NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc"

Transkript

1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc 2. Provozovatel: OLTERM & TD Olomouc, a. s. Olomouc, Janského 469/8, PSČ: IČ: zapsána v OR u KS v Ostravě, odd. B, vl. č Provozní doba: Pondělí Neděle 4. Platnost: od Odpovědná osoba: Mgr. Vlasta Šreková vedoucí sportovních aktivit 6. Schválil: Ing. Małgorzata Rapa - Katbeh ředitelka OLTERM & TD Olomouc, a.s. 7. Vlastník areálu: Statutární město Olomouc 1

2 Návštěvní řád Určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách areálu Plaveckého stadionu Olomouc (dále jen PSO, nebo areál). Každý zákazník je povinen před vstupem do prostor PSO se seznámit s tímto řádem. Úhradou vstupného (tj. zakoupením vstupenky s čárovým kódem (ean), zakoupením nebo zapůjčením elektronického čipu) a vstupem do prostor PSO kaţdý zákazník projevuje souhlas s ustanoveními tohoto Návštěvního řádu, které se zavazuje dodrţovat. Tento Návštěvní řád neupravuje práva a povinnosti ve vztahu ke sluţbám a atrakcím poskytovaným (provozovaným) v areálu PSO třetí osobou. V případě vyuţití takových sluţeb je zákazník povinen se seznámit s pravidly stanovenými poskytovatelem dané sluţby nebo atrakce a tyto dodrţovat. Za sluţby a atrakce poskytované (provozované) v areálu PSO třetí osobou nenese provozovatel odpovědnost a jejich vyuţití je na rozhodnutí zákazníka. Třetím osobám mohou být na základě smlouvy v areálu poskytovány prostory (např. za účelem provozování masáţí) nebo vodní plocha (např. za účelem poskytování plaveckého výcviku či jiných vodních aktivit). Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení Návštěvního řádu pro všechny sluţby a prostory PSO. Kaţdý zákazník je povinen bezpodmínečné dbát ustanovení tohoto řádu, řídit se informačními nápisy a pokyny umístěnými v prostorách stadionu, jakoţ i pokyny zaměstnanců provozovatele, kteří jsou od zákazníků odlišeni jednotným oděvem a jsou odpovědní za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného provozu. Článek I. Vstup na Plavecký stadion Olomouc (vstup, vstupné a čipový systém) 1. Doba provozu PSO a jeho denní rozvrh pro uţívání veřejnosti a rozsah zpřístupněných provozů (plavání-sauna) je vyznačen u hl. vchodu na PSO. Provozovatel můţe vyčlenit časové úseky v rámci provozní doby pro sportovní či jiné podobné akce. Za tímto účelem můţe být i celý areál PSO uzavřen. Veřejnost je o takovéto změně informována, a to oznámením vyvěšeným na tabuli u hl. vstupu do areálu PSO, ve vestibulu PSO nebo na stránkách provozovatele 2. Vstup na PSO je povolen pouze s platnou vstupenkou s čárovým kódem, kartou s el. čipem (čipovou kartou) nebo náramkem s el. čipem (čipovým náramkem). Náramek s el. čipem je moţno si zapůjčit bezúplatně (od ) nebo po sloţení zálohy (od ) - viz. ceník PSO. 3. Vstup do letního areálu PSO a bazénové haly krytého bazénu je dětem mladším 10 let povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let bez omezené právní způsobilosti. Vstup dětí do bazénů (vodní plochy) a sauny je omezen viz. níţe. 4. Doba pobytu v placené zóně PSO začíná úhradou vstupného (zakoupením vstupenky s čárovým kódem, čipového náramku nebo karty, nebo jejich zapůjčením) a průchodem přes turniket (branku) u pokladny PSO a končí odchodem z placené zóny PSO. 5. Půl hodiny před koncem provozní doby je vstup do areálu PSO pro nové zákazníky uzavřen. Šatny i budova se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu PSO. Zákazník, který v čase ukončení provozní doby nebo vyhrazené dobu (u pronájmů) 2

3 nevyčerpal uhrazenou dobu pobytu (např. pro pozdní příchod), ztrácí nárok na dočerpání zůstatku doby a je povinen prostory PSO opustit. 6. Ceny vstupného do areálu PSO nebo jeho částí, ceny za poskytované sluţby a doplňkový prodej jsou uvedeny v ceníku PSO. Výpis z ceníku pro veřejnost a sazebníku kreditů PSO je umístěn na nástěnce před hl. vstupem do PSO nebo v prostorách vestibulu PSO a na stránkách provozovatele Úplný ceník je k dispozici na pokladně PSO nebo u vedoucího PSO. 7. Na pokladně ve vestibulu PSO se prodávají vstupenky s čárovým kódem pro vstup na letní areál PSO, čipové náramky odděleně pro vstup na krytý bazén a pro vstup do sauny PSO a čipové karty. Na letní pokladně jsou v prodeji vstupenky s čárovým kódem a čipové náramky pouze pro vstup na letní areál PSO. Čipové karty jsou vydávány provozovatelem pouze smluvním partnerům s písemně uzavřenou smlouvou pro hromadné vstupy. Prodej vstupenek s čárovým kódem, prodej nebo zapůjčení čipových náramků začíná otevřením PSO a končí půl hodiny před koncem provozní doby PSO. 8. Pokladní má povinnost odmítnout vydání vstupenky s čárovým kódem, nebo vstup s el. čipem při naplnění kapacity bazénu (sauny) a dále osobám, kterým podle návštěvního řádu není vstup povolen viz. čl. III. Provozovatel je oprávněn vyloučit z prostor PSO (neplacené zóny) osoby, které se zde zdrţují neodůvodněně dlouho, bez provozovatelem uznaného důvodu, nebo které narušují klid, důstojnost či působí nevhodně vůči svému okolí a zákazníkům. 9. Osoby uplatňující nárok na přiznání zvýhodněného (zlevněného) vstupného a osoby při čerpání sluţeb PSO jiţ disponující čipovým náramkem pro osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné jsou povinny na poţádání prokázat skutečnosti rozhodné pro přiznání nároku na slevu a jejich trvání v okamţiku kontroly, jinak mohou být z prostor PSO vykázány. V případě zneužití čipového náramku pro osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné je provozovatel oprávněn čipový náramek odebrat bez nároku na jeho náhradu. 10. Druhy vstupů a reţim provozu: a) Jednorázový vstup vstup je umoţněn přes vstupní turniket pomocí čipového náramku, který bude zákazníkovi zapůjčen na pokladně. Přiloţením čipu k čtecímu zařízení a pootočením zábran turniketu je umoţněn vstup do placené zóny. Vstup dětí bez vlastního čipu je umoţněn vícenásobným otočením turniketu. Vstupné je uplatňováno po časových úsecích dle druhu sluţby, jak je uvedeno v ceníku PSO. Čipový náramek je zákazník povinen při odchodu z placené zóny vrátit do sběracího zařízení u turniketu. Sběrací zařízení čipů v případě nepřekročení uhrazené doby pobytu čipový náramek pohltí a umoţní zákazníkovi volně odejít přes výstupní turniket. V případě překročení doby pobytu sběrač čipů náramek nepohltí a zákazník je povinen jej předloţit na pokladně a doplatit vzniklý rozdíl. Zákazník hradící překročení doby pobytu nemá nárok na přednostní obslouţení u pokladny. Následně po druhém vloţení náramku do sběrače je odchod přes výstupní turniket jiţ volný. b) Abonentní vstup zákazník-abonent si zakoupí vlastní čipový náramek, na který si uloţí (dobije) určitý počet kreditů. Abonentovi se při odchodu z placené zóny odečte příslušný počet kreditů (viz. ceník PSO) dle délky pobytu a odchází volně přes výstupní turniket. V případě chybějících kreditů v čipu turniket zákazníkovi neumoţní odchod a zákazník je povinen předloţit čipový náramek na pokladně a doplatit chybějící počet kreditů nebo provést dobití svého čipu. Zákazník nemá nárok na přednostní obslouţení u pokladny. 3

