Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mesicnikzdravi.cz"

Transkript

1 Do Zdraví se investovat vyplatí! Vychází od roku 1953 tradice odbornost vysoká ãtenost stabilní pfiedplatitelská základna zábava moderní zpracování aktuální pfiílohy tipy, rady, kontakty a adresy on-line verze na komunikace, prezentace a aktuality i na Facebooku Moderní ãasopis magazínového typu o zdravém Ïivotním stylu, pln zajímavého ãtení, odborníkû, rozhovorû, rad ãi inspirace z oblasti zdraví, kondice, v Ïivy, kosmetiky, psychologie, vztahû a v chovy. Informuje rovnûï o nov ch moïnostech léãby, aktualitách estetické medicíny a roz ifiuje povûdomí o netradiãních terapiích. Nechybûjí pravidelné soutûïe o ceny a oblíbené poradny. âasopis spolupracuje s fiadou pfiedních ãesk ch odborníkû a oslovuje zejména Ïeny nad tfiicet let, které preferují aktivní Ïivotní styl, ale také ty, jeï peãují o dûti a rodinu. STRUâN PROFIL âtená E: 74 % ãtenáfiû jsou Ïeny v ech vûkov ch kategorií, pfievládá skupina od 30 let do 55 let 26 % ãtenáfiû tvofií muïi 61 % ãtenáfiû má stfiedo kolské vzdûlání s maturitou nebo V 55 % domácností má pfiíjem nad 30 tisíc mûsíãnû âtenost v periodû vydání: ãtenáfiû (Mediaprojekt 2012) Poãet kontaktû ãtenáfiû s ãasopisem v periodû vydání: (frekvence kontaktû s ãasopisem 4,9; V zkum úãinnosti ãasopisecké reklamy, GFK 2010) kontaktû (Mediaprojekt 2012) Rozsah: stran Periodicita: mûsíãník Cena za v tisk: 41 Kã Cena roãního pfiedplatného: 451 Kã Cena inzerce: Kã za tiskovou stranu CPT inzerce: 735 Kã* Ti tûn náklad: v tiskû Prodan náklad: pfiedplatitelû * CPT (Cost per Thousand) cena, kterou inzerent zaplatí za oslovení 1000 ãtenáfiû Distribuce: Na území celé âeské republiky na novinov ch stáncích, v obchodních fietûzcích (napfi. Ahold, Kaufland, HDS Retail, Spar, Globus, Makro), v kniïních velkoobchodech a lékafisk ch ordinacích (IKEM Praha a dal í). âasopis je k dispozici náv tûvníkûm a vystavovatelûm na v stavách a veletrzích se zamûfiením na zdrav Ïivotní styl a lázeàství, dále pak v lázeàsk ch informaãních centrech a na autobusov ch linkách Student Agency. Vydavatel: âasopisy 2005, s. r. o. Táborská Praha 4 Iâ: , DIâ: CZ OR: Mûstsk soud v Praze, oddíl C, vloïka Obchodní oddûlení Ivana Awwadová manaïer titulu tel./fax: mobil:

