NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc"

Transkript

1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc 2. Provozovatel: OLTERM & TD Olomouc, a. s. Olomouc, Janského 469/8, PSČ: IČ: zapsána v OR u KS v Ostravě, odd. B, vl. č Provozní doba: Pondělí Neděle 4. Platnost: od Odpovědná osoba: Mgr. Vlasta Šreková vedoucí sportovních aktivit 6. Schválil: Ing. Małgorzata Rapa - Katbeh ředitelka OLTERM & TD Olomouc, a.s. 7. Vlastník areálu: Statutární město Olomouc 1

2 Návštěvní řád Určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách areálu Plaveckého stadionu Olomouc (dále jen PSO, nebo areál). Každý zákazník je povinen před vstupem do prostor PSO se seznámit s tímto řádem. Úhradou vstupného (tj. zakoupením vstupenky s čárovým kódem (ean), zakoupením nebo zapůjčením elektronického čipu) a vstupem do prostor PSO kaţdý zákazník projevuje souhlas s ustanoveními tohoto Návštěvního řádu, které se zavazuje dodrţovat. Tento Návštěvní řád neupravuje práva a povinnosti ve vztahu ke sluţbám a atrakcím poskytovaným (provozovaným) v areálu PSO třetí osobou. V případě vyuţití takových sluţeb je zákazník povinen se seznámit s pravidly stanovenými poskytovatelem dané sluţby nebo atrakce a tyto dodrţovat. Za sluţby a atrakce poskytované (provozované) v areálu PSO třetí osobou nenese provozovatel odpovědnost a jejich vyuţití je na rozhodnutí zákazníka. Třetím osobám mohou být na základě smlouvy v areálu poskytovány prostory (např. za účelem provozování masáţí) nebo vodní plocha (např. za účelem poskytování plaveckého výcviku či jiných vodních aktivit). Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení Návštěvního řádu pro všechny sluţby a prostory PSO. Kaţdý zákazník je povinen bezpodmínečné dbát ustanovení tohoto řádu, řídit se informačními nápisy a pokyny umístěnými v prostorách stadionu, jakoţ i pokyny zaměstnanců provozovatele, kteří jsou od zákazníků odlišeni jednotným oděvem a jsou odpovědní za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného provozu. Článek I. Vstup na Plavecký stadion Olomouc (vstup, vstupné a čipový systém) 1. Doba provozu PSO a jeho denní rozvrh pro uţívání veřejnosti a rozsah zpřístupněných provozů (plavání-sauna) je vyznačen u hl. vchodu na PSO. Provozovatel můţe vyčlenit časové úseky v rámci provozní doby pro sportovní či jiné podobné akce. Za tímto účelem můţe být i celý areál PSO uzavřen. Veřejnost je o takovéto změně informována, a to oznámením vyvěšeným na tabuli u hl. vstupu do areálu PSO, ve vestibulu PSO nebo na stránkách provozovatele 2. Vstup na PSO je povolen pouze s platnou vstupenkou s čárovým kódem, kartou s el. čipem (čipovou kartou) nebo náramkem s el. čipem (čipovým náramkem). Náramek s el. čipem je moţno si zapůjčit bezúplatně (od ) nebo po sloţení zálohy (od ) - viz. ceník PSO. 3. Vstup do letního areálu PSO a bazénové haly krytého bazénu je dětem mladším 10 let povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let bez omezené právní způsobilosti. Vstup dětí do bazénů (vodní plochy) a sauny je omezen viz. níţe. 4. Doba pobytu v placené zóně PSO začíná úhradou vstupného (zakoupením vstupenky s čárovým kódem, čipového náramku nebo karty, nebo jejich zapůjčením) a průchodem přes turniket (branku) u pokladny PSO a končí odchodem z placené zóny PSO. 5. Půl hodiny před koncem provozní doby je vstup do areálu PSO pro nové zákazníky uzavřen. Šatny i budova se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu PSO. Zákazník, který v čase ukončení provozní doby nebo vyhrazené dobu (u pronájmů) 2

3 nevyčerpal uhrazenou dobu pobytu (např. pro pozdní příchod), ztrácí nárok na dočerpání zůstatku doby a je povinen prostory PSO opustit. 6. Ceny vstupného do areálu PSO nebo jeho částí, ceny za poskytované sluţby a doplňkový prodej jsou uvedeny v ceníku PSO. Výpis z ceníku pro veřejnost a sazebníku kreditů PSO je umístěn na nástěnce před hl. vstupem do PSO nebo v prostorách vestibulu PSO a na stránkách provozovatele Úplný ceník je k dispozici na pokladně PSO nebo u vedoucího PSO. 7. Na pokladně ve vestibulu PSO se prodávají vstupenky s čárovým kódem pro vstup na letní areál PSO, čipové náramky odděleně pro vstup na krytý bazén a pro vstup do sauny PSO a čipové karty. Na letní pokladně jsou v prodeji vstupenky s čárovým kódem a čipové náramky pouze pro vstup na letní areál PSO. Čipové karty jsou vydávány provozovatelem pouze smluvním partnerům s písemně uzavřenou smlouvou pro hromadné vstupy. Prodej vstupenek s čárovým kódem, prodej nebo zapůjčení čipových náramků začíná otevřením PSO a končí půl hodiny před koncem provozní doby PSO. 8. Pokladní má povinnost odmítnout vydání vstupenky s čárovým kódem, nebo vstup s el. čipem při naplnění kapacity bazénu (sauny) a dále osobám, kterým podle návštěvního řádu není vstup povolen viz. čl. III. Provozovatel je oprávněn vyloučit z prostor PSO (neplacené zóny) osoby, které se zde zdrţují neodůvodněně dlouho, bez provozovatelem uznaného důvodu, nebo které narušují klid, důstojnost či působí nevhodně vůči svému okolí a zákazníkům. 9. Osoby uplatňující nárok na přiznání zvýhodněného (zlevněného) vstupného a osoby při čerpání sluţeb PSO jiţ disponující čipovým náramkem pro osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné jsou povinny na poţádání prokázat skutečnosti rozhodné pro přiznání nároku na slevu a jejich trvání v okamţiku kontroly, jinak mohou být z prostor PSO vykázány. V případě zneužití čipového náramku pro osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné je provozovatel oprávněn čipový náramek odebrat bez nároku na jeho náhradu. 10. Druhy vstupů a reţim provozu: a) Jednorázový vstup vstup je umoţněn přes vstupní turniket pomocí čipového náramku, který bude zákazníkovi zapůjčen na pokladně. Přiloţením čipu k čtecímu zařízení a pootočením zábran turniketu je umoţněn vstup do placené zóny. Vstup dětí bez vlastního čipu je umoţněn vícenásobným otočením turniketu. Vstupné je uplatňováno po časových úsecích dle druhu sluţby, jak je uvedeno v ceníku PSO. Čipový náramek je zákazník povinen při odchodu z placené zóny vrátit do sběracího zařízení u turniketu. Sběrací zařízení čipů v případě nepřekročení uhrazené doby pobytu čipový náramek pohltí a umoţní zákazníkovi volně odejít přes výstupní turniket. V případě překročení doby pobytu sběrač čipů náramek nepohltí a zákazník je povinen jej předloţit na pokladně a doplatit vzniklý rozdíl. Zákazník hradící překročení doby pobytu nemá nárok na přednostní obslouţení u pokladny. Následně po druhém vloţení náramku do sběrače je odchod přes výstupní turniket jiţ volný. b) Abonentní vstup zákazník-abonent si zakoupí vlastní čipový náramek, na který si uloţí (dobije) určitý počet kreditů. Abonentovi se při odchodu z placené zóny odečte příslušný počet kreditů (viz. ceník PSO) dle délky pobytu a odchází volně přes výstupní turniket. V případě chybějících kreditů v čipu turniket zákazníkovi neumoţní odchod a zákazník je povinen předloţit čipový náramek na pokladně a doplatit chybějící počet kreditů nebo provést dobití svého čipu. Zákazník nemá nárok na přednostní obslouţení u pokladny. 3