4 c) Pronájmy (pro smluvní skupiny při společném vstupu) - zástupce nájemce určený smlouvou obdrţí čipovou kartu, která obsahuje údaje o dnu, hodině a počtu osob, které mají přístup do placené zóny PSO. Na základě této karty můţe skupina do sjednaného počtu projít turniketem, počet vstupujících osob je registrován počtem otočení turniketu, zástupce nájemce odpovídá za osoby, jimţ umoţní průchod turniketem. Současně je moţné touto kartou otevřít společnou šatnu, která je nájemci přidělena. V případě potřeby dvou společných šaten pro různé pohlaví obdrţí nájemce 2 čipové karty (jedna umoţní vstup všem přes turniket a otevření /uzavření/ společné šatny na šatně M, druhá slouţí pouze k otevření /uzavření/ společné šatny na šatně Ţ). Nájemce je povinen si zajistit dozor nad pohybem vstupujících osob a jejich společný příchod a odchod z placené zóny PSO (např. školky, školy, vojsko, hasiči, organizace ZTP apod.). Dozor můţe na vyţádání obdrţet samostatný čip, který můţe pouţít pro zvolenou individuelní skříňku na samostatné převlečení. Pokud nebude dodrţena sjednaná doba pobytu, turniket zákazníkovi neumoţní volný odchod a zákazník musí uhradit pobyt nad rámec základní doby pobytu dle ceníku pro veřejnost. Po odblokování je umoţněn volný odchod přes výstupní turniket. d) Pronájmy (pro skupiny při individuálním vstupu) - zástupce nájemce určený smlouvou obdrţí čipovou kartu, která obsahuje údaje o dnu, hodině a osobách, které mají individuelní přístup na bazén (akvabely, pólisti, plavání s ploutvemi apod.) Na základě této karty můţe zákazník projít přes turniket a otevřít si celoročně pronajatou skříňku. Po ukončení pobytu, pokud bude dodrţena sjednaná doba pobytu, je umoţněn volný odchod z placené zóny přes turniket. Pokud nebude dodrţena sjednaná doba pobytu, turniket zákazníkovi neumoţní volný odchod a ten musí uhradit pobyt nad rámec základní doby pobytu dle ceníku pro veřejnost. Po odblokování je umoţněn volný odchod přes výstupní turniket. 11. Pouţívání čipů: a) čipové náramky (čip+řemínek) jsou barevně rozlišeny podle druhů sluţeb a oprávnění zákazníků (plné a zlevněné vstupné, plavání, pronájem a saunování...). b) zákazník je povinen jemu přináležející čipový náramek mít připevněn viditelně na ruce po celou dobu pobytu v placené zóně PSO! c) čipový náramek bez řemínku je neplatný. d) čipové náramky jsou přenositelné mezi osobami, kdy čipové náramky pro plné vstupné mohou pouţít i osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné. Čipové náramky zvýhodněné (zlevněné) jsou přenositelné pouze mezi osobami s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné. e) při zakoupení je čip evidován evidenčním číslem, které je uvedeno i na prodejním dokladu. f) za ztracené, odcizené nebo znehodnocené čipové náramky nebo čipové karty se náhrada neposkytuje, v případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení zapůjčeného čipového náramku nebo karty je zákazník povinen uhradit poplatek dle ceníku PSO. g) při ztrátě, znehodnocení nebo odcizení čipového náramku nebo čipové karty, pokud si zákazník koupí nové čipové médium, je moţné poţádat o zablokování původního čipu a o převedení nevyčerpaných kreditů na nový čipové médium za poplatek. K tomu je nutné předloţit doklad o zakoupení čipu, učinit prohlášení o ztrátě, odcizení nebo znehodnocení původního čipu a uhradit poplatky dle ceníku PSO. h) zpětný výkup nepoškozených funkčních čipů je moţný- viz. ceník PSO. 4

5 Článek II. Provozní pokyny pro zákazníky (pohyb v areálu, šatny) 1. Zákazníci se ve vlastním zájmu pohybují v celém areálu PSO pomalu, dbají osobní bezpečnosti a ohleduplnosti k ostatním zákazníkům tak, aby předcházeli úrazům. 2. V případě znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru stadionu je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit sluţbu konajícímu plavčíkovi a vzniklou škodu následně uhradit. Výše úhrady se řídí určením provozovatele a je dána náklady na uvedení zařízení do původního stavu. 3. V případě úrazu, poranění a nevolnosti je kaţdý zákazník povinen poskytnout neodkladnou pomoc v rozsahu stanoveném zákonem a přivolat plavčíka, který zabezpečí odbornou první pomoc. Ošetřovna se nachází v místnosti První pomoci u plavčíků. 4. Za případné poranění a úrazy, které si způsobí zákazník vlastní neopatrností, neukázněností, porušením tohoto návštěvního řádu nebo které jsou způsobeny třetí osobou bez souvislosti s porušením povinností provozovatelem, provozovatel nenese odpovědnost. 5. Jakmile převezme zákazník el. čip (náramek nebo kartu) pro průchod turniketem, je povinen po celou dobu pobytu v areálu PSO mít el. čip pod dohledem. Čipem se uzamykají a odemykají šatní skříňky. V případě, ţe tomu tak nebude, provozovatel neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci ze skříňky nebo společných šaten, pokud byl zámek otevřen za pouţití čipu. 6. Větší částky peněz, ceniny, platební karty, cennější předměty, hodinky, klenoty, mobilní telefony, klíče od auta nebo doklady je moţno si uschovat do skříněk na cennosti za poplatek za úschovu dle platného ceníku. 7. Zákazníci jsou povinni se převlékat pouze v prostorách k tomuto účelu určených tj. v šatnách. V prostoru šaten zákazníci mají povinnost pouţívat šatní skříňky (individuální vstupy) nebo společné šatny (společné vstupy). Zákazníci jsou povinni dvířka šatní skříňky i společné šatny, pokud jsou v ní uloţeny věci, řádně uzavřít a uzamknout. 8. Zákazník smí pouţít kteroukoli pootevřenou šatní skříňku. Zámek se ovládá přiloţením čipu. Po opuštění skříňky je zákazník povinen prázdnou skříňku nechat pootevřenou jinak mu turniket neumoţní opuštění placené zóny! Informační terminály pro zákazníky o čísle skříňky jsou instalovány: 1 ks na pánské šatně, 1 ks na dámské šatně, 1 ks v bazénové hale. 9. Zákazníci jsou povinni vstupovat do prostor šaten pouze řádně osušeni s vyţdímaným koupacím úborem (plavkami). Ţdímání je dovoleno jen ve sprchách, do umývadla na WC a do umývadla v šatnách. 10. V prostoru šaten se mohou zákazníci zdrţovat pouze nezbytně nutnou dobu pro základní osušení a převlečení. Vstupné zahrnuje časový bonus, který je však určen nejen pro převlečení, ale i pro dobu manipulace u pokladen a turniketů, která můţe být proměnlivá, s čímţ je povinen zákazník počítat. Pro určení doby pobytu je rozhodující čas východu z placené zóny a na reklamace z titulu překročení doby pobytu pro čekání v prostoru poklady a turniketů nebude brán zřetel. 5

