. Ladislav Špaček Dlažby a obklady v interiéru, Konference AXIS, Praha, Historické dlažby v exteriéru a interiéru, kurz památkové péče, NPÚ ÚP, Praha, Obnova historických výkladců, kurz památkové péče, NPÚ ÚP, Praha, Historická dlažba, kurz památkové péče, NPÚ ÚP, Praha, Požadavky památkové péče na keramické obklady a dlažby v objektech, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha, PhDr. Michal Tryml Přednášky kurzu Archeologie středověké Prahy; Západočeská univerzita v Plzni, katedra archeologie, 1 přednáška, letní semestr 2012 PhDr. Michael Zachař Ochrana kulturních památek v PPR a památkových zónách Prahy, přednášky pro členy policejního sboru a městskou policii v Praze, ve spolupráci s MHMP OPP, Praha, únor 2012 Julius Mařák, Potštejn nad Orlicí, červen 2012 Julius Mařák, Litomyšl, červen

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Činnost archeologického odboru NPÚ HMP v roce 2007 (Ročenka 2007) Samostatný odbor archeologie DRAGOUN Zdeněk, PhDr. vedoucí odboru 234 653 132 CYMBALAK

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Zápis ze 124. jednání Sboru expertů

Zápis ze 124. jednání Sboru expertů Zápis ze 124. jednání Sboru expertů 5. 4. 2012 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová Doc. Ing. arch. Jakub Cigler Ing. arch. Otto Dvořák PhDr. Josef Holeček

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE Odbor archeologie PLÁN PRÁCE, PŘEHLED ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ V ROCE 2009 3.1. VÝKON PAMÁTKOVÉ PÉČE 3.1.1. Zpracování odborných vyjádření,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Věda a výzkum 21 5 Publikační a přednášková činnost 22 6 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Zápis ze 108. jednání Sboru expertů

Zápis ze 108. jednání Sboru expertů Zápis ze 108. jednání Sboru expertů 7. 10. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Zdeněk Dragoun PhDr. Josef Holeček

Více

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu)

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) 1. Charakteristika studentské výzkumné práce 1. 1. Oblast zájmu a výzkumu Hlavní město

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů Zápis ze 105. jednání Sboru expertů 6. 5. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová Doc. Ing. arch. Jakub Cigler PhDr. Zdeněk

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Podrobné informace a závazná přihláška k účasti Kostel sv. Anny ve Vižňově, okr. Náchod, patří do tzv. Broumovské skupiny kostelů postavené na Broumovsku

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Pavla Rovnaníková Koordinační schůzka projektu Pla>orma pro památkovou péči, restaurování a obnovu 26. 1. 2011 v Litomyšli Vysoké učení technické v Brně Fakulta

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Vyhláška 10/1993. Obecné informace. Název. Obsah. Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html]

Vyhláška 10/1993. Obecné informace. Název. Obsah. Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html] 1 z 4 29.11.2012 22:24 Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html] Přístup pro zaměstnance [https://vpn.praha-mesto.cz] Hlavní stránka [/jnp/cz/home/index.html]: Magistrát hl. m. Prahy

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODBORU NPÚ HMP V ROCE 2006 SAMOSTATNÝ ODBOR ARCHEOLOGIE Základní náplní činnosti archeologického odboru pražského pracoviště

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 6.1. Plánovací nástroje veřejné správy V České republice zatím není legislativně kodifikován institut integrovaného plánování. Fungují zde paralelně dva plánovací subsystémy pro formulování a prosazování

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008

ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008 ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008 Činnost odboru Samostatný odbor archeologie NPÚ ÚOP Praha je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum Prahy. Hlavní činností

Více

Zápis z 95. jednání Sboru expertů

Zápis z 95. jednání Sboru expertů Zápis z 95. jednání Sboru expertů 2. 4. 2009 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler Ing. Václav Jandáček Ing. arch. Zdeněk

Více

Zápis ze 139. jednání Sboru expertů

Zápis ze 139. jednání Sboru expertů Zápis ze 139. jednání Sboru expertů 5. 6. 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLU AV ČR ( ÚFM )

R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLU AV ČR ( ÚFM ) R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2005 ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLU AV ČR ( ÚFM ) Sídlo : Žižkova 22, 616 62 Brno IČ : 68081723 Telefon: 541 212 286 Fax : 541 212 301 E-mail : secretar@ipm.cz Web. str. : www.ipm.cz

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2012 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/23 ze dne 29.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Zápis ze 104. jednání Sboru expertů

Zápis ze 104. jednání Sboru expertů Zápis ze 104. jednání Sboru expertů 1. 4. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Josef Holeček Prof. PhDr. Mojmír

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM KNIHOVNA A JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích Zámek 5, 531 1 6 Pardubice Knihovna je umístěna v objektu bývalé sýpky v druhém patře. S asistencí knihovnice

Více

PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY

PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY PROJEKT NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Třeboň, 25. dubna 2014 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR, PRAHA, V.V.I. JAROSLAV PODLISKA,

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více