a TEMATICKÉ PLÁNY Tematická publikace základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a TEMATICKÉ PLÁNY Tematická publikace základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce"

Transkript

1 CENÍKY 2008 a TEMATICKÉ PLÁNY základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce Tematická publikace Speciál časopisu Flóra na zahradě Balkony, terasy a zimní zahrady

2 CENÍK 2008 a TE MATICK PLÁN Mgr. Daniela Frumarová, mobil: , tel./fax: ,

3 âtenost: ãtenáfiû/mûsíc Zdroj: Media Projekt realizován GfK Praha Median 2007 Rozsah: stran Periodicita: mûsíãník Cena za v tisk: 35 Kã Cena roãního pfiedplatného: 384 Kã Cena inzerce: Kã za tiskovou stranu CPT inzerce: 475 Kã* Ti tûn náklad: v tiskû Prodan náklad: v tiskû pfiedplatné * CPT (Cost per Thousand) cena, kterou inzerent zaplatí za oslovení 1000 ãtenáfiû ZDRAVÍ je to nejdûleïitûj í, co máte ãasopis s dlouholetou tradicí jiï padesát pût let na trhu kvalita provûfiená ãasem rozhovory a poradna s pfiedními odborníky âasopis ZDRAVÍ pomáhá ãtenáfiûm zorientovat se ve zdravém Ïivotním stylu. Nabízí fiadu informací a doporuãení z klasické i alternativní medicíny. Poskytuje ve spolupráci s odborníky praktické rady a nechá nahlédnout do zákoutí partnersk ch vztahû a sexu ãi kariéry. Najdete v nûm také rozhovory s celebritami, recepty, kfiíïovku, horoskop a soutûïe pro ãtenáfie. ZDRAVÍ je ãasopis pro Ïeny i muïe kaïdého vûku. Vychází od roku 1953 STRUâN PROFIL âtená E: Zdroj: Media Projekt realizován GfK Praha Median 2007 Mûsíãnû pfieãte Zdraví zhruba ãtenáfiû a zpravidla jej ãte celá rodina 76 % ãtenáfiû jsou Ïeny v ech vûkov ch kategorií, pfievládá skupina od 30 let do 60 let 24 % ãtenáfiû tvofií muïi, pfieváïnû ve vûku let 54 % ãtenáfiû má stfiedo kolské vzdûlání s maturitou nebo V 40 % ãtenáfiû má osobní pfiíjem nad Kã mûsíãnû V SLEDKY âtená SKÉ ANKETY Z ROKU 2007: 92,2% ãtenáfiû Zdraví ãerpá informace o zdraví a farmaceutick ch novinkách z tohoto titulu 49,5% ãtenáfiû uvádí mûsíãní v daje na péãi o své zdraví od 500 Kã do 2000 Kã 34% ãtenáfiû uvádí mûsíãní v daje na kosmetiku do 500 Kã do 2000 Kã Distribuce ãasopisu je zaji tûna na více neï prodejních míst v âr novinové stánky, benzinová ãerpadla, sítû obchodních fietûzcû Tesco, Billa, Globus, kniïní velkoobchody Dal í distribuce: V stavy a veletrhy se zamûfiením na zdrav Ïivotní styl a lázeàství, lázeàská informaãní centra, dálkové autobusové linky spoleãnosti Student Agency, vybrané lékárny a lékafiské ordinace ve vût ích mûstech âr. Vydavatel: âasopisy 2005, s. r. o. Táborská Praha 4 IâO: , DIâ: CZ OR Mûstského soudu v Praze, oddíl C, vloïka Obchodní oddûlení Jarmila Masopustová inzerce tel./fax: mobil:

4 Témata pro rok /08 uzávûrka 27/11/2007 vychází 18/12/2007 (distribuce na TOP GASTRO + Holiday World 14 17/ ) Téma: Konzervanty v jídle a nápojích + zdravé obaly Krása: Jak se starat o pleè v zimû Zdraví 1: ZaÏívací potíïe Zdraví 2: Kfieãové Ïíly Dûti: Dûti v zimû V Ïiva: Sladké, tuãné po ãem se je tû pfiibírá? Pohyb: Fitness doma (Alchymie bytí: Zaostfieno na vá zrak) 2/08 uzávûrka 12/12/2007 vychází 21/01/2008 Téma: Péãe o bolavé klouby Krása: Vlasy v zimû Zdraví 1: Nachlazení (prevence a léãba) Zdraví 2: Jak si h ãkat imunitu Dûti: Kdy k oãnímu lékafii V Ïiva: Probiotika versus symbiotika Pohyb: Bruslení na ledû (Alchymie bytí: Srdce a sex) 3/08 uzávûrka 25/01/2008 vychází 18/02/2008 Téma: Jarní únava, posílení vitality Krása: Akné Zdraví 1: Prostata Zdraví 2: Krevní tlak Dûti: Opary a afty V Ïiva: Rostlinné tuky Pohyb: Jóga a meditace (Alchymie bytí: Stárnutí muïe) 4/08 uzávûrka 25/02/2008 vychází 25/03/2008 (distribuce na veletrhu Biostyl 27 30/3) Roz ífiené téma: Bioprodukty a mléko Krása: Krásné nehty v Ïiva, manikúra, zábaly Zdraví 1: Stra ák jménem rakovina Zdraví 2: Detoxikace organismu Dûti: Oãkování proti klí ÈatÛm V Ïiva: âerstvé ovoce a zelenina Pohyb: Tai-ãi (Alchymie bytí: Rozko koufiení) 5/08 uzávûrka 25/03/2008 vychází 21/04/2008 Téma: Alergie jak na nû? Krása: Depilace Zdraví 1: Zdravé nohy jak na ploché nohy a jiné obtíïe Zdraví 2: Co zpûsobuje alkohol Dûti: Vojtova metoda V Ïiva: Kfiemík, vápník a dal í pomocníci Pohyb: Jak zv it v konnost pfii sportu 6/08 uzávûrka 24/04/2008 vychází 19/05/2008 (distribuce na For Habitat, For Kids, Rodina a voln ãas PVA LetÀany 24 27/5) Vkládaná pfiíloha: V lety za zdravím (Tipy na v lety k léãiv m studánkám, pramenûm, poutní místa, meditaãní zahrady.) Téma: Minerální vody a pitn reïim Krása: Transplantace vlasû Zdraví 1: Venerické choroby Zdraví 2: Dobr a patn cholesterol Dûti: Kam na prázdniny, lékárniãka, základy první pomoci V Ïiva: Potravinové doplàky Pohyb: Plavání zformuje postavu 7/08 uzávûrka 26/05/2008 vychází 23/06/2008 Téma: Slunce jako pomocník Krása: Letní ovocné obliãejové masky Zdraví 1: Moãov mûch fi Zdraví 2: Nadmûrné pocení Dûti: Dûtská nevolnost na cestách V Ïiva: Sezonní ovoce a zelenina Pohyb: Pû í turistika a nordic walking o dovolené 8/08 uzávûrka 23/06/2008 vychází 21/07/2008 Téma: Hubnûte zdravû Krása: Mofiská voda a její vliv na ná organismus: kûïe, vlasy, pleè Zdraví 1: Bolí vás Ïaludek? Zdraví 2: Co je to mofiská nemoc Dûti: KdyÏ se narodí dvojãata V Ïiva: Minerály a stopové prvky Pohyb: Koleãkové brusle 9/08 uzávûrka 25/07/2008 vychází 18/08/2008 Téma: Krásn úsmûv zdravé zuby Krása: Hypoalergenní kosmetika Zdraví 1: Gynekologie Zdraví 2: Cviãení pamûti Dûti: kola hrou jak vybírat krouïky V Ïiva: Afrodiziaka Pohyb: Iontové nápoje pro sportovce 10/08 uzávûrka 25/08/2008 vychází 22/09/2008 (distribuce na Wellness Balnea PVA LetÀany 4 7/10) Vkládaná pfiíloha: Láznû a wellness (láz. novinky, léãivé bahno, slatina, ra elina, ãokoláda) Téma: Antibiotika Krása: Náu nice a piercing z pohledu lékafie Zdraví 1: Rakovina prsu a nové poznatky o léãbû Zdraví 2: Podlitiny a praskání cévek Dûti: Vhodná obuv pro dítû do koly V Ïiva: Bílkoviny v eho druhu Pohyb: Rotopedy versus cyklistika 11/08 uzávûrka 24/09/2008 vychází 20/10/2008 (distribuce na Snowmanii v Sazka Arénû 23 24/11) Téma: Nachlazení, ka el, r ma, chfiipka Krása: Plastická chirurgie korekce jizev Zdraví 1: Civilizaãní choroby srdeãnû-cévní mozkové pfiíhody Zdraví 2: Zdravá játra Dûti: Zákefiné v i V Ïiva: Zdrav ãaj v kuchyni i v lékárnû Pohyb: Sportem ke zdraví a zimní dovolená 12/08 uzávûrka 27/10/2008 vychází 24/11/2008 Roz ífiené téma: Cukrovka Krása: Veãerní líãení Zdraví 1: Inkontinence Zdraví 2: Jak se starat o své u i Dûti: Rovnátka a dûtská psychika V Ïiva: Bezlepková dieta Pohyb: Overball cviãte doma 1/09 uzávûrka 24/11/2008 vychází 22/12/2008 Téma: Jak léãit oãi (Ïlutá skvrna) Krása: Parfémy pro dámy i pro pány Zdraví 1: V e kolem spánku Zdraví 2: Toxoplazmóza, mononukleóza Dûti: V ãem pomûïe logoped V Ïiva: Olivy, olivov olej Pohyb: Sauna proãistí tûlo