6 Článek III. Výluky a omezení 1. Do prostor PSO nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo koţními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje moţnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek, osoby nečisté a ve znečištěném oděvu, osoby s otevřenou ranou nebo obvazem na těle apod. Rodinní příslušníci osoby postiţené nakaţlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény. 2. Dále je do bazénů v kryté hale zakázán vstup dětem do 3 let věku. Do dětského bazénu venkovního areálu je zakázán vstup dětem do 1 roku, děti ve věku 1 3 let mohou do venkovního dětského bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou. Vstup do letního areálu PSO a bazénové haly krytého bazénu je dětem mladším 10 let povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let bez omezené právní způsobilosti. Vstup do potírny sauny PSO je osobám mladším 3 let zakázán, od 4 let do 15 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let bez omezené právní způsobilosti, tato osoba následně zodpovídá za přizpůsobení postupu saunování specifickým potřebám dítěte. Je nutné zohlednit následující aspekty: dítě je zdravé - netrpí akutním infekčním onemocněním nebo jiným onemocněním, pro které je saunování kontraindikací, dítě můţe v sauně pobývat pouze na nejniţší sedací lavici, po celou dobu sedí na prostěradle nebo ručníku, doba prohřívání nemá překročit 5 8 minut, ochlazování má být pouze krátké nejlépe vlaţnou vodou (ochlazení můţe být ukončeno krátkým střikem studené vody na končetiny), hlava a zátylek se nesprchují, v rámci jedné návštěvy sauny se dětem doporučují maximálně 2 saunovací cykly (u dětí starších 7 let maximálně 3 cykly), doprovod musí dítěti zajistit po celou dobu saunování a po něm vhodný pitný reţim a doplnění tekutin (voda, naředěná ovocná šťáva, čaj apod.), při onemocnění dítěte je nutné počítat s dostatečně dlouhou dobou rekonvalescence před další návštěvou sauny. 3. Z prostoru PSO můţe být vykázán i ten zákazník, který přes napomenutí nedodrţí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů provozovatele. Podle povahy jednání zákazníků můţe provozovatel poţádat o zakročení i orgány Městské policie nebo Policie ČR. 4. Vstup můţe být odepřen i osobám, jejichţ návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu a na mravně společenské zásady. 5. Do areálu PSO stadion je přísný zákaz vstupu se zvířaty. 6. Kaţdý zákazník je povinen šetřit zařízení stadionu, šetřit vodou a elektrickou energií. Článek IV. Veřejnosti je v areálu PSO zakázáno 1. Zdrţovat se v prostorách letního areálu PSO bez platné vstupenky. 2. Vstupovat do prostoru šaten a bazénové haly ve venkovní obuvi. 3. Vstupovat do prostor PSO, které nejsou určeny pro veřejnost, nebo je do nich vstup zakázán. 4. Vnášet jídlo a pití, skleněné obaly, holit se čepelkami, odhazovat nebo nechávat volně leţet jehly, špendlíky a jiné ostré předměty, které mohou způsobit poranění. 5. Křičet, pískat, zpívat, provozovat reprodukovanou hudbu, chovat se hlučně nebo vulgárně. 6. Sráţet či stahovat druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět a úmyslně (cíleně) stříkat vodou na druhé osoby nebo na zařízení PSO. 6

7 7. Volat o pomoc bez váţné příčiny, svévolně pouţívat záchranné pomůcky a vybavení místnosti První pomoci. 8. V hodinách a v prostoru vodní plochy určených pro plavání veřejnosti vymezených informačními tabulemi pouţívat potápěčské výstroje, ploutve, míče apod. 9. Vstupovat do bazénů bez předchozí důkladné očisty celého těla mýdlem a teplou vodou, plivat do vody, vyplachovat si ústa a nos v bazénu, močit do bazénu, tobogánu a dětského bazénku, pouţívat před koupáním mastné krémy nebo znečišťovat prostory PSO. 10. Připojovat vlastní elektrické spotřebiče do elektrické sítě. 11. Vnášet do prostor PSO látky hořlavé nebo jinak nebezpečné. 12. Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek, nebo jedů, popř. se jimi uvést do stavu vylučujícího plnou způsobilost. 13. Kouřit v prostorách stadionu vč. letního areálu s výjimkou posezení u letního bufetu a v zahrádce restaurace,,na bazéně. 14. V prostoru krytého bazénu konzumovat jídlo. Odhazovat nebo odkládat PET lahve, obaly TETRA PAK nebo jiný odpad mimo místa k tomu výslovně provozovatelem určená. 15. Nosit na krku řetízky a přívěsky, prsteny, hodinky a jiné ostré předměty, které mohou být způsobilé ohrozit bezpečnost jeho vlastní či ostatních zákazníků. 16. Přemísťovat nábytek, lehátka, manipulovat s rozvodem vody, topením, elektrickým vedením a ostatním zařízením (např. okny). 17. Hraní s míčem a jiných her, které mohou být způsobilé ohrozit zákazníky v prostorách PSO. Článek V. Návštěvní řád zvláštní část Zákazníci jsou povinni z hygienických důvodů před vstupem do bazénů, potírny sauny, vodních atrakcí, nebo parní lázně použít dle potřeby WC a v prostorách sprch provést očistu celého těla mýdlem a vodou. Při porušení této povinnosti zákazníkem můţe být provozovatelem vyloučen z prostor PSO bez nároku na vrácení vstupného. 1. Bazény 1.1. Zákazníci PSO jsou povinni pro vstup do bazénů mít koupací úbor (vlastní plavky), který musí být čistý a z nesmáčivé upnuté látky. Musí být určený pro koupání, bez doplňků způsobilých ohrozit bezpečnost zákazníka, třetí osoby či zařízení (např. kluzná plocha toboganu) a musí odpovídat obecným zásadám dobrých mravů. Osoby ve spodním prádle, trenýrkách, kraťasech, bermudách (plážových plavkách) či jiném nevhodném oděvu budou z areálu provozovatelem vyloučeny bez nároku na vrácení vstupného. Na PSO se plavky nepůjčují. Pánské plavky je moţné zakoupit v pokladně PSO v omezeném mnoţství Zákazníci, kteří mají zdravotní problémy nebo omezení, neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat pouze v doprovodu způsobilé osoby, která přejímá za bezpečnost neplavce odpovědnost. Je vhodné před vstupem do vody na to upozornit sluţbu konajícího plavčíka Hloubky vody v bazénu jsou označeny. Maximální hloubka je 4,9 m a umoţňuje provozování skokanských můstků o výškách 3, 5, 7 a 10m. 7