2 Témata pro I. pololetí /13 uzávûrka vychází Aktuálnû: Jak vyzrát na ka el a r mu Zdraví: Nejãastûj í onemocnûní kûïe a jejich léãba Metliãky ani varixy mít nemusíte! Chcete zdravé srdce? PomÛÏe vám omega-3 Pod lupou: Klouby v e, co byste mûli dûlat, aby nezlobily Dûti: Tipy a rady pro zdrav spánek dûtí V Ïiva: V Ïiva v menopauze aneb Abyste netloustly! Krása: Pfied mrazem chraàte pleè i vlasy Pohyb: Hormonální jóga na co pomáhá Psychologie: Co je to meditace a jak funguje 5/13 uzávûrka vychází Aktuálnû: Deset a jeden dûvod, proã nekoufiit Zdraví: Lupénka my víme, co na ni pomáhá MuÏi a jejich nejãastûj í zdravotní potíïe (prostata, Ïaludek, stfieva, srdce atd.) PotíÏe s imunitou? Vyzkou ejte glukany Pod lupou: Hubneme do plavek. Co v echno nám v tom mûïe pomoci? Dûti: Dûti a nové technologie telefony, poãítaãe, internet v jaké mífie ano a co rozhodnû ne V Ïiva: Pravda a m ty o kofeinu Krása: Péãe o zuby i dásnû Pohyb: Cviãení v tûhotenství a jeho pravidla Psychologie: Co dûlat, kdyï jeden z partnerû nezvládá rozchod 3/13 uzávûrka vychází Aktuálnû: Jarní únava a nejlep í rady, které vám pomohou na ni vyzrát Zdraví: Bolí vás u poãítaãe oãi? Poradíme vám, co s tím Revmatické potíïe netrápí jen seniory! NeslouÏí vám pamûè? PomÛÏe vám ginkgo biloba Pod lupou: Jsem tûhotná praktick prûvodce od poãetí aï do porodu Dûti: Dûtská imunita a její posilování V Ïiva: Vyzkou ejte pfiírodní sladidla javorov sirup, datlov, paldov, agávov atd. Krása: Jak na dokonalou pleè péãe i líãení Pohyb: Vyzkou ejte nové cviãení zvané kinesis Psychologie: MÛÏe psycholog pomoci s hubnutím? 6/13 uzávûrka vychází Aktuálnû: Krevní tlak co v echno o vás prozradí? Zdraví: Hormonální potíïe a jejich rûzná fie ení Ledviny co dûlat, aby nezradily Posílení organismu? PomÛÏe spirulina Pod lupou: Zdrav pobyt na slunci Dûti: Kdo mûïe za patné vysvûdãení V Ïiva: Pomáhá zmûna jídelníãku pfii alergiích? Krása: Celulitida co pomáhá a co kodí Pohyb: Chi-toning dynamick pohyb s rehabilitaãním charakterem Psychologie: Jsem vztekloun! Jak se mám nauãit se ovládat? 4/13 uzávûrka vychází Aktuálnû: Alergie novinky a nejmodernûj í metody léãby Zdraví: Myslíte, Ïe vám klí Èovka nehrozí? Na potíïe s moãov m mûch fiem pomohou brusinky Vitaminy na jafie, kde je vzít? Pod lupou: Cholesterol v e, co byste o nûm mûli vûdût Dûti: Dûti a trávení aneb KdyÏ dítû bolí bfií ko V Ïiva: Jak poznat náhraïky potravin a dûvody, proã se jim vyh bat Krása: V hlavní roli oleje péãe o pleè, tûlo i vlasy Pohyb: Kter pohyb je nejlep í pro va e klouby? Psychologie: Nebojte se zmûn v kaïdém vûku se dá zaãít znovu! 7/13 uzávûrka vychází Aktuálnû: Pitn reïim co, kdy a kolik pít Zdraví: Vaginální infekce? Vyhnûte se jim! Nûkteré m ty o cukrovce a jaká je skuteãnost Pro zdravé srdce si dopfiejte koenzym Pod lupou: Dovolená ve zdraví tipy a rady, jak se vyhnout zdravotním problémûm Dûti: Doporuãení pro maminky, které nemohou kojit V Ïiva: Letní vychytávky na podporu hubnutí Krása: Jak se správnû zbavovat chloupkû Pohyb: Plavání je zdravé! Ale ne v kaïdém rybníku Psychologie: Deset vûcí, které by vám poradil psycholog, abyste zvládli svého puberèáka Pravidelné rubriky: Biokoutek, poradny lékafiû, poradna trenéra, homeopatie, netradiãní terapie, psychologie, bylinky

3 Témata pro II. pololetí /13 uzávûrka vychází Aktuálnû: Aby vám nohy dobfie slouïily (pedikúra, manikúra, kvalitní boty, plísàová onemocnûní) Zdraví: Jak se chovat v letních vedrech, abyste neonemocnûli? Co má obsahovat domácí a co cestovní lékárniãka Problém s kûïí? PomÛÏe aloe vera Pod lupou: Bolesti zad v e co byste mûli vûdût, abyste jim pfiede li Dûti: UÏ zase pfiinesl domû v i! V Ïiva: Jak se stravovat pfii potíïích se zaïíváním Krása: Co prospívá pleti zevnitfi i zvenãí Pohyb: Nejoblíbenûj í sportovní aktivity v létû a jejich rizika Psychologie: DÛsledky poruch erekce pro partnersk vztah a moïná fie ení 9/13 uzávûrka vychází Aktuálnû: Je zapomínání normální aneb Co pomáhá na pamûè? Zdraví Co dûlat, kdyï ztrácíme sluch? Chlamydiové infekce jak je rozpoznat a léãit Hormonální nerovnováha? Pomohu fytoestrogeny Pod lupou: Spánek co v echno jej ovlivàuje a jak Dûti: Tipy na chutné kolní svaãinky V Ïiva: Jak odolat chuti na sladké? Krása: Wellness procedury pro zdraví, ale i krásu Pohyb: Zacviãte si s kettlebelly a protáhnûte tûlo Psychologie: Neumíte poïádat o pomoc? Nauãte se to! 10/13 uzávûrka vychází Aktuálnû: Podzim je nejlep í ãas na oãkování proti chfiipce. Jak se je tû mûïeme bránit? Zdraví: Pomáhají probiotika? Opar na rtech? To není jen kosmetick problém! Pomocník pfii hubnutí se jmenuje chrom Pod lupou: Diabetes v e co byste o nûm mûli vûdût! Dûti: Jak mohou rodiãe pomoci dítûti s uãením V Ïiva: Co jíst pfied cviãením, co po nûm a proã? Krása: Vypadávání vlasû a moïnosti nápravy Pohyb: Cross fit tento funkãní trénink je stále populárnûj í Psychologie: Jak se projevuje a léãí klaustrofobie 11/13 uzávûrka vychází Aktuálnû: 7 dûvodû, proã je dûleïité posilování imunity pfied zimou Zdraví: Proã ãíst pfiíbalové letáky? Léky a potravní doplàky se mohou ovlivàovat! Co potfiebujete vûdût o jodu a títné Ïláze Pfii nachlazení pomûïe i ãesnek! Pod lupou: KdyÏ se blíïí menopauza v e co byste mûly vûdût, abyste si udrïely zdraví, krásu a pohodu Dûti: Nachlazení u dûtí nepodceàujte a peãlivû je doleãte! V Ïiva: Med jako jídlo i lék Krása: Jak co nejlépe zpomalit stárnutí pleti Pohyb: Pravidla sportovní pfiípravy na lyïafiskou sezonu Psychologie: KdyÏ nûkdo miluje pfiespfiíli, mûïe pûsobit problémy 12/13 uzávûrka vychází Aktuálnû: NejdÛleÏitûj í vitaminy a minerály jak nám pomáhají a kde je najdeme Zdraví: Vleklé potíïe s prûdu kami a jejich fie ení Co dûlat, aby se zánûty moãov ch cest nevracely Lep í zrak? PomÛÏe vám lutein Pod lupou: Vánoce rady a tipy odborníkû, které vám pomohou si svátky skuteãnû uïít Dûti: Atopick ekzém, prevence a léãba v útlém dûtství V Ïiva: Jak se správnû stravovat pfii alergii na mléko Krása: Boj s pigmentov mi skvrnami není marn Pohyb: Láznû vyberte si s námi z mnoïství léãebn ch i kondiãních pohybov ch aktivit to pravé pro vás Psychologie: Hrozí vám syndrom vyhofiení? Otestujte se! 1/14 uzávûrka vychází Aktuálnû: Zlobí vás oãi? Pomohou vám br le, ãoãky ãi dokonce nûkolikaminutová operace Zdraví: Inkontinence je problém, kter má nûkolik inovativních fie ení Nové testy z lékárny uï jste je vyzkou eli? Zlep ení imunity zabezpeãí echinacea Pod lupou: Osteoporóza v e, co byste mûli vûdût, abyste jí pfiede li nebo ji zpomalili Dûti: Mé dítû je námûsíãník. Co s tím? V Ïiva: Vegetariánství a veganství. Skuteãné v hody a nev hody Krása: UvaÏuji o estetické operaci, jak mám postupovat? Pohyb: Nûkolik tipû, jak se zbavit vánoãních kil Psychologie: Nauãte se fiíkat NE! Pravidelné rubriky: Biokoutek, poradny lékafiû, poradna trenéra, homeopatie, netradiãní terapie, psychologie, bylinky

4 Ceník inzerce 2013 Ceny jsou v Kã bez DPH Formát Cena v Kã TERMÍNY VYDÁNÍ âíslo Objednávky a podklady do Distribuce 1/ ,- 1/ ,- 1/ , ,- 2/1 uvnitfi ãísla ,- 2. strana obálky ,- 3. strana obálky ,- 4. strana obálky ,- SLEVY ZA OPAKOVÁNÍ 2x 5 % 3x 4x 10 % 5x 7x 15 % 8x 10x 20 % 11x a více 25 % Skonto: pfii platbû pfied datem uzávûrky ãiní 3 % Storno poplatky: pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci po datu uzávûrky, platí 100 % ceny inzerátu CENY INZERCE NA velk banner 468 x 60 px mal banner 120 x 60 px 3000 Kã/t den 1000 Kã/t den 01/ / / / / / / / / / / / / Technické údaje Periodicita mûsíãník Sazební obraz strany 186 x 236 mm âist formát 210 x 280 mm Rastr 150 linek/palec Tisk rotaãní ofset Blok barvy, 65 g/m 2 Obálka barvy, 135 g/m 2 kfiída lesklá, UV lak Vazba V1 itá FORMÁTY (v mm) 1/2 1/3 1/2 1/3 Formát na spad po ofiezu na zrcadlo Formát na spad po ofiezu na zrcadlo 2/1 420 x 280 1/3 ífika 210 x x 76 1/1 210 x x 236 1/3 v ka 70 x x 236 1/2 ífika 210 x x 115 ífika (podval) 210 x x 55 1/2 v ka 102 x x 236 v ka (sloupec) 54 x x 236 v ka 102 x x 115 K formátûm na spad je nutné pfiidat pfiesahy na ofiez (spadávku) 5 mm na v ech stranách! Podklady pfiijímáme v digitální podobû: na mediu: CD, DVD em: PDF v tiskové kvalitû: PDF/X-1a, 300 dpi, CMYK, ofiezové znaãky (posun 3 mm), u formátû na spad spadávka 5 mm Illustrator CS2 (Mac) a niï í (CMYK, texty v kfiivkách) Photoshop CS2 (Mac) a niï í (v rozli ení 300 dpi, CMYK) nepfiijímáme soubory v CorelDRAW

5 Objednávka inzerce OBJEDNAVATEL Agentura: Klient: Adresa: Kontaktní osoba: Tel.: Fax: Iâ: DIâ: Fakturu za lete na adresu: âíslo Rozmûr Objednávky Distribuce Kalkulace ceny a podklady do 02/ Základní cena 03/ Sleva opakovací 04/ Agent. provize 05/ Celkem bez DPH 06/ DPH 07/ K úhradû 08/ / / / / / Na základû zvefiejnûní uhradíme inzerci do 14 dnû po vystavení daàového dokladu. U opakovan ch inzerátû bude vyúãtování probíhat vïdy za jednotlivá zvefiejnûní. Poznámky: TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO INZERTNÍ PODKLADY Podklady pfiijímáme v digitální podobû: na médiu: CD, DVD / em PDF v tiskové kvalitû: PDF/X-1a, 300 dpi, CMYK, ofiezové znaãky (posun 3 mm), u formátû na spad spadávka 5 mm Illustrator CS2 (Mac) a niï í (CMYK, texty v kfiivkách) Photoshop CS2 (Mac) a niï í (v rozli ení 300 dpi, CMYK) nepfiijímáme soubory v CorelDRAW V pfiípadû nedodání digitálního nátisku nepfiebíráme garanci za poïadovanou barevnost. P EDÁNÍ PODKLADÒ Podklady budou pfiedány v termínu... na ovou adresu: nebo na médiu... s nátiskem... do redakce na adresu: Táborská 5, Praha 4, inzerát vyrobit... Pfiedání podkladû za objednatele zajistí..., tel.:..., ... PfiedloÏit korekturu: ano ne Vrátit podklady: ano ne OBCHODNÍ PODMÍNKY Smluvní strana, objednavatel, se seznámila s V eobecn mi obchodními podmínkami ze dne , ceníkem, technick mi podmínkami a sv m podpisem potvrzuje, Ïe s nimi souhlasí. Objednávku za le po tou nebo faxem. Reklamace se pfiijímají do 14 dnû po prvním zvefiejnûní chybného inzerátu. Pokud objednavatel nedodá pfii opakované inzerci podklady pro zpracování jiné formy inzerátu do data uzávûrky, objednavatel souhlasí s tím, Ïe bude oti tûn poslední publikovan inzerát. Datum: Podpis, razítko:

www.mesicnikzdravi.cz

www.mesicnikzdravi.cz Do Zdraví se investovat vyplatí! Vychází od roku 1953 tradice odbornost vysoká ãtenost stabilní pfiedplatitelská základna zábava moderní zpracování aktuální pfiílohy tipy, rady, kontakty a adresy on-line

Více

a TEMATICKÉ PLÁNY Tematická publikace základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce

a TEMATICKÉ PLÁNY Tematická publikace základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce CENÍKY 2008 a TEMATICKÉ PLÁNY základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce základní údaje o časopise a jeho čtenářích, plánovaná témata, ceník inzerce základní údaje o časopise

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy 31. ledna 2008 ãíslo 1 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, v úvodním ãísle kaïdého dal ího roãníku LázeÀsk ch listû jsme Vás vïdy zdravili zasnûïen m obrázkem z Va ich oblíben ch Luhaãovic, letos v ak

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Îáci Z nám. 28. fiíjna se aktivnû zapojili do projektu Îidovského muzea v Praze s názvem Zmizelí sousedé". V stupem byla instalace dvou panelû, které mají b t pfiipomínkou

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

Sociální práce s rodinou a dûtmi

Sociální práce s rodinou a dûtmi Obálka 02/2005 6.6.2005 20:40 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

oprášili country ZDARMA! nabídka osobnost Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128 Distribuováno informačními centry MČ Praha 4:

oprášili country ZDARMA! nabídka osobnost Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128 Distribuováno informačními centry MČ Praha 4: ČERVEN 2010 ZDARMA! nabídka PŘÍLOHA MĚSÍČNÍKU TUČŇÁK Distribuováno informačními centry MČ Praha 4: Táborská 376/40 nám. Hrdinů 3 Poláčkova 1976/2 Novodvorská 151 Hlavní 1402/141 Branická 44 K Libuši 7

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více