Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mesicnikzdravi.cz"

Transkript

1 Do Zdraví se investovat vyplatí! Vychází od roku 1953 tradice odbornost vysoká ãtenost stabilní pfiedplatitelská základna zábava moderní zpracování aktuální pfiílohy tipy, rady, kontakty a adresy on-line verze na komunikace, prezentace a aktuality i na Facebooku Moderní ãasopis magazínového typu o zdravém Ïivotním stylu, pln zajímavého ãtení, odborníkû, rozhovorû, rad ãi inspirace z oblasti zdraví, kondice, v Ïivy, kosmetiky, psychologie, vztahû a v chovy. Informuje rovnûï o nov ch moïnostech léãby, aktualitách estetické medicíny a roz ifiuje povûdomí o netradiãních terapiích. Nechybûjí pravidelné soutûïe o ceny a oblíbené poradny. âasopis spolupracuje s fiadou pfiedních ãesk ch odborníkû a oslovuje zejména Ïeny nad tfiicet let, které preferují aktivní Ïivotní styl, ale také ty, jeï peãují o dûti a rodinu. STRUâN PROFIL âtená E: 74 % ãtenáfiû jsou Ïeny v ech vûkov ch kategorií, pfievládá skupina od 30 let do 55 let 26 % ãtenáfiû tvofií muïi 61 % ãtenáfiû má stfiedo kolské vzdûlání s maturitou nebo V 55 % domácností má pfiíjem nad 30 tisíc mûsíãnû âtenost v periodû vydání: ãtenáfiû (Mediaprojekt 1. a 2. ãtvrtletí 2013) Poãet kontaktû ãtenáfiû s ãasopisem v periodû vydání: (frekvence kontaktû s ãasopisem 4,9; V zkum úãinnosti ãasopisecké reklamy, GFK 2010) kontaktû (Mediaprojekt 1. a 2. ãtvrtletí 2013) Rozsah: stran Periodicita: mûsíãník Cena za v tisk: 41 Kã Cena roãního pfiedplatného: 451 Kã Cena inzerce: Kã za tiskovou stranu CPT inzerce: 684 Kã* Ti tûn náklad: v tiskû Prodan náklad: * CPT (Cost per Thousand) cena, kterou inzerent zaplatí za oslovení 1000 ãtenáfiû Distribuce: Na území celé âeské republiky na novinov ch stáncích, v obchodních fietûzcích (napfi. Ahold, Kaufland, HDS Retail, Spar, Globus, Makro), v kniïních velkoobchodech a lékafisk ch ordinacích (IKEM Praha a dal í). âasopis je k dispozici náv tûvníkûm a vystavovatelûm na v stavách a veletrzích se zamûfiením na zdrav Ïivotní styl a lázeàství, dále pak v lázeàsk ch informaãních centrech a na autobusov ch linkách Student Agency. Vydavatel: âasopisy 2005, s. r. o. Táborská Praha 4 Iâ: , DIâ: CZ OR: Mûstsk soud v Praze, oddíl C, vloïka Obchodní oddûlení: Ivana Awwadová manaïer titulu tel./fax: mobil:

2 Témata pro I. pololetí /14 uzávûrka vychází Aktuálnû: Jak ãasto chodit na preventivní prohlídky a na co v echno máte nárok Zdraví: ZaÏívací potíïe, které mûïete léãit sami Vyzrajte na r mu modernû i po babsku Onkologická onemocnûní prevence a léãba Jak pomáhá hofiãík? Pod lupou: Stres a zdraví v e, co byste mûli vûdût Dûti: KdyÏ dítû bolí ou ko V Ïiva: âaje a zdraví ãerné, zelené, bylinkové i ovocné Pohyb: Vybíráme ideální fitko, trenéra ãi dietologa Kosmetika: Krásné a zdravé nohy Psychologie: Volbu stfiední ani vysoké koly pro své potomky nepodceàujte! Zdrav domov: Jak lze zdravûji prát a Ïehlit 3/14 uzávûrka vychází Aktuálnû: U zubafie aneb Kolik stojí péãe a kolik prevence Zdraví: Chrápání pomûcky, doplàky, operace Poznáte, Ïe vás zlobí slinivka? Nejãastûj í Ïenské potíïe PMS, bolestivá menstruace, chlamydie atd. Jak pomáhá vápník Pod lupou: Láznû manuál pro pacienty i hosty lázní Dûti: Oãkovat dûti