8 1.4. Skákání do vody ze skokanských můstků je povoleno jen se souhlasem plavčíka nebo osoby, která odpovídá za pořádek v době tréninku nebo výuky. Souhlas službu konajícího plavčíka je nutné si vyžádat! Je zakázáno skákat do vody z obou podélných stran krytého bazénu Vstup do dětského bazénu je povolen dětem od 3 do 6 let věku v doprovodu osoby starší 18 let. Dítě musí mít po celou dobu pobytu v dětském bazénu i jeho okolí oblečené plavky s gumičkou dostatečně přiléhající v pase a v nohavičkách! (za případné znečištění bazénu i jeho okolí nese plnou odpovědnost osoba doprovázející dítě). Vstup do velkého krytého bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let v doprovodu osoby starší 18 let! 2. Tobogán 2.1. Jízda na tobogánu je moţná jen v době jeho provozu, tj. v době, kdy jeho korytem protéká voda, je napuštěn dojezdový bazének a zprovozněn sluţbu konajícím plavčíkem 2.2. Na tobogán mají děti do věku 6 let vstup zakázán! 2.3. Na tobogánu je zakázáno jezdit ve stoje, kleče, po břiše nebo hlavou dolů. Během jízdy se zakazuje shlukovat se, stoupat a chytat se dráhy nebo konstrukce, bušit do stěn a záměrně se zastavovat Vstup do koryta tobogánu je moţný jen z nástupního dílu, na světelný signál nebo na pokyn sluţbu konajícího plavčíka. Skákání do tubusu tobogánu se přísně zakazuje! Zákazník nesmí ohrozit dojetím či naraţením předchozího jezdce v tobogánu. Můţe-li zákazník odhadnout, ţe můţe při jízdě korytem nabrat vyšší rychlost jízdy, v důsledku které by mohl dojet předchozího méně zdatného jezdce, je povinen dbát při jízdě zvýšené opatrnosti, popř. vyčkat aţ na další impuls k nástupu do koryta nebo na opuštění dojezdového bazénku předchozím jezdcem Na jízdu v tobogánu je zakázáno brát sebou nebo na sobě mít jakékoliv předměty, které by mohly poškodit koryto - zvláště ostré a kovové předměty, šperky, přezky, zipy, hodinky, klíče aj Je zakázáno zdrţovat se v dojezdovém bazénku Při nerespektování uvedených pokynů je jízda na tobogánu pouze na vlastní nebezpečí a při hrubém porušení výše uvedených pravidel můţe být zákazník z prostoru tobogánu vykázán. 3. Vířivý bazén Whirpool 3.1. Bazének s hydromasáţními a vzduchovými tryskami je určen pro klidovou relaxaci v sedu. Vstup do vířivé vany Whirpool je dovolen jen v době jejího provozu. Vstup dětem do 6 let je zakázán! 3.2. Vířivá vana Whirpool je omezena počtem osob a její provoz řídí obsluha bazénu Ve Whirpoolu je zakázáno manipulovat s tryskami a strkat předměty nebo prsty do otvorů trysek v masáţních lavicích nebo se potápět Vířivá vana je určena pouze osobám, jejichţ zdravotní stav dovoluje kontakt s vyššími teplotami vody Doporučený pobyt ve vířivé vaně by neměl přesáhnout 15 minut. 8

9 3.6. V případě nevolnosti nebo jiných zdravotních potíţí svých nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně upozornit sluţbu konajícího plavčíka. 4. Parní komory 4.1. Přístup do parní komory za účelem parní lázně je moţný pouze v době provozu parní komory Pohyb v parní komoře vyţaduje zvláštní pozornost pro vysokou koncentraci vlhkosti způsobující kluzkost a zvýšenou teplotu povrchů Z uţívání parní komory jsou vyloučeny osoby, které jsou postiţeny jakoukoliv nemocí ohroţující jejich zdraví při pouţití parní lázně či zdraví ostatních zákazníků těchto prostor Parní komory jsou odděleny a s jiným teplotním reţimem: muţi teplota do cca. 50 C a ţeny teplota do cca. 45 C V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně informovat pracovníka provozovatele nebo sluţbu konajícího plavčíka. 5. Sauna 5.1. Doba provozu sauny je vyznačena u vchodu do areálu PSO a na stránkách provozovatele a můţe být operativně měněna. V provozní době je také uvedeno pro které pohlaví je sauna určena, či je-li pro obě pohlaví ( společná sauna ). V případě vstupu zákazníka jiného pohlaví, neţ pro které je daný časový úsek vyhrazen, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení vstupného. Počet zákazníků sauny do povolené kapacity se počítá u turniketu v recepci. Vstupních dveře do sauny ovládají el. čipem Za zdravotní způsobilost k saunování si odpovídá kaţdý zákazník sám. Z uţívání jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiţeny jakoukoli nemocí ohroţující jejich zdraví či zdraví ostatních osob v souvislosti s prostředím sauny. Provozovatel můţe z prostoru sauny vyloučit osoby k saunování zjevně nezpůsobilé Do prostor sauny je zakázáno nosit jídlo a skleněné předměty. Při lázni se zakazuje jíst a pít. Ve všech prostorách sauny je zakázáno kouřit Vstup do potírny je povolen pouze bez plavek Do potírny si kaţdý zákazník musí vzít prostěradlo, na které si sedne, popř. lehne. Zákazník nesmí být v přímém kontaktu s pryčnami lavic v potírně a musí dbát toho, aby jeho pot nekapal na lavice a podlahu! Prostěradlo vydá kaţdému zákazníkovi obsluha sauny v prostoru recepce sauny. Při odchodu ze sauny je zákazník povinen prostěradlo odevzdat obsluze sauny v recepci sauny. Pokud si zákazník donese a bude pouţívat prostěradlo vlastní, musí být min. rozměru 125x210 cm V potírně a odpočívárně není dovoleno provádět osobní hygienu, holení, pedikúru ap Kaţdý zákazník je povinen zachovávat klid pro relaxaci a svým vystupováním neobtěţovat ostatní zákazníky Je zakázáno bez souhlasu obsluhy pouţívat jakékoli vonné směsi nebo látky V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně informovat pracovníka provozovatele nebo sluţbu konajícího plavčíka. 9

10 5.10. Patnáct minut před ukončením provozní doby sauny jsou zákazníci povinni opustit všechny prostory sauny, aby se stačili obléci do uzavření šaten. Šatny se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu. 6. Aquaerobic 6.1. Za zdravotní způsobilost pro aquaerobic si odpovídá kaţdý zákazník sám. Z uţívání jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiţeny jakoukoli nemocí ohroţující jejich zdraví či zdraví ostatních osob v souvislosti se zvýšenou fyzickou zátěţí. Osoby se zdravotními obtíţemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, cév, hypertenze, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, nadváha, epilepsie, astma, atd.) nebo těhotné ţeny musí před návštěvou lekce aquaerobicu konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodrţovat zvláštní pohybový reţim - omezení, o tom musí pokaţdé informovat cvičitelku a následně respektovat její pokyny Aquaerobic není vhodný pro neplavce. Pro aquaerobic platí omezení jako pro uţivatele bazénu viz výše. Ţeny musí být odlíčené, delší vlasy musí mít pevně staţené nebo sepnuté Začátečník rovněţ musí oznámit cvičitelce dané lekce, ţe je začátečník a musí se řídit jejími doporučeními a respektovat omezení. Kaţdý by si měl být vědom svých schopností a nepřeceňovat své síly. Pokud zákazník aţ v průběhu lekce zjistí, ţe je nad jeho aktuální fyzické moţnosti, nevyhovuje mu samotné cvičení či způsob vedení lekce cvičitelkou, můţe kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení vstupného I během lekce aquaerobicu je nutné dodrţovat pitný reţim. Pití můţe být ve vodní zóně pouze v čistých plastových obalech a uzavřené Před vstupem do vody musí zákazník cvičitelce osobně odevzdat doklad o zaplacení lekce aquaerobicu (plastový ţeton či jiný doklad, který obdrţí po zaplacení na pokladně PSO). Dodatečné předání po lekci není moţné Pozdní příchod na lekci (po zahájení cvičení) můţe být rizikový pro zdraví a bezpečnost zákazníka. Cvičitelka proto nemusí opozdilce do bazénu vpustit nebo mu doporučí nejprve rozplavání - zahřátí organismu před zahájením cvičení. Zákazník nemůţe poţadovat vrácení peněz nebo části peněz za lekci, na kterou přišel pozdě nebo se zúčastnil jen části lekce. Doporučený nástup na lekci je 5 minut před zahájením Zákazník je povinen ihned po převzetí pomůcek si zkontrolovat jejich stav a funkčnost, vady oznámit cvičitelce a po skončení lekce je nepoškozené odevzdat. V případě úmyslného poškození pomůcky při nepovolené manipulaci je zákazník povinen nahradit způsobenou škodu - cenu pomůcky Do vody zákazníci vstupují aţ na pokyn cvičitelky, při cvičení a manipulaci s pomůckami se řídí jejími pokyny. Vstup a výstup z bazénu je moţný jen po schůdcích. Během lekce není doporučen hovor mezi účastníky a je zakázáno ţvýkání ţvýkačky AQUAEROBIC V HLUBOKÉ VODĚ Probíhá v hluboké vodě zákazník nedosáhne na dno. a. Při cvičení jsou vţdy pouţívány nadlehčovací pomůcky - aquapás, který si zákazník připne kolem pasu. Dále můţe být pouţito posilovací náčiní, které se drţí v rukách nebo se navléká na končetiny. b. Nadlehčovací pás je zákazník povinen si připnout ještě před vstupem do vody. c. Součástí lekce můţe být i plavání, které můţe být zařazeno na začátku na zahřátí organizmu nebo na konci lekce na vyplavání a uvolnění. d. Pokud zákazník během lekce zjistí, ţe je zátěţ nad jeho síly, přeruší cvičení a odpočívá na svém cvičebním místě ve vodě nebo můţe opustit bazén AQUAEROBIC V MĚLKÉ VODĚ 10