4 c) Pronájmy (pro smluvní skupiny při společném vstupu) - zástupce nájemce určený smlouvou obdrţí čipovou kartu, která obsahuje údaje o dnu, hodině a počtu osob, které mají přístup do placené zóny PSO. Na základě této karty můţe skupina do sjednaného počtu projít turniketem, počet vstupujících osob je registrován počtem otočení turniketu, zástupce nájemce odpovídá za osoby, jimţ umoţní průchod turniketem. Současně je moţné touto kartou otevřít společnou šatnu, která je nájemci přidělena. V případě potřeby dvou společných šaten pro různé pohlaví obdrţí nájemce 2 čipové karty (jedna umoţní vstup všem přes turniket a otevření /uzavření/ společné šatny na šatně M, druhá slouţí pouze k otevření /uzavření/ společné šatny na šatně Ţ). Nájemce je povinen si zajistit dozor nad pohybem vstupujících osob a jejich společný příchod a odchod z placené zóny PSO (např. školky, školy, vojsko, hasiči, organizace ZTP apod.). Dozor můţe na vyţádání obdrţet samostatný čip, který můţe pouţít pro zvolenou individuelní skříňku na samostatné převlečení. Pokud nebude dodrţena sjednaná doba pobytu, turniket zákazníkovi neumoţní volný odchod a zákazník musí uhradit pobyt nad rámec základní doby pobytu dle ceníku pro veřejnost. Po odblokování je umoţněn volný odchod přes výstupní turniket. d) Pronájmy (pro skupiny při individuálním vstupu) - zástupce nájemce určený smlouvou obdrţí čipovou kartu, která obsahuje údaje o dnu, hodině a osobách, které mají individuelní přístup na bazén (akvabely, pólisti, plavání s ploutvemi apod.) Na základě této karty můţe zákazník projít přes turniket a otevřít si celoročně pronajatou skříňku. Po ukončení pobytu, pokud bude dodrţena sjednaná doba pobytu, je umoţněn volný odchod z placené zóny přes turniket. Pokud nebude dodrţena sjednaná doba pobytu, turniket zákazníkovi neumoţní volný odchod a ten musí uhradit pobyt nad rámec základní doby pobytu dle ceníku pro veřejnost. Po odblokování je umoţněn volný odchod přes výstupní turniket. 11. Pouţívání čipů: a) čipové náramky (čip+řemínek) jsou barevně rozlišeny podle druhů sluţeb a oprávnění zákazníků (plné a zlevněné vstupné, plavání, pronájem a saunování...). b) zákazník je povinen jemu přináležející čipový náramek mít připevněn viditelně na ruce po celou dobu pobytu v placené zóně PSO! c) čipový náramek bez řemínku je neplatný. d) čipové náramky jsou přenositelné mezi osobami, kdy čipové náramky pro plné vstupné mohou pouţít i osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné. Čipové náramky zvýhodněné (zlevněné) jsou přenositelné pouze mezi osobami s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné. e) při zakoupení je čip evidován evidenčním číslem, které je uvedeno i na prodejním dokladu. f) za ztracené, odcizené nebo znehodnocené čipové náramky nebo čipové karty se náhrada neposkytuje, v případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení zapůjčeného čipového náramku nebo karty je zákazník povinen uhradit poplatek dle ceníku PSO. g) při ztrátě, znehodnocení nebo odcizení čipového náramku nebo čipové karty, pokud si zákazník koupí nové čipové médium, je moţné poţádat o zablokování původního čipu a o převedení nevyčerpaných kreditů na nový čipové médium za poplatek. K tomu je nutné předloţit doklad o zakoupení čipu, učinit prohlášení o ztrátě, odcizení nebo znehodnocení původního čipu a uhradit poplatky dle ceníku PSO. h) zpětný výkup nepoškozených funkčních čipů je moţný- viz. ceník PSO. 4

5 Článek II. Provozní pokyny pro zákazníky (pohyb v areálu, šatny) 1. Zákazníci se ve vlastním zájmu pohybují v celém areálu PSO pomalu, dbají osobní bezpečnosti a ohleduplnosti k ostatním zákazníkům tak, aby předcházeli úrazům. 2. V případě znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru stadionu je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit sluţbu konajícímu plavčíkovi a vzniklou škodu následně uhradit. Výše úhrady se řídí určením provozovatele a je dána náklady na uvedení zařízení do původního stavu. 3. V případě úrazu, poranění a nevolnosti je kaţdý zákazník povinen poskytnout neodkladnou pomoc v rozsahu stanoveném zákonem a přivolat plavčíka, který zabezpečí odbornou první pomoc. Ošetřovna se nachází v místnosti První pomoci u plavčíků. 4. Za případné poranění a úrazy, které si způsobí zákazník vlastní neopatrností, neukázněností, porušením tohoto návštěvního řádu nebo které jsou způsobeny třetí osobou bez souvislosti s porušením povinností provozovatelem, provozovatel nenese odpovědnost. 5. Jakmile převezme zákazník el. čip (náramek nebo kartu) pro průchod turniketem, je povinen po celou dobu pobytu v areálu PSO mít el. čip pod dohledem. Čipem se uzamykají a odemykají šatní skříňky. V případě, ţe tomu tak nebude, provozovatel neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci ze skříňky nebo společných šaten, pokud byl zámek otevřen za pouţití čipu. 6. Větší částky peněz, ceniny, platební karty, cennější předměty, hodinky, klenoty, mobilní telefony, klíče od auta nebo doklady je moţno si uschovat do skříněk na cennosti za poplatek za úschovu dle platného ceníku. 7. Zákazníci jsou povinni se převlékat pouze v prostorách k tomuto účelu určených tj. v šatnách. V prostoru šaten zákazníci mají povinnost pouţívat šatní skříňky (individuální vstupy) nebo společné šatny (společné vstupy). Zákazníci jsou povinni dvířka šatní skříňky i společné šatny, pokud jsou v ní uloţeny věci, řádně uzavřít a uzamknout. 8. Zákazník smí pouţít kteroukoli pootevřenou šatní skříňku. Zámek se ovládá přiloţením čipu. Po opuštění skříňky je zákazník povinen prázdnou skříňku nechat pootevřenou jinak mu turniket neumoţní opuštění placené zóny! Informační terminály pro zákazníky o čísle skříňky jsou instalovány: 1 ks na pánské šatně, 1 ks na dámské šatně, 1 ks v bazénové hale. 9. Zákazníci jsou povinni vstupovat do prostor šaten pouze řádně osušeni s vyţdímaným koupacím úborem (plavkami). Ţdímání je dovoleno jen ve sprchách, do umývadla na WC a do umývadla v šatnách. 10. V prostoru šaten se mohou zákazníci zdrţovat pouze nezbytně nutnou dobu pro základní osušení a převlečení. Vstupné zahrnuje časový bonus, který je však určen nejen pro převlečení, ale i pro dobu manipulace u pokladen a turniketů, která můţe být proměnlivá, s čímţ je povinen zákazník počítat. Pro určení doby pobytu je rozhodující čas východu z placené zóny a na reklamace z titulu překročení doby pobytu pro čekání v prostoru poklady a turniketů nebude brán zřetel. 5

