NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc"

Transkript

1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc 2. Provozovatel: OLTERM & TD Olomouc, a. s. Olomouc, Janského 469/8, PSČ: IČ: zapsána v OR u KS v Ostravě, odd. B, vl. č Provozní doba: Pondělí Neděle 4. Platnost: od Odpovědná osoba: Mgr. Vlasta Šreková vedoucí sportovních aktivit 6. Schválil: Ing. Małgorzata Rapa - Katbeh ředitelka OLTERM & TD Olomouc, a.s. 7. Vlastník areálu: Statutární město Olomouc 1

2 Návštěvní řád Určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách areálu Plaveckého stadionu Olomouc (dále jen PSO, nebo areál). Každý zákazník je povinen před vstupem do prostor PSO se seznámit s tímto řádem. Úhradou vstupného (tj. zakoupením vstupenky s čárovým kódem (ean), zakoupením nebo zapůjčením elektronického čipu) a vstupem do prostor PSO kaţdý zákazník projevuje souhlas s ustanoveními tohoto Návštěvního řádu, které se zavazuje dodrţovat. Tento Návštěvní řád neupravuje práva a povinnosti ve vztahu ke sluţbám a atrakcím poskytovaným (provozovaným) v areálu PSO třetí osobou. V případě vyuţití takových sluţeb je zákazník povinen se seznámit s pravidly stanovenými poskytovatelem dané sluţby nebo atrakce a tyto dodrţovat. Za sluţby a atrakce poskytované (provozované) v areálu PSO třetí osobou nenese provozovatel odpovědnost a jejich vyuţití je na rozhodnutí zákazníka. Třetím osobám mohou být na základě smlouvy v areálu poskytovány prostory (např. za účelem provozování masáţí) nebo vodní plocha (např. za účelem poskytování plaveckého výcviku či jiných vodních aktivit). Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení Návštěvního řádu pro všechny sluţby a prostory PSO. Kaţdý zákazník je povinen bezpodmínečné dbát ustanovení tohoto řádu, řídit se informačními nápisy a pokyny umístěnými v prostorách stadionu, jakoţ i pokyny zaměstnanců provozovatele, kteří jsou od zákazníků odlišeni jednotným oděvem a jsou odpovědní za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného provozu. Článek I. Vstup na Plavecký stadion Olomouc (vstup, vstupné a čipový systém) 1. Doba provozu PSO a jeho denní rozvrh pro uţívání veřejnosti a rozsah zpřístupněných provozů (plavání-sauna) je vyznačen u hl. vchodu na PSO. Provozovatel můţe vyčlenit časové úseky v rámci provozní doby pro sportovní či jiné podobné akce. Za tímto účelem můţe být i celý areál PSO uzavřen. Veřejnost je o takovéto změně informována, a to oznámením vyvěšeným na tabuli u hl. vstupu do areálu PSO, ve vestibulu PSO nebo na stránkách provozovatele 2. Vstup na PSO je povolen pouze s platnou vstupenkou s čárovým kódem, kartou s el. čipem (čipovou kartou) nebo náramkem s el. čipem (čipovým náramkem). Náramek s el. čipem je moţno si zapůjčit bezúplatně (od ) nebo po sloţení zálohy (od ) - viz. ceník PSO. 3. Vstup do letního areálu PSO a bazénové haly krytého bazénu je dětem mladším 10 let povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let bez omezené právní způsobilosti. Vstup dětí do bazénů (vodní plochy) a sauny je omezen viz. níţe. 4. Doba pobytu v placené zóně PSO začíná úhradou vstupného (zakoupením vstupenky s čárovým kódem, čipového náramku nebo karty, nebo jejich zapůjčením) a průchodem přes turniket (branku) u pokladny PSO a končí odchodem z placené zóny PSO. 5. Půl hodiny před koncem provozní doby je vstup do areálu PSO pro nové zákazníky uzavřen. Šatny i budova se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu PSO. Zákazník, který v čase ukončení provozní doby nebo vyhrazené dobu (u pronájmů) 2

3 nevyčerpal uhrazenou dobu pobytu (např. pro pozdní příchod), ztrácí nárok na dočerpání zůstatku doby a je povinen prostory PSO opustit. 6. Ceny vstupného do areálu PSO nebo jeho částí, ceny za poskytované sluţby a doplňkový prodej jsou uvedeny v ceníku PSO. Výpis z ceníku pro veřejnost a sazebníku kreditů PSO je umístěn na nástěnce před hl. vstupem do PSO nebo v prostorách vestibulu PSO a na stránkách provozovatele Úplný ceník je k dispozici na pokladně PSO nebo u vedoucího PSO. 7. Na pokladně ve vestibulu PSO se prodávají vstupenky s čárovým kódem pro vstup na letní areál PSO, čipové náramky odděleně pro vstup na krytý bazén a pro vstup do sauny PSO a čipové karty. Na letní pokladně jsou v prodeji vstupenky s čárovým kódem a čipové náramky pouze pro vstup na letní areál PSO. Čipové karty jsou vydávány provozovatelem pouze smluvním partnerům s písemně uzavřenou smlouvou pro hromadné vstupy. Prodej vstupenek s čárovým kódem, prodej nebo zapůjčení čipových náramků začíná otevřením PSO a končí půl hodiny před koncem provozní doby PSO. 8. Pokladní má povinnost odmítnout vydání vstupenky s čárovým kódem, nebo vstup s el. čipem při naplnění kapacity bazénu (sauny) a dále osobám, kterým podle návštěvního řádu není vstup povolen viz. čl. III. Provozovatel je oprávněn vyloučit z prostor PSO (neplacené zóny) osoby, které se zde zdrţují neodůvodněně dlouho, bez provozovatelem uznaného důvodu, nebo které narušují klid, důstojnost či působí nevhodně vůči svému okolí a zákazníkům. 9. Osoby uplatňující nárok na přiznání zvýhodněného (zlevněného) vstupného a osoby při čerpání sluţeb PSO jiţ disponující čipovým náramkem pro osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné jsou povinny na poţádání prokázat skutečnosti rozhodné pro přiznání nároku na slevu a jejich trvání v okamţiku kontroly, jinak mohou být z prostor PSO vykázány. V případě zneužití čipového náramku pro osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné je provozovatel oprávněn čipový náramek odebrat bez nároku na jeho náhradu. 10. Druhy vstupů a reţim provozu: a) Jednorázový vstup vstup je umoţněn přes vstupní turniket pomocí čipového náramku, který bude zákazníkovi zapůjčen na pokladně. Přiloţením čipu k čtecímu zařízení a pootočením zábran turniketu je umoţněn vstup do placené zóny. Vstup dětí bez vlastního čipu je umoţněn vícenásobným otočením turniketu. Vstupné je uplatňováno po časových úsecích dle druhu sluţby, jak je uvedeno v ceníku PSO. Čipový náramek je zákazník povinen při odchodu z placené zóny vrátit do sběracího zařízení u turniketu. Sběrací zařízení čipů v případě nepřekročení uhrazené doby pobytu čipový náramek pohltí a umoţní zákazníkovi volně odejít přes výstupní turniket. V případě překročení doby pobytu sběrač čipů náramek nepohltí a zákazník je povinen jej předloţit na pokladně a doplatit vzniklý rozdíl. Zákazník hradící překročení doby pobytu nemá nárok na přednostní obslouţení u pokladny. Následně po druhém vloţení náramku do sběrače je odchod přes výstupní turniket jiţ volný. b) Abonentní vstup zákazník-abonent si zakoupí vlastní čipový náramek, na který si uloţí (dobije) určitý počet kreditů. Abonentovi se při odchodu z placené zóny odečte příslušný počet kreditů (viz. ceník PSO) dle délky pobytu a odchází volně přes výstupní turniket. V případě chybějících kreditů v čipu turniket zákazníkovi neumoţní odchod a zákazník je povinen předloţit čipový náramek na pokladně a doplatit chybějící počet kreditů nebo provést dobití svého čipu. Zákazník nemá nárok na přednostní obslouţení u pokladny. 3

4 c) Pronájmy (pro smluvní skupiny při společném vstupu) - zástupce nájemce určený smlouvou obdrţí čipovou kartu, která obsahuje údaje o dnu, hodině a počtu osob, které mají přístup do placené zóny PSO. Na základě této karty můţe skupina do sjednaného počtu projít turniketem, počet vstupujících osob je registrován počtem otočení turniketu, zástupce nájemce odpovídá za osoby, jimţ umoţní průchod turniketem. Současně je moţné touto kartou otevřít společnou šatnu, která je nájemci přidělena. V případě potřeby dvou společných šaten pro různé pohlaví obdrţí nájemce 2 čipové karty (jedna umoţní vstup všem přes turniket a otevření /uzavření/ společné šatny na šatně M, druhá slouţí pouze k otevření /uzavření/ společné šatny na šatně Ţ). Nájemce je povinen si zajistit dozor nad pohybem vstupujících osob a jejich společný příchod a odchod z placené zóny PSO (např. školky, školy, vojsko, hasiči, organizace ZTP apod.). Dozor můţe na vyţádání obdrţet samostatný čip, který můţe pouţít pro zvolenou individuelní skříňku na samostatné převlečení. Pokud nebude dodrţena sjednaná doba pobytu, turniket zákazníkovi neumoţní volný odchod a zákazník musí uhradit pobyt nad rámec základní doby pobytu dle ceníku pro veřejnost. Po odblokování je umoţněn volný odchod přes výstupní turniket. d) Pronájmy (pro skupiny při individuálním vstupu) - zástupce nájemce určený smlouvou obdrţí čipovou kartu, která obsahuje údaje o dnu, hodině a osobách, které mají individuelní přístup na bazén (akvabely, pólisti, plavání s ploutvemi apod.) Na základě této karty můţe zákazník projít přes turniket a otevřít si celoročně pronajatou skříňku. Po ukončení pobytu, pokud bude dodrţena sjednaná doba pobytu, je umoţněn volný odchod z placené zóny přes turniket. Pokud nebude dodrţena sjednaná doba pobytu, turniket zákazníkovi neumoţní volný odchod a ten musí uhradit pobyt nad rámec základní doby pobytu dle ceníku pro veřejnost. Po odblokování je umoţněn volný odchod přes výstupní turniket. 11. Pouţívání čipů: a) čipové náramky (čip+řemínek) jsou barevně rozlišeny podle druhů sluţeb a oprávnění zákazníků (plné a zlevněné vstupné, plavání, pronájem a saunování...). b) zákazník je povinen jemu přináležející čipový náramek mít připevněn viditelně na ruce po celou dobu pobytu v placené zóně PSO! c) čipový náramek bez řemínku je neplatný. d) čipové náramky jsou přenositelné mezi osobami, kdy čipové náramky pro plné vstupné mohou pouţít i osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné. Čipové náramky zvýhodněné (zlevněné) jsou přenositelné pouze mezi osobami s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné. e) při zakoupení je čip evidován evidenčním číslem, které je uvedeno i na prodejním dokladu. f) za ztracené, odcizené nebo znehodnocené čipové náramky nebo čipové karty se náhrada neposkytuje, v případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení zapůjčeného čipového náramku nebo karty je zákazník povinen uhradit poplatek dle ceníku PSO. g) při ztrátě, znehodnocení nebo odcizení čipového náramku nebo čipové karty, pokud si zákazník koupí nové čipové médium, je moţné poţádat o zablokování původního čipu a o převedení nevyčerpaných kreditů na nový čipové médium za poplatek. K tomu je nutné předloţit doklad o zakoupení čipu, učinit prohlášení o ztrátě, odcizení nebo znehodnocení původního čipu a uhradit poplatky dle ceníku PSO. h) zpětný výkup nepoškozených funkčních čipů je moţný- viz. ceník PSO. 4