11 Probíhá v mělčí vodě zákazník dosáhne na dno. a. Cvičení je vhodné pro osoby, které dosahují takové výšky, aby jim voda dosahovala maximálně do výše ramen. b. Hloubka pro aquaerobic v mělké vodě na Plaveckém stadionu je 140 cm. 7. PLAVECKÝ VÝCVIK PRO DOSPĚLÉ NEPLAVCE 1. Plavecký výcvik pro dospělé neplavce je určen všem osobám starším 18 let, které: a/ neumí vůbec plavat a nezvládají zatím ani základní plavecké dovednosti (dýchání do vody, skok do vody, splývání, atp.), b/ plavat umí, ale jejich plavecké způsoby (nebo zpravidla jen plavecký způsob prsa) jsou technicky velmi nedokonalé. Kaţdý zájemce si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtíţemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, cév, hypertenze, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, nadváha, epilepsie, astma, atd.) nebo těhotné ţeny musí před návštěvou lekce plavání konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodrţovat zvláštní pohybový reţim - omezení, o tom musí pokaždé informovat cvičitele a následně respektovat jeho pokyny. 2. V průběhu výcviku se všichni účastníci musí řídit pokyny cvičitele. Kaţdý si však musí být vědom svých schopností a v případě, ţe by aktivita vybraná cvičitelem byla nad jejich fyzické moţnosti, o tom cvičitele ihned informovat. Zákazník se tak vyhne případnému přetíţení organismu. 3. Pokud zákazník během lekce zjistí, ţe je zátěţ nad jeho síly, přeruší výcvik a odpočívá ve vodě nebo můţe opustit bazén a odpočívat na břehu. Zákazník také můţe lekci přerušit nebo z ní zcela odejít, avšak bez moţnosti vrácení peněz. 4. Zákazník musí být na určeném místě včas. Před vstupem do vody musí zákazník cvičiteli osobně odevzdat doklad o zaplacení lekce (plastový ţeton, který obdrţí po zaplacení - přihlášení na pokladně PSO). Dodatečné předání po lekci není moţné. 5. Pozdní příchod na lekci (po zahájení) můţe být rizikový pro zdraví a bezpečnost zákazníka. Cvičitel proto nemusí opozdilce do bazénu vpustit. Zákazník nemůţe poţadovat vrácení peněz nebo části peněz za lekci, na kterou přišel pozdě nebo se zúčastnil jen její části. 6. Do vody zákazníci vstupují aţ na pokyn cvičitele, při cvičení a manipulaci s pomůckami se řídí jeho pokyny. Vstup a výstup z bazénu je moţný jen po schůdcích, neurčí li cvičitel jinak. Během lekce není doporučen hovor mezi účastníky a je zakázáno ţvýkání ţvýkačky. 7. Pokud chce zákazník po skončení lekce plaveckého výcviku vyuţít i jiné sluţby, musí je mít zaplacené a čerpat je v místech k tomu určených. 8. Úhrada kurzovného musí proběhnout nejpozději do zahájení první lekce kurzu nebo před zahájením lekce, která je pro klienta první v daném kurzu. Nevyčerpané lekce propadají bez moţnosti vrácení peněz. 9. Výcvik probíhá v hloubce 140 cm, zákazník běţného vzrůstu dosáhne na dno. Při výcviku mohou být pouţívány plavecké pomůcky (desky, kruhy, aquapásy). Po skončení lekce musí zákazník všechny pomůcky nepoškozené vrátit. 10. Doporučené vybavení: sportovní plavky (pro ţeny jsou vhodnější plavky vcelku), plavecké brýle (ne potápěčské), dlouhé vlasy doporučujeme sepnout nebo pouţívat plaveckou čepici. 11

12 8. KONDIČNÍ PLAVÁNÍ POD VEDENÍM TRENÉRA 1. Kaţdý účastník kurzu má povinnost seznámit se před zahájením první lekce kurzu s Návštěvním řádem Plaveckého stadionu v Olomouci a také níţe uvedenými informacemi a pokyny pro účastníky KONDIČNÍHO PLAVÁNÍ POD VEDENÍM TRENÉRA a řídit se jimi. 2. KONDIČNÍ PLAVÁNÍ je určeno zdravým osobám starší 18 let, které umí plavat (ovládají minimálně 2 plavecké způsoby, kterými uplavou alespoň 100m), chtějí si zdokonalit technické provedení stávajících plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností (případně se naučit nové) a chtějí si navýšit kondici prostřednictvím plavání. Osoby mladší se mohou tohoto typu plavání zúčastnit pouze se souhlasem trenéra a souhlasem rodičů, který doloţí Prohlášením zákonného zástupce. 3. Náplň kurzu je obecně zaměřena zejména na zdokonalení stávajících plaveckých způsobů a plaveckých dovedností, rozvoj kondice a případně na nácvik nových dovedností (základních). Míra nácviku dalších dovedností závisí na počáteční úrovni dovedností, celkové kondici a schopnostech kaţdého klienta. Nácvik základních dovedností: kraul (kraulové nohy, paţe), znak (znakové nohy, paţe), prsa (prsové nohy, paţe), dýchání u jednotlivých plaveckých způsobů, startovní skok, plavání pod vodou. Nácvik dalších dovedností: plavecký způsob motýlek (různé modifikace nácviku), plavecké obrátky u různých plaveckých způsobů, startovní skoky, pády do vody a jiné. 4. Kaţdý zájemce o tuto sluţbu si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtíţemi (onemocnění oběhové soustavy, srdce, cév, hypertenze, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, nadváha, epilepsie, astma, atd.) nebo těhotné ţeny musí před návštěvou lekce plavání konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodrţovat zvláštní pohybový reţim - omezení, o tom musí pokaždé informovat cvičitele a následně respektovat jeho pokyny. 5. V průběhu lekce se všichni účastníci musí řídit pokyny cvičitele. Kaţdý si však musí být vědom svých schopností a v případě, ţe by aktivita vybraná cvičitelem byla nad fyzické moţnosti účastníka lekce, o tom cvičitele ihned informovat. Zákazník se tak vyhne přetíţení organismu. 6. Pokud zákazník během lekce zjistí, ţe je zátěţ nad jeho síly, přeruší výcvik a odpočívá ve vodě nebo můţe opustit bazén a odpočívat na břehu. Zákazník také můţe lekci přerušit nebo z ní odejít, avšak bez moţnosti vrácení peněz. 7. Zákazník musí být na určeném místě včas. Před vstupem do vody musí zákazník cvičiteli osobně odevzdat doklad o zaplacení lekce (plastový ţeton, který obdrţí po zaplacení - přihlášení na pokladně PSO). Dodatečné předání po lekci není moţné. 8. Pozdní příchod na lekci (po zahájení) můţe být rizikový pro zdraví a bezpečnost zákazníka. Cvičitel proto nemusí opozdilce do bazénu vpustit. Zákazník nemůţe poţadovat vrácení peněz nebo části peněz za lekci, na kterou přišel pozdě nebo se zúčastnil jen její části. 9. Do vody zákazníci vstupují aţ na pokyn cvičitele, při cvičení a manipulaci s pomůckami se řídí jeho pokyny. Vstup a výstup z bazénu je moţný jen po schůdcích, neurčí li cvičitel jinak. Během lekce není doporučen hovor mezi účastníky a je zakázáno ţvýkání ţvýkačky. 10. Cvičitel musí dohlédnout, ţe po skončení lekce opustili všichni účastníci prostor vymezený pro tento typ aktivity. Pokud chce zákazník po skončení lekce plaveckého výcviku vyuţít i jiné sluţby, musí je mít zaplacené a čerpat je v místech k tomu určených. 11. Úhrada kurzovného musí proběhnout nejpozději do zahájení první lekce kurzu nebo před zahájením lekce, která je pro klienta první v daném kurzu. V letním období (květen září) se platí na pokladně PSO záloha za čip. Nevyčerpané lekce propadají bez moţnosti vrácení peněz. 12