6 Článek III. Výluky a omezení 1. Do prostor PSO nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo koţními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje moţnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek, osoby nečisté a ve znečištěném oděvu, osoby s otevřenou ranou nebo obvazem na těle apod. Rodinní příslušníci osoby postiţené nakaţlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény. 2. Dále je do bazénů v kryté hale zakázán vstup dětem do 3 let věku. Do dětského bazénu venkovního areálu je zakázán vstup dětem do 1 roku, děti ve věku 1 3 let mohou do venkovního dětského bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou. Vstup do letního areálu PSO a bazénové haly krytého bazénu je dětem mladším 10 let povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let bez omezené právní způsobilosti. Vstup do potírny sauny PSO je osobám mladším 3 let zakázán, od 4 let do 15 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let bez omezené právní způsobilosti, tato osoba následně zodpovídá za přizpůsobení postupu saunování specifickým potřebám dítěte. Je nutné zohlednit následující aspekty: dítě je zdravé - netrpí akutním infekčním onemocněním nebo jiným onemocněním, pro které je saunování kontraindikací, dítě můţe v sauně pobývat pouze na nejniţší sedací lavici, po celou dobu sedí na prostěradle nebo ručníku, doba prohřívání nemá překročit 5 8 minut, ochlazování má být pouze krátké nejlépe vlaţnou vodou (ochlazení můţe být ukončeno krátkým střikem studené vody na končetiny), hlava a zátylek se nesprchují, v rámci jedné návštěvy sauny se dětem doporučují maximálně 2 saunovací cykly (u dětí starších 7 let maximálně 3 cykly), doprovod musí dítěti zajistit po celou dobu saunování a po něm vhodný pitný reţim a doplnění tekutin (voda, naředěná ovocná šťáva, čaj apod.), při onemocnění dítěte je nutné počítat s dostatečně dlouhou dobou rekonvalescence před další návštěvou sauny. 3. Z prostoru PSO můţe být vykázán i ten zákazník, který přes napomenutí nedodrţí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů provozovatele. Podle povahy jednání zákazníků můţe provozovatel poţádat o zakročení i orgány Městské policie nebo Policie ČR. 4. Vstup můţe být odepřen i osobám, jejichţ návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu a na mravně společenské zásady. 5. Do areálu PSO stadion je přísný zákaz vstupu se zvířaty. 6. Kaţdý zákazník je povinen šetřit zařízení stadionu, šetřit vodou a elektrickou energií. Článek IV. Veřejnosti je v areálu PSO zakázáno 1. Zdrţovat se v prostorách letního areálu PSO bez platné vstupenky. 2. Vstupovat do prostoru šaten a bazénové haly ve venkovní obuvi. 3. Vstupovat do prostor PSO, které nejsou určeny pro veřejnost, nebo je do nich vstup zakázán. 4. Vnášet jídlo a pití, skleněné obaly, holit se čepelkami, odhazovat nebo nechávat volně leţet jehly, špendlíky a jiné ostré předměty, které mohou způsobit poranění. 5. Křičet, pískat, zpívat, provozovat reprodukovanou hudbu, chovat se hlučně nebo vulgárně. 6. Sráţet či stahovat druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět a úmyslně (cíleně) stříkat vodou na druhé osoby nebo na zařízení PSO. 6

7 7. Volat o pomoc bez váţné příčiny, svévolně pouţívat záchranné pomůcky a vybavení místnosti První pomoci. 8. V hodinách a v prostoru vodní plochy určených pro plavání veřejnosti vymezených informačními tabulemi pouţívat potápěčské výstroje, ploutve, míče apod. 9. Vstupovat do bazénů bez předchozí důkladné očisty celého těla mýdlem a teplou vodou, plivat do vody, vyplachovat si ústa a nos v bazénu, močit do bazénu, tobogánu a dětského bazénku, pouţívat před koupáním mastné krémy nebo znečišťovat prostory PSO. 10. Připojovat vlastní elektrické spotřebiče do elektrické sítě. 11. Vnášet do prostor PSO látky hořlavé nebo jinak nebezpečné. 12. Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek, nebo jedů, popř. se jimi uvést do stavu vylučujícího plnou způsobilost. 13. Kouřit v prostorách stadionu vč. letního areálu s výjimkou posezení u letního bufetu a v zahrádce restaurace,,na bazéně. 14. V prostoru krytého bazénu konzumovat jídlo. Odhazovat nebo odkládat PET lahve, obaly TETRA PAK nebo jiný odpad mimo místa k tomu výslovně provozovatelem určená. 15. Nosit na krku řetízky a přívěsky, prsteny, hodinky a jiné ostré předměty, které mohou být způsobilé ohrozit bezpečnost jeho vlastní či ostatních zákazníků. 16. Přemísťovat nábytek, lehátka, manipulovat s rozvodem vody, topením, elektrickým vedením a ostatním zařízením (např. okny). 17. Hraní s míčem a jiných her, které mohou být způsobilé ohrozit zákazníky v prostorách PSO. Článek V. Návštěvní řád zvláštní část Zákazníci jsou povinni z hygienických důvodů před vstupem do bazénů, potírny sauny, vodních atrakcí, nebo parní lázně použít dle potřeby WC a v prostorách sprch provést očistu celého těla mýdlem a vodou. Při porušení této povinnosti zákazníkem můţe být provozovatelem vyloučen z prostor PSO bez nároku na vrácení vstupného. 1. Bazény 1.1. Zákazníci PSO jsou povinni pro vstup do bazénů mít koupací úbor (vlastní plavky), který musí být čistý a z nesmáčivé upnuté látky. Musí být určený pro koupání, bez doplňků způsobilých ohrozit bezpečnost zákazníka, třetí osoby či zařízení (např. kluzná plocha toboganu) a musí odpovídat obecným zásadám dobrých mravů. Osoby ve spodním prádle, trenýrkách, kraťasech, bermudách (plážových plavkách) či jiném nevhodném oděvu budou z areálu provozovatelem vyloučeny bez nároku na vrácení vstupného. Na PSO se plavky nepůjčují. Pánské plavky je moţné zakoupit v pokladně PSO v omezeném mnoţství Zákazníci, kteří mají zdravotní problémy nebo omezení, neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat pouze v doprovodu způsobilé osoby, která přejímá za bezpečnost neplavce odpovědnost. Je vhodné před vstupem do vody na to upozornit sluţbu konajícího plavčíka Hloubky vody v bazénu jsou označeny. Maximální hloubka je 4,9 m a umoţňuje provozování skokanských můstků o výškách 3, 5, 7 a 10m. 7