5 Článek II. Provozní pokyny pro zákazníky (pohyb v areálu, šatny) 1. Zákazníci se ve vlastním zájmu pohybují v celém areálu PSO pomalu, dbají osobní bezpečnosti a ohleduplnosti k ostatním zákazníkům tak, aby předcházeli úrazům. 2. V případě znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru stadionu je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit sluţbu konajícímu plavčíkovi a vzniklou škodu následně uhradit. Výše úhrady se řídí určením provozovatele a je dána náklady na uvedení zařízení do původního stavu. 3. V případě úrazu, poranění a nevolnosti je kaţdý zákazník povinen poskytnout neodkladnou pomoc v rozsahu stanoveném zákonem a přivolat plavčíka, který zabezpečí odbornou první pomoc. Ošetřovna se nachází v místnosti První pomoci u plavčíků. 4. Za případné poranění a úrazy, které si způsobí zákazník vlastní neopatrností, neukázněností, porušením tohoto návštěvního řádu nebo které jsou způsobeny třetí osobou bez souvislosti s porušením povinností provozovatelem, provozovatel nenese odpovědnost. 5. Jakmile převezme zákazník el. čip (náramek nebo kartu) pro průchod turniketem, je povinen po celou dobu pobytu v areálu PSO mít el. čip pod dohledem. Čipem se uzamykají a odemykají šatní skříňky. V případě, ţe tomu tak nebude, provozovatel neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci ze skříňky nebo společných šaten, pokud byl zámek otevřen za pouţití čipu. 6. Větší částky peněz, ceniny, platební karty, cennější předměty, hodinky, klenoty, mobilní telefony, klíče od auta nebo doklady je moţno si uschovat do skříněk na cennosti za poplatek za úschovu dle platného ceníku. 7. Zákazníci jsou povinni se převlékat pouze v prostorách k tomuto účelu určených tj. v šatnách. V prostoru šaten zákazníci mají povinnost pouţívat šatní skříňky (individuální vstupy) nebo společné šatny (společné vstupy). Zákazníci jsou povinni dvířka šatní skříňky i společné šatny, pokud jsou v ní uloţeny věci, řádně uzavřít a uzamknout. 8. Zákazník smí pouţít kteroukoli pootevřenou šatní skříňku. Zámek se ovládá přiloţením čipu. Po opuštění skříňky je zákazník povinen prázdnou skříňku nechat pootevřenou jinak mu turniket neumoţní opuštění placené zóny! Informační terminály pro zákazníky o čísle skříňky jsou instalovány: 1 ks na pánské šatně, 1 ks na dámské šatně, 1 ks v bazénové hale. 9. Zákazníci jsou povinni vstupovat do prostor šaten pouze řádně osušeni s vyţdímaným koupacím úborem (plavkami). Ţdímání je dovoleno jen ve sprchách, do umývadla na WC a do umývadla v šatnách. 10. V prostoru šaten se mohou zákazníci zdrţovat pouze nezbytně nutnou dobu pro základní osušení a převlečení. Vstupné zahrnuje časový bonus, který je však určen nejen pro převlečení, ale i pro dobu manipulace u pokladen a turniketů, která můţe být proměnlivá, s čímţ je povinen zákazník počítat. Pro určení doby pobytu je rozhodující čas východu z placené zóny a na reklamace z titulu překročení doby pobytu pro čekání v prostoru poklady a turniketů nebude brán zřetel. 5

6 Článek III. Výluky a omezení 1. Do prostor PSO nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo koţními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje moţnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek, osoby nečisté a ve znečištěném oděvu, osoby s otevřenou ranou nebo obvazem na těle apod. Rodinní příslušníci osoby postiţené nakaţlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény. 2. Dále je do bazénů v kryté hale zakázán vstup dětem do 3 let věku. Do dětského bazénu venkovního areálu je zakázán vstup dětem do 1 roku, děti ve věku 1 3 let mohou do venkovního dětského bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou. Vstup do letního areálu PSO a bazénové haly krytého bazénu je dětem mladším 10 let povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let bez omezené právní způsobilosti. Vstup do potírny sauny PSO je osobám mladším 3 let zakázán, od 4 let do 15 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let bez omezené právní způsobilosti, tato osoba následně zodpovídá za přizpůsobení postupu saunování specifickým potřebám dítěte. Je nutné zohlednit následující aspekty: dítě je zdravé - netrpí akutním infekčním onemocněním nebo jiným onemocněním, pro které je saunování kontraindikací, dítě můţe v sauně pobývat pouze na nejniţší sedací lavici, po celou dobu sedí na prostěradle nebo ručníku, doba prohřívání nemá překročit 5 8 minut, ochlazování má být pouze krátké nejlépe vlaţnou vodou (ochlazení můţe být ukončeno krátkým střikem studené vody na končetiny), hlava a zátylek se nesprchují, v rámci jedné návštěvy sauny se dětem doporučují maximálně 2 saunovací cykly (u dětí starších 7 let maximálně 3 cykly), doprovod musí dítěti zajistit po celou dobu saunování a po něm vhodný pitný reţim a doplnění tekutin (voda, naředěná ovocná šťáva, čaj apod.), při onemocnění dítěte je nutné počítat s dostatečně dlouhou dobou rekonvalescence před další návštěvou sauny. 3. Z prostoru PSO můţe být vykázán i ten zákazník, který přes napomenutí nedodrţí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů provozovatele. Podle povahy jednání zákazníků můţe provozovatel poţádat o zakročení i orgány Městské policie nebo Policie ČR. 4. Vstup můţe být odepřen i osobám, jejichţ návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu a na mravně společenské zásady. 5. Do areálu PSO stadion je přísný zákaz vstupu se zvířaty. 6. Kaţdý zákazník je povinen šetřit zařízení stadionu, šetřit vodou a elektrickou energií. Článek IV. Veřejnosti je v areálu PSO zakázáno 1. Zdrţovat se v prostorách letního areálu PSO bez platné vstupenky. 2. Vstupovat do prostoru šaten a bazénové haly ve venkovní obuvi. 3. Vstupovat do prostor PSO, které nejsou určeny pro veřejnost, nebo je do nich vstup zakázán. 4. Vnášet jídlo a pití, skleněné obaly, holit se čepelkami, odhazovat nebo nechávat volně leţet jehly, špendlíky a jiné ostré předměty, které mohou způsobit poranění. 5. Křičet, pískat, zpívat, provozovat reprodukovanou hudbu, chovat se hlučně nebo vulgárně. 6. Sráţet či stahovat druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět a úmyslně (cíleně) stříkat vodou na druhé osoby nebo na zařízení PSO. 6

7 7. Volat o pomoc bez váţné příčiny, svévolně pouţívat záchranné pomůcky a vybavení místnosti První pomoci. 8. V hodinách a v prostoru vodní plochy určených pro plavání veřejnosti vymezených informačními tabulemi pouţívat potápěčské výstroje, ploutve, míče apod. 9. Vstupovat do bazénů bez předchozí důkladné očisty celého těla mýdlem a teplou vodou, plivat do vody, vyplachovat si ústa a nos v bazénu, močit do bazénu, tobogánu a dětského bazénku, pouţívat před koupáním mastné krémy nebo znečišťovat prostory PSO. 10. Připojovat vlastní elektrické spotřebiče do elektrické sítě. 11. Vnášet do prostor PSO látky hořlavé nebo jinak nebezpečné. 12. Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek, nebo jedů, popř. se jimi uvést do stavu vylučujícího plnou způsobilost. 13. Kouřit v prostorách stadionu vč. letního areálu s výjimkou posezení u letního bufetu a v zahrádce restaurace,,na bazéně. 14. V prostoru krytého bazénu konzumovat jídlo. Odhazovat nebo odkládat PET lahve, obaly TETRA PAK nebo jiný odpad mimo místa k tomu výslovně provozovatelem určená. 15. Nosit na krku řetízky a přívěsky, prsteny, hodinky a jiné ostré předměty, které mohou být způsobilé ohrozit bezpečnost jeho vlastní či ostatních zákazníků. 16. Přemísťovat nábytek, lehátka, manipulovat s rozvodem vody, topením, elektrickým vedením a ostatním zařízením (např. okny). 17. Hraní s míčem a jiných her, které mohou být způsobilé ohrozit zákazníky v prostorách PSO. Článek V. Návštěvní řád zvláštní část Zákazníci jsou povinni z hygienických důvodů před vstupem do bazénů, potírny sauny, vodních atrakcí, nebo parní lázně použít dle potřeby WC a v prostorách sprch provést očistu celého těla mýdlem a vodou. Při porušení této povinnosti zákazníkem můţe být provozovatelem vyloučen z prostor PSO bez nároku na vrácení vstupného. 1. Bazény 1.1. Zákazníci PSO jsou povinni pro vstup do bazénů mít koupací úbor (vlastní plavky), který musí být čistý a z nesmáčivé upnuté látky. Musí být určený pro koupání, bez doplňků způsobilých ohrozit bezpečnost zákazníka, třetí osoby či zařízení (např. kluzná plocha toboganu) a musí odpovídat obecným zásadám dobrých mravů. Osoby ve spodním prádle, trenýrkách, kraťasech, bermudách (plážových plavkách) či jiném nevhodném oděvu budou z areálu provozovatelem vyloučeny bez nároku na vrácení vstupného. Na PSO se plavky nepůjčují. Pánské plavky je moţné zakoupit v pokladně PSO v omezeném mnoţství Zákazníci, kteří mají zdravotní problémy nebo omezení, neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat pouze v doprovodu způsobilé osoby, která přejímá za bezpečnost neplavce odpovědnost. Je vhodné před vstupem do vody na to upozornit sluţbu konajícího plavčíka Hloubky vody v bazénu jsou označeny. Maximální hloubka je 4,9 m a umoţňuje provozování skokanských můstků o výškách 3, 5, 7 a 10m. 7

8 1.4. Skákání do vody ze skokanských můstků je povoleno jen se souhlasem plavčíka nebo osoby, která odpovídá za pořádek v době tréninku nebo výuky. Souhlas službu konajícího plavčíka je nutné si vyžádat! Je zakázáno skákat do vody z obou podélných stran krytého bazénu Vstup do dětského bazénu je povolen dětem od 3 do 6 let věku v doprovodu osoby starší 18 let. Dítě musí mít po celou dobu pobytu v dětském bazénu i jeho okolí oblečené plavky s gumičkou dostatečně přiléhající v pase a v nohavičkách! (za případné znečištění bazénu i jeho okolí nese plnou odpovědnost osoba doprovázející dítě). Vstup do velkého krytého bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let v doprovodu osoby starší 18 let! 2. Tobogán 2.1. Jízda na tobogánu je moţná jen v době jeho provozu, tj. v době, kdy jeho korytem protéká voda, je napuštěn dojezdový bazének a zprovozněn sluţbu konajícím plavčíkem 2.2. Na tobogán mají děti do věku 6 let vstup zakázán! 2.3. Na tobogánu je zakázáno jezdit ve stoje, kleče, po břiše nebo hlavou dolů. Během jízdy se zakazuje shlukovat se, stoupat a chytat se dráhy nebo konstrukce, bušit do stěn a záměrně se zastavovat Vstup do koryta tobogánu je moţný jen z nástupního dílu, na světelný signál nebo na pokyn sluţbu konajícího plavčíka. Skákání do tubusu tobogánu se přísně zakazuje! Zákazník nesmí ohrozit dojetím či naraţením předchozího jezdce v tobogánu. Můţe-li zákazník odhadnout, ţe můţe při jízdě korytem nabrat vyšší rychlost jízdy, v důsledku které by mohl dojet předchozího méně zdatného jezdce, je povinen dbát při jízdě zvýšené opatrnosti, popř. vyčkat aţ na další impuls k nástupu do koryta nebo na opuštění dojezdového bazénku předchozím jezdcem Na jízdu v tobogánu je zakázáno brát sebou nebo na sobě mít jakékoliv předměty, které by mohly poškodit koryto - zvláště ostré a kovové předměty, šperky, přezky, zipy, hodinky, klíče aj Je zakázáno zdrţovat se v dojezdovém bazénku Při nerespektování uvedených pokynů je jízda na tobogánu pouze na vlastní nebezpečí a při hrubém porušení výše uvedených pravidel můţe být zákazník z prostoru tobogánu vykázán. 3. Vířivý bazén Whirpool 3.1. Bazének s hydromasáţními a vzduchovými tryskami je určen pro klidovou relaxaci v sedu. Vstup do vířivé vany Whirpool je dovolen jen v době jejího provozu. Vstup dětem do 6 let je zakázán! 3.2. Vířivá vana Whirpool je omezena počtem osob a její provoz řídí obsluha bazénu Ve Whirpoolu je zakázáno manipulovat s tryskami a strkat předměty nebo prsty do otvorů trysek v masáţních lavicích nebo se potápět Vířivá vana je určena pouze osobám, jejichţ zdravotní stav dovoluje kontakt s vyššími teplotami vody Doporučený pobyt ve vířivé vaně by neměl přesáhnout 15 minut. 8

9 3.6. V případě nevolnosti nebo jiných zdravotních potíţí svých nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně upozornit sluţbu konajícího plavčíka. 4. Parní komory 4.1. Přístup do parní komory za účelem parní lázně je moţný pouze v době provozu parní komory Pohyb v parní komoře vyţaduje zvláštní pozornost pro vysokou koncentraci vlhkosti způsobující kluzkost a zvýšenou teplotu povrchů Z uţívání parní komory jsou vyloučeny osoby, které jsou postiţeny jakoukoliv nemocí ohroţující jejich zdraví při pouţití parní lázně či zdraví ostatních zákazníků těchto prostor Parní komory jsou odděleny a s jiným teplotním reţimem: muţi teplota do cca. 50 C a ţeny teplota do cca. 45 C V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně informovat pracovníka provozovatele nebo sluţbu konajícího plavčíka. 5. Sauna 5.1. Doba provozu sauny je vyznačena u vchodu do areálu PSO a na stránkách provozovatele a můţe být operativně měněna. V provozní době je také uvedeno pro které pohlaví je sauna určena, či je-li pro obě pohlaví ( společná sauna ). V případě vstupu zákazníka jiného pohlaví, neţ pro které je daný časový úsek vyhrazen, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení vstupného. Počet zákazníků sauny do povolené kapacity se počítá u turniketu v recepci. Vstupních dveře do sauny ovládají el. čipem Za zdravotní způsobilost k saunování si odpovídá kaţdý zákazník sám. Z uţívání jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiţeny jakoukoli nemocí ohroţující jejich zdraví či zdraví ostatních osob v souvislosti s prostředím sauny. Provozovatel můţe z prostoru sauny vyloučit osoby k saunování zjevně nezpůsobilé Do prostor sauny je zakázáno nosit jídlo a skleněné předměty. Při lázni se zakazuje jíst a pít. Ve všech prostorách sauny je zakázáno kouřit Vstup do potírny je povolen pouze bez plavek Do potírny si kaţdý zákazník musí vzít prostěradlo, na které si sedne, popř. lehne. Zákazník nesmí být v přímém kontaktu s pryčnami lavic v potírně a musí dbát toho, aby jeho pot nekapal na lavice a podlahu! Prostěradlo vydá kaţdému zákazníkovi obsluha sauny v prostoru recepce sauny. Při odchodu ze sauny je zákazník povinen prostěradlo odevzdat obsluze sauny v recepci sauny. Pokud si zákazník donese a bude pouţívat prostěradlo vlastní, musí být min. rozměru 125x210 cm V potírně a odpočívárně není dovoleno provádět osobní hygienu, holení, pedikúru ap Kaţdý zákazník je povinen zachovávat klid pro relaxaci a svým vystupováním neobtěţovat ostatní zákazníky Je zakázáno bez souhlasu obsluhy pouţívat jakékoli vonné směsi nebo látky V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně informovat pracovníka provozovatele nebo sluţbu konajícího plavčíka. 9

10 5.10. Patnáct minut před ukončením provozní doby sauny jsou zákazníci povinni opustit všechny prostory sauny, aby se stačili obléci do uzavření šaten. Šatny se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu. 6. Aquaerobic 6.1. Za zdravotní způsobilost pro aquaerobic si odpovídá kaţdý zákazník sám. Z uţívání jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiţeny jakoukoli nemocí ohroţující jejich zdraví či zdraví ostatních osob v souvislosti se zvýšenou fyzickou zátěţí. Osoby se zdravotními obtíţemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, cév, hypertenze, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, nadváha, epilepsie, astma, atd.) nebo těhotné ţeny musí před návštěvou lekce aquaerobicu konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodrţovat zvláštní pohybový reţim - omezení, o tom musí pokaţdé informovat cvičitelku a následně respektovat její pokyny Aquaerobic není vhodný pro neplavce. Pro aquaerobic platí omezení jako pro uţivatele bazénu viz výše. Ţeny musí být odlíčené, delší vlasy musí mít pevně staţené nebo sepnuté Začátečník rovněţ musí oznámit cvičitelce dané lekce, ţe je začátečník a musí se řídit jejími doporučeními a respektovat omezení. Kaţdý by si měl být vědom svých schopností a nepřeceňovat své síly. Pokud zákazník aţ v průběhu lekce zjistí, ţe je nad jeho aktuální fyzické moţnosti, nevyhovuje mu samotné cvičení či způsob vedení lekce cvičitelkou, můţe kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení vstupného I během lekce aquaerobicu je nutné dodrţovat pitný reţim. Pití můţe být ve vodní zóně pouze v čistých plastových obalech a uzavřené Před vstupem do vody musí zákazník cvičitelce osobně odevzdat doklad o zaplacení lekce aquaerobicu (plastový ţeton či jiný doklad, který obdrţí po zaplacení na pokladně PSO). Dodatečné předání po lekci není moţné Pozdní příchod na lekci (po zahájení cvičení) můţe být rizikový pro zdraví a bezpečnost zákazníka. Cvičitelka proto nemusí opozdilce do bazénu vpustit nebo mu doporučí nejprve rozplavání - zahřátí organismu před zahájením cvičení. Zákazník nemůţe poţadovat vrácení peněz nebo části peněz za lekci, na kterou přišel pozdě nebo se zúčastnil jen části lekce. Doporučený nástup na lekci je 5 minut před zahájením Zákazník je povinen ihned po převzetí pomůcek si zkontrolovat jejich stav a funkčnost, vady oznámit cvičitelce a po skončení lekce je nepoškozené odevzdat. V případě úmyslného poškození pomůcky při nepovolené manipulaci je zákazník povinen nahradit způsobenou škodu - cenu pomůcky Do vody zákazníci vstupují aţ na pokyn cvičitelky, při cvičení a manipulaci s pomůckami se řídí jejími pokyny. Vstup a výstup z bazénu je moţný jen po schůdcích. Během lekce není doporučen hovor mezi účastníky a je zakázáno ţvýkání ţvýkačky AQUAEROBIC V HLUBOKÉ VODĚ Probíhá v hluboké vodě zákazník nedosáhne na dno. a. Při cvičení jsou vţdy pouţívány nadlehčovací pomůcky - aquapás, který si zákazník připne kolem pasu. Dále můţe být pouţito posilovací náčiní, které se drţí v rukách nebo se navléká na končetiny. b. Nadlehčovací pás je zákazník povinen si připnout ještě před vstupem do vody. c. Součástí lekce můţe být i plavání, které můţe být zařazeno na začátku na zahřátí organizmu nebo na konci lekce na vyplavání a uvolnění. d. Pokud zákazník během lekce zjistí, ţe je zátěţ nad jeho síly, přeruší cvičení a odpočívá na svém cvičebním místě ve vodě nebo můţe opustit bazén AQUAEROBIC V MĚLKÉ VODĚ 10

11 Probíhá v mělčí vodě zákazník dosáhne na dno. a. Cvičení je vhodné pro osoby, které dosahují takové výšky, aby jim voda dosahovala maximálně do výše ramen. b. Hloubka pro aquaerobic v mělké vodě na Plaveckém stadionu je 140 cm. 7. PLAVECKÝ VÝCVIK PRO DOSPĚLÉ NEPLAVCE 1. Plavecký výcvik pro dospělé neplavce je určen všem osobám starším 18 let, které: a/ neumí vůbec plavat a nezvládají zatím ani základní plavecké dovednosti (dýchání do vody, skok do vody, splývání, atp.), b/ plavat umí, ale jejich plavecké způsoby (nebo zpravidla jen plavecký způsob prsa) jsou technicky velmi nedokonalé. Kaţdý zájemce si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtíţemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, cév, hypertenze, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, nadváha, epilepsie, astma, atd.) nebo těhotné ţeny musí před návštěvou lekce plavání konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodrţovat zvláštní pohybový reţim - omezení, o tom musí pokaždé informovat cvičitele a následně respektovat jeho pokyny. 2. V průběhu výcviku se všichni účastníci musí řídit pokyny cvičitele. Kaţdý si však musí být vědom svých schopností a v případě, ţe by aktivita vybraná cvičitelem byla nad jejich fyzické moţnosti, o tom cvičitele ihned informovat. Zákazník se tak vyhne případnému přetíţení organismu. 3. Pokud zákazník během lekce zjistí, ţe je zátěţ nad jeho síly, přeruší výcvik a odpočívá ve vodě nebo můţe opustit bazén a odpočívat na břehu. Zákazník také můţe lekci přerušit nebo z ní zcela odejít, avšak bez moţnosti vrácení peněz. 4. Zákazník musí být na určeném místě včas. Před vstupem do vody musí zákazník cvičiteli osobně odevzdat doklad o zaplacení lekce (plastový ţeton, který obdrţí po zaplacení - přihlášení na pokladně PSO). Dodatečné předání po lekci není moţné. 5. Pozdní příchod na lekci (po zahájení) můţe být rizikový pro zdraví a bezpečnost zákazníka. Cvičitel proto nemusí opozdilce do bazénu vpustit. Zákazník nemůţe poţadovat vrácení peněz nebo části peněz za lekci, na kterou přišel pozdě nebo se zúčastnil jen její části. 6. Do vody zákazníci vstupují aţ na pokyn cvičitele, při cvičení a manipulaci s pomůckami se řídí jeho pokyny. Vstup a výstup z bazénu je moţný jen po schůdcích, neurčí li cvičitel jinak. Během lekce není doporučen hovor mezi účastníky a je zakázáno ţvýkání ţvýkačky. 7. Pokud chce zákazník po skončení lekce plaveckého výcviku vyuţít i jiné sluţby, musí je mít zaplacené a čerpat je v místech k tomu určených. 8. Úhrada kurzovného musí proběhnout nejpozději do zahájení první lekce kurzu nebo před zahájením lekce, která je pro klienta první v daném kurzu. Nevyčerpané lekce propadají bez moţnosti vrácení peněz. 9. Výcvik probíhá v hloubce 140 cm, zákazník běţného vzrůstu dosáhne na dno. Při výcviku mohou být pouţívány plavecké pomůcky (desky, kruhy, aquapásy). Po skončení lekce musí zákazník všechny pomůcky nepoškozené vrátit. 10. Doporučené vybavení: sportovní plavky (pro ţeny jsou vhodnější plavky vcelku), plavecké brýle (ne potápěčské), dlouhé vlasy doporučujeme sepnout nebo pouţívat plaveckou čepici. 11

12 8. KONDIČNÍ PLAVÁNÍ POD VEDENÍM TRENÉRA 1. Kaţdý účastník kurzu má povinnost seznámit se před zahájením první lekce kurzu s Návštěvním řádem Plaveckého stadionu v Olomouci a také níţe uvedenými informacemi a pokyny pro účastníky KONDIČNÍHO PLAVÁNÍ POD VEDENÍM TRENÉRA a řídit se jimi. 2. KONDIČNÍ PLAVÁNÍ je určeno zdravým osobám starší 18 let, které umí plavat (ovládají minimálně 2 plavecké způsoby, kterými uplavou alespoň 100m), chtějí si zdokonalit technické provedení stávajících plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností (případně se naučit nové) a chtějí si navýšit kondici prostřednictvím plavání. Osoby mladší se mohou tohoto typu plavání zúčastnit pouze se souhlasem trenéra a souhlasem rodičů, který doloţí Prohlášením zákonného zástupce. 3. Náplň kurzu je obecně zaměřena zejména na zdokonalení stávajících plaveckých způsobů a plaveckých dovedností, rozvoj kondice a případně na nácvik nových dovedností (základních). Míra nácviku dalších dovedností závisí na počáteční úrovni dovedností, celkové kondici a schopnostech kaţdého klienta. Nácvik základních dovedností: kraul (kraulové nohy, paţe), znak (znakové nohy, paţe), prsa (prsové nohy, paţe), dýchání u jednotlivých plaveckých způsobů, startovní skok, plavání pod vodou. Nácvik dalších dovedností: plavecký způsob motýlek (různé modifikace nácviku), plavecké obrátky u různých plaveckých způsobů, startovní skoky, pády do vody a jiné. 4. Kaţdý zájemce o tuto sluţbu si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtíţemi (onemocnění oběhové soustavy, srdce, cév, hypertenze, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, nadváha, epilepsie, astma, atd.) nebo těhotné ţeny musí před návštěvou lekce plavání konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodrţovat zvláštní pohybový reţim - omezení, o tom musí pokaždé informovat cvičitele a následně respektovat jeho pokyny. 5. V průběhu lekce se všichni účastníci musí řídit pokyny cvičitele. Kaţdý si však musí být vědom svých schopností a v případě, ţe by aktivita vybraná cvičitelem byla nad fyzické moţnosti účastníka lekce, o tom cvičitele ihned informovat. Zákazník se tak vyhne přetíţení organismu. 6. Pokud zákazník během lekce zjistí, ţe je zátěţ nad jeho síly, přeruší výcvik a odpočívá ve vodě nebo můţe opustit bazén a odpočívat na břehu. Zákazník také můţe lekci přerušit nebo z ní odejít, avšak bez moţnosti vrácení peněz. 7. Zákazník musí být na určeném místě včas. Před vstupem do vody musí zákazník cvičiteli osobně odevzdat doklad o zaplacení lekce (plastový ţeton, který obdrţí po zaplacení - přihlášení na pokladně PSO). Dodatečné předání po lekci není moţné. 8. Pozdní příchod na lekci (po zahájení) můţe být rizikový pro zdraví a bezpečnost zákazníka. Cvičitel proto nemusí opozdilce do bazénu vpustit. Zákazník nemůţe poţadovat vrácení peněz nebo části peněz za lekci, na kterou přišel pozdě nebo se zúčastnil jen její části. 9. Do vody zákazníci vstupují aţ na pokyn cvičitele, při cvičení a manipulaci s pomůckami se řídí jeho pokyny. Vstup a výstup z bazénu je moţný jen po schůdcích, neurčí li cvičitel jinak. Během lekce není doporučen hovor mezi účastníky a je zakázáno ţvýkání ţvýkačky. 10. Cvičitel musí dohlédnout, ţe po skončení lekce opustili všichni účastníci prostor vymezený pro tento typ aktivity. Pokud chce zákazník po skončení lekce plaveckého výcviku vyuţít i jiné sluţby, musí je mít zaplacené a čerpat je v místech k tomu určených. 11. Úhrada kurzovného musí proběhnout nejpozději do zahájení první lekce kurzu nebo před zahájením lekce, která je pro klienta první v daném kurzu. V letním období (květen září) se platí na pokladně PSO záloha za čip. Nevyčerpané lekce propadají bez moţnosti vrácení peněz. 12

13 12. Cvičitel vţdy přizpůsobuje náplň lekce aktuálním schopnostem a dovednostem účastníků kurzu. 13. Při výcviku mohou být pouţívány plavecké pomůcky (desky, ploutve, packy a jiné). Všechny pouţívané pomůcky obdrţí zákazník od cvičitele před zahájením daného cvičení, po skončení lekce musí zákazník všechny pomůcky nepoškozené vrátit. 14. Doporučené vybavení: sportovní plavky (pro ţeny jsou vhodnější plavky vcelku, muţi nemají povoleny plavky typu bermudy ), plavecké brýle (ne potápěčské), dlouhé vlasy doporučujeme sepnout nebo pouţívat plaveckou čepici, čistou protiskluznou obuv, případný nápoj v nerozbitné plastové láhvi. 15. Výcvik probíhá formou kurzu a můţe být rozdělen do 2 3 úrovní podle schopností a dovedností jednotlivých účastníků. Rozdělení do jednotlivých úrovní provede cvičitel v průběhu první aţ druhé lekce kurzu. Rozdělení se týká účastníků kurzu, jednorázoví účastníci budou zařazeni podle jejich aktuálních moţností a podle plánu náplně pro danou lekci. Kapacita je omezena max. 15 osobami v jedné lekci a 1/8 plochy. 16. Zápisy do kurzu probíhají na pokladně Plaveckého stadionu. Podrobné informace podá zájemci pokladní Plaveckého stadionu nebo cvičitel daného kurzu nebo vedoucí sportovních aktivit Plaveckého stadionu. 9. Letní bazén 9.1. Při zakoupení jednorázové celodenní vstupenky na letní bazén nemá zákazník k dispozici šatní skříňku. Vstupenku s čárovým kódem je nutné si uschovat po celou dobu pobytu na letním areálu Plaveckého stadionu Olomouc pro případ kontroly Provozovatel neodpovídá za osobní věci a cennosti, které zákazníci vnesou do areálu, není-li zákonem stanoveno jinak Vstup do dětského bazénku letního areálu je povolen pouze dětem od 1 do 10 let a jejich doprovodu. Děti ve věku 1 3 roky ale mohou do dětského bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou. Skákání do dětského bazénku je zakázáno. Vstup do velkého letního bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let v doprovodu osoby starší 18 let! 9.4. Vstup do vydláţděného prostoru letního bazénu ohraničeného lavičkami a na terasu je dovolen pouze po důkladném omytí celého těla, pro očistu zákazníci vyuţijí sprch, které jsou rozmístěny u brodítek. Na tento prostor se vztahují veškerá ustanovení návštěvního řádu, není-li výslovně uvedeno, ţe se týkají pouze krytého bazénu Zákazníci letního bazénu mohou uţívat atrakce i krytý bazén, pokud jsou v provozu pro veřejnost. Koupání a uţívání atrakcí a krytého bazénu je však dovoleno osobám ve vhodném oděvu, viz. výše Zákazníci jsou povinni opustit prostor letního bazénu nejpozději do času ukončení provozní doby. Článek VI. Všeobecná ustanovení 1. Zjistí-li provozovatel, ţe zákazník má u sebe nebo pouţívá předměty, které podle návštěvního řádu nejsou povoleny, odebere je do úschovy a vydá je zákazníkovi aţ při jeho odchodu. 2. Zákazníci (z řad veřejnosti nebo nájemci vodní plochy), kteří vstupují do vody a vnášejí do ní plavecké pomůcky či jiné náčiní nebo nářadí vyuţívané při pobytu ve vodě (dále jen pomůcky), odpovídají za to, ţe tyto pomůcky splňují poţadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb.. 13

14 Pomůcky musí být čisté, nesmí negativně ovlivňovat jakost vody, musí být odolné vůči fyzikálně chemickým vlastnostem vody. Pomůcky musí být pravidelně dezinfikovány vhodným dezinfekčním prostředkem. 3. Zjistí-li provozovatel, ţe zákazník zneuţil vstupenky či čipu jiné osoby, vstupenky či čipu pozměněného nebo padělaného nebo vstupenky či čipu zlevněného (zvýhodněného), aniţ by při kontrole byl způsobilý na místě prokázat nárok na přiznání slevy (výhody), je provozovatel oprávněn vstupenku či čip odebrat a zákazníka z areálu PSO vyloučit nez nároku na náhradu. 4. Nalezené předměty v areálu stadionu jsou provozovatelem uschovávány po dobu jednoho měsíce. 5. Stíţnosti a přání týkající se pracovníků provozovatele, provozu nebo stavu zařízení, mohou zákazníci napsat do,,knihy přání a stíţností, která je uloţena na pokladně PSO. 6. Při náhlých poruchách, tzn. poruchy, které by mohly způsobit ohroţení zdraví zákazníků nebo pracovníků provozovatele, bude provoz stadionu ukončen. Zodpovědný pracovník okamţitě informuje zákazníky a zorganizuje opuštění areálu, tzn. vyklizení vodních ploch, atrakcí, sauny, parních komor, šaten a opuštění areálu. Plavecký stadion bude uzamčen do doby, neţ bude zajištěn běţný provoz a porucha odstraněna. Nárok na vrácení vstupného nebo jeho poměrné části nevzniká. 7. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny zákazníky PSO a nabývá platnosti dnem vyhlášení. Schválil: Ing. Malgorzata Rapa-Katbeh ředitelka OLTERM & TD Olomouc, a.s. V Olomouci

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW).

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW). NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉN, WELLNESS Návštěvní řád je vypracován zejména na základě 7a z.č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a dále v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice 1. Úvodní ustanovení Při vstupu do prostoru Aquaparku Kohoutovice (dále jen "areál") je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního

Více

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel:

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel: AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV Provozovatel: AQUADREAM a.s. Melodická 1380 150 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 27457125 Únor 2007 Schváleno : Hygienická

Více

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád Letní koupaliště Moravské Budějovice Provozní a návštěvní řád PROVOZOVATEL LETNÍHO KOUPALIŠTĚ: ZIKOS, příspěvková organizace Komenského sady 1642 676 02 Moravské Budějovice květen 2015 Koupaliště Moravské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola HUMPOLEC, Hradská 894, okres Pelhřimov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Mgr.Pavel Bílek, ředitele školy Schválil: Mgr.Pavel Bílek, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

ŠKOLNÍ ŘÁD SZŠ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 OBORY: RAZÍTKO ŠKOLY PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. RAZÍTKO ŠKOLY OBORY: PODPIS ŘEDITELKY ŠKOLY PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Zdravotnický asistent denní i večerní forma studia Zdravotnické lyceum Sociální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno - venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 280 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012

Více

A ŠKOLNÍ ŘÁD... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

A ŠKOLNÍ ŘÁD... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Škola Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ Školní řád základní školy Č.j.: 507/07 Účinnost od: 3. 9. 2007 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Aktualizace provedena k 1. 9. 2011 Obsah

Více

Mgr. Natália Toflová, ředitelka školy

Mgr. Natália Toflová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM3 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak 2.1 Skartační znak Pedagogická rada projednala dne 30.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2013 S5

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY HOTEL BERG s.r.o. 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny pobyty a služby HOTELU BERG s.r.o. Vztah mezi HOTELEM BERG s.r.o. a zákazníkem se řídí ustanovením zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, 544 55 IČO: 75017881 www.zsdubenec.cz Tel: +420 499 694 138 bankovní spojení: 181792245/0300 e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz ŠKOLNÍ

Více

ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ

ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ střední odborná škola Praha 2, Resslova 5 ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY sídlo: Resslova 5, 120 00 Praha 2 tel./fax.: +420 224 922 228 e-mail: info@cao.cz

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Dodatek č. 1 nahrazuje bod 1. směrnice 10/2007 a ostatní části se tímto nařízením nemění. Vlastníkem tělocvičny je město Pelhřimov. Provozovatelem

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY Část I. Základní ustanovení Článek 1 Závazný předpis Obce a podmínky užívání víceúčelové haly Vlastník a provozovatel: Obec Velké Losiny Rudé armády 321 788 15 Velké

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost SKLADOVÁNÍ POTRAVINAŘSKÉHO ZBOŢÍ A MANIPULACE S NÁKLADEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Platné při přepravě v tramvajích, trolejbusech a autobusech Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. Platné od 1. 6. 2014 Tel.: +420

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více