13 12. Cvičitel vţdy přizpůsobuje náplň lekce aktuálním schopnostem a dovednostem účastníků kurzu. 13. Při výcviku mohou být pouţívány plavecké pomůcky (desky, ploutve, packy a jiné). Všechny pouţívané pomůcky obdrţí zákazník od cvičitele před zahájením daného cvičení, po skončení lekce musí zákazník všechny pomůcky nepoškozené vrátit. 14. Doporučené vybavení: sportovní plavky (pro ţeny jsou vhodnější plavky vcelku, muţi nemají povoleny plavky typu bermudy ), plavecké brýle (ne potápěčské), dlouhé vlasy doporučujeme sepnout nebo pouţívat plaveckou čepici, čistou protiskluznou obuv, případný nápoj v nerozbitné plastové láhvi. 15. Výcvik probíhá formou kurzu a můţe být rozdělen do 2 3 úrovní podle schopností a dovedností jednotlivých účastníků. Rozdělení do jednotlivých úrovní provede cvičitel v průběhu první aţ druhé lekce kurzu. Rozdělení se týká účastníků kurzu, jednorázoví účastníci budou zařazeni podle jejich aktuálních moţností a podle plánu náplně pro danou lekci. Kapacita je omezena max. 15 osobami v jedné lekci a 1/8 plochy. 16. Zápisy do kurzu probíhají na pokladně Plaveckého stadionu. Podrobné informace podá zájemci pokladní Plaveckého stadionu nebo cvičitel daného kurzu nebo vedoucí sportovních aktivit Plaveckého stadionu. 9. Letní bazén 9.1. Při zakoupení jednorázové celodenní vstupenky na letní bazén nemá zákazník k dispozici šatní skříňku. Vstupenku s čárovým kódem je nutné si uschovat po celou dobu pobytu na letním areálu Plaveckého stadionu Olomouc pro případ kontroly Provozovatel neodpovídá za osobní věci a cennosti, které zákazníci vnesou do areálu, není-li zákonem stanoveno jinak Vstup do dětského bazénku letního areálu je povolen pouze dětem od 1 do 10 let a jejich doprovodu. Děti ve věku 1 3 roky ale mohou do dětského bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou. Skákání do dětského bazénku je zakázáno. Vstup do velkého letního bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let v doprovodu osoby starší 18 let! 9.4. Vstup do vydláţděného prostoru letního bazénu ohraničeného lavičkami a na terasu je dovolen pouze po důkladném omytí celého těla, pro očistu zákazníci vyuţijí sprch, které jsou rozmístěny u brodítek. Na tento prostor se vztahují veškerá ustanovení návštěvního řádu, není-li výslovně uvedeno, ţe se týkají pouze krytého bazénu Zákazníci letního bazénu mohou uţívat atrakce i krytý bazén, pokud jsou v provozu pro veřejnost. Koupání a uţívání atrakcí a krytého bazénu je však dovoleno osobám ve vhodném oděvu, viz. výše Zákazníci jsou povinni opustit prostor letního bazénu nejpozději do času ukončení provozní doby. Článek VI. Všeobecná ustanovení 1. Zjistí-li provozovatel, ţe zákazník má u sebe nebo pouţívá předměty, které podle návštěvního řádu nejsou povoleny, odebere je do úschovy a vydá je zákazníkovi aţ při jeho odchodu. 2. Zákazníci (z řad veřejnosti nebo nájemci vodní plochy), kteří vstupují do vody a vnášejí do ní plavecké pomůcky či jiné náčiní nebo nářadí vyuţívané při pobytu ve vodě (dále jen pomůcky), odpovídají za to, ţe tyto pomůcky splňují poţadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb.. 13

14 Pomůcky musí být čisté, nesmí negativně ovlivňovat jakost vody, musí být odolné vůči fyzikálně chemickým vlastnostem vody. Pomůcky musí být pravidelně dezinfikovány vhodným dezinfekčním prostředkem. 3. Zjistí-li provozovatel, ţe zákazník zneuţil vstupenky či čipu jiné osoby, vstupenky či čipu pozměněného nebo padělaného nebo vstupenky či čipu zlevněného (zvýhodněného), aniţ by při kontrole byl způsobilý na místě prokázat nárok na přiznání slevy (výhody), je provozovatel oprávněn vstupenku či čip odebrat a zákazníka z areálu PSO vyloučit nez nároku na náhradu. 4. Nalezené předměty v areálu stadionu jsou provozovatelem uschovávány po dobu jednoho měsíce. 5. Stíţnosti a přání týkající se pracovníků provozovatele, provozu nebo stavu zařízení, mohou zákazníci napsat do,,knihy přání a stíţností, která je uloţena na pokladně PSO. 6. Při náhlých poruchách, tzn. poruchy, které by mohly způsobit ohroţení zdraví zákazníků nebo pracovníků provozovatele, bude provoz stadionu ukončen. Zodpovědný pracovník okamţitě informuje zákazníky a zorganizuje opuštění areálu, tzn. vyklizení vodních ploch, atrakcí, sauny, parních komor, šaten a opuštění areálu. Plavecký stadion bude uzamčen do doby, neţ bude zajištěn běţný provoz a porucha odstraněna. Nárok na vrácení vstupného nebo jeho poměrné části nevzniká. 7. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny zákazníky PSO a nabývá platnosti dnem vyhlášení. Schválil: Ing. Malgorzata Rapa-Katbeh ředitelka OLTERM & TD Olomouc, a.s. V Olomouci

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení : Plavecký stadion Olomouc Adresa : PSO Legionářská 11, Olomouc, PSČ: 772 00

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení : Plavecký stadion Olomouc Adresa : PSO Legionářská 11, Olomouc, PSČ: 772 00 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 1. Název zařízení : Plavecký stadion Olomouc Adresa : PSO Legionářská 11, Olomouc, PSČ: 772 00 2. Vlastník areálu : Statutární město Olomouc 3. Provozovatel : OLTERM & TD Olomouc, a. s. Olomouc,

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc 2. Provozovatel: OLTERM & TD Olomouc, a. s. Olomouc, Janského 469/8, PSČ: 779 00 IČ: 47677511 zapsána v OR u KS v Ostravě, odd. B, vl. č. 872 3.

Více

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel:

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel: AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV Provozovatel: AQUADREAM a.s. Melodická 1380 150 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 27457125 Únor 2007 Schváleno : Hygienická

Více

Návštěvní řád letního koupaliště ve Vimperku

Návštěvní řád letního koupaliště ve Vimperku Městské služby Vimperk, s.r.o., Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01 Návštěvní řád letního koupaliště ve Vimperku Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého areálu Klíše

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého areálu Klíše NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého areálu Klíše K zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách plaveckého areálu Klíše schválil provozovatel tento návštěvní řád. Povinností každého návštěvníka

Více

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW).