8 1.4. Skákání do vody ze skokanských můstků je povoleno jen se souhlasem plavčíka nebo osoby, která odpovídá za pořádek v době tréninku nebo výuky. Souhlas službu konajícího plavčíka je nutné si vyžádat! Je zakázáno skákat do vody z obou podélných stran krytého bazénu Vstup do dětského bazénu je povolen dětem od 3 do 6 let věku v doprovodu osoby starší 18 let. Dítě musí mít po celou dobu pobytu v dětském bazénu i jeho okolí oblečené plavky s gumičkou dostatečně přiléhající v pase a v nohavičkách! (za případné znečištění bazénu i jeho okolí nese plnou odpovědnost osoba doprovázející dítě). Vstup do velkého krytého bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let v doprovodu osoby starší 18 let! 2. Tobogán 2.1. Jízda na tobogánu je moţná jen v době jeho provozu, tj. v době, kdy jeho korytem protéká voda, je napuštěn dojezdový bazének a zprovozněn sluţbu konajícím plavčíkem 2.2. Na tobogán mají děti do věku 6 let vstup zakázán! 2.3. Na tobogánu je zakázáno jezdit ve stoje, kleče, po břiše nebo hlavou dolů. Během jízdy se zakazuje shlukovat se, stoupat a chytat se dráhy nebo konstrukce, bušit do stěn a záměrně se zastavovat Vstup do koryta tobogánu je moţný jen z nástupního dílu, na světelný signál nebo na pokyn sluţbu konajícího plavčíka. Skákání do tubusu tobogánu se přísně zakazuje! Zákazník nesmí ohrozit dojetím či naraţením předchozího jezdce v tobogánu. Můţe-li zákazník odhadnout, ţe můţe při jízdě korytem nabrat vyšší rychlost jízdy, v důsledku které by mohl dojet předchozího méně zdatného jezdce, je povinen dbát při jízdě zvýšené opatrnosti, popř. vyčkat aţ na další impuls k nástupu do koryta nebo na opuštění dojezdového bazénku předchozím jezdcem Na jízdu v tobogánu je zakázáno brát sebou nebo na sobě mít jakékoliv předměty, které by mohly poškodit koryto - zvláště ostré a kovové předměty, šperky, přezky, zipy, hodinky, klíče aj Je zakázáno zdrţovat se v dojezdovém bazénku Při nerespektování uvedených pokynů je jízda na tobogánu pouze na vlastní nebezpečí a při hrubém porušení výše uvedených pravidel můţe být zákazník z prostoru tobogánu vykázán. 3. Vířivý bazén Whirpool 3.1. Bazének s hydromasáţními a vzduchovými tryskami je určen pro klidovou relaxaci v sedu. Vstup do vířivé vany Whirpool je dovolen jen v době jejího provozu. Vstup dětem do 6 let je zakázán! 3.2. Vířivá vana Whirpool je omezena počtem osob a její provoz řídí obsluha bazénu Ve Whirpoolu je zakázáno manipulovat s tryskami a strkat předměty nebo prsty do otvorů trysek v masáţních lavicích nebo se potápět Vířivá vana je určena pouze osobám, jejichţ zdravotní stav dovoluje kontakt s vyššími teplotami vody Doporučený pobyt ve vířivé vaně by neměl přesáhnout 15 minut. 8

9 3.6. V případě nevolnosti nebo jiných zdravotních potíţí svých nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně upozornit sluţbu konajícího plavčíka. 4. Parní komory 4.1. Přístup do parní komory za účelem parní lázně je moţný pouze v době provozu parní komory Pohyb v parní komoře vyţaduje zvláštní pozornost pro vysokou koncentraci vlhkosti způsobující kluzkost a zvýšenou teplotu povrchů Z uţívání parní komory jsou vyloučeny osoby, které jsou postiţeny jakoukoliv nemocí ohroţující jejich zdraví při pouţití parní lázně či zdraví ostatních zákazníků těchto prostor Parní komory jsou odděleny a s jiným teplotním reţimem: muţi teplota do cca. 50 C a ţeny teplota do cca. 45 C V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně informovat pracovníka provozovatele nebo sluţbu konajícího plavčíka. 5. Sauna 5.1. Doba provozu sauny je vyznačena u vchodu do areálu PSO a na stránkách provozovatele a můţe být operativně měněna. V provozní době je také uvedeno pro které pohlaví je sauna určena, či je-li pro obě pohlaví ( společná sauna ). V případě vstupu zákazníka jiného pohlaví, neţ pro které je daný časový úsek vyhrazen, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení vstupného. Počet zákazníků sauny do povolené kapacity se počítá u turniketu v recepci. Vstupních dveře do sauny ovládají el. čipem Za zdravotní způsobilost k saunování si odpovídá kaţdý zákazník sám. Z uţívání jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiţeny jakoukoli nemocí ohroţující jejich zdraví či zdraví ostatních osob v souvislosti s prostředím sauny. Provozovatel můţe z prostoru sauny vyloučit osoby k saunování zjevně nezpůsobilé Do prostor sauny je zakázáno nosit jídlo a skleněné předměty. Při lázni se zakazuje jíst a pít. Ve všech prostorách sauny je zakázáno kouřit Vstup do potírny je povolen pouze bez plavek Do potírny si kaţdý zákazník musí vzít prostěradlo, na které si sedne, popř. lehne. Zákazník nesmí být v přímém kontaktu s pryčnami lavic v potírně a musí dbát toho, aby jeho pot nekapal na lavice a podlahu! Prostěradlo vydá kaţdému zákazníkovi obsluha sauny v prostoru recepce sauny. Při odchodu ze sauny je zákazník povinen prostěradlo odevzdat obsluze sauny v recepci sauny. Pokud si zákazník donese a bude pouţívat prostěradlo vlastní, musí být min. rozměru 125x210 cm V potírně a odpočívárně není dovoleno provádět osobní hygienu, holení, pedikúru ap Kaţdý zákazník je povinen zachovávat klid pro relaxaci a svým vystupováním neobtěţovat ostatní zákazníky Je zakázáno bez souhlasu obsluhy pouţívat jakékoli vonné směsi nebo látky V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně informovat pracovníka provozovatele nebo sluţbu konajícího plavčíka. 9

10 5.10. Patnáct minut před ukončením provozní doby sauny jsou zákazníci povinni opustit všechny prostory sauny, aby se stačili obléci do uzavření šaten. Šatny se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu. 6. Aquaerobic 6.1. Za zdravotní způsobilost pro aquaerobic si odpovídá kaţdý zákazník sám. Z uţívání jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiţeny jakoukoli nemocí ohroţující jejich zdraví či zdraví ostatních osob v souvislosti se zvýšenou fyzickou zátěţí. Osoby se zdravotními obtíţemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, cév, hypertenze, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, nadváha, epilepsie, astma, atd.) nebo těhotné ţeny musí před návštěvou lekce aquaerobicu konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodrţovat zvláštní pohybový reţim - omezení, o tom musí pokaţdé informovat cvičitelku a následně respektovat její pokyny Aquaerobic není vhodný pro neplavce. Pro aquaerobic platí omezení jako pro uţivatele bazénu viz výše. Ţeny musí být odlíčené, delší vlasy musí mít pevně staţené nebo sepnuté Začátečník rovněţ musí oznámit cvičitelce dané lekce, ţe je začátečník a musí se řídit jejími doporučeními a respektovat omezení. Kaţdý by si měl být vědom svých schopností a nepřeceňovat své síly. Pokud zákazník aţ v průběhu lekce zjistí, ţe je nad jeho aktuální fyzické moţnosti, nevyhovuje mu samotné cvičení či způsob vedení lekce cvičitelkou, můţe kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení vstupného I během lekce aquaerobicu je nutné dodrţovat pitný reţim. Pití můţe být ve vodní zóně pouze v čistých plastových obalech a uzavřené Před vstupem do vody musí zákazník cvičitelce osobně odevzdat doklad o zaplacení lekce aquaerobicu (plastový ţeton či jiný doklad, který obdrţí po zaplacení na pokladně PSO). Dodatečné předání po lekci není moţné Pozdní příchod na lekci (po zahájení cvičení) můţe být rizikový pro zdraví a bezpečnost zákazníka. Cvičitelka proto nemusí opozdilce do bazénu vpustit nebo mu doporučí nejprve rozplavání - zahřátí organismu před zahájením cvičení. Zákazník nemůţe poţadovat vrácení peněz nebo části peněz za lekci, na kterou přišel pozdě nebo se zúčastnil jen části lekce. Doporučený nástup na lekci je 5 minut před zahájením Zákazník je povinen ihned po převzetí pomůcek si zkontrolovat jejich stav a funkčnost, vady oznámit cvičitelce a po skončení lekce je nepoškozené odevzdat. V případě úmyslného poškození pomůcky při nepovolené manipulaci je zákazník povinen nahradit způsobenou škodu - cenu pomůcky Do vody zákazníci vstupují aţ na pokyn cvičitelky, při cvičení a manipulaci s pomůckami se řídí jejími pokyny. Vstup a výstup z bazénu je moţný jen po schůdcích. Během lekce není doporučen hovor mezi účastníky a je zakázáno ţvýkání ţvýkačky AQUAEROBIC V HLUBOKÉ VODĚ Probíhá v hluboké vodě zákazník nedosáhne na dno. a. Při cvičení jsou vţdy pouţívány nadlehčovací pomůcky - aquapás, který si zákazník připne kolem pasu. Dále můţe být pouţito posilovací náčiní, které se drţí v rukách nebo se navléká na končetiny. b. Nadlehčovací pás je zákazník povinen si připnout ještě před vstupem do vody. c. Součástí lekce můţe být i plavání, které můţe být zařazeno na začátku na zahřátí organizmu nebo na konci lekce na vyplavání a uvolnění. d. Pokud zákazník během lekce zjistí, ţe je zátěţ nad jeho síly, přeruší cvičení a odpočívá na svém cvičebním místě ve vodě nebo můţe opustit bazén AQUAEROBIC V MĚLKÉ VODĚ 10

11 Probíhá v mělčí vodě zákazník dosáhne na dno. a. Cvičení je vhodné pro osoby, které dosahují takové výšky, aby jim voda dosahovala maximálně do výše ramen. b. Hloubka pro aquaerobic v mělké vodě na Plaveckém stadionu je 140 cm. 7. PLAVECKÝ VÝCVIK PRO DOSPĚLÉ NEPLAVCE 1. Plavecký výcvik pro dospělé neplavce je určen všem osobám starším 18 let, které: a/ neumí vůbec plavat a nezvládají zatím ani základní plavecké dovednosti (dýchání do vody, skok do vody, splývání, atp.), b/ plavat umí, ale jejich plavecké způsoby (nebo zpravidla jen plavecký způsob prsa) jsou technicky velmi nedokonalé. Kaţdý zájemce si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtíţemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, cév, hypertenze, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, nadváha, epilepsie, astma, atd.) nebo těhotné ţeny musí před návštěvou lekce plavání konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodrţovat zvláštní pohybový reţim - omezení, o tom musí pokaždé informovat cvičitele a následně respektovat jeho pokyny. 2. V průběhu výcviku se všichni účastníci musí řídit pokyny cvičitele. Kaţdý si však musí být vědom svých schopností a v případě, ţe by aktivita vybraná cvičitelem byla nad jejich fyzické moţnosti, o tom cvičitele ihned informovat. Zákazník se tak vyhne případnému přetíţení organismu. 3. Pokud zákazník během lekce zjistí, ţe je zátěţ nad jeho síly, přeruší výcvik a odpočívá ve vodě nebo můţe opustit bazén a odpočívat na břehu. Zákazník také můţe lekci přerušit nebo z ní zcela odejít, avšak bez moţnosti vrácení peněz. 4. Zákazník musí být na určeném místě včas. Před vstupem do vody musí zákazník cvičiteli osobně odevzdat doklad o zaplacení lekce (plastový ţeton, který obdrţí po zaplacení - přihlášení na pokladně PSO). Dodatečné předání po lekci není moţné. 5. Pozdní příchod na lekci (po zahájení) můţe být rizikový pro zdraví a bezpečnost zákazníka. Cvičitel proto nemusí opozdilce do bazénu vpustit. Zákazník nemůţe poţadovat vrácení peněz nebo části peněz za lekci, na kterou přišel pozdě nebo se zúčastnil jen její části. 6. Do vody zákazníci vstupují aţ na pokyn cvičitele, při cvičení a manipulaci s pomůckami se řídí jeho pokyny. Vstup a výstup z bazénu je moţný jen po schůdcích, neurčí li cvičitel jinak. Během lekce není doporučen hovor mezi účastníky a je zakázáno ţvýkání ţvýkačky. 7. Pokud chce zákazník po skončení lekce plaveckého výcviku vyuţít i jiné sluţby, musí je mít zaplacené a čerpat je v místech k tomu určených. 8. Úhrada kurzovného musí proběhnout nejpozději do zahájení první lekce kurzu nebo před zahájením lekce, která je pro klienta první v daném kurzu. Nevyčerpané lekce propadají bez moţnosti vrácení peněz. 9. Výcvik probíhá v hloubce 140 cm, zákazník běţného vzrůstu dosáhne na dno. Při výcviku mohou být pouţívány plavecké pomůcky (desky, kruhy, aquapásy). Po skončení lekce musí zákazník všechny pomůcky nepoškozené vrátit. 10. Doporučené vybavení: sportovní plavky (pro ţeny jsou vhodnější plavky vcelku), plavecké brýle (ne potápěčské), dlouhé vlasy doporučujeme sepnout nebo pouţívat plaveckou čepici. 11