5 Ceník inzerce 2008 Ceny jsou v Kã bez 19% DPH Formát Cena v Kã TERMÍNY VYDÁNÍ âíslo Objednávky a podklady do Distribuce 1/ ,- 1/ ,- 1/ ,- 1/ ,- 2/1 uvnitfi ãísla ,- 2. strana obálky ,- 3. strana obálky ,- 4. strana obálky ,- SLEVY ZA OPAKOVÁNÍ 2x 5 % 3x 4x 10 % 5x 7x 15 % 8x 10x 20 % 11x a více 25 % Skonto: pfii platbû pfied datem uzávûrky ãiní 3 % Storno poplatky: pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci po datu uzávûrky, platí 100 % ceny inzerátu 01/08 27/11/ /12/ /08 12/12/ /01/ /08 25/01/ /02/ /08 25/02/ /03/ /08 25/03/ /04/ /08 24/04/ /05/ /08 26/05/ /06/ /08 23/06/ /07/ /08 25/07/ /08/ /08 25/08/ /09/ /08 24/09/ /10/ /08 27/10/ /11/ /09 24/11/ /12/2009 Technické údaje Periodicita Sazební obraz strany âist formát Rastr Tisk Blok Obálka Vazba mûsíãník 188 x 236 mm 210 x 280 mm 150 linek/palec rotaãní ofset barvy, 65 g barvy, 135 g kfiída lesklá, UV lak V2 lepená FORMÁTY (v mm) 1/2 1/3 1/4 1/2 1/3 1/4 1/4 Formát na spad po ofiezu zrcadlo Formát na spad po ofiezu zrcadlo 2/1 420 x 280 1/3 ífika 210 x x 76 1/1 210 x x 236 1/3 v ka 70 x x 236 1/2 ífika 210 x x 115 1/4 ífika (podval) 210 x x 55 1/2 v ka 102 x x 236 1/4 v ka (sloupec) 54 x x 236 1/4 v ka 102 x x 115 K formátûm na spad je nutné pfiipoãíst 5 mm na ofiezov ch stranách Pfiíjímáme podklady v digitální podobû: media: ZIP 100 MB, 250 MB, CD-ROM, DVD em: PDF v tiskové kvalitû (rozli ení 300 dpi, CMYK) Quark Xpress 7.0 (MAC) a niï í (s pouïit mi obrázky, logy a fonty) Illustartor CS2 (MAC) a niï í (texty v kfiivkách, popfiípadû dodat fonty) Photoshop CS2 (MAC) a niï í (v rozli ení 300 dpi, CMYK) nepfiíjímáme soubory v Corel Draw

6 Objednávka inzerce OBJEDNAVATEL Agentura: Klient: Adresa: Kontaktní osoba: Tel.: Fax: IâO: DIâ: Fakturu za lete na adresu: âíslo Rozmûr: Objednávky Distribuce: Kalkulace ceny: a podklady do: 02/08 12/12/ /01/2008 Základní cena 03/08 24/01/ /02/2008 Sleva opakovací 04/08 25/02/ /03/2008 Agent. provize 05/08 25/03/ /04/2008 Celkem bez DPH 06/08 24/04/ /05/2008 DPH 19 % 07/08 26/05/ /06/2008 K úhradû 08/08 23/06/ /07/ /08 25/07/ /08/ /08 25/08/ /09/ /08 24/09/ /10/ /08 27/10/ /11/ /09 24/11/ /12/2008 Poznámky: Na základû zvefiejnûní uhradíme inzerci do 14 dnû po vystavení daàového dokladu. U opakovan ch inzerátû bude vyúãtování probíhat vïdy za jednotlivá zvefiejnûní. TECHNICKÉ PODMÍNKY NA INZERTNÍ PODKLADY Pfiijimáme podklady v digitální podobû: media: ZIP 100 MB, 250 MB, CD-ROM, DVD em: PDF v tiskové kvalitû (rozli ení 300 dpi, CMYK) Quark Xpress 7.0 (MAC) a niï í (s pouïit mi obrázky, logy a fonty) Illustrator CS2 (MAC) a niï í (texty v kfiivkách, popfiípadû dodat fonty) Photoshop CS2 (MAC) a niï í (v rozli ení 300 dpi, CMYK) nepfiijimáme soubory v Corel Draw V pfiípadû nedodání digitálního nátisku nepfiebíráme garanci za poïadovanou barevnost. P EDÁNÍ PODKLADÒ Podklady budou pfiedány v termínu... na ovou adresu: nebo na médiu... s nátiskem... do redakce na adresu: Táborská 5, Praha 4. Pfiedání podkladû za objednatele zajistí..., tel.:..., .:... PfiedloÏit korekturu: ano ne Vrátit podklady: ano ne OBCHODNÍ PODMÍNKY Smluvní strana, objednavatel se seznámila s v eobecn mi obchodními podmínkami ze dne , ceníkem, technick mi podmínkami a sv m podpisem potvrzuje, Ïe s nimi souhlasí. Objednávku za le po tou nebo faxem. Reklamace se pfiijímají do 14 dnû po prvním zvefiejnûní chybného inzerátu. Pokud objednavatel nedodá pfii opakované inzerci podklady pro zpracování jiné formy inzerátu do data uzávûrky, souhlasí s tím, Ïe bude oti tûn poslední publikovan inzerát. Datum: Podpis, razítko:

www.mesicnikzdravi.cz

www.mesicnikzdravi.cz Do Zdraví se investovat vyplatí! Vychází od roku 1953 tradice odbornost vysoká ãtenost stabilní pfiedplatitelská základna zábava moderní zpracování aktuální pfiílohy tipy, rady, kontakty a adresy on-line

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 8. února 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014

Ceník inzerce. Platný od 1. 7. 2014 Ceník inzerce Hospodářské noviny Ekonom Respekt IN Magazín Víkend Proč ne?! Podnikání Finance ICT Revue Energetika Automobily Kariéra Marketing & Media Právní rádce Business Spotlight Moderní řízení Moderní

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel.: 221 001 481, 221 001 422, fax: 221 001 424, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz

121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel.: 221 001 481, 221 001 422, fax: 221 001 424, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz CENÍK NZERCE 2014 PLATNÝ OD 1. 1. 2014 PŘÍJEM NZERCE 121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel.: 221 001 481, 221 001 422, fax: 221 001 424, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz PŘÍJEM REGONÁLNÍ NZERCE V ČECHÁCH: Středočeský

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

oprášili country ZDARMA! nabídka osobnost Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128 Distribuováno informačními centry MČ Praha 4:

oprášili country ZDARMA! nabídka osobnost Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128 Distribuováno informačními centry MČ Praha 4: ČERVEN 2010 ZDARMA! nabídka PŘÍLOHA MĚSÍČNÍKU TUČŇÁK Distribuováno informačními centry MČ Praha 4: Táborská 376/40 nám. Hrdinů 3 Poláčkova 1976/2 Novodvorská 151 Hlavní 1402/141 Branická 44 K Libuši 7

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

Odûvní design na Malé Stranû

Odûvní design na Malé Stranû LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 9. 30. 9. 2005 âesko-japonská spoleãnost koly... strana 3 Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na ich nejuznávanûj ích odûvních

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s.

Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. Obchodní podmínky vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. 2010 SVĚT MOTORŮ Chcete oslovit ty, kteří se rozhodují nad koupí aut a produktů s nimi spojených? Pak musíte sáhnout po Světu motorů, nejpopulárnějším

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

2009 CHARAKTERISTIKA CÍLOVÁ SKUPINA DISTRIBUCE

2009 CHARAKTERISTIKA CÍLOVÁ SKUPINA DISTRIBUCE alkoholické a nealkoholické nápoje / gastronomie / vybavení provozoven / cestování / životní styl CHARAKTERISTIKA Beverage & Gastro, dvouměsíčník se zaměřením na nápoje, gastronomii a vše, co k tomu patří,

Více

Sociální práce s rodinou a dûtmi

Sociální práce s rodinou a dûtmi Obálka 02/2005 6.6.2005 20:40 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y - soubor veletrhû pro bydlení, rodinu a voln ãas Obsah: 1. Rastr plochy se zakreslením expozice firmy 2.

Více