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW). NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉN, WELLNESS Návštěvní řád je vypracován zejména na základě 7a z.č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a dále v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

N Á V Š T Ě V N Í. Krytý bazén v Litomyšli. Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002

N Á V Š T Ě V N Í. Krytý bazén v Litomyšli. Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002 N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D Krytý bazén v Litomyšli Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002 Návštěvní řád krytého plaveckého bazénu Litomyšl Tento řád byl zpracován

Více

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice 1. Úvodní ustanovení Při vstupu do prostoru Aquaparku Kohoutovice (dále jen "areál") je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 PROVOZNÍ ŘÁD pro Koupaliště Milevsko Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 V. Milevsku dne 1.1.2012 1 PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU Čl. I. Úvodní

Více

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1.Vstup do krytého plaveckého bazénu (dál jen KPB) a) doba provozu KPB je vyznačena u vchodu

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1.Vstup do krytého plaveckého bazénu (dál jen KPB) a) doba provozu KPB je vyznačena u vchodu NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků krytého plaveckého bazénu a vytvoření příjemného prostředí, sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu. Každý návštěvník se zakoupením vstupenky

Více

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D PRO KRYTÝ PLAVECKÝ AREÁL / KPA / V KLATOVECH Všeobecná ustanovení Návštěvní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohodě návštěvníků. S tímto řádem jsou p o v i n n i

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 Vnitřní směrnice: PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ Obsah: 1. Organizace plavecké výuky 2. Cíl plavecké výuky 3. Povinnosti

Více

N Á V Š T Ě V N Í. veřejného koupaliště v Litomyšli. Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002

N Á V Š T Ě V N Í. veřejného koupaliště v Litomyšli. Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002 N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D veřejného koupaliště v Litomyšli Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002 Návštěvní řád veřejného koupaliště v Litomyšli k zajištění

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN Tento návštěvní řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků Denních lázní Hodonín (dále jen DL) a musí být návštěvníky a organizacemi

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSCech40/128/13 MUDr. Ivana Faitová,

Více

Plavecký areál JEDENÁCTKA VS ul. Mírového hnutí 2385/3, Praha 4 - Chodov NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Plavecký areál JEDENÁCTKA VS ul. Mírového hnutí 2385/3, Praha 4 - Chodov NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Plavecký areál JEDENÁCTKA VS ul. Mírového hnutí 2385/3, Praha 4 - Chodov NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Část: Plavecký bazén; Víceúčelový bazén; Dětské brouzdaliště; Tobogán; příslušenství 1.0. ÚVODNÍ INFORMACE KONTAKTNÍ

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Návštěvní řád koupaliště. Obsah. 1 Účel zařízení. 2 Účel návštěvního řádu. 3 Užívání koupaliště. 4 Otvírací doba. 5 Vstupné. 6 Hygiena.

Návštěvní řád koupaliště. Obsah. 1 Účel zařízení. 2 Účel návštěvního řádu. 3 Užívání koupaliště. 4 Otvírací doba. 5 Vstupné. 6 Hygiena. Návštěvní řád koupaliště Obsah 1 Účel zařízení 2 Účel návštěvního řádu 3 Užívání koupaliště 4 Otvírací doba 5 Vstupné 6 Hygiena 7 Koupací oděv 8 Užívání zařízení 9 Chování v areálu koupaliště 10 Šatny

Více

Plavecký areál JEDENÁCTKA VS. ul. Mírového hnutí, Praha 4 - Chodov NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Plavecký areál JEDENÁCTKA VS. ul. Mírového hnutí, Praha 4 - Chodov NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Plavecký areál JEDENÁCTKA VS ul. Mírového hnutí, Praha 4 - Chodov NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Část: Plavecký bazén; Víceúčelový bazén; Dětské brouzdaliště; Tobogán; příslušenství 1.0. ÚVODNÍ INFORMACE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark Článek 1 - Vstup do krytého bazénu NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark 1. Používání krytého plaveckého bazénu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ Provozní řád PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ v Kostelci nad Orlicí Každý návštěvník areálu je povinen se při vstupu seznámit s provozním řádem koupaliště a tímto se řídit. Zakoupením vstupenky se návštěvník podrobuje

Více

Minutové Doplatky Prvních 60 v pracovníc 90min 120min 180min celodenní

Minutové Doplatky Prvních 60 v pracovníc 90min 120min 180min celodenní ZÓNA 5 CELÝ AREÁL ZÓNA 4 LETNÍ PLÁŽ ZÓNA 3 WELLNESS ZÓNA 2 AQUA ZÓNA 1 50 m BAZÉN NEBO FITNESS Ceny jsou uvedeny v Kč. Jednorázové vstupné Abonentní vstupné Čipová karta CENÍK 2014 60min Minutové Doplatky

Více

Návštěvní řád veřejného koupaliště obce Olbersdorf

Návštěvní řád veřejného koupaliště obce Olbersdorf Návštěvní řád veřejného koupaliště obce Olbersdorf Přehled 1 Stanovení účelu zařízení 2 Účel návštěvního řádu 3 Užívání koupaliště 4 Otevírací doba 5 Vstupenky 6 Dodržování hygieny 7 Plavecký úbor 8 Užívání

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

Návštěvní řád KOUPALIŠTĚ V PŘÍRODĚ KOLINEC

Návštěvní řád KOUPALIŠTĚ V PŘÍRODĚ KOLINEC Návštěvní řád KOUPALIŠTĚ V PŘÍRODĚ KOLINEC Provozovatelem a majitelem přírodního koupaliště je Městys Kolinec Se sídlem Kolinec 28, Kolinec 341 42 IČ 00255688, DIČ CZ00255688 Kontaktní osoba : Mgr. Pavel

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Letní koupaliště Moravské Budějovice

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Letní koupaliště Moravské Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Letní koupaliště Moravské Budějovice Zpracovala: Blanka Střížová Vypracováno dne: 23. 4. 2011 Obsah Obecně o návštěvním řádu Obsah návštěvního řádu Návštěvní řád Letní koupaliště Moravské

Více

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ Provozní řády pracoviště Opočno učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Čj.: SŠNM/191/2014 Zpracovala: Mgr. Pavlína Sobotková Schválila:,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

Školní řád pro mateřské školy

Školní řád pro mateřské školy Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád pro mateřské školy I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 9/2014 Provozní řád zahrady mateřské školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVECKÁ ŠKOLA PLAVÁNÍ DĚTÍ 3-6 LET POLOINDIVIDUÁLNÍ KURZ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVECKÁ ŠKOLA PLAVÁNÍ DĚTÍ 3-6 LET POLOINDIVIDUÁLNÍ KURZ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVECKÁ ŠKOLA PLAVÁNÍ DĚTÍ 3-6 LET POLOINDIVIDUÁLNÍ KURZ AQUACENTRUM PARDUBICE Jsme velmi rádi, že jste si vybrali Aquacentrum Pardubice pro své volnočasové aktivity a věříme, že u nás Vaše

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR část: Č.: Vypracoval: Schválil: ZŠ-58/2015 Marie Cahlíková Ing. Hynek Mikušek, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Mgr. Jana Kindlerová,

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ DĚTÍ 3-6 LET POLOINDIVIDUÁLNÍ KURZ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ DĚTÍ 3-6 LET POLOINDIVIDUÁLNÍ KURZ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ DĚTÍ 3-6 LET POLOINDIVIDUÁLNÍ KURZ AQUACENTRUM PARDUBICE Jsme velmi rádi, že jste si vybrali Aquacentrum Pardubice pro své volnočasové aktivity a věříme, že u nás Vaše děti budou

Více

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace E. Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555491

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace E. Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555491 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace E. Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555491 SMĚRNICE č. 4/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah : čl. 1 Úvod čl. 2 Obecná ustanovení