proto klí Èové encefalitidû, nebo ne? V Ïiva: Co jíst, kdyï nás bolí klouby Pohyb: Flowin cviãení na klouzavé podloïce Kosmetika: Domácí masky voàavé, chutné, ale hlavnû úãinné! Psychologie: Máte doma mamánka? Zdrav domov: âist vzduch jak mít doma ideální vzduch bez alergenû 5/14 uzávûrka vychází Aktuálnû: Proã hrozí infarkt stále mlad ím lidem? Zdraví: BûÏné bolesti hlavy a migréna zásadní rozdíly v léãbû Nûkolik tipû na jarní detoxikaci Tipy a triky, které vám pomohou otûhotnût! Jak pomáhají takzvané zelené potraviny (chlorella, mlad jeãmen atd.)? Pod lupou: Boom farmáfisk ch trhû aneb Zaãínáme jíst skuteãnû zdravûji? Dûti: Léãba drobn ch poranûní a tipy do lékárniãky V Ïiva: epkov olej znovuobjeven zázrak? Pohyb: Veslování je opût populární! Proã? Kosmetika: Péãe o kûïi celého tûla tûlová mléka, gely, m dla atd. Psychologie: Panika, úzkost, fobie co mají spoleãné Zdrav domov: Zdravé vafiení (hrnce, fritézy, keramické pánve, vafiení v páfie, trouby, sporáky) 6/14 uzávûrka vychází Aktuálnû: Pfied létem Ïeny opût zaãínají hubnout kde dûlají nejãastûji chyby? Zdraví: Co nejvíce kodí va im zubûm a co s tím Intimní trampoty v létû (kvasinkové infekce) Cukrovka není o cukru, ale o zdraví celého tûla! Jak pomáhá guarana Pod lupou: Pitn reïim kolik, kdy, a ãeho pít Dûti: Prázdniny se blíïí tipy a rady pro rodiãe i dûti V Ïiva: Vláknina proã ji potfiebujeme a kolik Pohyb: Jak zaãít bûhat? Kosmetika: Opalování a novinky v ochranné kosmetice Psychologie: V bûr partnera je stejnû tûïk ve 20 i v 50 Zdrav domov: Zdravá a ãistá domácnost s nanotechnologiemi 4/14 uzávûrka vychází Aktuálnû: Pylové alergie a jejich moderní léãba Zdraví: Jarní únava bez únavy? Poradíme, jak na to! Co v echno zpûsobuje zubní plak, kámen a skvrny? Jak zvládnout inkontinenci prevence i léãba Jak pomáhá syrovátka Pod lupou: Deodoranty, antiperspiranty a dal í zbranû proti pocení Dûti: Hraãky, které dûti uãí a pomáhají jim V Ïiva: Bezlepková kuchynû nejen pro celiaky Pohyb: Nauãte se správnû chodit s walkingov mi holemi Kosmetika: Vitaminy, minerály a dal í látky pro krásnûj í pleè Psychologie: Depresemi trpût nemusíte! Zdrav domov: Moli a mravenci útoãí jak na nû? 7/14 uzávûrka vychází Aktuálnû: Zdravotní potíïe v létû (prûjem, zácpa, infekce, úrazy) a letní lékárniãka Zdraví: KdyÏ vás trápí oteklé nohy Nejãastûj í potíïe spojené a menopauzou a jak na nû! Tipy a triky, jak zvládnout cestovní nevolnost (letadlo, auto, loì) Jak pomáhá kolostrum Pod lupou: Antikoncepce novinky a zajímavosti, ale také ceny! Dûti: Co v echno mûïe signalizovat vyráïka V Ïiva: MÛÏeme se obejít bez cukru? Pohyb: Plavání a dal í letní vodní sporty v hody a rizika Kosmetika: Jizviãky a strie fie ení existují Psychologie: Má dcera nechce jíst! Zdrav domov: Zdravé spaní matrace, postele, ro ty atd. Pravidelné rubriky: Biokoutek, poradny lékafiû, poradna trenéra, homeopatie, netradiãní terapie, psychologie, bylinky