12 8. KONDIČNÍ PLAVÁNÍ POD VEDENÍM TRENÉRA 1. Kaţdý účastník kurzu má povinnost seznámit se před zahájením první lekce kurzu s Návštěvním řádem Plaveckého stadionu v Olomouci a také níţe uvedenými informacemi a pokyny pro účastníky KONDIČNÍHO PLAVÁNÍ POD VEDENÍM TRENÉRA a řídit se jimi. 2. KONDIČNÍ PLAVÁNÍ je určeno zdravým osobám starší 18 let, které umí plavat (ovládají minimálně 2 plavecké způsoby, kterými uplavou alespoň 100m), chtějí si zdokonalit technické provedení stávajících plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností (případně se naučit nové) a chtějí si navýšit kondici prostřednictvím plavání. Osoby mladší se mohou tohoto typu plavání zúčastnit pouze se souhlasem trenéra a souhlasem rodičů, který doloţí Prohlášením zákonného zástupce. 3. Náplň kurzu je obecně zaměřena zejména na zdokonalení stávajících plaveckých způsobů a plaveckých dovedností, rozvoj kondice a případně na nácvik nových dovedností (základních). Míra nácviku dalších dovedností závisí na počáteční úrovni dovedností, celkové kondici a schopnostech kaţdého klienta. Nácvik základních dovedností: kraul (kraulové nohy, paţe), znak (znakové nohy, paţe), prsa (prsové nohy, paţe), dýchání u jednotlivých plaveckých způsobů, startovní skok, plavání pod vodou. Nácvik dalších dovedností: plavecký způsob motýlek (různé modifikace nácviku), plavecké obrátky u různých plaveckých způsobů, startovní skoky, pády do vody a jiné. 4. Kaţdý zájemce o tuto sluţbu si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtíţemi (onemocnění oběhové soustavy, srdce, cév, hypertenze, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, nadváha, epilepsie, astma, atd.) nebo těhotné ţeny musí před návštěvou lekce plavání konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodrţovat zvláštní pohybový reţim - omezení, o tom musí pokaždé informovat cvičitele a následně respektovat jeho pokyny. 5. V průběhu lekce se všichni účastníci musí řídit pokyny cvičitele. Kaţdý si však musí být vědom svých schopností a v případě, ţe by aktivita vybraná cvičitelem byla nad fyzické moţnosti účastníka lekce, o tom cvičitele ihned informovat. Zákazník se tak vyhne přetíţení organismu. 6. Pokud zákazník během lekce zjistí, ţe je zátěţ nad jeho síly, přeruší výcvik a odpočívá ve vodě nebo můţe opustit bazén a odpočívat na břehu. Zákazník také můţe lekci přerušit nebo z ní odejít, avšak bez moţnosti vrácení peněz. 7. Zákazník musí být na určeném místě včas. Před vstupem do vody musí zákazník cvičiteli osobně odevzdat doklad o zaplacení lekce (plastový ţeton, který obdrţí po zaplacení - přihlášení na pokladně PSO). Dodatečné předání po lekci není moţné. 8. Pozdní příchod na lekci (po zahájení) můţe být rizikový pro zdraví a bezpečnost zákazníka. Cvičitel proto nemusí opozdilce do bazénu vpustit. Zákazník nemůţe poţadovat vrácení peněz nebo části peněz za lekci, na kterou přišel pozdě nebo se zúčastnil jen její části. 9. Do vody zákazníci vstupují aţ na pokyn cvičitele, při cvičení a manipulaci s pomůckami se řídí jeho pokyny. Vstup a výstup z bazénu je moţný jen po schůdcích, neurčí li cvičitel jinak. Během lekce není doporučen hovor mezi účastníky a je zakázáno ţvýkání ţvýkačky. 10. Cvičitel musí dohlédnout, ţe po skončení lekce opustili všichni účastníci prostor vymezený pro tento typ aktivity. Pokud chce zákazník po skončení lekce plaveckého výcviku vyuţít i jiné sluţby, musí je mít zaplacené a čerpat je v místech k tomu určených. 11. Úhrada kurzovného musí proběhnout nejpozději do zahájení první lekce kurzu nebo před zahájením lekce, která je pro klienta první v daném kurzu. V letním období (květen září) se platí na pokladně PSO záloha za čip. Nevyčerpané lekce propadají bez moţnosti vrácení peněz. 12

13 12. Cvičitel vţdy přizpůsobuje náplň lekce aktuálním schopnostem a dovednostem účastníků kurzu. 13. Při výcviku mohou být pouţívány plavecké pomůcky (desky, ploutve, packy a jiné). Všechny pouţívané pomůcky obdrţí zákazník od cvičitele před zahájením daného cvičení, po skončení lekce musí zákazník všechny pomůcky nepoškozené vrátit. 14. Doporučené vybavení: sportovní plavky (pro ţeny jsou vhodnější plavky vcelku, muţi nemají povoleny plavky typu bermudy ), plavecké brýle (ne potápěčské), dlouhé vlasy doporučujeme sepnout nebo pouţívat plaveckou čepici, čistou protiskluznou obuv, případný nápoj v nerozbitné plastové láhvi. 15. Výcvik probíhá formou kurzu a můţe být rozdělen do 2 3 úrovní podle schopností a dovedností jednotlivých účastníků. Rozdělení do jednotlivých úrovní provede cvičitel v průběhu první aţ druhé lekce kurzu. Rozdělení se týká účastníků kurzu, jednorázoví účastníci budou zařazeni podle jejich aktuálních moţností a podle plánu náplně pro danou lekci. Kapacita je omezena max. 15 osobami v jedné lekci a 1/8 plochy. 16. Zápisy do kurzu probíhají na pokladně Plaveckého stadionu. Podrobné informace podá zájemci pokladní Plaveckého stadionu nebo cvičitel daného kurzu nebo vedoucí sportovních aktivit Plaveckého stadionu. 9. Letní bazén 9.1. Při zakoupení jednorázové celodenní vstupenky na letní bazén nemá zákazník k dispozici šatní skříňku. Vstupenku s čárovým kódem je nutné si uschovat po celou dobu pobytu na letním areálu Plaveckého stadionu Olomouc pro případ kontroly Provozovatel neodpovídá za osobní věci a cennosti, které zákazníci vnesou do areálu, není-li zákonem stanoveno jinak Vstup do dětského bazénku letního areálu je povolen pouze dětem od 1 do 10 let a jejich doprovodu. Děti ve věku 1 3 roky ale mohou do dětského bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou. Skákání do dětského bazénku je zakázáno. Vstup do velkého letního bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let v doprovodu osoby starší 18 let! 9.4. Vstup do vydláţděného prostoru letního bazénu ohraničeného lavičkami a na terasu je dovolen pouze po důkladném omytí celého těla, pro očistu zákazníci vyuţijí sprch, které jsou rozmístěny u brodítek. Na tento prostor se vztahují veškerá ustanovení návštěvního řádu, není-li výslovně uvedeno, ţe se týkají pouze krytého bazénu Zákazníci letního bazénu mohou uţívat atrakce i krytý bazén, pokud jsou v provozu pro veřejnost. Koupání a uţívání atrakcí a krytého bazénu je však dovoleno osobám ve vhodném oděvu, viz. výše Zákazníci jsou povinni opustit prostor letního bazénu nejpozději do času ukončení provozní doby. Článek VI. Všeobecná ustanovení 1. Zjistí-li provozovatel, ţe zákazník má u sebe nebo pouţívá předměty, které podle návštěvního řádu nejsou povoleny, odebere je do úschovy a vydá je zákazníkovi aţ při jeho odchodu. 2. Zákazníci (z řad veřejnosti nebo nájemci vodní plochy), kteří vstupují do vody a vnášejí do ní plavecké pomůcky či jiné náčiní nebo nářadí vyuţívané při pobytu ve vodě (dále jen pomůcky), odpovídají za to, ţe tyto pomůcky splňují poţadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb.. 13

14 Pomůcky musí být čisté, nesmí negativně ovlivňovat jakost vody, musí být odolné vůči fyzikálně chemickým vlastnostem vody. Pomůcky musí být pravidelně dezinfikovány vhodným dezinfekčním prostředkem. 3. Zjistí-li provozovatel, ţe zákazník zneuţil vstupenky či čipu jiné osoby, vstupenky či čipu pozměněného nebo padělaného nebo vstupenky či čipu zlevněného (zvýhodněného), aniţ by při kontrole byl způsobilý na místě prokázat nárok na přiznání slevy (výhody), je provozovatel oprávněn vstupenku či čip odebrat a zákazníka z areálu PSO vyloučit nez nároku na náhradu. 4. Nalezené předměty v areálu stadionu jsou provozovatelem uschovávány po dobu jednoho měsíce. 5. Stíţnosti a přání týkající se pracovníků provozovatele, provozu nebo stavu zařízení, mohou zákazníci napsat do,,knihy přání a stíţností, která je uloţena na pokladně PSO. 6. Při náhlých poruchách, tzn. poruchy, které by mohly způsobit ohroţení zdraví zákazníků nebo pracovníků provozovatele, bude provoz stadionu ukončen. Zodpovědný pracovník okamţitě informuje zákazníky a zorganizuje opuštění areálu, tzn. vyklizení vodních ploch, atrakcí, sauny, parních komor, šaten a opuštění areálu. Plavecký stadion bude uzamčen do doby, neţ bude zajištěn běţný provoz a porucha odstraněna. Nárok na vrácení vstupného nebo jeho poměrné části nevzniká. 7. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny zákazníky PSO a nabývá platnosti dnem vyhlášení. Schválil: Ing. Malgorzata Rapa-Katbeh ředitelka OLTERM & TD Olomouc, a.s. V Olomouci

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel:

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel: AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV Provozovatel: AQUADREAM a.s. Melodická 1380 150 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 27457125 Únor 2007 Schváleno : Hygienická

Více

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW).

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW). NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉN, WELLNESS Návštěvní řád je vypracován zejména na základě 7a z.č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a dále v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice 1. Úvodní ustanovení Při vstupu do prostoru Aquaparku Kohoutovice (dále jen "areál") je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního

Více

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D PRO KRYTÝ PLAVECKÝ AREÁL / KPA / V KLATOVECH Všeobecná ustanovení Návštěvní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohodě návštěvníků. S tímto řádem jsou p o v i n n i

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 PROVOZNÍ ŘÁD pro Koupaliště Milevsko Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 V. Milevsku dne 1.1.2012 1 PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU Čl. I. Úvodní

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN Tento návštěvní řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků Denních lázní Hodonín (dále jen DL) a musí být návštěvníky a organizacemi

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 Vnitřní směrnice: PLAVECKÁ VÝUKA ŽÁKŮ Obsah: 1. Organizace plavecké výuky 2. Cíl plavecké výuky 3. Povinnosti

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark Článek 1 - Vstup do krytého bazénu NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark 1. Používání krytého plaveckého bazénu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník

Více

Minutové Doplatky Prvních 60 v pracovníc 90min 120min 180min celodenní

Minutové Doplatky Prvních 60 v pracovníc 90min 120min 180min celodenní ZÓNA 5 CELÝ AREÁL ZÓNA 4 LETNÍ PLÁŽ ZÓNA 3 WELLNESS ZÓNA 2 AQUA ZÓNA 1 50 m BAZÉN NEBO FITNESS Ceny jsou uvedeny v Kč. Jednorázové vstupné Abonentní vstupné Čipová karta CENÍK 2014 60min Minutové Doplatky

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVECKÁ ŠKOLA PLAVÁNÍ DĚTÍ 3-6 LET POLOINDIVIDUÁLNÍ KURZ

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVECKÁ ŠKOLA PLAVÁNÍ DĚTÍ 3-6 LET POLOINDIVIDUÁLNÍ KURZ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVECKÁ ŠKOLA PLAVÁNÍ DĚTÍ 3-6 LET POLOINDIVIDUÁLNÍ KURZ AQUACENTRUM PARDUBICE Jsme velmi rádi, že jste si vybrali Aquacentrum Pardubice pro své volnočasové aktivity a věříme, že u nás Vaše

Více

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení:

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení: P O U Č E N Í o povinnostech studentů z hlediska dodržování pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce na TV kurzech a při ostatní výuce TV. Obecná ustanovení:

Více

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ Provozní řády pracoviště Opočno učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Čj.: SŠNM/191/2014 Zpracovala: Mgr. Pavlína Sobotková Schválila:,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: OA 134/2014 Účinnost od 1. 9. 2014 Spisový

Více

Provozní řád sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200

Provozní řád sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200 Provozní řád sportovní haly v Dubí 2, Sportovní ul. 200 Článek 1 Závazný předpis Města a podmínky užívání sportovní haly 1. Město Dubí je vlastníkem Sportovní haly - adresa Sportovní ul. 200, Dubí 2 (dále

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY Část I. Základní ustanovení Článek 1 Závazný předpis Obce a podmínky užívání víceúčelové haly Vlastník a provozovatel: Obec Velké Losiny Rudé armády 321 788 15 Velké

Více

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Příloha k ŠVP školní druţiny č. 1 Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace, nám. Svobody 88, 675 31, Jemnice P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP. dále jen zákonný zástupce nebo objednatel

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP. dále jen zákonný zástupce nebo objednatel Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP Zákonný zástupce dítěte: Jméno a příjmení: Datum narození: Bytem: Telefon: dále jen zákonný zástupce nebo objednatel za nezletilého

Více

Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice

Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice Tento Provozní řád je závazný pro návštěvníky Fitness centra ve Sportovním areálu - Bazén Sušice (dále jen Fitness centrum ) provozovaného organizací

Více

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ V pensionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.

Více

1) Nahrazuje klasické saunování založené na principu prohřívání lidského těla pomocí přenosu tepla infrazářením.

1) Nahrazuje klasické saunování založené na principu prohřívání lidského těla pomocí přenosu tepla infrazářením. Hygienické předpisy Dotaz: Dobrý den, ráda bych pořídila infrakabinu do kosmetického a masérského studia, ale nikde jsem nenašla, jaké jsou k tomu požadavky z hygieny? Co je nutno dodržet? Existuje je

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR část: Č.: Vypracoval: Schválil: ZŠ-58/2015 Marie Cahlíková Ing. Hynek Mikušek, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

VODNÍ SVĚT KOLÍN LÁZEŇSKÝ ŘÁD

VODNÍ SVĚT KOLÍN LÁZEŇSKÝ ŘÁD LÁZEŇSKÝ ŘÁD Všeobecná ustanovení: slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohody návštěvníků, nájemců komerčních prostor a obslužného personálu. Každý návštěvník se k jeho dodržování zavazuje stupem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 BAZÉNY A WELLNESS s.r.o., IČO: 279 41 931 NAD ŠUTKOU 41 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY VYPRACOVAL:

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Fotbalový areál Tyršova je sportovní zařízení v majetku města Vsetín. Objekt spravuje a provozuje Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, IČ 28893987.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

Pozn. pod slovem Akce se rozumí Plavecké soustředění a Příměstský tábor Plavecké školy Lachmánek.

Pozn. pod slovem Akce se rozumí Plavecké soustředění a Příměstský tábor Plavecké školy Lachmánek. PROVOZNÍ ŘÁD PRAVIDLA OMLUV A NÁHRAD PLAVECKÉHO KURZU REGISTRAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PLAVECKÉHO KURZU A JINÝCH AKCÍ STORNO PODMÍNKY PLAVECKÉHO KURZU A JINÝCH AKCÍ Pozn. pod slovem Akce se rozumí Plavecké

Více

PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6.

PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6. HALA VENKOVNÍ AREÁL PROVOZNÍ DOBA platí od 1.9. do 30.6. WELLNESS CENTRUM solárium, sauna R Club, fitness, masáže Pondělí 13:00 21:00 10:00 20:00 13:00 21:00 ROZPIS SAUNY SPOLEČNÁ Úterý 10:00 21:00 10:00

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198047

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198047 Provozní řád Yogajoga Studia Provozovatel: Yogajoga s.r.o. IČ: 24257010, DIČ: CZ24257010 Zázvorkova 2005/10, Praha 5, 155 00 tel.: +420 777 237 982 Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Termín: PO 12. 8. 2013 PÁ 16. 8. 2013 od 7: 00 h do 14: 45 h Sraz: každý den mezi 7: 00 h -7: 45 h ve školní družině II- hned u hlavního vchodu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9. Denní stacionář Hejnická. Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov

Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9. Denní stacionář Hejnická. Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Denní stacionář Hejnická Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9 - Střížkov PROVOZNÍ ŘÁD Denního stacionáře HEJNICKÁ (v textu dále jen Stacionář) Směrnice č. 3/2011

Více

PROVOZ VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ

PROVOZ VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ PROVOZ VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ při Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci (Nábřežní 28/413) / sportoviště otevřeno PRO VEŘEJNOST v období 1.dubna - 31.října / duben+květen: 15 00 20 00 (pracovní dny)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

JESLE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, příspěvková organizace Mezní 2853/2, 400 11 Ústí nad Labem IČ :44555458

JESLE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, příspěvková organizace Mezní 2853/2, 400 11 Ústí nad Labem IČ :44555458 JESLE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, příspěvková organizace Mezní 2853/2, 400 11 Ústí nad Labem IČ :44555458 Směrnice č. 14/2014 Návštěvní řád Centra pro matku a dítě Obsah: Článek 1 - Úvod Článek 2 - Nabídka služeb

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Č.j.:ZŠ Mo/412/2012 Ve Zlíně dne 5. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy 1. Obecná ustanovení Školní družina, dále jen družina, slouží k výchově vzdělávání, přípravě na školní vyučování,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Č.j. : 527/14 Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA ČINNOSTI ŠD 1) Základní práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Půjčovní řád. Dům dětí a mládeže Olomouc. Půjčovní řád půjčovny lyžařské výzbroje. půjčovna lyžařské výzbroje

Půjčovní řád. Dům dětí a mládeže Olomouc. Půjčovní řád půjčovny lyžařské výzbroje. půjčovna lyžařské výzbroje Strana 1 z 10 Dům dětí a mládeže Olomouc půjčovna lyžařské výzbroje Datum platnosti: od Výtisk číslo: 3 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM Olomouc Mgr. Jiří Dostál Paré č.: Funkce Jméno Datum

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT AQUACENTRUM PARDUBICE Jsme velmi rádi, že jste si vybrali Aquacentrum Pardubice pro své volnočasové aktivity a věříme, že u nás Vy i vaše děti budete spokojeni.

Více

Návštěvní řád Hokejbalové haly. v Plzni, Kralovická 12. při hokejbalových utkáních a dalších akcích

Návštěvní řád Hokejbalové haly. v Plzni, Kralovická 12. při hokejbalových utkáních a dalších akcích Návštěvní řád Hokejbalové haly v Plzni, Kralovická 12 při hokejbalových utkáních a dalších akcích 1 Obecná ustanovení 1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená nájemcem Hokejbalové haly v Plzni, Kralovická

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s.

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Pořadatel: Elitavers Akademy, z. s., Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava Místo konání: Lezecké

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady 1 301 00 Plzeň IČ: 290 83 630 /dále jen agentura/ a Podnájemce:

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Dodatek č. 1 nahrazuje bod 1. směrnice 10/2007 a ostatní části se tímto nařízením nemění. Vlastníkem tělocvičny je město Pelhřimov. Provozovatelem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci I. výstava mladých králíků a mladé drůbeže z okresů MORAVY a Pronajímatel (dále pořadatel) SLEZSKA 6. - 8. 9. 2013 Dvůr Nové Zámky s.r.o., se sídlem Mladeč Nové Zámky 3, 784

Více

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10 Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 197/10 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2010 Mgr. Monika Nezbedová Směrnice nabývá účinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Školní řád pro OA a JŠ Jihlava Obsah 1 Obecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců... 3 2.1

Více

DOMOV MLÁDEŢE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

DOMOV MLÁDEŢE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 DOMOV MLÁDEŢE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŢE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 252 540 111 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Více