Více

Provozní řád Městské sportovní haly Skalná

Provozní řád Městské sportovní haly Skalná Provozní řád Městské sportovní haly Skalná Majitel: Místo: Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná Sportovní 412, 351 34 Skalná Část I. Základní ustanovení Článek 1 Tento provozní řád určuje zásady chování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Souhlas s tímto provozním řádem je podmínkou pro účast v kurzech. Řád je vypracován podle

PROVOZNÍ ŘÁD. Souhlas s tímto provozním řádem je podmínkou pro účast v kurzech. Řád je vypracován podle Vlnka Relax Relax centrum Valnovka PROVOZNÍ ŘÁD Provozovatel: Ing. Jana Nikodýmová Adresa: Kamenice-Ládví, Benešovská 102 IČO: 41105346 Vypracovala: Ing. Jana Nikodýmová Souhlas s tímto provozním řádem

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Sportovně rekreační areál v Javornici

PROVOZNÍ ŘÁD. Sportovně rekreační areál v Javornici PROVOZNÍ ŘÁD Sportovně rekreační areál v Javornici Čl. I. Základní ustanovení 1. Majitelem a provozovatelem sportovního areálu je Obec Javornice, Javornice čp. 3, Javornice 517 11, IČ: 274 933 2. Sportovní

Více

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vypracoval: Andrejsová Jitka Schválil: Mgr. Janischová Hana Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová,

Více

Provozní řád. Víceúčelové sportovní hřiště Martinov

Provozní řád. Víceúčelové sportovní hřiště Martinov Provozní řád Víceúčelové sportovní hřiště Martinov Vydáno dne: 7. června 2010 Čl. 1 Využívání hřiště 1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je SMO Městský obvod Martinov. 2. Hřiště je určeno

Více

Sportovnı ho area lu Stary Kolı n

Sportovnı ho area lu Stary Kolı n PROVOZNI A NA VS TE VNI R A D Sportovnı ho area lu Stary Kolı n Vlastník: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, IČ: 00235741 Provozovatel: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, IČ: 00235741 Důležitá telefonní čísla:

Více

I. Technický popis zařízeníovozovatele

I. Technický popis zařízeníovozovatele PROVOZNÍ ŘÁD RC ČTYRLÍSTEK Provozní řád závazné pokyny pro účastníky kurzů I. Technický popis zařízeníovozovatele II. Povinnosti provozovatele III. Povinnosti návštěvníků IV. Všeobecně bezpečnostní požadavky

Více

Sportovní zařízení města Rokycany. Pod Husovými sady 1160, Rokycany PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ

Sportovní zařízení města Rokycany. Pod Husovými sady 1160, Rokycany PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ 1. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zařízení Adresa Provozovatel Městské koupaliště Město Rokycany prostřednictvím organizační složky Sportovní zařízení města Rokycany Masarykovo

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Smluvní podmínky společnosti Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Více

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení:

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení: P O U Č E N Í o povinnostech studentů z hlediska dodržování pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce na TV kurzech a při ostatní výuce TV. Obecná ustanovení:

Více

PODMÍNKY ČLENSTVÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ČLENY TANEČNÍ ŠKOLY HORIZONTY HAVÍŘOV

PODMÍNKY ČLENSTVÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ČLENY TANEČNÍ ŠKOLY HORIZONTY HAVÍŘOV PODMÍNKY ČLENSTVÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ČLENY TANEČNÍ ŠKOLY HORIZONTY HAVÍŘOV TANEČNÍ ŠKOLA HORIZONTY HAVÍŘOV ZÁŘÍ 2011 1. PODMÍNKY ČLENSTVÍ 1.1 Sraz tanečníků je 15 minut před zahájením tréninku (jak

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

Školní řád Gymnázia Sokolov

Školní řád Gymnázia Sokolov Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, 356 11 Sokolov Školní řád Gymnázia Sokolov I) Školní řád gymnázia vychází zejména z těchto obecně platných právních předpisů: a) zákon č. 561/2004 o předškolním, základním,

Více

PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6.

PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6. HALA VENKOVNÍ AREÁL PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6. WELLNESS CENTRUM solárium, sauna R Club, fitness, masáže Pondělí 13:00 21:00 10:00 20:00 13:00 21:00 ROZPIS SAUNY SPOLEČNÁ Úterý 10:00 21:00 10:00

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice.

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Školní řád 1 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Jana Rychlíková Dne ruší školní řád ze dne 1.3.2006 Schválil

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Š k o l n í ř á d Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAP Pardubice o.p.s.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAP Pardubice o.p.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PAP Pardubice o.p.s. Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávazného provozu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Zakoupením vstupného souhlasí návštěvník

Více

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB V BRNĚ O.S. PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKA PŘEHRADA ÚVOD Provozní řád určuje pravidla chování v areálu veslařského klubu pro jeho členy, pro jejich hosty, případně pro závodníky jiných klubů.

Více

Plavecký areál JEDENÁCTKA VS ul. Mírového hnutí 2385/3, Praha 4 - Chodov NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. Část: sekce pro Tělocvičnu

Plavecký areál JEDENÁCTKA VS ul. Mírového hnutí 2385/3, Praha 4 - Chodov NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. Část: sekce pro Tělocvičnu Plavecký areál JEDENÁCTKA VS ul. Mírového hnutí 2385/3, Praha 4 - Chodov NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Část: sekce pro Tělocvičnu 1.0. ÚVODNÍ INFORMACE KONTAKTNÍ ÚDAJE A OTEVÍRACÍ DOBA NÁZEV: Plavecký areál Jedenáctka

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 1 PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ Pořadatel: PAP PARDUBICE o.p.s., Jiráskova 2664, 53002 Pardubice Místo konání: Pardubice Zákonný zástupce povinnosti, práva,zodpovědnost Zákonným zástupce se rozumí osoba

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované firmou Windsurfing Mácháč,

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

Provozní řád sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200

Provozní řád sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200 Provozní řád sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200 Článek 1 Závazný předpis Města a podmínky užívání sportovní haly 1. Město Dubí je vlastníkem Sportovní haly - adresa Sportovní ul. 200, Dubí 2 (dále

Více

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Provozní řád školní jídelny Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

Provozní řád školního úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních prostředků Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1

Provozní řád školního úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních prostředků Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 Provozní řád školního úložiště kol, koloběžek a dalších sportovních prostředků Střední odborné školy stavební a zahradnické, (dále jen kolárna ) Adresa: suterén hlavní budovy SOŠ stavební a zahradnické,

Více

Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842

Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 K a l k u l a č n í c e n y p l a v e c k é v ý u k y v h l a v n í a d o p l ň k o v é č i n n o s t i š k o l y Tento dokument obsahuje ceník služeb,

Více

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽOVÉHO OBJEKTU CORSO Účinnost: 1.7.2005 Zpracovatel: MS Provozovatel: MS Datum vydání: 24.6.2005 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Popsané jednopodlažní garáže, jsou částí stavebního areálu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH Kurzy probíhají v prostorách bazénu Institutu Eda Robertse, ul. Milánská 471, Praha 10. vchod

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY Část I. Základní ustanovení Článek 1 Závazný předpis Obce a podmínky užívání víceúčelové haly Vlastník a provozovatel: Obec Velké Losiny Rudé armády 321 788 15 Velké

Více

Školní řád Vnitřní řád č. 5

Školní řád Vnitřní řád č. 5 Školní řád Vnitřní řád č. 5 Název organizace: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa:, 792 01 Bruntál Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ V pensionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 BAZÉNY A WELLNESS s.r.o., IČO: 279 41 931 NAD ŠUTKOU 41 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY VYPRACOVAL:

Více

Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice

Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice Tento Provozní řád je závazný pro návštěvníky Fitness centra ve Sportovním areálu - Bazén Sušice (dále jen Fitness centrum ) provozovaného organizací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více