3 Témata pro II. pololetí /14 uzávûrka vychází Aktuálnû: Co je to metabolick syndrom a jak se dá léãit? Zdraví: Trápení zvané nízk tlak tipy a triky Deset tipû proti parodontóze PamûÈ trénink a nejlep í v Ïiva pro mozek Jak pomáhají konopná semínka Pod lupou: Porod není hraãka vybíráme kurzy, porodnice, duly, cviãení atd. Dûti: Zdravé boty do koly i na hfii tû V Ïiva: Houby tradiãní i netradiãní Pohyb: Jak rychle získat kondici Kosmetika: BB a CC krémy skuteãnû fungují? Psychologie: Psychosomatické nemoci realita, nebo m tus? Zdrav domov: Rostliny doma které jsou a nejsou vhodné 11/14 uzávûrka vychází Aktuálnû: Ochrana pfied chfiipkov mi viry musí b t komplexní Zdraví: Kfieãové Ïíly prevence a novinky v léãbû Vysok krevní tlak rizika a léãba Co dûlat, aby vás nebolelo v krku Jak pomáhá vitamin C Pod lupou: NejváÏnûj í srdeãní onemocnûní a moderní metody léãby Dûti: S dûtmi na lyïích na co si dát pozor V Ïiva: Vitaminy na talífii Pohyb: Spidernap moderní cviãení s opaskem Kosmetika: Jak vyhladit vrásky a zpevnit pleè Psychologie: Má mladou milenku. Co dûlat? Zdrav domov: Ekoúklid ekologické prostfiedky z obchodu i doma vyrobené 9/14 uzávûrka vychází Aktuálnû: Proã Ïeny tolik trápí potíïe s moãov mi cestami? Zdraví: Novinky a zajímavosti v léãbû kloubû Do lázní za zdravím i krásou Proã je stále více alergikû a jak se lze bránit? Jak pomáhá stfiíbro Pod lupou: Osteoporóza novinky v léãbû a prevence Dûti: PotíÏe ve kole mûïe pomoci fie it i odborník V Ïiva: Dopfiejte si potraviny, které obsahují omega-3 kyseliny Pohyb: Nevíte, jak sport zvolit? Zaãnete chûzí Kosmetika: Krásné ruce a nehty Psychologie: Na co je nám emoãní inteligence? Zdrav domov: Nebezpeãné materiály v domácnosti a ãím je nahradit 12/14 uzávûrka vychází Aktuálnû: Vánoãní stres mít nemusíte aneb Pfiipravte se na Vánoce s námi Zdraví: Zuby moderní pohled na dentální hygienu Co v echno si musí diabetik hlídat? Nauãte se správnû otuïovat! Jak pomáhá tea tree Pod lupou: Antibiotika jejich v hody i nev hody Dûti: Kdy s dítûtem zajít na logopedii V Ïiva: Na Vánoce nemusí b t kapr! Pohyb: Cviãíme doma rady a tipy Kosmetika: Vyberte s námi vûni pod stromeãek Psychologie: Pozor na nakupovací nemoc! Zdrav domov: Antibakteriální péãe (nátûry, ãisticí prostfiedky, m dla atd.) 10/14 uzávûrka vychází Aktuálnû: Moderní operace oãí pomáhají stále více lidem Zdraví: Prostata v hradnû muïsk problém Ka el, poradíme, co s ním Koufiit nemusíte, poradíme, jak na to! Jak pomáhají probiotika Pod lupou: Imunita co v echno ji ovlivàuje Dûti: Dûti a nadváha staãí zmûna jídelníãku? V Ïiva: Netradiãní ovoce zdroj nov ch chutí i vitaminû Pohyb: Jogalates klidná mysl a trénované tûlo Kosmetika: Suchá pleè a péãe o ni Psychologie: Jak vyjít s problematick mi kolegy Zdrav domov: MÛÏete u etfiit nejen peníze, ale i pfiírodu voda, nízkoenergetické spotfiebiãe, svûtla atd. 1/15 uzávûrka vychází Aktuálnû: Klouby uï zlobí i mladé lidi. Proã? Zdraví: Nachlazení a jeho léãba Tipy a triky proti nespavosti Akné a moïnosti fie ení Jak pomáhá jod Pod lupou: Zdravé hubnutí rady odborníkû, recepty a tipy pro v drï Dûti: Syndrom ne ikovného dítûte V Ïiva: Chutné potraviny i léky zároveà které to jsou? Pohyb: Cviãení podle somatotypû Kosmetika: V e pro uhranãiv pohled Psychologie: 10 vûcí, které dokáïí Ïeny nejvíce vytoãit Zdrav domov: KdyÏ máme domácího mazlíãka vnitfiní a vnûj í paraziti, úklid atd. Pravidelné rubriky: Biokoutek, poradny lékafiû, poradna trenéra, homeopatie, netradiãní terapie, psychologie, bylinky

4 Ceník inzerce 2014 Ceny jsou v Kã bez DPH Formát Cena v Kã TERMÍNY VYDÁNÍ âíslo Objednávky a podklady do Distribuce 1/ ,- 1/ ,- 1/ , ,- 2/1 uvnitfi ãísla ,- 2. strana obálky ,- 3. strana obálky ,- 4. strana obálky ,- SLEVY ZA OPAKOVÁNÍ 2x 5 % 3x 4x 10 % 5x 7x 15 % 8x 10x 20 % 11x a více 25 % Skonto: pfii platbû pfied datem uzávûrky ãiní 3 % Storno poplatky: pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci po datu uzávûrky, platí 100 % ceny inzerátu CENY INZERCE NA velk banner 468 x 60 px mal banner 120 x 60 px 3000 Kã/t den 1000 Kã/t den 01/ / / / / / / / / / / / / Technické údaje Periodicita mûsíãník Sazební obraz strany 186 x 236 mm âist formát 210 x 280 mm Rastr 150 linek/palec Tisk rotaãní ofset Blok barvy, 65 g/m 2 Obálka barvy, 135 g/m 2 kfiída lesklá, UV lak Vazba V1 itá FORMÁTY (v mm) 1/2 1/3 1/2 1/3 Formát na spad po ofiezu na zrcadlo Formát na spad po ofiezu na zrcadlo 2/1 420 x 280 1/3 ífika 210 x x 76 1/1 210 x x 236 1/3 v ka 70 x x 236 1/2 ífika 210 x x 115 ífika (podval) 210 x x 55 1/2 v ka 102 x x 236 v ka (sloupec) 54 x x 236 v ka 102 x x 115 K formátûm na spad je nutné pfiidat pfiesahy na ofiez (spadávku) 5 mm na v ech stranách! Podklady pfiijímáme v digitální podobû: na mediu: CD, DVD em: PDF v tiskové kvalitû: PDF/X-1a, 300 dpi, CMYK, ofiezové znaãky (posun 3 mm), u formátû na spad spadávka 5 mm Illustrator CS2 (Mac) a niï í (CMYK, texty v kfiivkách) Photoshop CS2 (Mac) a niï í (v rozli ení 300 dpi, CMYK) nepfiijímáme soubory v CorelDRAW

5 Objednávka inzerce OBJEDNAVATEL Agentura: Klient: Adresa: Kontaktní osoba: Tel.: Fax: Iâ: DIâ: Fakturu za lete na adresu: âíslo Rozmûr Objednávky Distribuce Kalkulace ceny a podklady do 02/ Základní cena 03/ Sleva opakovací 04/ Agent. provize 05/ Celkem bez DPH 06/ DPH 07/ K úhradû 08/ / / / / / Na základû zvefiejnûní uhradíme inzerci do 14 dnû po vystavení daàového dokladu. U opakovan ch inzerátû bude vyúãtování probíhat vïdy za jednotlivá zvefiejnûní. Poznámky: TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO INZERTNÍ PODKLADY Podklady pfiijímáme v digitální podobû: na médiu: CD, DVD / em PDF v tiskové kvalitû: PDF/X-1a, 300 dpi, CMYK, ofiezové znaãky (posun 3 mm), u formátû na spad spadávka 5 mm Illustrator CS2 (Mac) a niï í (CMYK, texty v kfiivkách) Photoshop CS2 (Mac) a niï í (v rozli ení 300 dpi, CMYK) nepfiijímáme soubory v CorelDRAW V pfiípadû nedodání digitálního nátisku nepfiebíráme garanci za poïadovanou barevnost. P EDÁNÍ PODKLADÒ Podklady budou pfiedány v termínu... na ovou adresu: nebo na médiu... s nátiskem... do redakce na adresu: Táborská 5, Praha 4, inzerát vyrobit... Pfiedání podkladû za objednatele zajistí..., tel.:..., ... PfiedloÏit korekturu: ano ne Vrátit podklady: ano ne OBCHODNÍ PODMÍNKY Smluvní strana, objednavatel, se seznámila s V eobecn mi obchodními podmínkami ze dne , ceníkem, technick mi podmínkami a sv m podpisem potvrzuje, Ïe s nimi souhlasí. Objednávku za le po tou nebo faxem. Reklamace se pfiijímají do 14 dnû po prvním zvefiejnûní chybného inzerátu. Pokud objednavatel nedodá pfii opakované inzerci podklady pro zpracování jiné formy inzerátu do data uzávûrky, objednavatel souhlasí s tím, Ïe bude oti tûn poslední publikovan inzerát. Datum: Podpis, razítko: